An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

With the time of Passover and Easter several people try to unsettle the Christian community with their scientific findings. This year the findings of 1980 are again taken in discussion. Some might think the research on the Talpiot grave may disrupt Christian belief that Jesus has been risen.

English: In the Tomb of Jesus

In another so called Tomb of Jesus (Photo credit: Wikipedia)

Today we do find again a long-running archaeological controversy been resurrected, thanks to analysis of scrapings from a first-century tomb in East Jerusalem and a bone box attributed to “James, son of Joseph, brother of Jesus.”

Some do find that when there might be a family grave that all members of that family have to be buried over there. Though in many families we may find sepulchres for more than one member of the family and have other individual tombs for other members of the same family, even of the same household.

To say they have found the grave of Jesus Christ, because they found the inscription  “Yeshua bar Yosef” is taking the reference to Jeshua, the son of Joseph as indicating he must really have been buried there, though the reference may well be to the other son of Joseph, who was the younger brother of Jesus, namely James (“Ya’acov” the Hebrew name for James) (revealed to the public in 2002). The latest study, conducted by Israeli geologist Aryeh Shimron, found the same chemical signature in soil from the tomb and in scrapings from the box with the Jesus inscription.

Also having in the tomb written “Mariamne e Mara” (Mary, known as the master) referring to Mary Magdalene and finding other boxes inscribed with the names Mary (another Mary), Matthew, Joseph and Judas, do not have to mean that all the family of Miriam (Mary, mother of Jesus) and Josef (Joseph, worldly father of Jesus) were placed together with the son of man Jeshua, which the world knows better as Jesus Christ.

According to the 1980 filmmakers (James Cameron & Simcha Jacobovici) the box of Judas, which reads “Judas, son of Jesus,” was exactly what it purports to be: the resting place of Jesus and Mary’s son.

Talpiot tomb sealed

Talpiot tomb sealed (Photo credit: Wikipedia)

It can well be that in 2004, Israeli authorities charged antiquities dealer Oded Golan with forging the “Jesus inscription” on the bone box, but the dealer was acquitted in 2012 after drawn-out legal proceedings. Meanwhile, in 2007, a TV documentary titled ‘The Lost Tomb of Jesus‘ claimed that the tomb could have been the burial spot for Jesus and his family, based on a statistical analysis of the genealogical relationships between the names listed in the inscriptions.

At the beginning of this month the Israeli archaeologist, Aryeh Shimron, announced that the soil found on the Talpiot ossuaries was a very close match to the soil found on another controversial artifact: the James ossuary. His findings gave a boost to those who claim a linkage between the artifacts and the historical Jesus.

“This find illustrates that the James ossuary is authentic and the Jesus Family Tomb indeed belongs to the family of Jesus Christ,”

SimchaJacobovici, director of ‘The Lost Tomb of Jesus’, told the ‘Jerusalem Post’.

However, Golan said that the findings were

“not enough to determine anything conclusively.”

It can well be that this small group of scholars, scientists and filmmakers has presented us with an intricate puzzle, in which all the pieces have been perfectly aligned. But as Joel Baden, professor of Hebrew Bible at Yale University and Candida Moss, professor of New Testament and early Christianity at the University of Notre Dame say

pick up any single piece to examine it more carefully, and it crumbles to dust.

++

Please do find more about this in:

 1. Talpiot Tomb a family grave of the tribe of Jesus
 2. Scientist Claims He’s Discovered The “Lost Tomb” Of Jesus Christ
 3. Geologist revives the controversy over lost tomb of Jesus
 4. Jesus’ tomb story: Does the evidence add up?
 5. Findings Reignite Debate on Claim of Jesus’ Bones
 6. Jesus’ Tomb: Tests Show Site of Christ’s Burial Place, Scientist Says – NBC
 7. The Existence of Jesus Christ in History
 8. Did Jesus Exist?
 9. 1428 Clyde Billington – Egyptian Coffin and James Ossuary

+++

On Bijbelvorsers Webs, Bijbelvorsers from the Association of Bibleresearchers wrote on January 21, 2011 at 8:49 am:

Op Bijbelvorsers Webs, Bijbelvorsers van de Vereniging voor Bijbelstudie schreef in Januari 2011, 21, om 8:49 am:

Bijbelvorsers

Member
Posts: 16

World headquarters of the Watch Tower Bible & ...

World headquarters of the Watch Tower Bible & Tract Society of Pennsylvania, Brooklyn, New York, U.S.A. (Photo credit: Wikipedia)

Indien de Jehovah Getuigen de voorkeur van God zouden genieten en de enige organisatie zou zijn die Gods zegen geniet en als enige aanspraak kan maken op een door God volledig erkend en geleid orgaan “de Beleidvolle slaaf” is het vreemd dat dit middel van God om met de mensheid te communiceren zo veel mis- of versprekingen of vergissingen zou maken, alsook zo veel wijzigingen moet aanbrengen. Waarom zou God niet dadelijk het juiste ‘licht’ brengen?De JG zouden graag hebben dat de mensen al die talrijke fouten van de Watchtower Society in hun volledig bestaan naar loutere menselijke onvolkomenheid zouden toeschrijven. In wezen is dat juist. De vele niet uitgekomen voorspellingen en de vele zaken die ze eerst als waarheid claimden en daarna vervingen door een andere waarheid waren bedenkingen van mensen. Maar aan de ander kant beweren zij het spreekorgaan van God te hebben. En worden mensen die het niet volledig eens zijn met de beweringen van het overkoepelend orgaan uitgesloten. Zij proberen dan dikwijls zulke Uitkijktoren mislukkingen naar de fouten van Bijbelse figuren zoals Koning David te vergelijken en de apostels van de eerste eeuw. Wat JGn verzuimen te herkennen is dat mensen, als individuen, altijd al persoonlijke fouten gedaan hebben en altijd zullen doen doordat zij hier op aarde in het huidige stelsel leven als onvolmaakte mensen. David, Mozes, Petrus, Paulus en vele anderen maakten fouten zoals elk van ons ook nog fouten maakt. Alle Christenen doen dat vandaag ook. Zelfs het Regerende Lichaam van de Getuigen van Jehovah maken fouten als onvolmaakte mannen. Niemand van gewone stervelingen kan daar aan ontsnappen.

Noch in de Katholieke Kerk waar men spreekt van de onfeilbaarheid van de Paus, noch bij de Getuigen van Jehovah waar men eigenlijk spreekt van een evenzeer onfeilbaar heersende groep; “de beleidvolle slaaf“.

Charles Russell gaf zijn lezers de waarschuwing om op de hoede te zijn voor enige vorm van organisatie. Voor hem was het trouwens iets volledig onnodig. (“hoed U voor organisatie. Het is volkomen onnodig. De Bijbelse regels zijn de enige regels die U nodig heeft. Tracht niet het geweten van anderen te binden, en sta anderen niet toe het uwe te binden. Geloof en gehoorzaam in zo verre als U Gods woord kunt begrijpen” – Zion’s Watch Tower, 15 September 1895, blz 216, uitgegeven door Charles T. Russel)

Dat niemand de Bijbel zou kunnen begrijpen, tenzij hij luistert naar wat het Besturend Lichaam van Jehovah’s Getuigen in Brooklyn aan uitleg geeft,  haalt geheel Gods macht naar beneden. Het zou namelijk een ontkenning zijn van de mogelijkheid voor de Kracht van God, de Heilige Geest, rechtstreeks in te werken op naarstige zoekers. Nochtans wordt er in Gods Woord duidelijk gemaakt dat iedereen die zoekt ook werkelijk zal vinden.

Indien het die  “getrouwe en beleidvolle slaaf” is die zou aangesteld zijn om “geestelijk voedsel te verstrekken” en “geestelijke leiding” te geven (WT15/10/95) dan kan men de vraag stellen waarom deze ‘beleidvolle slaaf dan toch nog zo vele dingen eerst zus zei en daarna zo zei. Met hun bewering is de basis gelegd voor het gezag van een heersende klasse. In de gedachtegang wordt deze klasse vervolgens gelijkgesteld met “de organisatie”, waarnaar wordt opgezien voor leiding. Jehovah’s Getuigen komen aan de deur, zoals zij zeggen, om mensen “de Bijbel uit te leggen” Dit “uitleggen” opent de weg naar het gezag van de bron van deze hulp en uitleg, het Wachttoren Genootschap.

English: "Pay Attention to Yourselves and...

English: “Pay Attention to Yourselves and to All the Flock” 1991, Watch Tower Bibel And Tract Society Of Pennsylvania Polski: “Zważajcie na samych siebie i na całą trzodę” 1991, wyd. Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe (Photo credit: Wikipedia)

Als wij echter goed lezen in het Nieuwe Testament vinden wij dat Jezus de weg en de waarheid is. (Johannes 14:6). Diegenen die bereid zijn om tot hem te komen zullen ook dichter bij God kunnen komen. En Jezus heeft ons ook geleerd te bidden tot zijn Vader, ons duidelijk makend dat wij rechtstreeks tot God konden praten en ook van Hem duidelijk antwoorden zouden kunnen krijgen. Nergens blijkt dat men over moet gaan tot collectiviteit. Alsook wordt er nergens gewag van gemaakt dat men zou moeten gaan afhangen van een heersende groep of een gemeenschap van alles bepalenden. Wel wordt er aangeraden één van geest in Christus te zijn. Maar dat hoeft niet persé in te houden dat men al zijn eigenheden opzij moet zetten en niet meer zelf zou kunnen mogen denken. Het één zijn in Christus kan de wijze van Christus navolgen inhouden.

Als the Watchtower’s Governing Body volgens de JG “anointed and directed by God Himself”, gezalfd en geleid door God wordt kan men toch vragen stellen waarom zij zo vele versprekingen of missingen hebben begaan in het verleden.

Als wij ontdekken dat die beslissingen soms geheel omgekeerd moesten worden, veranderd of dat de leden ze gewoon moesten laten vallen, of dat de organisatie zich er voor moest verontschuldigen dan kan men toch vragen stellen bij de hand achter die organisatie. Zou men dan niet eerder kunnen zeggen dat wij duidelijk kunnen zien dat om te beginnen God nooit achter hen was.  Zou God achter zulk een regelmatig vergissende gemeenschap staan of was Hij duidelijk nooit achter deze vele verkeerde Uitkijktoren beleidenden ondanks de vele tegengestelde beweringen?

Interessant om te lezen is:

 

Waarop wij antwoordden:

English: (Quoted from Jehovah's Witnesses--Pro...

English: (Quoted from Jehovah’s Witnesses–Proclaimers of God’s Kingdom (1993), Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, p. 661. Original.) (Photo credit: Wikipedia)

Charles Taze Russell was nooit geassocieerd met de organisatie van de Getuigen van Jehovah. Russell geloofde niet in zulk een organisatie. Het negatief denken lag hem ook niet aan het hart en hij zou dus niet achter zulk een doemdenken van de JG staan. Hij geloofde niet in het “Goede Nieuws” welk zulke slechte tijdingen van geweldige smart voor het merendeel van de mensen zou omvatten, dat wil zeggen dat zij die niet tot een welbepaalde organisatie zouden behoren dat zij eeuwig in Armageddon vernietigd zouden worden. Russell onderrichtte nooit zulke dingen en zulks “Goed Nieuws” vertegenwoordigt bijna het tegendeel van de blije tijdingen van geweldige vreugde voor alle mensen dat Russell preekte.

Lezers moeten er zich bewust van zijn dat reeds vanaf het begin er ‘strubbelingen’ waren in die zogenaamde organisatie. Binnen enkele maanden nadat Russell stierf trokken al enkele Bijbel Studenten hun steun weg van de “nieuwe organisatie” van Rutherford. Voor de overigen valt het opdat het merendeel van de Bijbel Studenten niet beseften wat Rutherford tot de jaren 1920 deed. Zodra Zions Wachttoren onder de controle van Rutherford kwam, deden er zich scheuringen voort, zelfs toen de organisatie zich later als Getuigen van Jehovah profileerde, vielen er mensen uit de gratie of gingen weg van de organisatie, om zelf verder het Woord van God te verspreiden. Aldus gaat de bewering niet op dat de JG de enige groepering in de Christenheid zou zijn waar geen scheuringen of andere groepen uit zouden zijn ontstaan.

Tegen 1930 had de meerderheid van de vroegere BijbelStudentbeweging de nieuwe organisatie van Rutherford en zijn nieuwe gospel afgekeurd. Het was dat wat veroorzaakte dat Russell zijn nieuwe organisatie “de Getuigen” van Jehovah in de jaren 1931 benoemde, om zijn nieuwe organisatie van de oude Bijbel Studentbeweging te onderscheiden.

+

Vindt aanvullend:

Kleine kudde en beleidvolle slaaf

Gehoorzaamheid beter dan offers

Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid

Eenheid van spreken onder de loep genomen

+++

Graag presenteren wij u enkele vroeger door ons op Bijbelvorsers geplaatste artikelen, voor dat deze voor goed verloren gaan bij het opheffen van dat Webs platform.

Wij schreven in Maart 4, 2011 om 5:25 am:

Windows Live Spaces

Windows Live Spaces (Photo credit: Wikipedia)

Onze artikelenreeks over Russell is voor een tijdje van onze websites gehaald (2014 nota: het betrof hier de MSN Groep en op Windows Live Spaces), maar zal terug geplaatst worden. Eer het zo ver komt willen wij toch nog graag lezers waarschuwen dat bepaalde sites verkeerdelijk Charles Taze Russell opgeven als de stichter van de Getuigen van Jehovah.

Een van de spilfiguren in de beweging van de Bijbelstudenten, was Russell een man van open geest die ook oog had voor verscheidene denkwijzen en trouwens van hieruit zijn gedachten formuleerde. Zo kon hij meerdere gedachten overnemen van de volgelingen van Docter Thomas (de Thomasites of Thomasiten of Christadelphians). Hij was tegen elke vorm van autoriteit. Hij geloofde niet in zo’n sectaire organisatie als de Getuigen van Jehovah later werden, noch in zijn autoritaire hiërarchie. De ware stichter van de Jehovah Getuigen-organisatie was Joseph Rutherford.

Russel was zich er ook bewust van dat niet een menselijke organisatie zou kunnen bepalen wie er opgenomen zou worden in het Koninkrijk van God. Anders dan het Genootschap van de Jehovah Getuigen drong hij er nooit op aan dat alle gewijde Christenen zijn besluiten moesten aannemen.

 

Hieromtrent kan u reeds de juiste reactie lezen van Reslight in: Who’s The Founder Of Jehovah Witnesses?

 

+

Vindt aansluitend:

Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid

Bijbelonderzoekers en Russelism

Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 1

Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 2

Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3

Eenheid van spreken onder de loep genomen

Is de Beleidvolle Slaaf van de Getuigen van Jehovah Gods enige instrument

++

Looking at older articles series over Russell on the previous Bible-scholar Association

Charles Taze Russell and what he started

Biblestudents & T.C.Russell

Charles Taze Russell never claimed to have found a new religion, or a new church.

Around C.T.Russell

Russell and his beliefs

Russell himself never claimed to be a prophet.

Jesse Hemery and the The Goshen Fellowship

Suprising figures about Jehovah Witnesses

To remove the whitewash of the Jehovah Witnesses as being the only true Bible Students and Bible Researchers

Was Russell and Rutherford “Illuminati”?

A visible organisation on earth

Watchtowers’s new face

Revelation 1:8 – Who is Speaking?

Belonging to or being judged by

A man from the North wanting to have control in Belgium

No reconciliation possible between CBM and Duncan Heaster from Carelinks

Quibbling siblings united or allied children of an organisation or a church

Mits de website van de Vereniging voor Bijbelstude zal worden opgegeven willen wij toch nog enkele artikelen bewaren voor het nageslacht en ons eigen archief.

In 2010 schreven wij de 25ste oktober om 4:44 am:

De Belgian Biblestudents – Belgische Bijbelstudenten zijn nu ook op het wereldwijde net te vinden.

First article for the opening of the WordPress site of the Belgian Bible Students - Eerste artikel bij de opening van de WordPress site van de Belgische Bijbel Studenten

November 2005
First article for the opening of the WordPress site of the Belgian Bible Students – Eerste artikel bij de opening van de WordPress site van de Belgische Bijbel Studenten

De Belgian Biblestudents of Belgische Bijbelstudenten waren midden van 2010 over gegaan om zich meer kenbaar te maken. Hiertoe leek het Wereldwijde Internet de ideale manier. Op 2 Juli 2010 brachten zij Getuigen voor God en Christus op de Microsoft Networks Space van Bible Students from Belgium Bijbelstudenten uit België – Windows Live Space .
Nu zijn zij echter geconfronteerd geworden dat deze wijze van publiceren via Windows Live opgeheven wordt. Daarom hebben zij ook de overstap gewaagd naar de update en verandering naar  WordPress.  Nu blijkt echter dat de teksten die op  Windows Live Space  waren geplaatst niet automatisch konden overgebracht worden op het nieuwe platform. Hiertengevolge moeten wij al de teksten nu manueel overbrengen welk nog een tijdje in beslag zal nemen.
Graag wensen wij al de lezers van dit platform ook al uit te nodigen op onze pagina’s. Iedereen is welkom bij  de Belgische/Belgian Biblestudents: Belgian Biblestudents – Belgische Bijbelstudenten .
"Vele kerken" one of the first articles by the opening of the WordPress site Belgian Bible Students - Tussen de "Vele kerken" konden de Belgische Bijbelstudenten sinds 2011 op een WordPress site de mensen aanspreken

“Vele kerken” one of the first articles by the opening of the WordPress site Belgian Bible Students – Tussen de “Vele kerken” konden de Belgische Bijbelstudenten sinds 2011 op een WordPress site de mensen aanspreken

De komende dagen zullen wij een beeld trachten te scheppen van de reden waarom er zo veel verschillende kerken zijn en waarom doorheen de geschiedenis van het Christendom er steeds mensen waren die er de voorkeur aan gaven zich enkel te houden aan het Woord van God in plaats aan de vele geschriften die er doorheen de geschiedenis ontstonden rond religie en God. Wij zullen laten zien waarom er veel theologen de verkeerde kant uitgingen en zand in de ogen strooiden van vele mensen.

Voor hen die werkelijk willen te weten komen wat God van hen verlangt is het niet slecht om te beseffen wat er door de eeuwen heen verkeer is gegaan en waar de klepel hangt.
De Belgische Bijbelstudenten hopen met hun overzicht van de Geschiedenis van het Christendom en de Christenheid een beeld te scheppen van de positie van de student van de Bijbel.
Dus kijk de komende dagen uit naar artikels over de invloeden van de Hellenisten, Renaissance, de Hervormingsbeweging, Campbell, Thomas, Russell en andere op Belgian Biblestudents – Belgische Bijbelstudenten.

 +++

Remembering the exodus, the liberation of God’s people and the liberation of all sinners we must confess the world does seem to be in an even worse state than at the time of the wanderers in the desert at the time of Moses and Aaron.

English: Flag of Israel with the Mediterranean...

Flag of Israel with the Mediterranean sea in the background, in Rishon LeZion. עברית: דגל ישראל בראשון לציון (Photo credit: Wikipedia)

From 1948 God’s people should have been more happy finding a soil to be worked at to become a greater nation. As we have seen in the Old Testament when God’s people got liberated and found an opening to receive the best of God, they themselves doubted and they themselves went other ways. In the 21st century the people of Israel may have undergone the worst test, being encircles, imprisoned in ghetto walls, then in camps, facing the most cruel abasement. You would think many would learn from it. But strangely enough now they also do not seem to worry to degrade other people. Today many Jews living in what has to become their Holy Land bring indignity over it. Without shame they now also put up great walls to keep others out. They now too bring indignation over the world.

We can see that lots in power in Israel are not religious any more, whilst others are fundamentalists, who take the words like they want to transfer it in their mind, but not according God’s Will. No wonder that the nation Israel of today is ripped apart, which could be seen throughout this last election season in Israel.  Also the different negotiations with other communities and their reactions against the Palestinians, Iranians and the European Court of Higher Judges and of Human Rights. Some clearly show no respect for people God allowed to judge and to help people guide their life.

Israeli army using Palestinians as human shields

Israeli army using Palestinians as human shields (Photo credit: Wikipedia)

The reaction of the State Israel shows clearly how by the disintegration of the Godly values the Jewish nation has fallen into two main groups, a civil Judaic group who has clearly no ear for God’s Word but likes to call on it. When you look at how they treat others, how they act on people with an other belief, and on human ethical values we can pose many questions.

But we should have hope. We have God’s promise of the Land of hope and glory. God’s promise shall come true. even when we see a lot of people working against it.

We can only hope that in these coming days they shall take time to meditate on their important role they should play in worlds history. That they may find their and our redemption story that joins may people in this world together.

Anita Silvert in her Jewish Gems writes:

Let our voices cry out against oppression and slavery as they did so long ago.  Our cries reached God’s ears – may they do so again.

Let our voices sing the words of praise and gratitude for our good fortune, and awareness for those who have less.

Let our voices rejoice at our blessings.  Let our hearts and our tables be filled with the faces of those we love.  Let us begin our journey to Sinai together, marching out into our own wilderness, hoping to find the way.

What other story lends itself to such meaning and layers?  It is both our history and our future.

Chag sameach – Happy and Sweet Passover to us all. {Pesach 5775 – our history and our future}

+++

 • The Question of Jewish Identity (counterpunch.org)
  Shlomo Sand’s gracefully written and translated short book, How I Stopped Being a Jew, deals with a question many have wondered about but have been afraid to ask: What makes someone a Jew? While it has been a puzzle from time immemorial, it is more salient today as Israel welcomes all deemed Jewish, regardless of their nationality or religious beliefs (or lack of them). On the other hand, non-Jews (25% of Israelis), even if born and resident in Israel, are not quite full citizens of the Jewish state.

  “If the United States of America decided tomorrow that it was not the state of all American citizens but rather the state of those persons around the whole world who identify as Anglo-Saxon Protestants, it would bear a striking resemblance to the Jewish State of Israel.” (p. 82)

  Sand is an Israeli, and a secular and atheist Jew, defined by his parentage as Jewish by the state of Israel. He is a professor at Tel Aviv University, specializing in French history. He is best known as the author of two controversial books, The Invention of the Jewish People (2009) and The Invention of the Land of Israel (2012).

 • Blood Moon 2015: What Hagee Didn’t Bother to Mention (webpronews.com)
  Hagee’s assertion is that there are four of these “blood moons” (not a scientific term) in a row, one of which lands on Easter. He believes that these four in a row are significant because they all land on Jewish Holy Days.
 • A response to Michael Douglas (mondoweiss.net)
  Michael Douglas, in his op-ed piece in last Sunday’s LA Times, “Finding Judaism, facing anti-Semitism”, tells a compelling story about his young son encountering an anti-Semite at a hotel pool in southern Europe who shouted insults at him because he was wearing a Star of David. While everyone can agree it’s important to stand up against anti-Semitism, it’s also important to reject false claims of anti-Semitism used as an ad hominem sword to protect Israel and the actions of its government from criticism.  Where real anti-Semitism is present, as in the despicable incident involving Michael’s young son, it needs to be named and shamed and hopefully soon eradicated.   Where it’s not, where it’s used as a tactic to protect Israel from valid criticism, we need to reject it and avoid the slippery slope that reduces claims of anti-Semitism to little more than political theatre.

   

 • An Islamic Reformation is the world’s best chance for peace (malaysia-today.net)
  Because both Christianity and Judaism were profoundly changed by the Reformation and the European Enlightenment. The Enlightenment’s apostles included large figures from the Christian tradition — David Hume, Immanuel Kant and Rene Descartes; and from the Jewish, in Baruch Spinoza and Moses Mendelsohn. They, and a legion of others, thought “freedom and toleration were … essential to the pursuit of enquiry, both religious and secular.” Their belief became, especially in France, a cause, a militant proclamation of freedom of thought and of publication, a definition of the rights of man.
 • “Jew Hatred: It’s in the Quran”: the Latest Bus Ad Campaign to Hit Philadelphia (theuglytruth.wordpress.com)
  From Ancient Egypt up to 1945, all of them were anti-judaics. All. And even those who may have written some positive things about them, they were philo-semites for reasons which would now be considered anti-semitic. Recently, the French MSM have realized that one of the greatest architects of the XXth century, Le Corbusier,was a staunch anti-judaic. Oh dear…
 • Jewish Rabbi Compares President Obama to Evil Haman who Tried to Kill all the Jews (godfatherpolitics.com)

  For American Christians the story of Queen Esther and Mordecai in the Old Testament is one that reminds us that the entire history of the Jewish people has been filled with persecution and attempts at genocide. Haman was a vizier in the Persian (Iran) Empire under Xerxes I, and Haman desperately hated the Jewish people.

  The story has played itself out in similar fashion several times throughout history, and while things may look bleak for a time, the Jewish people have always persevered and survived. However, some are worried that the Jewish people may have met their match in President Barack Obama.

  The chief Rabbi of Efrat in Israel, Rabbi Shlomo Rifkin, recently connected President Obama to the great villain Haman. Speaking at the Jerusalem Great Synagogue Rabbi Rifkin said,

  “The president of the United States is lashing out at Israel just like Haman lashed out at the Jews. I’m not making a political statement. I’m making a Jewish statement.”

 • Ted Cruz Another Israeli Mouthpiece (12160.info)
 • Come with me to Israel & Jordan. Here are the details on The Joshua Fund’s 2015 “Prayer & Vision Tour of the Holy Land.” (flashtrafficblog.wordpress.com)
 • The Perplexing Question Of Why Most American Jews Are Liberals Answered (nowtheendbegins.com)
 • Living on the East Side of Jordan (christianity201.wordpress.com)

Tag Cloud

jwstudent

Finding the Truth

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Searching Sophia's Pockets

Discovering Wisdom, Love ...and Lint

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

Theological NoteBook

Dabbling into Theology

sowers seed

be careful 'how you hear'

Next Comes Africa

If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea; Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me - Psalm 139: 9,10

friarmusings

the musings of a Franciscan friar...

Equipping The Saints

"equipping the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ," (Ephesians 4:12)

THE ROCK OF ISRAEL CONGREGATION

Weekly Parsha From The Rabbi's Of Rock Of Israel Congregation In North Carolina

Minding The Truth

On God and the Christian Revelation

The Apologist

Faith Seeking Reason

biblicalexegete

A site for the study of the Biblical languages, exegesis, interpretation & application.

Upper Biblical Studies for All

Upper Biblical Criticism is to apply appropriate disciplines with systematic Study!

Pentesofia's Blog

Living Life Inspired by Jehovah

What does the bible teach

God's Kingdom Genesis 3:15

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 364 other followers

%d bloggers like this: