An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site


*
‘You may be confusing Christianity with legalism.
Legalism is joyless because legalism is endless.
There is always another class to attend, person to teach, mouth to feed.
Inmates incarcerated in self-salvation find work but never joy.
How could they?
They never know when they are finished.
Legalism leaches joy.

Grace, however, dispenses peace.
The Christian trusts a finished work.

+

  “Gone are the exertions of law-keeping, gone the disciplines and asceticisms of legalism,
gone the anxiety that having done everything, we might not have done enough.
We reach the goal not by the stairs but by the lift …
God pledges His promised righteousness to those who stop trying to save themselves’.

Grace offers rest. Legalism never does’.
(Max Lucado: Max on Life, page 22)
*

+++


*

“No other “god” can stand within proximity of the glory of God,
or share the same platform with God the Creator.”
– Dianne Crossland

“Don’t let the scenery and poetry and music of your relationship with God shrivel up and die. You have capacities for joy that you can scarcely imagine. They were made for the enjoyment of God. He can awaken them no matter how long they have lain asleep. Pray for His quickening power. Open your eyes to his glory.”
John Piper

“Faith in God always brings a response from heaven – the kind of response that delivers and exalts,
if not in this life then surely in the life to come. This to the Glory of God.”
– Marcus Ampe

“To the glory of God we do have a mediator between God and man in heaven.
He died for the sins of many.
To Jesus all who are weary can come and he will speak for them to his Father,

who shall  give them rest,  supply all their needs according to their riches in glory.
He shall carry your burdens, watching over His word to do it for you.
He is it who heals you to His glory and to the glory of His son.
All good and perfect gift comes from above, from the Father
to His glory.
– Bible students

“The heavens declare the glory of God; the skies proclaim the work of his hands.”
– Psalms 19:1 (NIV)

“A life in gratitude opens God’s glory.”
– Bengt Sundberg
*

Picture 19

John Piper (theologian)

John Piper (theologian) (Photo credit: Wikipedia)

+++

Op de avond voordat hij stierf, kwam Jeshua samen met zijn discipelen en naaste vrienden in een bovenkamer om het Pascha maal te vieren. Zij herinnerde zich aan het grote verhaal van de bevrijding: hoe het volk van Israël uit de gebondenheid en slavernij bevrijd werd langs de profeet Mozes door Gods kracht. Ze herinnerden zich hoe het bloed van het lam de bovendorpel en de deurposten markeerde, zodat de Engel des Doods voorbij zou gaan aan die mensen als het verwoesting bracht naar het land van Egypte. Ze aten de ongezuurde broden, zich ervan bewust zijnde dat de Israëlieten in zo’n haast waren om uit Egypte te vertrekken, dat hun eigen brood nog niet was gerezen.

The Israelites Leaving Egypt

De Israeliten die het land Egypte verlaten na de Plaag der eerstelingen (Foto credit: Wikipedia)

Die avond van de 14e van Nisan is voor ons nog steeds zeer belangrijk. Wij horen één te herinneren hoe God het Joodse volk bevrijde en twee hoe God Jezus aan de wereld schonk om het andere soort mensen, niet-Joden, anders gelovigen of heidenen te bevrijden. Niet alleen had hij zijn volgelingen bijeengeroepen om de bevrijding van Gods uitverkoren volk, de Israëlieten te herinneren, maar nu was het ogenblik gekomen om hen te laten inzien dat hun rabbi de weg opende voor anderen dan joden.

Door zijn eigen voorbeeld liet de gezondene van God zien hoe zijn volgelingen zich moesten opstellen als dienaren voor God en anderen tot voorbeeld te worden om ook tot een volk van God uit te groeien. Net als Jezus mensen had opgeroepen om hem te volgen, moesten de apostelen dat nu ook komen te doen. Ook zij moesten zich zo nederig als Christus gaan gedragen.

Als teken van nederigheid waste Jezus de voeten van zijn discipelen. Het werk dat is gereserveerd voor bedienden deed Jezus en hij vroeg hen om hetzelfde te doen voor elkaar. Er is geen dubbelzinnigheid op dit moment, geen kans om te zeggen dat het slechts een symbool is. Christus laat zien wat ze moeten doen en vertelt hen om het te doen (Johannes 13: 1-15). Het pad dat leidt naar de vrijheid van zonde en dood wordt gekenmerkt door onze zorg voor onze broeders en zusters. Simpel gezegd, zijn onze levens bedoeld voor aan anderen aan te bieden – ons geven in dienst.

Op het einde, in het leven dat zo snel gaat en waar alles ijdelheid is (zoals Solomon schrijft in de lezing van vandaag – Prediker 1) draait alles rond “geven en ontvangen”. We hebben allemaal de genade van God ontvangen door de gezondene van God, die de zoon is van mensen en de zoon van God, die zijn leven gaf voor onze zonden.

Net als Jezus zich zelf aangeboden heeft als een lam van God, om zijn bloed als een wegwijzer te hebben om ons te bevrijden van de straf van de dood, moeten we ook ons leven aanbieden als we versterkt worden door de Messias en de levensgeest worden gegeven door het bloed van Christus, als deelgenoten in het Lichaam van Christus.

Dankzij het losgeld aanbod gebracht door Jezus zegent God ons met de gave van het leven en het geloof, zodat we op onze beurt mensen om ons heen op de hoogte kunnen brengen van het prachtige geschenk dat aan deze wereld gegeven is.

Zoals God gebood om de nacht van de eerstgeborenen van Israël hun bevrijding te herinneren vroeg ook Jezus zijn volgelingen om de dag, dat hij zijn lichaam en bloed voor de redding van de mensheid gaf, in herinnering te nemen.

Lang voordat de wet van het Mosaïsch verbond werd veranderd, voorzegde Jehovah door de profeet Jeremia, dat Hij zou maken met het volk van Israël “een nieuw verbond” zou krijgen.

31 „Zie! Er komen dagen”, is de uitspraak van Jehovah, „en ik zal stellig met het huis van I̱sraël+ en met het huis van Ju̱da+ een nieuw verbond* sluiten;*+ 32 niet een gelijk het verbond dat ik met hun voorvaders heb gesloten op de dag dat ik hen bij de hand vatte om hen uit het land Egy̱pte te leiden,+ ’welk verbond van mij zijzelf verbroken hebben,+ alhoewel* ikzelf hen als echtgenoot in eigendom+ had’,* is de uitspraak van Jehovah.” (Jeremia 31:32, 33)

Doorheen de geschiedenis hebben we gezien hoe God Zich een volk maakt. Voor een zeer lange tijd was het voor het volk van Israël dat er een convenant was waarop ze konden rekenen. Eén van de regelgevingen of eisen was om te herinneren hoe de uittocht uit Egypte mogelijk werd gemaakt. Dat de invoering van het bloed op de deurposten ook kon beschouwd worden als een handtekening van het kiezen voor God, die het mogelijk maakt om over geplaatst te worden zodat verdoemenis of vernietiging hen niet ten deel zou vallen. Na dat evenement was er nog steeds een behoefte van aanbiedingen van offers in de tempel of synagoge. Maar op de 14e Nisan sprak Jezus over een ander aanbod dat niet meer zou moeten worden herhaald en dat voldoende zou zijn voor alle tijden. Al zou dat aanbod niet wegnemen om nog de herdenking van de bevrijding te houden.

Jezus kwam om in te stellen en ‘s avonds bij het maal op Nisan 14, 33 G.T. sprak hij over de beker wijn en zei tegen zijn 11 trouwe apostelen:

„Deze beker betekent het nieuwe verbond+ krachtens mijn bloed,+ dat ten behoeve van U vergoten zal worden.*+(Lukas 22:20)

Mattheus verslaggeving van die avond getuigd over Jezus met betrekking tot de wijn:

“Dit betekent mijn ‘bloed van het verbond,’ dat moet worden gestort ten behoeve van een groot aantal voor vergeving van zonden.” (Mattheus 26:27, 28)

Jezus ‘vergoten bloed valideert het nieuwe verbond. Dat bloed maakt het ook mogelijk dat er vergeving van zonden is voor eens en voor altijd.

Een para jaar later herinnerde de apostel Paulus de nieuwe volgelingen

16 Is niet de beker+ der zegening die wij zegenen, een deelhebben aan het bloed van de Christus? Is niet het brood dat wij breken,+ een deelhebben aan het lichaam van de Christus?+ 17 Omdat er één brood is, zijn wij, hoewel velen,+ één lichaam,*+ want wij hebben allen deel aan dat ene brood.+ (1 Corinthiërs 10: 16-17)

Op die bijzonder intieme avond nam rabbi Jeshua het brood en de wijn

26 Terwijl zij verder aten, nam Jezus een brood,+ en na de zegen te hebben uitgesproken, brak hij het+ en gaf het aan de discipelen en zei: „Neemt, eet. Dit betekent* mijn lichaam.”+ 27 Ook nam hij een beker,+ en na een dankgebed te hebben uitgesproken, gaf hij die aan hen, terwijl hij zei: „Drinkt allen hieruit;+ 28 want dit betekent+ mijn ’bloed+ van het verbond’,+ dat ten behoeve van velen vergoten zal worden+ tot vergeving van zonden.+ 29 Maar ik zeg U: Van nu af zal ik geenszins meer iets van dit product van de wijnstok drinken tot op die dag waarop ik het met U nieuw* zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.”+ (Mattheus 26:26-29)

19 Hij nam ook een brood,+ sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het aan hen, terwijl hij zei: „Dit betekent* mijn lichaam,+ dat ten behoeve van U gegeven zal worden.+ Blijft dit tot een gedachtenis aan mij doen.”+ 20 Evenzo ook de beker,+ nadat zij het avondmaal hadden gebruikt, terwijl hij zei: „Deze beker betekent het nieuwe verbond+ krachtens mijn bloed,+ dat ten behoeve van U vergoten zal worden.*+ (Lukas 22:19)

Merk op hoe Jezus zegt

blijf dit doen ter mijner herinnering

Stained glass window in the upper presbytery/s...

Loodglasraam in de boven presbyter/sacristie van de Basiliek van St. Louis Koning in Katowice Polen, XX Eeuw – Jezus als het Lam van God (Foto credit: Wikipedia)

Het bloed van het verbond, dat moet uitgestort worden ten behoeve van een groot aantal voor vergeving van zonden moet, net als het bloed van de lammeren voor de bevrijding van de Joden uit de Egyptische slavernij, worden bijgedragen aan de ongelovigen of heidense mensen die bereid zijn onder het bloed van Christus te komen, wit gewassen van de zonde. Maar ze moeten niet vergeten om samen te komen, meer dan één keer in een jaar, omdat Jezus vraagt om het vaak te doen en wanneer we het doen om het te doen ter herinnering aan hem.

23 Want ik heb van de Heer* ontvangen, wat ik ook aan U heb doorgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht+ waarin hij overgeleverd zou worden, een brood nam 24 en, na gedankt te hebben, het brak+ en zei: „Dit betekent* mijn lichaam,+ dat ten behoeve van U is. Blijft dit tot mijn gedachtenis doen.”+ 25 Evenzo deed hij ook met betrekking tot de beker,+ nadat hij het avondmaal had gebruikt, en hij zei: „Deze beker betekent het nieuwe verbond+ krachtens mijn bloed.+ Blijft dit, zo dikwijls als GIJ hem drinkt, tot mijn gedachtenis+ doen.” 26 Want zo dikwijls+ als GIJ dit brood eet en deze beker drinkt, blijft GIJ de dood+ des Heren verkondigen, totdat hij gekomen is.+ (1 Korinthiërs 11: 23-26)

Om die reden moeten we vandaag bij elkaar komen en de uittocht uit Egypte, uit de slavernij van de wereldse werk, maar ook de uittocht uit de slavernij van de zonde en de dood door Christus offerdaad, niet vergeten.

14 En deze dag moet U dienen ter gedachtenis, en GIJ moet hem vieren als een feest voor Jehovah* in al UW geslachten. Als een inzetting tot onbepaalde tijd dient GIJ hem te vieren. (Exodus 12:14)

+

English version: Most important weekend of the year 2016

++

Vindt over deze belangrijke dagen ook het volgende te lezen:

 1. Voorbereidingstijd tot een herinneringsmoment
 2. Fragiliteit en actie #14 Plagen van God
 3. 1 -15 Nisan
 4. 14 Nisan, de avond om Christus Zijn predikingswerk te herinneren
 5. De zoon van David en de eerste dag van het Feest van de ongezuurde broden
 6. Vrijdag 3 april 2015 een dag voor verenigde samenkomst ter herinnering
 7. Donderdag 9 April = 14 Nisan en Paasviering 11 April
 8. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 9. Jezus laatste avondmaal
 10. Dienaar van zijn Vader
 11. Rond het Paasmaal
 12. Een Feestmaal en doodsherinnering
 13. Eucharistische vieringen
 14. Een Messias om te Sterven
 15. Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus
 16. Pasen 2006
 17. Geen Wegvluchter
 18. Een Groots Geschenk om te herinneren
 19. Zeven sabbatten
 20. De zeven Feesten van God
 21. De Tora is niet medegekruisigd, maar mijn strafblad
 22. Kerst en wenslampions
 23. Een Konijn dat Paaseiren legt

+++

Hans Holbein- The Body of the Dead Christ in t...

Hans Holbein- Het lichaam van de dode Christus in het graf (Foto credit: Wikipedia)

Wij wensen iedereen een fijne herinneringsdag toe en een zalig Pascha

Assembled together on the night before he died, Jeshua and his disciples and closest friends came together in an upper room to celebrate the Passover meal.  They recalled the great story of deliverance: how the people of Israel had been freed from bondage and slavery by God’s power through the prophet Moses.  They remembered how the blood of the lamb marked the lintel and doorposts so that the Angel of Death would pass by the people as it brought devastation to the land of Egypt.  They ate the unleavened bread, mindful that the Israelites were in such a hurry to depart Egypt that their own bread had not yet risen.

That night the 14th of Nisan is one Jesus wanted to be remembered for an other occasion as well. Not only had his followers to remember the deliverance of God’s Chosen People, the Israelites, but now their rabbi had opened they way for others than Jews.

By his own example the sent one from God showed how his followers had to become servants for God and for the People of God. Like Jesus had called for people to follow him, the apostles had to come to do so too. They too had to become as humble as Christ was. As a sign of humbleness Jesus washed the feet of his disciples. The work which is reserved for servants Jesus did and he also asked them to do the same for one another.  There is no ambiguity in this moment, no chance to say it is merely a symbol.  Christ shows them what to do and tells them to do it (John 13:1-15); the path that leads to freedom from sin and death is marked by our care for our brothers and sisters.  Simply put, our lives are meant to be offered for others – giving ourselves in service.

In the end, in life which passes so quickly and everything is vanity (like Solomon writes in today’s reading – Ecclesiastes 1) everything turns around “Giving and Receiving”.  We all have received the Grace of God by the sent one from God, who is the son of man and the son of God, who gave his life for our sins.

Like Jesus offered himself as a lamb of God to have his blood as a signpost to deliver us from the punishment of death, we too should offer our lives as we are strengthened by the Messiah and are giving life-spirit by the blood of Christ, being partakers in the Body of Christ.

Thanks to the ransom offer brought by Jesus God blesses us with the gift of life and faith so that we in turn might be a gift to those around us.

As God commanded to remember the night the firstborns of Israel where saved so also Jesus asked his followers to remember the day he gave his body and poured out his blood for the salvation of mankind.

Long before the Mosaic Law covenant was altered, Jehovah foretold through the prophet Jeremiah that He would make with the nation of Israel “a new covenant.”

32 It will not be like the covenant that I made with their forefathers on the day I took hold of their hand to lead them out of the land of Egypt,+ ‘my covenant that they broke,+ although I was their true master,’* declares Jehovah.”

33 “For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days,” declares Jehovah. “I will put my law within them,+ and in their heart I will write it.+ And I will become their God, and they will become my people.”+(Jeremiah 31:32, 33)

English: Stained glass image of the Lamb of Go...

Stained glass image of the Lamb of God (Agnus Dei) with a Christian banner. photo by John Workman in St. Ignatius church in Chestnut Hill, Massachusetts. (Photo credit: Wikipedia)

Throughout history we have seen how God made Himself a people. For a very long time it was for the People of Israel that there was a covenant on which they could count. One of the regulations or demands was to remember how the exodus from Egypt was made possible. That putting of blood at the doorposts could also considered as a signature of choosing for God, which made it possible to be passed over for damnation or destruction. After that event there was still a need of offers to be brought to the temple or synagogue. But on the 14th of Nisan Jesus spoke about an other offer which would not have to be repeated any more and which would be sufficient for all times. though that offer would not take away the remembrance of the liberation marks.

Jesus came to institute and Evening Meal on Nisan 14, 33 C.E. Speaking of the cup of wine, he told his 11 faithful apostles:

“This cup means the new covenant by virtue of my blood, which is to be poured out in your behalf.” (Luke 22:20)

Matthew’s account quotes Jesus as saying regarding the wine:

“This means my ‘blood of the covenant,’ which is to be poured out in behalf of many for forgiveness of sins.” (Matt. 26:27, 28)

Jesus’ shed blood validates the new covenant. That blood also makes possible the forgiveness of sins once and for all time.

A few years later the apostle Paul would remind the new followers

14 Therefore, my beloved ones, flee from idolatry.+ 15 I speak as to men with discernment; judge for yourselves what I say. 16 The cup of blessing that we bless, is it not a sharing in the blood of the Christ?+ The loaf that we break, is it not a sharing in the body of the Christ?+ 17 Because there is one loaf, we, although many, are one body,+ for we are all partaking of that one loaf. (1 Corinthians 10: 16-17)

On that special intimate night rabbi Jeshua had taken the bread and the wine.

26 As they continued eating, Jesus took a loaf, and after saying a blessing, he broke it,+ and giving it to the disciples, he said: “Take, eat. This means my body.”+(Matthew 26:26)

19 Also, he took a loaf,+ gave thanks, broke it, and gave it to them, saying: “This means my body,+ which is to be given in your behalf.+ Keep doing this in remembrance of me.”+(Luke 22:19)

Notice how Jesus says

Keep doing this in remembrance of me.

The blood+ of the covenant,+ which is to be poured out in behalf of many+ for forgiveness of sins + should, like the blood of the lambs for the liberation of the Jews from the Egyptian slavery, be contributed to the heathen or pagan people who are willing to come under the blood of Christ, whitewashed from sin. But they should remember it and come together, more than once in a year, because Jesus asks it to do it often and whenever we do it to do it in remembrance of him.

23 For I received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus on the night+ on which he was going to be betrayed took a loaf, 24 and after giving thanks, he broke it and said: “This means my body,+ which is in your behalf. Keep doing this in remembrance of me.”+ 25 He did the same with the cup+ also, after they had the evening meal, saying: “This cup means the new covenant+ by virtue of my blood.+ Keep doing this, whenever you drink it, in remembrance of me.” (1 Chorinthians 11: 23-26)

For that reason we should come together today and remember the Exodus out of Egypt, out of slavery of the worldly work, but also the exodus from the slavery of sin and death.

14 “‘This day will serve as a memorial for you, and you must celebrate it as a festival to Jehovah throughout your generations. As a lasting statute, you should celebrate it.(Exodus 12:14)

+

Please read also the related articles concerning this special weekend, 14 Nisan and following days:

 1. 1 -15 Nisan
 2. Yom Hey, Eve of Passover and liberation of many people
 3. This day shall be unto you for a memorial and you shall keep it a feast to the Most High God
 4. 14-15 Nisan and Easter
 5. Days of Nisan, Pesach, Pasach, Pascha and Easter
 6. Getting out of the dark corners of this world
 7. A Holy week in remembrance of the Blood of life
 8. Around the feast of Unleavened Bread
 9. The son of David and the first day of the feast of unleavened bread
 10. Day of remembrance coming near
 11. A new exodus and offering of a Lamb
 12. Observance of a day to Remember
 13. Jesus memorial
 14. Holidays, holy days and traditions
 15. Seven Bible Feasts of JHWH
 16. White Privilege Conference (WPC) wanting to keep the press out for obvious reasons
 17. First month of the year and predictions
 18. Entrance of a king to question our position #2 Who do we want to see and to be
 19. Death of Christ on the day of preparation
 20. A Great Gift commemorated
 21. Shabbat Pesach service reading 1/2
 22. Passover and Liberation Theology
 23. Seven days of Passover
 24. Kingdom Visions of Rainbowed angel, Lamb in Mount Zion
 25. Kingdom Visions of God’s judgements and Marriage of the Lamb
 26. The Song of The Lamb #2 Sevens
 27. The Song of The Lamb #7 Revelation 15
 28. Why we do not keep to a Sabbath or a Sunday or Lord’s Day #3 Days to be kept holy or set apart
 29. Easter holiday, fun and rejoicing
 30. Like grasshoppers
 31. Peter Cottontail and a Bunny laying Eastereggs
 32. Who Would You Rather Listen To?
 33. Focus on outward appearances
 34. After darkness a moment of life renewal
 35. Deliverance and establishment of a theocracy

+++

************************

We wish you a nice memorial day and a holy Pesach

File:Saint John the Baptist Pointing Out Christ as the Lamb of God Philadelphia Museum of Art Cat. 347.jpg

Johannes de Doper wijst Christus aan als het Lam Gods. Ca. 1500-1510 – Saint John the Baptist Pointing Out Christ as the Lamb of God Philadelphia Museum of Art – Master of the Saint John Altarpiece

 

*Louez Yah,
car il est bon d’exécuter des mélodies pour notre Dieu ;
car cela est agréable — la louange convient.

Jéhovah bâtit Jérusalem ;
il réunit les dispersés d’Israël.

+

“5  heureux celui qui a pour secours le dieu de Jacob, qui met son espoir en l’Eternel, son dieu ! 6 il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s’y trouve. il garde la fidélité à toujours.” (Psaumes 146:5-6 NEG)

“8 L’Eternel ouvre les yeux des aveugles ; L’Eternel redresse ceux qui sont courbés ; L’Eternel aime les justes. 9 L’Eternel protège les étrangers, il soutient l’orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants.” (Psaumes 146:8-9 NEG)

“tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l’Eternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles.” (Zacharie 14:16 NEG)

“si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis ; et si quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il soit tué de cette manière.” (Apocalypse 11:5 NEG)

“Psaume de David. Eternel, je t’invoque : viens en hâte auprès de moi ! prête l’oreille à ma voix, quand je t’invoque !” (Psaumes 141:1 NEG)

“2 (142-3) je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. 3 (142-4) quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. sur la route où je marche ils m’ont tendu un piège.” (Psaumes 142:2-3 NEG)

“1  cantique des degrés. voici, bénissez l’Eternel, vous tous, serviteurs de l’Eternel, qui vous tenez dans la maison de l’Eternel pendant les nuits ! 2 Elevez vos mains vers le sanctuaire, et bénissez l’Eternel ! 3 que l’Eternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre !” (Psaumes 134:1-3 NEG)

“car l’Eternel, votre dieu, est le dieu des dieux, le seigneur des seigneurs, le dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent,” (Deutéronome 10:17 NEG)

“1  louez l’Eternel ! louez le nom de l’Eternel, louez-le, serviteurs de l’Eternel, 2 qui vous tenez dans la maison de l’Eternel, dans les parvis de la maison de notre dieu ! 3 louez l’Eternel ! car l’Eternel est bon. chantez à son nom ! car il est favorable. 4 car l’Eternel s’est choisi Jacob, Israël, pour qu’il lui appartienne. 5  je sais que l’Eternel est grand, et que notre seigneur est au-dessus de tous les dieux. 6 tout ce que l’Eternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. 7 il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors.” (Psaumes 135:1-7 NEG)

“car l’Eternel est un grand dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux.” (Psaumes 95:3 NEG)

“car l’Eternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux ;” (Psaumes 96:4 NEG)

“je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. tes oeuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien.” (Psaumes 139:14 NEG)

“1  (9-1) au chef des chantres. sur « meurs pour le fils ». Psaume de David. (9-2) je louerai l’Eternel de tout mon coeur, je raconterai toutes tes merveilles. 2 (9-3) je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, dieu très-haut !” (Psaumes 9:1-2 NEG)

“toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, seigneur, et rendre gloire à ton nom.” (Psaumes 86:9 NEG)

“A chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m’adorer, dit l’Eternel.” (Esaïe 66:23 NEG)

“(22-8) tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête,” (Psaumes 22:7 NEG)

“1  au chef des chantres. cantique. Psaume. Poussez vers dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre ! 2 chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges ! 3 dites à dieu : que tes oeuvres sont redoutables ! A cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. 4 toute la terre t’adore et chante en ton honneur ; elle chante ton nom. — Pause.” (Psaumes 66:1-4 NEG)

“louez l’Eternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples !” (Psaumes 117:1 NEG)

“(48-11) comme ton nom, ô dieu ! ta louange retentit jusqu’aux extrémités de la terre ; ta droite est pleine de justice.” (Psaumes 48:10 NEG)

“1  (65-1) au chef des chantres. Psaume de David. cantique. (65-2) avec confiance, ô dieu ! on te louera dans Sion. et l’on accomplira les voeux qu’on t’a faits. 2 (65-3) O toi, qui écoutes la prière ! tous les hommes viendront à toi.” (Psaumes 65:1-2 NEG)

“(65-14) les pâturages se couvrent de brebis, et les vallées se revêtent de froment. les cris de joie et les chants retentissent.” (Psaumes 65:13 NEG)

“13 J’élèverai la coupe des délivrances, et j’invoquerai le nom de l’Eternel ; 14 J’accomplirai mes voeux envers l’Eternel, en présence de tout son peuple. 15 elle a du prix aux yeux de l’Eternel, la mort de ceux qui l’aiment. 16 Ecoute-moi, ô Eternel ! car je suis ton serviteur, ton serviteur, fils de ta servante. tu as détaché mes liens. 17 je t’offrirai un sacrifice d’actions de grâces, et j’invoquerai le nom de l’Eternel ; 18 J’accomplirai mes voeux envers l’Eternel, en présence de tout son peuple, 19 dans les parvis de la maison de l’Eternel, au milieu de toi, Jérusalem ! louez l’Eternel !” (Psaumes 116:13-19 NEG)

“21 que ma bouche publie la louange de l’Eternel, et que toute chair bénisse son saint nom, A toujours et à perpétuité ! 146:1  louez l’Eternel ! mon âme, loue l’Eternel !” (Psaumes 145:21-146:1 NEG)

“je louerai l’Eternel tant que je vivrai, je célébrerai mon dieu tant que j’existerai.” (Psaumes 146:2 NEG)

“11 L’Eternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. 12  Jérusalem, célèbre l’Eternel ! Sion, loue ton dieu ! 13 car il affermit les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi ; 14 il rend la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment. 15 il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse.” (Psaumes 147:11-15 NEG)

“1  louez l’Eternel ! louez l’Eternel du haut des cieux ! louez-le dans les lieux élevés ! 2 louez-le, vous tous ses anges ! louez-le, vous toutes ses armées ! 3 louez-le, soleil et lune ! louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses ! 4 louez-le, cieux des cieux, et vous, eaux qui êtes au-dessus des cieux ! 5 qu’ils louent le nom de l’Eternel ! car il a commandé, et ils ont été créés. 6 il les a affermis pour toujours et à perpétuité ; il a donné des lois, et il ne les violera point. 7  louez l’Eternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes,” (Psaumes 148:1-7 NEG)

“1  louez l’Eternel ! chantez à l’Eternel un cantique nouveau ! chantez ses louanges dans l’assemblée des fidèles ! 2 qu’Israël se réjouisse en celui qui l’a créé ! que les fils de Sion soient dans l’allégresse à cause de leur roi ! 3 qu’ils louent son nom avec des danses, qu’ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe ! 4 car l’Eternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. 5 que les fidèles triomphent dans la gloire, qu’ils poussent des cris de joie sur leur couche ! 6  que les louanges de dieu soient dans leur bouche, et le glaive à deux tranchants dans leur main,” (Psaumes 149:1-6 NEG)

“1  louez l’Eternel ! louez dieu dans son sanctuaire ! louez-le dans l’étendue, où éclate sa puissance ! 2 louez-le pour ses hauts faits ! louez-le selon l’immensité de sa grandeur ! 3 louez-le au son de la trompette ! louez-le avec le luth et la harpe ! 4 louez-le avec le tambourin et avec des danses ! louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau ! 5 louez-le avec les cymbales sonores ! louez-le avec les cymbales retentissantes ! 6 que tout ce qui respire loue l’Eternel ! louez l’Eternel !” (Psaumes 150:1-6 NEG)

“(21-14) lève-toi, Eternel, avec ta force ! nous voulons chanter, célébrer ta puissance.” (Psaumes 21:13 NEG)

“1  non pas à nous, Eternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, A cause de ta bonté, à cause de ta fidélité ! 2 pourquoi les nations diraient-elles : où donc est leur dieu ?” (Psaumes 115:1-2 NEG)

“L’Eternel est mon partage et mon calice ; C’est toi qui m’assures mon lot ;” (Psaumes 16:5 NEG)

“(80-19) et nous ne nous éloignerons plus de toi. fais-nous revivre, et nous invoquerons ton nom.” (Psaumes 80:18 NEG)

“(65-6) dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer !” (Psaumes 65:5 NEG)

*

 

Preceding:

Bring praise to the Creator

Praise Jehovah you people

Afrikaans: Ek sal u prys, o Jehovah, met my hele hart

Deutsch: Preiset Jehova, Denn es ist gut, unserem Gott Melodien zu spielen

Nederlands: Looft Jehovah en bezingt Hem met melodieën

Nages (Tarn) - Inscription au dessus de la por...

Nages (Tarn) – Inscription au dessus de la porte de l’église : DIEU SOIT LOUE A TOUT JAMAIS CAR IL A ENTANDEU ET EXAUCE MA VOIS FAICT A SA LOUANGE …1605 Armes du capitaine Calvet ? (Photo credit: Wikipedia)

 

+++

+++

Related articles
 • That Crüger Tune. (elephantschild.typepad.com)
  Some tunes in the hymnal just seem to ache for their original languages. I think “O Lord, How Shall I Meet Thee?” might be one of them. Of course, singing it in German, for those of us who speak only English, means losing the understanding of the text.
 • JEHOVA RAPHA ~The Lord is My Healer (muchadoaboutbiblicaltruths.wordpress.com)
  Jehovah Rapha means the Lord is My Healer. We see the Lord as our healer throughout the bible.
 • Let Everything That Has Breath Praise The Lord In Every Tongue Known To Man!!! (peacebenwilliams.com)
  “On the last day of an old year, I shall sing of  my Jehovah’s loveI shall testify of His goodness and His wondrous worksI shall sing of it at all times, because Jehovah is my path to salvationMay glory, praise, honour and thanksgiving be unto our God in heaven most high
 • Psalms 84 (meanlittleboy2.wordpress.com)
  My soul desired, yea, it hath also been consumed, For the courts of Jehovah, My heart and my flesh cry aloud unto the living God,
 • Your Need, Is His Name (hispresentgrace.wordpress.com)

  Whatever you need god to be, god is.pray and praise the names of the lord!

 • Jehovah – It is not just a name. (thechurchatcarrollton.wordpress.com)
  There is no better way to discover what God is like than to look at His names. Knowing Him is and should be the life long pursuit of every believer and the best way to get to know Him is to read and study what He has said about Himself.
 • Psalms 25 (afellowpartaker.wordpress.com)
  To You, O Jehovah, I lift up my soul.
 • Psalms 121 (meanlittleboy2.wordpress.com)
  My help [is] from Jehovah, maker of heaven and earth,
 • Psalm 139 (theparisreview.org)
  favorite of pro-life people, because it talks about God recognizing us in the womb, taking care of us, and knowing how we’ll turn out.
 • Life in the Aftermath by Sheliethe Goldingbrian Lovey (prayerworkscafe.org)
  Our Jehovah Jireh, our Jehovah Nissi, Our Jehovah Shalom: God of all gods King of all kings, our wheel in the middle of the wheel, our strength and help in ages pass, our strong tower, the one that gives life and take it away, our creator, all-knowing God All powerful, Redeemer, Healer Restorer we praise thee.
 • Psalm 103:17-19 – But from everlasting to everlasting the Lord’s love is with those who fear him, (church4u2.wordpress.com)
  To fear the Lord is to have a proper understanding of who God is, his power and ultimately his great love for us.
 • Psalm 37v4 Has Conditions (thec2projectradio.wordpress.com)
  Our desires are on point when we commit our ways to the Lord, trusting him. He promises a revelation of his goodness. Whenever you are being quoted the desires verse, remember the rest. The rest is the condition of that relationship God wants.
 • Psalm 23: The Divine Shepherd, Part 1of6, by Evans Olang (magnifyhisword.wordpress.com)
  Psalm 23 is one of the most quoted Psalm by many especially in difficult times. Many of David’s psalms are full of complaints, but this is full of comforts, and the expressions of delight in God’s great goodness and dependence upon him.
 • The Music of the Bible Revealed: Psalms 62 – New Series (YouTube) (musicofthebiblerevealed.wordpress.com)
  remember that the Psalms offer models of intense prayer
 • Speech-Act in the Psalms (spurgeon.wordpress.com)
  By praying or sing the psalms we are not merely reciting idle sounds with our tongues. We are performing. This is especially true because language is part of our covenant relationship
 • Blessed is the man. Video From A Psalm of David (ghettoscorner.wordpress.com)
  Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night.
 • Psalm 146 (asorensen.wordpress.com)
  Psalm 146 continues the education about praise. “Praise the Lord! Praise the Lord, O my soul”. Praise is not some non-emotional reaction – it is a holistic pouring out of self to lift up our voice and spirit to the Lord.
 • One Word…Praise Part 1 (eucharisteoministries.wordpress.com)
  God wants our praise! He doesn’t want it for a pat on His back. He doesn’t need it. But we certainly do. We as humans should lift our hands to heaven in praise because I believe this is when we are closest to God.
 • Let Everything That Has Breath Praise The Lord In Every Tongue Known To Man!!! (peacebenwilliams.com)
  This praise is written in my native dialect, Ibibio. I was so moved when I read it because as we all know, worship has more meaning to us when it is done in our native dialect.
 • Continually thanking and praising God (teresasthoughtsfortoday.wordpress.com)
  1 Chronicles 16 has within it a thanksgiving psalm of David (v. 7-36). Here David is rejoicing because the ark has finally been returned to Jerusalem. In verse 4, it states that David appointed “some of the Levites to minister before the ark of the Lord, to extol, thank, and praise the Lord.”
 • Our God is greater (truthorshame.com)
  Praise God in His sanctuary;
  Praise Him in His mighty firmament!
 • Psalm 134 (asorensen.wordpress.com)
  Three simple verses but it gives us some great insight into how to worship our Lord.
 • Praising Before The Victory (carolynrice.wordpress.com)
  Praising the Lord before we see the victory keeps our eyes focused on the victory and not on the negative. It keeps our hopes high, and keeps us before the Lord, praising Him for His action on our behalf.
 • Praise the Lord (tbolto.wordpress.com)
  Praise the LORD ‘s name!
  Let the LORD ‘s name be blessed
  from now until forever from now!
 • Praise the Lord (wordsofgrace.wordpress.com)
  “We’re really building a community center, more than we are a worship center.
 • Figuratively Speaking: Psalm 114 (psalmslife.com)
  The writer of this psalm understood nature’s joy at God’s salvation of Israel. To see a lamb or a sheep leaping about gives the observer insight that would help him grasp the relief creation itself has. Some might say it was only an earthquake, but others recognize God’s hand in it.

Tag Cloud

God's Simple Kindness

A place to share your daily blessings

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Religieus Redeneren

Gedachten en berichten over hedendaags (on)geloof

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Searching Sophia's Pockets

Discovering Wisdom, Love ...and Lint

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

Theological NoteBook

Dabbling into Theology

sowers seed

be careful 'how you hear'

Next Comes Africa

If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea; Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me - Psalm 139: 9,10

friarmusings

the musings of a Franciscan friar...

Equipping The Saints

"equipping the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ," (Ephesians 4:12)

THE ROCK OF ISRAEL CONGREGATION

Weekly Parsha From The Rabbi's Of Rock Of Israel Congregation In North Carolina

Minding The Truth

On God and the Christian Revelation

The Apologist

Faith Seeking Reason

biblicalexegete

A site for the study of the Biblical languages, exegesis, interpretation & application.

Upper Biblical Studies for All

Upper Biblical Criticism is to apply appropriate disciplines with systematic Study!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 547 other followers

%d bloggers like this: