An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

 

32 “Vra nou asseblief oor die vroeëre dae+ wat voor jou was, van die dag af dat God die mens op die aarde geskep het,+ van die een einde van die hemel tot by die ander einde van die hemel: Is iets so groots ooit tot stand gebring of is so iets ooit gehoor?+ 33 Het enige ander volk die stem van God uit die vuur hoor praat, soos jy dit gehoor het, en bly lewe?+ 34 Of het God probeer om vir hom ’n nasie onder ’n ander nasie uit te gaan neem met beproewinge,+ met tekens+ en met wonderwerke+ en met oorlog+ en met ’n sterk hand+ en met ’n uitgestrekte arm+ en met groot vreeswekkendheid,+ soos alles wat Jehovah julle God vir julle voor jou oë in Egipte gedoen het? 35 Jy—jy is dit getoon, sodat jy kan weet dat Jehovah die ware God is;+ daar is geen ander buiten hom nie.+ 36 Uit die hemel het hy jou sy stem laat hoor om jou tereg te wys; en op die aarde het hy jou sy groot vuur laat sien, en sy woorde het jy uit die vuur gehoor.+ (Deuteronomium 4:32-36)

 • Eksodus 3:20: 20 En ek sal my hand moet uitsteek+ en Egipte moet tref met al my wonderlike dade wat ek daarin sal doen; en daarna sal hy julle uitstuur.+
 • Eksodus 7:3:Wat my betref, ek sal Farao se hart onversetlik laat word,+ en ek sal beslis my tekens en my wonderwerke in Egipteland vermenigvuldig.+
 • Eksodus 11:9: Toe het Jehovah vir Moses gesê: “Farao sal na julle nie luister nie,+ sodat my wonderwerke in Egipteland kan vermeerder.”+
 • Numeri 14:11: 11 Uiteindelik het Jehovah vir Moses gesê: “Hoe lank+ sal hierdie volk my met minagting bejeën,+ en hoe lank sal hulle geen geloof in my stel nie, ondanks al die tekens wat ek onder hulle verrig het?+
 • Deuteronomium 7:19: 19 die groot beproewinge wat jou oë gesien het,+ en die tekens en die wonderwerke+ en die sterk hand+ en die uitgestrekte arm+ waarmee Jehovah jou God jou uitgelei het.+ So sal Jehovah jou God aan al die volke doen vir wie jy bang is.+
 • Deuteronomium 29:3:die groot beproewinge wat jou oë gesien het,+ daardie groot tekens+ en wonderwerke.+
 • Nehemia 9:10-11: 10 Toe het u tekens en wonderwerke gedoen teen Farao en al sy knegte en die hele volk van sy land,+ want u het geweet dat hulle vermetel teen hulle gehandel het;+ en u het vir u ’n naam+ gemaak soos dit vandag is. 11 En die see het u voor hulle gekloof,+ sodat hulle op droë grond deur die see getrek het;+ en hulle agtervolgers het u in die dieptes gewerp+ soos ’n klip+ in die sterk waters.+
 • Psalm 78:43: 43 Hoe hy sy tekens in Egipte gestel het+ En sy wonderwerke in die veld van Soan;+
 • Psalm 105:27: 27 Hulle het die aangeleenthede van sy tekens onder hulle gestel,+ En die wonderwerke in die land van Gam.+
 • Psalm 106:22: 22 Wonderlike werke in die land van Gam,+ Vreesinboesemende dinge by die Rooi See.+
 • Jeremia 32:20: 20 u wat tekens en wonderwerke gestel het in Egipteland, tot vandag toe, en in Israel en onder die mense,+ sodat u vir u ’n naam kon maak, soos dit vandag is.+
 • Handelinge 7:36:36 Hierdie man het hulle uitgelei+ nadat hy voortekens en tekens in Egipte+ en in die Rooi See+ en in die wildernis gedoen het, veertig jaar lank.+

 

*

+

Find also in other languages

The God speaking out providing provings, signs and miracles

God, beproevingen, tekenen en wonderen

+++

 

Deuteronomium 4:32-36:

32 Vraag nu alstublieft aangaande de vroegere dagen,+ die er vóór u bleken te zijn, van de dag af dat God de mens* op de aarde schiep,+ en van het ene einde van de hemel helemaal tot het andere einde van de hemel: Werd er ooit zo iets groots tot stand gebracht of werd er ooit zo iets gehoord?+ 33 Heeft enig ander volk de stem van God {„God”, MVg; SamLXX: „de levende God.”} midden uit het vuur horen spreken, zoals gíȷ́ die hebt gehoord, en het leven behouden?+ 34 Of heeft God gepoogd te komen om zich een natie uit het midden van een andere natie te nemen met beproevingen,+ met tekenen+ en met wonderen+ en met oorlog+ en met een sterke hand+ en met een uitgestrekte arm+ en met grote vreeswekkendheid,+ zoals Jehovah, UW God, dit alles in Egy̱pte ten aanschouwen van uw ogen voor U heeft gedaan? 35 U — u is het getoond, opdat gij weet dat Jehovah de [ware] God is;+ er is geen ander buiten hem.+ 36 Uit de hemel heeft hij u zijn stem doen horen, om u te corrigeren; en op de aarde heeft hij u zijn grote vuur doen zien, en zijn woorden hebt gij midden uit het vuur gehoord.+

 • Exodus 3:20: 20 En ik zal mijn hand moeten uitstrekken+ en Egy̱pte moeten slaan met al mijn wonderdaden die ik in het midden ervan zal doen; en daarna zal hij U heenzenden.+
 • Exodus 7:3: 3 Wat mij betreft, ik zal Farao’s hart verstokt laten worden,*+ en ik zal mijn tekenen en mijn wonderen in het land Egy̱pte stellig vermenigvuldigen.+
 • Exodus 11:9: Toen zei Jehovah tot Mo̱zes: „Farao zal niet naar ulieden luisteren,+ opdat mijn wonderen in het land Egy̱pte talrijk worden.”+
 • Numeri 14: 11: 11 Ten slotte zei Jehovah tot Mo̱zes: „Hoe lang+ zal dit volk mij met minachting bejegenen,+ en hoe lang zullen zij geen geloof in mij stellen, ondanks alle tekenen die ik in hun midden heb verricht?+
 • Deuteronomium 5:5: Ik stond toentertijd tussen Jehovah en U,+ om U het woord* van Jehovah mee te delen (want GIJ waart bevreesd wegens het vuur en hebt de berg niet beklommen),+ hetwelk luidde:
 • Deuteronomium 5:26: 26 Want wie is er van alle vlees die de stem van de levende God*+ midden uit het vuur heeft horen spreken, zoals wij, en toch in leven blijft?
 • Deuteronomium 7:19: 19 de grote beproevingen die uw ogen hebben gezien,+ en de tekenen en de wonderen+ en de sterke hand+ en de uitgestrekte arm+ waarmee Jehovah, uw God, u heeft uitgeleid.+ Zo zal Jehovah, uw God, doen met alle volken voor wie gij bevreesd zijt.+
 • Deuteronomium 9:23: 23 En toen Jehovah U van Ka̱des-Barne̱a+ uitzond en zei: ’Trekt op en neemt het land in bezit dat ik U stellig geven zal!’, toen hebt GIJ U weerspannig tegen het bevel van Jehovah, UW God, gedragen+ en GIJ hebt geen geloof geoefend+ jegens hem en niet naar zijn stem geluisterd.+
 • Deuteronomium 29:3: de grote beproevingen die gij met eigen ogen hebt gezien,+ die grote tekenen+ en wonderen.+
 • Nehemia 9:10-11: 10 Toen hebt gij tekenen en wonderen gegeven tegen Farao en al zijn dienaren en heel het volk van zijn land,+ want gij wist dat zij overmoedig tegen hen gehandeld hadden;+ en gij hebt u voorts een naam gemaakt+ zoals op deze dag. 11 En de zee hebt gij voor hen gespleten,+ zodat zij midden door de zee over het droge land zijn overgetrokken;+ en hun achtervolgers hebt gij in de diepte geslingerd,+ als een steen+ in geweldige wateren.+
 • Psalm 29:4: De stem van Jehovah is krachtig;+ De stem van Jehovah is prachtig.+
 • Psalm 78:43: 43 Hoe hij in Egy̱pte zijn tekenen stelde+ En zijn wonderen in het veld van Zo̱an;+
 • Psalm 105:27: 27 Zij* stelden onder hen de aangelegenheden van zijn tekenen,+ En de wonderen in het land van Cham.+
 • Psalm 106:9: Bijgevolg bestrafte hij de Rode Zee, en geleidelijk werd ze droog;+ En hij deed hen vervolgens door de waterdiepte* gaan als door de wildernis;+
 • Psalm 106:22: 22 Wonderwerken in het land van Cham,+ Vrees inboezemende dingen bij de Rode Zee.+
 • Jeremia 32:20-21: 20 gij, die tekenen en wonderen hebt gesteld in het land Egy̱pte tot op deze dag en in I̱sraël en onder de mensen,*+ opdat gij uzelf een naam zoudt kunnen maken, zoals op deze dag.+  21 En gij zijt ertoe overgegaan uw volk I̱sraël uit het land Egy̱pte te voeren,+ met tekenen en met wonderen+ en met een sterke hand en met een uitgestrekte arm en met grote vreeswekkendheid.+
 • Handelingen 7:36: 36 Híȷ́ heeft hen uitgeleid+ na wonderen en tekenen te hebben gedaan in Egy̱pte+ en in de Rode Zee+ en in de wildernis, veertig jaar lang.+
 • 1 Thessalonicenzen 1:9: Want zij blijven zelf berichten op welke wijze wij eerst bij U ingang vonden en hoe GIJ U van [UW] afgoden tot God hebt gekeerd+ om een levende+ en ware+ God als slaven te dienen

 

*

 

+

In andere talen:

The God speaking out providing provings, signs and miracles

Met beproewinge, tekens en met wonderwerke

+++

 

Deuteronomy 4: 32-36:

32 “Ask, now, about the former days before your time, from the day when God created man on the earth; search from one end of the heavens to the other end of the heavens. Has anything so great ever happened or has anything like it ever been heard of?+ 33 Have any other people heard the voice of God {“God,” MVg; SamLXX, “the living God.”} speaking out of the fire the way you have heard it and kept on living?+ 34 Or has God ever attempted to take for himself a nation out of the midst of another nation along with judgments,* with signs, with miracles,+ with war,+ with a mighty hand,+ with an outstretched arm, and with terrifying deeds,+ as Jehovah your God did for you in Egypt before your very eyes? 35 You yourselves have been shown these things so you will know that Jehovah is the true God;+ there is no other besides him.+ 36 He made you hear his voice from the heavens to correct you, and on the earth he made you see his great fire, and his words you heard from out of the fire.+ (NWT)

32 “Now ask, please, concerning the former days+ that occurred before you, from the day that God created man* on the earth+ and from one end of the heavens clear to the other end of the heavens, Was any great thing brought about like this or was anything heard like it?+ 33 Has any other people heard the voice of God {“God,” MVg; SamLXX, “the living God.”} speaking out of the middle of the fire the way you yourself have heard it, and kept on living?+ 34 Or did God attempt to come to take a nation to himself out of the midst of another nation with provings,+ with signs+ and with miracles+ and with war+ and with a strong hand+ and with an outstretched arm+ and with great fearsomeness+ like all that Jehovah YOUR God has done for YOU in Egypt before your eyes? 35 You—you have been shown, so as to know that Jehovah is the [true] God;+ there is no other besides him.+ 36 Out of the heavens he made you hear his voice so as to correct you; and upon the earth he made you see his great fire, and his words you heard from the middle of the fire.+ (Ref.B.)

 • Numbers 14:11: 11 Then Jehovah said to Moses: “How much longer will this people treat me without respect,+ and how much longer will they not put faith in me in spite of all the signs that I performed among them?+
 •  Exodus 7:3: As for me, I shall let Pharʹaoh’s heart become obstinate,*+ and I shall certainly multiply my signs and my miracles in the land of Egypt.+
 • Exodus 3:20: 20 And I shall have to stretch out my hand+ and strike Egypt with all my wonderful acts that I shall do in the midst of it; and after that he will send YOU out.+
 • Exodus 11:9: Then Jehovah said to Moses: “Pharʹaoh will not listen to YOU men,+ in order for my miracles to be increased in the land of Egypt.”+
 •  Deuteronomy 5:5: I was standing between Jehovah and YOU at that particular time+ to tell YOU the word* of Jehovah, (for YOU were afraid because of the fire and did not go up into the mountain,)+ saying,
 • Deuteronomy 5:26: 26 For who is there of all flesh that has heard the voice of the living God*+ speaking out of the middle of the fire as we did and yet goes on living?
 • Deuteronomy 7:19: 19 the great provings that your eyes saw,+ and the signs and the miracles+ and the strong hand+ and the outstretched arm+ with which Jehovah your God brought you out.+ That is the way Jehovah your God will do to all the peoples before whom you are afraid.+
 • Deuteronomy 9:23: 23 When Jehovah sent you out of Kaʹdesh-barʹne·a+ and said, ‘Go up and take possession of the land that I will certainly give you!’ you again rebelled against the order of Jehovah your God,+ and you did not exercise faith+ in him and did not obey him.
 • Deuteronomy 29:3: the great provings that your eyes saw,+ those great signs+ and miracles.+
 • Nehemiah 9:11: 11 And the sea you split+ before them, so that they crossed over through the midst of the sea on the dry land;+ and their pursuers you hurled into the depths+ like a stone+ in the strong waters.+
 • Nehemiah 9:17: 17 So they refused to listen,+ and they did not remember+ your wonderful acts that you performed with them, but they hardened their neck+ and appointed a head+ to return to their servitude in Egypt.* But you are a God* of acts of forgiveness,+ gracious+ and merciful,+ slow to anger+ and abundant+ in loving-kindness, and you did not leave them.+
 • Nehemiah 9:19: 19 you, even you, in your abundant mercy did not leave+ them in the wilderness. The pillar of cloud itself did not depart from over them by day to lead them in the way,+ nor the pillar of fire by night to light up for them the way in which they should go.+
 • Job 26:11: 11 The very pillars of heaven shake, And they are amazed because of his rebuke.
 • Psalm 29:3-4: The voice* of Jehovah* is over the waters;+ The glorious God*+ himself has thundered.+ Jehovah* is over many waters.+ The voice of Jehovah is powerful;+ The voice of Jehovah is splendid.+
 • Psalm 105:27: 27 They* set among them the matters of his signs,+ And the miracles in the land of Ham.+
 • Ezekiel 10:5:And the very sound of the wings of the cherubs+ made itself heard to the outer courtyard, like the sound of God Almighty* when he speaks.+
 • Acts 7:36: 36 This man led them out+ after doing portents and signs in Egypt+ and in the Red Sea+ and in the wilderness for forty years.+
 •  1 Thessalonians 1:9:  For they themselves keep reporting about our first contact with you and how you turned to God from your idols+ to slave for a living and true God,

*

 

+

In other languages:

Met beproewinge, tekens en met wonderwerke

God, beproevingen, tekenen en wonderen

+++

This is fine and acceptable in the sight of our Savior, God,+ whose will is that all sorts of people should be saved+ and come to an accurate knowledge of truth. (NWT) 1 Timothy 2:4

This is fine and acceptable+ in the sight of our Savior, God,+ whose will is that all sorts of men+ should be saved+ and come to an accurate knowledge+ of truth.+  (Ref.B.) 1 Timothy 2:4

all sorts of people

 • Romans 5:18: 18 So, then, as through one trespass the result to men of all sorts was condemnation,+ likewise also through one act of justification*+ the result to men of all sorts+ is a declaring of them righteous for life.+
 • Romans 9:24: 24 namely, us, whom he called not only from among Jews but also from among nations,+ [what of it]?
 • 1 Timothy 4:10: 10 For to this end we are working hard and exerting ourselves,+ because we have rested our hope+ on a living God, who is a Savior+ of all sorts of men,+ especially of faithful ones.+

should be saved

 • Isaiah 45:22: 22 Turn to me and be saved,+ all the ends of the earth, For I am God, and there is no one else.+
 • Acts 17:30: 30 True, God has overlooked the times of such ignorance;+ but now he is declaring to all people everywhere that they should repent.
 • Romans 5:18: 18 So, then, as through one trespass the result to men of all sorts was condemnation,+ so too through one act of justification the result to men of all sorts+ is their being declared righteous for life.+
 • 1 Timothy 4:10: 10 This is why we are working hard and exerting ourselves,+ because we have rested our hope on a living God, who is a Savior+ of all sorts of men,+ especially of faithful ones.
 • Micah 7:7: But as for me, I will keep on the lookout for Jehovah.+ I will show a waiting attitude* for the God of my salvation.+ My God will hear me.+
 • Psalm 25:5 Cause me to walk in your truth and teach me,+ For you are my God of salvation. ו [Waw] In you I hope all day long.
 • Psalm 62:1: 62 Indeed, I wait* silently for God.My salvation comes from him.+
 • Psalm 116:6: Jehovah is guarding the inexperienced.+I was brought low, and he saved me.
 • Lamentations 3:26: 26 Good it is to wait in silence*+ for the salvation of Jehovah.+
 • Jude 25: 25 to the only God our Savior through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, might, and authority for all past eternity and now and into all eternity. Amen.

come to an accurate knowledge:

 • Ephesians 1:17: 17 that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give YOU a spirit of wisdom+ and of revelation* in the accurate knowledge of him;+
 • Philippians 1:9: And this is what I continue praying, that YOUR love may abound+ yet more and more with accurate knowledge*+ and full discernment;*+

come to an accurate knowledge of truth:

 • 2 Timothy 2:25: 25 instructing with mildness those not favorably disposed;+ as perhaps God may give them repentance+ leading to an accurate knowledge of truth,+

 

[God’s] will is that all sorts of men should be saved.—1 Tim. 2:4.

The deeper we get into the time of the end, the greater our need to rely on Jehovah’s Word. The counsel we draw from it helps us to correct bad habits and to control our sinful tendencies. With its encouragement and comfort, we will pass the tests that Satan and his world bring on us. With the guidance Jehovah provides in his Word, we will stay on the road to life. God’s will is that “all sorts of men should be saved.” Jehovah’s servants are among “all sorts of men.” So are those whom we might help through our preaching and teaching work. But all who wish to attain to salvation must gain “an accurate knowledge of truth.” Thus, surviving the last days goes hand in glove with reading the Bible and applying its inspired instructions. Yes, our daily Bible reading shows how highly we esteem Jehovah’s precious Word of truth.—John 17:17. w13 4/15 1:19, 20

Psalm 21, Initial D. In: Albani-Psalter

Psalm 21, Initial D. In: Albani-Psalter (Photo credit: Wikipedia)

+

In other languages:

Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered

Dit is God se wil . . . dat alle soorte mense gered moet word

Es ist Gottes Wille, dass alle Arten von Menschen gerettet werden

Dieu veut que toutes sortes d’hommes soient sauvés

++

Additional reading:

 1. Creation Creator and Creation
 2. Creation purpose and warranty
 3. God has not destined us for wrath
 4. Looking for something or for the Truth and what it might be and self-awareness
 5. Gone astray, away from God
 6. Actions to be a reflection of openness of heart
 7. Solution for Willing hearts filled with gifts
 8. Necessary to be known all over the earth
 9. Necessity of a revelation of creation 1 Works of God and works of man
 10. Necessity of a revelation of creation 10 Instructions for insight and wisdom
 11. A promise given in the Garden of Eden
 12. Looking for wisdom not departing from God’s Word
 13. Waiting for Gods Salvation
 14. God’s forgotten Word 1 Introduction
 15. Coming to understanding from sayings written long ago
 16. Eternal Word that tells everything
 17. Bible Word from God
 18. Creator and Blogger God 7 A Blog of a Book 1 Believing the Blogger
 19. Creator and Blogger God 10 A Blog of a Book 4 Listening to the Blogger
 20. Missional hermeneutics 3/5
 21. Missional hermeneutics 4/5
 22. Bible, God’s Word to edify (ERV)
 23. Scripture words written for our learning, given by inspiration of God for edification
 24. Bric-a-brac of the Bible
 25. We should use the Bible every day
 26. Feed Your Faith Daily
 27. Miracles of revelation and of providence 1 Golden Thread and Revelation
 28. Faithful to the listening ear
 29. God’s Special Gift
 30. It is not try but trust
 31. You will say on that day
 32. The Right One to follow and to worship
 33. The one who set the standard
 34. A Living Faith #12 The Love for Jesus
 35. Many forgot how Christ should be our anchor and our focus
 36. Atonement And Fellowship 1/8
 37. Atonement And Fellowship 7/8
 38. Atonement And Fellowship 8/8
 39. My soul longs for your salvation
 40. Walking in the Light of Life
 41. Searching, light, fear and deliverance
 42. The road to success is dotted with many tempting parking places
 43. Let me keep to “first importance” things
 44. A race not to swift, nor a battle to the strong
 45. The race is not to the swift, nor the battle to the strong
 46. Evangelisation, local preaching opposite overseas evangelism
 47. Myth 12: The Hyper-Grace Gospel Makes People Lazy
 48. Al-Fatiha [The Opening] Süra 1:1-7 Help from God our Maker
 49. Entrance of a king to question our position #1 Coming in the Name of the Lord
 50. Entrance of a king to question our position #2 Who do we want to see and to be
 51. Deliverance and establishement of a theocracy
 52. Belief of the things that God has promised
 53. Give your worries to God
 54. Heed of the Saviour
 55. Not all will inherit the Kingdom
 56. Only the contrite self, sick of its pretensions, can find salvation
 57. A Living Faith #1 Substance of things hoped for
 58. A Living Faith #3 Faith put into action
 59. A Living Faith #4 Effort
 60. Choices
 61. End of the Bottom Line
 62. All Positive Energy People Are Acceptable

+++

Cela est beau et agréable+ aux yeux de notre Sauveur, Dieu+, qui veut que toutes sortes d’hommes+ soient sauvés+ et parviennent à une connaissance exacte+ de la vérité+.

[Dieu] veut que toutes sortes d’hommes soient sauvés (1 Tim. 2:4).

Plus la fin approche, plus il nous faut avoir confiance en la Parole de Jéhovah. Les conseils que nous y trouvons nous aident à corriger de mauvaises habitudes et à maîtriser nos tendances dues au péché. Grâce aux encouragements et à la consolation que nous y puisons, nous résisterons aux épreuves que Satan et son monde nous font subir. La direction que Jéhovah nous donne dans sa Parole nous permettra de rester sur le chemin de la vie. Dieu veut que « toutes sortes d’hommes soient sauvés ». Parmi ces « hommes » de « toutes sortes » figurent les serviteurs de Jéhovah, mais aussi les gens réceptifs à notre prédication et à notre enseignement. Toutefois, pour obtenir le salut, chacun doit acquérir « une connaissance exacte de la vérité ». Ainsi, pour survivre aux derniers jours, il est indispensable de lire la Bible et d’appliquer ses instructions inspirées. En lisant la Bible tous les jours, nous montrons que nous tenons en haute estime la Parole de vérité de Jéhovah (Jean 17:17). w13 15/4 1:19, 20.

+

Dans d’autres langues:

Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered

Dit is God se wil . . . dat alle soorte mense gered moet word

Es ist Gottes Wille, dass alle Arten von Menschen gerettet werden

God’s will is that all sorts of men should be saved

Précédent:

L’esprit saint vous rappellera toutes les choses dites

++

 1. Écrites inspirée de Dieu pour notre instruction, pour convaincre, pour corriger
 2. El Shaddai l’Eternel et Dieu puissant Qui apparut à Abraham
 3. Dieu Puissant, Dieu unique des dieux plus grand que tous les dieux
 4. Bible, épée de l’Esprit à venir dans l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu
 5. La Bible, Parole de Dieu poussés par l’Esprit-Saint pour enseigner, pour convaincre et pour corriger
 6. Bible, casque du salut, témoignage de Dieu en vue de la perfection pour l’édification utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire
 7. Écrites inspirée de Dieu pour notre instruction, pour convaincre, pour corriger
 8. Parole éternelle de façon permanente qui raconte tout
El Shaddai: Ascension of the Metatron

Many people do put their hope in the worong things and people. – El Shaddai: Ascension of the Metatron (Photo credit: Wikipedia)

+++

Tag Cloud

God's Simple Kindness

A place to share your daily blessings

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Religieus Redeneren

Gedachten en berichten over hedendaags (on)geloof

jwstudent

Finding the Truth

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Searching Sophia's Pockets

Discovering Wisdom, Love ...and Lint

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

Theological NoteBook

Dabbling into Theology

sowers seed

be careful 'how you hear'

Next Comes Africa

If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea; Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me - Psalm 139: 9,10

friarmusings

the musings of a Franciscan friar...

Equipping The Saints

"equipping the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ," (Ephesians 4:12)

THE ROCK OF ISRAEL CONGREGATION

Weekly Parsha From The Rabbi's Of Rock Of Israel Congregation In North Carolina

Minding The Truth

On God and the Christian Revelation

The Apologist

Faith Seeking Reason

biblicalexegete

A site for the study of the Biblical languages, exegesis, interpretation & application.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 427 other followers

%d bloggers like this: