An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

On Bijbelvorsers Webs, Bijbelvorsers from the Association of Bibleresearchers wrote on January 21, 2011 at 8:49 am:

Op Bijbelvorsers Webs, Bijbelvorsers van de Vereniging voor Bijbelstudie schreef in Januari 2011, 21, om 8:49 am:

Bijbelvorsers

Member
Posts: 16

World headquarters of the Watch Tower Bible & ...

World headquarters of the Watch Tower Bible & Tract Society of Pennsylvania, Brooklyn, New York, U.S.A. (Photo credit: Wikipedia)

Indien de Jehovah Getuigen de voorkeur van God zouden genieten en de enige organisatie zou zijn die Gods zegen geniet en als enige aanspraak kan maken op een door God volledig erkend en geleid orgaan “de Beleidvolle slaaf” is het vreemd dat dit middel van God om met de mensheid te communiceren zo veel mis- of versprekingen of vergissingen zou maken, alsook zo veel wijzigingen moet aanbrengen. Waarom zou God niet dadelijk het juiste ‘licht’ brengen?De JG zouden graag hebben dat de mensen al die talrijke fouten van de Watchtower Society in hun volledig bestaan naar loutere menselijke onvolkomenheid zouden toeschrijven. In wezen is dat juist. De vele niet uitgekomen voorspellingen en de vele zaken die ze eerst als waarheid claimden en daarna vervingen door een andere waarheid waren bedenkingen van mensen. Maar aan de ander kant beweren zij het spreekorgaan van God te hebben. En worden mensen die het niet volledig eens zijn met de beweringen van het overkoepelend orgaan uitgesloten. Zij proberen dan dikwijls zulke Uitkijktoren mislukkingen naar de fouten van Bijbelse figuren zoals Koning David te vergelijken en de apostels van de eerste eeuw. Wat JGn verzuimen te herkennen is dat mensen, als individuen, altijd al persoonlijke fouten gedaan hebben en altijd zullen doen doordat zij hier op aarde in het huidige stelsel leven als onvolmaakte mensen. David, Mozes, Petrus, Paulus en vele anderen maakten fouten zoals elk van ons ook nog fouten maakt. Alle Christenen doen dat vandaag ook. Zelfs het Regerende Lichaam van de Getuigen van Jehovah maken fouten als onvolmaakte mannen. Niemand van gewone stervelingen kan daar aan ontsnappen.

Noch in de Katholieke Kerk waar men spreekt van de onfeilbaarheid van de Paus, noch bij de Getuigen van Jehovah waar men eigenlijk spreekt van een evenzeer onfeilbaar heersende groep; “de beleidvolle slaaf“.

Charles Russell gaf zijn lezers de waarschuwing om op de hoede te zijn voor enige vorm van organisatie. Voor hem was het trouwens iets volledig onnodig. (“hoed U voor organisatie. Het is volkomen onnodig. De Bijbelse regels zijn de enige regels die U nodig heeft. Tracht niet het geweten van anderen te binden, en sta anderen niet toe het uwe te binden. Geloof en gehoorzaam in zo verre als U Gods woord kunt begrijpen” – Zion’s Watch Tower, 15 September 1895, blz 216, uitgegeven door Charles T. Russel)

Dat niemand de Bijbel zou kunnen begrijpen, tenzij hij luistert naar wat het Besturend Lichaam van Jehovah’s Getuigen in Brooklyn aan uitleg geeft,  haalt geheel Gods macht naar beneden. Het zou namelijk een ontkenning zijn van de mogelijkheid voor de Kracht van God, de Heilige Geest, rechtstreeks in te werken op naarstige zoekers. Nochtans wordt er in Gods Woord duidelijk gemaakt dat iedereen die zoekt ook werkelijk zal vinden.

Indien het die  “getrouwe en beleidvolle slaaf” is die zou aangesteld zijn om “geestelijk voedsel te verstrekken” en “geestelijke leiding” te geven (WT15/10/95) dan kan men de vraag stellen waarom deze ‘beleidvolle slaaf dan toch nog zo vele dingen eerst zus zei en daarna zo zei. Met hun bewering is de basis gelegd voor het gezag van een heersende klasse. In de gedachtegang wordt deze klasse vervolgens gelijkgesteld met “de organisatie”, waarnaar wordt opgezien voor leiding. Jehovah’s Getuigen komen aan de deur, zoals zij zeggen, om mensen “de Bijbel uit te leggen” Dit “uitleggen” opent de weg naar het gezag van de bron van deze hulp en uitleg, het Wachttoren Genootschap.

English: "Pay Attention to Yourselves and...

English: “Pay Attention to Yourselves and to All the Flock” 1991, Watch Tower Bibel And Tract Society Of Pennsylvania Polski: “Zważajcie na samych siebie i na całą trzodę” 1991, wyd. Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe (Photo credit: Wikipedia)

Als wij echter goed lezen in het Nieuwe Testament vinden wij dat Jezus de weg en de waarheid is. (Johannes 14:6). Diegenen die bereid zijn om tot hem te komen zullen ook dichter bij God kunnen komen. En Jezus heeft ons ook geleerd te bidden tot zijn Vader, ons duidelijk makend dat wij rechtstreeks tot God konden praten en ook van Hem duidelijk antwoorden zouden kunnen krijgen. Nergens blijkt dat men over moet gaan tot collectiviteit. Alsook wordt er nergens gewag van gemaakt dat men zou moeten gaan afhangen van een heersende groep of een gemeenschap van alles bepalenden. Wel wordt er aangeraden één van geest in Christus te zijn. Maar dat hoeft niet persé in te houden dat men al zijn eigenheden opzij moet zetten en niet meer zelf zou kunnen mogen denken. Het één zijn in Christus kan de wijze van Christus navolgen inhouden.

Als the Watchtower’s Governing Body volgens de JG “anointed and directed by God Himself”, gezalfd en geleid door God wordt kan men toch vragen stellen waarom zij zo vele versprekingen of missingen hebben begaan in het verleden.

Als wij ontdekken dat die beslissingen soms geheel omgekeerd moesten worden, veranderd of dat de leden ze gewoon moesten laten vallen, of dat de organisatie zich er voor moest verontschuldigen dan kan men toch vragen stellen bij de hand achter die organisatie. Zou men dan niet eerder kunnen zeggen dat wij duidelijk kunnen zien dat om te beginnen God nooit achter hen was.  Zou God achter zulk een regelmatig vergissende gemeenschap staan of was Hij duidelijk nooit achter deze vele verkeerde Uitkijktoren beleidenden ondanks de vele tegengestelde beweringen?

Interessant om te lezen is:

 

Waarop wij antwoordden:

English: (Quoted from Jehovah's Witnesses--Pro...

English: (Quoted from Jehovah’s Witnesses–Proclaimers of God’s Kingdom (1993), Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, p. 661. Original.) (Photo credit: Wikipedia)

Charles Taze Russell was nooit geassocieerd met de organisatie van de Getuigen van Jehovah. Russell geloofde niet in zulk een organisatie. Het negatief denken lag hem ook niet aan het hart en hij zou dus niet achter zulk een doemdenken van de JG staan. Hij geloofde niet in het “Goede Nieuws” welk zulke slechte tijdingen van geweldige smart voor het merendeel van de mensen zou omvatten, dat wil zeggen dat zij die niet tot een welbepaalde organisatie zouden behoren dat zij eeuwig in Armageddon vernietigd zouden worden. Russell onderrichtte nooit zulke dingen en zulks “Goed Nieuws” vertegenwoordigt bijna het tegendeel van de blije tijdingen van geweldige vreugde voor alle mensen dat Russell preekte.

Lezers moeten er zich bewust van zijn dat reeds vanaf het begin er ‘strubbelingen’ waren in die zogenaamde organisatie. Binnen enkele maanden nadat Russell stierf trokken al enkele Bijbel Studenten hun steun weg van de “nieuwe organisatie” van Rutherford. Voor de overigen valt het opdat het merendeel van de Bijbel Studenten niet beseften wat Rutherford tot de jaren 1920 deed. Zodra Zions Wachttoren onder de controle van Rutherford kwam, deden er zich scheuringen voort, zelfs toen de organisatie zich later als Getuigen van Jehovah profileerde, vielen er mensen uit de gratie of gingen weg van de organisatie, om zelf verder het Woord van God te verspreiden. Aldus gaat de bewering niet op dat de JG de enige groepering in de Christenheid zou zijn waar geen scheuringen of andere groepen uit zouden zijn ontstaan.

Tegen 1930 had de meerderheid van de vroegere BijbelStudentbeweging de nieuwe organisatie van Rutherford en zijn nieuwe gospel afgekeurd. Het was dat wat veroorzaakte dat Russell zijn nieuwe organisatie “de Getuigen” van Jehovah in de jaren 1931 benoemde, om zijn nieuwe organisatie van de oude Bijbel Studentbeweging te onderscheiden.

+

Vindt aanvullend:

Kleine kudde en beleidvolle slaaf

Gehoorzaamheid beter dan offers

Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid

Eenheid van spreken onder de loep genomen

+++

Comments on: "Is de Beleidvolle Slaaf van de JG Gods enige instrument" (13)

 1. […] Is de Beleidvolle Slaaf van de JG Gods enige instrument (Bijbelstudenten artikel) […]

  Like

 2. Dag Marcus,

  In je artikel haal je de onfeilbaarheid van de paus aan en de onfeilbaarheid van het BL van Jehovah’s getuigen… Hierover toch een kleine nota…
  Eerst over de JG, JG geloven niet dat zij feilloos spreken, zij stellen daarom dat zij geleid worden door de HG maar niet geïnspireerd zijn… De essentie van hun leer is grotendeels doorheen de jaren hetzelfde gebleven, het gingen meestal om “details” (ik zet hier details tussen aanhalingstekens omdat ze voor sommigen wel belangrijk zijn) en om profeties… Het grote probleem licht erin dat de individuele JG hier geen uitgesproken afwijkende mening over mag hebben, want dan lopen zij op de dingen vooruit.
  De evolutie is dan ook van een millenaristische stroming naar een iets meer gevestigde “langetijds”-religie.

  Wat de onfeilbaarheid van de paus betreft; dit is een toch wel tamelijk complexe zaak en dat gebeurt hèèl zelden… Hier moet de paus ook daadwerkelijk zich beroepen als Bisschop van Rome (dus uitsluitsel gegeven dat hij onfeilbaar zal spreken) en als voorzitter van het college van bisschoppen en ex-cathredra, dan wordt geacht dat een voorbijgaande “wind” van de HG de paus beïnvloedt om onfeilbaar te spreken… Maar opnieuw dat gebeurt heel zelden, als ik me goed herinner hebben de laatste pausen het nog nooit gebruikt.

  Like

  • Beste Malakh Ahavah

   Ik ben er van overtuigd dat geen enkel gewone JG er maar zou aan denken onfeilbaar te zijn. Maar omtrent diegenen die hun de Wachttoren aanbieden heb ik echter een ander beeld. Als wij JG en ex-JG aanhoren komt het ons ter ore dat wat in de Wachttoren staat de aan te nemen Waarheid verteld wordt. Zij die de aangeboden stof ter discussie willen stellen worden niet gewaardeerd en wordt vlug apostacy of dwaling verweten.

   Opvallend is wel dat bepaalde leerstelling die door het Genootschap werden aangeboden door iedereen geslikt moesten worden op gevaar van uitsluiting. Dit geeft toch wel te bedenken en doet ons aannemen dat het Genootschap er zelf van uit gaat dat zij wel degelijk dé Waarheid steeds verkondigen. Dit duidt dan wel op een zich Onfeilbaar denken of voelen van dat Genootschap of van diegenen die bepalen wat er gepubliceerd wordt.

   De wijze van onderwijs met vraag en antwoorden waarbij de meeste JG slechts in die wijze willen antwoorden welke het blad hun bijna voordraagt, bevestigen dat de Getuigen zelf ook aannemen dat de aangeboden leerstof immer zonder enige fout is.

   In de voorgaande jaren heb ik wel contact gehad met meerdere JG waarvan er zelfs bij waren die tot de Getrouwe en Beleidvolle Slaaf hoorden. Toen zij echter leerstellingen voorstelden waarbij het Comité zich niet kon vinden en hen vroeg op te stappen omdat zij bepaalde leerstelling in vraag stelden, bleek dat na enkele jaren wanneer het Genootschap toch die bepaalde gedachte van de uitgeslotenen ging volgen deze uitgestoten JG toch geen verontschuldiging kregen noch terug werden opgenomen in de groepering.

   Ik kan er inkomen dat bepaalde leerstelling evolueren, dus ik zit er nog niet zo mee in dat er wijzigingen in de leer zijn gekomen. Het niet erkennen van zulk een veranderingen baart mij wel zorgen. Alsook de houding van ongeoorloofdheid om vraagstelling te hebben omtrent leerstellingen in de Wachttoren. Het simpel afwimpelen van de vraagsteller alsof hij geen waar geloof zou hebben of aan het afdwalen is, is een te gemakkelijke afwimpeling.

   Juist die houding van de gemeenschappen om iemand uit te sluiten omdat deze bepaalde zaken in de Wachttoren in vraag stellen geeft mij het gevoelen dat zij die samenstellers als onfeilbare bedenkers van het woord zijn. De verschillende gemeenschappen lijken als het ware de voor hen Getrouwe Slaaf, waarbij niet Jezus maar dat genootschap wordt bedoeld, volgen.

   Indien zij werkelijk door God zouden gekozen zijn aan die uitvoerige kennis in waarheid zouden bezitten is tet toch vreemd dat hun theorieën met de jaren zo uitvoerig zouden veranderen. Indien het slechts om details zou gaan, kon ik hier nog inkomen, maar als wij de teksten van de 19° eeuwse publicaties met nu vergelijken zien wij toch zeer uitvoerige verschillen van interpretatie, die mijn inziens niet stroken met een goddelijke visie, weleer met een menselijke visie. Persoonlijk heb ik er geen bezwaar in wanneer men zulk een persoonlijke visie weer geeft als dusdanig in die erkenning dat het slechts een visie van een mens is en deze niet kan opgelegd worden op de hele gemeenschap.

   In die mate neem ik ook aan dat bepaalde gezegden van de eerste Bijbelstudenten, zoals Russell, Rutherford, Thomas, Roberts e.a. steeds in licht van hun tijd moeten gezien worden en dan ook niet mogen aanschouwd worden als profetiën indien het maar bedenkingen waren. Problematischer wordt het wanneer er door het Genootschap dingen werden aangekondigd die door de gehele gemeenschap als verkondigingen werden aangenomen van dingen die zekere en vast zouden gaan gebeuren. Ik geef toe dat de verkondigingen van 1975 welke men ons zeer enthousiast wenste op te dringen in die tijd, gelegen kon zijn in het individueel enthousiasme van de individuele JG die zich op sleeptouw lieten brengen door hun eigen grote hoop. Maar daar naast zijn er wel andere dingen die ik vindt dat zij enkel zo konden over genomen worden als de persoonlijke JG er ook echt in geloofde dat het gezegde door de aanbieder (het Genootschap) niet anders kon zijn dan de volle waarheid.

   Meermaals spreekt de Paus als Bisschop van Rome en als Vader van “de Enige Ware Kerk”. zoals de JG Vaders van hun Gemeenschap zich daar uiten en van zichzelf overtuigd zijn de Enige Waarheid te verkondigen en hun volgers dat ook aannemen, nemen ook een groot deel van Katholieken aan dat de Paus op geestelijk vlak de plaatsvervanger van God is en de volkomen goddelijke waarheid spreekt. (Dit zijn niet mijn gedachten, maar wel die van een gemeenschap die in hem gelooft.)

   Ik weet dat de meeste Katholieken in het Westen helemaal niet meer de Paus volgen als een onfeilbare spreker, maar de Kerk wil hen en ons dat nog wel doen geloven. De meeste Katholieken doen toch waar zij zelf zin in hebben. Positief is dat men dat niet kan zeggen van de JG, die wel degelijk het Woord van God trachten te volgen.

   Naar mijn weten worden de Pauselijke Brieven nog steeds als een uiting van de ‘Onfeilbare Paus’ aanschouwd. De rechtsvorderingen door de Paus en zijn entourage opgesteld wordt volgens mijn weten en begrip toch ook nog steeds als de onfeilbare leer aanschouwd.

   Opvallend is dat men als men de brieven en vorderingen van de meerdere Pausen (M/V) en leden van het Wachttoren Genootschap haar Beleidvolle Slaaf aanschouwd, dat men daarbij afrekeningen in het milieu kan vinden alsook dat bepaalde leerstelling helemaal niet in overeenstemming bleven met voorgaande leerstelling en voor de Katholieke Kerk zelfs niet in overeenstemming met de Bijbel. Voordeel voor de JG is dat daar de Bijbel, Het Woord van God gelukkig wel als de Rode Draad kan gevolgd worden. Maar de leden moeten zich wel bewust zijn van die wijzigingen waarbij onverbiddelijk is opgetreden tegen vroegere leden en welke getuigen van een zich boven die leden hun ernstig Bijbelonderzoek te stellen. Het geval Franz is daar het meest sprekende voorbeeld van. Die man had zeer juiste ideeën maar werd uiteindelijk ge-outcast. Of bepaalde werken van hem nog in gebruik zijn weet ik niet zo, maar Hulp tot Begrip van de Bijbel is een werk dat elke goede (of ernstige) Bijbelstudent zou moeten gelezen hebben.

   Ook voor vandaag blijft de vraag in welke mate er in de individuele groepen kan gediscussieerd worden en openlijk zaken die gepubliceerd zijn in vraag gesteld kunnen worden.

   Mits ik nooit deel heb uitgemaakt van de JG heb ik ook nooit kans gekregen om de innerlijke regelingen goed te kennen of deel te nemen aan andere dan de openbare meetingen. Maar van de publieke bijeenkomsten in de JG hun Koninkrijkzalen kon ik alleen maar meedragen dat ik het gevoel kreeg dat zij die Beleidvolle Slaaf wel als het onfeilbare orgaan van God aanschouwden en opvolgden.

   Like

  • Naar de reacties te horen van JG die aan de deur komen en uitleg geven over de tijdschriften kunnen wij niet anders dan de indruk krijgen dat zij er van overtuigd zijn dat de auteurs van de artikelen niets anders dan de waarheid kunnen vertellen, daar zij goedgekeurd zijn door het uitvoerend comité.

   Wel is het vreemd te noemen dat de individuele JG hier geen uitgesproken afwijkende mening mag hebben over het gepresenteerde materiaal omdat zij anders de dingen vooruit zouden lopen. doch moet iedereen dat verkeerd opgegevene aannemen als een waarheid terwijl het dan later anders zal moeten aangenomen worden omdat er een nieuw licht is gegeven?! waarom kunnen zij, die niet akkoord gaan met een publicatie, hun mening zeggen en toch aanvaard blijven in de gemeenschap, terwijl zij verder hun overtuiging voor zich houden of deze toch nog vrij zouden mogen uiten als hun eigen mening?

   Het niet aanvaarden van verdere diepgaande discussie of een vrij uiten van andere gedachten geeft weer dat de JG aannemen dat hun hoofdverantwoordelijken de waarheid in pacht hebben en als ‘onfeilbaren’ in de waarheid hun gedachten moeten gevolgd worden.

   Toegegeven voor de Katholieke Kerk kan iedereen daar zijn eigen mening uiten en worden zij niet uitgesloten voor meningen die volledig indruisen met standpunten van de Paus. Maar zou dat in de JG ook kunnen gebeuren? Naar ons weten zijn diegenen die niet overeen kwamen met de standpunten van de WTTS uitgesloten in het verleden.

   Like

   • dag Marcus

    Het is een complex gegeven maar het besturend lichaam van JG acht zich niet geïnspireerd en dus niet onfeilbaar… Dat is een concept waar veel JG onvoldoende over nadenken, afwijkende meningen worden dus wel geduld, maar je mag ze niet uitspreken. Verder is het nog maar de vraag of iemand daadwerkelijk voor afvallige meningen is uitgesloten of als het om andere redenen is. Ik heb immers heel mijn tijd als JG andere dingen gedacht, waarvan de ouderlingen op de hoogte waren, en toch niet uitgesloten. Het idee bij veel mensen die geen JG zijn is dat uitsluiting schering en inslag is, maar dat is het echter niet… En de overgrote meerderheid van uitsluiting hebben te maken met hoererij (wat heel ver kan gaan, want als je als gehuwde, zelfs gescheiden, een andere relatie begint, pleeg je hoererij)… Het besturend lichaam heeft hun feilbaarheid ook te kennen gegeven in de Wachttoren… Als je wilt zoek ik ze wel weer op voor je. Ook toen de verwachtingen omtrent 1914 niet werden ingelost, gaf Russell grif toe dat het verwachtingen van mensen waren, menselijke interpretaties van schriftteksten. 1975 werd inderdaad nooit expliciet gezegd dat dan Armageddon zou beginnen, maar de suggestie werd op zijn minst wel gewekt toen ze over 1975 als einde van 6000 jaar menselijke beschaving praatten (trouwens niet de eerste keer dat volgens JG 6000 menselijke beschaving eindigde).

    Wat het pauselijke betreft… natuurlijk volgt de paus de kerk, maar dat wil niet zeggen dat hij constant onfeilbaar zou spreken, of dat al zijn encyclieken, brieven en doorgaande onfeilbaar zijn. Hier dient men onderscheid te maken tussen het Magisterium ordinarium, het Magisterium extraordinarium en het magisterium ordinarium et universale, van de eerste twee is het heel gemakkelijk, ordinarium is niet onfeilbaar extraordinarium wel.
    Dit is wat Schillebeeckx stelt over de onfeilbaarheid van de paus, het is nogal lang:

    “Nergens wordt door de ambtelijke kerk beweerd dat de paus persoonlijk onfeilzelfs een ketterij (…) Niet de persoon van de paus is onfeilbaar, maar alleen beleerambtelijke, zeer uitzonderlijke uitspraken zijn ‘vrij van dwaling’ en wel allallerlei zware condities die men kan samenvatten in de formule: als de paus detoespreekt met een beroep op zijn hoogste gezag (dus in zijn uitoefening van hen bijvoorbeeld niet in zijn hoedanigheid als patriarch van het Westen of als biRome, functies die hij naast zijn Petrusfunctie in feite ook vervult) en ex cathezodoende dus het onfeilbare geloof van heel de kerk tot een bepaalde, eigentijdbrengt. Hierbij mag hij zich tijdens heel het proces van nauwkeurige formuleriweten door een ‘voorbijgaande’ steun van de heilige Geest (zoals kardinaal Gu(1870) verwoorde).
    Het belangrijkste hierbij is, dat de onfeilbaarheid van de kerk niet wordt afgeleonfeilbaarheid van de paus. Integendeel: de pauselijke onfeilbaarheid is een aflbelofte van de verrezen Christus aan zijn kerk als geheel dat zij ten einde toe (zand downs) in de waarheid zal vertoeven en de waarheid in haar (…) Er bestaatpauselijke ‘infallibilitas separata’, dat wil zeggen er bestaat geen afzonderlijkezelfstandige specifiek-pauselijke onfeilbaarheid. De onfeilbaarheid van de pausonfeilbaarheid van heel de kerk zelf, die dankzij de consensus van de paus in ewereldepiscopaat en in voeling met de geloofszin van heel de kerk, op een plecsprake wordt gebracht (…)
    Het Tweede Vaticaans Concilie heeft de onfeilbaarheidsdefinitie van Vaticanuletterlijk overgenomen, maar ze wel in een bredere samenhang geplaatst (…) Ddat de ‘onfeilbaarheid van de kerk’, van de gehele kerk, ‘ook aanwezig is in hebisschoppen’ (Lumen Gentium, nr. 22). En dan krijgen wij een heel wat verfijnde onfeilbaarheid dan wat Vaticanum I hierover zegt. Ambtelijk subject van deis volgens het Tweede Vaticaans Concilie niet de paus, maar het ‘college der bmet daarin de paus als het hoofd van dit bisschoppelijk college. Bij dogmabepapaus dus handelen als hoofd van het bisschoppencollege. Dat hij nu eens alleengevallen te zamen met alle bischoppen, namelijk in een concilie, tot dogmatisckomt, gaat niet terug op twee akten van verschillende sujecten. Het gaat om twprocedurewegen van een en hetzelfde subject; ze verschillen alleen en louter domstandigheid dat in het ene geval ‘het ene morele subject’ (de bisschoppen m‘over heel de wereld verspreid is’, terwijl de vele leden van ditzelfde ene morehet andere geval op één plaats, met name in een concilie verzameld zijn. In ditverschijnt de medewerking en de consensus duidelijker in het openbaar en de nuitspraken kunnen door aller persoonlijke aanwezigheid beter afgewogen wordMet andere woorden: het zou beter zijn dat we niet meer spreken van ‘pauselijonfeilbaarheid’ (dat is misleidend), maar van de ‘onfeilbaarheid’ van het werelzamen met de paus als hoofd van dit college, en dit dan alleen in uitzonderlijkeakten, waarin met name het geloof van heel de kerk ter sprake wordt gebracht.”

    Like

    • Als “afwijkende meningen dus wel worden geduld”, maar ze niet “mogen uitgesproken worden” in welke mate kan de JG zich vrij uiten over zijn of haar geloof en dingen ter discussie brengen?

     “Overtuigd zijn dat de auteurs van de artikelen niets anders dan de waarheid kunnen vertellen” duidt op het toedelen van een onfeilbaarheidsbeeld van die groepering, is het niet? Indien men aanvaard dat al die mensen onfeilbaar zijn kunnen er ook verkeerde zienswijzen naar voor gebracht worden en kan het gerust zijn dat zaken die op een bepaald punt goedgekeurd zijn door het uitvoerend comité op een later punt moeten herzien worden daar zij niet als juist worden bevonden; Velen van de JG noemen dit dan wel Nieuw Licht, maar het is toch een verkeerde gedachte die als juist werd genomen en waarvan men late tot een herziening moest komen.

     Bepaalde JG, zoals Franz, die prachtig werk heeft geleverd voor de JG, naar ons weten leefde op een godsvruchtige wijze maar is toch uitgesloten, terwijl sommige van zijn werken gelukkig toch nog door de gemeenschap gebruikt worden. Bepaalde zienswijzen van hem zijn later wel zo opgenomen maar ten tijde van zijn schorsing als ketters aanschouwd.

     Like

 3. Er is iets mis gegaan bij het kopiëren van de tekst van Schillebeeckx, ik pas het aan als ik terug kom van de kerk.

  Like

 4. Nergens wordt door de ambtelijke kerk beweerd dat de paus persoonlijk onfeilbaar is; dit is
  zelfs een ketterij (…) Niet de persoon van de paus is onfeilbaar, maar alleen bepaalde
  leerambtelijke, zeer uitzonderlijke uitspraken zijn ‘vrij van dwaling’ en wel alleen onder
  allerlei zware condities die men kan samenvatten in de formule: als de paus de hele kerk
  toespreekt met een beroep op zijn hoogste gezag (dus in zijn uitoefening van het Petrusambt
  en bijvoorbeeld niet in zijn hoedanigheid als patriarch van het Westen of als bisschop van
  Rome, functies die hij naast zijn Petrusfunctie in feite ook vervult) en ex cathedra spreekt,
  zodoende dus het onfeilbare geloof van heel de kerk tot een bepaalde, eigentijdse formulering
  brengt. Hierbij mag hij zich tijdens heel het proces van nauwkeurige formulering gesteund
  weten door een ‘voorbijgaande’ steun van de heilige Geest (zoals kardinaal Guidi het toen
  (1870) verwoordde).
  Het belangrijkste hierbij is, dat de onfeilbaarheid van de kerk niet wordt afgeleid van de
  onfeilbaarheid van de paus. Integendeel: de pauselijke onfeilbaarheid is een afleiding van de
  belofte van de verrezen Christus aan zijn kerk als geheel dat zij ten einde toe (zij het in ups
  and downs) in de waarheid zal vertoeven en de waarheid in haar (…) Er bestaat geen
  pauselijke ‘infallibilitas separata’, dat wil zeggen er bestaat geen afzonderlijke en
  zelfstandige specifiek-pauselijke onfeilbaarheid. De onfeilbaarheid van de paus is de
  onfeilbaarheid van heel de kerk zelf, die dankzij de consensus van de paus in eenheid met het
  wereldepiscopaat en in voeling met de geloofszin van heel de kerk, op een plechtige wijze ter
  sprake wordt gebracht (…)
  Het Tweede Vaticaans Concilie heeft de onfeilbaarheidsdefinitie van Vaticanum I bijna
  letterlijk overgenomen, maar ze wel in een bredere samenhang geplaatst (…) Dit concilie zegt
  dat de ‘onfeilbaarheid van de kerk’, van de gehele kerk, ‘ook aanwezig is in het college der
  bisschoppen’ (Lumen Gentium, nr. 22). En dan krijgen wij een heel wat verfijndere visie op
  de onfeilbaarheid dan wat Vaticanum I hierover zegt. Ambtelijk subject van de onfeilbaarheid
  is volgens het Tweede Vaticaans Concilie niet de paus, maar het ‘college der bisschoppen’
  met daarin de paus als het hoofd van dit bisschoppelijk college. Bij dogmabepalingen moet de
  paus dus handelen als hoofd van het bisschoppencollege. Dat hij nu eens alleen en in andere
  gevallen te zamen met alle bischoppen, namelijk in een concilie, tot dogmatische definities
  komt, gaat niet terug op twee akten van verschillende sujecten. Het gaat om twee
  procedurewegen van een en hetzelfde subject; ze verschillen alleen en louter door de
  omstandigheid dat in het ene geval ‘het ene morele subject’ (de bisschoppen mèt de paus)
  ‘over heel de wereld verspreid is’, terwijl de vele leden van ditzelfde ene morele subject in
  het andere geval op één plaats, met name in een concilie verzameld zijn. In dit laatste geval
  verschijnt de medewerking en de consensus duidelijker in het openbaar en de nuances in de
  uitspraken kunnen door aller persoonlijke aanwezigheid beter afgewogen worden.
  Met andere woorden: het zou beter zijn dat we niet meer spreken van ‘pauselijke onfeilbaarheid’ (dat is misleidend), maar van de ‘onfeilbaarheid’ van het wereldepiscopaat te
  zamen met de paus als hoofd van dit college, en dit dan alleen in uitzonderlijke, bepaalde
  akten, waarin met name het geloof van heel de kerk ter sprake wordt gebracht.

  Like

  • Hoe kunnen de gelovigen van die gemeenschap weten welke bepaalde
   leerambtelijke, zeer uitzonderlijke uitspraken ‘vrij van dwaling’ zijn? Is het voor hen wel duidelijk wanneer het over over vrije bedenkingen gaat waar de gelovigen mee kunnen aanvangen wat zij willen of wanneer het uitspraken zijn waar zij allen moeten aan houden omdat zij deel uit maken van datgene wat men moet geloven?

   Like

 5. In de jaren 40-50 van de vorige eeuw werd er toch iets heel anders geleerd aan de bevolking.De Catechismus vragen werden zeer goed in ons geheugen geprint en daar werd wel degelijk over de onfeilbaarheid van de Paus gesproken.

  Like

 6. […] Is de Beleidvolle Slaaf van de JG Gods enige instrument / De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam […]

  Like

 7. […] Is de Beleidvolle Slaaf van de JG Gods enige instrument […]

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tag Cloud

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

%d bloggers like this: