An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

 

 

“De Heer vergelde u uwe daad, en uw loon zij volkomen bij den Heer, den God van Israël, tot wien gij gekomen zijt om onder zijne vleugelen toevlucht te nemen.” (Ru 2:12 LU)

“1  Davids onschuld, waarvan hij voor den Heer zong, wegens de woorden van Kus den Benjaminiet. (7-2) Op U, Heer mijn God, vertrouw ik: help mij tegen al mijne vervolgers, en red mij, 2 (7-3) opdat zij niet als leeuwen mijne ziel grijpen, en verscheuren, terwijl er geen verlosser is.” (Ps 7:1-2 LU)

“tot U riepen zij en werden gered, (22-6) zij hoopten op U en werden niet te schande.” (Ps 22:5 LU)

“God is mijn rots, opwelke ik betrouw: mijn schild en de hoorn mijns heils, mijn bescherming en mijn toevlucht, mijn heiland, Gij die mij verlost van geweld.” (2Sa 22:3 LU)

“Gods wegen zijn volkomen, de woorden des Heren zijn doorlouterd; Hij is een schild voor allen, die op hem vertrouwen.” (2Sa 22:31 LU)

“Kust den zoon, dat hij niet toornig worde en gij omkomt op den weg; want zijn toorn zal straks ontbranden. Maar welgelukzalig allen, die op hem vertrouwen.” (Ps 2:12 LU)

“(4-6) Offert gerechtigheid, en hoopt op den Heer.” (Ps 4:5 LU)

“(5-12) Laat allen, die op U betrouwen, zich verblijden; laat hen roemen eeuwiglijk, want Gij beschermt hen; laat in U vrolijk zijn wie uwen naam liefhebben.” (Ps 5:11 LU)

“23 Door den Heer wordt de gang van zulk een man bevorderd, en Hij heeft lust aan zijnen weg. 24 Valt hij, zo wordt hij niet weggeworpen, want de Heer vat hem bij de hand.” (Ps 37:23-24 LU)

“5 Wie met tranen zaaien, zullen met vreugde maaien. 6 Zij gaan heen en wenen, en dragen edel zaad, en komen met vreugde, en brengen hunne schoven.” (Ps 126:5-6 LU)

“1  Nu wij dan rechtvaardig zijn geworden door het geloof, hebben wij vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus, 2 door wien wij ook den toegang hebben in het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en wij beroemen ons vanwege de hoop der heerlijkheid, die God geven zal.” (Ro 5:1-2 LU)

 

*

 

+

Voorgaande

Alleenvoelend bang om met anderen te verbinden om te groeien in geloof

God liefhebben en Bekommeren om je medemensen

Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen

Het niemand of niets in de duisternis

Comments on: "Daden verricht in vertrouwen" (1)

  1. […] Daden verricht in vertrouwen […]

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tag Cloud

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

%d bloggers like this: