An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Archive for the ‘Afrikaans’ Category

Vertroue in tye van verhoor

Jehovah is my helper. Ek sal nie bang wees nie. – Heb. 13:6.

“Die persoon wat God die beste ken, sal die meeste op hom vertrou wanneer hy getoets word.”

Hoe waar is hierdie woorde tog! As ons vervolging suksesvol wil verduur, moet ons Jehovah met ons hele hart liefhê en ten volle op hom vertrou.

  36 “Leermeester, wat is die grootste gebod in die Wet?”+37 Hy het vir hom gesê: “‘Jy moet Jehovah* jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel* en met jou hele verstand.’+38 Dit is die grootste en eerste gebod. (Matt. 22:36-38)

11 Kyk! Ons noem dié wat volhard het, gelukkig.*+ Julle het gehoor van die volharding van Job+ en het gesien hoe Jehovah* dit laat afloop het,+ dat Jehovah* baie liefdevol* en genadig is.+ (Jak. 5:11).

Lees die Bybel elke dag met die doel om nader aan Jehovah te kom (Jak. 4:8).

Terwyl jy lees, moet jy op Jehovah se tere eienskappe fokus. Probeer sy liefde vir jou voel wanneer jy lees oor die dinge wat hy gesê en gedoen het.

Jehovah het voor hom verbygegaan en uitgeroep: “Jehovah, Jehovah, ’n God wat genadig is+ en medelye* betoon,+ wat nie gou kwaad word nie+ en vol lojale liefde*+ en waarheid*+ is, (Eks. 34:6).

Party vind dit dalk moeilik om te glo dat God hulle liefhet omdat niemand nog ooit liefde aan hulle betoon het nie. As jy so voel, kan jy elke dag ’n lysie maak van maniere waarop Jehovah medelye en goedhartigheid aan jou betoon het.

38 Maar hy was genadig.Hy het hulle oortreding vergewe* en hulle nie vernietig nie.+ Hy het sy woede dikwels teruggehouin plaas daarvan om dit te laat opvlam.39 Want hy het in gedagte gehou dat hulle vlees is,’n wind wat verbywaai en nie terugkom nie.*  (Ps. 78:38, 39)

32 Hy het nie eers sy eie Seun gespaar nie, maar hy het hom vir ons almal oorgelewer.+ Sal hy dan nie ook alle ander dinge saam met hom uit die goedheid van sy hart vir ons gee nie? (Rom. 8:32).

Wanneer jy aan jou eie ondervindinge dink en peins oor wat jy in God se Woord gelees het, sal jy waarskynlik baie dinge kan neerskryf wat Jehovah vir jou gedoen het. Hoe meer jy waardeer wat Jehovah doen, hoe sterker sal jou verhouding met hom wees.

116 Ek is lief vir Jehovah, want hy hoor* my stem, my smekinge om hulp.Want hy skenk aandag aan* my,+ en ek sal hom aanroep solank as wat ek lewe.Ps. 116:1, 2.

Dade wat vertroulik gedoen word

“Mag die Here jou beloon vir wat jy gedoen het. Mag jy ‘n welverdiende beloning ontvang van die Here die God van Israel onder wie se vleuels jy kom skuil het.”” (Ru 2:12 AF83)

“1  ’n Klaaglied van Dawid wat hy vir die Here gesing het na aanleiding van die dade van Kus, ‘n Benjaminiet. (7:2) By U soek ek beskerming, Here my God. Help my, red my van almal wat my vervolg, 2 (7:3) sodat hulle my nie verskeur soos ‘n leeu sy prooi nie, my nie uitmekaar skeur sonder hoop op redding nie.” (Ps 7:1-2 AF83)

“(22:6) Hulle het na U om hulp geroep en hulle is bevry; op U het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie.” (Ps 22:5 AF83)

“my God, my rots, by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting, my toevlug en bevryder. Van geweld het U my verlos.” (2Sa 22:3 AF83)

“Wat God doen, is volmaak; wat die Here sê, is suiwer. Elkeen wat by Hom skuiling soek, beskerm Hy.” (2Sa 22:31 AF83)

“en Hom onderdanig wees, sodat Hy nie toornig word en julle op die pad omkom nie, want sy toorn ontvlam gou. Dit gaan goed met almal wat by Hom skuiling soek.” (Ps 2:12 AF83)

“(4:6) Julle moet die offers bring wat aan julle voorgeskryf is, en julle moet op die Here vertrou.” (Ps 4:5 AF83)

“(5:12) Maar laat almal wat by U skuil, bly wees, laat hulle altyd jubel. U beskerm dié wat u Naam liefhet, en hulle juig oor U.” (Ps 5:11 AF83)

“23 Die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad Hy tevrede is, en Hy ondersteun hom. 24 As so iemand val, bly hy nie lê nie, want die Here help hom op.” (Ps 37:23-24 AF83)

“5 Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. 6 Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra.” (Ps 126:5-6 AF83)

*

 

 

‘N Waarheidswoord wat deur God gegee word

 

“En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees — dit is die woord van God — ” (Efe 6:17 AFR1953)

“20 terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ’n saak van eie uitlegging is nie; 21 want geen profesie is ooit deur die wil van ’n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.” (2Pe 1:20-21 AFR1953)

“9 Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie; 10 wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen;” (Jes 46:9-10 AFR1953)

“Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse God hou stand in ewigheid.” (Jes 40:8 AFR1953)

“16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, 17 sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.” (2Ti 3:16-17 AFR1953)

“Daarom dank ons God ook sonder ophou dat, toe julle die woord van God ontvang het wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het nie as die woord van mense nie, maar, soos dit waarlik is, as die woord van God wat ook werk in julle wat glo.” (1Th 2:13 AFR1953)

“En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.” (Joh 17:3 AFR1953)

“Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid.” (Joh 17:17 AFR1953)

“Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan hê.” (Rö 15:4 AFR1953)

“maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God; en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy Naam.” (Joh 20:31 AFR1953)

“Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.” (Mt 4:4 AFR1953)

“6 En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; 7 en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan.” (De 6:6-7 AFR1953)

“en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus.” (2Ti 3:15 AFR1953)

“Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is.” (Efe 5:17 AFR1953)

 

*

 

 

 

 

Gedenkmaaldatum Ná sononder Saterdag 27 Maart 2021

Die aand voordat Jesus gesterf het, het hy vir sy volgelinge gesê om sy dood te herdenk. Hy het gesê:

“Hou aan om dit te doen as ’n herinnering aan my.” – Lukas 22:19.

Vandag na sononder, hierdie jaar, slegs vir die tweede jaar, herdenk ons ​​in ‘n intieme kring dat Jesus in die bovertrek in Jerusalem byeengekom het om die uittog uit Egipte met sy dissipels te herdenk, maar hierdie keer ook om ‘n nuwe verbond te sluit.
Ná die ete het Jesus die brood en die wyn geneem en dit as simbole vir sy liggaam en bloed aangebied.

12 En op die eerste dag van die Ongesuurde Brode,+ die dag waarop die Pasga-offer geslag word,+ het sy dissipels vir hom gevra: “Waar wil u hê moet ons gaan voorberei sodat u die Pasga kan eet?”+13 Toe het hy twee van sy dissipels gestuur en vir hulle gesê: “Gaan in die stad in, en ’n man wat ’n waterkruik dra, sal julle ontmoet. Volg hom,+14 en waar hy ingaan, moet julle vir die meester van die huis sê: ‘Die Leermeester vra: “Waar is die gastevertrek waar ek die Pasga saam met my dissipels kan eet?”’ 15 En hy sal vir julle ’n groot bo-kamer wys, wat ingerig en gereed is. Berei dit daar vir ons voor.” 16 Toe het die dissipels vertrek, en hulle het in die stad ingegaan en dit gevind net soos hy vir hulle gesê het, en hulle het vir die Pasga voorberei. (Markus 14:12-16)

22 En terwyl hulle verder geëet het, het hy ’n brood geneem, gebid, dit gebreek en dit vir hulle gegee en gesê: “Neem dit. Dit beteken my liggaam.”+23 Hy het ook ’n beker geneem, ’n dankgebed gedoen en dit vir hulle gegee, en hulle het almal daaruit gedrink.+24 En hy het vir hulle gesê: “Dit beteken my ‘bloed+ van die verbond’,+ wat vir baie uitgestort sal word.+25 Ek verseker julle: Ek sal beslis nie weer wyn drink tot op die dag wanneer ek nuwe wyn in die Koninkryk van God drink nie.” (Markus 14:22-25)

25 Nadat hulle die aandmaal geëet het, het hy ook dieselfde met die beker gedoen+ en gesê: “Hierdie beker beteken die nuwe verbond+ wat bevestig word deur my bloed.+ Hou aan om dit as ’n herinnering aan my te doen wanneer julle daaruit drink.”(1Kor 11:25)

Laat ons daardie gebeurtenis nederig herdenk in ons klein borreltjie en vier dat Jesus ons vrygemaak het van die vloek van die sonde deur sy liefdesdaad.

Niemand het groter liefde as iemand wat sy lewe vir sy vriende gee nie. – Joh. 15:13.

Jesus het gesterf sodat mense se sondes vergewe kan word en hulle die ewige lewe kan kry (Romeine 6:23; Efesiërs 1:7). Jesus se dood het ook bewys dat mense aan God lojaal kan bly selfs al word hulle tot die dood getoets.

 15  Want ons het nie ’n hoëpriester wat nie met ons swakhede kan simpatiseer nie,+ maar ons het een wat in alle opsigte soos ons getoets is, maar sonder sonde.+ (Hebreërs 4:15.)

“Die wet van die Christus” het die beste fondament. Dit is gebaseer op liefde (Gal. 6:2). Jesus het alles wat hy gedoen het, uit liefde gedoen. Innige jammerte, of tere medelye, is ’n bewys van liefde. Sulke innige jammerte het Jesus gemotiveer om die skares te leer, die siekes te genees, dié wat honger was, kos te gee en die dooies op te wek (Matt. 14:14; 15:32-38; Mark. 6:34; Luk. 7:11-15).

Jesus was bereid om ander se behoeftes bo sy eie te stel. Die belangrikste manier hoe Jesus sy liefde gewys het, was deur sy lewe vir ander op te offer.

Ons kan Jesus navolg deur ander se behoeftes bo ons eie te stel. Ons kan hom ook navolg deur te leer om tere medelye vir die mense in ons gebied te hê. Wanneer sulke tere medelye ons motiveer om die goeie nuus te verkondig en dit aan ander te leer, gehoorsaam ons die wet van die Christus.

Vandag moet ons getuig van daardie liefde wat Jesus vir die mensdom betoon het en God dankbaar wees dat Hy daardie versoeningsoffer aanvaar het.

Die doel van die Here se Aandmaal is om Jesus te onthou en om dankbaarheid vir sy offerande te betoon (Matteus 20:28; 1 Korintiërs 11:24).

Luister na die voorskrifte en God se bepalings

 

 

“1  “Israeliete, julle moet luister na die voorskrifte en die bepalings waarin ek julle onderrig. Julle moet daarvolgens lewe, dan sal julle bly lewe en die land binnegaan en in besit neem wat die Here die God van julle voorvaders vir julle sal gee. 2 Moenie iets byvoeg by wat ek julle beveel nie en moet ook nie iets daarvan wegvat nie, maar gehoorsaam die Here julle God se gebooie wat ek julle gegee het.” (Deuteronomium 4:1-2 AF83)

“Hy moet die afskrif by hom hou en sy lewe lank moet hy dit gereeld lees sodat hy kan leer om die Here sy God te dien deur gehoorsaam te wees aan alles in hierdie wet en om volgens al hierdie voorskrifte te lewe.” (Deuteronomium 17:19 AF83)

“Aan u beloftes hou ek vas, dit weerhou my van sonde teen U.” (Psalms 119:11 AF83)

“U woord, Here, staan vir altyd vas in die hemel.” (Psalms 119:89 AF83)

“U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad.” (Psalms 119:105 AF83)

“119 U verwyder al die goddeloses van die aarde af soos waardelose skuim, daarom het ek u verordeninge lief. 120 Ek sidder van vrees vir U, ek het diepe ontsag vir u bepalings. 121  Ek het gedoen wat reg en regverdig is, moet my tog nie oorgee aan die genade van dié wat my veronreg nie. 122 Tree tog vir my in dat dit met my goed kan gaan, moenie toelaat dat hovaardige mense my verdruk nie. 123  Ek smag na die bevryding wat U bring, na u woord wat my red. 124  Handel met my volgens u troue liefde, leer my u voorskrifte. 125 Ek is u dienaar: onderrig my tog in u verordeninge. 126 Dit is tyd dat die Here ingryp teen dié wat sy wet oortree. 127  Ek het u gebooie liewer as goud, as fyn goud. 128 Daarom leef ek nougeset volgens al u bevele en haat ek elke verkeerde pad. 129  U verordeninge is wonderlik, daarom kom ek hulle na. 130  Wanneer u woord vir mense oopgaan, bring dit lig; dit gee insig aan dié wat nog onervare is.” (Psalms 119:119-130 AF83)

“So sal die woord wat uit my mond kom, ook wees: dit sal nie onverrigter sake na My toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat Ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor Ek dit gestuur het.” (Jesaja 55:11 AF83)

“16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, 17 sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.” (2 Timotheüs 3:16-17 AF83)

“6 (12:7) Daar is niks vals in wat die Here sê nie. Sy woorde is soos silwer wat oor en oor in ‘n oond gesuiwer is. 7 (12:8) U, Here, hou oor ons wag. U sal ons vir altyd teen sulke mense beskerm,” (Psalms 12:6-7 AF83)

“5 Elke belofte van God is betroubaar; Hy beskerm dié wat by Hom skuil. 6 Moet niks byvoeg by wat Hy gesê het nie; Hy sal jou bestraf, en jy sal daar staan as ‘n leuenaar.” (Spreuke 30:5-6 AF83)

“18 Dit verseker Ek julle: Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstrepie van die wet sal wegval voordat alles voleindig is. 19 “Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel.” (Mattheüs 5:18-19 AF83)

“Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit.”” (Markus 13:31 AF83)

“Tog is dit makliker vir die hemel en die aarde om te vergaan as dat een lettertjie van die wet verval.” (Lukas 16:17 AF83)

“Alles wat vooraf in die Skrif opgeteken is, is tog opgeteken om ons te leer sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die Skrif ons gee, vol hoop kan wees.” (Romeine 15:4 AF83)

“maar die woord van die Here, dít bly vir ewig.” En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is.” (1 Petrus 1:25 AF83)

“18 Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor: As iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is; 19 en as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem waarvan in hierdie boek geskrywe is.” (Openbaring 22:18-19 AF83)

*

 

 

Tag Cloud

Age To Come

The Lord Jesus Christ is the last Adam, not the first God-man. ~~~ www.AgeToCome.tk

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock at www.jamesgraybookseller.com

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

%d bloggers like this: