An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Archive for the ‘Bible Students’ Category

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij

Erg genoeg en spijtig genoeg moeten wij vast stellen dat de grote meerderheid van christenen ver afgeweken zijn van het Ware Geloof.

Als men weet dat Dé Allerhoogste Goddelijke Schepper zich aan de mens openbaar heeft gemaakt, zich zelf een volk heeft gekozen en hen duidelijk heeft gemaakt dat Hij hun Enige God hoort te zijn, waar geen afbeeldingen van mogen gemaakt worden en die niet duld dat andere godheden aanbeden worden of zaken worden afgesmeekt, dan zien wij bepaalde kerken waar men wél beelden van hun god aan de muur heeft hangen en waar ook beelden van mensen hangen, die ze heiligen noemen en waar zij wél dingen van afsmeken of hopen dat zij bepaalde dingen voor hen kunnen verwezenlijken, ook al zijn ze al lang geleden gestorven. Aan die kerkgemeenschappen kunnen wij zien dat zij afgeweken zijn van de teksten die zijn overgeleverd door de mannen van God, de profeten en Bijbelschrijvers of Schriftstellers.

Opmerkelijk is ook dat wij vele kerkgemeenschappen zien waar men eerder de woorden van de schrift heeft aangepast aan hun leven en hun tijd in plats van zich aan te passen aan de woorden van de Bijbel en hun leven op te bouwen zoals de eerste christenen probeerden naar Jezus leerstellingen te leven en God te dienen op de wijze dat God verlangt.

Uit de Schrift komen wij te weten dat er een tijd zal komen waar het kaf en het koren duidelijk zichtbaar zullen worden en van elkaar gescheiden zullen worden. Valse leraren zullen ontmaskerd worden. Het onderscheid tussen de groepen zal steeds duidelijker worden (Openb. 18:1, 4) De Universele Kerk zal meer en meer haar ware gezicht gaan laten zien. De Bijbel spreekt van Babylon de hoer en van de duivel die meer en meer heviger te keer zal gaan. De satans of tegenstrevers van God zullen meer en meer gepikeerd geraken dat er meer verkondigers opduiken die Gods Waarheid verkondigen. De Schrift vertelt ons namelijk dat het één van de tekenen der eindtijd zal zijn dat er meer verkondigers het Goede Nieuws zullen komen te verkondigen en alle moeite zullen doen om anderen ook heet licht der waarheid te laten zien.

Die instelling die zogezegd de ware kerk moest zijn zal ontmantelt worden door vele schandalen, waarbij het letterlijk hoereren ook blootgelegd zal worden. De laatste jaren doken er dan ook meer en meer schandalen in de Rooms Katholieke Kerk op.

Sinds de 19de eeuw gingen veel meer gewone mensen bewust de bijbel onderzoeken en zich aan te sluiten bij andere Bijbelonderzoekers. Deze Studenten van de bijbel vormden geloofsgemeenschappen met namen als Bijbelstudenten of Bible Students of wensten te verwijzen naar hun broederschap met Christus of aan te tonen dat zij onderdeel maakten van de Stad van Jezus Christus, Christadelphia of van een broederschap als Filadelphia of Christadelphians of Broeders in Christus.

Onder de Bijbelonderzoekers waren er die de leiding namen om te sturen en ondersteuning te geven aan diegenen die er bewust van waren van de noodzaak en belangrijkheid van het predikingswerk. Zij gingen de nadruk leggen op een persoonlijk aandeel aan de prediking van het Koninkrijk. Getrouwe christenen vonden het belangrijk om van deur tot deur te gaan om de Waarheid te verkondigen.

Naar de jaren zestig toe van de vorige eeuw werden vele christelijke leiders zo bang voor de naam van God dat zij er zelfs op stonden om die Heilige naam beter weg te laten. Zij die van God hielden en beseften hoe belangrijk die Naam wel is gingen verder om die Naam te verkondigen. Meerdere groepen zetten zich in om Gods Naam uit te dragen. Zo zijn de Getuigen van Jehovah wel de meest gekende groep van Bijbelonderzoekers. Die uitdragers van de Naam van God werden als om meer geschoffeerd. Op allerhande manieren wenst men ze nog steeds zwart te maken. Hiertoe worden vele leugens uit de kast gehaald om hen zwart te maken en om met hen te spotten. Andere niet-trinitarische bewegingen worden te samen met hen op dezelfde lijst van ongewenste ‘sekten’ geplaatst.

In het Christendom zitten de Universele Kerken, van het katholicisme en Protestantisme, nog lekker hoog op hun troon. Zo hoog gezeten en aanzien als de Grote Kerk en als Rijke Kerk en Politiek sterke kerk, zien zij zich nog onaantastbaar. Als koningen en koninginnen kunnen hun leiders nu nog zetelen, zoals in de Schrift vermeld.

„Ik zit als koningin, en ik ben geen weduwe, en ik zal nooit rouw zien” (Openb. 18:7).

Die grote instellingen in het christendom voelen zich inderdaad nog erg zeker. Zij zijn zelfs in de veronderstelling dat ze ’als een koningin zitten’ op de klasse van politieke leiders. Op dit moment zijn degenen die door het onkruid worden afgebeeld in Jezus parabels niet bepaald aan het wenen. Maar daar komt binnenkort verandering in.

Aan de hechte samenwerking tussen diegenen die leiding hebben in het christendom en de politieke leiders komt binnenkort een eind

Eeuwenlang hadden protestantse denominaties verwezen naar het Babylon uit Bijbelse profetieën, met de vinger wijzend naar de Rooms Katholieke Kerk. De vele Bijbelonderzoekers kunnen ook als een strekking in het protestantisme aanschouwd worden, maar in tegenstelling tot vele protestanten houden zij niet aan een drievoudige godheid maar aanbidden zij slechts één Ware God, de God van Israël. Met de jaren gingen meer Bijbelonderzoekers geleidelijk beseffen dat vele kerken van het christendom bij het hedendaagse Babylon horen. Dit omdat ze allemaal leugens onderwijzen zoals o.a. de leer van de Drie-eenheid.

Al in 1891 werd bijvoorbeeld in het derde deel van Millennial Dawn over Gods verwerping van het hedendaagse Babylon gezegd:

„Het hele systeem — een systeem van systemen — is verworpen.”

Er werd aan toegevoegd dat iedereen

„die het niet eens is met haar valse leerstellingen en gebruiken nu opgeroepen wordt om zich van haar af te scheiden”.

Die afscheiding is ook waar Jezus en zijn apostelen naar wezen … het niet van de wereld zijn … het durven afstand nemen van populaire maar valse leerstellingen. Dat afstand nemen van die kerken waar niet kosher wordt geleefd is voor zeer veel mensen zeer moeilijk. Het grotendeel van de mensen wil ook vasthouden aan de gangbare tradities en is ook bang om anderen te laten merken dat zij zich hebben aangesloten bij een kleine kerkgemeenschap die er de voorkeur aan geven om constant met dat Woord van God bezig te zijn.

De Bijbelonderzoekers leerden en leren nog steeds, dat geloofsgenoten waar mogelijk voor aanbidding bij elkaar moeten komen. Voor ware christenen is het niet genoeg om valse religie te verlaten zij moeten zich ook gaan verenigen met anderen die het Ware Geloof willen aanhouden. Zij moeten beseffen dat men niet op zichzelf moet blijven en in zijn eentje moet zitten de Bijbel te lezen of te studeren. Men moet beseffen dat het belangrijk is om ook samen te komen om deel te nemen aan ware aanbidding.

In de Nieuwe Wereld beseften vele uitwijkelingen van Europa hoe kerken hen misleid hadden en hoe zij meerdere dingen hadden moeten aan nemen omdat het zogezegd onbegrijpbaar was voor een mens en omdat het een dogma was. De in de 19de eeuw rondtrekkende bijbelonderzoekers voelden aan hoe opbouwend hun bijeenkomsten waren die zij in de verschillende nederzettingen konden bijwonen.

In juli 1880 bracht broeder Russell bijvoorbeeld verslag uit van een rondreis die hij had gemaakt om lezingen te houden. Hij vertelde hoe opbouwend alle bijeenkomsten waren geweest. Vervolgens spoorde hij de lezers aan om briefkaarten op te sturen over hun vooruitgang. Sommige daarvan zouden in het tijdschrift gepubliceerd worden. Het doel?

„Laat ons allemaal weten (…) hoe de Heer jullie voorspoed geeft, en of jullie geregeld samenkomen met hen die hetzelfde kostbare geloof hebben.”

Een groep Bijbelonderzoekers in Kopenhagen in 1909

Russell met een groep Bijbelonderzoekers in Kopenhagen (1909)

De Bijbel bestuderend kwamen meerdere mensen tot meer inzicht dat de beschrijving die de bijbel van Babylon de Grote geeft, past bij de valse religie als geheel, als een collectief lichaam. Hoewel de duizenden godsdiensten die de wereld telt niet officieel één wereldorganisatie vormen, zijn ze wat hun doel en daden betreft onafscheidelijk verbonden. Zoals door de immorele vrouw in Openbaring wordt afgebeeld, heeft de valse religie een reusachtige invloed op regeringen. Net als een vrouw die zich niet aan haar huwelijksgeloften houdt, heeft de valse religie zich geprostitueerd door verbintenissen aan te gaan met de ene politieke macht na de andere.

„Overspeelsters, weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap met God is?”,

schreef de discipel Jakobus.

„Al wie daarom een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God.” — Jakobus 4:4.

Op vele plaatsen waar Bijbelonderzoekers kwamen verkregen zij weerstand en werden zij regelmatig beschimpt. Vandaag zijn zij nog steeds een bespotte groep, waarvoor velen graag een ommetje maken of de deuren niet openen, om niet te moeten spreken met zulk iemand.

Johannes 15:19: 19 Als jullie een deel van de wereld zouden zijn, zou de wereld aan jullie gehecht zijn als iets van haarzelf. Omdat jullie geen deel van de wereld zijn+ maar ik jullie uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld jullie.+

Geen deel uit makend van de wereld is voor de Bijbelonderzoekers of Bijbelstudenten belangrijker dan ongehoorzaamheid aan God Zijn Woord. Voor ons is de liefde voor God het voor op liggende.

1 Johannes 2:15: 15 Heb de wereld niet lief en ook de dingen in de wereld niet.+ Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde voor de Vader niet in hem.+

Wij beseffen dat onze weg niet altijd makkelijk zal zijn doordat onze voorkeur voor de vriendschap met God niet zo veel vrienden van deze wereld zal opleveren. Wij beseffen dat wij om vrienden van God te zijn, ons moeten losmaken van elke emotionele gehechtheid aan de huidige goddeloze wereld, en dat wij ons moeten ontdoen van al de valse leerstellingen.

God houd niet van valse aanbidding en zij die van God houden willen God niet tegen de borst stoten. Naleven van God Zijn geboden is veel belangrijker dan het na leven van mensen hun leringen en regels.

De diverse „christelijke” en heidense sekten die deze wereld rijk is maken er aanspraak op organisaties te zijn die de ware aanbidding beoefenen. Maar in haar zucht naar macht en materieel gewin heeft ze vriendschappelijke betrekkingen aangeknoopt met de heersers van deze wereld, en „de koningen der aarde hebben hoererij met haar bedreven”. Haar onreine, smerige handelwijze in verband met haar hoererij is in Gods ogen verfoeilijk en heeft tot veel bloedvergieten en grote benauwdheid op aarde geleid (Opb 17:1-6; 18:3). Derhalve zal God het voor hoereerders bestemde oordeel aan haar voltrekken: vernietiging. (Opb 17:16; 18:8, 9).

Laat iedereen beseffen dat wij best de valse leraren links laten liggen en dat wij de woorden in de Bijbel nemen zoals zij er staan. Als er dus “zoon van God” staat, laat ons dan ook lezen en denken “zoon van God” en niet zoals velen u proberen diets te maken dat u (zou) moeten geloven dat het om een “god de zoon” gaat. Als u volgeling van Christus wil zijn, dus een christen zijn, moet u de zelfde God aanbidden als Jezus en moet u zijn leerstellingen volgen en niet deze van die zo vele mensen die als zogenaamde theoloog de bijbel duidelijker zouden kunnen maken dan God Zijn woord zelf.

Besef ook dat als u zich laat dopen en opgenomen wordt in het Lichaam van Christus, dat dit inhoud dat u zich bereid voelt om onder Christus Jezus te staan. Bij zulk een overgave in een doop hebt u dan ook als christen aan Jehovah opgedragen om zodoende onder de Gave van Genade in het nieuwe verbond te zijn opgenomen. Zij die zich als christen uit geven en valse leerstellingen aanhouden en zich met het huidige samenstel van dingen verontreinigen, plegen geestelijk overspel.  (Jakobus 4:4.)

+

Voorgaande

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen

Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3

++

Aanverwante lectuur

 1. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 2. Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God
 3. Bedenkingen: Gods eigen Volk
 4. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 5. Kerkshoppen: “Arrogant tegenover kerklidmaatschap”
 6. Benedictus XVI treedt af
 7. Christelijke, geestelijke zaken kunnen leiden tot hoogmoed
 8. Kerkzijn in een ik-gerichte tijd
 9. Jongmense wil nie meer sit en luister nie
 10. De Ware Kerk
 11. Kleine gemeenschap in ongeïnteresseerde wereld
 12. Intenties van de ecclesia
 13. Stichter van een beweging
 14. Wie kan zich beroepen op C.T. Russell
 15. Biblestudents & T.C.Russell
 16. Bijbelonderzoekers en Russelism
 17. Bijbelonderzoekers, Bijbelstudents, Jehovah Getuigen, Russell en denominaties
 18. Bijbelonderzoekers niet steeds Getuigen van Jehovah
 19. Volharding en Bijbelstudenten
 20. Christadelphia
 21. Is uitleg over christadelphians op Katholieke website correct
 22. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 23. Is de Beleidvolle Slaaf van de Getuigen van Jehovah Gods enige instrument
 24. Niet alle Getuigen behorend tot Getuige van Jehovah
 25. De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam
 26. Bijbelvorsers uitkijkend om meerdere lezers te bereiken
 27. Eenheid van spreken onder de loep genomen
 28. Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België
 29. Gebed ter bescherming en versterking van de verkondigers van het Goede Nieuws
 30. Belangrijkheid van Gods Naam
 31. Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente
 32. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen
 33. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 34. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 35. De Ekklesia #10 Addendum 1: een moderne theocratie?
 36. Is God een Drie-eenheid
 37. Heilige-drievuldigheid of drie-eenheid

+++

Advertisements

Not withholding the Good News

When on holiday probably you may meet different people on places where you have not been before and where you shall not come again soon. It are places where probably nobody knows you. When you are there it is with your attitude, your example, the way you treat others around you, how you act and speak that you shall give an impression of what and who you are.

Geographic features of Southern European countries surrounding the Mediterranean Sea

When being a Christian it is very important that you give others the right impression. The last few weeks from the South of Europe we got a lot of images in the new of protestors against the many tourists who behave badly. Over the years we also have seen pictures of visitors to those places in the South of Europe behaving badly, which makes us understand why so many of the locals are fed up with those impolite visitors, drunkard and order disruptors. A big problem with the consumerism and growing tourist industry is that at many places some hotel-owners think they have to provide enough entertainment for their customers and provide all day long noise which may disturb the local inhabitants.

'National embarrassment': Ding Jinhao, from Nanjing in east China's Jiangsu Province, wrote: 'Ding Jinhao was here' over hieroglyphics on the wall of an ancient Egyptian temple in Luxor

‘National embarrassment’: Ding Jinhao, from Nanjing in east China’s Jiangsu Province, wrote: ‘Ding Jinhao was here’ over hieroglyphics on the wall of an ancient Egyptian temple in Luxor

At the coasts of Europe we do find many places where there is a lot of noise going on until late at night, with all sorts of events which disturb not only locals but also several other people who came to have some rest.
Many tourist places also have problems with vandalism and litter from tourists. This not only a problem for Europe, as we can see how many cultural and important historic sites are damaged by visitors.

Banners reading ‘No tourism apartments’ hang from balconies in Barcelona.

Banners reading ‘No tourism apartments’ hang from balconies in Barcelona. Photograph: Albert Gea / Reuters/Reuters

As Christians we should show our respect to the inhabitants of the places we are going to visit and should treat those places with respect, having eye for nature and keeping those places clean and not making unnecessary noise.

But at those places where we come it would not be bad to be a witness of our faith and to show others how when we all would come under Christ could be living in a peaceful world full of respect for all around us.

In the Holy scriptures we are counselled fair dealing with our fellow-men. When we are able to travel we should be pleased that we can belong to those who can afford it. In the Book of Proverbs we can find the precept that expresses the great Scriptural thought that the so-called possession of wealth is but a stewardship; that the true owners of what we call our own are those to whom, with it, we may do good. Not to relieve them is a breach of trust.

“Do not withhold good from those who deserve it, when it is in your power to act.” (Proverbs 3:27 NIV)

Summer Visitors by Maurice Prendergast (1897)

Summer Visitors by Maurice Prendergast (1897) (Photo credit: Wikipedia)

At our holiday resort we should show the right attitude and may not withhold good from those to whom it is due. When it is in the power of your hand to do good, to help others, to give some extra, you should do it. But this is not only for material wealth. You also can contribute with spiritual help. You can use the occasion to talk about your believes and to show your faith to others. At those resorts, hotels, campings or places where you stay to relax you make take advantage of your free time to share your faith with others. Sharing is part of showing your love for others. Sharing the Good News of the coming Kingdom is a necessity. We do have to warn people of the coming dangers. We should make them aware of the coming Great War, a horrible situation wherefore we should prepare us, making sure that we shall be spiritually strong enough to stand the many temptations, dangers and horrors. “A warned man is worth two” you should think and out of love you should warn.

You should remember the sayings from the Bible, the Law of God. You should remember what you have heard in your ecclesia (or church) and faith community. You also should practise what you remember and let all obedience be from the heart.

“Get wisdom, get understanding; do not forget my words or swerve from them.” (Proverbs 4:5 NIV)

“Let thy heart keep my commandments.”

“Be careful not to forget the covenant of the LORD your God that he made with you; do not make for yourselves an idol in the form of anything the LORD your God has forbidden.” (Deuteronomy 4:23 NIV)

When we are there at those places of holiday making we should not forget God but be with Him and trust Him. All actions we undertake should be in praise of the Most Highest. And how can we not do it with spreading also His Words? There, for sure, there shall be moments to chat and to have little conversations also about what you believe, where you stand for, and how you have put your hope on the son of God and are looking forewards to his return.

+

Preceding articles

Summer time to spend some more time at the growing process of your faith

Christians having the right heart to call others to go to God

Why do Jehovah’s Witnesses preach?

Glory of God appearing in our character

++

Additional reading

 1. Loving and having respect for the woman
 2. Respect for all
 3. Is being a humanitarian enough to convey the full love of Christ?
 4. 7 Ways To Become A Better Christian
 5. Crisis man needed in this world
 6. Daring to speak in multicultural environment
 7. How long to wait before bringing religiousness and spirituality in practice
 8. Looking for True Spirituality 7 Preaching of the Good News
 9. Looking for True Spirituality 8 Measuring Up
 10. High time to go out telling the world about Jesus
 11. Beautiful feet of those who announce the good news
 12. Preaching by example
 13. A Christian has to have eyes and ears and a tongue to use in good ways
 14. Proclaiming: a task given to Christians
 15. Go! Proclaim! Testify!
 16. Go and make disciples of people of all the nations
 17. Scriptures and Thoughts about: Proclaim
 18. Preaching Christ Is Not Enough
 19. To proclaim the day of vengeance
 20. Witnesses of Christ and of his gospel
 21. Witnessing because we love

+++

'F**k tourism': Vandals deface Paris' Sacré Coeur basilica

People walk past grafittis reading “Come on stand up great star hunters” written on the Sacre-Coeur Basilica in the Montmartre area in Paris on March 19, 2014. (AFP Photo / Martin Bureau) / AFP

Further reading

 1. Fire in Greek refugee camp was intentional and will happen again: Eyewitnesses (Middle East Eye)
 2. The Tinderbox That Is The Balkans
 3. 7 cringe-worthy cases of tourists defacing natural and cultural landmarks around the world
 4. ‘Ding Jihao was here’: Chinese tourist, 15, defaces 3,500-year-old Egyptian temple and his family issue national apology
 5. Vandal tourist seen destroying pieces of Great Wall of China by kicking it Kung-Fu style
 6. China instructs its citizens on how to behave abroad
 7. Ancient Egypt Temple Vandalized by Chinese Tourist Graffiti
 8. Barcelona anti-tourism activists vandalise bikes and bus
 9. Damaging selfie: Student breaks 19th century statue in Milan while taking pic of himself
 10. Gov’t slammed over reaction to Irianna verdict, Athens vandalism by protestors
 11. “Go away!”, frustrated Venice locals tell tourists
 12. ‘F**k tourism’: Vandals deface Paris’ Sacré Coeur basilica
 13. Vandalism and tourism settings: An integrative review
 14. Rome, Italy
 15. 5 Things to do in Rome | Fariha Ansari Javed
 16. When in Rome don’t sit, dip, eat, drink in fountains
 17. A weekend in Venice
 18. Abruzzo. The Italian region ready to be revealed
 19. Discover Malta
 20. Malta & Gozo
 21. Portugal
 22. How to mimic George Clooney’s motorcycle adventure through Spain
 23. Visiting Lisbon last year
 24. E28 Tram Lisbon: tourist jam
 25. Meteora, Greece
 26. Athens, Greece
 27. A few hours to spare in… Athens
 28. France and its Fantastic Summer Festivals!
 29. A tourist in the U.K.
 30. What is Respect Nowadays? (1 min read)
 31. Do to others…
 32. Agape

+++

Belgian Biblestudents website 2016 in review

First article for the 2005 November opening of the WordPress site of the Belgian Bible Students - Eerste artikel bij de opening in november 2005 van de WordPress site van de Belgische Bijbel Studenten

First article for the 2005 November opening of the WordPress site of the Belgian Bible Students – Eerste artikel bij de opening in november 2005 van de WordPress site van de Belgische Bijbel Studenten

After our (real) start on WordPress in October 2010 we generated in the first two years not so many viewers, taking it until April 2012 before we really left MSM and Bijbelvorsers Blogspot (started in 2005) aside and started presenting ourself on this other platform. That step forwards on the Mount Everest brought us 3 200 views in 2012 with only 27 new posts.

In 2013 the amount of postings increased up to 87 new postings giving us 7 600 views. One year later there was a little dip with only 63 new postings getting 6 697 views from 4 666 visitors. It seemed we were not so much liked in that turbulent year, having only 19 likes and 19 comments.

2015 got us back on track after some difficult year, not to say the least. 7 683 views from 5 168 visitors where good for the 93 newly published articles.

After 4 247 home page views in 2015, that page could attract 4 285 views, bringing the total views for 2015 up to 8 922 for 5 821 visitors willing to give us 54 likes and 26 comments.

We are pleased we may have found 79 followers in the year 2016 and viewers from all over the world, having most coming from the United States of America 2 909, followed by the Netherlands with 1 213 views and 1 108 views from Belgium. Next comes Great Britain with 524 and France with 226 views, though it was a French article that got most of the views, namely ‘l’ Élection de Matthias’ with 446 views, getting its English version ‘The Election of the apostle Matthias’ 363 views.

English: Personal bible study Português: Estud...

Personal bible study (Photo credit: Wikipedia)

In 2016 most energy went into the writing of the comparison of English Bible translations, with the series “Old and newer King James Versions and other translations”. With that series and the article From Bibles and other religious writings and those who witness for Jehovah we do hope English people who think the King James version is the only one true Bible Translation come to see that God always has protected His own Word and that as well in English as in other languages God provided serious good translations of His Divine Word.

Many people may confuse us with Jehovah’s Witnesses and be not pleased with their and our preaching. Therefore 2016 was also a year to reflect on the Witnessing of the Jehovah’s Witnesses, as well on our witnessing, plus on picturing the Governing body. We also gave the word to a former elder of that denomination.

We looked how not only human teaching or human doctrines defiled God’s Word in certain Bible translations and certain Christian denominations, but how 2016 was also the year such human thinking has brought secularism to be very dangerous for freedom of religion and freedom of thought and played with morals and values, (in particular the French values)but that human teachings shall pass away. Though there shall always exist people who shall try to do their utmost best to worship the Only One True God in the best way to please that Host of host.
Concerning that worship we ave our view on Christian worship music and on the lifting of hands at a service, towards the Most High. In a Dutch article we also tackled this subject at From Guestwriters. (Zingen over moeilijkheden en lijden ook noodzakelijk in kerkgemeenschap)

In 2016 also at Stepping Toes we looked at the Bible how it tells us how from nothing and chaos came order, just by the impeccable Word, the Voice in the Void, which brought everything into being but would be also the essential guide for mankind. (Word-Verbum-Logos-Ereyga) and at From Guestwriters we talked about that masterly copied and reproduced Word to feed the minds, to bring the most important translation…

In April we also looked at Stepping Toes at a nice resume of what we have to remember to do and what we should not or may not do, in the article Displeasures and Actions of the Almighty God.

In 2016 we also started to present writings which are from guest-speakers, so that other voices could be presented and gave you some other or equal insight.
As such you may find writings presented by Guestspeaker, presenting also different Guest-writers or re-blogged articles, and Relating to God who shall offer specific articles about our relation to the Most High.

Now we have put the first 5 years on WordPress behind us and look forward to the coming next five years in which we shall continue to present the Nazarene Commentary, looking at that very important Nazarene teacher who was born 2020 years ago, and who should receive our full attention, him being the Way to God.

fireworks-wordpress-annnual-report

We do hope you may accompany us on our further road-trip looking forward to the return of our master and our intentions to live according God’s Wishes so that we all can enter the Kingdom of God as loving brothers and sisters in Christ.

+

Preceding

2010 – 2014 in review

Belgian Bible Students review of 2015

From Bibles and other religious writings and those who witness for Jehovah

++

Additional reading

 1. At the closing hours of 2016 #1 Looking down at terror
 2. At the closing hours of 2016 #2 Low but also highlights
 3. From Guestwriters 2016 in review

+++

Other reviews for 2016

 1. 2016 highlights 
 2. 2016 in Review
 3. 2016 in Review (by Conor)
 4. 2016 in Review …..
 5. Looking Back at 2016…
 6. 2016: A Series of Unfortunate Revelations
 7. So That Was 2016..Year in Review
 8. Year In Review – 2016
 9. 2016: The Big Review
 10. My Year in Review: 2016
 11. Build and Believe
 12. (One Year Blogiversy and 100 followers special) 2016 in review and looking into the future
 13. My One Word for 2017: Onward
 14. How 2016 Measured Up . . . for Prayer
 15. Change (a reflection on 2016)
 16. Most popular posts of 2016
 17. Thank you 2016

+++

Save

Save

Save

From Bibles and other religious writings and those who witness for Jehovah

Whatever language is your native tongue or first language, God has taken care every person wherever in the world shall be able to read His Word and shall be able to come to understanding.

We also know the importance of the preaching of that Word of God. Coming closer to the end-times the Word of God shall be preached all over the world. To do that, God uses lots of people. They may come from all sorts of walks of life and from all sorts of denominations. One main same crunch and likeness point is that they are real lovers of God who want to show the world Who God is and which way we have to go to reach the goal God has set in front of mankind.

It are those lovers of God, who are willing to study God His Word and prefer God His Word above the words of mere human beings, that want to show the world how Jesus is the Way to God and not to himself, like some trinitarian Christians may think. Jesus knew very clear Who God was and that he is lower than this Mighty God Who knows everything, whilst Jesus had to learn everything and did not know a lot of things, even had no knowledge of very important things at the end of his life and after he was resurrected from the dead.

All over the world you may find sincere Bible Students of different denominations, but all with the same goal, to worship One and Only One True God, the God of Israel.

pt: Trabalho de evangelização típico das Teste...

Evangelisation by going from door to door by the Jehovah’s Witnessess (Photo credit: Wikipedia)

People may know the Jehovah Witnesses very well and may not see that there are also many other lovers of God who preach for that same Jehovah, because He is the Elohim Hashem Adonai Whose Name is Holy and should be praised. Many others than the Witnesses of Jehovah witness for Jehovah. The Jehovah’s Witnesses also should know they are not the only ones preaching in the name of God.

Christians should also know that it are not only Christians who worship God, because that is too often a wrong thought of many Christians. In the world there are many religions where people try to build up a relationship with God. They all may have their own peculiarities, but they are looking for the same Spirit, the Eternal Divine Creator. Some of them still may not know His real Name, and use titles which also belong to Him. Others may use a name or title not familiar in an other culture or language.

What is important that wherever people are in the world, whatever language they speak, is that they come to know the Most High Divine Creator.

2016 has been a very particular difficult hoar year where several groups did everything to blacken religion and in extremis those religions where there are people who try to worship only One True God in the best way they can think of. In Europe, Asia and America Jews were bullied and felt threatened. Muslims did not have it easy either by some so called Islamic groups blackening their religion and having so many people getting afraid of everything that smells of the Islam world.

The fear ISIS brought over Europe was so much damaging to the Muslim community that it got envisioned as something from the devil by many Christians and atheists. Many citizens could not at all bring up any respect for the way how those people wanted to commit themselves to their faith.

The Muslim faith came to be in such a bad light that everything close to a Mohammedan has gotten a bad smell. For that reason it is not bad Christians better to revise their view and should have a closer look to the real sincere Muhammadan or real Muslim.

Lots of people did everything to get religious people to become divided. Lots of so called Christians started to oppose Muslims, calling them names and even attacking them. The other way round certain Islamic countries took adversary to Christians who also used God’s title Allah.

It is nice that we may find you here as one of our readers. Perhaps you also know other sites of International Bible Students or do you also visit other sites of Bible Scholars, like Bijbelvorsers. In March we also presented already some new websites for 2016 which make an effort to bring people to God. As such for English readers there is the site and blog Relating to God.

We also do find it important that we as children of God come to know other creatures of God and come to understand the way of thinking of such other human beings.

For this reason we would like to present to you two new websites which also try to bring people to the One and Only One True God.

The first one, which started at the end of November, may be from an awkward person asking lots of questions. As Lastige Vragensteller or Troublesome Inquirer, he poses many questions but dares also to look at the many answers Muslim and Christian writers may offer to humanity and compares it by what he can read in what those religions say what their Holy Writings are. As such you shall be able to compare Quran verses with Bible verses and perhaps find some light shed on what Muslims might believe right or wrong and on what Christians might believe right or wrong according to their own writings.

That inquirer is not afraid to question both religions and to notice how in Islam Faith as well as Christian Faith there are groups which do not adhere the teachings of who they say they are following. For him it is clear that there are false teachers as well in the Muslim as in the Christian world and that we should be very careful before we judge one or the other group, knowing that there is such thing as not true Islam and not true Catholicism or not true ‘Christianism’ in Christendom opposed to Christianity which always should be pure, with people following the teachings of Jesus.

questiontime-ixiom-theme-about-page20161229

 

The other new website which stared only a few days later, in December, also wants to tackle the differences in Christendom and/or Christianity with the thought of the Jewish rabbi Jeshua, who is by English speaking people mostly called Jesus. Immanuel Verbondskind looks at that Christ from the Christians and concludes that there are many Christians who have taken Jesus as their god, though that master teacher never claimed to be God, and as every Jew only worshipped One Singular and not a Tri-une god.

Comparing the writings on which Jesus based his teachings, namely the Tanakh, with the Torah, the Writings and the Prophets, Immanuel Verbondskind also looks at the second group of Writings (the Kethuvim Beth or Messianic writings) and notices how many Christians have gone far away from what is really written in the original texts, often also having wrong ideas because they do not understand the Jewish way of thinking.

For this writer and his blog it is of utmost importance to return to the original texts and to keep to the infallible Word of God, which is handed over to mankind by the pen of several by God chosen men, scribes and prophets. for that reason he also first looks at how we do have to come to read those precious Scriptures which god gave to mankind to come to know Him.

immanuel-theme-affinity-orig-2016-how-to-read-the-bible

Both blogs focus on God’s Word and say that Voice of God should be the Guidance in our life and not the dogmatic teachings of people.

As a young wanderer Immanuel Verbondskind shall look at the way of speaking of the different religious entities, which both claim to worship One God. He shall look at the religious penmen or theologians and shall uncover their teachings which are not in line with the Biblical teachings. Though for him is it clear that Christians concerning God should be in line with Jews, but Christ Jesus can never be the God of the Jews, like it also never was the God of Abraham nor the God of Jesus himself.

So many Christians have lost the track and have come to believe more the false teachings of a three-headed god, because they did not listen to God, not to God His sent one, the son of man and son of God, rabbi Jeshua or  Jesus Christ and do not come to see the Plan of the Master Maker God.

Reading the Holy Scriptures is essential to come to the Truth. At this website we do expect to have several quotes from the Holy Scriptures to be presented and to be looked at, when speaking about certain Jewish traditions and Christian traditions which have nothing to do with God יהוה (YHWH = Yod Heh Vav Heh = Jehovah) His Word but where imposed to man by ‘theologians‘ or rebbe.

immanuel-theme-able-20161226-1630-8

We do hope you may find interesting articles at those two sites which each looks from a different angle at Christianity.

Enjoy reading and get inspired to take up your bible and to compare what is said with what is written in the Bible.

+

Preceding

Many churches

Good or bad preacher

Male domination and tyranny giving opportunities to defile the Name of God

Our openness to being approachable

You Are The Truth

Helping websites to prepare for the last days

++

Additional reading

  1. Not true or True Catholicism and True Islam
  2. 2013 Lifestyle, religiously and spiritualy
  3. At the closing hours of 2016 #2 Low but also highlights
  4. Digging in words, theories and artefacts
  5. Approachers of ideas around gods, philosophers and theologians
  6. Daring to speak in multicultural environment
  7. Maybe it is About Me
  8. Exceptionalism and Restricting Laws
  9. Manifests for believers #5 Christian Union
  10. Evangelisation, local preaching opposite overseas evangelism
  11. Engaging the culture without losing the gospel
  12. Why the church keeps losing it’s grounds.
  13. Looking for a biblically sound church
  14. Challenging claim 4 Inspired by God 3 Self-consistent Word of God
  15. Bible in the first place #1/3
  16. Jewish and Christian traditions of elders
  17. Three new sites to discover the real Jesus
  18. A Place for Questions
  19. New websites for 2016 to take in mind and to visit
  20. The Evidence, You Decide website

+++

Further reading

 1. Denominations
 2. Examining Christianity’s Roots & Denominations
 3. Denominations & A map of the most common Christian denominations by county
 4. Denominaitons & Largest 25 Denominations/Communions from the 2012 Yearbook of American and Canadian Churches.
 5. Is Roman Catholicism Just Another Denomination?
 6. One Voice
 7. The Bigger Picture
 8. The urge to merge: A few notes about Presbyterian agencies
 9. Growing God’s Church: How People Are Actually Coming to Faith Today
 10. Token Minorities in Reformed Churches
 11. The Church Should Maintain Theological Distinctions
 12. Loyalty Today
 13. Dedicated to God, Not a Denomination
 14. Diversity, Unity, Liberty…Love
 15. Why Prayer Meetings Fail
 16. Aren’t They all Churches of Christ?
 17. Don’t Ever Call Me a Baptist
 18. Who is a Heretic?
 19. Christianity & individualistic communities; the perfect exclusivity storm
 20. Your church isn’t THE church: tribal denominationalism
 21. Is Our Jesus Unnecessary? The Long Erosion of the PC(USA)
 22. Her God, His God, Your God, My God
 23. Christian traditions: Where do we fall short? II – One Body
 24. The Not So Assemblies
 25. An Agnostic Christian Socialist’s Confession of Faith
 26. Church of Christ: Part 1
 27. Church of Christ: Part 3 – What’s Going to Happen?
 28. Why Should Churches Connect?
 29. A Church of their Word

+++

Save

Save

Old and newer King James Versions and other translations #9 Restored names and Sacred Name Bibles

In the previous chapter we showed that in the 1980ies and 1990ies publishers looked for way to have some cheap material easily printed and reproduced. For them the Word of God or the Bible looked very handy to use, because when they changed here and there some words they could publish it freely without having to bother about copyrights. In those years lots of economical and political problems started showing up, the Gulf War and beginning pressure from Islamic terrorist groups, making that people went looking for alternatives and solutions for making their life better.

The classic New Testament edition of The Good News Bible

From the time that all sorts of translations were provided for different groups of people, like housewives, prisoners, blue-coloured workman, modern women and modern man – Good News for modern man New Testament in Today’s English Version

Many publishers knocking the ball around presented booklets, pocket editions but also hard-covers with fragments and with full texts of the Bible. Many wanted to bring out a ‘fresh’ or ‘up-to-date’ Bible translations which could draw on a particular group of people or could be favoured by a particular denomination. For some it did not matter so much when the words got twisted a little-bit or when the translation was so loosely done it went very far from the original Holy Writings.  The Good News Bible, which also presented a version for the ‘modern man’ is such a Bible translation were too much liberty is taken, but which manage to continue to exist until today.

Poverty and Justice Bible (CEV)Though for those thematic bibles, like the Poverty and justice Bible [2009; using the clear Contemporary English Version (CEV) text], the Street bible (2003) or The Word on the Street (2004), which was was one of the bestselling religious books for the next two years, Modern Man Bible, Women’s devotional Bible,the aim may well have been to help people to apply God’s Word to their everyday life, but too many do forget that all those notes are human additions. Lots of readers of such works take those human notes as part of the bible and start thinking that the bible is saying what those theologians say.

The full versions and study Bibles, like the The Full Life Study Bible (revised as the Life in the Spirit Study Bible) could find a long life, whilst the books which had only a selection of Bible texts have disappeared in obscurity.

The Liberator (2006) a retelling of the life of Jesus based on the gospels Matthew, Mark and Luke, could find perhaps a prolonged life because of the Lacey Theatre Company toured shows based on this book in 2007 and 2008, and extracts also being performed in “St David’s Praise” (31 May 2008, St David’s Hall in Cardiff).

English: Titlepage and dedication from a 1612-...

Titlepage and dedication from a 1612-1613 King James Bible, printed by Robert Barker. (Photo credit: Wikipedia)

Coming closer to the 400th birthday of the publication of the Authorised King James version, several companies also started bringing new King James Versions, whilst others found it time to not only update the language but to restore the names and present the words like it would be linguistic right.

Some of the new King James versions around the turn of the century did not alter the language much, like the minor very conservative update of the King James Version, the 21st Century King James Version bible, which stays true to the Textus Receptus and does not delete Bible passages based on Alexandrian Greek manuscripts. Obsolete and certain archaic words are eliminated but further it preserves the traditional Biblical language, making it possible to have all those using a King James Bible to follow easily. The 21st Century King James Version has also been released in an edition with the Apocrypha and without the unusual formatting; this is known as the Third Millennium Bible.

Having taken 7 years to complete the New King James Version (NKJV) already commissioned in 1975, published by HarperCollins (a subsidiary of News Corp), conceived by Arthur Farstad with 130 biblical scholars, pastors, and theologians, alters the language more significantly from the 1611 King James Version, but still trying to retain the purity and stylistic beauty of the original.
The exceptionally rich and accurate translation of the Holy Scripture became first available in 1982 but got more in the picture around the 400th birthday of the original KJV, also receiving some new study edition.

The NKJV Study BibleThe purpose of the New King James Version was to preserve the authority and accuracy, as well as the rhythm and beauty of the original King James while making it understandable to 21st century readers. The result is an even better King James, scrupulously faithful to the original, yet truly updated to enhance its clarity and readability. There are several other good modern Bible translations available, but none does a better job of presenting the accuracy, beauty, and clarity that Bible readers need than the New King James Version. The Second Edition includes more features according the editors to make it the best all-purpose study Bible which sold to date: more than 1.3 million and more than 60 million copies for the stand alone NKJV.

The NKJV claiming to be “more accurate” because it leaves untranslated words like “Gehenna,” “Hades” and “Sheol” is misleading the people and has the only reason not to bump some church-member’s head. They choose for security not to knock against those who keep insistently wrong teachings of having gehenna/hades/sheol being a place of doom, the hell, where so called sinners would be penalised for their sins, instead of an abode of the dead, the grave/tomb. For that reason also many present bibles are afraid to print the Divine Name of God (יהוה) where it stood in the original writings, because also there people would come clearly to see about whom is been spoken and soon would come to see the difference between Jehovah God and Jehovah God His only begotten beloved sonיהושׁע Jeshua, where all of those KJV’s print Jesus.

But some of the newer versions restored the names. By them avoiding, where most trinitarians loved to see “Lord“, having titles placed instead of the original names, using the names of the people makes it much clearer for the bible reader about whom is been spoken, and as such mistaking one person fro the other is avoided. This way the Restored Name Versions and the New European Version are King James versions which haven taken up the old way of presenting God’s Name like it was in the original King James version, to leave no doubt when is spoken about the God of gods or about the son of God.

For the English Bible translations God’s Divine Name was already in the William Tyndale Bible of  1530 and in the King James Version in 1611. The excuse of avoiding the risk of taking God’s name (יהוה/YHWH) in vain, according to devout Christians was not necessary any more, because Jeshua liberated us from the curse of sin and restored the relationship between God and man. After the sacrifice of God‘s only begotten son, man does not have to be afraid any more to come up to God and speak to Him using His Sacred Name. Being convinced of the restored relationship and feeling that we as children of God not only may use His Name but should spread His Name, several Sacred Name Bibles started seeing the light.

When we look at the original texts and see how frequent that Divine Name appears, and hear how God speaks about His Name, we should comprehend its importance. The Tetragrammaton occurs 6,828 times in the Hebrew text (BHK and BHS). This is confirmed by the Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, Vol. I, edited by E. Jenni and C. Westermann, 3rd ed., Munich and Zurich, 1978, cols. 703, 704. The New World Translation renders the Tetragrammaton as “Jehovah” in all occurrences.

The knowledge of the correct pronunciation of God’s name was there at the time of Christ, as it was heard at least by the high priest until 70 CE  and respectively its utterance was common practice until at least the 1st century CE, but Hebrew speaking people can and do read the name in some groups as well as the majority of Messianic Jews who also accept that the relationship between God and man is restored by the Mashiah or Messiah.

The Jerusalem Bible: Reader’s Edition Hardcover – Abridged, February 15, 2000

Though throughout history there have been several versions which used God’s Name Jehovah or placed Yahweh for the Tetragrammaton, like The Jerusalem Bible (JB or TJB) (translated from the French La Bible de Jérusalem of 1956, revived and updated in 1973), first introduced to the English-speaking public at the time when the fear for the users of God’s Name (the Jehovah Witnesses started growing) in 1966 and published by Darton, Longman & Todd. As a Catholic Bible, it includes the traditional 73 books found in most English translations until the mid 19th century: the 39 books shared with the Hebrew Bible, along with the seven deuterocanonical books as the Old Testament, and the 27 books shared by all Christians as the New Testament. It also contains copious footnotes and introductions. It is the basis of the Lectionary for Mass used in Catholic worship throughout England, Wales, and the majority of the English-speaking world outside the United States and Canada, though the Catholic Bishops’ Conference of England and Wales has approved other translations for conditional liturgical use.

The New American Bible (With the Revised Book of Psalms and the Revised New Testament) New American Bible Revised ed. Edition by World Bible Publishing St

For the dioceses of the United States and the Philippines the New American Bible (NAB) Catholic Bible translation first published in 1970 is used, also being approved by the Episcopal Church in the United States. The spelling of proper names found in this edition departs from the ones found in older Catholic Bible versions, such as the Douay, and instead adopts those commonly found in Protestant Bibles.

The Revised New American Bible (RNAB) had the traditional phraseology — absent from the 1970 edition — restored to the New Testament, and having several non-traditional gender-neutral terms incorporated in its 1986 version. The New Testament was almost completely revised, and bears a much closer resemblance to the 1941 Confraternity version, as opposed to the much more periphrastic 1970 NAB NT. In 1991 the Book of Psalms was amended to introduce the use of extensive gender-neutral language. The last update is from 2011, including the newly revised Old Testament and re-revised Psalms, and the revised New Testament from the second edition.

Several English people did not like it that God’s Name was printed and would have preferred the Name of God be left unpronounced, or substituted with Lord or another title. In 1985, the English translation was completely updated. This new translation — known as the New Jerusalem Bible (NJB) — was freshly translated from the original languages and not tied to any French translation any-more (except indirectly, as it maintained many of the stylistic and interpretive choices of the French Jerusalem Bible).

When the the Catholic Truth Society in 2007 published the CTS New Catholic Bible, consisting of the original 1966 Jerusalem Bible text, prepared by the faculty of the Dominican Biblical School in Jerusalem, on the basis of the Hebrew and Greek and revised to match its use in lectionaries throughout most English-speaking countries, in conformity with the directives of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments and the Pontifical Biblical Commission the name “Yahweh” was replaced by “the LORD” throughout the Old Testament, which frequently departs from the traditional Masoretic text, and the Psalms have been completely replaced by the 1963 Grail Psalter. The revised text is accompanied by new introductions, and textual and liturgical notes, supplemented as needed with material from the notes to the New Jerusalem Bible.

In the 1990s the ex-Jehovah Witness Mark Heber Miller started working at a contemporary American literal version with limited paraphrase translation with non-trinitarian notes. The Nazarene Friends, several Bible Students and the Belgian Christadelphians started using his work in progress. The Nazarene Friends and Belgian Christadelphians from the end of the 1990s started distributing a digital version in the Online Bible Biblical software program, with Larry Pierce, of his bible translation 21st Century Version of the Christian Scripture and of his Nazarene commentary.  After several Windows renovations and adaptations in the Online Bible program those modules did not work any more, and no computer technician could be found to rework the material. As such we and many others can not use it digitally, though brother Marcus Ampe is working at it and placing it again in an Online Bible module. The printed copies where offered to the public from 2007 onwards.

https://i2.wp.com/isr-messianic.org/assets_c/2012/06/scriptures-hardcover-slipcase-thumb-850xauto-348.jpgConcerning “the scriptures” we can think of any Religious texts (also known as scripture, or scriptures, from the Latin scriptura, meaning “a writing” ) having the texts which various religious traditions consider to be sacred, or central to their religious tradition.

Religious texts may be used to evoke a deeper connection with the divine, convey spiritual truths, promote mystical experience, foster communal identity, and to guide individual and communal spiritual practice. {Free encyclopedia Wikipedia on Religious text}

https://i1.wp.com/isr-messianic.org/assets_c/2012/06/scriptures-soft-and-pocket-editions-thumb-850xauto-347.jpgBut we, like other Belgian Christadelphians, Messianic Jews and Messianic Christians (sic), use also a literal Bible translation with the name “The Scriptures“, which follows the order of books of the Hebrew Scriptures, the Tanakh, and restored the Name of the Most High, (יהוה) throughout. Where it had become fashion in the 1980ies and 1990ies to replace the tetragrammaton with the title Lord instead of putting the Divine Name where it should belong, in 1998 the Institute for Scripture Research (ISR) published “a literal translation of the Bible in English”. In the 2009 version they made it easier having the Hebrew names of Book Titles placed on the right hand pages with corresponding traditional English names on the left hand pages. They do not only use the divine Name (the tetragrammaton), יהוה, {Jehovah} but also restored original Hebrew personal names of people and places, such as “Yirmeyahu” for Jeremiah, “Yeshayahu”, for Isaiah and “Mosheh” for Moses and in the Messianic Scriptures, or New Testament, יהושׁע { Y’hoshua / Yeshua = Jeshua for Jesus his real name}, “Mattithyahu” for Matthew etc..

(Hebrew names are also used where possible for annual festival days, as well as being used, minimally, for ambiguous words).

https://i1.wp.com/isr-messianic.org/assets_c/2012/06/scriptures-gilded-edges-leather-thumb-850xauto-345.jpgOpposite to the Hebraic Roots Version Scriptures (HRV), which contains over 2000 footnotes giving important alternate readings from the Aramaic Peshitta Tanakh, Aramaic Targums, Dead Sea Scrolls, Greek Septuagint, and Samaritan Pentateuch, The Scriptures has no place given for doctrinal comments from footnotes, explanatory notes etc., (including deletion of prophecy hairlines) in favour of more useful notes – thus clearing away obstacles to your unbiased study of Scripture.

For many english people accustomed to the KJV order of books it may demand some adaptation to come used to the original order of the Tanakh (Old Covenant Scriptures) which is restored according to the order of the Hebrew Scriptures, i.e. Torah, Neviim, Kethuvim. In the newer versions the New Covenant Writings (Brit Chadasha / New Testament), its allusions to the Tanakh are printed in Bold, and cross referenced to the Tanakh (Old Covenant Scriptures).

Dr. Chris J. Koster, with the aid and support of other scholars and textual experts from both Jewish and non-Jewish backgrounds in different parts of the world, was the original translator for the South African and English version. He formed the ISR so that it could continue the work, even after his death (+4 May 1995). At the ISR, which also publishes the Hebraic Roots Version Scriptures (HRV), the board of directors is now overseeing the on-going work of translation and revision. It was around the time of his death that brother Marcus Ampe got to know him and his work and asked if he could make a Dutch version of the work. He had requested the version in Afrikaans, but never got it. The text fragments from 1993/1995 he got and 1998 had some little differences with the 2009 and 2010 versions. (At the moment in the ecclesia we use the 1998 and 2010 version, next to the NWT and the Bible Students Reference bible.) Because of his daily work and Marcus Ampe writing for several websites the translation-work got very much slowed down, also by his work on the Christadelphian modules for the Online Bible program.

Don Esposito, Senior Elder of the Congregation of YHWH Jerusalem, for his Hebrew Roots Version used the original names of our Creator, but presented it from the Paleo Hebrew as YAHWEH (יהוה HWHY/YHWH), and for God’s Son, our Saviour he used Yahshua (יהושׁע Yeshua/Jeshua in modern spelling), throughout. Because there was no letter J at that time he kept to the Y.  Though than you also could say there did not exist a letter u and still should use the v or also for the w one still should, in that instance use, the vv. We do know also in the Catholic Imprimatur Bibles from the 1950ies there was written Yehowah, but in later prints this became modernised to Jehovah.  The “New Testament” portion is titled “The Ketuvim Netzarim” (“Writings of the Nazarenes”) and is also a Messianic Sacred Name Edition and is translated from the original Aramaic and Hebrew. The NT books are also in the original manuscript order (The Gospels; Acts; James, 1&2 Peter; 1,2,3 John, Jude; Pauline Epistles; Revelation) but the titles of the books are their Hebraic names. The HRV also divides the books into two sections The B’sorah (Goodnews) and The Sh’lukhim (Emissaries).

The HRV Complete Bible is by many considered to be the first complete Messianic Study Bible.

It was the 1993 Chris J. Koster version of the Scriptures which was also used for the HalleluYah Scriptures (HS). Designed for the Hebrew Roots of the Faith of the people of Israel with the Messianic restoration of the name of Elohim transliterated as YaHUaH from the tetragrammaton and God as YAH, Daniel W Merrick, PhD searched the Paleo Hebrew phonetic that show the Hebrew roots of the Christian faith which are embedded in many old testament prophesies and translated and transliterated the Hebrew Bible and Messianic writings.

Holding HalleluYah ScripturesShalom and Max Weiss also known as Deborah (Debra) and Ken Allen or Deborah and Ken Wessel, from New Zealand, seem to be the sole “voice” of www.halleluyahscriptures.com/ www.halleluyahscripturesproject.com (which is Halleluyah Scriptures in print since 2009) having Alan Horvath (Alan J. Post) as their frontman. The direction of Halleluyah Scriptures has been carried out publicly by Debra and Ken Allen-Wessel. Alan Horvath (the Vice President) has been recently thrust to the forefront as a public voice for H.S. and all funds, mail, etc have been redirected from Fort Wayne to New Brunswick, New Jersey.

Further there where Ted Ramp, President of Halleluyah Scriptures Inc. (Incorporated Dec. 6, 2012) – Fort Wayne, IN, Robin Ramp, Secretary of Halleluyah Scriptures Inc. , Erik Klausner, Marilyn Nave and Nance Whitaker who seem to have broken with Deborah (Debra) and Ken Allen and their the Halleluyhah Scriptures.

dssThe HalleluYah Scriptures wants to be the purest version and the closest to the Hebrew than any other version by far, and wants to take it very seriously the Torah Commands not to mention the names of false mighty ones especially when it pertains to the Father, His Son and His people…

This has taken years of research as it is not always obvious that English words are derived from pagan deities. Much diligent research has been done into assuring that there are no pagan words used to describe our wonderful Father and His Son and as such we also do not find the false name of the Messiah which was given in the 4th century to the rabbi, but which is now the common name, Jesus, coming from Issou or Hail Zeus. In this version all paganism and names of false gods that have traditionally been used in translation when pertaining to the the Father, His Son and His people have been avoided, and in many cases retain a Hebrew transliteration if the word is linked to paganism, though we do find some words which are still presented like a name, like Satan, though in the Name Meaning guidebook they print it right giving the reading the real English word ‘adversary’.  The reason they probably did not translate it this way in their translation is perhaps some of their translators do want to believe in a devilish figure, called ‘Satan‘ instead of heaving any adversary being called so.

Although the English language is replete with words derived from pagan deities, this translation has attempted to remove most, if not all of these words when attributed to the Almighty, His Son or His people. Problem for translators is that certain words or Hebrew terms have no comparison in English.

HalleluYah Scriptures chose to retain the Hebrew term “qodesh” for ‘holy’ or  ‘set-apart’ (for we are qodesh and not Set apart from Him), and removed all occurrences of the word “set” in obedience to the Word (Exodus 23:13, Josiah 23:7, Psalms 16:4). eg.

heliosUnderneath you may find on the left the HalleluYah Scriptures words and on the right the versions other restored Name Scriptures use:

qodesh vs set-apart*
Qadosh One vs Set-apart One*
qodeshi vs set-apart one*
qodeshim vs set-apart ones*
qodeshah vs set apartness*
put  vs set*
depart  vs set* out
lit vs set* (on fire)

spiritsDue to the fact that the term “spirit” in English carries so many confusing possibilities from ghosts to alcohol, HalleluYah Scriptures renders the Spirit of Yah in it’s Hebrew form Ruaḥ or Ruaḥ ha’Qodesh, like you may find Ruach also in “The Scriptures” and mark Heber Miller his 21st Century bible translation and the Nazarene Commentary.

In the HalleluYah Scriptures you may find Ruaḥ ha’Qodesh vs Set-apart Spirit, Ruaḥ vs Spirit and Ruaḥoth vs Spirits.

For the Messiah/Mashiah/Masschiah, to maintain the Hebrew origin of many words borrowed from the Greek texts, HalleluYah Scriptures used the Hebrew words in the following Mashiaḥ vs Messiah,  Mashiaḥiyim vs Messianic, talmidim vs taught ones, Gĕy-Hinnom vs Gehenna, Shabbath vs Sabbath and Shabbathoth vs Sabbat.

Because the title Master is linked etymologically with the goddess Maia through the common root word “Meg” the original Hebrew form of Adonai used in the Hebrew scrolls is used as the title for the Almighty. Some people teach that Adon is a pagan word based on the greek false god Adonis. But the Hebrew is the original form where as Adonis is just a copy used for wicked means. It does not mean the word Adonai is pagan.

HebrewTo retain the Hebrew origin of the qodesh Moedim (Appointed Times/Festivals) HalleluYah Scriptures rendered these Festivals in Hebrew.

HalleluYah Scriptures uses the words on the left.

Pesaḥ vs Passover

Matstsoth vs Unleavened Bread

Shaḇuoth vs Weeks

Yom Teruah vs Trumpets

Yom Kippurim vs Atonement

Sukkoth vs Booths

Yoḇĕl vs Jubilee

LIFE vs. HAI

lifeThe translators and publisher’s idea is that adding footnotes etc. is in conflict with the Word of God. According to them nearly all translations (including all Restored Name versions) add italicized words to the text in the attempt to ‘clarify’ certain portions causing much confusion and damage with the addition of these italicized words and in many cases goes against Deuteronomy 4:2 not to add to the Word.

Although there are a few situations where the context or root word may be translated with an ‘added’ word, HalleluYah Scriptures chose to remove as many as physically possible while maintaining a coherent translation. Space does not permit the number of italicized words that were removed and/or reworded, but amounts to well over 80% from the total of added words.

In many cases this required re-writing an entire verse to conform with the original language and this was not an easy job taking many months. The HalleluYah Scriptures translation team are working on the other 20% of added words and will make the changes in following print runs when completed.

HalleluYah Scriptures Review + Parallel + Hebrew Bible + Sacared Bible + Restored Name Bible + The Best Bible & Devine Name Bible + The Scriptures & Cepher Yahweh & Yahwah & waterproof bible 3For over 2 years a translation team has worked on two special editions, the HalleluYah Scriptures and Messianic Prophecies Fulfilled with the Jews their own language, Hebrew. That special book contains around 300 prophecies of Ha’Mashiach (Jeshua the Messiah) in the first Covenant alongside all their fulfilments recorded in the Renewed Covenant.

This will aid many people who do not believe that our Saviour was the promised Redeemer of Yisrael/Israel. This book will prove without a shadow of a doubt that Jeshua (Jesus Christ) is the Saviour.

***

You may visit the HalleluYah Scriptures web site and read more about this important project that has touched and changed thousands of lives forever. http://www.Halleluyahscriptures.com

***

No Footnotes, No Explanatory References, No Doctrines of Man! Just the Word of YHWH…

HalleluYah Scriptures Paralell Hebrew Bible & Messianic Prophecies Fulfilled New Book

***

BesoraAn other version using the Paleo Hebrew for the Names of the Creator and The Messiah is the Besora of Yahushua (Besorah being the Hebrew word for “message” or “report” = The message of Jeshua). Sadly, this translation has a number of notes throughout, including 60-odd pages of man’s writings, pictures and poems, with misleading doctrines. They transliterated the Name of the Messiah as Yahusha.

The Christadelphians have also some projects where a restored name version is sent out to those who want to read the word of God, so that it can be as a lamp to man’s feet and a light to our path, Psalms 119:105; 2 Peter 1:19. They have “The Scriptures” with the tetragrammaton and God’s Name Jehovah in it, but also distribute two older King James versions (with Jehovah) and a new King James version with the (transcribed) name Yahweh in it.

New European Version of the Bible with commentary

The New European Version of the Bible is a remediation of the King James Version into modern English, correcting some glaring issues in translation here and there. The NEV Bible is published in hard copy with a brief commentary on a few verses from each chapter, printed at the bottom of each page. At the back of the volume, there is a reduced version of the book Bible Basics. There is also an online version provided which has a dedicated page for each chapter of the Bible. On each page there is the Bible text, basic commentaries and links to other resources relevant to that chapter. There is also a “Deeper commentary” tab on each chapter. This gives some deeper insights on some Old Testament chapters; and in the New Testament, this tab connects to the New European Commentary. This is an in-depth, verse by verse commentary on the entire New Testament.

Duncan Heaster

Duncan Heaster

Duncan Heaster

The NEV is published by Carelinks Ministries who say to pray earnestly that this Bible and the distribution of it will play a part in the spreading of the Gospel worldwide before Christ returns. Though also for this editor we must give a warning.
They say they are Christadelphian, but out of experience we have found that they do not take on a Christian attitude, namely not willing to share brotherly love with each other. We do have the impression it is more a cult organisation around one ex-communicate Christadelphian preacher, Duncan Heaster who has written over 20 books and having edited “Gospel News” magazine for over 20 years, has a team of followers round him, who do a lot of great work, but once people get baptised in their organisation they do not want them to have contact with others. They do not want their members to share with other Christadelphians or Bible students. So please if you order a copy by them and would become interested in what they teach and want to get baptised, never forget those who brought you into contact with them.

We also want to make it clear that the New European Version isn’t a fresh translation. It is more a re-working into modern English of the Old and New Testament as found in the King James and American Standard Versions. In some difficult and controversial areas, the original Greek text has been retranslated in an attempt to provide dynamic equivalence in modern English, seeking to provide a text which is familiar to those who have been used to the traditional Bible versions, and yet which is sensitive to the needs of those for whom English is a second language. During the years 2010 – 2014, the project of sending Bibles to those who need them and supporting them in their Bible reading [or Bible studies] with other books and article, now being funded by Bibles Worldwide Trust has sent out over 50,000 Bibles. The largest numbers are to Russian speaking countries, to Africa and to many English speaking countries.

***

Free Bible Distribution, New European Version Free Bible with commentary

***

*

Find a.o.

 1. The 21st Century King James Version of the Holy Bible (KJ21®)
 2. KJ21-Bible on line
 3. New King James Version on line
 4. Compare Translations
 5. The Jerusalem Bible
 6. The Jerusalem Bible (Catholic)
 7. Catholic Jerusalem Bible on line
 8. The Jerusalem Bible in pdf
 9. Daily Reading for Thursday, November 24th, 2016: Babylon has fallen, Babylon the Great has fallen
 10. Have any Christian denominations publicly raised concerns about the Catholic Jerusalem Bible?
 11. NAB – Books of the Bible in Canonical Order
 12. Confraternity of Christian Doctrine (CCD) owning the copyright on the New American Bible, revised edition translation.
 13. USCCB- Revised Edition of New American Bible
 14. Articles on the New American Bible, revised edition (NABRE), the first major update to the New American Bible (NAB) translation in 20 years
 15. Vatican The New American Bible on line
 16. New American Standard Bible NAS on line – 1971, widely regarded as one of the most literally translated of 20th-century English Bible translations next to the New World Translation.
 17. 21st Century Version of the Christian Scripture or Mark Heber Miller Bible
 18. Friends of the Nazarene a spiritual community of Messianic Christians
 19. 21st Century Version of the Christian Scriptures (NCMM)
 20. Newspaper article on Mark Heber Miller
 21. Download Nazarene Commentary 2000
 22. ISR – The Scriptures
 23. HRV Scriptures
 24. Hebraic Roots Bible – pdf
 25. HalleluYah Scriptures
 26. If you are interested in what form and style the HalleluYah Scriptures will look like Read This.
 27. HalleluYah Scriptures review
 28. We’ve been duped! {Note: Marcus Ampe also had promoted the HalleluYah Scriptures in 2011 and later and got many complaints. This year he contacted that organisation again an could find a copy in his letterbox this October. We too are willing to give another chance to that organisation, and therefore would like to ask readers who order a copy to let us know how it goes and if they really get a copy for free or at reasonable price and how long after they ordered it.}
 29. Entire New Testament commentary here (pdf) or by book at NEV info
 30. The Holy Bible Old and New Testament New European Version (Word format)
 31. For your hardopy Free New European Version Bible
 32. NEV Bible with commentary for Windows Phone [.xap file]
 33. NEV Bible and Commentary for E-Sword [.bblx file]
 34. NEV Bible for MySword .bbl file
 35. NEV Bible for theWord .ont file
 36. NEV Bible with commentary for Android [.apk file]
 37. About Carelinks Ministries
 38. Audio Bible NEV (New European Version)

+

Preceding articles:

Old and newer King James Versions and other translations #1 Pre King James Bible

Old and newer King James Versions and other translations #2 King James Bible versions

Old and newer King James Versions and other translations #3 Women and versions

Old and newer King James Versions and other translations #4 Steps to the women’s bibles

Old and newer King James Versions and other translations #5 Further steps to women’s bibles

Old and newer King James Versions and other translations #6 Revisions of revisions

Old and newer King James Versions and other translations #7 Jewish versions

Old and newer King James Versions and other translations #8 Selective Bibles and selective people

Building up the spirit of the soul

A fact of History or just a fancy Story

++

Additional reading

 1. Book of books and great masterpiece
 2. Inspired Word
 3. Appointed to be read
 4. Another way looking at a language #3 Abraham
 5. Another way looking at a language #5 Aramic, Hebrew and Greek
 6. Sheol, Sheool, Sjeool, Hades, Hell, Grave, Tomb, Sepulchre
 7. Grave, tomb, sepulchre – graf, begraafplaats, rustplaats, sepulcrum
 8. Bible sayings on the situation and place for the dead
 9. Departed Souls Await Judgment
 10. Days of Nisan, Pesach, Pasach, Pascha and Easter
 11. Mortal Soul and Mortal Psyche #4 Psyche, According to the Holy Scriptures
 12. October month of witches and spirits
 13. I Can’t Believe That (1) … God would send anyone to hell
 14. Attributes to God
 15. The Divine name of the Creator
 16. Lord in place of the divine name
 17. Hashem השם, Hebrew for “the Name”
 18. God about His name “יהוה“
 19. Jehovah in the BASF
 20. English translations of the Masoretic and Samaritan versions
 21. NWT and what other scholars have to say to its critics
 22. New American Bible Revised Edition
 23. Poverty and justice Bible
 24. 2001 Translation an American English Bible
 25. 21st Century Version of the Christian Scripture or Mark Heber Miller Bible
 26. Contentment: The five senses
 27. Religions and Mainliners
 28. Free bible Software for Mac users
 29. Online Bijbel Android app gratis Basis Pakket
 30. Concordantie Statenvertaling – concordance to the Old Dutch Staten Translation
 31. Christadelphians or Messianic Christians or Messianic Jews
 32. Accuracy, Word-for-Word Translation Preferred by most Bible Readers
 33. Some Restored Name Versions
 34. A non paragraphed Bible
 35. The Bible4Life ­- a Multimedia Presentation
 36. What English Bible do you use?
 37. The Most Reliable English Bible
 38. Anchor Yale Bible
 39. iPod & Android Bibles
 40. Codex Sinaiticus
 41. Codex Sinaiticus available for perusal on the Web
 42. Murdock or Murdoch Bible
 43. The Edited Bible by John Van Seters
 44. ESV Studiebijbel
 45. Not words of any organisation should bind you, but the Word of God
 46. No reconciliation possible between CBM and Duncan Heaster from Carelinks
 47. Priority to form a loving brotherhood
 48. No intention of Marcus Ampe to make false statements that could damage a person his reputation.
 49. Marcus Ampe commented on a post on Blogger concerning accusations by Duncan Heaster
 50. Picture Bible and other software also for you

+++

Further reading

 1. Translation Principles
 2. Do Translations Matter?
 3. Rationale for Catholics Reading the Old Testament
 4. The Logic of Perfection
 5. The Received Text
 6. The Longsuffering of Old Bibles (NPM ’16-Day 20)
 7. Which Bible Version can I Trust?
 8. A New Bible Translation Classification System
 9. It’s A Matter Of Life and Death!
 10. Questioning what God has said. 
 11. Make the Right Choice
 12. Is the KJV superior to the originals?
 13. New Version Errors
 14. An answer to YouTuber WWUTT
 15. Common criticisms against the KJV
 16. Hungry? Don’t Read KJV!
 17. Differences in KJV editions
 18. What is wrong with the New King James Version (NKJV)?
 19. Why I believe the King James Bible is God’s word preserved in the English language…
 20. How I read the bible
 21. Searchable bible website
 22. Which is the best English Bible?
 23. Body, Soul & Spirit
 24. New Age Deism: Part Two
 25. End Time Information
 26. The Regard Of The Company We Stand In Suffices Us
 27. Which Bible Should I Use?
 28. Scribes
 29. An Argument about Bible Versions with Christians
 30. ‘Edgy’ Bible Translations Often Overlooked
 31. Hijacked Christianity
 32. The Majority Text Has Always Been The Text of the Church
 33. Releasing God’s Word -copyrights help hurt Bible translation
 34. The Divine Name and Greek Translation
 35. Why Is God’s Name Missing From Many Bibles ?
 36. ΠΙΠΙ and the Use of Hebrew in Greek Manuscripts
 37. I AM…………………….The name of God and endless potential.
 38. Call upon “Jehovah” and His Saviour 
 39. Jehovah’s Decree – “Call My Son by His Rightful Name !”
 40. God’s Own People will be judged first
 41. Why did I just do that? Motives demystified 🙂
 42. I Love You Jehovah
 43. The Bible Simplified…..
 44. Thy Will be Done…
 45. Pull Your Head Out of Your…….
 46. A Thought for you today….
 47. Vatican Says No ‘Yahweh’ In Songs, Prayers At Catholic Masses
 48. Beware of your family (Jer 12:6-12:6)
 49. Christian Transformation
 50. Catholic Study Bible – Second Edition Leather
 51. Vatican is wrong, Jews need Jesus for Salvation, say Jewish Messianic Christians..
 52. Trump Victory: To Begin Messianic Process: Rabbis – Breaking Israel News
 53. The Jerusalem Debate: An excellent series on a challenging topic….
 54. Living Lessons
 55. Restoration
 56. Are you Using Your Tools Properly
 57. Joshua and Judges on the Importance of Living Torah
 58. Parashas Bereishis – The Ancient Name
 59. Judaism
 60. Cling to the Word
 61. The Churches calls us Heretics
 62. Time to Realign!
 63. Hippolytus Knows Better Than Messiahs Disciple’s? …so he thinks. 
 64. If We Took Worship Songs Seriously …
 65. Leftover Crumbs
 66. Look to the book.
 67. That ye may hear
 68. The Bible’s Proper Place
 69. In Very Word
 70. Study the Word: The Lord’s Prayer
 71. Hold fast unto it
 72. Study, Practice and Apply
 73. Are We Called To Be Of One Book?
 74. The Scriptures Say….
 75. British Library Publishes the First Century Hijra Quranic Manuscript Online
 76. Has the Church of Scotland discarded the revelation of God?
 77. Many Christadephians do not like duncan heaster
 78. What Happened to it Being Easy?
 79. I and thou
 80. The Real Bible Version Issue Exposed! – YouTube #KJV : #Catholic-#Deceivers
 81. The King James Version Controversy
 82. Yea, Hath God Said?
 83. Friday Five: The Bible!

+++

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Secularism in France becoming dangerous for freedom of religion

The Biblestudents encountered already many problems in France and were forbidden to teach or preach in public. The Catholic church did not have any problem because many in France consider themselves Catholics. Lots of those Catholics protested against the Muslim community growing in their country, never questioning why so many where leaving the Catholic faith and found themself disillusioned and cheated by that big organisation, which claims to be the true religion.

Examples of hijabs in different regions

Examples of hijabs in different regions (Photo credit: Wikipedia)

The last few weeks many of those French were calling blue murder and wanted a ban on everything that smelled to Islam. By doing so they got the clear thinking minds also in their back-garden, because lots of French want the burqini (burkini) banned in France. (Some other countries want to follow suit.) Though several people noticed also that the burqini was covering less of the body than certain habits of Catholic clergy. So why would the French police allow nuns to go in the sea with their habit but humiliate Muslim women dressed in a fashionable swimwear called burqini (burkini)?

Several French people shouted that burqini’s to be dangerous clothing (?!?) that should be forbidden. We wonder what could be so dangerous about that attire. The Catholic nuns and priests have much more space to hide dangerous weapons or to wear bomb belts than those women who wear a burqini.

Now it came to happen what hung already some time in the air. It was clear that the governement not only wanted to get the attention away from her inability to protect the French people, they also would love to get any form of religiosity out of their community.

As citizens of a country one would expect the interior ministry’s responsibility to guarantee security and to decide the severity of responses which however must never become provocations that could potentially attract attacks. The governement should do everything to have the different groups of people, from different origin and cultures, living together in unison. but now it looks like the governement does everything to put oil on the fire and to get as many people against each other.

English: Two Muslim women watching the sea in .

Two Muslim women watching the sea in . (Photo credit: Wikipedia)

In name of secularism the French governement decided to abandon any religious sign/symbol or religious badges in public places, and as such does not want their citizens to show in their clothing what they believe. Christian youngsters who previously wore fishes or crosses, yarmulkes, scarves or any other religious clothing shall shall not allowed to enter the school because it is now prohibited in the schools, which started today.

What started off as an attack on the Muslim woman has now become a general attack on the freedom of religious thought.

Clearly there are many Europeans who, seemingly sincerely, think women are not strong enough to decide for themselves what for sort religion they want to belong to or what sort of clothing they want to wear.

Striking is it that mainly men have the greatest objection to those Muslim women wearing covering clothes. Though also several Western women do not want to accept that those European ex-Catholics can make up their mind for themselves and decide for themselves which religion to belong to and what to wear.

france-swimsuit-burkini-ban-decree

A woman’s swimsuit measured in the name of modesty (1925); woman forced to undress in the name of liberty (2016)…as seen in “Men Won’t Stop Controlling Women’s Dresscode” by Nuha ElZubeir, Identity Mag

Some decades ago women were penalised when they had clothing on, which showed some bare legs or arms. We ourselves knew our parents to wear covering swimwear and many of us had problems when they wanted to run outdoors with sleeveless shirts or short trousers. Now half a century later it looks it has to have come the opposite, when somebody wants the body covered he or she is looked at as doing something wrong. In France it has even become so far to call the covering of body parts indecent and against morals and French values.

Has it become that French morals today dictate that men and women should have as much as possible bare body parts, though not fully naked, because that would take the sensuality away and would make everybody the same. They prefer that the nudity is accentuated but not hidden. When hidden, it proofs today, then the French are getting uneasy.

French men seem not to like it when a woman wear what she wants. They do not seem to believe a woman is capable of that. As soon as a woman prefers certain body parts covered they call it her being oppressed by some one else (her husband, her parents, her religious leader). They do not seem to see or to understand, that such woman perhaps can be much stronger than all those who follow the fashion magazines and always want to be by the time wearing the latest hype.

Well this time they also have a hype. All the smear campaign made that the sales of the burqini are booming.

Hopefully lots of women also dare to show that they are themselves able to decide what to wear, what to show or what to hide of their own body, that is their own property and not the property of the onlookers at the beach or on the street. For a woman to be in charge of her own body, that seems to be a big problem in the macho world of the so called land of liberty, freedom and equality.

Two young Muslim women in the heart of Istanbu...

Two young Muslim women in the heart of Istanbul are having “an Apple” for lunch. This photo was taken on a sunny day in April 2007.. (Photo credit: Wikipedia)

When women would be equal, why want they listen more to them who can speak for themselves? Why do they not want to believe them?

For those who are Catholic or for those who say they are Christian, they should be aware that Jesus had a loving spirit for all around him and did not show favouritism to those who would have been dressed in such or such a way.

In the Tanakh, Messianic Scriptures and in the Quran, the Divine Creator of everything, Allah, the God of gods, the Elohim Hashem Jehovah, demands of those who love Him, to love their neighbour as themselves. God demands those who love Him, to respect all creatures God allows here on earth. As such God demands from believers in the Almighty to respect other believers, even if they are heathen or do not want to know anything of God.

As Christians we should respect those who believe in Allah/God, but want to belong to an other religion than ours. We should respect also their choice of denomination or Islamic group, and if they want to follow the rules of a certain Islamic (or other) group we should respect that as well. This mean if they feel they should cover up their body, though we also know it is not explicitly so described in the Holy Writings, we should respect their choice.

We also should recognise that those shouting and saying their concerned about their values, are having the wrong values, because covering body parts is more ethical and respectful than to flaunt with naked body parts.

+

Find also to read about the burqini or burkini:

 1. Women’s Groups Say Gender Equality is a Must for Sustainable Development
 2. Gender connections
 3. Gender equality and women’s rights in the post-2015 agenda
 4. What is Racism??
 5. Is Europe going to become a dictatorial bastion
 6. On French beach French police forces woman to undress in public
 7. Women in France running with naked bosom all right but with covered bosom penalised
 8. France and the Burkini
 9. French showing to the whole world their fear and weaknesses
 10. Pew Research: How People in Muslim Countries Believe Women Should Dress
 11. Allowing dress code according liberty of religion
 12. The Dress Code for Women in the Quran
 13. Meditating Muslimah on “hijab to be a religious obligation”
 14. Coverings Worn by Muslim Women
 15. Does Banning Face Veils Help Us Fight Terrorism?
 16. Islamism Rises from Europe’s Secularism
 17. You are what you wear
 18. Where’s the Outrage Over Nun Beachwear? – The Daily Beast
 19. Not limiting others but sharing peace with all
 20. What we don’t say about the refugee crisis?
 21. A charter for a truly free world and why we need it
 22. When will it stop
 23. ‘I try to keep my hate in check. If you can’t hate, you can’t love.’
 24. Meditating Muslimah on “hijab to be a religious obligation”

+++

Further of interest

 1. Bombs in a burkini?
 2. I got 99 problems and the burkini is one of them…really?
 3. 99 Word Blog (#024) Banned Burkinis
 4. Fleeing The Hijab
 5. Current Events Corner 8/16/2016
 6. “France is at War with its own Citizens” – Yasser Louati on the Cannes “Burkini” Ban
 7. Uproar in France over ‘burkini ban’ at Cannes beaches
 8. #62 French police force Muslim woman to remove her Burkini on Nice beach (photos)
 9. Undress for safety
 10. Nudism/Naturism and burkini madness: Why not ban all clothes at the beach?
 11. Does Banning Face Veils Help Us Fight Terrorism?
 12. Why are the burqa and burkini being banned?
 13. Fashion vs the Government: The Burkini Debate
 14. The scandal of women’s bodies in secular Europe
 15. French burkini ban exposes the myth of neutral secularism
 16. Burkini and French Secularism
 17. Ban of burkini: theresult ofmalechauvinism or secularism
 18. France’s Burkini Ban: Identity politics go to the beach
 19. Forcing a Muslim Woman To Undress is Not Fighting Oppression. That IS Oppression!
 20. Banning The Burqa And Burkini Is Not The Correct Liberal Response To Conservative Islam
 21. The Hypocrisy of the Burkini Ban
 22. A Burqini is not Equivalent to a Burqa
 23. Corsican town becomes third in France to ban the burkini after #Islamics riot
 24. France’s Burkini BigotryBurkinis in the land of Liberté, égalité, fraternité
 25. To Burkini Or Not To Burkini: The Ages Of Men Deciding What Women Should Wear
 26. French Burkini Bans Face Legal Challenge as Tension Mounts
 27. France has for its name, the contrary of Liberty and Fraternity practice.
 28. A cover story
 29. Does France have a problem with racism?
 30. Everyone everywhere wants to tell women what to wear
 31. The Day The News Made My Blood Boil
 32. Beachwear bull
 33. Women protest French burkini ban outside French Embassy in London
 34. Show us your bits..
 35. It’s Always the Cover Up
 36. Thoughts of the Day: Burkini Ban
 37. Doing something for something’s sake is a dangerous strategy
 38. Burkini Ban : French Farce
 39. Burkini beach
 40. Islam, France, Burkini: A chit chat on FB
 41. Facebook 45 – Suorkini
 42. The burqa-One mermaid’s opinion
 43. burkinis or bikinis?
 44. Burkini vs Bikini
 45. The Burkini
 46. Burquini – How It Happened
 47. Burkini Ban: Nice
 48. Cannes Ban
 49. Why the Burkini ban poses a threat to Muslims and Non-Muslims alike
 50. #Burkiniban – the problem is veiled ideology
 51. 24 August 2016 – All Lives Matter (or Overly Clad Women)
 52. Why the French burkini ban is damaging feminism
 53. Dear French PM, The Burkini Ban Is Abhorrent
 54. Burkini being a threat
 55. The Burkini ban
 56. Liberty, Equality, Bigotry?
 57. From Bloomers to Burkinis: The Same Old Story? by Sarah Ansari
 58. Modern feminism makes no sense at all
 59. Jean-Luc Mélenchon on the Burkini : “C’est une provocation”.
 60. And the Debate about Burkini Ban continues #burkiniban
 61. Can’t we just put all the cards on the table?
 62. The folly of the #Burkiniban
 63. Bitches, Puhleeeeze….
 64. Ban the Burkini.
 65. The Burkini Ban
 66. Everything under the sun
 67. Very simple solution RE: Olympics and Burkini
 68. Next time I go to swim I might wear a good burkini
 69. Saudi Arabia Bans Stripy Fisherman Shirts and Berets
 70. Another Attack on Western Civilization from Muslim Women
 71. The Burkini Ban Is Pointless And Racist
 72. The Burkini Ban is good. Not to let your Country turn into Saudi Arabia – without Oil – in a couple of Decades, we must defend it. The right that our countries remain western.
 73. So! (en) | Islamic veil across Europe
 74. Pope urged to wear swimming trunks
 75. Where’s the Outrage Over Nun Beachwear? – The Daily Beast
 76. the decomposition of logic and democratic values
 77. Freedom of choice. It’s not so simple.
 78. Europe has been awash with racial tension this summer
 79. France’s ‘burkini ban’, one step too far?
 80. In hiding
 81. #BurkiniBan
 82. France has ‘misunderstood’ burkini, Australian designer says
 83. “Burkini” Ban Accomplishes Nothing Positive
 84. The Hijab and MeIslamophobia or nah?Islam and the downfall of European culture
 85. The Islamisation of my Country – 1
 86. So let me get this straight…
 87. At what point does a ban become a chance to publicly humiliate?
 88. New Feminism – via Unapologetics
 89. Ban the Burqa, Allow the Burkini :: Middle East Forum
 90. If you ever had any doubt that Bill O’Reilly of FOX News wasn’t actually a Muslim-sympathizing liberal, this will remove it
 91. Quebec opposition MNAs reopen divisive debate over religious attire with call for ban on burkinis
 92. Salafist fuckin’ la revanche
 93. The best tweets showing the absurdity of the #BurkiniBan on French beaches
 94. Australian burkini designer profits from French ban
 95. Burkini, Bikini. Potato, potarto.
 96. New Feminism
 97. “Burkini”ban in Quebec: Samer Majzoub interview on CJAD by Aaron Rand.
 98. Why an Italian atheist should thank France for the burkini affair
 99. Kini Miney Mot
 100. More French towns spread ban on the burkini
 101. How Western is the Bikini?
 102. A Burqini is not Equivalent to a Burqa
 103. Nudism/Naturism and burkini madness: Why not ban all clothes at the beach?
 104. The scandal of women’s bodies in secular Europe
 105. Everyone everywhere wants to tell women what to wear
 106. Forcing a Muslim Woman To Undress is Not Fighting Oppression. That IS Oppression!
 107. Does Banning Face Veils Help Us Fight Terrorism?
 108. You may find this offensive The Burqini Ban
 109. Burkini and French Secularism
 110. Islam and the downfall of European culture
 111. Why the French burkini ban is damaging feminism
 112. At what point does a ban become a chance to publicly humiliate?
 113. the decomposition of logic and democratic values
 114. The Burkini Ban is good. Not to let your Country turn into Saudi Arabia – without Oil – in a couple of Decades, we must defend it. The right that our countries remain western.
 115. Another Attack on Western Civilization from Muslim Women
 116. Does France have a problem with racism?
 117. Burkinis in the land of Liberté, égalité, fraternité
 118. Burkini Ban : French Farce
 119. The Day The News Made My Blood Boil
 120. French burkini ban exposes the myth of neutral secularism
 121. Bretons bathe fully clothed as Muslim asked to leave beach
 122. French mayors dismiss suspended burqini ban
 123. United Nations Strongly Condemns French Authorities Decision to Ban Burkani
 124. What Not To Wear: A Short History Of Regulating Female Dress From Ancient Sparta To The Burkini
 125. You’ve Got to BurKining Me!
 126. To bare or not to bare
 127. French city Nice suspends its ban on burkinis
 128. Young Muslim Americans say discrimination is ‘worse now than after 9/11’
 129. US Muslim Women Debate Safety of Hijab amid Backlash
 130. Lifting Veil off Attitudes about Niqab, Hijab
 131. The niqab ban: 2011-2015 – The new Liberal government officially puts an end to the former Conservative government’s attempt to ban the niqab during the citizenship oath
 132. June 24, 2015: Under the Niqab
 133. The Niqab Debate
 134. Niqab issue is thinly veiled racism
 135. Niqab issue is about fear of the unknown
 136. Niqab issue being ‘pushed on the populace’
 137. Is Muslim female face covering nothing more than sharia Bolshevism?
 138. The Niqab Time Bomb
 139. Worse than niqab issue: pajamas worn in public
 140. The ‘enemies of reason’ are inside the gates
 141. Islamism, Feminism & Defiance
 142. Why we stopped wearing the Hijab
 143. The “Racist” Man at Target
 144. Video: Pregnant Muslim Woman Verbally Abused On London Bus
 145. Muslim Woman Allegedly Abused In Hospital Maternity Ward
 146. Assault On Niqab Wearing Women Shows The Male Violence Many Suffer
 147. Muslim Girl Punched In face In Birmingham For ‘Wearing A Hijab’
 148. Man Attacked Muslim Woman And Stabbed Boy In The Face Outside Melbourne State Library
 149. Muslim Woman Abused In Tesco Store For Wearing Face Veil Urges Victims To Report Hate Crime
 150. Middle East Lifestyles – What about the ladies?
 151. Bigotry veiled as liberation
 152. YSL or “Shut Up and Run”
 153. Unveiling the reality
 154. Advice to the Muslim Women by Sheikh Saalih al Fawzan
 155. My Thoughts On Religious Headscarves

+++

Random Observations From My Most Recent JW Convention Experience

It is lovely when a person feels he or she has guidance to know when to listen, when to speak and how to speak. For a non Jehovah’s Witness or some one not used to find huge groups of believers together it might be a special occasion. What seemed to have something very special did not turn up to be lively and enjoyable.

To find yourself directing conversations, giving you words to say (or telling when to shut up), and protecting your conversations from the bullies must be a great feeling in the end and perhaps making it an experience to do again (?).

We are not sure what the “ “going undercover” among the Jehovah’s Witnesses” intentions are and why they think the JW’s are missing something (what?) out on.

The writer calls himself a am a born-again, evangelical Christian, seeking to influence Jehovah’s Witnesses

away from their dependency on the Watchtower Society, and toward a relationship with God through Jesus Christ.

Normally we would expect the JW also to have a real relationship with God and Jesus. Though we are also afraid that many of them their relationship may be troubled because not originated in the right soil, having no “Freedom from fear, guilt, and shame”.

Normally from any serious bible student, whatever which denomination, you would expect that they pray for and receive Holy Spirit guidance and power.

About the (sometimes horrible) music (created for female voice not counting in man’s voice) it is true that as flawed as other’s their church’s services may be, they are probably light-years away and better than any JW meeting, where for us often joy seems to be missing.

Like ” “going undercover” among the Jehovah’s Witnesses” writes “Perhaps attendance at a JW meeting should be mandatory for every Christian believer, just to give them a new appreciation for their own church experiences.”

Congreso Nacional Juvenil3.jpgBut Christians do have to be very careful not to want more entertainment than Bible reading and modesty of contemplative service.
In certain churches of Christendom we do see too much of the heavy music and dancing, chanting to a godman and not keeping to Biblical truth but including lots of pagan actions and ideas. (Like by the Pentecostals.)

For those looking for God such a JW meeting at the other hand may be a good occasion to ‘sniff’ their ways of thinking and handling, without being too much in the focus, able to hide in the masses.

+

Preceding article

Jehovah’s Witnesses Circuit Assembly and a Pillar to freedom

Jesus’ footstep followers, irrespective of sectarian lines

Authority from the One God to one mediator between God and men

+++

undercoverjw

The month of July saw a number of weekends at the Cow Palace (San Francisco) dedicated to the annual Jehovah’s Witness convention. These are 3-day conferences repeated identically, so as to accommodate a number of “circuits” or regions of JW congregations. My friend Mark and I attended this last Saturday only (not all three days). Here are some of my experiences and observations.IMG_1388

 1. The Watchtower Society is investing in some high-tech tools. There are now 2 large screens flanking the stage, rather than one as in the past. Several professionally produced videos were used to illustrate practical applications of the teachings, in contrast to the live dramas of the past. And one longer, rather well-produced video depicted a modern version of Job’s trials. (I was actually impressed with it–there was really not much to criticize.) The video was the newest “release” announced at the end of the day, another high-tech…

View original post 579 more words

Tag Cloud

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Scripture

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

A place to share your daily blessings

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Religieus Redeneren

Gedachten en berichten over hedendaags (on)geloof

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

Theological NoteBook

Dabbling into Theology

sowers seed

be careful 'how you hear'

Next Comes Africa

If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea; Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me - Psalm 139: 9,10

friarmusings

the musings of a Franciscan friar...

%d bloggers like this: