An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Archive for the ‘Bijbel Aanhalingen’ Category

Geklap in de handen en gejuich voor God

 

 

Psalmen 28:2  Hoor mijn smeekbede
als ik u om hulp roep,
als ik mijn handen ophef
naar het hart van uw heiligdom.

Psalmen 63:4  (63:5) U wil ik prijzen, mijn leven lang,
roepend uw naam, de handen geheven.

Psalmen 134:1 ¶  Een pelgrimslied.
Zegen de HEER, u allen
die de dienst van de HEER verricht
en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht.

Psalmen 134:2  Hef uw handen op naar het heiligdom
en zegen de HEER.

Psalmen 141:1   Een psalm van David.
HEER, u roep ik aan, kom mij te hulp,
luister naar mij nu ik tot u roep.

Psalmen 141:2  Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk,
mijn geheven handen als een avondoffer.

Psalmen 47:1   Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm.
(47:2) Klap in de handen, o volken,
juich God toe met jubelzang:

Psalmen 47:2  (47:3) geducht is de HEER, de Allerhoogste,
machtige koning van heel de aarde.

Klaagliederen 3:40  Laten we ons leven onderzoeken en doorvorsen, laten we terugkeren naar de HEER,

Klaagliederen 3:41  laten we met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel.

2 Kronieken 5:13  op dat moment moesten de blazers en zangers samen muziek ten gehore brengen ter ere van de HEER. Zodra het geluid van de trompetten, cimbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang aanhieven: ‘De HEER is goed, eeuwig duurt zijn trouw, ‘vulde de tempel, het huis van de HEER, zich met een wolk.
Nehemia 8:6  Ezra prees de HEER, de grote God, en heel het volk antwoordde ‘Amen, amen, ‘en ze hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de HEER.
Ezra 9:5   Toen stond ik op, beëindigde mijn boetedoening, en met gescheurde kleren en mantel viel ik op mijn knieën en spreidde mijn handen uit naar de HEER, mijn God.
1 Koningen 8:22   Toen wendde Salomo zich naar het altaar van de HEER, ten aanschouwen van de verzamelde Israëlieten, hief zijn handen ten hemel
1 Koningen 8:23  en zei: ‘HEER, God van Israël, er is geen god zoals u, noch in de hemel daar boven, noch op de aarde hier beneden. U houdt u aan het verbond en blijft trouw aan uw dienaren die u met heel hun hart toegewijd zijn.
1 Koningen 8:54   Tijdens dit hele smeekgebed lag Salomo geknield voor het altaar van de HEER, met zijn handen ten hemel geheven. Toen hij zijn gebed tot de HEER beëindigd had,
1 Koningen 8:55  stond hij op en sprak met luide stem zijn zegen uit over de gemeenschap van Israël:
1 Timotheüs 2:8  Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met geheven handen bidden, vol toewijding, zonder wrok of onenigheid.
Efeziërs 5:18  Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen
Efeziërs 5:19  en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer
Johannes 4:24  want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid.’

*

Aanhalingen van de NBV

Autograph of the first page of the Johannespas...

Autograph of the first page of the Johannespassion by Johann Sebastian Bach. Français : Premier page de la Passion selon saint Jean de Johann Sebastian Bach. (Photo credit: Wikipedia)

+

Engelse versie / English version: Lifting up hands towards the Most High

++

Aanvullende lectuur

 1. Aanbiddingsmuziek en opzweping in kerken
 2. Opstijgend als een arend
 3. Johannes Passion muzikale vertelling van lijden en sterven van Jezus

+++

Verdere gerelateerde artikelen

 1. Sarah over ware grootsheid
 2. Het begin naderd

+++

God liefhebben en Bekommeren om je medemensen

 

“4  Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.” (Deuteronomium 6:4-8 NBV)

“8  Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf, ‘dan handelt u juist. 9 Maar als u op het uiterlijk afgaat, begaat u een zonde en bestempelt de wet u als overtreders. 10 Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke.” (Jakobus 2:8-10 NBV)

“Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten.” (Leviticus 19:15 NBV)

“door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.” (Leviticus 19:18 NBV)

“want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’” (Galaten 5:14 NBV)

“Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.” (Galaten 6:2 NBV)

“36 ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’” (Mattheüs 22:36-40 NBV)

“28  Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ 29 Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; 30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 31 Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’” (Markus 12:28-31 NBV)

“38 U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen, 39 wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft.” (Handelingen 13:38-39 NBV)

“Wij weten dat de wet het werk van de Geest is, maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde.” (Romeinen 7:14 NBV)

“Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?” (Jesaja 58:7 NBV)

“Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?” (1 Corinthiërs 6:19 NBV)

“‘Dit is, voor altijd, mijn rustplaats, hier verlang ik te wonen.” (Psalmen 132:14 NBV)

*

Voorgaande

Opgepast voor oproepers tot wraak

+++

Gerelateerd

Preiset Jehova, Denn es ist gut, unserem Gott Melodien zu spielen

 

*Preiset Jah,
Denn es ist gut, unserem Gott Melodien zu spielen;
Denn es ist lieblich — Lobpreis ziemt sich.

Jehova baut Jerusalem;
Die Versprengten Israels bringt er zusammen.

Er heilt, die gebrochenen Herzens sind,
Und verbindet ihre schmerzhaften Stellen.

+

“5  Wie glücklich ist der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, / der seine Hoffnung auf Jahwe, seinen Gott, setzt! 6 Er hat Himmel und Erde gemacht, / das Meer und alles darin. / Seine Treue hört niemals auf.” (Psalmen 146:5-6 NeUe)

“8 Jahwe gibt den Blinden Licht, / er richtet die Gebeugten auf. / Jahwe liebt die Gerechten. 9 Jahwe behütet die Fremden. / Immer wieder hilft er Waisen und Witwen. / Doch Gottlosen krümmt er den Weg.” (Psalmen 146:8-9 NeUe)

“Die Überlebenden der Völker, die gegen Jerusalem gekämpft haben, werden von da an jedes Jahr nach Jerusalem ziehen, um das Laubhüttenfest zu feiern und Jahwe, den allmächtigen Gott, anzubeten.” (Sacharja 14:16 NeUe)

“Und wenn ihnen jemand schaden will, wird Feuer aus ihrem Mund fahren und ihn vernichten. So wird es allen ihren Feinden gehen, die ihnen schaden wollen; sie werden umkommen.” (Offenbarung 11:5 NeUe)

“Ein Psalmlied von David. Jahwe, ich rufe dich an, komm bitte schnell! / Hör doch auf mich, wenn ich rufe!” (Psalmen 141:1 NeUe)

“2 (142:3) Ich klage ihm meine ganze Not / und sage ihm, was mich quält. 3 (142:4) Auch als ich den Mut verlor, / wusstest du, wie es weitergeht. / Auf dem Weg, den ich gehen musste, / haben sie mir heimlich eine Schlinge gelegt.” (Psalmen 142:2-3 NeUe)

“1  Ein Lied für den Aufstieg zum Tempel. Auf, ihr Diener Jahwes, lobt den Namen Jahwes, / die ihr steht in den Nächten im Hause Jahwes! 2 Hebt eure Hände zum Heiligtum auf / und lobt Jahwe! 3 Jahwe, der Himmel und Erde gemacht hat, segne dich vom Zionsberg aus!” (Psalmen 134:1-3 NeUe)

“denn Jahwe, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr aller Herren. Er ist der große, mächtige und furchtbare Gott, der keinen bevorzugt und keine Bestechung annimmt,” (5Mose 10:17 NeUe)

“1  Halleluja, preist Jahwe! / Lobt ihr Diener Jahwes, lobt den Namen Jahwes, 2 die ihr steht im Haus Jahwes, / in den Höfen am Haus unseres Gottes! 3 Halleluja, preist Jahwe, denn er ist gut! / Spielt seinem Namen, denn Jahwe ist freundlich! 4 Denn Jah erwählte sich Jakob, / nahm Israel zum Eigentum. 5  Ja, ich weiß, dass Jahwe groß ist, / unser Herr ist vor allen Göttern. 6 Alles, was Jahwe gefällt, / tut er im Himmel und auf der Erde, / in den Meeren und in allen Tiefen. 7 Der Nebel aufsteigen lässt vom Ende der Erde, / der es blitzen lässt zum Regen / und den Wind aus seinen Kammern holt.” (Psalmen 135:1-7 NeUe)

“Denn ein mächtiger Gott ist Jahwe, / ein großer König, über alle Götter.” (Psalmen 95:3 NeUe)

“Denn Jahwe ist groß und sehr zu loben, / zu fürchten mehr als alle Götter.” (Psalmen 96:4 NeUe)

“Ich preise dich, dass ich auf erstaunliche Weise wunderbar geworden bin. / Wunderbar sind deine Werke, / das erkenne ich sehr wohl.” (Psalmen 139:14 NeUe)

“1  Dem Chorleiter. Nach dem Tod eines Zwischenkämpfers. Ein Psalmlied von David. (9:2) Mit ganzem Herzen will ich dich preisen, Jahwe, / will all deine Wunder verkünden! 2 (9:3) Ich will jubeln und mich freuen an dir, / will deinen Namen besingen, du Höchster!” (Psalmen 9:1-2 NeUe)

“Alle Völker, die du schufst, werden kommen / und dich anbeten, Herr, / und deinen Namen ehren.” (Psalmen 86:9 NeUe)

“Es wird kommen, dass an jedem Neumondstag und Sabbat sich alle Menschen vor mir einfinden und mich anbeten,” spricht Jahwe.” (Jesaja 66:23 NeUe)

“(22:8) Die mich sehen, / die spotten über mich, / verziehen die Lippen, / schütteln den Kopf.” (Psalmen 22:7 NeUe)

“1  Dem Chorleiter. Ein Lied, ein Psalmlied. Jubelt Gott zu, alle Völker der Welt! 2 Besingt die Schönheit seines Namens, / rühmt ihn mit eurem Lobgesang! 3 Sagt zu Gott: “Wie Ehrfurcht gebietend sind deine Taten! / Wegen deiner gewaltigen Macht / heucheln deine Feinde Ergebung. 4 Die ganze Welt wird dich anbeten, dir musizieren, / und sie werden deinen Namen besingen.” //” (Psalmen 66:1-4 NeUe)

“Alle Nationen, lobt Jahwe! / All ihr Völker, rühmt ihn!” (Psalmen 117:1 NeUe)

“(48:11) Wie dein Name, Gott, so reicht dein Ruhm / bis an das Ende der Welt. / Gerechtigkeit füllt deine rechte Hand.” (Psalmen 48:10 NeUe)

“1  Dem Chorleiter. Ein Lied, ein Psalmlied von David. (65:2) Gott, dir gebührt der Lobgesang in Zion, / dir erfüllt man seine Gelübde. 2 (65:3) Du erhörst Gebet, / darum kommen alle zu dir.” (Psalmen 65:1-2 NeUe)

“(65:14) Die Weiden schmücken sich mit Herden, / die Täler hüllen sich in wogendes Korn; / alles ist voll Jubel und Gesang.” (Psalmen 65:13 NeUe)

“13 Den Becher der Rettung will ich erheben / und anrufen den Namen Jahwes. 14 Meine Versprechen, die löse ich ein / in Gegenwart all seines Volkes. 15 Kostbar in den Augen Jahwes / ist der Tod seiner Frommen. 16 Jahwe, ich bin wirklich dein Knecht, / dein Knecht und der Sohn deiner Magd! / Meine Fesseln hast du gelöst. 17 Opfer des Lobes will ich dir bringen, / anrufen den Namen Jahwes. 18 Meine Versprechen, die löse ich ein / in Gegenwart all seines Volkes, 19 in den Vorhöfen des Hauses Jahwes, / Jerusalem, mitten in dir. / Halleluja!” (Psalmen 116:13-19 NeUe)

“21 Mein Mund soll Jahwes Ruhm verkünden, / und alles, was lebt, preise seinen heiligen Namen / für immer und für alle Zeit. 146:1  Halleluja, preist Jahwe! Auf, meine Seele, preise Jahwe!” (Psalmen 145:21-146:1 NeUe)

“” ( NeUe)

“Mein Leben lang will ich Jahwe besingen, / will meinem Gott spielen, solange ich bin.” (Psalmen 146:2 NeUe)

“11 Doch die, die ihn fürchten, gefallen Jahwe; / die, die seiner Güte vertrauen. 12  Jerusalem, rühme Jahwe, / Zion, preise deinen Gott! 13 Er macht die Riegel deiner Tore fest / und segnet die Kinder in dir. 14 Er schafft Frieden in deinem Gebiet, / mit bestem Weizen macht er dich satt. 15 Er sendet sein Wort auf die Erde, / rasch kommt der Befehl an sein Ziel.” (Psalmen 147:11-15 NeUe)

“1  Halleluja, preist Jahwe! Lobt Jahwe vom Himmel her, / lobt ihn in den Höhen! 2 Lobt ihn, alle seine Engel! / Lobe ihn, du himmlisches Heer! 3 Lobt ihn, Sonne und Mond! / Lobt ihn, ihr leuchtenden Sterne! 4 Lobt ihn, ihr allerhöchsten Himmel / und das Wasser da oben am Firmament! 5 Sie alle sollen loben den Namen Jahwes, / denn sie alle entstanden durch sein Gebot. 6 Er stellte sie hin für ewige Zeit, / gab ihnen ein Gesetz, das keiner je bricht. 7  Lobt Jahwe auch von der Erde her, / ihr Meeresriesen und ihr Tiefen,” (Psalmen 148:1-7 NeUe)

“1  Halleluja, preist Jahwe! Singt Jahwe ein neues Lied, / sein Lob in der Gemeinschaft seiner Getreuen. 2 Es freue sich Israel an seinem Schöpfer, / über ihren König sollen die Kinder der Zionsstadt jubeln. 3 Seinen Namen sollen sie loben beim Reigentanz, / ihm aufspielen mit Handpauke und Zither. 4 Denn Jahwe hat Gefallen an seinem Volk, / er schmückt die Gebeugten mit Heil. 5 Seine Treuen sollen sich in Herrlichkeit freuen, / in Jubel ausbrechen auf ihren Lagern! 6  Lob Gottes sei in ihrer Kehle / und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand;” (Psalmen 149:1-6 NeUe)

“1  Halleluja, preist Jahwe! Lobt Gott in seinem Heiligtum! / Lobt ihn in seiner himmlischen Macht! 2 Lobt ihn für sein gewaltiges Tun! / Lobt ihn für seine große Majestät. 3 Lobt ihn mit dem Hall des Horns, / mit Harfen und mit Lautenklang! 4 Lobt ihn mit Tamburin und Reigentanz, / mit Flöten und mit Saitenspiel! 5 Lobt ihn mit dem Schall von Becken / und mit hellem Zimbelton! 6 Alles, was atmet, lobe Jahwe! Halleluja, preist Jahwe!” (Psalmen 150:1-6 NeUe)

“(21:14) Steh doch auf, Jahwe, in deiner Kraft! / Dir wollen wir singen / und mit Instrumenten preisen deine Macht.” (Psalmen 21:13 NeUe)

“1  Nicht uns, Jahwe, nicht uns, / deinen Namen bringe zu Ehren / wegen deiner Güte und Treue! 2 Warum dürfen Heidenvölker sagen: / “Wo ist er denn, ihr Gott?”?” (Psalmen 115:1-2 NeUe)

“”Mein Hab und Gut bist du, Jahwe, / und auch meine Zukunft gehört dir!” (Psalmen 16:5 NeUe)

“(80:19) Dann werden wir nie mehr von dir weichen. / Erhalte uns am Leben, dass wir dich anrufen können!” (Psalmen 80:18 NeUe)

“(65:6) Mit Ehrfurcht gebietenden Taten / antwortest du uns in Gerechtigkeit, / du Gott unseres Heils, / du Hoffnung aller Enden der Erde / und des allerfernsten Meeres;” (Psalmen 65:5 NeUe)

*


Voorgaand: Bring praise to the Creator

Afrikaans: Ek sal u prys, o Jehovah, met my hele hart

English: Praise Jehovah, ​You people

Français: Répondez à Jéhovah par des actions de grâces

Nederlands: Looft Jehovah en bezingt Hem met melodieën

+

+++

Related articles

I shall sing of it at all times, because Jehovah is my path to salvation

May glory, praise, honour and thanksgiving be unto our God in heaven most high

 • Psalms 84 (meanlittleboy2.wordpress.com)
  My soul desired, yea, it hath also been consumed, For the courts of Jehovah, My heart and my flesh cry aloud unto the living God,
 • Your Need, Is His Name (hispresentgrace.wordpress.com)

  Whatever you need god to be, god is.pray and praise the names of the lord!

 • Jehovah – It is not just a name. (thechurchatcarrollton.wordpress.com)
  There is no better way to discover what God is like than to look at His names. Knowing Him is and should be the life long pursuit of every believer and the best way to get to know Him is to read and study what He has said about Himself.
 • Psalms 25 (afellowpartaker.wordpress.com)
  To You, O Jehovah, I lift up my soul.
 • Psalms 121 (meanlittleboy2.wordpress.com)
  My help [is] from Jehovah, maker of heaven and earth,
 • Psalm 139 (theparisreview.org)
  favorite of pro-life people, because it talks about God recognizing us in the womb, taking care of us, and knowing how we’ll turn out.
 • What’s in a name? (quest4light.net)
  Hidden in plain sight from the reader of the English translations of the Bible are several linguistic nuances that range from how the shaping of the letters are to the number of letters in a parshat to the different names used for the Almighty. You don’t even have to go very far – in the book of Genesis the following names are used – Elohim, YHVH, YHVH Elohim, El Shaddai, and Yah.
 • The Name of the True GOD (shanecloud.com)
  The prophets promised that there would be a shaking of the earth in the last days, and that during the time of trouble the Name of the true GOD would become known throughout all the earth!
  +
  The rendering of YHWH asYahweh” is a modern conjecture (first suggested in the 16th century by biblical scholar Gilbert Genebrard, professor of Hebrew at the College Royal in Paris)
 • Clearing the confusion on the use of Allah in Bahasa Bibles (hornbillunleashed.wordpress.com)
  Biblical translators all over the world have used the local language terms for Elohim and Yahweh e.g. God and LORD in English; Dios and Senor in Spanish, Shangti and Zhu in Chinese
  +
  For 15 centuries, Arabic Bibles have used Allah for God and Rab for Lord (predate Islam)
  +
  Forbidding the use of the term “Allah” by Christians not only infringes their rights to practise their faith but also leads to confusion. For example, is the “Tuhan” in Negara-Ku and Rukun Negara not the “Muslim God” or can Christians sing the Selangor Anthem where “Allah” is used?
 • I am YAHUWAH your Almighty Loving YAH of all Creation.. Have no foreign gods (elohim)before your face (lissakr11humanelife.wordpress.com)
  Today’s most popular translations of The Original Scriptures are riddled with political deception, corruption and pagan gods from 1700 years ago in 321 AD when the “Holy Roman Universal (Catholic) Circe (Church)” was formed by sun-god worshipping Constantine and his pagan bishops! They changed the Scripture enormously, over 66,000 times! Primary Biblical scholars today know of these but are afraid to shake up “the goose laying the golden eggs!”
 • יהוה (doyouseethelight.wordpress.com)
  To me the NAME in Hebrew looks like a strong, firm, solid foundation that can hold up to anything.  Also I think the NAME in Hebrew looks like a face (eyes, nose and ear).  YHWH breathed life life into existence, HE sees all and hears the growing of our spirits.YHWH YOU are awesome!!!
 • God knows us by our name, shouldn’t we know Him by His? (thechurchatcarrollton.wordpress.com)
  On this website several titles are given, but as often happens there is no difference made to titles, attributes and names. We advice the writer and his readers also to look at the article: Attributes to God, names and titles
 • Praise the Lord (wordsofgrace.wordpress.com)
  Indicators of skewed priorities in churches abound.  Yet this morning’s newspaper contains a statement from a pastor of a “sound,” “evangelical” church that pinpoints the problems in too many contemporary American churches:  “We’re really building a community center, more than we are a worship center.”
 • Ah, Lord God! (aviesplace.wordpress.com)
  Father, I thank You for Who You are to me. I thank You for making a way where there seems to be no way and for doing the impossible! You are Elohim, the Almighty God, the Creator of heaven and earth and all that is within it. You are Jehovah, the Great I AM, the self-existent One, Who is ever-present with us! You are the God Who is more than enough, El-Shadai, the all-sufficient One! You are Jehovah-Jireh, the God who provides for my every need! You are Jehovah Rapha, the God who heals! You are El Elyon, the Most High God! You are El-Roi, the God who sees everything that we go through! You never sleep and You never slumber, but You are always aware of what we are experiencing. You are Adonai, my Lord and Master! I praise You this morning because You are worthy to receive my praise!
 • Worthy Is The Lamb (Yeshua Our Salvation) (godlyprinciple.wordpress.com)
  For the Lamb at the center of the throne will be their shepherd; ‘he will lead them to springs of living water.
 • He is worthy (wordsofgrace.wordpress.com)
 • The Emerging of the Anti Christ 2 Thessalonians 2:1-5 (raymondjclements.wordpress.com)
  God’s purpose for Tribulation – to use the least severe means to produce the greatest number of people at the deepest level of love without violating anyone’s free will. I believe that this is one of the main reasons that the revelation of Christ as the Lamb is center stage in the book of Revelation as He administrates the judgments of God on the earth.
 • Character of Yahweh – Mercy רחם (hadvarim.wordpress.com)
  After forty years of exiled — by his own people — Moses finds himself speaking faces to faces with the creator of the Universe.
 • יהוה (doyouseethelight.wordpress.com)
 • John the Revelator Saw a Multitude of Angels and Cherubim (vineoflife.net)
  Angels are named 75 times in the Twenty-Two Chapters of Revelation. The living creatures or Cherubim, called beasts, are named 23 times. These heavenly creatures are clearly supervising and administering the great visions and activities. Their conversation with John the Revelator is constant.
 • God Defends His Chosen, Evans Olang (magnifyhisword.wordpress.com)
  Moses was chosen by God when he did not even see himself as a leader and then given a task bigger than himself. He knew that if he was going to do a good job, God had to be on his side, he therefore humbled himself. Point to make, Those who are meek do not fight back in life. They learn the secret of surrender and yielding to God as God fights for them. Note that Moses did not try to defend himself, try to explain even how God might have spoken to him about his marriage. He did not even reason with them because the God who had brought him this far was the only One who could defend him.
 • When God Is Robbed Of His Glory, Evans Olang (magnifyhisword.wordpress.com)
  The sin of Moses and Aaron was that they did not hallow God in the miracle. The action robbed God of the glory He could have gained in this opportunity that presented itself. How about you, are you about pleasing people or God?, Are you about answering your own prayer than trusting God to direct you?, Are you distancing yourself from what God wants to do through you in the midst of the rebellious that you wished nothing good would happen to them?, if you are dealing with any of this, then God is robbed of the glory He deserves.
 • Revelation 21/Today’s reading 12-30-12 (hispassioninme.wordpress.com)
 • Revelation 15 (dailymannablog.wordpress.com)
  I saw in heaven another great and marvelous sign: seven angels with the seven last plagues—last, because with them God’s wrath is completed.
 • Life in the Aftermath by Sheliethe Goldingbrian Lovey (prayerworkscafe.org)
  Our Jehovah Jireh, our Jehovah Nissi, Our Jehovah Shalom: God of all gods King of all kings, our wheel in the middle of the wheel, our strength and help in ages pass, our strong tower, the one that gives life and take it away, our creator, all-knowing God All powerful, Redeemer, Healer Restorer we praise thee.

 

 • Image

Looft Jehovah en bezingt Hem met melodieën

 

*Looft Jah,
Want het is goed onze God te bezingen met melodieën;
Want het is aangenaam — lofzang is passend.

Jehovah bouwt Jeru̱zalem;
De verdrevenen van I̱sraël brengt hij bijeen.

Hij geneest de gebrokenen van hart,
En verbindt hun pijnlijke plekken.

+

“5  Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God, 6 die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, hij die trouw is tot in eeuwigheid,” (Psalmen 146:5-6 NBV)

“8 de HEER opent de ogen van blinden, de HEER richt de gebogenen op, de HEER heeft de rechtvaardigen lief, 9 de HEER beschermt de vreemdelingen, wezen en weduwen steunt hij, maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.” (Psalmen 146:8-9 NBV)

“De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de HEER van de hemelse machten als koning te vereren en het Loofhuttenfeest te vieren.” (Zacharia 14:16 NBV)

“Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond, dat hun vijanden verteert; op die manier zal iedereen die hun kwaad wil doen moeten sterven.” (Openbaring 11:5 NBV)

“Een psalm van David. HEER, u roep ik aan, kom mij te hulp, luister naar mij nu ik tot u roep.” (Psalmen 141:1 NBV)

“2 (142:3) bij hem stort ik mijn hart uit, bij hem klaag ik mijn nood. 3 (142:4) Ik ben ten einde raad, u kent de weg die ik moet volgen, u weet dat op mijn pad een strik verborgen ligt.” (Psalmen 142:2-3 NBV)

“1  Een pelgrimslied. Zegen de HEER, u allen die de dienst van de HEER verricht en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht. 2 Hef uw handen op naar het heiligdom en zegen de HEER. 3 Moge uit Sion de HEER u zegenen, die hemel en aarde gemaakt heeft.” (Psalmen 134:1-3 NBV)

“Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar;” (Deuteronomium 10:17 NBV)

“1  Halleluja! Loof de naam van de HEER, loof hem, dienaren van de HEER, 2 u die staat in het huis van de HEER, in de voorhoven van het huis van onze God. 3 Loof de HEER, want hij is goed, bezing zijn naam, zo lieflijk van klank. 4 De HEER heeft Jakob uitgekozen, Israël als zijn kostbaar bezit. 5  Ik weet het: groot is de HEER, onze Heer overtreft alle goden. 6 De HEER maakt alles wat hij wil in de hemel en op de aarde en in de diepten van de oceanen. 7 Wolken wekt hij aan de einder der aarde, bliksems maakt hij en de regen valt, de wind laat hij los uit zijn schatkamers.” (Psalmen 135:1-7 NBV)

“De HEER is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven.” (Psalmen 95:3 NBV)

“Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, geducht is hij, meer dan alle goden.” (Psalmen 96:4 NBV)

“Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.” (Psalmen 139:14 NBV)

“1  Voor de koorleider. Op de wijs van De dood van de zoon. Een psalm van David. (9:2) Ik wil u loven, HEER, met heel mijn hart, vertellen van uw wonderdaden. 2 (9:3) Ik wil vrolijk zijn, u toejuichen, uw naam bezingen, Allerhoogste,” (Psalmen 9:1-2 NBV)

“Alle volken, door u gemaakt, komen en buigen zich, Heer, voor u en prijzen uw naam.” (Psalmen 86:9 NBV)

“Elke nieuwemaan en elke sabbat opnieuw zal alles wat leeft hierheen komen om zich voor mij neer te buigen-zegt de HEER.” (Jesaja 66:23 NBV)

“(22:8) Allen die mij zien, bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd:” (Psalmen 22:7 NBV)

“1  Voor de koorleider. Een lied, een psalm. Heel de aarde, juich voor God, 2 bezing de eer van zijn naam, breng hem eer en lof. 3 Zeg tot God: ‘Hoe ontzagwekkend zijn uw daden, uw vijanden kruipen voor u, zo groot is uw macht. 4 Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, uw naam bezingen.’ \@sela\@” (Psalmen 66:1-4 NBV)

“Loof de HEER, alle volken, prijs hem, alle naties:” (Psalmen 117:1 NBV)

“(48:11) Zoals uw naam, o God, zo reikt ook uw roem tot aan de einden der aarde, uw rechterhand is vol van gerechtigheid.” (Psalmen 48:10 NBV)

“1  Voor de koorleider. Een psalm van David, een lied. (65:2) U komt de lof toe, God die woont op de Sion, u zult ontvangen wat u is beloofd. 2 (65:3) U die ons bidden hoort-tot u komt de sterveling.” (Psalmen 65:1-2 NBV)

“(65:14) de weiden kleden zich met kudden, de dalen tooien zich met graan. Zij zingen en juichen elkaar toe.” (Psalmen 65:13 NBV)

“13 Ik zal de beker van bevrijding heffen, de naam aanroepen van de HEER 14 en mijn geloften aan de HEER inlossen in het bijzijn van heel zijn volk. 15 Met pijn ziet de HEER de dood van zijn getrouwen. 16 Ach, HEER, ik ben uw dienaar, uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares: u hebt mijn boeien verbroken. 17 U wil ik een dankoffer brengen. Ik zal de naam aanroepen van de HEER 18 en mijn geloften aan de HEER inlossen in het bijzijn van heel zijn volk, 19 in de voorhoven van het huis van de HEER, binnen uw muren, Jeruzalem. Halleluja!” (Psalmen 116:13-19 NBV)

“21 Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER, en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen, tot in eeuwigheid. 146:1  Halleluja! Loof de HEER, mijn ziel.” (Psalmen 145:21-146:1 NBV)

“” ( NBV)

“De HEER wil ik loven, zolang ik leef, mijn God bezingen zolang ik besta.” (Psalmen 146:2 NBV)

“11 vreugde vindt de HEER in wie hem eren en in wie hopen op zijn liefde en trouw. 12  Prijs, Jeruzalem, prijs de HEER, loof, Sion, loof je God. 13 Hij heeft de grendels van je poorten versterkt, het volk binnen je muren gezegend. 14 Hij geeft je vrede en veilige grenzen, met vette tarwe stilt hij je honger. 15 Hij zendt zijn bevelen naar de aarde, vlug als een renbode gaat zijn woord.” (Psalmen 147:11-15 NBV)

“1  Halleluja! Loof de HEER, bewoners van de hemel, loof hem daar in de hoogten, 2 loof hem, al zijn herauten, loof hem, heel zijn engelenmacht. 3 Loof hem, zon en maan, loof hem, heldere sterren, 4 loof hem, hoogste hemelen, water boven de hoge hemel. 5 Laten zij loven de naam van de HEER: op zijn bevel zijn zij geschapen, 6 hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd, hij stelde een wet die nooit zal vergaan. 7 Loof de HEER, bewoners van de aarde, zeemonsters en oceanen,” (Psalmen 148:1-7 NBV)

“1  Halleluja! Zing voor de HEER een nieuw lied, roem hem te midden van zijn getrouwen. 2 Laat Israël verheugd zijn over zijn machtige maker, het volk van Sion juichen om zijn koning. 3 Laten zij dansend zijn naam loven, bij lier en tamboerijn voor hem zingen. 4 Ja, de HEER vindt vreugde in zijn volk, hij kroont de vernederden met de zege. 5 Laten zijn getrouwen juichen in triomf, nog jubelen als zij te ruste gaan, 6  met lofzang voor God uit hun kelen, een tweesnijdend zwaard in hun hand.” (Psalmen 149:1-6 NBV)

“1  Halleluja! Loof God in zijn heilige woning, loof hem in zijn machtig gewelf, 2 loof hem om zijn krachtige daden, loof hem om zijn oneindige grootheid. 3 Loof hem met hoorngeschal, loof hem met harp en lier, 4 loof hem met dans en tamboerijn, loof hem met snaren en fluit. 5 Loof hem met klinkende bekkens, loof hem met slaande cimbalen. 6 Alles wat adem heeft, loof de HEER. Halleluja!” (Psalmen 150:1-6 NBV)

“(21:14) Verhef u, HEER, in uw kracht, wij zullen uw macht in liederen bezingen.” (Psalmen 21:13 NBV)

“1  Niet ons, HEER, niet ons, geef uw naam alle eer, om uw liefde, uw trouw. 2 Waarom zeggen de volken: ‘Waar is die God van hen?’” (Psalmen 115:1-2 NBV)

“HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker, u houdt mijn lot in handen.” (Psalmen 16:5 NBV)

“(80:19) Dan zullen wij niet van u wijken. Laat ons leven, en wij roepen uw naam:” (Psalmen 80:18 NBV)

“(65:6) Ontzagwekkend is uw antwoord, u doet recht en redt ons, God, op u hopen de einden der aarde, de verten van de zee.” (Psalmen 65:5 NBV)

*


Voorgaand:

Bring praise to the Creator

Praise Jehovah, ​You people

Afrikaans: Ek sal u prys, o Jehovah, met my hele hart

Deutsch: Preiset Jehova, Denn es ist gut, unserem Gott Melodien zu spielen

English: Praise Jehovah, ​You people

Français: Répondez à Jéhovah par des actions de grâces

Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen

“De verstandige ziet het ongeluk en verbergt zich; de verstandelozen gaan voort en moeten boeten.” (Spreuken 22:3 LU)

“1  Maar dit moet gij weten, dat in de laatste dagen moeielijke tijden zullen komen. 2 Want de mensen zullen zijn vol eigenliefde, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, den ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onkuis, wreed, tot het goede ongezind, 4 verraders, overmoedig, opgeblazen, die meer den wellust lief hebben dan God; 5 die den schijn hebben van godzaligheid, maar hare kracht verloochenen. Vermijd dezulken.” (2 Timotheüs 3:1-5 LU)

“Doch met de kwade mensen en verleiders wordt het hoe langer hoe erger; zij verleiden en worden verleid.” (2 Timotheüs 3:13 LU)

“3  dit allereerst wetende, dat in de laatste dagen spotters zullen komen, die naar hunne eigene lusten wandelen, 4 en zeggen: Waar is de belofte zijner toekomst? Want nadat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen gelijk zij van het begin der schepping geweest zijn!” (2 Petrus 3:3-4 LU)

“Daarom, geliefden, dewijl gij dit verwacht, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onberispelijk door hem bevonden wordt in vrede;” (2 Petrus 3:14 LU)

“17 Gij dan, geliefden, dewijl gij dit te voren weet, zo wacht u, dat gij niet door de dwaling der zedeloze lieden u laat medeslepen, en uit uwe eigene vastheid valt; 18 maar wast in de genade en kennis van onzen Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij eer, èn nu èn tot den dag der eeuwigheid! Amen.” (2 Petrus 3:17-18 LU)

“En toen hij op den Olijfberg zat, traden zijne jongeren tot hem afzonderlijk, en zeiden: Zeg ons, wanneer zal dat geschieden? En welk zal het teken zijn van uwe toekomst en van de voleinding der wereld?” (Mattheüs 24:3 LU)

“Want het ene volk zal opstaan tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere; en er zullen pestziekten en hongersnoden en aardbevingen zijn, hier en ginds.” (Mattheüs 24:7 LU)

“10 Dan zullen velen zich ergeren, en elkander verraden en elkander haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen velen verleiden. 12 En dewijl de ongerechtigheid de overhand nemen zal, zal de liefde bij velen verkoelen. 13 Maar wie volhardt tot aan het einde, die zal behouden worden. 14 En het evangelie van het rijk zal gepredikt worden in de gehele wereld, tot ene getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. 15 Wanneer gij nu den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door den profeet Daniël wie het leest, lette daarop, zult zien staan in de heilige plaats, 16 alsdan vliede op de bergen, wie in Judéa is;” (Mattheüs 24:10-16 LU)

“Want alsdan zal er ene grote verdrukking zijn, hoedanige er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet wezen zal.” (Mattheüs 24:21 LU)

“30 En alsdan zal aan den hemel verschijnen het teken van des Mensen Zoon; en dan zullen al de geslachten der aarde weeklagen, en zullen des Mensen Zoon zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. 31 En hij zal zijne Engelen uitzenden met schelklinkende bazuinen, en zij zullen zijne uitverkorenen vergaderen uit de vier winden, van het ene einde des hemels tot het andere.” (Mattheüs 24:30-31 LU)

“33 alzo ook gij, wanneer gij dit alles ziet, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. 34 Voorwaar, ik zeg u: Dit geslacht zal niet vergaan, totdat dit alles zal geschied zijn.” (Mattheüs 24:33-34 LU)

“37 Maar gelijk het in de dagen van Noach was, zo zal ook zijn de toekomst van des Mensen Zoon. 38 Want gelijk zij waren in de dagen vóór den zondvloed, zij aten en zij dronken, zij trouwden, en zij lieten zich trouwen, tot den dag toe, dat Noach in de ark ging, 39 en zij zagen het niet in, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam; -zo zal ook de toekomst zijn van des Mensen Zoon. 40 Dan zullen er twee op het veld zijn: de een zal aangenomen en de ander verlaten worden; 41 twee zullen er malen in den molen: de ene zal aangenomen en de andere verlaten worden.” (Mattheüs 24:37-41 LU)

“45 En wie is nu de getrouwe en verstandige knecht, dien zijn heer gesteld heeft over zijn huisgezin, om hun spijs te geven ter rechter tijd? 46 Zalig is die knecht, dien zijn heer, als hij komt, zó doende vindt: 47 voorwaar, ik zeg u: hij zal hem over al zijne goederen stellen. 48 Maar zo gene, de ontrouwe knecht, in zijn hart zal zeggen: Mijn heer komt nog lang niet, 49 en beginnen zal zijne medeknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards, 50 zo zal de heer van dien knecht komen ten dage op welken hij het niet vermoedt, en ter ure die hij niet denkt, en hij zal hem in stukken houwen, 51 en zal hem zijn loon geven met de huichelaars: dáár zal geween zijn en geknars der tanden.” (Mattheüs 24:45-51 LU)

“31  Als nu des Mensen Zoon komen zal in zijne heerlijkheid, en alle heilige Engelen met hem, dan zal hij zitten op den troon zijner heerlijkheid; 32 en alle volken zullen vóór hem vergaderd worden, en hij zal hem vanelkander scheiden, gelijk een herder de schapen scheidt van de bokken;” (Mattheüs 25:31-32 LU)

“3 En toen hij op den Olijfberg zat, tegenover den tempel, vraagden hem Petrus en Jakobus en Johannes en Andréas afzonderlijk: 4 Zeg ons, wanneer zal dit alles geschieden? En wat is het teken, wanneer dit alles zal voleindigd worden?” (Markus 13:3-4 LU)

“Het ene volk zal zich verheffen tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere, en er zullen aardbevingen zijn hier en ginds, en er zullen hongersnoden zijn en verschrikkingen. Dit is het begin van den nood.” (Markus 13:8 LU)

“En het evangelie moet te voren gepredikt worden onder alle volken.” (Markus 13:10 LU)

“21 Zo iemand in dien tijd tot u zeggen zal: Ziet hier is de Christus, of: Ziet, hij is daar, zo gelooft het niet. 22 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, die tekenen en wonderen doen zullen, om, indien het mogelijk ware, zelfs de uitverkorenen te misleiden.” (Markus 13:21-22 LU)

“Voorwaar, ik zeg u: Dit geslacht zal niet vergaan, totdat dit alles zal geschied zijn.” (Markus 13:30 LU)

“32 Maar van dien dag en die ure weet niemand, zelfs de Engelen in den hemel niet, ook de Zoon niet, maar alleen de Vader. 33 Ziet toe, waakt en bidt, want gij weet niet, wanneer de tijd daar is.” (Markus 13:32-33 LU)

“5  En toen sommigen zeiden van den tempel, dat hij met fraaie stenen en kostbaarheden versierd was, zeide hij: 6 De tijd zal komen, in welken van dit alles, wat gij ziet, geen steen op den anderen zal gelaten worden, die niet in stukken zal worden gebroken. 7 En zij vraagden hem, zeggende: Meester, wanneer zal dit geschieden? En wat is het teken, wanneer dat geschieden zal?” (Lukas 21:5-7 LU)

“11 en er zullen zijn grote aardbevingen hier en ginds, hongersnoden en pestziekten; ook zullen er verschrikkingen en grote tekenen aan den hemel geschieden. 12 Maar vóór dit alles zullen zij de handen aan u slaan en zullen u overleveren in hunne synagogen en gevangenissen, en voor koningen en landvoogden leiden, om mijns naams wil; 13 en dit zal u overkomen tot ene getuigenis. 14 Zo neemt nu ter harte, dat gij niet bezorgd zijt hoe gij u verantwoorden zult. 15 Want ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uwe wederpartijders niet zullen kunnen tegenspreken noch wederstaan. 16 En gij zult overgeleverd worden door ouders, broeders, bloedverwanten en vrienden, en zij zullen sommigen van u doden, 17 en gij zult gehaat worden door iedereen om mijns naams wil.” (Lukas 21:11-17 LU)

“Wanneer gij nu zien zult, dat Jeruzalem belegerd wordt door een heir, zo merkt, dat hare verwoesting nabij gekomen is.” (Lukas 21:20 LU)

“En er zullen tekenen geschieden aan zon en maan en sterren, en op de aarde zullen de volken angstig en radeloos zijn, bij het bruisen van zee en watergolven;” (Lukas 21:25 LU)

“31 Alzo ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, zo weet, dat het rijk Gods nabij is. 32 Voorwaar, ik zeg u: Dit geslacht zal niet vergaan, totdat het alles zal geschied zijn. 33 Hemel en aarde zullen vergaan, maar mijne woorden zullen niet vergaan. 34 Maar wacht u, dat uwe harten niet bezwaard worden met brasserij en dronkenschap, en met zorgen voor het levensonderhoud, en die dag u niet onvoorziens overkome! 35 Want hij zal als een valstrik komen over allen, die op de aarde wonen. 36 Zo zijt altijd wakker, en bidt, dat gij waardig moogt geacht worden te ontvlieden dit alles, hetgeen geschieden zal, en te staan voor des Mensen Zoon,” (Lukas 21:31-36 LU)

“Gij hebt het aardrijk op zijnen bodem gegrondvest, dat het blijve altoos en eeuwig.” (Psalmen 104:5 LU)

“Het ene geslacht gaat, het andere komt, maar de aarde blijft eeuwig.” (Prediker 1:4 LU)

“En zie, ik ben bij u al de dagen tot aan des werelds einde.” (Mattheüs 28:20 LU)

“De rechtvaardigen beërven het land, en blijven er eeuwiglijk in.” (Psalmen 37:29 LU)

“Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de gave Gods is het eeuwige leven in Christus Jezus, onzen Heer.” (Romeinen 6:23 LU)

“29 Jezus antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u: Er is niemand, indien hij verlaat huis, of broeders of zusters, of vader of moeder, of vrouw of kinderen, of akkers, om mijnentwil en om des evangelies wil, 30 die niet honderdvoudig ontvangt, nu in dezen tijd huizen, en broeders en zusters, en moeders en kinderen, en akkers, onder vervolgingen, en in de toekomende wereld het eeuwige leven.” (Markus 10:29-30 LU)

“3  Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, die ons naar zijne grote barmhartigheid wedergeboren heeft tot ene levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, 4 tot ene onvergankelijke en onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die weggelegd is in den hemel voor u, 5 die uit Gods macht door het geloof bewaard wordt tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in den laatsten tijd;” (1 Petrus 1:3-5 LU)

“Het einde nu aller dingen is nabij gekomen: daarom zijt matig en nuchter tot het gebed.” (1 Petrus 4:7 LU)

“Zo laat ons nu niet slapen, gelijk de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn.” (1 Thessalonicen 5:6 LU)

*

 

Voorgaande:

Zeichen der in den letzten Tagen, wenn schwierige Zeiten kommen

Le signe de l’ avènement du Christ et de la fin du monde

Signs of the the last days when difficult times will come

Plaque situated roughly in the middle of where...

Uitkijkende naar een tijd dat al de miserie tot de herinnering zal horen. – Remembrances for now:Plaque situated roughly in the middle of where the lager stood during the Battle of Blood River with the Vow taken by the Voortrekkers inscribed on it (Photo credit: Wikipedia)

 

+++

Tag Cloud

Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10 ~ <<All Lives, Remainder Loves, Faiths and Hopes matter!>>

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

Theological NoteBook

Dabbling into Theology

%d bloggers like this: