An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Archive for the ‘Dogma’s’ Category

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij

Erg genoeg en spijtig genoeg moeten wij vast stellen dat de grote meerderheid van christenen ver afgeweken zijn van het Ware Geloof.

Als men weet dat Dé Allerhoogste Goddelijke Schepper zich aan de mens openbaar heeft gemaakt, zich zelf een volk heeft gekozen en hen duidelijk heeft gemaakt dat Hij hun Enige God hoort te zijn, waar geen afbeeldingen van mogen gemaakt worden en die niet duld dat andere godheden aanbeden worden of zaken worden afgesmeekt, dan zien wij bepaalde kerken waar men wél beelden van hun god aan de muur heeft hangen en waar ook beelden van mensen hangen, die ze heiligen noemen en waar zij wél dingen van afsmeken of hopen dat zij bepaalde dingen voor hen kunnen verwezenlijken, ook al zijn ze al lang geleden gestorven. Aan die kerkgemeenschappen kunnen wij zien dat zij afgeweken zijn van de teksten die zijn overgeleverd door de mannen van God, de profeten en Bijbelschrijvers of Schriftstellers.

Opmerkelijk is ook dat wij vele kerkgemeenschappen zien waar men eerder de woorden van de schrift heeft aangepast aan hun leven en hun tijd in plats van zich aan te passen aan de woorden van de Bijbel en hun leven op te bouwen zoals de eerste christenen probeerden naar Jezus leerstellingen te leven en God te dienen op de wijze dat God verlangt.

Uit de Schrift komen wij te weten dat er een tijd zal komen waar het kaf en het koren duidelijk zichtbaar zullen worden en van elkaar gescheiden zullen worden. Valse leraren zullen ontmaskerd worden. Het onderscheid tussen de groepen zal steeds duidelijker worden (Openb. 18:1, 4) De Universele Kerk zal meer en meer haar ware gezicht gaan laten zien. De Bijbel spreekt van Babylon de hoer en van de duivel die meer en meer heviger te keer zal gaan. De satans of tegenstrevers van God zullen meer en meer gepikeerd geraken dat er meer verkondigers opduiken die Gods Waarheid verkondigen. De Schrift vertelt ons namelijk dat het één van de tekenen der eindtijd zal zijn dat er meer verkondigers het Goede Nieuws zullen komen te verkondigen en alle moeite zullen doen om anderen ook heet licht der waarheid te laten zien.

Die instelling die zogezegd de ware kerk moest zijn zal ontmantelt worden door vele schandalen, waarbij het letterlijk hoereren ook blootgelegd zal worden. De laatste jaren doken er dan ook meer en meer schandalen in de Rooms Katholieke Kerk op.

Sinds de 19de eeuw gingen veel meer gewone mensen bewust de bijbel onderzoeken en zich aan te sluiten bij andere Bijbelonderzoekers. Deze Studenten van de bijbel vormden geloofsgemeenschappen met namen als Bijbelstudenten of Bible Students of wensten te verwijzen naar hun broederschap met Christus of aan te tonen dat zij onderdeel maakten van de Stad van Jezus Christus, Christadelphia of van een broederschap als Filadelphia of Christadelphians of Broeders in Christus.

Onder de Bijbelonderzoekers waren er die de leiding namen om te sturen en ondersteuning te geven aan diegenen die er bewust van waren van de noodzaak en belangrijkheid van het predikingswerk. Zij gingen de nadruk leggen op een persoonlijk aandeel aan de prediking van het Koninkrijk. Getrouwe christenen vonden het belangrijk om van deur tot deur te gaan om de Waarheid te verkondigen.

Naar de jaren zestig toe van de vorige eeuw werden vele christelijke leiders zo bang voor de naam van God dat zij er zelfs op stonden om die Heilige naam beter weg te laten. Zij die van God hielden en beseften hoe belangrijk die Naam wel is gingen verder om die Naam te verkondigen. Meerdere groepen zetten zich in om Gods Naam uit te dragen. Zo zijn de Getuigen van Jehovah wel de meest gekende groep van Bijbelonderzoekers. Die uitdragers van de Naam van God werden als om meer geschoffeerd. Op allerhande manieren wenst men ze nog steeds zwart te maken. Hiertoe worden vele leugens uit de kast gehaald om hen zwart te maken en om met hen te spotten. Andere niet-trinitarische bewegingen worden te samen met hen op dezelfde lijst van ongewenste ‘sekten’ geplaatst.

In het Christendom zitten de Universele Kerken, van het katholicisme en Protestantisme, nog lekker hoog op hun troon. Zo hoog gezeten en aanzien als de Grote Kerk en als Rijke Kerk en Politiek sterke kerk, zien zij zich nog onaantastbaar. Als koningen en koninginnen kunnen hun leiders nu nog zetelen, zoals in de Schrift vermeld.

„Ik zit als koningin, en ik ben geen weduwe, en ik zal nooit rouw zien” (Openb. 18:7).

Die grote instellingen in het christendom voelen zich inderdaad nog erg zeker. Zij zijn zelfs in de veronderstelling dat ze ’als een koningin zitten’ op de klasse van politieke leiders. Op dit moment zijn degenen die door het onkruid worden afgebeeld in Jezus parabels niet bepaald aan het wenen. Maar daar komt binnenkort verandering in.

Aan de hechte samenwerking tussen diegenen die leiding hebben in het christendom en de politieke leiders komt binnenkort een eind

Eeuwenlang hadden protestantse denominaties verwezen naar het Babylon uit Bijbelse profetieën, met de vinger wijzend naar de Rooms Katholieke Kerk. De vele Bijbelonderzoekers kunnen ook als een strekking in het protestantisme aanschouwd worden, maar in tegenstelling tot vele protestanten houden zij niet aan een drievoudige godheid maar aanbidden zij slechts één Ware God, de God van Israël. Met de jaren gingen meer Bijbelonderzoekers geleidelijk beseffen dat vele kerken van het christendom bij het hedendaagse Babylon horen. Dit omdat ze allemaal leugens onderwijzen zoals o.a. de leer van de Drie-eenheid.

Al in 1891 werd bijvoorbeeld in het derde deel van Millennial Dawn over Gods verwerping van het hedendaagse Babylon gezegd:

„Het hele systeem — een systeem van systemen — is verworpen.”

Er werd aan toegevoegd dat iedereen

„die het niet eens is met haar valse leerstellingen en gebruiken nu opgeroepen wordt om zich van haar af te scheiden”.

Die afscheiding is ook waar Jezus en zijn apostelen naar wezen … het niet van de wereld zijn … het durven afstand nemen van populaire maar valse leerstellingen. Dat afstand nemen van die kerken waar niet kosher wordt geleefd is voor zeer veel mensen zeer moeilijk. Het grotendeel van de mensen wil ook vasthouden aan de gangbare tradities en is ook bang om anderen te laten merken dat zij zich hebben aangesloten bij een kleine kerkgemeenschap die er de voorkeur aan geven om constant met dat Woord van God bezig te zijn.

De Bijbelonderzoekers leerden en leren nog steeds, dat geloofsgenoten waar mogelijk voor aanbidding bij elkaar moeten komen. Voor ware christenen is het niet genoeg om valse religie te verlaten zij moeten zich ook gaan verenigen met anderen die het Ware Geloof willen aanhouden. Zij moeten beseffen dat men niet op zichzelf moet blijven en in zijn eentje moet zitten de Bijbel te lezen of te studeren. Men moet beseffen dat het belangrijk is om ook samen te komen om deel te nemen aan ware aanbidding.

In de Nieuwe Wereld beseften vele uitwijkelingen van Europa hoe kerken hen misleid hadden en hoe zij meerdere dingen hadden moeten aan nemen omdat het zogezegd onbegrijpbaar was voor een mens en omdat het een dogma was. De in de 19de eeuw rondtrekkende bijbelonderzoekers voelden aan hoe opbouwend hun bijeenkomsten waren die zij in de verschillende nederzettingen konden bijwonen.

In juli 1880 bracht broeder Russell bijvoorbeeld verslag uit van een rondreis die hij had gemaakt om lezingen te houden. Hij vertelde hoe opbouwend alle bijeenkomsten waren geweest. Vervolgens spoorde hij de lezers aan om briefkaarten op te sturen over hun vooruitgang. Sommige daarvan zouden in het tijdschrift gepubliceerd worden. Het doel?

„Laat ons allemaal weten (…) hoe de Heer jullie voorspoed geeft, en of jullie geregeld samenkomen met hen die hetzelfde kostbare geloof hebben.”

Een groep Bijbelonderzoekers in Kopenhagen in 1909

Russell met een groep Bijbelonderzoekers in Kopenhagen (1909)

De Bijbel bestuderend kwamen meerdere mensen tot meer inzicht dat de beschrijving die de bijbel van Babylon de Grote geeft, past bij de valse religie als geheel, als een collectief lichaam. Hoewel de duizenden godsdiensten die de wereld telt niet officieel één wereldorganisatie vormen, zijn ze wat hun doel en daden betreft onafscheidelijk verbonden. Zoals door de immorele vrouw in Openbaring wordt afgebeeld, heeft de valse religie een reusachtige invloed op regeringen. Net als een vrouw die zich niet aan haar huwelijksgeloften houdt, heeft de valse religie zich geprostitueerd door verbintenissen aan te gaan met de ene politieke macht na de andere.

„Overspeelsters, weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap met God is?”,

schreef de discipel Jakobus.

„Al wie daarom een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God.” — Jakobus 4:4.

Op vele plaatsen waar Bijbelonderzoekers kwamen verkregen zij weerstand en werden zij regelmatig beschimpt. Vandaag zijn zij nog steeds een bespotte groep, waarvoor velen graag een ommetje maken of de deuren niet openen, om niet te moeten spreken met zulk iemand.

Johannes 15:19: 19 Als jullie een deel van de wereld zouden zijn, zou de wereld aan jullie gehecht zijn als iets van haarzelf. Omdat jullie geen deel van de wereld zijn+ maar ik jullie uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld jullie.+

Geen deel uit makend van de wereld is voor de Bijbelonderzoekers of Bijbelstudenten belangrijker dan ongehoorzaamheid aan God Zijn Woord. Voor ons is de liefde voor God het voor op liggende.

1 Johannes 2:15: 15 Heb de wereld niet lief en ook de dingen in de wereld niet.+ Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde voor de Vader niet in hem.+

Wij beseffen dat onze weg niet altijd makkelijk zal zijn doordat onze voorkeur voor de vriendschap met God niet zo veel vrienden van deze wereld zal opleveren. Wij beseffen dat wij om vrienden van God te zijn, ons moeten losmaken van elke emotionele gehechtheid aan de huidige goddeloze wereld, en dat wij ons moeten ontdoen van al de valse leerstellingen.

God houd niet van valse aanbidding en zij die van God houden willen God niet tegen de borst stoten. Naleven van God Zijn geboden is veel belangrijker dan het na leven van mensen hun leringen en regels.

De diverse „christelijke” en heidense sekten die deze wereld rijk is maken er aanspraak op organisaties te zijn die de ware aanbidding beoefenen. Maar in haar zucht naar macht en materieel gewin heeft ze vriendschappelijke betrekkingen aangeknoopt met de heersers van deze wereld, en „de koningen der aarde hebben hoererij met haar bedreven”. Haar onreine, smerige handelwijze in verband met haar hoererij is in Gods ogen verfoeilijk en heeft tot veel bloedvergieten en grote benauwdheid op aarde geleid (Opb 17:1-6; 18:3). Derhalve zal God het voor hoereerders bestemde oordeel aan haar voltrekken: vernietiging. (Opb 17:16; 18:8, 9).

Laat iedereen beseffen dat wij best de valse leraren links laten liggen en dat wij de woorden in de Bijbel nemen zoals zij er staan. Als er dus “zoon van God” staat, laat ons dan ook lezen en denken “zoon van God” en niet zoals velen u proberen diets te maken dat u (zou) moeten geloven dat het om een “god de zoon” gaat. Als u volgeling van Christus wil zijn, dus een christen zijn, moet u de zelfde God aanbidden als Jezus en moet u zijn leerstellingen volgen en niet deze van die zo vele mensen die als zogenaamde theoloog de bijbel duidelijker zouden kunnen maken dan God Zijn woord zelf.

Besef ook dat als u zich laat dopen en opgenomen wordt in het Lichaam van Christus, dat dit inhoud dat u zich bereid voelt om onder Christus Jezus te staan. Bij zulk een overgave in een doop hebt u dan ook als christen aan Jehovah opgedragen om zodoende onder de Gave van Genade in het nieuwe verbond te zijn opgenomen. Zij die zich als christen uit geven en valse leerstellingen aanhouden en zich met het huidige samenstel van dingen verontreinigen, plegen geestelijk overspel.  (Jakobus 4:4.)

+

Voorgaande

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen

Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3

++

Aanverwante lectuur

 1. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 2. Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God
 3. Bedenkingen: Gods eigen Volk
 4. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 5. Kerkshoppen: “Arrogant tegenover kerklidmaatschap”
 6. Benedictus XVI treedt af
 7. Christelijke, geestelijke zaken kunnen leiden tot hoogmoed
 8. Kerkzijn in een ik-gerichte tijd
 9. Jongmense wil nie meer sit en luister nie
 10. De Ware Kerk
 11. Kleine gemeenschap in ongeïnteresseerde wereld
 12. Intenties van de ecclesia
 13. Stichter van een beweging
 14. Wie kan zich beroepen op C.T. Russell
 15. Biblestudents & T.C.Russell
 16. Bijbelonderzoekers en Russelism
 17. Bijbelonderzoekers, Bijbelstudents, Jehovah Getuigen, Russell en denominaties
 18. Bijbelonderzoekers niet steeds Getuigen van Jehovah
 19. Volharding en Bijbelstudenten
 20. Christadelphia
 21. Is uitleg over christadelphians op Katholieke website correct
 22. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 23. Is de Beleidvolle Slaaf van de Getuigen van Jehovah Gods enige instrument
 24. Niet alle Getuigen behorend tot Getuige van Jehovah
 25. De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam
 26. Bijbelvorsers uitkijkend om meerdere lezers te bereiken
 27. Eenheid van spreken onder de loep genomen
 28. Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België
 29. Gebed ter bescherming en versterking van de verkondigers van het Goede Nieuws
 30. Belangrijkheid van Gods Naam
 31. Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente
 32. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen
 33. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 34. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 35. De Ekklesia #10 Addendum 1: een moderne theocratie?
 36. Is God een Drie-eenheid
 37. Heilige-drievuldigheid of drie-eenheid

+++

Advertisements

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen

node-header

Geestelijken van de Room Katholieke Kerk die beweren tot de enige ware kerk te behoren

Doorheen de geschiedenis kan men mensen vinden die in het openbaar beweerden dat zij God en Christus kenden maar in werkelijkheid zouden ze zowel God als Christus verloochenen door hun werken (Titus 1:16). Velen zouden ook beweren dat zij deel uit maken van de Universele Kerk of van een Katholische Kerk, welke als de grootste geloofsrichting binnen het christendom, mits hun meerderheid dan ook de ware kerk zou zijn. Velen van die kerkleiders beroepen zich op het Oude (inclusief de Deuterocanonieke boeken) en Nieuwe Testament van de Bijbel maar ook grotendeels op de traditie. dat laatste wordt wel veel over het hoofd gezien. Traditie mag dan wel zeer populair zijn, meestal heeft het weinig bijbels maar veel volks en heidens.

Vulgata Sixtina

File:Tongues.jpg

Mohammed die de hel bezoekt – Perzisch tapijt 15de eeuw

Het is duidelijk dat kerken die zichzelf al eeuwen christelijk noemen, niet meer dan een façade van het christendom vertegenwoordigen. Doorheen de jaren zijn er meerdere strekkingen gekomen die allemaal mensen willen doen geloven dat zij de enige kerk zijn waardoor mensen ‘in de hemel’ kunnen komen. Of dat laatste wel bijbels zou zijn, het is te zeggen in overeenkomst met Gods Woord zou zijn, gaan echter weinigen na.
De bijbel spreekt wel van een hemelrijk, hemel, een koninkrijk, aarde en zelfs ook van hel, maar weinigen hebben er een idee van wat er in dat Woord van God mee bedoeld wordt of waar er in die Oude Geschriften over die zaken gesproken wordt en in welk verband.

De vele valse leraren die de geschiedenis en de wereld rijk is zijn steeds heel listig te werk gegaan. Eerst en vooral zijn er diegenen die de Woorden van de heilige Schrift helemaal verdraaien en met populaire ideeën de mensen weten te bekoren. Vervolgens zijn er diegenen die net als smokkelaars „heimelijk” hun afvallige ideeën in gemeenten introduceren. En net zoals een vervalser valse documenten echt probeert te laten lijken, gebruiken afvalligen „vervalste woorden” of onjuiste argumenten om hun ideeën waar te laten lijken. Zoals de eersten verdraaien ook zij wat de Bijbel zegt (2 Petr. 2:1, 3, 13; 3:16) om hun „bedrieglijke leringen” te verspreiden .

2 Petrus 2: 1-3: 2 1 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, en zo zullen er ook onder jullie valse leraren zijn.+ Die zullen ongemerkt schadelijke sekten invoeren, en ze zullen zelfs de eigenaar die hen heeft gekocht+ niet erkennen, waardoor ze een snelle vernietiging over zichzelf brengen. Bovendien zullen velen hun schaamteloze gedrag*+ navolgen, en vanwege hen zal er spottend over de weg van de waarheid worden gepraat.+ Ook zullen ze jullie hebzuchtig uitbuiten met misleidende woorden. Maar hun vonnis — lang geleden geveld+ — laat niet op zich wachten* en hun vernietiging zal zeker komen.*+

Door valse leerstellingen kunnen bepaalde mensen anderen zo ver krijgen dat zij de bijbel niet zo zeer als gids of leidraad voor hun leven gaan gebruiken, maar kerkelijke leerstellingen gaan volgen. Zij die tot een geloofsgemeenschap behoren die de bijbel, Gods Woord volgden, maar aangetrokken worden door leringen die hen andere dingen voorschotelen dan in de bijbel staan en waarbij de persoonlijke keuze en verantwoordelijkheid kan afgewenteld worden, zullen als makkelijke prooien verleid kunnen worden, veelal door te zwaaien met cijfers dat zij een grotere groep vormen, waardoor het geloof in de kleine gemeenschap ondermijnd wordt. Zo kunnen de verleiders mensen er toe brengen hun kleine geloofsgemeenschap te verlaten. Door afvallig te worden en door schadelijke leringen te verbreiden wordt de tegenstand tegen God verder voort gezet.

We moeten er bewust van zijn dat de bijbel ons verteld van selecties en dat er geschift zou worden. De apostel Paulus waarschuwde al dat er in zijn tijd reeds bedrieglijke leraren actief waren. De grondoorzaak waardoor ze van de leringen van Jezus Christus waren afgeweken, was volgens hem dat ze geen echte „liefde voor de waarheid” hadden.

2 Thessalonicenzen 2:9-10-12: Maar de aanwezigheid van de wetteloze is het werk van Satan,+ met allerlei krachtige werken, leugenachtige tekenen, wonderen+ 10 en allerlei onrechtvaardig bedrog,+ bedoeld voor degenen die vernietigd worden. Dat verdienen ze, want ze hebben de liefde voor de waarheid niet aanvaard, wat ze had kunnen redden. 11 Daarom laat God ze misleiden door een bedrieglijke invloed, zodat ze de leugen gaan geloven.+ 12 Zo zullen ze allemaal geoordeeld worden omdat ze de waarheid niet geloofden maar plezier hadden in onrechtvaardigheid.

Dikwijls kan men ook in geloofsgemeenschappen mensen vinden die niet echt gelovig zijn. Noch steeds zijn er mensen die goddeloosheid onder de dekmantel van godvruchtige toewijding beoefenen (2Th 2:7). Zij zullen happig zijn om twijfel te zaaien over bepaalde dingen of regelmatig de Bijbelse zaken betwisten. Door hun tegenkantingen zullen zij ook regelmatig verdeeldheid kunnen zaaien alsook verwarring creëren. Door hun wijze van handelen zouden mensen hun ogen moeten open gaan, en zouden zij moeten kunnen inzien dat zij eigenlijk god niet toebehoren maar wel de Satan, of de Tegenstander van God. Er zijn er zelfs die met met allerlei krachtige werken, leugenachtige tekenen, wonderen, mensen kunnen aantrekken en doen geloven dat zij werkers voor en van God zijn. Zo zijn er bepaalde kerkgroeperingen die maar al te graag uitpakken met hun ‘mirakels‘. De wonderen die Jezus verrichte waren voldoende om te bewijzen dat hij een man van God is. Met hun zogenaamde ‘duiveluitdrijvingen‘ en ‘gebedsgenezingen’ trekken zij massa’s mensen aan. Anderen spelen graag in op de gretigheid voor het geld en beloven mensen veel materiële rijkdom als zij ook veel geld geven voor hun kerk. In sommige landen zien wij hierdoor mega kerken ontstaan, waar men zwaait met de dreigstok van eeuwige verdoemenis in hellevuur als men de kerk niet ondersteund en zich niet bekeerd tot hun gemeenschap.

In wezen mogen wij er op aan dat die verleiding ook onderdeel kan zijn van Gods Plan. Namelijk kunnen zulke verleidingen er ook voor zorgen dat diegenen die God niet echt diep in hun hart willen volgen maar eerder op uit zijn voor hun eigen gewin, er af vallen.

Al in het begin van de mensheid kwam de mens in verleiding door zijn eigen verkeerde gedachten. De mens liet zich gaan door zijn gedachten die listig als een slang zijn, zoals het bij Eva was.

2 Korinthiërs 11:3:Maar ik ben bang dat, zoals Eva op een sluwe manier door de slang werd verleid,+ jullie denken op de een of andere manier verdorven zou kunnen worden en jullie de oprechtheid en de eerbaarheid* zouden verliezen waar de Christus recht op heeft.+

Eveneens moeten wij er bewust van zijn dat er een tijd zal komen waar men nog meer te keer zal gaan tegen God en Zijn gebod en tegen hen die Jehovah God willen volgen in alle eerlijkheid. Een groot deel van de bevolking zal niet graag zulke predikers horen die de Waarheid verkondigen en zullen niet nalaten hun tegenzin voor hen kenbaar te maken.

2 Timotheüs 4:3, 4Want er komt een tijd dat ze de gezonde* leer+ niet verdragen maar hun eigen verlangens volgen en leraren om zich heen verzamelen die hun vertellen wat ze graag willen horen.*+ Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren en zullen aandacht besteden aan verzinsels.

Vele mensen verkiezen eerder hun geloof in te vullen zoals zij het wensen en vrij te zijn, terwijl ze van alles in het leven mogen genieten. Zij voelen zich niet bereid enige opoffering te doen voor een geloofsgemeenschap die hen strenge regels voor legt of wenst dat zij zich aan een god zouden gaan onderwerpen die ze helemaal niet kunnen zien of niets menselijks zou hebben. Langs de andere kant trekt een god met menselijke trekjes wel aan, daar zij dan bij die godheid ook zwakheden kunnen ontdekken en wat gelijkheid met hen kunnen vinden. Want graag zouden zij op gelijke voet staan met hun god, maar moet die godheid hen toch dingen kunnen geven die zij nog niet hebben.

Jehovah God kent het hart (1 Samuel 16:7) en toetst het (Spreuken 21:2), ziet of die open staan voor Hem of verhard zijn,  en gaat de motieven na. Hij zal mensen bekijken en beoordelen naar hun gedrag en zal eveneens naar onzuivere personen die onwaarheid verkiezen, „een werking van dwaling” gaan, „zodat zij geloof gaan hechten aan de leugen” en niet aan het goede nieuws omtrent Jezus Christus (2Th 2:9-12).

Spreuken 16:2: Een mens denkt dat al zijn wegen goed* zijn,+ maar Jehovah onderzoekt zijn motieven.*+

Spreuken 24:12: 12 Als je zegt: ‘Maar we wisten er niets van’, zal hij die de harten* onderzoekt het dan niet merken?+Hij die je* in het oog houdt, weet het en zal elk mens vergelden naar zijn daden.+

Jeremia 17:10:10 Ik, Jehovah, doorzoek het hart,+ onderzoek de diepste gedachten,* om iedereen te geven wat hij verdient op basis van zijn gedrag, op basis van de resultaten van zijn daden.+

God houdt ons in het oog en zal naargelang onze acties ons ook beoordelen. Sommigen die zich als geestelijke uitgeven of mensen tot hun geloofsgroep te krijgen zouden daar best dieper over na denken. Als geestelijke en prediker draagt men nog een grotere verantwoordelijkheid dan als leek. Die geestelijken die dan ook dingen doen die indruisen tegen de Wet van God zullen ons dan ook een teken aan de wand moeten zijn. Hen moeten wij zeker niet volgen. Maar indien hun gemeenschap hun wandaden toedekt moet ons dat ook doen nadenken over die waarde van die geloofsgemeenschap.

Huichelarij en valse leringen zijn van alle tijden, maar de ware gelovige moet zoeken om zoveel mogelijk aan Gods kant te staan en hen die Gods Woord verdraaien links laten liggen. een grote meerderheid is zo danig gaan geloven in de leugens van de 4de eeuwse christenen die een overeenkomst hadden gemaakt met Constantijn de Grote, dat het nu wel algemeen goed lijkt te zijn. Toch mogen zij die God echt liefhebben er op aan dat er een tijd van beproeving komt waarbij ook de ware liefhebbers van God duidelijk te voorschijn zullen komen.

+

Voorgaande

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders

Positie en macht

Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen

Meerderheid protestantse kerken zit op zwart zaad

De Bijbel als Gids

++

Aanverwante lectuur

 1. Uitdagende vordering 1 Wiens Woord
 2. Bijbelgezegden over God
 3. Bordreklame voor God
 4. Woord van God
 5. Rond de bijbel
 6. Bible a guide – Bijbel als gids
 7. Gods vergeten Woord 6 Verloren Wetboek 5 Ketters
 8. Jezus’ mirakelen voldoende om zijn identiteit te bewijzen
 9. De Ekklesia #10 Addendum 1: een moderne theocratie?
 10. De Ware Kerk
 11. Drie jaren en terugkijkend op meerdere decennia
 12. De nacht is ver gevorderd 14 Studie 3 Lessen uit het verleden 3 Hizkia-Sedekia, Jesaja-Jeremia
 13. De nacht is ver gevorderd 16 Studie 3 Lessen uit het verleden 5 Aanpakken
 14. Gelukkig de mens die niet de raad volgt van wie zonder God leven
 15. Hellevuur

+++

Verder gerelateerde lectuur

 1. Hoe kan ‘n liefdevolle GOD mense hel toe stuur?
 2. Goddelike Oordele en Tekens van die Tye
 3. zelfdoding een raadsel
 4. Engouement pour le satanisme et la magie noire : l’Église catholique manque d’exorcistes
 5. Scripture for Tuesday, August 29 (8/29)
 6. With Apocalyptic Disaster Approaching, Is Intercessory Prayer a Christian Ministry?
 7. Exorcist director William Friedkin left completely terrified filming a real life exorcism for his new documentary
 8. Conditions in the camp worsen
 9. The Cross Exalted In Our Souls – The Joy of the Holy Spirit – A spiritual feast day
 10. Basics Everyone Should Know About “Hauntings” – #1
 11. Wardruna’s Helvegen – Who Shall Sing Me Into the Death-Sleep?
 12. Mythology
 13. Mormons are going to hell?

+++

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders

Al spoedig na de dood van Jezus traden er mensen op die beweerden Jezus te volgen maar ander dingen aanleerden dan die Nazareense leermeester had gegeven. De apostelen zagen hoe valse leraren mensen trachtten te verleiden met meer populaire leerstellingen. Doelbewust waren er lui die nalieten ’in Jezus zijn woord te blijven’ en die mensen er van overtuigden dat Jezus bepaalde dingen zus of zo bedoelde alsook dat zij wel bepaalde dingen konden doen nu dat Jezus hen voor goed had gered. Zij kregen er mensen toe te voldoen aan andere vereisten dan diegene die Jezus gesteld had.

Toen Jezus nog leefde had hij al gewaarschuwd dat er mensen in de wereld zijn die al het mogelijke zullen doen om mensen van God of te krijgen of om op het verkeerde pad te brengen. Jezus stond er op dat men hem zou erkennen als de gezondene van God, maar wist ook dat velen hem niet zouden erkennen als die lang verwachte messias. Hij waarschuwde:

„Al wie mij verloochent voor de mensen, die zal ook ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is” (Mattheüs 10:33).

Natuurlijk zal Jezus niet iemand verloochenen die in de fout gaat ondanks zijn oprechte verlangen getrouw te blijven. Bijvoorbeeld vinden wij de apostel Petrus, die voorheen door Jezus “Satan” werd genoemd, die Jezus drie keer verloochende, maar berouw had en aldus werd vergeven (Mattheüs 26:69-75). Jezus verloochent echter wel personen of instellingen die wolven in schaapskleren blijken te zijn — die beweren Christus na te volgen maar willens en wetens zijn leringen blijven verwerpen. Over zulke valse leraren zei Jezus:

„Aan hun vruchten zult gij die mensen dus waarlijk herkennen.” (Mattheüs 7:15-20).

Steeds zullen mensen op hun hoede moeten zijn en uitkijken of diegenen die beweren christen te zijn, en aldus volgeling van Jezus zou moeten zijn, of dat die wel volgens de leer van Christus Jezus leven. Hun spreken en handelen moet dan een voorbeeld zijn of een getuigenis van het volgelingschap. Indien hun spreken niet in overeenstemming is met de Heilige Schrift moet men er bij vragen stellen. Hierbij moet men ook zien of die personen geen woorden verdraaien; zoals als er staat in de bijbel “zoon van God” dat zij niet zeggen “god de zoon“.

Het is niet omdat iemand beweert christen te zijn of omdat deze zegt van de Katholieke Kerk te zijn of tot de Universele kerk toe te behoren dat die tot een Ware kerk van Christus zou behoren. De apostel Paulus waarschuwde voor een afdwaling van het ware christendom. Hij zei dat na zijn dood „onderdrukkende wolven” uit het midden van belijdende christenen verdraaide dingen zouden spreken om mensen achter zich te krijgen en zo meer aanhang te hebben.

Handelingen 20:29, 30: 29 Ik weet dat er na mijn vertrek onderdrukkende wolven bij jullie zullen binnendringen,+ die de kudde niet teder zullen behandelen. 30 En uit jullie eigen midden zullen mannen opstaan die de waarheid zullen verdraaien om de discipelen achter zich aan te trekken.+

Regelmatig gaven de apostelen al richtlijnen om op te letten aan diegenen die zich bij de groep van De Weg wensten aan te sluiten.

Mattheüs 7:15: 15 Pas op voor de valse profeten,+ die in schaapskleren naar jullie toe komen+ maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.+

Mattheüs 24:1111 Er zullen veel valse profeten verschijnen en zij zullen velen misleiden.+

1 Johannes 4:14Lieve vrienden, geloof niet elke geïnspireerde uitspraak,*+ maar onderzoek of de geïnspireerde uitspraken* uit God voortkomen,+ want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.+

2 Thessalonicenzen 2:3: Laat je door niemand misleiden, op geen enkele manier. Want voordat die dag komt, moet eerst nog de geloofsafval+ komen en moet de mens van wetteloosheid+ worden geopenbaard, de zoon van vernietiging.+

2 Petrus 2:1: 2 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, en zo zullen er ook onder jullie valse leraren zijn.+ Die zullen ongemerkt schadelijke sekten invoeren, en ze zullen zelfs de eigenaar die hen heeft gekocht+ niet erkennen, waardoor ze een snelle vernietiging over zichzelf brengen.

Niet enkel van buiten af zou de geloofsgemeenschap aangevallen worden. Ook van binnen uit zouden er stemmen opkomen met valse leerstellingen. De woorden van Paulus in Handelingen 20:29, 30 laten zien dat de gemeente vanuit twee hoeken aangevallen zou worden. Ten eerste zouden namaakchristenen („onkruid”) bij ware christenen „binnendringen”. Ten tweede zouden sommigen ’uit het midden’ van ware christenen afvallig worden en „verdraaide dingen” spreken.

De eerste getrouwen van Jezus volgelingen bleven zich toeleggen op het onderwijs van de apostelen. Volgens één Bijbelgeleerde kan het Griekse werkwoord dat vertaald is met „bleven zich toeleggen” de betekenis hebben van „een standvastige en vastberaden trouw aan een bepaalde handelwijze”. De nieuwe gelovigen hadden een sterke honger naar geestelijk voedsel, en ze wisten precies waar ze dat konden krijgen. Loyaal keken ze naar de apostelen op voor uitleg van Jezus’ woorden en daden en voor nieuw licht op de betekenis van de teksten die op hem sloegen (Hand. 2:22-36). Het feit dat nieuwe gelovigen ’zich bleven toeleggen op het onderwijs van de apostelen’ impliceert dat de apostelen op geregelde basis onderwijs gaven. In de handelingen van de apostelen kunnen wij ook lezen hoe mensen in huizen samen kwamen om het Woord van God te bestuderen en te bespreken. Een deel van het onderwijs van de apostelen is opgeschreven in de geïnspireerde boeken die nu tot de christelijke Griekse Geschriften behoren.

Diegenen die de leiding namen na Christus dood wisten dat volgens Jezus woorden er ook onkruid onder hen zou komen. Ook al waarschuwden zij in de eerste eeuw voor valse leermeesters groeiden dezen aan en kwam er aan het begin van de tweede eeuw meer ’onkruid te voorschijn’ toen namaakchristenen verschenen in het veld, de wereld (Matth. 13:26). Tegen de vierde eeuw waren er veel meer onkruidchristenen dan gezalfde christenen.

Het ging inderdaad zoals Jezus in zijn gelijkenis van het kaf en het koren aangaf en zoals Paulus had voorzegd. Ambitieuze mannen namen de gemeente over die Jezus had opgericht en gebruikten die voor hun eigen doelen. Jezus had tegen zijn volgelingen gezegd:

’Gij zijt geen deel van de wereld’ (Johannes 15:19).

Desondanks sloten op macht beluste mannen overeenkomsten met regeerders. Erg werd het helemaal toen de Romeinse keizer Constantijn de Grote vele ‘kerkoversten’ kon over halen om zich bij hem aan te sluiten en overeen te komen dat de Nazareense leermeester Jeshua de gelijke zou worden met Zeus en zijn naam dan ook ‘Heil Zeus‘ of ‘Issou‘ = Jezus zou worden en een onderdeel zou worden van een drievoudige godheid zoals hun drievoudige godheid. De Drie-eenheid kwam tot stand als een menselijke doctrine die de Christenheid bedierf tot een Christendom met meerdere niet Bijbelse of valse  leerstellingen, waaronder de Romeins Griekse en andere filosofieën. Zo kwam men er ook toe mensen valse hoop te geven maar ook een kans te vormen om hun angst aan te jagen, met name door te vertellen dat zij in zich een apart wezen hadden, de ziel, dat na hun dood zou voort leven, ofwel in een hemels paradijs ofwel in een vagevuur of in een hel.

File:William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - Dante And Virgil In Hell (1850).jpg

Dante en Virgil in de hel (1850) – William-Adolphe Bouguereau (1825-1905)

Langsom meer werden er staatskerken gesticht die hen ongekende macht en rijkdom deden verwerven. Om nog meer geld binnen te halen waren enkele kerkleiders slim geweest om enkele woorden zodanig te verdraaien en daar rond verhalen te vertellen over verdoemenis en eeuwige foltering, zodat mensen zodanig bang konden gemaakt worden dat zij wel bereid werden gevonden geld te geven om zichzelf vrij te kopen van zulk een gruwelijke straffen. Deze kerken onderwezen „verdraaide dingen” maar door mee te gaan met de wereld en heidense dingen, zoals riten en feesten in hun kerk toe te laten werden zij veel populairder dan de ware volgelingen van Jezus, die zich strikt afzijdig van de wereld hielden.

File:Luca Signorelli 001.jpg

De Verdoemden (1499-1505) – Luca Signorelli (1450–1523)

+

Voorgaande

De Bijbel als Gids

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde

Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen

++

Aanvullende lectuur

 1. Gods vergeten Woord 1 Inleiding
 2. Gods vergeten Woord 6 Verloren Wetboek 5 Ketters
 3. Meeslepen of laten verleiden
 4. Jood of Christen zijn
 5. Christen genoemd
 6. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 7. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen
 8. Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia
 9. De Ekklesia #11 Addendum 2: Een antichrist
 10. Die Kerk (1): Die woord ‘kerk’ – prof. WJ Snyman
 11. Die Kerk (2): Die eienskappe van die kerk – prof. WJ Snyman
 12. Die Kerk (3): Die kentekens van die kerk – prof. WJ Snyman
 13. Kerkzijn in een ik-gerichte tijd
 14. Jongmense wil nie meer sit en luister nie
 15. Drie jaren en terugkijkend op meerdere decennia
 16. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 17. Neem afstand van heidense vastenperiodes
 18. Religieuze feesten in mei 2016
 19. Heilige-drievuldigheid of drie-eenheid
 20. Is God een Drie-eenheid
 21. Trinitarische zendelingen die Joden tot Christus willen brengen
 22. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2
 23. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 3 Leven, straf, dood en stof
 24. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. Lifelog #3 Geloof je genoeg?
 2. Die Kerk (7) – Kerk in universele sin
 3. Religekkies: de eeuwige identiteitscrisis
 4. Christen-populisme helpt niet. Christelijke spelregels voor geloofwaardig optreden
 5. Terug in de kast
 6. Semana Santa: christlicher Fundamentalismus
 7. Mangelnder Schutz religiöser Minderheiten in Deutschland
 8. Abdul – Christenverfolgung durch den Islam / ISIS Syrian Iraq / Wer will es leugnen?
 9. Needing to Belong
 10. Ex-Jehovah’s Witnesses
 11. The Unwanted Knock at Your Door
 12. Bishop of Coventry asks Government about criminalisation by Russia of worship by Jehovah’s Witnesses
 13. EU criticizes Russia over Jehovah’s Witnesses ban
 14. Around the Web
 15. No Overtime Like The Present
 16. Are we rewarded for being ‘good’?
 17. On “The Great Apostasy”
 18. A Study of Revelation: Refuting False Doctrines
 19. Over 400 Jehovahs Witnesses Faint After Toxic Gas Attack In Angola
 20. Attending a Jehovah’s Witnesses Kingdom Hall Meeting
 21. Open letter to the AAWA
 22. #mcm: Christen & Dopetistic
 23. Overcoming That #ChristmasDebt

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen

13 Ga naar binnen door de nauwe poort,+ want breed is de poort en wijd is de weg die naar de vernietiging leidt, en veel mensen gaan daardoor naar binnen. 14 Maar nauw is de poort en smal is de weg die naar het leven leidt, en maar weinig mensen vinden die.+

15 Pas op voor de valse profeten,+ die in schaapskleren naar jullie toe komen+ maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.+ 16 Je zult ze herkennen aan hun vruchten. Je kunt toch geen druiven plukken van een doornstruik of vijgen van een distel?+

17 Zo draagt elke goede boom goede vruchten, terwijl elke slechte boom slechte vruchten draagt.+ 18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen en een slechte boom geen goede.+ 19 Elke boom die geen goede vruchten oplevert, wordt omgehakt en in het vuur gegooid.+ 20 Zulke mensen zijn dus te herkennen aan hun vruchten.+

*

  • Lukas 13:24: 4 ‘Span je krachtig in om door de smalle deur naar binnen te gaan.+ Want ik zeg jullie: veel mensen zullen proberen naar binnen te gaan, maar zullen daar niet in slagen.
  • Mattheüs 7:13, 14,(Anne de Vries): „Wijd is de poort en breed de weg die naar de ondergang leidt, en er zijn veel die deze weg inslaan. Maar de poort die naar het leven leidt is nauw en de weg is smal en er zijn er maar weinig die hem vinden”

Als gelovenden in één Ware God moeten wij er bewust van zijn dat er velen op de loer liggen om ons te misleiden. Maar al te graag zijn er mensen die niet liever willen dat wij het opgeven om in zulke kleine gemeenschap te willen leven omdat wij willen vasthouden aan de Bijbelse principes en niet vallen voor de wereldse leerstellingen en de grotere groepen van drie-eenheidsaanbidders.

Onmiddellijk nadat Jezus had gezegd dat er maar twee wegen zijn, zei hij:

„Pas op voor de valse profeten. Ze komen in schaapskleren naar u toe, maar in werkelijkheid zijn het roofzuchtige wolven” (Mattheüs 7:15, Groot Nieuws Bijbel).

Later zei hij:

„Niet ieder die Heer! Heer! tegen Mij zegt, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel” (Mattheüs 7:21, Willibrordvertaling).

We mogen redelijkerwijs aannemen dat iemand die een profeet wordt genoemd of die beweert dat Jezus zijn Heer is, godsdienstig is en geen ongelovige. Het is dus duidelijk dat Jezus waarschuwde dat niet alle religies goed zijn en dat men niet alle religieuze leiders zomaar kan vertrouwen.

Er zijn massa’s religieuze groepen. Er zijn de verschillende religies, waarbij in die religieuze groepen ook nog vele verschillen zijn tussen allerlei onderverdelingen of subgroepen. In het Christendom vinden wij zo een hoeveelheid aan soorten kerken of geloofsgemeenschappen die in hun leerstellingen soms sterk afwijken van elkaar.

De grootste afwijking die wij niet mogen verwaarlozen is deze tussen de trinitarische en niet trinitarische of unitaristische gelovigen.  Wij kunnen zo een grote onderverdeling maken van de kerken uit het vroege christendom en de middeleeuwen, gevold door het Nestorianisme en de Oriëntaals-orthodoxie naast het meest gekende Katholicisme en haar dikwijls ontziene tegenvoeter de (Oosters-)orthodoxie, waartegenover de andere grote stroming staat van het Protestantisme met weer een veelheid van stromingen, met daarnaast overige groeperingen die door sommigen ook aanzien worden als een onderdeel van het protestantisme terwijl anderen ze beschouwen als ketters behorende tot sekten. Opvallend hierbij is dat sommige mensen juist diegenen die al de moeite doen om de bijbel te volgen als sekteleden aanschouwen of hen beschuldigen van ketters te zijn en godloochenaars, terwijl zij juist de Enige Ware God trachten te aanbidden. Vreemd is het dan ook dat men tegen die mensen die geen Drieenheid willen aanbidden, maar zich wel tot één God willen richten, dat men daar dikwijls heviger tegen te keer gaat dan niet-gelovigen of atheïsten.

Als men die mensen die het oneens zijn met de hoofdkerken of het niet eens zijn met de “officiële leer van de kerk” beschouwd als ketters, zou men die van de ‘mainstream kerken ‘ (of ‘mainstream churches’) afwijkende groepen dan ketters kunnen noemen, maar dan niet in de negatieve zin, die er wel meestal aan gegeven word en zeker niet aanschouwen als sekten. echter kunnen wij de vraag stellen waarom men dan die hoofdkerk die totaal afwijkt van de leer van Christus geen ketters of sekte noemt maar wel Katholische Kerk. Eveneens kan men dan ook de vraag stellen waarom men al die Katholieke zo wel als protestantse afscheuringen geen ketters noemt terwijl men de ware volgers van Christus wel ketters noemt.

Van al die afscheuringen van de Katholieke Kerk en vervolgens van de Protestantse kerk mag men stellen dat elk van hen geloofsgemeenschappen of religieuze gemeenschappen heeft die dezelfde religie aanhangen of de organisatie daarvan. Dit kan op allerlei niveaus zijn: van plaatselijk (een gemeente) tot (inter)nationaal (bijvoorbeeld een kerk). Kleinere geloofsgemeenschappen kunnen dus deel uitmaken van grote, zelfs mondiale geloofsgemeenschappen. De term kan voor alle religies worden gebruikt en is dus niet gebonden aan het christendom.

Opmerkelijk bij diegenen die zich Christen noemen dat daar de meerderheid helemaal niet die leerstellingen van de Joodse leermeester Jeshua, Christus Jezus, volgt, maar er zich aan houdt om eerder menselijke filosofische en theologische leerstellingen op na te houden in plaats van de Bijbelse leerstellingen. Nochtans zou men toch mogen stellen dat het er op aan komt om de leer te volgen van wie men deel in zijn naam draagt?! Aldus mag men toch verwachten van diegenen die zich Christen noemen dat zij de zelfde God aanbidden als hun zogenaamde stichter? Ook zou men dan toch mogen verwachten dat men de gemeenschap dan opbouwt naar de gebruiken en gewoonten van die leermeester en zijn eerste volgelingen. Maar niets is minder waar. Er is een enorm verschil tussen de lering van die hedendaagse grote kerkgemeenschappen en die eerste volgelingen van Jezus hun kerkgemeenschappen.

Egyptische goden.

De grootste groep van diegenen die zich vandaag Christen noemen beweren wel te geloven in één God maar verdelen deze toch in Drie Personen. Bij de meeste christenen bestaat hun godheid uit een God de Vader, een god de zoon Jezus Christus en als derde figuur een Heilige Geest.  Met die idee van Drievuldigheid voeden zij hun kinderen op en zetten de Romeins-Griekse en heidense traditie voort in hun geloof. Voor velen van die kerkgemeenschappen was Jezus al een gesplitste godheid voor dat de alleswetende God de wereld schiep. Hun Jezus is echter niet een alleswetende god en heeft aldus minder gelijke eigenschappen van de hoofdgod dan in andere polytheïstische geloofsgemeenschappen, ook al willen die christenen niet aanvaarden dat zij polytheïsten zouden worden genoemd.
Toch zou men daar dan de vraag kunnen stellen wat het verschil is tussen hun meer godendom en dat van de heidenen, waarbij er ook bij zijn die hun meerdere goden als onderdeel van de hoofdgod beschouwen en waar wij kunnen zien dat zij eigenlijk voor elke eigenheid van hun hoofdgod een andere naam hebben gegeven. Zo kan men daar Wijsheid , Kennis, Kracht, Tederheid, Liefde en Jaloersheid, om er enkele te noemen als godheden aantreffen, maar moet men ze eerder als eigenheden van die ene godheid zien, en zou men in gelijke trend als de trinitarische christenen ook hen als monotheïsten kunnen beschouwen.

Jezus en zijn apostelen in die eerste eeuw van onze tijdrekening waarschuwden al voor vele valse leerstellingen die wij nu als gemeengoed kunnen terug vinden in vele van die algemeen aanvaarde kerken van het Christendom, waarbij de meerderheid van de mensen vindt dat zij de juiste kerken zijn.

In het volgende hoofdstuk gaan wij verder kijken wat er mis is gegaan en waar de apostel Mattheus dan ook op inspeelt.

+

Voorgaande

 1. Vele kerken
 2. Doopsel en bloedvergieten ter vergeving
 3. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is
 4. 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1

++

Aanverwante artikelen

 1. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 2. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 3. Angst voor ouderwetse regels en verlies van christenen
 4. Hoe publiek minachtend te zijn over godsdienst
 5. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen
 6. Fundamentalisme en religie #6 Versplintering
 7. Schapen en bokken 3 Addendum 1: Tweede kans
 8. Fragiliteit en actie #6 Juistheid van handelen
 9. De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?
 10. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 11. Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente
 12. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 13. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 14. Verzoening en Broederschap 6 Geestelijk tabernakel
 15. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn
 16. Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten
 17. Communicatie noodzakelijk voor groei in Ecclesia
 18. Doop en Geloof
 19. Geloofstwijfel, geloofsafval en kerk in moeilijkheden
 20. Moeten Christenen over zich heen laten walsen
 21. Heilige-drievuldigheid of drie-eenheid
 22. Doctrine van de Drievuldigheid

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. De Drievuldigheid van God
 2. Die Kerk(11) – Die Kerk en die Drie-eenheid
 3. De ware- en de valse drievuldigheid
 4. Verandering in de traditionele kerk
 5. Die Kerk (7) – Kerk in universele sin
 6. Die Kerk (14) – Die Kerk en sy ekumeniese roeping volgens die Nuwe Testament
 7. Kerk in een post-truth samenleving
 8. Kerken
 9. Religekkies: de eeuwige identiteitscrisis
 10. Praat Nederlands met me
 11. Conflict en theologie

+++

Paul’s warning about false stories and his call to quit touching the unclean thing

Paul’s warning about false stories is in the first letter he wrote to Timothy, a Christian elder. Paul told Timothy to keep the congregation clean and to help his brothers and sisters to stay loyal to Jehovah.

1 Timothy 1:18, 19: 18 This instruction* I entrust to you, my child Timothy, in harmony with the prophecies that were made about you, that by these you may go on waging the fine warfare,+ 19 holding faith and a good conscience,+ which some have thrust aside, resulting in the shipwreck of their faith.

The Greek word that Paul used for “false stories” means “a lie” or “a made-up story.” One book says that a false story is a religious story that has no connection with what is real. (The International Standard Bible Encyclopaedia) Perhaps Paul was thinking about the religious lies that came from old stories that people made up and that made others curious.*

Paul said that these stories were dangerous because they “furnish questions for research.” This means that people who pay attention to these stories start having questions about things that are not true and then use their time trying to find the answers.

The adversaries of God (also called Satan) do like to bring division in those who are looking for God and into those who want to be part of the Body of Christ. Christendom has lots of preachers who worship another god than Jews, like Jesus worshipped only One True God. They follow lots of human teachings which where brought into the religion by the years, by so called “theologians” who claimed to be clergy ordained by God.

We must be fully aware that there are lots of people who like to twist the words of the bible, which we consider the infallible Word of God. They offer the world a false religion to fool people. That is why the Bible says that he makes himself into “an angel of light.” (2 Corinthians 11:14) For example, the religions of Christendom say that they follow Christ, but they teach lies like the Trinity and hellfire. They also teach that some part of humans lives on after the death of the body. Many think that Christmas and Easter please God, but the things that people do during these celebrations really come from false worship. False stories will not fool us if we pay attention to God’s warning to separate ourselves from false religion and

“quit touching the unclean thing.” (2 Corinthians 6:14-17).

When we hear the majority of people we may get the impression it all does not matter so much. But we may not be mistaken. God gives enough warnings and lets the world know that He is a serious God of order who wants people to recognise Him as the Only One true God. As a jealous God He also does not like it that graven images or pictures are  made of Him and other gods to pray to Him and other gods. He detest any form of heathen worship. But lots of people want to convince you and others that it does not matter to participate at those many heathen festivals, like Halloween, Christmas, Easter and so on. They want you to believe all those stories about Santa Claus, the elf’s, Easter bunnies do no harm. Such teachers are the ones Paul and other apostles warn for. Because they allow wrong actions to be done by you, and you to be a partaker of heathen festivals, which is an abomination in the eyes of God.

A map of the world, showing the major religion...

A map of the world, showing the major religions distributed in the world as of today. A different type of map which views only the religion as a whole excluding denominations or sects of the religions, and is colored by how the religions are distributed not by main religion of country etc. (Photo credit: Wikipedia)

We may never forget that the first and biggest lie, which false teachers bring is:

You can do whatever you want; you decide what is right and what is wrong.

We often hear this on television, in movies, in magazines, in newspapers, and on the Internet. Because we hear this lie all the time, it is easy for us to start to think that way and follow the immoral ideas of the world. But the truth is that we need God to tell us what is right and what is wrong.

Jeremiah 10:2323 I well know, O Jehovah, that man’s way does not belong to him. It does not belong to man who is walking even to direct his step.+

The second lie is:

You are now saved and free to do whatever you want. God will never change anything on the earth.

This idea makes people think only about today. They do not care about the future or about pleasing God. Several preachers wants the Christians to believe they are saved for ever and have not to worry any more about what they do or if they sin, because according to those false teachers they always will end up in heaven.

Such thought of not having to do any works of faith is a false teaching which lures lots of Christians in not bothering any more to do good and to avoid doing wrong. Lots of people start to think like them and then become “inactive or unfruitful” in their service to God. They become partakers of this world corrupt system, avoiding you to escape the entrapments of this world.

2 Peter 1:4-8-11: Through these things he has granted* us the precious and very grand promises,+ so that through these you may become sharers in divine nature,+ having escaped from the world’s corruption produced by wrong desire.* For this very reason, put forth all earnest effort+ to supply to your faith virtue,+ to your virtue knowledge,+ to your knowledge self-control, to your self-control+ endurance, to your endurance godly devotion,+ to your godly devotion brotherly affection, to your brotherly affection love.+ For if these things exist in you and overflow, they will prevent you from being either inactive or unfruitful*+ regarding the accurate knowledge of our Lord Jesus Christ.

For anyone lacking these things is blind, shutting his eyes to the light,*+ and has become forgetful of his cleansing from his sins+ of long ago. 10 Therefore, brothers, be all the more diligent to make your calling+ and choosing sure for yourselves, for if you keep on doing these things, you will by no means ever fail.+ 11 In fact, in this way you will be richly granted* entrance into the everlasting Kingdom+ of our Lord and Savior Jesus Christ.+

False teachers blind people or shut their eyes for their actions and for abstaining from certain actions the people of the world like to do. They give the impression it does not harm to be of this world and to partake into all the actions of this world.

English: Peresopnytsia Gospels. 1556-1561. Min...

Peresopnytsia Gospels. 1556-1561. Miniature of Saint Matthew. (Photo credit: Wikipedia)

Already early in the beginning of manhood man became to dread the presence of God because they were under His wrath. The children of Adam and Eve present to us a picture of good and false religion. Cain his offering was not done in the right way and was rejected, which made him furious and made him to kill his brother Abel. Later in history man sought all sorts of ways to elucidate things he could not understand and therefore started making different gods. They also started to split the elements of nature into characters of God, often giving reason for them to worship elements of natural phenomenons and creating ones-more false gods. Trying to declare the events in our world lots of philosophies were brought forward. Many people got carried away by such philosophies and by teachers using lots of such theories. Also today we can see that false teachers take many captive through their words full of philosophy and empty deceit based on human tradition, based on the elemental forces of the world, and not based on the teachings of the Jewish Nazarene Jeshua, Christ Jesus.

Colossians 2:8-9: Look out that no one takes you captive* by means of the philosophy and empty deception+ according to human tradition, according to the elementary things of the world and not according to Christ; because it is in him that all the fullness of the divine quality dwells bodily.+

Neither Jesus nor his disciples ever quoted oral Jewish tradition to support their teachings but, rather, appealed to the written Word of God. (Mt 4:4-10; Ro 15:4; 2Ti 3:15-17) It is the Word of Gdo as presented in the Scriptures which we should hear and take into account.

Mt 4:4-10: But he answered: “It is written: ‘Man must live, not on bread alone, but on every word that comes from Jehovah’s* mouth.’”+

Then the Devil took him along into the holy city,+ and he stationed him on the battlement* of the temple+ and said to him: “If you are a son of God, throw yourself down, for it is written: ‘He will give his angels a command concerning you,’ and, ‘They will carry you on their hands, so that you may not strike your foot against a stone.’”+ Jesus said to him: “Again it is written: ‘You must not put Jehovah* your God to the test.’”+

Again the Devil took him along to an unusually high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory.+ And he said to him: “All these things I will give you if you fall down and do an act of worship to me.” 10 Then Jesus said to him: “Go away, Satan! For it is written: ‘It is Jehovah* your God you must worship,+ and it is to him alone you must render sacred service.’”+ 11 

Jesus as the son of God never wanted to test God and preferred doing God His will, not his own will. Jesus gave an example to us how we, like him, should obey only Jehovah God and not try the Most High God to see how far we can go or what we can do to better ourselves. All people should come to understand not human teachings are going to bring the all life saving knowledge. Man should know that the Most High God provided all knowledge man should know to come to live a proper life giving him the opportunity to enter the Kingdom of God.

Ro 15:4: For all the things that were written beforehand were written for our instruction,+ so that through our endurance+ and through the comfort from the Scriptures we might have hope.+

Though it might ask patience fro mus it are the writings in those old manuscripts, reprinted in the different Bible translations, which shall bring hope and comfort. We must pay full attention to those words in that Book of books, Bestseller of all times, that was written for our instruction in order that through the steadfastness and encouragement in the scriptures we may have hope. False teachers do bring false hope and might even take away the opportunity to enter the Kingdom of God, because you going in against the Will of God.

From the early gatherings of the followers of Christ we can see that observance of the unscriptural Jewish traditions amounted to a “fruitless form of conduct” that Jewish persons had ‘received by tradition from their forefathers [Gr., pa·tro·pa·ra·doʹtou, “given along from fathers”].’

1Pe 1:18 18 For you know that it was not with corruptible things, with silver or gold, that you were set free*+ from your futile way of life handed down to you by your forefathers.*

The “things given aside” (The Greek word pa·raʹdo·sis means, literally, “a thing given beside”) and hence “that which is transmitted by word of mouth or in writing.” (1Co 11:2, Int) we should be very careful with and always compare it with what is written in the Bible. The word paradosis as used in the Christian Greek Scriptures is applied to traditions that were proper or acceptable aspects of true worship, as well as to those that were in error or were followed or viewed in a way that made them harmful and objectionable. the false teachers are those who present such sayings which are in error with the bible, God’s Word.

Several Jews, upon becoming Christians, abandoned many false Jewish traditions. When some false teachers in Colossae urged taking up that form of worship, Paul warned against “the philosophy and empty deception according to the tradition of men.” Though evidently he meant, especially, the traditions of Judaism (Col 2:8, 13-17) we also can transpose it to the Celtic and Germanic traditions which were integrated by the false church, first the Catholic Church and later also not abandoned by many protestant churches.

Viewing tradition in the sense of guidelines handed down orally or by example, the information that the apostle Paul received directly from Jesus could properly be passed on to the Christian congregations as acceptable Christian tradition. This was so, for example, regarding the celebration of the Lord’s Evening Meal. (1Co 11:2, 23) The teachings and example set by the apostles constituted valid tradition. Thus, Paul, who had personally toiled with his hands so as not to be a financial burden on his brothers (Ac 18:3; 20:34; 1Co 9:15; 1Th 2:9), could urge the Thessalonian Christians

“to withdraw from every brother walking disorderly and not according to the tradition [pa·raʹdo·sin]” they had received. One who would not work was plainly not following the fine example or tradition of the apostles. (2Th 3:6-11).

Each of us shall have to decide fro himself or herself in which way he or she wants to follow human teachings and human traditions or the Word and the Will of God. Those who want to call themselves Christian should know that God’s Word should come in the first place. all should also know that when one chooses to follow human doctrines, like the one of the Trinity a.o., it shall be decisive for what happens with that person. We always should remember

Mark 7:7-8: It is in vain that they keep worshipping me, for they teach commands of men as doctrines.’+ You let go of the commandment of God and cling to the tradition of men.”+

Isaiah 29:13: 13 Jehovah says: “This people approaches me with their mouth, And they honor me with their lips,+ But their heart is far removed from me; And their fear of me is based on commands of men that they have been taught.+

Following false teachers shall not bring us far. Just the other way around, it shall bring us on the wrong track, further away from the entrance to the Kingdom of God.

The truth is that Jehovah will soon change things on the earth, and we must show by the way we live that we really believe that there is Only One True God above all gods and that He had sent His only begotten son, who did not do his own will (which he would have done when he – Jesus -would be God) and gave his body as a ransom for our sins to liberate us from the enslavement of sin and the curse of death. In that son of man we should find our hope, because God authorised him to be a high priest for God and a mediator between God and man. We may be looking forward to the time this man of flesh and blood, who was taken up in heaven to sit next to God, shall come back to the earth to judge the living and the dead. Make sure that you are ready for that time.

Matthew 24:44: 44 On this account, you too prove yourselves ready,+ because the Son of man is coming at an hour that you do not think to be it.

Mark 13:35: 35 Keep on the watch, therefore, for you do not know when the master of the house is coming,+ whether late in the day or at midnight or before dawn* or early in the morning,+

Make sure you prove yourself ready by being alert, always on the lookout,

Mark 13:33: 33 Keep looking, keep awake,+ for you do not know when the appointed time is.+

Romans 13:11 : 11 And do this because you know the season, that it is already the hour for you to awake from sleep,+ for now our salvation is nearer than at the time when we became believers.

1 Thessalonians 5:6: So, then, let us not sleep on as the rest do,+ but let us stay awake+ and keep our senses.+

*

Footnote:

 • The book of Tobit, or Tobias, which some people think is part of the Bible, is an example of the false stories that existed in Paul’s time. It was written about the third century before Christ. This book is full of false beliefs and stories of magic. It tells impossible stories but says that they are true.

+

Preceding articles

Matthew 7:13-14 – The Nazarene’s Commentary: The True Disciple #1 The Narrow Gate and the way to destruction

Matthew 7:15-20 – The Nazarene’s Commentary: The True Disciple #2 False prophets and fruitage

Matthew 7:13-23 – The Nazarene’s Commentary: The True Disciple #3 Matthew 7:21-23 The ones Jesus never knew

Position and power The early days of Christianity

False teachers and false prophets still around

Good or bad preacher

Teachings, prophets, wolves in sheep’s covering and a narrow gate

2015 the year of ISIS

++

Additional reading

 1. Warning
 2. Should We Love The Ungodly?
 3. Beware of Counterfeit Catholicism
 4. The beginning of false religion
 5. High-living North Carolina ‘prosperity gospel’ pastor indicted for bilking church in massive tax fraud scam
 6. Being Religious and Spiritual 6 Romantici, utopists and transcendentalists
 7. Lord in place of the divine name
 8. Displeasures and Actions of the Almighty God
 9. Relapse plan
 10. Perishable non theologians daring to go out to preach
 11. Halloween custom of the nations
 12. Christmas in Ancient Rome (AKA Saturnalia)
 13. Great things, Voice of God and terrors
 14. Satan the evil within

+++

Further related posts

 1. My experience today with detecting cults / false churches
 2. The Warlord Of Religion 
 3. True and false religion
 4. It’s Never been about Religion!
 5. Cookie a day: Topic-Man-Made Tradition
 6. “Westboro Baptist Church cheers on Hurricane Irma via Twitter”
 7. Calvinism & Christianity
 8. If God spoke to us audibly
 9. Why Are there So Many “Gods” & Religions?
 10. Know God in a Year #191 Religion Gone Bad
 11. Church History is good to know
 12. Confounding the Idols: A Rebuke of the Impotency of the Modern Church
 13. What Is A False Prophet?
 14. “Cain,Tubal Cain, Mystery Babylon & The Image of the Beast”
 15. Confident Evangelism: Roman Catholicism
 16. What makes a false religion, false?
 17. Babylon Is Fallen
 18. The Danger Of Hyper-Grace

+++

False teachers and false prophets still around

When Jesus was alive he warned already for a time that false teachers would come along. Soon after he died, was risen and gone up in the skies to his heavenly Father several teachers found something interesting in the rabbi his teaching they could use for their own teachings. They mixed it with Roman Greek ideas and popular traditional thoughts.

Icon depicting the First Council of Nicaea.

Icon depicting the First Council of Nicaea. (Photo credit: Wikipedia)

Throughout the years deceitful individuals managed to lure people into false teachings. Worse was it when a majority of church leaders did agree with Constantine the great to come under its authority. To cease the persecution of Christians in the Roman Empire some found it better to agree to those Roman Greek teachings and several gods. By agreeing to make Jeshua into a similar figure as Zeus, making his name into Issou or ‘Hail Zeus’ the worst false teaching entered in Christendom. It was a terrible turning point for Early Christianity, By some referred to as the Triumph of the Church, the Peace of the Church or the Constantinian shift.

But already before that great turning point of the introduction of the false Trinity doctrine there where also other false teachings brought by many who tried to get people around them. We can find the apostles warning about such people who twisted the words of Jesus and mixed it with popular human philosophy and popular thoughts. Those different teachers because of the more popular ideas and giving in to pagan rites could often gain more popularity than the strict followers of Jesus Christ. Lots of people believed in demons, monsters and stories about horrible beings where much enjoyed. When there were sick people there where preachers, who tried to gain there living by so called driving out such demons, they were asked to come to help and cure. That practice of exorcising went on for a long time and never disappeared. Today we still can find exorcists all over the world.

Painting of Saint Francis Borgia performing an exorcism, by Goya

Paul said to the elders of the congregation in Ephesus:

“From among you yourselves men will rise and speak twisted things.”

And Peter wrote in a letter to several congregations:

“There will also be false teachers among you.”

This should warn us that false teachers even may come from inside the community or congregation. Already from the early times onwards there where people who did not agree with what was going on or who rebelled against the teachings made in the community. Such a rebellion against true worship and an abandoning of it was called “apostasy” and the agitators and false teachers apostates.

Today also we can see similar apostates or people trying to infiltrate the believers in One God and followers of His only begotten son, by entering Facebook Groups or other communities wanting

“to draw away the disciples after themselves.”

The disciples Paul is talking about are the disciples of the master teacher Jeshua, Jesus Christ who as a Jew believed in the Only One true God of Israel. Everywhere in the world there are people trying to get those who want to believe in that One God of Israel and in His son to become confused and to come to accept that what seems to be believed by the majority of Christians, but is therefore not the truth. These false teachers try to take, or steal, disciples from inside the congregation of real followers of Christ. Jesus said that apostates are like wolves that eat the sheep. Apostates want to destroy the faith of the members of the congregation and want them to leave the truth. (Matthew 7:15; 2 Timothy 2:18.)

Lots of men concerning the truth have erred on many aspects, and their ideas which are all false often seem more plausible or attractive, because pagan, and so many other people believe in it, like extra internal beings or spirits, good and bad angels, who are inside man and bring them to do good or bad, or so called immortal souls that leave the body after death to go into an other body or into an other space, like heaven, purgatory or a hell by which they think it is a place of torture by eternal fire.

We can see that from among our own surroundings we find people who will rise and speak twisted things to draw away the followers of Jeshua after themselves. {1 Timothy 4:12 Timothy 4:3, 4; 1 John 2:18, 19Acts 20:30} We also can hear that they call themselves Christian, what should mean they should follow the Christ or Jeshua. After Christianity became poisoned by the Trinity doctrine in Christendom also came more and more different groups and/or sects,+ so that those of them who kept following the teachings of the master teacher Jeshua (Jesus Christ) who are approved may also become evident.(1 Corinthians 11:19)

The inspired utterance, the Spirit speaks expressly that in later times some shall fall away from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of demons. (1 Timothy 4:1) Still today we can see that several people will drop out of the faith, giving their attention to misleading spirits and the teachings of demons. Being fooled by false teachers often in a very clever way. Several tricks are used. Apostates for example can “quietly” bring their ideas into the congregation, like criminals who secretly bring things into a country. Apostates use “counterfeit words.” This means that they say things that make their false ideas sound true, like criminals who make false documents look real. Lots of Christians often twist words of the Bible like when there is written “the son of God” they read or say “god the son”. By twisting such sayings in many passages others start believing what they are saying. Or they use such twisted wording saying “look there it says he is god the son” and here he says “I am” so he must be God. They try to get as many people as possible to believe their “deceptive teachings.” Peter also said that they like twisting the Scriptures. They explain Bible verses in the wrong way to make others believe their ideas. (2 Peter 2:1, 3, 13; 3:16) Apostates do not care about us. If we follow them, we will leave the road to everlasting life.

Often they also try to convince you what they are telling, are things you should believe because they are to difficult for a normal human being to understand. They try to convince people around them that the Trinity is beyond human comprehension and therefore we should accepted like it is. Though it might well be that certain things in Scripture are not always so clear and can not be understood straight away, god is a God of order and clarity and did not make His Word so complicated only scholars could or would be able to understand it. However, some things in them are hard to understand, and these things the ignorant* or those people who then are unlearned and unstable, unsteadfast wrest and come to twist, the same as they do the rest of the scriptures, to their own bane, their own destruction. {2 Peter 3:16}

When hearing people saying there is something written in the Bible, dare to ask them to let it see what is written and be alert yourself, daring to say when they say it is about ‘god the son” and there is written in the bible ‘the son of God’ to point out how they wrongly interpret Scriptures.

In Romans 16:17; 2 John 9-11 clear instruction is given in the Bible.

Romans 16:1: 17 Now I urge you, brothers, to keep your eye on those who create divisions and causes for stumbling contrary to the teaching that you have learned, and avoid them.+ 18 For men of that sort are slaves, not of our Lord Christ, but of their own appetites,* and by smooth talk and flattering speech they seduce the hearts of unsuspecting ones.

2 John 9-11: Everyone who pushes ahead and does not remain in the teaching of the Christ does not have God.+ The one who does remain in this teaching is the one who has both the Father and the Son.+ 10 If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not receive him into your homes+ or say a greeting to him. 11 For the one who says a greeting to him is a sharer in his wicked works.

Bombarded by lots of words wanting to have you to believe other things than are written black on white in the Bible you should be fully aware to always compare their sayings with what is written in the Bible. Always remember you must be aware that there are lots of false teachers around but that the simple warning in the bible is:

“Avoid them.”

That means that we have to stay away from them. The warning from the Bible is like a warning from a doctor who tells you to avoid a person who has a disease that may spread to others. The doctor knows that if you get this disease, you will die. His warning is clear, and you will do what he says. The Bible says that apostates are mentally diseased and that they use their teachings to make others think like them. (1 Timothy 6:3, 4) Jehovah is like that good doctor. He clearly tells us to stay away from false teachers. We must always be determined to follow his warning.

 

You always should know that God gave us His Word, the Holy Bible, to come to know Him and to come to understand Him and His Plan. Each person god has given the opportunity to learn about Him and to find guidance to come to Him.
When trusting God and allowing the Word of God come to you like it is written, done away from all the human doctrines, you shall be able to find the Biblical doctrines.

Instead of listening to false teachings that go against the truth in God’s Word, trust God and listen to His Word. (Psalm 31:5; John 17:17) As followers of Christ Jesus we should be careful when it comes to those who attack you and your faith. You always should know the bible itself should be your Guide. You always should have your ear to that Word of God and take the words like they are written in the Holy Scriptures. Listen to God’s Spirit Who is warning you that what certain people are teaching doesn’t sound quite right, then search the Scriptures and judge correctly. God gave you His Spirit to lead you into Truth. Don’t ignore His Spirit, but instead allow the Spirit to guide you today, tomorrow and every day of your life. Never let yourself be discouraged or weakened because you seem to stand alone in your understanding of the Scriptures.

+

Preceding articles

Object of first woe

Raising digression

Nazarene Commentary Matthew 5:21-26 – 1. The Nazarene’s Commentary on Exodus 20:13

Matthew 7:1-11 – The Nazarene’s Commentary on Neighbor Love Continued 7: Matthew 7:1-5 Judgment and neighbor love

Matthew 7:12 – The Nazarene’s Commentary: Summary on the Torah’s Fulfillment

Matthew 7:13-14 – The Nazarene’s Commentary: The True Disciple #1 The Narrow Gate and the way to destruction

Matthew 7:15-20 – The Nazarene’s Commentary: The True Disciple #2 False prophets and fruitage

Matthew 7:13-23 – The Nazarene’s Commentary: The True Disciple #3 Matthew 7:21-23 The ones Jesus never knew

Minimizing the power of God’s Force the Holy Spirit

Good or bad preacher

From Bibles and other religious writings and those who witness for Jehovah

++

Additional reading

 1. Listening to the lessons of the Bible and looking for ways to please God
 2. Inner voice inside the soul of man
 3. Who Gets to Say What the Bible Says?
 4. God’s forgotten Word 4 Lost Lawbook 3 Early digressions and Constantinic revolution
 5. Leading people astray!
 6. Solstice, Saturnalia and Christmas-stress
 7. Atonement And Fellowship 6/8
 8. Fragments from the Book of Job #5: chapters 32-37
 9. Displeasures and Actions of the Almighty God
 10. Responses to Radical Muslims and Radical Christians
 11. Shariah and child abuse – Is there a connection?
 12. Summer holiday time to knock and ask, and time to share
 13. Responsibility bigger than those who talk about worldly matters

+++

Further reading

 1. The Blood of Jesus
 2. Fruit FidelityI pray not to fall prey: judging good fruit from the bad
 3. Thessalonian Christians
 4. Beware of False Preachers
 5. 7 Marks of a False Teacher
 6. My experience today with detecting cults / false churches
 7. False Teachers List & False Prophets Exposed
 8. Broken Wolves Masquerading as Sheep
 9. Judging the wolves
 10. False Preachers
 11. True Grace, or False Grace? #1178
 12. The Spirit Abides In Us
 13. The Epistle of Jude: Contend for the Faith
 14. The Shepards, The Goats, The Sheep and The Wolves…
 15. Cookie a day: Can A Christian Believe That Jesus Is Not God And Still Be A Christian?
 16. Is God’s Name Blasphemed Because of You?
 17. Ways to Handle False Teaching
 18. How to Debate False Teachers
 19. My Thoughts On “The Hebrew Roots Movement”
 20. How much error does a false teacher need to exhibit before they’re considered false?
 21. Gary’s Blog This Month on “False Teachers”From Whom Does The Gospel Come From John Calvin Or The Holy Spirit?
 22. From Whom Does The Gospel Come From John Calvin Or The Holy Spirit? (Part 2)<
 23. When our False Evangelical Leaders Met with the Pope…Dirty SpotsBe wise to false teaching
 24. Christian Ghosting: The Destructive Christian Practice We Don’t Talk About By Benjamin L. Corey
 25. A call to feed the sheep<
 26. Can apostates be Christians?
 27. The snake, the sparrow, and the sword
 28. God is our author and our editor
 29. What will the church look like in the last days
  Considering the following Hillsong video, what does it say about the state of the church in these last days, surely this video demonstrates we are witnessing the precursor to the prophesied great falling away

+++

Related articles

Gates to different belief systems in this world

A housewife with four grown children and grandchildren looks at her blog at the many different systems of belief. She also knows that

Everybody knows  that there are people  in this world  whose word  simply cannot be trusted.     They might have attained the status  of top leadership  in the country,  they might be very wealthy,  they might be considered very intellectual,  they might be spiritual leaders — whatever the case may be,  it is noted,  often by their deeds,  that their word should not be trusted. {The Sum Of Thy Word Is Truth}

Everyday we are confronted with a lot of words, news-gatherings etc.. these days it is even fashion to have several people trying to manipulate others and spreading false accusations or what a certain American person would call real news whilst naming the other and real facts ‘fake news’.

Some people use their words  to gain political power over others;  some use words to illegally gain wealth;  some use words  to intimidate others  with their supposed  “knowledge”;  and there are false spiritual leaders,  who desire to rule  over others spiritually  with their words. {The Sum Of Thy Word Is Truth}

These days many people, certainly here in West Europe and in the Middle East can feel the damage which is caused by those who trap in the mousetrap of some of those false teachers who do more damage to the faith they are so called defending, than doing good to it are creating reasons for non-believers to come to believe in Allah/God or to get them converted to real Islam.

With the Internet,  TV,  radio,  books,  newspapers,  etc.,  each belief system  is trying to spread what they claim  is the absolute truth.     What in the world  should we believe  — if anything? {The Sum Of Thy Word Is Truth}

asks the American mother, adding

Most belief systems can almost be seen as  “agreeing”  quite a bit  on what is  “good”  behavior.     So, does it matter which one we  “prefer”?     Many will say it does not matter  what you believe,  just so long  as you are sincere  and  “try”  to be good. {The Sum Of Thy Word Is Truth}

English: Two symbols among more than 40 that a...

Two symbols among more than 40 that are authorized for use in National Cemeteries on headstones and markers, symboling religious or belief systems of the deceased. (Photo credit: Wikipedia)

Several Christians will say that all people are saved now and that we do not have to do any works any more (And looking at some of this mother her writings we get the impression she thinks too.). They are either mislead by their leaders or just are not very well accustomed with the Words of the Bible (The Words of God). Those not knowing their Holy Scriptures, be it the Hebrew Bible, the Messianic Scriptures or Greek Bible or the Quran are an easy pray for false teachers and for faith groups which prefer their own dogmatic teachings instead of keeping to the Set-apart or Holy Scriptures.

The mother who wants her web site to just glorify God and the salvation He offers to all of us, does not want to debate anyone’s doctrinal beliefs or holding discussions on various subjects. Her web site just wants to give some quiet time to consider various verses in God’s word.

Writing

There are so many different belief systems in this world. It should be obvious that it matters which is the right way to go. Out of all beliefs, only the Bible has shown itself to be true through all the fulfilled prophecies written there. {The Narrow Gate}

she must come to recognise that we can not avoid talking about the doctrinal issues because

even within those claiming to accept the Bible’s teachings, not all will reach their goal of heaven. How can that be? {The Narrow Gate}

She too must know that not all those denominations are teaching “teachings from God Almighty” and has to see that even in Christian denominations there are those who totally ignore that history proves they are presenting not only teachings from sinful men but that many of them even do not live according to what they preach.

Many people are afraid of their neighbours and afraid of the traditions of the world. They want to “fit in with the rest of the crowd”.

They’re afraid of what their neighbours, family, and friends might say about them. And, you know what? Everybody’s afraid. We all want to “fit in”. {Far Away Hearts}

It is fine to see that the mother has seen what happened in history and that

Going back to Jesus’ statement in Matthew 15:7-9,  we need to realize that the church from 1500 years, or more, ago,  accepted these traditions of men, only because they wanted more heathens to join the church.    The church leaders were so intent upon adding numbers to their church enrollment,  that they condoned heathen influences,  in order to draw heathens into the church.

Those ungodly decisions have influenced us to this day.    So,  we don’t have to feel alone in our dilemma of dealing with the fears and superstitions we influence our children with.    This sort of stuff has been going on since the beginning of time.

That is why Paul tells us in Ephesians 6:12,

“For our struggle is not against flesh and blood,  but against the rulers,  against the powers,  against the world forces of this darkness,  against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places.

Therefore,  take up the full armor of God,  that you may be able to resist the evil day,  and having done everything,  to stand firm.” {Far Away Hearts}

Looking at the world today, not much has changed between people. They still have many arguments with each other. They still fight against each other. But concerning faith and doing the works of faith we do see that these days there is less and less interest in the Divine Creator.

It is a pity the mother herself is taken into the trap of those who did agree with the Roman emperor to make Jeshua into the equal or similar person as Zeus, changing his name to Issou (Iessous/Ishi/Jesus) or ‘Hail Zeus” and making him into a three-godhead. She thinks Jesus to be God, though she says herself:

That very narrow gate”  “that leads  to life”  is a simple faith  in Jesus only  as our Lord and Savior.     We can’t add anything to that  —  or take anything away  from that. {The Narrow Gate}

We only can hope she shall come to see that she, like you and us shall have to come to believe in Jeshua, Jesus Christ, to be the only begotten son of God, the son of man, who is the sent one from God who got authorised to handle and to speak in the name of God and who was taken in the heavens to be seated next to God and not to replace God, and to be a mediator between God and man.

That belief in Christ is an essential part of salvation, too many forget. Lots of Christians do not come to see how important that is. Lots of Christians also do not recognise the grand effort Jesus had to do to bring salvation to mankind. They ignore that Jesus did not do his will but the Will of God. (Namely when Jesus is God, like they say, Jesus would always have done his own will.) They also seem to forget that Jesus gave his life and really died. Man can do God nothing and God can not die, but Jesus really did.

It is by ignoring the biblical facts that people exclude themselves from those who Jesus meant to be followers of him and to be the real lovers of God and not of the world.

Strangely enough the mother herself acknowledges

Jesus is pointedly showing us  that it is only faith  in Him  “that leads  to life”.     If we add  or subtract  from that simple truth,  we are widening  the “gate”  —  leading ourselves  and others  “to destruction”.      When describing the “narrow”“small” gate,   Jesus realized  that there would only be “few  who find it”.

We can only hope many more shall find the right road. it is even the task of believers in Christ to show others the Way (which is Jesus) to God. It are those believers in Christ and believers in God who have to show that

God’s word is the only “belief system” (if you will)  {The Sum Of Thy Word Is Truth}

English: Example of appendix from New World Tr...

English: Example of appendix from New World Translation of The Holy Scriptures, study edition, Danish Dansk: Eksempel på tillæg i Ny-Verden Oversættelsen af De Hellige Skrifter, studieudgaven, dansk (Photo credit: Wikipedia)

It is in the Word of God, the infallible Word provided by the Most High, namely the Bible (i.e. Old and New Testament) that we should go searching for the Truth, in the knowledge that That Word of God – The bible is the only Source of the Full Truth.

+

Preceding articles

Matthew 7:13-14 – The Nazarene’s Commentary: The True Disciple #1 The Narrow Gate and the way to destruction

Religious Theology – The wide gate!

++

Additional reading

 1. People Seeking for God 2 Human interpretations

+++

Further reading

 1. Origin of Edom, Babylon, and Rome, or Christianity
 2. Jews, God and History by Max I Dimont
 3. History of the Christian Church: Schaff, Philip, 1819-1893
 4. The changing global religious landscape
 5. Cult Mentality
 6. How someone just accepted how completely unfathomable the Trinity is, by faith. Reflection: The Trinity
 7. Faith Groups Urge Congress To Protect The Integrity Of Houses Of Worship By Maintaining Johnson Amendment
 8. Trump Signs Executive Order Easening Tax Burden On Religious Groups
 9. Bold Justice promotes civil citations
 10. Sacred Arts Tour in Coral Springs
 11. God vs Science
 12. Quick Ordination to Perform a Wedding or Two
 13. Will you see the glory of God?
 14. Strange Teachings
 15. Jesus’ Teachings were for Now
 16. My Own “Perfect” Path
 17. Dear God

+++

Tag Cloud

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Scripture

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

A place to share your daily blessings

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

Theological NoteBook

Dabbling into Theology

sowers seed

be careful 'how you hear'

Next Comes Africa

If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea; Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me - Psalm 139: 9,10

friarmusings

the musings of a Franciscan friar...

%d bloggers like this: