An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Archive for the ‘Jeshua’ Category

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders

Al spoedig na de dood van Jezus traden er mensen op die beweerden Jezus te volgen maar ander dingen aanleerden dan die Nazareense leermeester had gegeven. De apostelen zagen hoe valse leraren mensen trachtten te verleiden met meer populaire leerstellingen. Doelbewust waren er lui die nalieten ’in Jezus zijn woord te blijven’ en die mensen er van overtuigden dat Jezus bepaalde dingen zus of zo bedoelde alsook dat zij wel bepaalde dingen konden doen nu dat Jezus hen voor goed had gered. Zij kregen er mensen toe te voldoen aan andere vereisten dan diegene die Jezus gesteld had.

Toen Jezus nog leefde had hij al gewaarschuwd dat er mensen in de wereld zijn die al het mogelijke zullen doen om mensen van God of te krijgen of om op het verkeerde pad te brengen. Jezus stond er op dat men hem zou erkennen als de gezondene van God, maar wist ook dat velen hem niet zouden erkennen als die lang verwachte messias. Hij waarschuwde:

„Al wie mij verloochent voor de mensen, die zal ook ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is” (Mattheüs 10:33).

Natuurlijk zal Jezus niet iemand verloochenen die in de fout gaat ondanks zijn oprechte verlangen getrouw te blijven. Bijvoorbeeld vinden wij de apostel Petrus, die voorheen door Jezus “Satan” werd genoemd, die Jezus drie keer verloochende, maar berouw had en aldus werd vergeven (Mattheüs 26:69-75). Jezus verloochent echter wel personen of instellingen die wolven in schaapskleren blijken te zijn — die beweren Christus na te volgen maar willens en wetens zijn leringen blijven verwerpen. Over zulke valse leraren zei Jezus:

„Aan hun vruchten zult gij die mensen dus waarlijk herkennen.” (Mattheüs 7:15-20).

Steeds zullen mensen op hun hoede moeten zijn en uitkijken of diegenen die beweren christen te zijn, en aldus volgeling van Jezus zou moeten zijn, of dat die wel volgens de leer van Christus Jezus leven. Hun spreken en handelen moet dan een voorbeeld zijn of een getuigenis van het volgelingschap. Indien hun spreken niet in overeenstemming is met de Heilige Schrift moet men er bij vragen stellen. Hierbij moet men ook zien of die personen geen woorden verdraaien; zoals als er staat in de bijbel “zoon van God” dat zij niet zeggen “god de zoon“.

Het is niet omdat iemand beweert christen te zijn of omdat deze zegt van de Katholieke Kerk te zijn of tot de Universele kerk toe te behoren dat die tot een Ware kerk van Christus zou behoren. De apostel Paulus waarschuwde voor een afdwaling van het ware christendom. Hij zei dat na zijn dood „onderdrukkende wolven” uit het midden van belijdende christenen verdraaide dingen zouden spreken om mensen achter zich te krijgen en zo meer aanhang te hebben.

Handelingen 20:29, 30: 29 Ik weet dat er na mijn vertrek onderdrukkende wolven bij jullie zullen binnendringen,+ die de kudde niet teder zullen behandelen. 30 En uit jullie eigen midden zullen mannen opstaan die de waarheid zullen verdraaien om de discipelen achter zich aan te trekken.+

Regelmatig gaven de apostelen al richtlijnen om op te letten aan diegenen die zich bij de groep van De Weg wensten aan te sluiten.

Mattheüs 7:15: 15 Pas op voor de valse profeten,+ die in schaapskleren naar jullie toe komen+ maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.+

Mattheüs 24:1111 Er zullen veel valse profeten verschijnen en zij zullen velen misleiden.+

1 Johannes 4:14Lieve vrienden, geloof niet elke geïnspireerde uitspraak,*+ maar onderzoek of de geïnspireerde uitspraken* uit God voortkomen,+ want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.+

2 Thessalonicenzen 2:3: Laat je door niemand misleiden, op geen enkele manier. Want voordat die dag komt, moet eerst nog de geloofsafval+ komen en moet de mens van wetteloosheid+ worden geopenbaard, de zoon van vernietiging.+

2 Petrus 2:1: 2 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, en zo zullen er ook onder jullie valse leraren zijn.+ Die zullen ongemerkt schadelijke sekten invoeren, en ze zullen zelfs de eigenaar die hen heeft gekocht+ niet erkennen, waardoor ze een snelle vernietiging over zichzelf brengen.

Niet enkel van buiten af zou de geloofsgemeenschap aangevallen worden. Ook van binnen uit zouden er stemmen opkomen met valse leerstellingen. De woorden van Paulus in Handelingen 20:29, 30 laten zien dat de gemeente vanuit twee hoeken aangevallen zou worden. Ten eerste zouden namaakchristenen („onkruid”) bij ware christenen „binnendringen”. Ten tweede zouden sommigen ’uit het midden’ van ware christenen afvallig worden en „verdraaide dingen” spreken.

De eerste getrouwen van Jezus volgelingen bleven zich toeleggen op het onderwijs van de apostelen. Volgens één Bijbelgeleerde kan het Griekse werkwoord dat vertaald is met „bleven zich toeleggen” de betekenis hebben van „een standvastige en vastberaden trouw aan een bepaalde handelwijze”. De nieuwe gelovigen hadden een sterke honger naar geestelijk voedsel, en ze wisten precies waar ze dat konden krijgen. Loyaal keken ze naar de apostelen op voor uitleg van Jezus’ woorden en daden en voor nieuw licht op de betekenis van de teksten die op hem sloegen (Hand. 2:22-36). Het feit dat nieuwe gelovigen ’zich bleven toeleggen op het onderwijs van de apostelen’ impliceert dat de apostelen op geregelde basis onderwijs gaven. In de handelingen van de apostelen kunnen wij ook lezen hoe mensen in huizen samen kwamen om het Woord van God te bestuderen en te bespreken. Een deel van het onderwijs van de apostelen is opgeschreven in de geïnspireerde boeken die nu tot de christelijke Griekse Geschriften behoren.

Diegenen die de leiding namen na Christus dood wisten dat volgens Jezus woorden er ook onkruid onder hen zou komen. Ook al waarschuwden zij in de eerste eeuw voor valse leermeesters groeiden dezen aan en kwam er aan het begin van de tweede eeuw meer ’onkruid te voorschijn’ toen namaakchristenen verschenen in het veld, de wereld (Matth. 13:26). Tegen de vierde eeuw waren er veel meer onkruidchristenen dan gezalfde christenen.

Het ging inderdaad zoals Jezus in zijn gelijkenis van het kaf en het koren aangaf en zoals Paulus had voorzegd. Ambitieuze mannen namen de gemeente over die Jezus had opgericht en gebruikten die voor hun eigen doelen. Jezus had tegen zijn volgelingen gezegd:

’Gij zijt geen deel van de wereld’ (Johannes 15:19).

Desondanks sloten op macht beluste mannen overeenkomsten met regeerders. Erg werd het helemaal toen de Romeinse keizer Constantijn de Grote vele ‘kerkoversten’ kon over halen om zich bij hem aan te sluiten en overeen te komen dat de Nazareense leermeester Jeshua de gelijke zou worden met Zeus en zijn naam dan ook ‘Heil Zeus‘ of ‘Issou‘ = Jezus zou worden en een onderdeel zou worden van een drievoudige godheid zoals hun drievoudige godheid. De Drie-eenheid kwam tot stand als een menselijke doctrine die de Christenheid bedierf tot een Christendom met meerdere niet Bijbelse of valse  leerstellingen, waaronder de Romeins Griekse en andere filosofieën. Zo kwam men er ook toe mensen valse hoop te geven maar ook een kans te vormen om hun angst aan te jagen, met name door te vertellen dat zij in zich een apart wezen hadden, de ziel, dat na hun dood zou voort leven, ofwel in een hemels paradijs ofwel in een vagevuur of in een hel.

File:William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - Dante And Virgil In Hell (1850).jpg

Dante en Virgil in de hel (1850) – William-Adolphe Bouguereau (1825-1905)

Langsom meer werden er staatskerken gesticht die hen ongekende macht en rijkdom deden verwerven. Om nog meer geld binnen te halen waren enkele kerkleiders slim geweest om enkele woorden zodanig te verdraaien en daar rond verhalen te vertellen over verdoemenis en eeuwige foltering, zodat mensen zodanig bang konden gemaakt worden dat zij wel bereid werden gevonden geld te geven om zichzelf vrij te kopen van zulk een gruwelijke straffen. Deze kerken onderwezen „verdraaide dingen” maar door mee te gaan met de wereld en heidense dingen, zoals riten en feesten in hun kerk toe te laten werden zij veel populairder dan de ware volgelingen van Jezus, die zich strikt afzijdig van de wereld hielden.

File:Luca Signorelli 001.jpg

De Verdoemden (1499-1505) – Luca Signorelli (1450–1523)

+

Voorgaande

De Bijbel als Gids

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde

Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen

++

Aanvullende lectuur

 1. Gods vergeten Woord 1 Inleiding
 2. Gods vergeten Woord 6 Verloren Wetboek 5 Ketters
 3. Meeslepen of laten verleiden
 4. Jood of Christen zijn
 5. Christen genoemd
 6. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 7. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen
 8. Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia
 9. De Ekklesia #11 Addendum 2: Een antichrist
 10. Die Kerk (1): Die woord ‘kerk’ – prof. WJ Snyman
 11. Die Kerk (2): Die eienskappe van die kerk – prof. WJ Snyman
 12. Die Kerk (3): Die kentekens van die kerk – prof. WJ Snyman
 13. Kerkzijn in een ik-gerichte tijd
 14. Jongmense wil nie meer sit en luister nie
 15. Drie jaren en terugkijkend op meerdere decennia
 16. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 17. Neem afstand van heidense vastenperiodes
 18. Religieuze feesten in mei 2016
 19. Heilige-drievuldigheid of drie-eenheid
 20. Is God een Drie-eenheid
 21. Trinitarische zendelingen die Joden tot Christus willen brengen
 22. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2
 23. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 3 Leven, straf, dood en stof
 24. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. Lifelog #3 Geloof je genoeg?
 2. Die Kerk (7) – Kerk in universele sin
 3. Religekkies: de eeuwige identiteitscrisis
 4. Christen-populisme helpt niet. Christelijke spelregels voor geloofwaardig optreden
 5. Terug in de kast
 6. Semana Santa: christlicher Fundamentalismus
 7. Mangelnder Schutz religiöser Minderheiten in Deutschland
 8. Abdul – Christenverfolgung durch den Islam / ISIS Syrian Iraq / Wer will es leugnen?
 9. Needing to Belong
 10. Ex-Jehovah’s Witnesses
 11. The Unwanted Knock at Your Door
 12. Bishop of Coventry asks Government about criminalisation by Russia of worship by Jehovah’s Witnesses
 13. EU criticizes Russia over Jehovah’s Witnesses ban
 14. Around the Web
 15. No Overtime Like The Present
 16. Are we rewarded for being ‘good’?
 17. On “The Great Apostasy”
 18. A Study of Revelation: Refuting False Doctrines
 19. Over 400 Jehovahs Witnesses Faint After Toxic Gas Attack In Angola
 20. Attending a Jehovah’s Witnesses Kingdom Hall Meeting
 21. Open letter to the AAWA
 22. #mcm: Christen & Dopetistic
 23. Overcoming That #ChristmasDebt

Gates to different belief systems in this world

A housewife with four grown children and grandchildren looks at her blog at the many different systems of belief. She also knows that

Everybody knows  that there are people  in this world  whose word  simply cannot be trusted.     They might have attained the status  of top leadership  in the country,  they might be very wealthy,  they might be considered very intellectual,  they might be spiritual leaders — whatever the case may be,  it is noted,  often by their deeds,  that their word should not be trusted. {The Sum Of Thy Word Is Truth}

Everyday we are confronted with a lot of words, news-gatherings etc.. these days it is even fashion to have several people trying to manipulate others and spreading false accusations or what a certain American person would call real news whilst naming the other and real facts ‘fake news’.

Some people use their words  to gain political power over others;  some use words to illegally gain wealth;  some use words  to intimidate others  with their supposed  “knowledge”;  and there are false spiritual leaders,  who desire to rule  over others spiritually  with their words. {The Sum Of Thy Word Is Truth}

These days many people, certainly here in West Europe and in the Middle East can feel the damage which is caused by those who trap in the mousetrap of some of those false teachers who do more damage to the faith they are so called defending, than doing good to it are creating reasons for non-believers to come to believe in Allah/God or to get them converted to real Islam.

With the Internet,  TV,  radio,  books,  newspapers,  etc.,  each belief system  is trying to spread what they claim  is the absolute truth.     What in the world  should we believe  — if anything? {The Sum Of Thy Word Is Truth}

asks the American mother, adding

Most belief systems can almost be seen as  “agreeing”  quite a bit  on what is  “good”  behavior.     So, does it matter which one we  “prefer”?     Many will say it does not matter  what you believe,  just so long  as you are sincere  and  “try”  to be good. {The Sum Of Thy Word Is Truth}

English: Two symbols among more than 40 that a...

Two symbols among more than 40 that are authorized for use in National Cemeteries on headstones and markers, symboling religious or belief systems of the deceased. (Photo credit: Wikipedia)

Several Christians will say that all people are saved now and that we do not have to do any works any more (And looking at some of this mother her writings we get the impression she thinks too.). They are either mislead by their leaders or just are not very well accustomed with the Words of the Bible (The Words of God). Those not knowing their Holy Scriptures, be it the Hebrew Bible, the Messianic Scriptures or Greek Bible or the Quran are an easy pray for false teachers and for faith groups which prefer their own dogmatic teachings instead of keeping to the Set-apart or Holy Scriptures.

The mother who wants her web site to just glorify God and the salvation He offers to all of us, does not want to debate anyone’s doctrinal beliefs or holding discussions on various subjects. Her web site just wants to give some quiet time to consider various verses in God’s word.

Writing

There are so many different belief systems in this world. It should be obvious that it matters which is the right way to go. Out of all beliefs, only the Bible has shown itself to be true through all the fulfilled prophecies written there. {The Narrow Gate}

she must come to recognise that we can not avoid talking about the doctrinal issues because

even within those claiming to accept the Bible’s teachings, not all will reach their goal of heaven. How can that be? {The Narrow Gate}

She too must know that not all those denominations are teaching “teachings from God Almighty” and has to see that even in Christian denominations there are those who totally ignore that history proves they are presenting not only teachings from sinful men but that many of them even do not live according to what they preach.

Many people are afraid of their neighbours and afraid of the traditions of the world. They want to “fit in with the rest of the crowd”.

They’re afraid of what their neighbours, family, and friends might say about them. And, you know what? Everybody’s afraid. We all want to “fit in”. {Far Away Hearts}

It is fine to see that the mother has seen what happened in history and that

Going back to Jesus’ statement in Matthew 15:7-9,  we need to realize that the church from 1500 years, or more, ago,  accepted these traditions of men, only because they wanted more heathens to join the church.    The church leaders were so intent upon adding numbers to their church enrollment,  that they condoned heathen influences,  in order to draw heathens into the church.

Those ungodly decisions have influenced us to this day.    So,  we don’t have to feel alone in our dilemma of dealing with the fears and superstitions we influence our children with.    This sort of stuff has been going on since the beginning of time.

That is why Paul tells us in Ephesians 6:12,

“For our struggle is not against flesh and blood,  but against the rulers,  against the powers,  against the world forces of this darkness,  against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places.

Therefore,  take up the full armor of God,  that you may be able to resist the evil day,  and having done everything,  to stand firm.” {Far Away Hearts}

Looking at the world today, not much has changed between people. They still have many arguments with each other. They still fight against each other. But concerning faith and doing the works of faith we do see that these days there is less and less interest in the Divine Creator.

It is a pity the mother herself is taken into the trap of those who did agree with the Roman emperor to make Jeshua into the equal or similar person as Zeus, changing his name to Issou (Iessous/Ishi/Jesus) or ‘Hail Zeus” and making him into a three-godhead. She thinks Jesus to be God, though she says herself:

That very narrow gate”  “that leads  to life”  is a simple faith  in Jesus only  as our Lord and Savior.     We can’t add anything to that  —  or take anything away  from that. {The Narrow Gate}

We only can hope she shall come to see that she, like you and us shall have to come to believe in Jeshua, Jesus Christ, to be the only begotten son of God, the son of man, who is the sent one from God who got authorised to handle and to speak in the name of God and who was taken in the heavens to be seated next to God and not to replace God, and to be a mediator between God and man.

That belief in Christ is an essential part of salvation, too many forget. Lots of Christians do not come to see how important that is. Lots of Christians also do not recognise the grand effort Jesus had to do to bring salvation to mankind. They ignore that Jesus did not do his will but the Will of God. (Namely when Jesus is God, like they say, Jesus would always have done his own will.) They also seem to forget that Jesus gave his life and really died. Man can do God nothing and God can not die, but Jesus really did.

It is by ignoring the biblical facts that people exclude themselves from those who Jesus meant to be followers of him and to be the real lovers of God and not of the world.

Strangely enough the mother herself acknowledges

Jesus is pointedly showing us  that it is only faith  in Him  “that leads  to life”.     If we add  or subtract  from that simple truth,  we are widening  the “gate”  —  leading ourselves  and others  “to destruction”.      When describing the “narrow”“small” gate,   Jesus realized  that there would only be “few  who find it”.

We can only hope many more shall find the right road. it is even the task of believers in Christ to show others the Way (which is Jesus) to God. It are those believers in Christ and believers in God who have to show that

God’s word is the only “belief system” (if you will)  {The Sum Of Thy Word Is Truth}

English: Example of appendix from New World Tr...

English: Example of appendix from New World Translation of The Holy Scriptures, study edition, Danish Dansk: Eksempel på tillæg i Ny-Verden Oversættelsen af De Hellige Skrifter, studieudgaven, dansk (Photo credit: Wikipedia)

It is in the Word of God, the infallible Word provided by the Most High, namely the Bible (i.e. Old and New Testament) that we should go searching for the Truth, in the knowledge that That Word of God – The bible is the only Source of the Full Truth.

+

Preceding articles

Matthew 7:13-14 – The Nazarene’s Commentary: The True Disciple #1 The Narrow Gate and the way to destruction

Religious Theology – The wide gate!

++

Additional reading

 1. People Seeking for God 2 Human interpretations

+++

Further reading

 1. Origin of Edom, Babylon, and Rome, or Christianity
 2. Jews, God and History by Max I Dimont
 3. History of the Christian Church: Schaff, Philip, 1819-1893
 4. The changing global religious landscape
 5. Cult Mentality
 6. How someone just accepted how completely unfathomable the Trinity is, by faith. Reflection: The Trinity
 7. Faith Groups Urge Congress To Protect The Integrity Of Houses Of Worship By Maintaining Johnson Amendment
 8. Trump Signs Executive Order Easening Tax Burden On Religious Groups
 9. Bold Justice promotes civil citations
 10. Sacred Arts Tour in Coral Springs
 11. God vs Science
 12. Quick Ordination to Perform a Wedding or Two
 13. Will you see the glory of God?
 14. Strange Teachings
 15. Jesus’ Teachings were for Now
 16. My Own “Perfect” Path
 17. Dear God

+++

The Acts Of The Sent Ones Chapter 1

The Acts Of The Sent Ones = Maaseh Shlichim – Chapter 1

 

A historical book used to record the transition between the Jewish dispensation and the ‘New Yisrael’ church.

 

1 The first scroll have I made, O Theophilos, {1 Luke 1:3} of all that יהושע {Yahshua/ Yeshua/Jeshua (Jesus)} began both to do and teach,
2 Until the day in which He was taken up, after He through the Ruach Hakodesh had given His Torah to the shlichim whom He had chosen:
3 To whom also He showed Himself alive after His passion by many infallible proofs, being seen by them forty days, and speaking of the things pertaining to the malchut of יהוה {Jehovah}.4 And, as He ate lechem together with them, {2 Aramaic Peshitta.}
He commanded them that they should not depart from Yahrushalayim, but wait for the Promise of Abba, which, He said, you have heard from Me.
5 For Yochanan ha Matbeel truly immersed with mayim;
but you shall be immersed with the Ruach Hakodesh not many days from now.
6 When they therefore had come together, they asked Him, saying, Master, will You at this time restore again the malchut to Yisrael? {3 When there is togetherness in believing Yisrael, the main concern will be the restoration and regathering of the two houses. These folks hardly agreed on anything, but with one accord were concerned that Yahshua was returning to the Father without Efrayim and Judah first being joined again as one in YHWH’s hand. This question set in a future tense, is valid and ample evidence that the restoration was paramount in Yahshua’s ministry, and moreover had never fully taken place previously, at the time of the Jews’ return from Babylonian exile, nor in Hezekiah, or Josiah’s days, as some erroneously claim.}
7 And He said to them, It is not for you to know the times, or the moadim, which Abba has put under His own authority. {4 Yahshua answered them in the future tense in verses 7-8, illustrating that His Father had not yet revealed the exact future timing of the full restoration to anyone. The question posed by the disciples and Messiah’s answer, forever dismisses any attempt to contrive, or fabricate some supposedly well-known, past reunion of the two houses, five hundred years before  Yahshua came in the flesh.
8 But you shall receive power, after the Ruach Hakodesh has come upon you: and you shall be witnesses to Me both in Yahrushalayim, and in all Yahudah, and in Shomron, and to the four corners of the olam. {5 Note the plan for regathering Yisrael clearly outlined. In context, this commission is given in response to the disciples’ question on how to restore Yisrael.  He told them that they could not know when it would be fully accomplished, but He told them the method by which it would come to pass. He sent them out to all Yisrael, both in Judea, in Samaria and the entire world. There is only one Great Commission, not three. In all three areas, lost sheep of Yisrael are to be found.}
9 And when He had spoken these things, while they looked, He was taken up; and a cloud received Him out of their sight.
10 And while they looked steadfastly toward the shamayim as He went up, see, two men stood by them in
white apparel; {1 In context, one messenger representing both houses that would be coming together by the proclaiming of
the Good News.}
11 Who also said, You men of Galil, why do you stand gazing up into the shamayim? This same יהושע {Yahshua/ Yeshua/Jeshua (Jesus)}, who is taken up from you into the shamayim, shall so come in like manner as you have seen Him go into the shamayim. {2 Physically, bodily and back to the Mt. of Olives.}
12 Then they returned to Yahrushalayim from the har called Olives, which is from Yahrushalayim a Shabbat day’s journey.
{3 As determined by the Sanhedrin of that day. This concept became part of the Jewish oral law.}
13 And when they came back, they went up into an upper room, where there were staying Kepha, and Yaakov, and Yochanan, and Andri, Philip, and Toma, Bartholomi, and Mattityahu, Yaakov the son of Alphai, and Shimon the Zealot, and Yahudah the brother of Yaakov.
14 These all continued with one accord in the tefillot and supplication, {4 The upper room was the place where the prayer meeting of the leaders of Renewed Covenant Yisrael took place, but was not the place where the Spirit fell. The error of superimposing this prayer venue onto and into the events of chapter 2 has resulted in untold horror, tragedy and error, as seen in the alleged birth of a so-called gentile church.}
with the women, and Miryam the eema of יהושע {Yahshua/Jeshua}, and with His brothers.

15 And in those days Kepha stood up in the midst of the talmidim – the number of names together were about a hundred twenty – and said,
16 Men and Yisraelite brothers, this Katuv had to have been fulfilled, which the Ruach Hakodesh by the mouth of Dawid spoke before concerning Yahudah, who was a guide to them that took יהוה.
17 For he was numbered with us, and had obtained part of this service.
18 Now this man purchased a field with the reward of iniquity; and falling head first, he burst open in the middle, and all his intestines gushed out.
19 And it was known to all the dwellers at Yahrushalayim; so that field is called in their own language, Akel-Dahma, that is to say, The Field of Dahm.
20 For it is written in the Scroll of Tehillim, Let his dwelling be desolate, and let no man dwell in it: and let his office of service be given to another.
21 It is therefore necessary that one of these men who have been with us all the time that the Savior יהושע {Yahshua/ Jeshua} went in and out among us, 22 Beginning from the mikvah of Yochanan ha Matbeel, to the same day that He was taken up from us, one must be ordained to be a witness with us of His resurrection.

23 And they appointed two, Yoseph called Bar-Nava, who was surnamed Justus, and Mattityahu.
24 And they made tefillah, and said, You, Master יהוה{Jehovah} who knows the levim of all men, show which of these two
You have chosen, {5 They prayed and asked simply because there weretwelve disciples from each of the twelve tribes ordained for kingdom rulership, and the one that needed to be chosen was one who was first and foremost faithful and also one who would be from the same tribe that Judas was from. Only YHWH knew that for certain.}

25 That he may take part of this service and calling, from which Yahudah by transgression fell, that he might go to his own place. {6 As opposed to a faithful Yisraelite, who is said to be gathered to his people.}
26 And they gave out their lots; and the lot fell upon Mattityahu; and he was numbered with the eleven shlichim.

*

 

Acts of the Apostles in the version of the Restoration Scriptures True Name Edition Study Bible, Updated Third Edition, with Scriptural Supervision and Doctrinal Oversight by Rabbi Moshe Yoseph Koniuchowsky, Your Arms To Yisrael Publishing, 2007, 2008 CE
English: folio 11 recto of the codex with the ...

Folio 11 recto of the codex with the beginning of the Acts of the Apostles (Photo credit: Wikipedia)

+

Compare with: Hebraic Roots Bible Book of The Acts of the Apostles Chapter 1

+++

 

 • In My Name?? (christiaansite.wordpress.com) point out to the name of Jesus. To which we like to add: Jesus means Hail Zeus and is a name taken on later when the men in power wanted to have the association with the heathen gods and created the Holy Trinity and took on the heathen holy days.

  You could use Yahshua, but better use Jeshua, with the ‘e’ spoken out as a short ‘ai’ or like in ‘taken’.

 • Dutch readers can find Zeus een heerser van hemel en aarde + Heil tot de gezondene van God of Zeus + Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua
 • Find also: Lord or Yahuwah, Yeshua or Yahushua
 • …So You Think You Have to live And Dress Up as Jews To Be Saved? (aaronhalim.wordpress.com)
  As I cover my eyes may we be reminded that before we accept Yahshua as Messiah, we were blinded to our own sins and had no redemption from them. I spread the light of the candles with my hands throughout our home to express my desire as wife and mother that the light of The Messiah Yahshua and the joy of His Sabbath rest be spread throughout this place.
  +
  The Bible does not command us to wear a unique prayer shawl or tallit. Instead, it presumes that people wore a garment of some type to cover themselves and instructs them to add fringes (tzitzit) to the 4 corners of these (Numbers 15:38, Deuteronomy 22:12).
 • Creator and Blogger God 5 Things to tell (bijbelvorser.wordpress.com)
  Though many people forgot who was their Creator God provided signs and ways of living so that people could recognise the Hand behind everything.
 • On Smoke And Mirrors Versus About 666 from Below Attached (Corrected Copy) (edencultures.com) it seems impossible to react because there can not be logged in though the password and user name are right. But also here we like to ad the same comment as above and would like you to see to Christadelphian World to find more on the subject of Jesus his name and the meaning of “Jesus” and why we and many other bible students prefer Jeshua.
  +
  it is the Greek name or title of “Christ” in place of the Hebrew name, “Messiah” that is the very “name of blasphemy” of Revelations 13:1. Therefore, it is the name, Ihsous or Ihseus Christos, which became, in English, Jesus Christ, which was substituted by Greek and Latin Interpreters in place of the true name, Yahshua, The Messiah, that is “the name and number of a man” who is The Anti-Messiah, and the “name of blasphemy” of Rev 13:1!
 • Creator and Blogger God 4 Expounding voice (bijbelvorser.wordpress.com)
  As in the Old Times if individual Jews were to receive Jehovah’s favour and protection, they had to repent and start obeying Him, we too today have to make the right choice and go for Jehovah God. It are we ourselves who have to make up our own mind, like those people in ancient times had also to choose for their false gods or for the One and Only God, Jehovah.
  +
  In order to do God’s will, Jesus his disciples prayed also to Jehovah, like their teacher had showed them how to do: “Grant your slaves to keep speaking your word with all boldness.” What was Jehovah’s immediate response? “The place in which they were gathered together was shaken; and they were one and all filled with the holy spirit and were speaking the word of God with boldness.”

 

Am ersten Tag für Mazza

File:Ignoto del XV secolo Ultima Cena Boccioleto Alpe Seccio.jpg

Das Heilige Abendmahl – 15 Jahrhundert , Oratorio di San Lorenzo all’Alpe Seccio, Boccioleto, Vercelli, Italy

 

 

*

“1  NACH zwei Tagen war aber das Fest des Passa und der ungesäuerten Brote. Und die Hohenpriester und die Schriftgelehrten trachteten darnach, wie sie ihn mit List festnehmen und töten könnten. 2 Sie sagten nämlich: Nicht am Fest, damit kein Aufruhr des Volkes entsteht!” (Markus 14:1-2 ZB_1931)

“10 UND Judas Ischarioth, jener eine von den Zwölfen, ging hin zu den Hohenpriestern, um ihn an sie zu verraten. 11 Sie aber freuten sich, als sie es hörten, und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er trachtete darnach, wie er ihn bei guter Gelegenheit verriete.” (Markus 14:10-11 ZB_1931)

“6 (22:7) Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, /ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. / 7 (22:8) Alle, die mich sehen, spotten meiner, /verziehen die Lippen und schütteln den Kopf: /{#Ps 35:16; Hio 16:10; Mt 27:39}” (Psalmen 22:6-7 ZB_1931)

“Und ich sprach zu ihnen: Beliebt es euch, so gebt mir meinen Lohn, wo nicht, so lasst es bleiben. Da wogen sie mir meinen Lohn dar, dreissig Lot Silber.” (Sacharja 11:12 ZB_1931)

“Denn eine Wurzel aller bösen Dinge ist die Geldgier; und etliche, die sich ihr ergaben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt. {#Mt 6:19; Lu 12:15; Eph 5:5}” (1 Timotheus 6:10 ZB_1931)

14 Nisan

“12  UND am ersten Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passalamm schlachtete, sagten seine Jünger zu ihm: Wohin willst du, dass wir gehen und Vorbereitungen treffen, damit du das Passamahl essen kannst? 13 Und er sandte zwei seiner Jünger und sagte zu ihnen: Gehet in die Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug mit Wasser trägt; folget ihm, 14 und wo er hineingeht, da saget zu dem Hausherrn: Der Meister lässt sagen: Wo ist meine Herberge, in der ich mit meinen Jüngern das Passamahl essen kann? {#Mr 11:3} 15 Und er wird euch ein grosses Obergemach zeigen, das mit Polstern belegt und bereit ist; und dort bereitet es für uns zu! 16 Da gingen die Jünger hin, kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passamahl. 17 UND als es Abend geworden war, kam er mit den Zwölfen. 18 Und während sie bei Tische sassen und assen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch: Einer von euch wird mich verraten, (einer,) der mit mir isst. {#Ps 41:9} 19 Sie fingen an, betrübt zu werden und einer nach dem andern zu ihm zu sagen: Doch nicht ich? 20 Er aber sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir die Hand in die Schüssel taucht. 21 Denn der Sohn des Menschen zwar geht dahin, wie von ihm geschrieben steht; aber wehe dem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird! Es wäre ihm besser, wenn er nicht geboren wäre, jener Mensch. 22 UND als sie assen, nahm er Brot, sprach das Dankgebet darüber, brach es, gab es ihnen und sagte: Nehmet! Das ist mein Leib. 23 Und er nahm den Kelch, sprach das Dankgebet darüber und gab ihnen denselben; und sie tranken alle daraus. 24 Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. {##2Mo 24:8}” (Markus 14:12-24 ZB_1931)

“14 UND als die Stunde da war, setzte er sich zu Tische und die Apostel mit ihm. 15 Und er sprach zu ihnen: Mich hat sehnlich verlangt, dieses Passamahl mit euch zu essen, bevor ich leide. {##1Kor 5:7} 16 Denn ich sage euch: Ich werde es nicht mehr essen, bis es in seiner Vollendung gefeiert wird im Reiche Gottes. 17 Und er nahm den Kelch, sprach das Dankgebet darüber und sagte: Nehmet ihn und teilet ihn unter euch! 18 Denn ich sage euch: Ich werde von jetzt an vom Gewächs des Weinstocks nicht (mehr) trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. 19 Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet darüber, brach es, gab es ihnen und sagte: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis! 20 Und ebenso nach der Mahlzeit den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, das für euch vergossen wird. {##2Mo 24:8; Jer 31:31; Heb 9:20}” (Lukas 22:14-20 ZB_1931)

“Der Kelch der Danksagung, über dem wir Danksagen, ist er nicht Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht Gemeinschaft mit dem Leibe Christi? {##1Kor 11:24 25; Mt 26:26 27; Apg 2:42}” (1 Korinther 10:16 ZB_1931)

“21  Doch siehe, die Hand dessen, der mich verraten wird, ist mit mir auf dem Tische. 22 Denn der Sohn des Menschen zwar geht dahin, wie es bestimmt ist; doch wehe dem Menschen, durch den er verraten wird!” (Lukas 22:21-22 ZB_1931)

“17 UND als es Abend geworden war, kam er mit den Zwölfen. 18 Und während sie bei Tische sassen und assen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch: Einer von euch wird mich verraten, (einer,) der mit mir isst. {#Ps 41:9} 19 Sie fingen an, betrübt zu werden und einer nach dem andern zu ihm zu sagen: Doch nicht ich? 20 Er aber sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir die Hand in die Schüssel taucht. 21 Denn der Sohn des Menschen zwar geht dahin, wie von ihm geschrieben steht; aber wehe dem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird! Es wäre ihm besser, wenn er nicht geboren wäre, jener Mensch. 22 UND als sie assen, nahm er Brot, sprach das Dankgebet darüber, brach es, gab es ihnen und sagte: Nehmet! Das ist mein Leib. 23 Und er nahm den Kelch, sprach das Dankgebet darüber und gab ihnen denselben; und sie tranken alle daraus. 24 Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. {##2Mo 24:8} 25 Wahrlich, ich sage euch: Ich werde vom Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken bis zu jenem Tage, wo ich es neu trinken werde im Reiche Gottes.” (Markus 14:17-25 ZB_1931)

“24 ES entstand aber unter ihnen auch ein Streit darüber, wer von ihnen als der Grösste gelten könne. {#Lu 9:46} 25 Da sprach er zu ihnen: Die Könige der Völker üben die Herrschaft über sie aus, und ihre Gewalthaber lassen sich Wohltäter nennen. 26 Ihr dagegen nicht so! Sondern der Grösste unter euch soll werden wie der Jüngste, und der Hochstehende wie der Dienende. {#Lu 9:48} 27 Denn wer ist grösser, der zu Tische Sitzende oder der Dienende? Ist es nicht der zu Tische Sitzende? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. {#Joh 13:1-14} 28 Ihr aber seid die, welche in meinen Versuchungen bei mir ausgeharrt haben. {#Joh 6:67} 29 Und wie mir mein Vater ein Königreich bestimmt hat, bestimme ich für euch, {#Lu 12:32} 30 dass ihr an meinem Tisch essen und trinken sollt in meinem Reich und auf Thronen sitzen, um die zwölf Stämme Israels zu richten. {#Mt 19:28}” (Lukas 22:24-30 ZB_1931)

“26 UND nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. {#Ps 113; Ps 114; Ps 115; Ps 116; Ps 117; Ps 118; } 27 Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr werdet alle Anstoss nehmen; denn es steht geschrieben: “Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe werden sich zerstreuen.” {#Sac 13:7; Joh 16:32} 28 Aber wenn ich auferweckt worden bin, werde ich euch nach Galiläa vorangehen. {#Mr 16:7}” (Markus 14:26-28 ZB_1931)

“Erhebe dich, Schwert, wider meinen Hirten, wider den Mann, der mir am nächsten steht! spricht der Herr der Heerscharen. Ich schlage den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen, und kehre meine Hand wider die Kleinen.” (Sacharja 13:7 ZB_1931)

“31  Da sagt Jesus zu ihnen: Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoss nehmen; denn es steht geschrieben: “Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen.” {#Sac 13:7; Joh 16:32} 32 Wenn ich aber auferweckt worden bin, werde ich euch nach Galiläa vorangehen. {#Mt 28:7} 33 Da antwortete Petrus und sagte zu ihm: Wenn alle an dir Anstoss nehmen, werde ich doch niemals Anstoss nehmen. 34 Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: In dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. {#Joh 13:38} 35 Petrus sagt zu ihm: Auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sagten auch alle (andern) Jünger.” (Matthäus 26:31-35 ZB_1931)

“31 Jesus antwortete ihnen: Jetzt glaubt ihr? 32 Siehe, die Stunde kommt und ist (schon) gekommen, wo ihr euch zerstreuen werdet, jeder in seine Heimat, und mich allein lassen werdet — und doch bin ich nicht allein, denn der Vater ist bei mir. {#Mr 14:27 50; Joh 8:29} 33 Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. {#Joh 14:27; Rö 5:1; 1Jo 5:4}” (Johannes 16:31-33 ZB_1931)

“1  DIES redete Jesus; und er erhob seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen; verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, {#Joh 12:23 28} 2 wie du ihm Macht über alles Fleisch gegeben hast, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. {#Joh 3:35; Joh 6:37; Mt 11:27; Mt 28:18} 3 Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. {##1Kor 8:6} 4 Ich habe dich verherrlicht auf Erden und habe das Werk vollendet, das du mir übergeben hast, damit ich es tue. {#Joh 4:34} 5 Und jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war! {V. 24; #Joh 1:1-3; Php 2:6} 6  Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort gehalten. {#Mt 6:9; V 9} 7 Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. 8 Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben; und sie haben sie angenommen und haben in Wahrheit erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. {#Joh 16:27 30}” (Johannes 17:1-8 ZB_1931)

*

Vorhergehend: Diener um der Wahrheit willen Gottes

Version Français: Le premier jour de matsa

English version: On the first day for matzah

Nederlandse versie: Op de eerste dag voor matzah

+++

 • Enjoying the wealth – Das Geniessen von Wohlstand (ofradix.net)
  Lasst und den Frühlingsanfang feiern, die Jahreszeit des frischen Grüns und der Hoffnung. Die folgenden Gedanken über Wohlstand wurden von einem Kommentar zur Geschichte vom Asketen im Palast inspiriert.
  +
  Allerdings werde ich bedingungslos die Schönheit eines Sonnenuntergangs, die Fülle der frischen Grüns, das im Klostergarten sprießt, die langjährige Nutzung meiner Wollmütze, handgefertigt aus der Wolle von Schafen die ich vor Jahrzehnten gehütet habe, den Wärme von Freundschaft und Gemeinschaft, das Ersparte vom Lohn geleisteter Arbeit, und so viele andere Quellen des Reichtums, die für uns alle vorhanden sind, geniessen.
 • Obedience – Gehorsam (ofradix.net)
  Was mir sofort aufgefallen ist, ist das Gefälle, das notwendig ist für Gehorsam im konventionellen Sinn: Unterordnen setzt voraus, dass etwas anderes, dass jemand anders, übergeordnet ist. Selbst wenn man das eigene Gewissen als Autorität betrachtet, wird ein Gefälle zwischen dem Selbst und dem Gewissen definiert.
  +
  Gehorsam kann demzufolge die Suche nach dem Willen Gottes sein. Als Quäker praktiziere ich die Hellhörigkeit als zentrales Element der Liturgie. Da das Göttliche sich in jedem Mitmenschen und in jedem Mitgeschöpf manifestiert, sollen mir deren Bedürfnisse mit Anlass sein, dem göttlichen Willen gehorsam zu werden und als Richtlinie für mein Handeln zu Grunde liegen.
 • Today’s Gospel Reading (matthew 26:14-25) (prayers4reparation.wordpress.com)
  When evening came he was at table with the twelve disciples.
 • Maunday Thursday of Holy Week (opperblog.wordpress.com)
  When Jesus rode into Jerusalem on Palm Sunday, He knew He had just five days to live.  Worst of all, He would be crucified–hung on a cross, dying of asphyxiation as His body sagged and eventually caused his lungs to collapse.
  +
  They had been together for three years and now one of them would lead their Jesus to death.  They couldn’t imagine one of them would do that to their friend.
  +
  Though many today want to believe communion forgives sins and that’s its purpose, I believe that is a misinterpretation of Scripture.  Jesus was reminding the Twelve that a blood sacrifice was required by God for forgiveness of sins, and He would forever be that blood sacrifice.  No one needs communion to be forgiven–no one.  Forgiveness comes simply by sincere repentance and request of God.
 • Carissimi; Today’s Mass: Holy Tuesday (frjeromeosjv.wordpress.com)
  This Bread, this Body of the Man-God, is bruised, torn, and wounded; the Jews nail it to the Wood; so that, it is, in a manner, made one with the Wood, and the Wood is all covered with Jesus’ Blood. This Lamb of God was immolated on the Wood of the Cross: it is by his immolation, that we have had given to us a Sacrifice, which is worthy of God; and it is by this Sacrifice, that we participate in the Bread of Heaven, the Flesh of the Lamb, our true Pasch.
 • Day 55-Maundy Thursday (365daysoffocus.wordpress.com)
  This day has come to be known as Maundy Thursday. To be honest I thought it had to do with the special food the Jews traditionally ate, but I wasn’t sure so I looked it up. And am I glad I did. I was surprised to learn it has to do with the washing of the Disciple’s feet. Most scholars think it comes from the first word of the phrase “Mandatum novum do vobis ut diligatis invicem sicut dilexi vos” meaning “A new commandment I give to you, love one another; as I have loved you” (Jn 13:34), which is why they say Jesus washed the Apostles feet.
 • Walk with Jesus: Purposeful in the midst of turbulence (kzlam36.wordpress.com)
  Walking with Jesus in His last three days journey on earth is not easy as it gets heavier each day. Today we are surrounded by evil and murderous plot from the authorities, betrayals, empty vows and repeated denials from loved ones, armed intimidation, illegal arrest, humiliation, falsehood, greed and unjust conviction of the innocent. But  Jesus remained calm and majestic. He is purposeful.
 • The Last Supper (drcindysimpson.com)
  Sharing meals was a regular part of Jesus’ ministry.  Scripture contains many stories about Jesus eating with His disciples and with sinners, teaching at meals, and teaching through parables that centered on meals/banquets.  Thus it seems only fitting that on the evening before His crucifixion, Jesus shared a meal, the Passover meal, with His disciples.
 • Judas Iscariot’s Betrayal – Holy Wednesday Lenormand Reading (seerpathways.com)
  2,000 years ago on the Wednesday before the Passover Sabbath, Judas Iscariot played a pivotal role in the Redemption drama that forever changed history. He betrayed his Teacher for 30 pieces of silver. Many argue that if God needed Judas Iscariot to betray Jesus, he can’t really be held accountable for his transgression.
 • Today’s Gospel Reading (john 13:21-33; 36-38) (prayers4reparation.wordpress.com)
  While at supper with his disciples, Jesus was troubled in spirit and declared, “I tell you most solemnly, one of you will betray me.”

Tag Cloud

Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10 ~ <<All Lives, Remainder Loves, Faiths and Hopes matter!>>

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

Theological NoteBook

Dabbling into Theology

%d bloggers like this: