An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Archive for the ‘Woord van God’ Category

Neergeschreven namens God om op te voeden tot een deugdzaam leven

“23  En dit is niet alleen voor hem geschreven, 24 maar ook voor ons, want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we geloven in hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt:” (Romeinen 4:23-24 NBV)

“Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.” (Romeinen 15:4 NBV)

“16 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.” (2 Timotheüs 3:16-17 NBV)

“19  Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. 20 Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, 21 want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.” (2 Petrus 1:19-21 NBV)

“die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monde van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld.” (Handelingen 3:21 NBV)

“De HEER heeft deze woorden-deze, en niet meer-tot u gesproken toen u daar bijeen was. Met een geweldig stemgeluid kondigde hij op de berg zijn geboden af, vanuit vuur en dreigende, donkere wolken, en hij schreef ze op twee stenen platen en gaf die aan mij.” (Deuteronomium 5:22 NBV)

“8 Schrijf alle bepalingen van deze wet heel duidelijk op die stenen.’ 9 Omringd door de Levitische priesters zei Mozes tegen heel Israël: ‘Wees stil en luister, Israël. Vandaag bent u het volk van de HEER, uw God, geworden. 10 Wees hem daarom gehoorzaam en leef zijn geboden en wetten na, zoals ik ze u nu heb voorgehouden.’” (Deuteronomium 27:8-10 NBV)

“2 ‘De geest van de HEER sprak in mij, zijn woorden zijn op mijn tong. 3 De God van Israël heeft gesproken, de rots van Israël heeft over mij gezegd: “Wie rechtvaardig heerst over de mensen, heerst in diep ontzag voor God. 4 Hij is als een stralende morgenzon die na de regens opkomt aan een wolkeloze hemel en met zijn warmte het jonge groen laat opschieten.”” (2 Samuël 23:2-4 NBV)

“Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt? spreekt de HEER.” (Jeremia 23:29 NBV)

“Toen zei hij: ‘Luister, dit zegt de HEER over Zerubbabel: Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen-zegt de HEER van de hemelse machten-maar met de hulp van mijn geest.” (Zacharia 4:6 NBV)

“Ze lieten de woorden en vermaningen die de HEER van de hemelse machten hun door zijn geest bij monde van de vroegere profeten voorhield niet tot zich doordringen, maar sloten zich ervoor af. Daarom werden ze getroffen door de toorn van de HEER van de hemelse machten.” (Zacharia 7:12 NBV)

“Zelf heeft David, geïnspireerd door de heilige Geest, gezegd: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’ ”” (Markus 12:36 NBV)

“‘Broeders en zusters, het schriftwoord waarin de heilige Geest bij monde van David heeft gesproken over Judas, de gids van hen die Jezus gevangen hebben genomen, moest in vervulling gaan.” (Handelingen 1:16 NBV)

“Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat hij bij monde van alle profeten had aangekondigd: dat zijn messias zou lijden en sterven.” (Handelingen 3:18 NBV)

“(12:14) Door een profeet leidde de HEER Israël uit Egypte weg, door een profeet werd Israël gehoed.” (Hosea 12:13 NBV)

“Dit is de troost in mijn ellende: dat uw belofte mij doet leven.” (Psalmen 119:50 NBV)

“Want de lessen van je vader en je moeder zijn een lamp, een licht dat je vermaant en de weg wijst naar het leven.” (Spreuken 6:23 NBV)

“maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.” (Exodus 20:6 NBV)

“De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten.’” (Exodus 24:12 NBV)

“Houd je aan je verplichtingen tegenover de HEER, je God: gehoorzaam hem en neem zijn bepalingen, geboden, rechtsregels en voorschriften in acht, zoals die zijn vastgelegd in de wetten van Mozes. Dan zul je slagen in alles wat je doet en onderneemt,” (1 Koningen 2:3 NBV)

“Blijf volkomen toegewijd aan de HEER, onze God, door zijn voorschriften te volgen en u aan zijn geboden te houden, zoals u dat nu ook doet.’” (1 Koningen 8:61 NBV)

“Of zegt hij dit om ons? Om ons natuurlijk, want het is ook om ons dat er staat: ‘Een ploeger en een dorser werken beiden in de hoop op een aandeel in de oogst.’” (1 Corinthiërs 9:10 NBV)

“Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen.” (1 Corinthiërs 10:11 NBV)

“want de HEER straft wie hij liefheeft, zoals een vader die houdt van zijn zoon.” (Spreuken 3:12 NBV)

“En hij moet zich houden aan de betrouwbare boodschap die in overeenstemming is met de leer, zodat hij in staat is om anderen met heilzaam onderricht te bemoedigen en dwarsliggers terecht te wijzen.” (Titus 1:9 NBV)

“ontuchtplegers, knapenschenders, slavenhandelaars, leugenaars en plegers van meineed. De wet is er voor alles wat indruist tegen de heilzame leer,” (1 Timotheüs 1:10 NBV)

“Iemand die iets anders onderwijst en niet instemt met de heilzame woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer van ons geloof,” (1 Timotheüs 6:3 NBV)

“Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord, houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn.” (2 Timotheüs 1:13 NBV)

“Dát is pas een waar woord! Wijs hen daarom streng terecht, zodat ze een heilzaam geloof krijgen,” (Titus 1:13 NBV)

“Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht: ‘Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt,” (Hebreeën 12:5 NBV)

“Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’” (Johannes 2:17 NBV)

“De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is Geest, en leven.” (Johannes 6:63 NBV)

“23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. 24 Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. 25  Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. 27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28  Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. 29 Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. 30 Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij, 31 maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.’” (Johannes 14:23-31 NBV)

“Jezus zei: ‘Wat ik onderwijs heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft.” (Johannes 7:16 NBV)

“Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken.” (Johannes 12:49 NBV)

“10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. 11 Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. 12  Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. 13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. 15  Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18  Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.” (Johannes 14:10-18 NBV)

“Ze werden het niet met elkaar eens en gingen uiteen, maar niet voordat Paulus nog een laatste woord had gesproken: ‘Volkomen terecht heeft de heilige Geest bij monde van de profeet Jesaja tegen uw voorouders gezegd:” (Handelingen 28:25 NBV)

“10  Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. 14 Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15 de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16 en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17 Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.” (Efeziërs 6:10-17 NBV)

“maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding.” (1 Thessalonicen 5:8 NBV)

“De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is Geest, en leven.” (Johannes 6:63 NBV)

“Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.” (Hebreeën 4:12 NBV)

“die hoeft zijn ouders geen eerbied te tonen.” Zo ontkracht u het woord van God uit eerbied voor uw eigen traditie.” (Mattheüs 15:6 NBV)

“en zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel meer van dit soort dingen.’” (Markus 7:13 NBV)

“als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord.” (1 Petrus 1:23 NBV)

“De apostelen en de gemeenteleden in Judea hoorden dat ook de heidenen Gods woord hadden aanvaard.” (Handelingen 11:1 NBV)

“Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het woord van God dat ook werkzaam is in u, die gelooft.” (1 Thessalonicen 2:13 NBV)

“Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan.” (1 Thessalonicen 4:15 NBV)

“Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping.” (Jakobus 1:18 NBV)

*

+

Écrit pour Dieu de mettre à une vie vertueuse

Denn Gott aufgeschrieben, um bis zu einem tugendhaften Leben zu erwecken

Neergeskryf namens God om op te voed tot ‘n deugsame lewe

Jehova kann veranlassen, dass er steht

Jehovah kan hem staande houden

Jehovah kan hom staande hou

Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren

De heilige geest zal alle dingen welke gezegd zijn in herinnering terugbrengen

++

 1. Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen
 2. Ewige woord dat alles vertel
 3. Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)
 4. Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing
 5. Hele Skrif deur God geïnspireer om in die waarheid te onderrig en dwaling te bestry
 6. Bibel, Schwert des Geistes, in die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes
 7. Bibel, Helm des Heils, nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung und zur Züchtigung
 8. Bibel Gott redet Worte zu unserer Belehrung geschrieben

+++

Denn Gott aufgeschrieben, um bis zu einem tugendhaften Leben zu erwecken

 

 

“23  Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, 24 sondern auch unsertwegen, denen es angerechnet werden soll, weil wir an den glauben, welcher Jesus, unsern Herrn, auferweckt hat von den Toten, {#Rö 15:4; Rö 10:9; 1Pe 1:21}” (Römer 4:23-24 ZB_1931)

“Denn alles, was vormals geschrieben worden ist, das ist zu unsrer Belehrung geschrieben, damit wir durch die Standhaftigkeit und durch den Trost der Schriften die Hoffnung haben. {#Rö 4:23 24; 1Kor 10:11; 2Ti 3:16}” (Römer 15:4 ZB_1931)

“16 Jede von Gottes Geist eingegebene Schrift ist auch nütze zur Lehre, zur Überführung (des Sünders), zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, {##2Pe 1:19-21} 17 damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig ausgerüstet.” (2 Timotheus 3:16-17 ZB_1931)

“19  und so ist uns das prophetische Wort, das wir haben, fester geworden, und ihr tut gut, darauf zu achten als auf ein Licht, das an einem dunkeln Orte scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen, 20 indem ihr dies zuerst erkennt, dass keine Weissagung der Schrift durch (des Propheten) eigne Deutung (der Zukunft) zustande kommt. 21 Denn niemals ist eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht worden, sondern durch den heiligen Geist getrieben haben Menschen von Gott aus geredet. {##2Ti 3:16 17; 1Pe 1:10-12}” (2 Petrus 1:19-21 ZB_1931)

“den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Herstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen, von Ewigkeit her ausgesandten Propheten geredet hat. {#Apg 1:11; Kol 3:1; 1Kor 15:25 28}” (Apostelgescht 3:21 ZB_1931)

“Diese Worte redete der Herr auf dem Berge zu eurer ganzen Gemeinde, mitten aus dem Feuer, dem Gewölk und Dunkel, mit lauter Stimme, und weiter nichts. Und er schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln und gab sie mir. {##2Mo 31:18}” (5Mose 5:22 ZB_1931)

“8 Und du sollst alle Worte dieses Gesetzes recht deutlich auf die Steine schreiben. 9 Und Mose, samt den levitischen Priestern, sprach zu ganz Israel also: Sei stille und höre, Israel! Heute bist du zum Volke des Herrn, deines Gottes, geworden. 10 Darum sollst du auf das Wort des Herrn, deines Gottes, hören und tun nach seinen Geboten und Satzungen, die ich dir heute gebe.” (5Mose 27:8-10 ZB_1931)

“2 Der Geist des Herrn redet in mir, /und sein Wort ist auf meiner Zunge. / 3 Gesprochen hat der Gott Jakobs, /zu mir geredet der Fels Israels: /Wer gerecht herrscht über die Menschen, /wer herrscht in der Furcht Gottes, / 4 der strahlt wie das Licht am Morgen, /wie die Morgensonne ohne Wolken, /die nach dem Regen Grün aus der Erde sprossen lässt. /{V. 4-7: Versreihenfolge in Originalüs: V 4: 6: 7: 5}” (2 Samuel 23:2-4 ZB_1931)

“Ist nicht mein Wort wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? {#Heb 4:12}” (Jeremia 23:29 ZB_1931)

“Da hob er an und sprach zu mir: {die wirkliche Fortsetzung zu V. 6a folgt augenscheinlich erst in V. 10b-14, während die V. 6b-10a ein selbständiges Stück bilden.} Dies ist das Wort des Herrn über Serubbabel: Nicht durch Heeresmacht und nicht durch Gewalt, sondern durch meinen Geist! spricht der Herr der Heerscharen. {#Hag 2:5}” (Sacharja 4:6 ZB_1931)

“Sie machten ihr Herz hart wie Diamant, sodass sie die Weisung und die Worte nicht hörten, die der Herr der Heerscharen durch seinen Geist mittelst der frühern Propheten sandte. So kam denn vom Herrn der Heerscharen ein gewaltiger Zorn (über sie). {#Jes 48:4; Jer 5:3}” (Sacharja 7:12 ZB_1931)

“David selbst hat durch den heiligen Geist gesagt: “Der Herr sprach zu meinem Herrn: /Setze dich zu meiner Rechten, /bis ich hinlege deine Feinde/unter deine Füsse!” {#Ps 110:1}” (Markus 12:36 ZB_1931)

“Ihr Brüder, das Schriftwort musste erfüllt werden, das der heilige Geist durch den Mund Davids im voraus gesagt hat über Judas, der denen, die Jesus gefangennahmen, zum Führer wurde. {#Ps 41:9; Joh 13:18; Mt 26:23; Lu 22:47}” (Apostelgescht 1:16 ZB_1931)

“Gott aber hat das, was er durch den Mund aller Propheten vorherverkündigt hat, dass nämlich sein Christus leiden werde, auf diese Weise erfüllt. {#Lu 24:25-27; Jes 53:5}” (Apostelgescht 3:18 ZB_1931)

“(12:14) Und durch einen Propheten führte der Herr Israel aus Ägypten herauf, und durch einen Propheten ward es behütet.” (Hosea 12:13 ZB_1931)

“Das ist mein Trost in meinem Elend, /dass deine Verheissung mich am Leben erhält. /” (Psalmen 119:50 ZB_1931)

“Denn eine Leuchte ist das Gebot und die Weisung ein Licht, /und ein Weg des Lebens sind Rüge und Zucht, /{#Ps 119:105}” (Sprüche 6:23 ZB_1931)

“der aber Gnade übt bis ins tausendste Geschlecht an den Kindern derer, die mich lieben und meine Gebote halten.” (2 Mose 20:6 ZB_1931)

“Da sprach der Herr zu Mose: Steige herauf zu mir auf den Berg und bleibe daselbst, dass ich dir die steinernen Tafeln gebe, die Gesetze und Gebote, die ich aufgeschrieben habe, sie zu unterweisen.” (2 Mose 24:12 ZB_1931)

“Tue getreu deine Pflicht gegen den Herrn, deinen Gott, indem du in seinen Wegen wandelst und seine Satzungen und Gebote, seine Rechte und Verordnungen hältst, wie im Gesetze Moses geschrieben steht, auf dass du Glück habest in allem, was du tust, und überall, wohin du dich wendest, {#Jos 1:7}” (1 Könige 2:3 ZB_1931)

“Und euer Herz soll ganz dem Herrn, unserm Gott, gehören, sodass ihr in seinen Satzungen wandelt und seine Gebote haltet wie an diesem Tage.” (1 Könige 8:61 ZB_1931)

“oder sagt er es ganz und gar um unsertwillen? Um unsertwillen nämlich steht geschrieben, dass der Pflügende auf Hoffnung hin pflügen soll und der Dreschende auf Hoffnung hin (dreschen soll), dass er Anteil (am Ertrag) erhalte. {#Jak 5:7}” (1 Korinther 9:10 ZB_1931)

“Dies aber widerfuhr jenen als Exempel; geschrieben aber wurde es zur Warnung für uns, denen das Ende der Welt nahe bevorsteht. {#Rö 15:4; Heb 4:11; 1Pe 4:7}” (1 Korinther 10:11 ZB_1931)

“denn wen der Herr liebhat, den züchtigt er/wie ein Vater den Sohn, dem er wohlwill. {#Hio 5:17; Off 3:19}” (Sprüche 3:12 ZB_1931)

“festhaltend an dem der Lehre entsprechenden, zuverlässigen Wort, damit er imstande sei, auf Grund der gesunden Lehre sowohl zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu überführen. {##2Ti 4:2}” (Titus 1:9 ZB_1931)

“Unzüchtige, Knabenschänder, Sklavenhändler, Lügner, Meineidige, und wenn sonst etwas der gesunden Lehre entgegensteht, {##1Ti 6:3; 1Kor 6:9-11}” (1 Timotheus 1:10 ZB_1931)

“WENN jemand (dem Evangelium) Fremdes lehrt und nicht gesunden Worten, (nämlich) denen unsres Herrn Jesus Christus, und der Lehre beitritt, die der Frömmigkeit gemäss ist, {#Ga 1:6-9; 2Ti 1:13}” (1 Timotheus 6:3 ZB_1931)

“Halte fest am Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist! {##1Ti 6:3; Tit 2:1}” (2 Timotheus 1:13 ZB_1931)

“Dieses Zeugnis ist wahr; und aus diesem Grunde überführe sie mit Strenge, damit sie gesund werden im Glauben {##2Ti 4:2}” (Titus 1:13 ZB_1931)

“und habt den Zuspruch vergessen, der zu euch wie zu Söhnen redet: “Mein Sohn, achte die Züchtigung des Herrn nicht gering/und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst; /{V. 5-6: #Spr 3:11 12; Hio 5:17; Off 3:19; 1Kor 11:32}” (Hebräer 12:5 ZB_1931)

“Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht: “Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren.” {#Ps 69:9}” (Johannes 2:17 ZB_1931)

“Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch hilft nichts; die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. {##2Kor 3:6}” (Johannes 6:63 ZB_1931)

“23 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. {V. 21; #Mt 18:20; 2Kor 6:16; Eph 3:17-19} 24 Wer mich nicht liebt, befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. {#Joh 7:16 17} 25  Dies habe ich zu euch geredet, während ich noch bei euch bin. 26 Der Beistand {s. Anm. zu V. 16.} aber, der heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. {V. 16; #Mt 10:19 20} 27 Frieden lasse ich euch zurück, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz lasse sich nicht beunruhigen und verzage nicht! {V. 1; #Joh 16:33; Php 4:7; Rö 5:1} 28  Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe: Ich gehe hin und komme zu euch. Wenn ihr mich liebtet, hättet ihr euch gefreut, dass ich zum Vater gehe; denn der Vater ist grösser als ich. {V. 3 18 23} 29 Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist. {#Joh 13:19; Joh 16:4; Mt 24:25} 30 Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden; denn es kommt der Fürst der Welt. Und an mir findet er nichts; {#Joh 12:31; Joh 16:11; Eph 2:2} 31 aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat. (Darum) stehet auf, lasset uns von hier weggehen! {#Joh 10:18; Mt 26:46}” (Johannes 14:23-31 ZB_1931)

“Da antwortete ihnen Jesus und sprach: Meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat; {#Joh 8:26 28; Joh 12:49; Joh 14:24}” (Johannes 7:16 ZB_1931)

“Denn ich habe nicht von mir aus geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir Auftrag gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. {#Joh 8:26 28}” (Johannes 12:49 ZB_1931)

“10 Glaubst du nicht, dass ich im Vater (bin) und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, rede ich nicht von mir aus; der Vater aber tut seine Werke, indem er bleibend in mir ist. {#Joh 12:49} 11 Glaubet mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist; wo nicht, so glaubet es (doch) um der Werke selbst willen! {#Joh 10:25 38} 12  Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun und wird grössere als diese tun; denn ich gehe zum Vater, {#Mt 17:20; Apg 2:41} 13 und was ihr in meinem Namen erbitten werdet, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. {#Joh 15:7; Mr 11:24} 14 Wenn ihr in meinem Namen etwas erbitten werdet, {and. alte Textzeugen haben: “Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun.”} werde ich es tun. {#Joh 16:23 24; 1Jo 5:14 15} 15  Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten, {#Joh 15:10; 1Jo 5:3} 16 und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen andern Beistand {im Grundtext: “Paraklet,” d.h. w: “ein (zur Hilfe) Herbeigerufener”; damit ist gemeint ein Rechtsbeistand o Fürsprecher} geben, damit er in Ewigkeit bei euch sei, {V. 26; #Joh 15:26; Joh 16:7; 1Jo 2:1} 17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht erkennt. Ihr erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. {#Joh 16:13; Mt 10:20; Rö 8:26} 18  Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen; ich komme zu euch. {#Mt 28:20}” (Johannes 14:10-18 ZB_1931)

“Indem sie aber untereinander uneins waren, brachen sie auf, nachdem Paulus (noch) den einen Ausspruch getan hatte: Trefflich hat der heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern geredet,” (Apostelgescht 28:25 ZB_1931)

“10  IM übrigen werdet gekräftigt im Herrn und in der Macht seiner Stärke! {##1Kor 16:13} 11 Ziehet die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels standhalten könnt! {##1Pe 5:8 9; 2Kor 10:4} 12 Denn unser Ringkampf geht nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Gewalten, wider die Mächte, wider die Beherrscher dieser Welt der Finsternis, wider die Geisterwesen der Bosheit in den himmlischen Regionen. {#Eph 2:2; Lu 22:31; Hio 1:6} 13 Darum ergreifet die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage Widerstand leisten und alles vollbringen und standhalten könnt! 14 So haltet nun stand, an euren Lenden gegürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit {#Lu 12:35; 1Pe 1:13; 1Th 5:8; Jes 11:5} 15 und beschuht an den Füssen mit Bereitschaft für das Evangelium des Friedens, {#Jes 52:7} 16 und ergreifet bei dem allem den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen werdet löschen können! {#Spr 30:5; Ps 91:5} 17 Und nehmet an euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist! {##1Th 5:8; Heb 4:12; Jes 59:17}” (Epheser 6:10-17 ZB_1931)

“wir aber, die wir dem Tage angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit der Hoffnung des Heils als (wie mit einem) Helm. {#Eph 6:14-17; Jes 59:17}” (1 Thessalonich 5:8 ZB_1931)

“Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch hilft nichts; die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. {##2Kor 3:6}” (Johannes 6:63 ZB_1931)

“Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und hindurchdringend bis zur Scheidung von Gelenken und Mark der Seele und des Geistes und ein Richter der Gedanken und der Gesinnung des Herzens; {#Eph 6:17; Jer 23:29}” (Hebräer 4:12 ZB_1931)

“der braucht seinen Vater und seine Mutter nicht zu ehren; und so habt ihr das Wort Gottes eurer Überlieferung wegen ungültig gemacht.” (Matthäus 15:6 ZB_1931)

“und macht damit das Wort Gottes ungültig durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt; und Ähnliches der Art tut ihr viel.” (Markus 7:13 ZB_1931)

“denn nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem seid ihr wiedergeboren durch Gottes lebendiges und bleibendes Wort. {#Joh 1:13; Jak 1:18}” (1 Petrus 1:23 ZB_1931)

“DIE Apostel nun und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Heiden das Wort Gottes angenommen hatten. {#Apg 10:44-48; 1Th 2:13; Apg 8:14; V 22}” (Apostelgescht 11:1 ZB_1931)

“UND deshalb danken auch wir Gott unablässig, dass ihr das von uns gepredigte Wort Gottes, als ihr es empfingt, aufgenommen habt nicht als Wort von Menschen, sondern, wie es (das) in Wahrheit ist, als Wort Gottes, das in euch, den Gläubigen, auch wirksam ist. {##1Th 1:2}” (1 Thessalonich 2:13 ZB_1931)

“Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben, die wir bis zur Wiederkunft des Herrn übrigbleiben, den Entschlafenen nicht zuvorkommen werden. {##1Kor 15:23 51}” (1 Thessalonich 4:15 ZB_1931)

“Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe wären. {##1Pe 1:23}” (Jakobus 1:18 ZB_1931)

*

 

 +

Vorheriger Artikel

Neergeskryf namens God om op te voed tot ‘n deugsame lewe

Wahren Gott gibt sein Wort für immer Weisheit

Allmächtige Gott denn kein Mensch wird leben, der Dich sieht

Der heilige Geist wird euch an alle Dinge erinnern

Freigeben von Gottes Reichtum und Weisheit

Jehova kann veranlassen, dass er steht

Jehovah kan hem staande houden

Jehovah kan hom staande hou

++

Bibel, Schwert des Geistes, in die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes

Bibel, Helm des Heils, nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung und zur Züchtigung

Bibel Gott redet Worte zu unserer Belehrung geschrieben

Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing

Hele Skrif deur God geïnspireer om in die waarheid te onderrig en dwaling te bestry

+++

Reformation II: Die Hochachtung der Heiligen Schrift

Chicago-Erklärung – Artikel I

Lukas 16, 31

Hebräer 4,12-13

Neergeskryf namens God om op te voed tot ‘n deugsame lewe

 

Romeine 4: 23-24: 23 Dat ‘dit hom toegereken is’,+ is egter nie net ter wille van hom geskryf nie,+ 24 maar ook ter wille van ons, aan wie dit bestem is om toegereken te word, omdat ons glo in hom wat Jesus, ons Here, uit die dode opgewek het.+

Romeine 15:4: Want alles wat tevore geskryf is, is tot ons onderrigting+ geskryf,+ sodat ons deur ons volharding+ en deur die vertroosting+ van die Skrif hoop kan hê.+

2 Timoteus 3:16-17: 16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer+ en is nuttig om te onderrig,+ om tereg te wys,+ om dinge reg te stel,+ om in regverdigheid te dissiplineer,+ 17 sodat die mens van God volkome bevoeg kan wees,+ ten volle toegerus vir elke goeie werk.+

2 Timoteus 4:2: verkondig die woord,+ bly dringend daarmee besig in gunstige tye,+ in moeilike tye,+ wys tereg,+ berispe, vermaan, met alle lankmoedigheid+ en onderrigkuns.

2 Petrus 1:19-21: 19 Gevolglik is die profetiese woord+ vir ons vaster gemaak;+ en julle doen goed deur aandag daaraan te skenk soos aan ’n lamp+ wat in ’n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en ’n dagster+ opgaan, in julle harte. 20 Want dít weet julle allereers, dat geen profesie van die Skrif uit enige eie uitlegging voortspruit nie.+ 21 Want profesie is nooit deur die wil van ’n mens voortgebring nie,+ maar mense het uit God gespreek+ namate hulle deur heilige gees meegevoer is.+

Handelinge 3:21: 21 wat inderdaad deur die hemel self gehou moet word+ tot die tye van die herstel+ van alles waarvan God deur die mond van sy heilige profete+ van die ou tyd gespreek het.

Deuteronomium 5:22: 22 “Hierdie Woorde het Jehovah tot julle hele gemeente gespreek op die berg, uit die vuur,+ die wolk en die dik donkerheid, met ’n harde stem, en hy het niks bygevoeg nie; waarna hy dit op twee kliptafels geskryf het en dit aan my gegee het.+

Deuteronomium 27: 8-10: En jy moet op die klippe al die woorde van hierdie wet skryf+ en dit baie duidelik maak.”+Toe het Moses en die priesters, die Leviete, met die hele Israel gepraat en gesê: “Wees stil en luister, o Israel. Vandag het jy die volk van Jehovah jou God geword.+ 10 En jy moet na die stem van Jehovah jou God luister en sy gebooie+ en sy voorskrifte nakom+ wat ek jou vandag beveel.”

2 Samuel 23: 2-4: Die gees van Jehovah het deur my gespreek,+ En sy woord was op my tong. Die God van Israel het gesê, Tot my het die Rots van Israel gespreek:+ ‘Wanneer ’n heerser oor mense regverdig is,+ In die vrees van God heers, Dan is dit soos die môrelig, wanneer die son skyn,+ ’n Oggend sonder wolke.Van die glans, van die reën, spruit daar gras uit die aarde voort.’+

Jeremia 23:29: 29 “Is my woord dan nie só, soos ’n vuur”,+ is die woord van Jehovah, “en soos ’n smeehamer wat die groot rots verbrysel nie?”+

Sagaria 4:6: Toe het hy geantwoord en vir my gesê: “Dit is die woord van Jehovah aan Serubbaʹbel, wat lui: ‘“Nie deur ’n krygsmag+ of deur krag nie,+ maar deur my gees”,+ het Jehovah van die leërs gesê.

Sagaria 7:12: 12 En hulle hart+ het hulle soos ’n amarilsteen gemaak, om nie die wet en die woorde te gehoorsaam+ wat Jehovah van die leërs deur sy gees,+ deur middel van die vroeëre profete, gestuur het nie;+ sodat daar groot verontwaardiging by Jehovah van die leërs ontstaan het.”+

Markus 12:36:36 Deur die heilige gees+ het Dawid self gesê: ‘Jehovah het vir my Here gesê: “Sit aan my regterhand totdat ek jou vyande onder jou voete stel.”’+

Handelinge 1:16: 16 “Manne, broers, die Skrifgedeelte moes vervul word+ wat die heilige gees+ vooraf deur die mond van Dawid oor Judas+ gespreek het, wat ’n gids geword het vir dié wat Jesus gearresteer het,+

Handelinge 3: 18: 18 Maar op hierdie manier het God die dinge vervul wat hy vooraf deur die mond van al die profete aangekondig het, dat sy Christus sou ly.+

Hosea 12: 13: 13 En deur ’n profeet het Jehovah Israel uit Egipte laat optrek,+ en deur ’n profeet is hy opgepas.+

Psalm 119:50: 50 Dit is my vertroosting in my ellende,+ Want u woord het my in die lewe gehou.+

Spreuke 6:23: 23 Want die gebod is ’n lamp+ en die wet is ’n lig,+ en die teregwysings van dissipline is die weg van die lewe,+

Eksodus 20:6: maar liefderyke goedhartigheid bewys teenoor die duisendste geslag in die geval van dié wat my liefhet en my gebooie onderhou.+

Eksodus 24:1212 Jehovah het toe vir Moses gesê: “Klim teen die berg op na my toe en bly daar, aangesien ek vir jou die kliptafels wil gee en die wet en die gebod wat ek sal skryf om hulle te leer.”+

1 Konings 2:3: En jy moet die verpligting teenoor Jehovah jou God nakom deur in sy weë te wandel,+ deur sy insettinge, sy gebooie en sy regterlike beslissings+ en sy getuienisse te onderhou, volgens wat in die wet van Moses geskrywe staan,+ sodat jy omsigtig kan optree in alles wat jy doen en oral waarheen jy jou wend;

1 Konings 8:61: 61 En julle hart moet volkome+ met Jehovah ons God wees deur volgens sy voorskrifte te wandel en deur sy gebooie te onderhou, soos vandag.”

1 Korintiërs 9:1010 Of sê hy dit geheel en al om ons onthalwe? Ja, dit is om ons onthalwe geskryf,+ omdat die man wat ploeg, in hoop behoort te ploeg, en die man wat dors, dit behoort te doen in die hoop dat hy ’n deel sal ontvang.+

1 Korintiërs 10:11:11 En hierdie dinge het hulle as voorbeelde bly oorkom, en dit is opgeskryf as ’n waarskuwing+ vir ons op wie die eindes van die stelsels van dinge+ gekom het.

Spreuke 3:12: 12 want Jehovah wys die een tereg wat hy liefhet,+ net soos ’n vader doen met ’n seun in wie hy behae het.+

Titus 1:9:iemand wat met betrekking tot sy onderrigkuns+ stewig aan die betroubare woord vashou, sodat hy in staat kan wees om deur die gesonde+ leer te vermaan sowel as om die teësprekers tereg te wys.+

1 Timoteus 1:10: 10 hoereerders,+ mans wat by mans lê, ontvoerders, leuenaars, meinediges,+ en enigiets anders wat in stryd is+ met die gesonde leer+

1 Timoteus 6:3: As iemand ’n ander leer verkondig+ en nie instem met gesonde+ woorde, dié van ons Here Jesus Christus, of met die leer wat met godvrugtige toegewydheid strook nie,+

2 Timoteus 1:13: 13 Hou voortdurend vas aan die patroon van gesonde+ woorde wat jy van my gehoor het, met die geloof en liefde wat in verband met Christus Jesus is.+

Titus 1:13: 13 Hierdie getuienis is waar. Hou juis daarom aan om hulle met strengheid tereg te wys,+ sodat hulle gesond+ in die geloof kan wees

Hebreërs 12:5maar julle het die vermaning wat julle as seuns aanspreek, heeltemal vergeet:+ “My seun, moenie die dissipline wat van Jehovah kom, geringag nie, en moet ook nie beswyk wanneer jy deur hom tereggewys word nie;+

Johannes 2:17:17 Sy dissipels het onthou dat daar geskrywe staan: “Die ywer vir u huis sal my verteer.”+

Johannes 6:63: 63 Dit is die gees wat lewegewend is;+ die vlees is van hoegenaamd geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle gespreek het, is gees+ en is lewe.+

Johannes 14: 23-31: 23 Jesus het geantwoord en vir hom gesê: “As iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar,+ en my Vader sal hom liefhê, en ons sal na hom toe kom en ons woning by hom maak.+ 24 Hy wat my nie liefhet nie, bewaar nie my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar behoort aan die Vader wat my gestuur het.+

25 “Terwyl ek by julle gebly het, het ek hierdie dinge vir julle gesê. 26 Maar die helper, die heilige gees, wat die Vader in my naam sal stuur, dié sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek julle vertel het.+ 27 Ek laat vir julle vrede na, ek gee julle my vrede.+ Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Moenie dat julle hart verontrus word of van vrees ineenkrimp nie. 28 Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het: Ek gaan weg en ek kom terug na julle toe. As julle my liefgehad het, sou julle bly wees dat ek na die Vader toe gaan, want die Vader is groter+ as ek. 29 En nou het ek dit vir julle vertel voordat dit gebeur,+ sodat julle, wanneer dit wel gebeur, kan glo. 30 Ek sal nie veel meer met julle praat nie, want die heerser+ van die wêreld kom. En hy het geen houvas op my nie,+ 31 maar sodat die wêreld kan weet dat ek die Vader liefhet, doen ek net soos die Vader my die gebod gegee het+ om te doen. Staan op, laat ons hiervandaan gaan.

Johannes 7:16: 16 Hierop het Jesus hulle geantwoord en gesê: “Wat ek leer, is nie myne nie, maar behoort aan hom wat my gestuur het.+

Johannes 12:49:49 want ek het nie op eie ingewing gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, het vir my ’n gebod gegee oor wat om te sê en wat om te spreek.+

Johannes 14: 10-18: 10 Glo jy nie dat ek in eenheid met die Vader en die Vader in eenheid met my is nie?+ Die dinge wat ek vir julle sê, sê ek nie uit myself nie; maar die Vader wat in eenheid met my bly, doen sy werke.+ 11 Glo my dat ek in eenheid met die Vader en die Vader in eenheid met my is; of anders, glo op grond van die werke self.+ 12 Voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle: Hy wat geloof in my beoefen, hy sal ook self die werke doen wat ek doen; en hy sal groter werke+ as dié doen, want ek gaan na die Vader toe.+ 13 En wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in verband met die Seun verheerlik kan word.+ 14 As julle enigiets in my naam vra, sal ek dit doen.

15 “As julle my liefhet, sal julle my gebooie bewaar;+ 16 en ek sal die Vader versoek, en hy sal julle ’n ander helper gee om vir ewig by julle te wees,+ 17 die gees van die waarheid,+ wat die wêreld nie kan ontvang nie,+ want dit sien dit nie en ken dit ook nie. Julle ken dit, omdat dit by julle bly en in julle is.+ 18 Ek sal julle nie wees agterlaat nie.+ Ek kom na julle toe.

Handelinge 28: 25: 25 En omdat hulle dit nie met mekaar eens was nie, het hulle begin weggaan, terwyl Paulus hierdie een opmerking gemaak het: “Die heilige gees het gepas deur middel van die profeet Jesaja tot julle voorvaders gespreek

Efesiërs 6: 10-17: 10 Laastens, hou aan om krag te verkry+ in die Here en in die mag+ van sy sterkte. 11 Trek die volle wapenrusting+ van God aan, sodat julle kan vasstaan teen die sette+ van die Duiwel; 12 want ons het ’n worstelstryd,+ nie teen bloed en vlees nie, maar teen die regerings,+ teen die owerhede,+ teen die wêreldheersers+ van hierdie duisternis, teen die bose geesmagte+ in die hemelse plekke. 13 Neem daarom die volle wapenrusting van God op,+ sodat julle in die bose dag weerstand kan bied en, nadat julle alles deeglik gedoen het, kan vasstaan.+

14 Staan dus vas, julle lendene omgord+ met waarheid,+ en met die borsplaat van regverdigheid aan,+ 15 en julle voete geskoei+ met die toerusting van die goeie nuus van vrede.+ 16 Neem bowenal die groot skild van geloof op,+ waarmee julle al die brandende pyle van die bose sal kan blus.+ 17 En neem die helm+ van redding aan, en die swaard+ van die gees,+ dit is God se woord,+

1 Tessalonisense 5:8: Maar wat ons betref wat tot die dag behoort, laat ons nugter van verstand bly en die borsplaat+ van geloof+ en liefde aanhê en as ’n helm+ die hoop op redding;+

Johannes 6:63:63 Dit is die gees wat lewegewend is;+ die vlees is van hoegenaamd geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle gespreek het, is gees+ en is lewe.+

Hebreërs 4:12:12 Want die woord+ van God is lewend+ en oefen krag uit+ en is skerper as enige tweesnydende swaard+ en dring selfs deur tot die skeiding van siel+ en gees,+ en van gewrigte en hulle murg, en kan gedagtes en bedoelings van die hart onderskei.+

Matteus 15:6: hy moet sy vader glad nie eer nie.’+ En so het julle die woord van God kragteloos gemaak weens julle oorlewering.+

Markus 7:13:13 en so maak julle die woord van God+ kragteloos deur julle oorlewering wat julle oorgedra het. En julle doen talle soortgelyke dinge.”+

1 Petrus 1:23:23 Want julle is ’n nuwe geboorte gegee,+ nie deur verderflike+ nie maar deur onverderflike+ voortplantingsaad,+ deur middel van die woord+ van die lewende en blywende+ God.

Handelinge 11:1:11 En die apostels en die broers wat in Judeʹa was, het gehoor dat mense van die nasies+ ook die woord van God ontvang het.

1 Tessalonisense 2:13:13 Ja, daarom dank ons God ook onophoudelik,+ want toe julle God se woord ontvang het,+ wat julle by ons gehoor het, het julle dit nie as die woord van mense aangeneem nie+ maar, soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook in julle, die gelowiges, aan die werk is.+

1 Tessalonisense 4:15:15 Want dít sê ons vir julle deur Jehovah se woord,+ dat ons, die lewendes wat tot die teenwoordigheid van die Here bly lewe,+ die ontslapenes hoegenaamd nie sal voorgaan nie;

Jakobus 1:18:18 Omdat dit sy wil was,+ het hy ons deur die woord van waarheid voortgebring,+ sodat ons sekere eerstelinge+ van sy skepsele sou wees.

 

*

 

+

Vorige artikels

God die Almagtige ’n Gees Wie geen mens kan sien en nogtans lewe nie

Die helper, die heilige gees sal julle alles leer en julle herinner

Deel van God se Rykdom en Wysheid

Jehova kann veranlassen, dass er steht

Jehovah kan hem staande houden

Jehovah kan hom staande hou

Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren

De heilige geest zal alle dingen welke gezegd zijn in herinnering terugbrengen

++

 1. Ewige woord dat alles vertel
 2. Hele Skrif deur God geïnspireer om in die waarheid te onderrig en dwaling te bestry
 3. Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)
 4. Wahren Gott gibt sein Wort für immer Weisheit
 5. Bibel Gott redet Worte zu unserer Belehrung geschrieben
 6. Bibel, Schwert des Geistes, in die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes
 7. Bibel, Helm des Heils, nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung und zur Züchtigung
 8. Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing

+++

Delen van God’s Rijkdom en Wijsheid

33 O de diepte van Gods rijkdom+ en wijsheid+ en kennis!+ Hoe ondoorgrondelijk [zijn] zijn oordelen+ en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! 34 Want „wie heeft de zin van Jehovah* leren kennen,+ of wie is zijn raadsman geworden”?+ 35 Of: „Wie heeft hem eerst [iets] gegeven, zodat het hem vergolden moet worden?”+ 36 Want uit hem en door hem en voor hem zijn alle dingen.+ Hem zij de heerlijkheid in eeuwigheid.+ Amen.

diepte van Gods rijkdom:

 • Romeinen 2:4: Of veracht gij de rijkdom van zijn goedheid+ en verdraagzaamheid+ en lankmoedigheid,+ omdat gij niet weet dat de goedgunstige [hoedanigheid] van God u tot berouw* tracht te brengen?+
 • Romeinen 9:23: 23 opdat hij de rijkdom+ van zijn heerlijkheid zou kunnen bekendmaken over de vaten+ van barmhartigheid, die hij tevoren heeft bereid tot heerlijkheid,+
 • Kolossenzen 1:27:27 aan wie het God heeft behaagd bekend te maken wat de glorierijke rijkdom+ van dit heilige geheim+ onder de natiën is. Het is Christus+ in eendracht met U, de hoop van [zijn*] heerlijkheid.+
 • Romeinen 9:23: 23 opdat hij de rijkdom+ van zijn heerlijkheid zou kunnen bekendmaken over de vaten+ van barmhartigheid, die hij tevoren heeft bereid tot heerlijkheid,+
 • 2 Korinthiërs 4:6: Want het is God die gezegd heeft: „Het licht schijne* uit de duisternis”,+ en hij heeft op ons hart geschenen om [het] te verlichten+ met de glorierijke kennis*+ van God door* het aangezicht van Christus.+
 • Efeziërs 3:8: Aan mij, de allerminste+ van alle heiligen, werd deze onverdiende goedheid+ gegeven, opdat ik het goede nieuws over de onpeilbare rijkdom+ van de Christus aan de natiën zou bekendmaken+

diepte van Gods wijsheid:

 • Spreuken 2:6: Want Jehovah zelf geeft wijsheid;+ uit zijn mond zijn kennis en onderscheidingsvermogen afkomstig.+
 • Spreuken 3:19: 19 Jehovah zelf heeft in wijsheid de aarde gegrondvest.+ Hij heeft de hemel stevig bevestigd met onderscheidingsvermogen.+
 • Exodus 31:3: En ik zal hem vervullen met de geest van God inzake wijsheid en verstand en kennis en allerlei kunstvaardigheid,+
 • 1 Koningen 4:29: 29 En God* bleef Sa̱lomo wijsheid+ geven en een zeer grote mate van verstand*+ en breedheid van hart,+ gelijk het zand dat aan de zeeoever is.+
 • Jakobus 3:17:17 Maar de wijsheid+ van boven is allereerst zuiver,+ vervolgens vredelievend,+ redelijk,*+ bereid tot gehoorzamen, vol van barmhartigheid en goede vruchten,+ geen partijdig onderscheid makend,+ niet huichelachtig.+
 • 1 Korinthiërs 2:6:Nu spreken wij wijsheid onder hen die rijp+ zijn,* maar niet de wijsheid+ van dit samenstel van dingen, noch die van de regeerders van dit samenstel van dingen,*+ die teniet zullen gaan.+

diepte van Godskennis: Of: „de kennis van de heerlijkheid/ van God”

 • 2 Timotheüs 3:16: 16 De gehele Schrift is door God geïnspireerd*+ en nuttig om te onderwijzen,+ terecht te wijzen,+ dingen recht te zetten,*+ streng te onderrichten+ in rechtvaardigheid,
 • Psalm 139:6: [Die] kennis is te wonderbaar voor mij.+ Ze is zo verheven dat ik ze niet kan bevatten.+
 • Job 42:3: ’Wie is daar bezig raad te verduisteren zonder kennis?’+ Daarom heb ik gesproken, maar zonder begrip te hebben Van dingen die te wonderbaar voor mij waren, die ik niet weet.+
 • Psalm 40:5: Vele dingen hebt gijzelf gedaan,+ O Jehovah, mijn God, ja, uw wonderwerken en uw gedachten jegens ons;+ Niemand is met u te vergelijken.+ Zou ik geneigd zijn [erover] te vertellen en te spreken, Ze zijn te talrijk geworden om ze te kunnen verhalen.+
 • Psalm 131:1: 131 1 O Jehovah, mijn hart is niet hoogmoedig geweest,+ En mijn ogen zijn niet hovaardig geweest;+ Ook heb ik niet gewandeld in dingen die te groot,+ Noch in dingen die te wonderbaar voor mij zijn.+

God Zijn oordelen:

 • Psalm 36:6: Uw rechtvaardigheid is als de bergen Gods;*+ Uw rechterlijke beslissing is een grote waterdiepte.*+ Mens* en dier redt gij, o Jehovah.+
 • Genesis 18:25: 25 Het is van u niet denkbaar dat gij op deze wijze handelt, om de rechtvaardige met de goddeloze ter dood te brengen, zodat het de rechtvaardige moet vergaan als de goddeloze!+ Het is van u niet denkbaar.+ Zal de Rechter van de gehele aarde geen recht doen?”+
 • Psalm 92:15: 15 Om te vertellen dat Jehovah oprecht is.+ [Hij is] mijn Rots,+ in wie geen onrechtvaardigheid is.+

God Zijn wegen

 *

O de diepte van Gods rijkdom en wijsheid en kennis! — Rom. 11:33.

Als we denken aan iemand van wie we houden en over hem praten, kan onze band met hem sterker worden. Dat geldt ook voor onze band met Jehovah. Als herder keek David ’s nachts vaak naar de sterrenhemel en dan mediteerde hij over de onvergelijkelijke Schepper ervan. Hij schreef:

„Wanneer ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij hebt bereid, wat is dan de sterfelijke mens dat gij aan hem denkt, en de zoon van de aardse mens dat gij voor hem zorgt?” (Psalm 8:3, 4)

Als we in de velddienst gaan, denken we aan Jehovah en praten we over hem. Dat alleen al heeft een positieve uitwerking. Veel pioniers hebben gemerkt dat hun liefde voor God gegroeid is doordat ze meer tijd in de dienst doorbrengen. Ja, als we met anderen over de toekomstige zegeningen van het Koninkrijk praten, brengt dat ons dichter tot Jehovah. w13 15/9 5:1-3

File:Jehova witnesses in Lvov.jpg

De straten opgaand om te verkondigen. Getuigenis afleggend met het Woord van God in de hand.

+

Voorgaande aansluitende publicaties:

God die Almachtige Geest die geen mens kan zien

Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren

De heilige geest zal alle dingen welke gezegd zijn in herinnering terugbrengen

Deel van God se Rykdom en Wysheid

Freigeben von Gottes Reichtum und Weisheit

++

Gelieve verder te vergelijken met volgende artikelen:

 1. Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God
 2. Woord zonder boeien vol van kracht
 3. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 4. Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)
 5. Heilige Schrift Woord van God
 6. Woord van God
 7. Het oog gericht houden
 8. Want het is geen leeg woord
 9. God over zijn Naam יהוה
 10. Gehoorzaamheid beter dan offers
 11. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 12. Aanbid enkel de Schepper van alles

+++

Geloof aan mijn voordeur

Wahren Gott gibt sein Wort für immer Weisheit

 

 

Psalm 19:1 Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes;*+ Und die Ausdehnung tut das Werk seiner Hände kund.+

2. Mose 20: 1-3: Und Gott redete dann alle diese Worte*, indem [er] sprach:+ 2 „Ich bin Jehova, dein Gott,*+ der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus, herausgeführt habe.+ Du sollst keine anderen Götter*+ wider mein Angesicht* haben.

Jesaja 7: 7: Dies ist, was der Souveräne Herr Jehova gesagt hat: „Es wird nicht bestehen, noch wird es geschehen.+

Jeremia 1:9:Darauf streckte Jehova seine Hand aus und ließ sie meinen Mund berühren.+ Dann sprach Jehova zu mir: „Siehe, ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt.+

Johannes 14: 10: 10 Glaubst du nicht, daß ich in Gemeinschaft bin mit dem Vater und der Vater in Gemeinschaft ist mit mir?+ Die Dinge, die ich zu euch spreche, rede ich nicht aus* mir selbst; sondern der Vater, der in Gemeinschaft mit mir bleibt, tut seine Werke.+

Epheser 6:17: 17 Auch nehmt den Helm+ der Rettung und das Schwert+ des Geistes+, das ist Gottes Wort,+ entgegen,

2. Mose 3Und er sprach weiter: „Ich bin der Gott deines Vaters*, der Gott Abrahams, der Gott Ịsa·aks und der Gott Jakobs.“+ Dann verbarg Moses sein Angesicht, denn er fürchtete sich, den [wahren] Gott* anzuschauen.

1. Johannes 5 :2020 Wir wissen aber, daß der Sohn Gottes gekommen ist,+ und er hat uns verstandesmäßig+ befähigt,* den Wahrhaftigen zu erkennen.+ Und wir sind in Gemeinschaft+ mit dem Wahrhaftigen durch seinen Sohn Jesus Christus. Dies ist der wahre+ Gott und ewiges Leben.+

Offenbarung 4: 11 „Du bist würdig, Jehova*, ja du, unser Gott, die Herrlichkeit+ und die Ehre+ und die Macht zu empfangen,+ weil du alle Dinge erschaffen hast,+ und deines Willens+ wegen existierten sie und wurden sie erschaffen.“+

2. Mose 6Und Gott* fuhr fort, zu Moses zu reden und zu ihm zu sprechen: „Ich bin Jehova.+

Hiob 22 :13-14: 13 Und doch hast du gesagt: ‚Was weiß Gott* wirklich? Kann er durch dichtes Dunkel richten? 14 Wolken sind für ihn ein Versteck, so daß er nicht sieht, Und am Himmelsgewölbe wandelt er umher.‘

Nehemia 9: 5-6:

Und die Levịten Jeschụa und Kạdmiël, Bạni, Haschabnẹja, Scherẹbja, Hodịja, Schebạnja [und] Pethạchja sprachen dann: „Erhebt euch, segnet+ Jehova, euren Gott, von unabsehbarer Zeit bis auf unabsehbare Zeit.+ Und möge man deinen herrlichen Namen segnen,+ der erhaben ist über alle Segnung und Lobpreisung. Du bist Jehova, [du] allein;+ du selbst hast die Himmel gemacht,+ [ja] die Himmel der Himmel, und all ihr Heer,+ die Erde+ und alles, was darauf ist,+ die Meere+ und alles, was darin ist;+ und du erhältst sie alle am Leben; und das Heer+ der Himmel beugt sich vor dir nieder.

Psalms 50: 7-17: „Höre zu, o mein Volk, und ich will reden,+ O Israel, und ich will Zeugnis gegen dich ablegen.*+ Ich bin Gott, dein Gott. Nicht hinsichtlich deiner Schlachtopfer weise ich dich zurecht+ Noch [hinsichtlich] deiner Ganzbrandopfer, [die] beständig vor mir [sind]. Ich will nicht aus deinem Haus einen Stier nehmen,+ Aus deinen Hürden Ziegenböcke. 10 Denn mir gehört jedes wildlebende Tier des Waldes,+ Die Tiere auf tausend Bergen.+ 11 Mir ist jedes geflügelte Geschöpf der Berge gut bekannt,+ Und das Tiergewimmel des freien Feldes ist bei mir.+ 12 Wäre ich hungrig, ich würde es dir nicht sagen; Denn mir gehört das ertragfähige Land*+ und seine Fülle.+ 13 Soll ich das Fleisch von starken [Stieren] essen,+ Und soll ich das Blut von Ziegenböcken trinken?+ 14 Bring als dein Schlachtopfer Gott Dank* dar,+ Und bezahl dem Höchsten deine Gelübde;+ 15 Und rufe mich an am Tag der Bedrängnis.+ Ich werde dich befreien, und du wirst mich verherrlichen+.“ 16 Aber zu dem Bösen wird Gott sagen müssen:+ „Welches Recht hast du, meine Bestimmungen aufzuzählen+ Und meinen Bund* in deinem Mund zu führen?+ 17 Ja du — du hast Zucht gehaßt,+ Und du wirfst meine Worte ständig hinter dich.+

Epheser 4:1111 Und er gab einige als Apostel+, einige als Propheten+, einige als Evangeliumsverkündiger*+, einige als Hirten und Lehrer+,

1. Korinther 2: 1,9-10, 14-16: Und so kam ich denn, Brüder, als ich zu euch kam, nicht mit übertriebener Rede[kunst]*+ oder Weisheit, um euch das heilige Geheimnis+ Gottes zu verkünden. Sondern so wie geschrieben steht: „Was [das] Auge nicht gesehen und [das] Ohr nicht gehört hat noch im Herzen eines Menschen aufgekommen ist, die Dinge, die Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.“+ 10 Denn uns hat Gott sie durch seinen Geist+ geoffenbart,+ denn der Geist+ erforscht alle Dinge, selbst die tiefen+ Dinge Gottes.14 Ein physischer* Mensch aber nimmt die Dinge des Geistes Gottes nicht an, denn sie sind ihm Torheit; und er kann [sie] nicht erkennen,+ weil sie geistig beurteilt werden. 15 Der Geistesmensch*+ dagegen beurteilt tatsächlich alle Dinge, er selbst aber wird von keinem Menschen beurteilt.+ 16 Denn „wer hat den Sinn Jehovas* kennengelernt,+ daß er ihn unterweise“?+ Wir aber haben Christi* Sinn+.

Jesaja 40:13: 13 Wer hat den Geist Jehovas bemessen, und wer kann ihn als sein Mann des Rates irgend etwas erkennen lassen?+

Epheser 3:5, 6: In anderen Generationen wurde dieses [Geheimnis+] den Söhnen der Menschen nicht so bekanntgemacht, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten+ durch [den] Geist geoffenbart+ worden ist, nämlich daß Leute von den Nationen Miterben sein sollten und Miteinverleibte+ sowie Mitgenossen der Verheißung+ mit uns in Gemeinschaft mit Christus Jesus durch die gute Botschaft.

Kolosser 2:2:daß ihr Herz getröstet werde,+ daß sie harmonisch zusammengefügt seien in Liebe+ und im Hinblick auf den ganzen Reichtum der vollen Gewißheit [ihres] Verständnisses,+ im Hinblick auf eine genaue Erkenntnis des heiligen Geheimnisses Gottes, nämlich Christus.*+

Sprüche 23: In die Ohren eines Unvernünftigen rede nicht,+ denn er wird deine verständigen Worte verachten.+

2. Samuel 23 :2 Der Geist Jehovas war es, der durch mich redete,+ Und sein Wort* war auf meiner Zunge.+

Apostelgeschichte 1:1616 „Männer, Brüder, es war notwendig, daß das Schriftwort erfüllt werde,+ das der heilige Geist+ durch den Mund Davids über Judas vorhergesagt hatte,+ der denen, die Jesus festnahmen, zum Wegweiser wurde,+

Apostelgeschichte 28 :25:25 Weil sie also miteinander uneins waren, begannen sie wegzugehen, während Paulus diese e i n e Bemerkung machte: „Treffend hat der heilige Geist durch Jesaja, den Propheten, zu euren Vorvätern geredet,

1. Petrus 1:11: 11 Sie untersuchten beständig,* welchen besonderen Zeitabschnitt+ oder welche Art eines [Zeitabschnitts] der Geist+ in ihnen in bezug auf Christus* anzeigte,+ als er im voraus über die für Christus [bestimmten] Leiden+ und über die nach diesen folgenden Herrlichkeiten+ Zeugnis gab.

2. Petrus 1 :21:21 Denn Prophetie wurde niemals durch den Willen eines Menschen hervorgebracht,+ sondern Menschen redeten von Gott aus,+ wie sie von heiligem Geist getrieben wurden.+

Johannes 14:2626 Der Helfer* aber, der heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, dieser* wird euch alle Dinge lehren und euch an alle Dinge erinnern, die ich euch gesagt habe.+

2. Timotheus 3 : 16 Die ganze Schrift ist von Gott inspiriert*+ und nützlich zum Lehren,+ zum Zurechtweisen,+ zum Richtigstellen der Dinge,*+ zur Erziehung+ in [der] Gerechtigkeit, 17 damit der Mensch Gottes völlig tauglich sei,+ vollständig ausgerüstet* für jedes gute Werk.+

1. Thessalonicher 213: 13 In der Tat, darum danken wir Gott auch unablässig,+ denn als ihr Gottes Wort, das ihr von uns hörtet, empfingt,+ habt ihr es nicht als Menschenwort+ angenommen, sondern als das, was es wahrhaftig ist, als das Wort Gottes, das* auch in euch, den Gläubigen, wirksam ist.+

Römer 15 :4 Denn alles, was vorzeiten geschrieben wurde, ist zu unserer Unterweisung+ geschrieben worden,+ damit wir durch unser Ausharren+ und durch den Trost+ aus den Schriften Hoffnung*+ haben können.

1. Korinther 10:1111 Diese Dinge nun widerfuhren ihnen fortgesetzt als Vorbilder*, und sie sind zur Warnung+ für uns geschrieben worden, auf welche die Enden* der Systeme der Dinge*+ gekommen sind.

Psalm 119:49, 50: 49 Gedenke des Wortes an deinen Knecht,+ Auf das du mich hast warten lassen. 50 Dies ist mein Trost in meiner Trübsal,+ Denn deine eigene Zusage hat mich am Leben erhalten.+

Sprüche 4: 7-9: Weisheit ist das Erste.+ Erwirb Weisheit; und mit allem, was du erwirbst, erwirb Verständnis.+ Schätze sie hoch ein, und sie wird dich erhöhen.+ Sie wird dich verherrlichen, weil du sie umarmst.+ Deinem Haupt wird sie einen Kranz der Anmut geben;+ eine Krone der Schönheit wird sie dir verleihen.“+

Sprüche 15:14:14 Das verständige Herz ist es, das nach Erkenntnis forscht,+ aber der Mund Unvernünftiger ist auf Torheit aus.+

Matthäus 13 :23: 23 Was den betrifft, der auf den vortrefflichen Boden gesät wurde, dieser ist es, der das Wort hört und dessen Sinn erfaßt, der wirklich Frucht trägt und hervorbringt, dieser hundertfach, jener sechzigfach, der andere dreißigfach.“+

Hebräer 5 :1414 Die feste Speise aber gehört reifen Menschen, denen, die ihr Wahrnehmungsvermögen*+ durch Gebrauch geübt haben* zur Unterscheidung [zwischen] Recht und Unrecht.+

Daniel 1:17: 17 Und was diese Kinder betrifft, alle vier, ihnen gab der [wahre] Gott Erkenntnis und Einsicht in aller Schrift und Weisheit+; und Daniel selbst verstand sich auf alle Arten von Visionen und Träumen.+

Sprüche 21:30 Es gibt weder Weisheit noch irgendwelches Unterscheidungsvermögen, noch irgendeinen Rat im Widerstand gegen Jehova.+

Sprüche 19:21 Viele Pläne sind im Herzen eines Mannes,*+ aber der Rat Jehovas, der wird bestehen.+

2. Timotheus 2: 7-10: Denke beständig an das,* was ich sage; der Herr wird dir wirklich in allen Dingen Unterscheidungsvermögen geben.+ Erinnere dich daran, daß Jesus Christus von den Toten auferweckt wurde+ und aus dem Samen Davids war,+ gemäß der guten Botschaft, die ich predige;+ in Verbindung mit ihr erleide ich Ungemach bis zu Fesseln+ wie ein Übeltäter. Dessenungeachtet ist das Wort Gottes nicht gebunden.+ 10 Deshalb werde ich weiterhin alle Dinge um der Auserwählten+ willen erdulden,+ damit auch sie die Rettung erlangen mögen, die in Gemeinschaft mit Christus Jesus samt ewiger Herrlichkeit [zu finden] ist.+

Johannes 17 : Dies bedeutet ewiges Leben,+ daß sie fortgesetzt Erkenntnis+ in sich aufnehmen über dich,* den allein wahren Gott+, und über den, den du ausgesandt hast, Jesus Christus.+

1. Johannes 520 Wir wissen aber, daß der Sohn Gottes gekommen ist,+ und er hat uns verstandesmäßig+ befähigt,* den Wahrhaftigen zu erkennen.+ Und wir sind in Gemeinschaft+ mit dem Wahrhaftigen durch seinen Sohn Jesus Christus. Dies ist der wahre+ Gott und ewiges Leben.+

1. Timotheus 2: 2-4: in bezug auf Könige+ und alle, die in hoher Stellung sind,+ damit wir weiterhin ein ruhiges und stilles Leben führen können in völliger Gottergebenheit* und Ernsthaftigkeit.+ Das ist vortrefflich und annehmbar+ in den Augen Gottes, unseres Retters,+ dessen Wille es ist, daß alle Arten von Menschen+ gerettet werden+ und zu einer genauen Erkenntnis+ der Wahrheit kommen.+

 

*

 


Neue Welt Übersetzung der Heiligen Schrift - 1999

Neue Welt Übersetzung der Heiligen Schrift – 1999

+

+++

Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren

 

 

Psalm 19:1  De hemelen maken de heerlijkheid van God* bekend;+ En het uitspansel vertelt van het werk van zijn handen.+

Exodus 20:1-3: 1 Voorts sprak God al deze woorden* en zei:+ 2 „Ik ben Jehovah, uw God,*+ die u uit het land Egy̱pte heb geleid, uit het slavenhuis.+ Gij moogt geen andere goden*+ tegen mijn persoon in* hebben.

Jesaja 7: 7: Dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Het zal niet bestaan, noch zal het geschieden.+

Jeremia 1: 9: Daarop stak Jehovah zijn hand uit en liet die mijn mond aanraken.+ Toen zei Jehovah tot mij: „Zie, ik heb mijn woorden in uw mond gelegd.+

Johannes 14:10: 10 Gelooft gij niet dat ik in eendracht met de Vader ben en de Vader in eendracht met mij is?+ De dingen die ik tot ulieden zeg, spreek ik niet uit mijzelf; maar de Vader, die in eendracht met mij blijft, doet zijn werken.+

Efeziërs 6: 17: 17 Neemt ook de helm+ der redding aan en het zwaard+ van de geest,+ dat is Gods woord,+ 

Exodus 3: Zeg daarom tot de zonen van I̱sraël: ’Ik ben Jehovah, en ik zal U stellig van onder de lasten der Egyptenaren uitleiden en U van hun slavernij bevrijden,+ en ik zal U inderdaad opeisen met een uitgestrekte arm en met zware strafgerichten.+

1 John 5:2020 Wij weten echter dat de Zoon van God is gekomen,+ en hij heeft ons het verstandelijke+ vermogen* gegeven om de kennis van de waarachtige te verwerven.+ En wij zijn in eendracht+ met de waarachtige, door bemiddeling van zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige+ God en het eeuwige leven.+

Revelatie 4: 11 „Gij, Jehovah,* ja onze God, zijt waardig de heerlijkheid+ en de eer+ en de kracht te ontvangen,+ want gij hebt alle dingen geschapen,+ en vanwege uw wil+ bestonden ze en werden ze geschapen.”+

Exodus 6:2-3: 2 En God* sprak verder tot Mo̱zes en zei tot hem: „Ik ben Jehovah.+ En aan A̱braham,+ I̱saäk+ en Ja̱kob+ ben ik altijd verschenen als God de Almachtige,*+ maar wat mijn naam Jehovah+ betreft,* daarmee heb ik mij niet aan hen bekendgemaakt.*+

Job 22:13-14: 13 En toch hebt gij gezegd: ’Wat weet God* feitelijk? Kan hij richten door dikke donkerheid heen? 14 Wolken zijn voor hem een schuilplaats, zodat hij niet ziet, En op het hemelgewelf wandelt hij rond.’

Nehemiah 9: 5-7: En de levieten Je̱sua en Ka̱dmiël, Ba̱ni, Hasa̱bneja, Sere̱bja, Hodi̱a, Seba̱nja [en] Petha̱hja zeiden vervolgens: „Staat op, zegent+ Jehovah, UW God, van onbepaalde tijd tot onbepaalde tijd.+ En men zegene uw glorierijke naam,+ die boven alle zegen en lof verheven is.

Gij alleen zijt Jehovah;+ gijzelf hebt de hemel gemaakt,+ [ja] de hemel der hemelen, en heel zijn heerleger,+ de aarde+ en al wat daarop is,+ de zeeën+ en al wat daarin is;+ en gij houdt dat alles in het leven; en het heerleger+ van de hemel buigt zich voor u neer. Gij zijt Jehovah, de [ware] God, die A̱bram hebt uitgekozen+ en hem uit Ur der Chaldeeën hebt geleid+ en hem de naam A̱braham hebt gegeven.+

Psalm 50:7-17: 7 „Luister toch, o mijn volk, en ik wil spreken,+ O I̱sraël, en ik wil tegen u getuigen.*+ Ik ben God, uw God. 8 Niet aangaande uw slachtoffers wijs ik u terecht,+ Noch [aangaande] uw volledige brandoffers, [die] bestendig vóór mij [zijn]. 9 Ik wil geen stier uit uw huis nemen,+ [Noch] bokken uit uw kooien. 10 Want aan mij behoort al het wild gedierte van het woud toe,+ De beesten op duizend bergen.+ 11 Ik ken elk gevleugeld schepsel van de bergen heel goed,+ En het gewemel van dieren op het open veld is bij mij.+ 12 Indien ik honger had, zou ik het u niet zeggen; Want aan mij behoren het productieve land*+ en zijn volheid toe.+ 13 Zal ik het vlees van sterke [stieren] eten,+ En soms het bloed van bokken drinken?+ 14 Breng God dankzegging als uw slachtoffer,+ En betaal de Allerhoogste uw geloften;+ 15 En roep mij aan op de dag der benauwdheid.+ Ik zal u verlossen, en gij zult mij verheerlijken.”+ 16 Maar tot de goddeloze zal God moeten zeggen:+ „Wat voor recht hebt gij om mijn voorschriften op te sommen,+ En mijn verbond* in uw mond te nemen?+ 17 Zie, gij — gij hebt streng onderricht gehaat,+ En gij blijft mijn woorden achter u werpen.+

Efeziërs 4 4:11-1411 En hij heeft sommigen gegeven als apostelen,+ sommigen als profeten,+ sommigen als evangeliepredikers,*+ sommigen als herders en leraren,+ 12 met het oog op het terechtbrengen*+ van de heiligen, voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van de Christus,+ 13 totdat wij allen geraken tot de eenheid in het geloof en in de nauwkeurige kennis van de Zoon van God, tot een volwassen+ man, tot de mate van wasdom die tot de volheid van de Christus behoort;+ 14 opdat wij niet langer kleine kinderen zouden zijn, heen en weer geslingerd+ als door golven en her- en derwaarts gevoerd door elke wind van leer+ door middel van de bedriegerij+ van mensen, door middel van listigheid in het beramen van dwaling.

1 Korinthiërs 2 : 1,9-10, 14-16: 1 En daarom, broeders, ben ik, toen ik tot U kwam, niet met een overdaad* van woorden+ of van wijsheid gekomen om het heilige geheim+ van God aan U bekend te maken. … Maar zoals er staat geschreven: „Geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, noch is het in het hart van een mens opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem liefhebben.”+ 10 Want aan ons heeft God het geopenbaard+ door middel van zijn geest,+ want de geest+ onderzoekt alle dingen, zelfs de diepe+ dingen Gods. …

14 Maar een fysiek* mens aanvaardt niet de dingen die van de geest Gods zijn, want ze zijn hem dwaasheid; en hij kan [ze] niet te weten komen+ omdat ze geestelijk worden onderzocht. 15 De geestelijke+ mens* echter onderzoekt wel alle dingen, maar zelf wordt hij door geen mens onderzocht.+ 16 Want „wie heeft de zin van Jehovah* leren kennen,+ dat hij hem zou kunnen onderrichten”?+ Wij hebben echter wel de zin+ van Christus.*

Jesaja 40:13: 13 Wie heeft de afmetingen van de geest van Jehovah opgenomen, en wie kan hem als zijn raadsman iets doen weten?+

Efeziërs 3 :5, 6: In andere geslachten werd dit [geheim+] niet aan de zonen der mensen bekendgemaakt zoals het nu door geest aan zijn heilige apostelen en profeten+ is geopenbaard,+ namelijk dat mensen uit de natiën mede-erfgenamen zouden zijn en medeleden van het lichaam+ en met ons deelgenoten van de belofte+ in eendracht met Christus Jezus door middel van het goede nieuws.

Kolossenzen 2:2opdat hun hart vertroost moge worden,+ opdat zij harmonisch samengevoegd mogen zijn in liefde+ en met het oog op alle rijkdom van de volledige verzekerdheid van [hun] inzicht,+ met het oog op een nauwkeurige kennis van het heilige geheim van God, namelijk Christus.*+

Spreuken 23 : 9 Spreek ten aanhoren van een verstandeloze niet,+ want hij zal uw verstandige woorden verachten.+

2 Samuel 23:2: De geest van Jehovah was het die door mij heeft gesproken,+ En zijn woord* was op mijn tong.+

Handelingen 1:1616 „Mannen, broeders, het schriftwoord moest vervuld worden+ dat de heilige geest+ bij monde van Da̱vid tevoren gesproken heeft over Ju̱das,+ die een gids is geworden van hen die Jezus gevangennamen,+

Handelingen 28 :25: 25 Omdat zij het dan niet met elkaar eens waren, maakten zij aanstalten om te vertrekken, terwijl Pa̱u̱lus deze ene opmerking maakte: „Treffend heeft de heilige geest door bemiddeling van de profeet Jesa̱ja tot UW voorvaders gesproken

1 Petrus 1:11: 11 Zij bleven onderzoeken* op welk speciale tijdperk+ of wat voor een [tijdperk] de geest+ in hen betreffende Christus doelde,*+ toen die van tevoren getuigenis aflegde van het voor Christus [bestemde] lijden+ en van de heerlijkheden+ die daarop zouden volgen.

2 Petrus 1:21:21 Want nooit werd profetie door de wil van een mens voortgebracht,+ maar mensen hebben van Godswege gesproken+ zoals zij door heilige geest werden meegevoerd.+

Johannes 14:2626 Maar de helper,* de heilige geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, die* zal U alle dingen leren en alle dingen welke ik U heb gezegd, in UW herinnering terugbrengen.+

2 Timotheüs 3: 16-17: 16 De gehele Schrift is door God geïnspireerd*+ en nuttig om te onderwijzen,+ terecht te wijzen,+ dingen recht te zetten,*+ streng te onderrichten+ in rechtvaardigheid, 17 opdat de mens Gods volkomen bekwaam zij,+ volledig toegerust* voor ieder goed werk.+

1 Tessalonisense 2: 13: 13 Ja, daarom dank ons God ook onophoudelik,+ want toe julle God se woord ontvang het,+ wat julle by ons gehoor het, het julle dit nie as die woord van mense aangeneem nie+ maar, soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook in julle, die gelowiges, aan die werk is.+

Romeinen 15 :4Want alle dingen die eertijds werden geschreven, werden tot ons onderricht+ geschreven,+ opdat wij door middel van onze volharding+ en door middel van de vertroosting+ uit de Schriften hoop* zouden hebben.+

1 Korinthiërs 10:1111 Deze dingen nu bleven hun overkomen als voorbeelden* en ze werden opgeschreven tot een waarschuwing+ voor ons, tot wie de einden* van de samenstelsels van dingen*+ gekomen zijn.

Psalmen 119 :49, 50: 49 Gedenk het woord tot uw knecht,+ Waarop gij mij hebt doen wachten. 50 Dit is mijn troost in mijn ellende,+ Want het is uw toezegging die mij in het leven heeft gehouden.+

Spreuken 4: 7-9: Wijsheid is het voornaamste.+ Verwerf wijsheid; en bij alles wat gij verwerft, verwerf verstand.+ Schat haar hoog, en ze zal u verhogen.+ Ze zal u verheerlijken omdat gij haar omhelst.+ Aan uw hoofd zal ze een bekoorlijke krans geven;+ een luisterrijke kroon zal ze u schenken.”+

Spreuken 15:14: 14 Het is het verstandige hart dat naar kennis vorst,+ maar de mond der verstandelozen is op dwaasheid uit.+

Mattheüs 13:23: 23 Die op de voortreffelijke aarde is gezaaid, dat is hij die het woord hoort en de betekenis ervan begrijpt, die werkelijk vrucht draagt en voortbrengt, deze honderd-, die zestig-, de ander dertigvoud.”+

Hebreeën 5:14: 14 Vast voedsel behoort echter bij rijpe mensen, bij hen die door gebruik hun waarnemingsvermogen*+ hebben geoefend* om zowel goed als kwaad te onderscheiden.+

Daniël 1:17: 17 En wat deze kinderen, die vier, betreft, hun gaf de [ware] God kennis en inzicht in alle schrift en wijsheid;+ en Da̱niël zelf had verstand van allerlei visioenen en dromen.+

Spreuken 21: 30 Er is geen wijsheid, noch enig onderscheidingsvermogen, noch enige raad tégen Jehovah.+

Spreuken 19: 21 Vele zijn de plannen in het hart van een man,*+ maar het is de raad van Jehovah die zal bestaan.+

2 Timotheüs 2: 7-10: 7 Denk voortdurend aan* wat ik zeg; de Heer zal u werkelijk onderscheidingsvermogen in alle dingen geven.+

8 Houd in gedachte dat Jezus Christus uit de doden werd opgewekt+ en uit het zaad van Da̱vid was,+ overeenkomstig het goede nieuws dat ik predik,+ 9 in verband waarmee ik zelfs tot [gevangenis]boeien toe als een boosdoener kwaad te lijden heb.+ Niettemin is het woord van God niet gebonden.+ 10 Daarom ga ik voort alle dingen te verduren ter wille van de uitverkorenen,+ opdat ook zij de redding mogen verkrijgen die in eendracht met Christus Jezus is, te zamen met eeuwige heerlijkheid.+

Johannes 17: Dit betekent eeuwig leven,+ dat zij voortdurend kennis+ in zich opnemen van u,* de enige ware God,+ en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus.+

1 Johannes 5: 20 Wij weten echter dat de Zoon van God is gekomen,+ en hij heeft ons het verstandelijke+ vermogen* gegeven om de kennis van de waarachtige te verwerven.+ En wij zijn in eendracht+ met de waarachtige, door bemiddeling van zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige+ God en het eeuwige leven.+

1 Timotheüs 2: 2-4: betreffende koningen+ en allen die een hoge positie bekleden,+ opdat wij een kalm en rustig leven mogen blijven leiden met volledige godvruchtige toewijding* en ernst.+ Dit is voortreffelijk en aangenaam+ in de ogen van onze Redder, God,+ wiens wil het is dat alle soorten van mensen+ worden gered+ en tot een nauwkeurige kennis+ van de waarheid komen.+

*

 


Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift met studieverwijzingen 1984/1995 herziening en aantekeningen

Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift met studieverwijzingen 1984/1995 herziening en aantekeningen

+

Engelse versie / English version: True God giving His Word for getting wisdom

Duitse versie / Deutsh: Wahren Gott gibt sein Wort für immer Weisheit

Franse versie / Français: Vrai Dieu donne Sa Parole pour obtenir la sagesse

Aansluitend op:

+++

Der heilige Geist wird euch an alle Dinge erinnern

26 Der Helfer* aber, der heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, dieser* wird euch alle Dinge lehren und euch an alle Dinge erinnern, die ich euch gesagt habe.+

*

Der heilige Geist wird euch an alle Dinge erinnern, die ich euch gesagt habe (Joh. 14:26)

Die Bibel enthält viele Texte zum Ermutigen, Stärken oder Korrigieren. Aber vielleicht fragst du dich: „Was muss ich tun, um zur richtigen Zeit die richtigen Bibelstellen parat zu haben?“ Da hilft, täglich in der Bibel zu lesen und die Gedanken Jehovas zu verinnerlichen. So legen wir quasi ein „Vorratslager“ an, auf das wir durch Jehovas Geist bei Bedarf zurückgreifen können (Mar. 13:11). Bete wie König Salomo um Weisheit, wenn es darum geht, Aufgaben für Jehova zu erfüllen (2. Chr. 1:7-10). Von den Propheten wird berichtet, dass sie in Gottes Wort „fleißig Nachfrage gehalten und sorgfältig nachgeforscht“ haben, um Jehova und seinen Willen besser zu verstehen — das können wir auch tun (1. Pet. 1:10-12). Paulus forderte Timotheus auf, sich

„mit den Worten des Glaubens und der vortrefflichen Lehre“ zu ernähren (1. Tim. 4:6).

Setzen wir das um, sind wir bestens ausgerüstet, anderen zur Seite zu stehen. Gleichzeitig wird unser eigener Glaube gestärkt. w13 15. 4. 1:14, 15

1545 Bible in Low German is Luther's final revision of the High German Bible that he first published in 1534.

1545 Bible in Low German is Luther’s final revision of the High German Bible that he first published in 1534.

+

Vindt verder / Please do find:

Wahren Gott gibt sein Wort für immer Weisheit

De heilige geest zal alle dingen welke gezegd zijn in herinnering terugbrengen

Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren

Die helper, die heilige gees sal julle alles leer en julle herinner

L’esprit saint vous rappellera toutes les choses dites

Vrai Dieu donne Sa Parole pour obtenir la sagesse

The holy spirit will bring back to your minds all the things told

True God giving His Word for getting wisdom

Tag Cloud

Zion, Sion and Zsion Menue, News and Journal

About Politics, Religion, Culture, Society, Joy, Thank, Praise, Faith, Hope, Love, Community, Freedom, Peace, Islam, Justice, Truth, Patience and much more.

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

Theological NoteBook

Dabbling into Theology

%d bloggers like this: