An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘1° Adam’

Enkele kernpunten van het Christelijk geloof

In Mattheüs hoofdstuk 27 komen we één van de kernpunten van het Christelijk geloof tegen. Namelijk is de dood van Jezus een essentieel element in het geloofsgebeuren van een Christen. Het is namelijk een daad van overgave welke een zeer belangrijke rol speelt voor de mensheid.

De Nazareense Jood Jeshua, beter gekend onder de naam Jezus Christus, heeft zijn wil volledig opzij gezet om de wil van zijn hemelse Vader te doen. In het Christendom zijn er beweren dat Jezus God is. Er zijn er zelfs die beweren dat God geboren is. Anderen beweren dat God gestorven is, wat indruist in de Bijbelse verkondiging dat God geen begin en geen einde heeft. Zulke mensen vergeten dat God geen geboorte of begin heeft gehad. God is namelijk een eeuwig of oneindig bestaand Wezen. Zij die beweren dat Jezus God is krijgen in de evangeliën enkele teksten te lezen die hen zouden moeten aanzetten om eens ernstig na te denken over hun visie van de Heilige Drievuldigheid of Drie-Eenheid.

Mattheüs begint zijn evangelie met de geboorte van Christus Jezus, waarbij hij ook de stamboom van Jezus laat zien. Daarbij kunnen wij zijn afstammeling zien van gewone mensen, tot aan de door God voor het eerst geschapen mens. Hierbij moeten wij dan ook denken aan het Genesis verhaal waarin verteld wordt hoe die eerste mens in de fout gegaan is. De eerste Adam heeft zich, met zijn partner, tegen de Wil van God genoegen verschaft om te eten van de Boom van kennis of Boom van moraal. Die daad ging in tegen de Wil van God en dat verzet wordt aanzien als een zonde. God sprak daarom een straf uit over het eerste menselijk koppel. Voor zij uit de Tuin van Eden verbannen werden beloofde God hen echter dat er een oplossing zou komen voor de doodstraf voor hun verzetsdaad, die de dood over hen had gebracht.

In de Boeken van het Oude Testament wordt er meermaals verwezen naar “iemand” die zou komen om “verlossing” te brengen. Jezus’ discipel Mattheüs laat doorheen zijn evangelie woorden vallen die het duidelijk moeten maken dat zijn leermeester Jezus van Nazareth, die beloofde Messias is. Doorheen dit werk kan men zien welk een speciale persoonlijkheid Jezus is en welke bijzondere krachten hij blijkt te hebben. Maar Jezus geeft duidelijk te kennen dat die woorden en kracht die hij bezit niet van hem komen maar van zijn hemelse Vader. Trinitariërs ofwel zien dat niet in of wensen daar geen rekening mee te houden. De gospelschrijver Johannes geeft namelijk aan dat Jezus niet uit zichzelf sprak, maar dat hij woorden bracht die God hem had ingegeven.

“Jezus reageerde hierop met de volgende woorden:

‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.” (Joh 5:19 NBV)

“Ik kan niets doen uit mijzelf: ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft.” (Joh 5:30 NBV)

“want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft.” (Joh 6:38 NBV)

“‘Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt, ‘ging Jezus verder, ‘dan zult u weten dat ik het ben, en dat ik niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft.” (Joh 8:28 NBV)

“Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken.” (Joh 12:49 NBV)

“Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij.” (Joh 14:10 NBV)

Meermaals gaf Jezus aan dat hij niet hier op aarde was om zijn eigen wil te doen maar dat hij er zich had toegenomen om de Wil van God te doen. Zelfs tijdens één van de moeilijkste momenten in zijn leven verzocht hij zijn hemelse vader hem kracht te geven om toch verder Zijn Wil te doen.

“Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’” (Mt 26:39 NBV)

“Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’” (Mt 26:42 NBV)

“‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’” (Lu 22:42 NBV)

“want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft.” (Joh 6:38 NBV)

Het is duidelijk dat Jezus niet zichzelf verzocht, maar zijn God vroeg om zijn Wil door te voeren en de dingen te laten gebeuren zoals God het wenste dat het zou gebeuren.

Mattheüs vertelt ons hoe al de overpriesters en de oudsten van het volk het besluit tegen Jezus hadden genomen om hem te doden. (Mattheüs 27:1) Via Judas Iskariot waren zij te weten gekomen waar Jezus zich bevond, zodat zij er voor konden zorgen dat hij daar gevangen genomen werd. Het was daar in de Olijftuin waar ze Jezus aantroffen dat Jezus tot God had gebeden. Het is niet zoals Trinitariërs denken dat Jezus God is en dan tot zichzelf zou bidden. Jezus in zijn leven had meerdere keren duidelijk gemaakt dat wij niet hem moesten aanbidden maar zijn Vader tot wie hij ook bad:

“Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,” (Mt 6:9 NBV)

Jezus was er zich ook heel bewust van dat die Vader, De Enige Ware God is, en dat deze groter is dan hij.

“Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik.” (Joh 14:28 NBV)

“‘Houd me niet vast, ‘zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’” (Joh 20:17 NBV)

“Ik moet u echter nog het volgende zeggen. Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus.” (1Co 11:3 NBV)

“En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren.” (1Co 15:28 NBV)

“Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast,” (Flp 2:6 NBV)

Nooit en nergens heeft Jezus gelijkheid noch gelijkwaardigheid aan God opgeëist. Steeds liet hij blijken dat hij niets kon zonder God Die boven alle ander goden staat en die de Veroorzaker is van alles. Wel gaf Jezus aan dat hij door God gemachtigd of geautoriseerd was te spreken en handelen in Zijn Naam.

“Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.” (Mt 11:27 NBV)

“Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.” (Mt 28:18 NBV)

De apostelen hadden diegene erkend waar in vroegere geschriften was over geschreven dat hij autoriteit zou krijgen en zou heersen over de aarde.

“Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.” (Da 7:14 NBV)

Toen zij Jezus leerden kennen dachten zij eerst dat hij de Romeinse overheersers zou omver werpen en opnieuw het Joodse koninkrijk zou installeren. Zij beseften toen nog niet dat het over een toekomend rijk zou gaan. Voor hen was het nog niet duidelijk dat het over een koninkrijksregering zou gaan boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij, waarbij elke naam die genoemd zou worden, in het niets zou zinken, niet alleen in hun tijd, maar ook in de toekomstige eeuw. Wat de rijkdom zou zijn van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en wat de uitnemende grootte van zijn kracht zou zijn tegenover diegenen die zouden gaan geloven, naar de werking van de macht van zijn sterkte, die God heeft gewerkt in Christus door hem uit de doden op te wekken en hem aan zijn rechterhand te zetten in de hemelse gewesten, zouden zij pas later beseffen.

“hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige.” (Efe 1:21 NBV)

“Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,” (Flp 2:9 NBV)

“13 In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is 14 als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.” (Efe 1:13-14 NBV)

“17 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. 18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, 19 en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21 hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. 22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 23 die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.” (Efe 1:17-23 NBV)

Daar ligt de waarheid voor de ware Christen in. Het is de hoop stellen in de gezondene van God, die door God gemachtigd is om in Zijn Naam te handelen en spreken, maar die zich ook als een offerlam heeft aangeboden ter vergeving van alle zonden.

“Maar ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes: het werk dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat ik doe getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden.” (Joh 5:36 NBV)

“Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’” (Joh 20:21 NBV)

“Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi, ‘zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’” (Joh 3:2 NBV)

Meerdere mensen waren naar die grote verteller komen luisteren en konden zien welk een wonderwerken hij kon verrichten. Door zijn woorden en daden gingen ook meerdere mensen inzien wie die bijzondere man uit Nazareth was. Maar velen echter wensten dit niet te geloven. Ook vandaag zijn er ontkenners van de positie van Jezus. Zij willen niet inzien dat hij door God gezonden is en dat hij de zoon van God is, ook al heeft God zelf dit verklaard en Jezus dit meermaals heeft aangegeven.

“En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’” (Mt 3:17 NBV)

“Onder het volk waren er velen in hem gaan geloven, ‘want, ‘zeiden ze, ‘wanneer de messias komt, zal die niet meer wondertekenen verrichten dan hij heeft gedaan.’” (Joh 7:31 NBV)

“Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij,” (Joh 10:25 NBV)

Voor Jezus was het ook duidelijk dat alle macht van God komt en dat Hij Almachtig is en de Allerhoogste.

“Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven.” (Ge 17:1 NBV)

“(83:19) Dan zullen zij weten dat uw naam HEER is, dat u alleen de Allerhoogste bent op aarde.” (Ps 83:18 NBV)

“(4:14) Dit vonnis is geveld door de wachters, dit oordeel is gesproken door de heilige engelen, opdat de levenden weten dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat: hij bepaalt wie het ambt krijgt toebedeeld, zelfs de laagste onder de mensen kan daartoe verheven worden.”” (Da 4:17 NBV)

Diegene die nu voorgeleid werd voor de stadhouder Pilatus was door velen al gekend als de mensenzoon die ook zoon van God werd genoemd.

“Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven.” (Lu 1:32 NBV)

“(9:5) Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.” (Jes 9:6 NBV)

De overpriesters en de ouderlingen overreedden de scharen om te roepen dat Jezus, die ook de Christus werd genoemd, zou worden ter dood worden gebracht.

“20 Ondertussen haalden de hogepriesters en de oudsten het volk over: ze moesten om Barabbas vragen, en Jezus laten doden. 21 Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw: ‘Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?’ ‘Barabbas!’ riepen ze. 22 Pilatus vroeg hun: ‘Wat moet ik dan doen met Jezus die de messias wordt genoemd?’ Allen antwoordden: ‘Aan het kruis met hem!’” (Mt 27:20-22 NBV)

De stadhouder vroeg de massa wat voor kwaads Jezus had gedaan gedaan. Maar opgejut door de geestelijken schreeuwden de aanwezigen uitermate om hem te laten ophangen.

“Hij vroeg: ‘Wat heeft hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden alleen maar harder: ‘Aan het kruis met hem!’” (Mt 27:23 NBV)

Pilatus merkte dat er nog meer opschudding ontstond, maar wenste toch te getuigen dat hij geen schuld in die man zach en dat hij onschuldig aan zijn bloed wenste te zijn.Toen namen de krijgsknechten van de stadhouders Jezus mee in het rechthuis, en brachten tegen hem geheel de bende zamen. Zij ontkleedden hem en deden hem een scharlakenroode mantel om, vlochten een kroon van doornen en zetten hem die op het hoofd, en een riet in zijn rechterhand, als tekens van ‘koningschap’ waarover zij spot dreven.

“ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: ‘Gegroet, koning van de Joden,‘” (Mt 27:29 NBV)

Jezus moest de geseling en vernedering ondergaan terwijl hi ook moest blijven vertrouwen op zijn hemelse Vader, Jehovah God. Hij besefte dat zijn einde nabij was maar ook dat de mens niet aan God kan doen terwijl Deze alles wel in het oog houdt en het hart van de mens kent.

Wat kan een mens God doen?

Een mens vermag niets tegen God.

“Maar de HEER zei tegen Samuël: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’” (1Sa 16:7 NBV)

“Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de rechte weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.” (Spr 21:2 NBV)

“Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.” (Jer 17:10 NBV)

Jezus werd danig op de proef gesteld. Na al de bespotting van de soldaten moest hij langs de rijen spottende mensen die langs de weg stonden naar de plaats, genaamd Golgotha, wat zeggen wil: Schedelplaats.

Nadat zij Jezus aan de houten paal hadden opgehangen verdeelden de soldaten zijn kleren en stelden boven zijn hoofd de beschuldiging tegen hem, dat daar de “koning der Joden” zou hangen.

“Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden’.” (Mt 27:37 NBV)

Voorbijgangers lasterden Jezus, hun hoofd schuddende terwijl zij hem toeriepen waarom hij zichelf niet kon verlossen.

“39 De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: 40 ‘Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!’ 41 Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen: 42 ‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. 43 Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: “Ik ben de Zoon van God.”’” (Mt 27:39-43 NBV)

Als zoon van God had en heeft Jezus natuurlijk niet dezelfde macht als God. Hier ligt een belangrijk putn wat Trinitariërs niet lijken in te zien. Dat indien Jezus God is, dat Jezus niet kan sterven en daar aan die houten paal ook geen vrees moest hebben. Maar zijn angst was uitermate groot. Er kwam zelfs een ogenblik dat Jezus het niet meer zag zitten en twijfelde of zijn God nog wel bij hem was. Toen het zesde uur ban de dag aanbrak kwam er duisternis over de ganse aarde tot het negende uur toe.  En omtrent het negende uur riep Jezus met luide stem op zijn Vader en God, zich afvragende waarom deze hem had verlaten. Indien Jezus God is kan deze zichzelf niet hebben verlaten, mits een wezen zich niet opsplitst en was er zeker geen reden voor Jezus om te roepen waarom hij zichzelf had verlaten. Want God weet alles en is overal, zo God was dar ook. Maar nu Jezus niet God is, was het voor hem zo moeilijk als voor ieder ander mens om dat vertrouwen in God te behouden. Aldus was de noodkreet van Jezus gemeend, omdat hij mens zijnde ook werkelijk kon en zou sterven. God daarentegen is onsterfelijk, dus als Jezus God is moest hij daar helemaal geen vrees voor hebben, want God weet dat een mens hem toch niets kan doen maar dat Hij alles aan een mens kan doen.

“45 Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. 46 Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid:

‘Eli, Eli, lema sabachtani?’

Dat wil zeggen:

‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’

47 Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hij roept om Elia!’” (Mt 27:45-47 NBV)

Sommige van de toeschouwers bleven spotten met Jezus en wilden wel eens zien of Elia zou komen om hem te verlossen. Jezus nu riep wederom met luider stem, en gaf de geest. Toen Jezus werkelijk stief, en niet deed alsof, wat hij zou gedaan hebben als hij God zou zijn, scheurde het voorhangsel van de tempel van boven tot beneden in twee, terwijl de aarde beefde, en de rotsen zodanig scheurden dat zelfs de graven open braken. De hoofdman nu en die met hem Jezus bewaarden, die nu ook getuigen waren van de aardbeving en wat er gebeurde, werden zeer bevreesd en erkenden dat zij nu waarlijk met de zoon van God te maken hadden.

“50  Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest
51 Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. 52 De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt; 53 na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. 54 Toen de centurio en degenen die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: ‘Hij was werkelijk Gods Zoon.’” (Mt 27:50-54 NBV)

De Romeinen wilden niet weten dat er met die dode Jezus iets zou gebeuren en waren blij dat een rijk men van Arimathéa, met name Jozef, die ook zelf een leerling van Jezus was, bereid was voor een graf te betalen. Jezus lichaam werd in een rein lijnwaad gewikkeld, en in een nieuw graf gelegd, dat Jozef van Arimathéa in de rots gehouwen had.  Nadat hij een grote steen tegen de ingang van het graf gewenteld had, ging hij heen terwijl Maria Magdalena en de andere Maria, zittende tegenover het graf bleven waken terwijl eveneens soldaten de wacht hielden zodat niemand het lijk zou kunnen roven.

“62 De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hogepriesters en de Farizeeën samen naar Pilatus. 63 Ze zeiden tegen hem:

‘Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen hij nog leefde, gezegd heeft: “Na drie dagen zal ik uit de dood opstaan.” 64 Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de derde dag te bewaken, anders komen zijn leerlingen hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen: “Hij is opgestaan uit de dood, ”en die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste.’

65 Pilatus antwoordde:

‘U kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt.’ 66 Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten.” (Mt 27:62-66 NBV)

Aldus werd het graf van Jezus goed bewaakt en zou men denken dat er niets met die dode kon gebeuren. Op de derde dag na zijn dood gebeurde echter wat er ook in de schriften voorspeld stond. Het was na de sabbat, bij het aanbreken van de eersten dag van de week, dat Maria Magdalena en de andere Maria terugkwamen om het graf te bezien. Maar weer beefde de aarde en waren er verschijnselen die de romeinse soldaten schrik aanjoegen. Zij ondergingen doosangsten tijden die beving.

“1  Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. 2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. 3 Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw.” (Mt 28:1-3 NBV)

“4 De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. 5 De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6 Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. 7 En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’ 8 Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen.” (Mt 28:4-8 NBV)

Zij die de dode Jezus zochten konden hem aldus niet vinden, maar kregen te horen dat hij uit de dood zou zijn opgestaan. Voor de volgers van Jeshua of Jezus, zou daar de verwachtingshoop van af hangen. Namelijk nu bleek de Schriftvoorspelling uitgekomen dat de gezondene van Jezus de derde dag uit de dood zou opstaan. ekt, den gekruisigde. De vrouwen konden de lege plaats in het graf zien en toen de boodschapper van God hen vroeg om spoedig heen te gaan naar Galiléa en de leerlingen te vertellen wat zij hadden gezien, deden zij dat. Spoedig van het graf weggaande, met vrees en grote blijdschap, liepen zij heen om het Jezus zijn leerlingen te berichten.

“16  De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, 17 en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18 Jezus kwam op hen toe en zei:

‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’” (Mt 28:16-20 NBV)

Zo werd de opdracht voor de apostelen nogmaals medegedeeld door Jezus. En die opdracht zou toekomen aan allen die zich volgeling van Christus noemen, of hen die zich Christen noemen. Voor hen die zich Christen noemen is het namelijk van essentieel belang dat zij geloven dat Jezus de mensenzoon is die door God gezonden is  en dat deze man uit Nazareth de beloofde zoon van God is, de gezlfde of de Messias, die zich opgeofferd heeft voor velen, terwijl hij steeds de Wil van God heeft gedaan.

Ware Christenen geloven dat die man, geboren in Bethlehem werkelijk gestorven is en op de derde dag na zijn dood is opgestaan uit de doden, om vervolgens later door God verhoogd te worden om naast Hem te komen zetelen en dienst te doen als hogepriester voor God en als bemiddelaar tussen God en de mensen.

“God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven om de Israëlieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven.” (Hnd 5:31 NBV)

“Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,” (Flp 2:9 NBV)

“Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor.” (Mt 26:44 NBV)

“Jezus zei: ‘Dat ben ik, en u zult de Mensenzoon aan de rechterhand van de Machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel.’” (Mr 14:62 NBV)

“Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God.” (Mr 16:19 NBV)

“Want David zelf zegt in het boek van de Psalmen: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand,” (Lu 20:42 NBV)

“Maar vanaf nu zal de Mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand van de Almachtige.’” (Lu 22:69 NBV)

“Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond,” (Hnd 7:55 NBV)

“terwijl hij, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen,” (Heb 10:12 NBV)

“U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden,” (Heb 3:1 NBV)

“waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons: hij is hogepriester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek dat was.” (Heb 6:20 NBV)

“voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel.” (Heb 12:24 NBV)

“Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,” (1Ti 2:5 NBV)

Zij die zich Christen wensen te noemen moeten die bovengehaalde Bijbelteksten aannemen en geloven dat Jezus diegene is die God openbaarde als Zijn enig geliefde zoon. Al diegenen die dat niet willen geloven en willen aanhouden dat Jezus God is gaan in tegen Gods Woorden en zijn niet waardig om zich Christen te noemen. Want het Christen noemen houdt in in hem te geloven en zijn woorden en leerstellingen op te volgen en gelijk hem de Wil van God te willen doen en maar één God te aanbidden, Die de God van Jezus en zijn disciplen is. Trwijl God een geest is die niemand kan zien was zijn zoon een mens van vlees en bloed die door velen gezien is en die werkelijk gestorven is en opgestaan uit de doden om naderhand opgenomen te zijn in de hemel waar hij nu naast God zetelt en niet op Gods troon zit.

“Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.” (Joh 5:24 NBV)

“Maar, ‘zei hij, ‘mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven.’” (Ex 33:20 NBV)

ook al kunnen wij God niet zien moeten wij geloof hebben in hem die ons Deze God verduidelijkt heeft en ons de weg naar God heeft voorbereid.

“Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht:” (Joh 1:8 NBV)

“Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.” (Joh 1:18 NBV)

“Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.” (Joh 14:6 NBV)

Naar deze man moeten wij luiseren en naar de Woorden van zijn hemelse Vader Die De Enige Ware God is.

“Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!” (De 6:4 NBV)

“wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.” (1Co 8:6 NBV)

“Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.” (Joh 5:24 NBV)

“Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn.” (1Jo 5:1 NBV)

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Joh 3:16 NBV)

Ware Christenen zijn diegenen die geloven dat Jezus de zoon van God is die door God opgewekt is uit de doden, waardoor verlossing ons toekomt en een hoop op het Koninkrijk van God waar een eindeloos leven de gelovigen zal te wachten staan.

“Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.” (1Pe 1:3 NBV)

“Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes.” (Opb 1:1 NBV)

“Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam.” (Opb 3:12 NBV)

“Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen.” (Joh 17:1 NBV)

“Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.” (Joh 17:3 NBV)

“16 ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God, ‘antwoordde Simon Petrus. 17 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.” (Mt 16:16-17 NBV)

Laat daarom geen twijfel meer in u en geloof de woorden zoals zij zijn opgetkend in de Heilige Schrift. De Bijbel geeft duidelijk aan dat Jezus en God twee verschillende entiteiten zijn. Laat u daarom niet misleiden door hen die beweren dat zij die niet in de Drie-eenheid geloven geen Christenen zijn. Diegenen die namelijk er aan vast houden dat Jezus niet God is maar de zoon van God, en zijn woorden en leerstelling trachten op te volgen zijn juist wel de ware Christenen. Zij die belijden dat Jezus de zoon van God is en zijn geboden opvolgen, zullen diegenen zijn die God tot zich zullen kunnen krijgen.

“Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.” (1Jo 4:15 NBV)

“30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.” (Lu 1:30-35 NBV)

“21  Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend 22 en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ 23 Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was. Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, die de zoon was van Eli,” (Lu 3:21-23 NBV)

+

Voorgaande

Op de eerste dag voor matzah

Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus

Gevangenneming en terechtstelling van Christus Jezus

Jezus vindt de dood op Golgota op voorbereidingsdag

14 Nisan een dag om te herinneren #1 Oorsprong

14 Nisan een dag om te herinneren #4 Een Gedood Lam

Vrijdag 3 april 2015 een dag voor verenigde samenkomst ter herinnering

++

Vindt ook te lezen

 1. Taal van de Bijbel onder ogen zien
 2. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
 3. Drie-eenheid of niet
 4. Drie-Eenheid
 5. Drie-eenheidsleer een menselijke dwaling
 6. Drie-eenheid – God de zoon of Zoon van God
 7. Rond God de Allerhoogste
 8. De Enige Ware God
 9. God boven alle goden
 10. Aanwijzingen voor redding te vinden
 11. Christus in de Tora: In de boekrol staat van mij geschreven
 12. Gezondene van God (Broeders in Christus)
 13. De gezondene van God (Belgische Christadelphians)
 14. De gezondene van God (Our World)
 15. Man van Nazareth
 16. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens
 17. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid
 18. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1
 19. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2
 20. Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1
 21. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 22. Christus in Profetie #5 De Knecht in Jesaja (5) Verhoging van de Knecht
 23. Jezus van Nazareth #1 Jezus Geboorte
 24. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 25. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 26. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 27. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 28. Jezus zoon van God (Our world)
 29. Jezus zoon van God (Belgische Bijbelstudenten)
 30. Christus Jezus: de zoon van God
 31. Zoon van God – de weg naar God
 32. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 33. Hij die zit aan de rechterhand van zijn Vader
 34. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 35. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 36. Jezus vertrouwend op zijn God
 37. Een Messias om te Sterven
 38. Het nieuwe verbond in het evangelie en de koninkrijkstijdperken
 39. Shabbat HaChodesh Parshat Tazria, Parshat Metzora en tzara’at
 40. Verlossing #4 Het Paaslam
 41. Verlossing #7 Christus levend in de gelovige
 42. Overdenking: “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij …” (Op. 22:12)
 43. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

+++

Gerelateerde of aanverwante artikelen

 1. As probleme onoorkomlik lyk
 2. Jij bent niet gemaakt om dit probleem alleen op te lossen
 3. Fijne kerstdagen
 4. Onze eindbestemming is bij God
 5. Waarom Doet Gods Perfecte Mix Van Genade En Oordeel Elke Eersteklas Blender Huiveren Als Ze Smoothies Uitblazen Met Griezelige Excuses? – Deel 3,
 6. Pontius Pilatussen – “Zo velen willen geen verantwoordelijkheid nemen voor hun (nood)lot.”
 7. Een religieus hoogtepuntje
 8. Het teken van Jona: Lag Jezus drie dagen en drie nachten in het graf?
 9. Wat Pasen met het milieu te maken heeft
 10. Een inleiding van een website die over het Koninkrijk van God wil hebben en praat over die grote Zoon van David wie het zal zijn en dat Hij inderdaad gekomen is en dat wij kunnen weten wie het is geworden!

Ezekiel 18:4 – What the Bible teaches about Soul and Spirit

This brief text expresses a simple truth. Souls die. Against the speculations of some that there is something within a man, a “soul,” which remains alive after death, lingering as a disembodied spirit, the scriptures affirm to the contrary. Death is what it seems to be — death.

When a dog dies, what happens to the dog? It stops breathing, its body decays and returns to the elements. Thought and consciousness immediately terminate. There is no more dog. It does not go to some place prepared for old dogs, to chew bones in bliss, for there simply is no more dog. It is dead, it is gone, it is no more.

Death is the same for human beings. Death is the cessation of life. Psalm 146:4 describes what happens when a man dies.

“His breath goeth forth, he returneth to his earth; in that very day his thoughts perish.”

“That which befalleth the sons of men befalleth beasts; even one thing befalleth them: as the one dieth, so dieth the other … they have all one breath … all go unto one place, all are of the dust, and all turn to dust again. (Ecclesiastes 3:19, 20).

The Resurrection

However, unlike the animals, man has the hope of a resurrection from the dead. Animals were made to live for a limited period of time, procreate, age, and pass away as part of the cycle of nature. But man, the height of God’s physical creation, was created with the capacity to live forever. They appreciate life, plan for the future, and cherish the hope for continued life. Accordingly, the prospect of living forever was offered to Adam in the Garden of Eden, by God who created him.

This offer was contingent upon obedience, a test which Adam and Eve failed. But even after being expelled from the Garden, so robust was the human frame that Adam lived 930 years before death claimed his life (Genesis 5:5). Almost 4000 years after Adam sinned, Jesus died as a ransom for father Adam (1 Timothy 2:6), which allows Adam and his posterity a release from the death penalty — in other words, a resurrection from the dead (1 Corinthians 15:22). For the world, this will come during the Millennium so near at hand.

In the meantime, where are all the dead of past ages? They are simply dead. They silently await the resurrection, when they will be reconstituted as the persons they were before they died, to learn the lessons God has for them during the Kingdom on earth.

What is a Soul?

From our opening text, it is apparent that souls do die. The expression immortal soul,sometimes used among Christians, is not found in the Bible.

A soul is a living being, whether animal or human, and neither animals nor humans are immortal.

The Hebrew word for soul is nephesh, word number 5315 in Strong’s Concordance, which gives this definition: “A breathing creature, i.e. animal or (abstractly) vitality; used very widely in a literal, accommodated or figurative sense.”

Genesis 2:7 uses the word “soul” for Adam.

“The LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.”

Here the word nephesh, or soul, is defined as a living being, a body combined with the breathe of life. Thus we learn, that man does not possess a soul, but that he IS a soul, which means simply that man, when alive, is a living being.” Adam subsequently died, and he with all the others silently awaits the resurrection.

Animals as Souls

The “breath of life” which animates the human organism is no different than the breath of life given to the lower animals. In reference to the “beasts and every creeping thing” which perished in the Flood, we read,

“All in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land, died” (Genesis 7:21,22).

Ecclesiastes 3:19-21 informs us that both man and beast

“have all one breath, so that a man hath no pre-eminence above a beast.”

As Strong’s Concordance notes, animals are also souls — living beings. However, in the common English version this is hidden by the translation, which confuses the subject to many readers. When the word nephesh, soul, refers to an animal, the translators rendered it with some other word, such as creature or beast.

For example, Genesis 1:20 says

“let the waters bring forth abundantly the moving creature [nephesh, soul]…”

Verse 21, God created great whales, and every living creature [nephesh, soul] that moveth…”

Verse 24, “And God said, Let the earth bring forth the living creature [nephesh, soul] after his kind, cattle, and creeping things, and beast of the earth after his kind: and it was so.”

Here are other texts of the same sort: Genesis 1:30, 2:14, 9:3, 4, 9, 10, 12, 18. And Isaiah 19:10,

“… all that make sluices and ponds for fish [nephesh, souls].

This method of translating hides the fact that animals are souls. Were this fact more open and apparent, it would assist people to recognize that souls are not immortal, for no one supposes that animals are in any sense immortal.

Only once in the Old Testament did the translators render the word nephesh “soul” when it applied to animals, namely Numbers 31:28, where the word applies at one time both to people and animals: “one soul of five hundred, both of the persons, and of the beeves, and of the asses, and of the sheep.”

The Difference Between the Human Soul and the Animal Soul

The difference between the soul of a human and an animal is in the construction of the organism, particularly in the formation of the brain. Although some organisms of some of the lower animals may seem to be superior to man’s (such as a dog’s keen sense of smell and hearing and an eagle’s eyesight), God in his great wisdom created man in his own image, thus giving man the ability to reason, and to have a moral sense of right and wrong — possessing a conscience (1 John 3:20-22). Man has the ability to love and obey Jehovah-God as well as to love (agape) his enemies or those who do or wish him wrong through, striving to see all things through the eyes of their Bridegroom — Christ Jesus. He died as a “ransom for all” (1 Timothy 2:6) because of his great love of the Heavenly Father — stemming from a love for righteousness which comes from a knowledge, understanding and experience of the results of obeying the Heavenly Father, which permits the highest and purest form of joy to be felt, that joy that is felt through the eyes of faith, that joy that our Lord Jesus had in bringing the Heavenly Father joy, as reflected in his words:

“My food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work” (John 4:34, ESV).

Other Hidden References

There are other important places where the translators also obscured the use of nephesh.

“There were certain men, who were defiled by the dead body [nephesh, soul] of a man … those men said unto him, We are defiled by the dead body [nephesh, soul] of a man … If any man of you or of your posterity shall be unclean by reason of a dead body [nephesh, soul] …” (Numbers 9:6, 7, 10).

If the translation use “soul” in these places, it would be apparent to the reader that souls simply die. When Samson toppled the house of Dagon, he prayed to God:

“Let me [my nephesh, soul] die with the Philistines” (Judges 16:30).

Expanded Use

The texts above give us the proper meaning of the word soul, namely any living being. However, Strong’s Concordance shows that nephesh is sometimes used figuratively for one’s life, being, or vitality. Here are two examples of this.

(1) When Rachel was dying at the birth of Benjamin, Genesis 35:18 says

“As her soul was in departing (for she died) … she called his name Benomi: but his father called him Benjamin.”

(2) 1 Kings 17:21, speaking of the raisin of a young boy by Elijah, says he cried to God

“let this child’s soul come into him again.”

In both of these cases the word “life” or “being” is the meaning intended.

Sometimes the word is used of one’s deepest thoughts or feelings, distinguished from the mere body. Thus 2 Kings 4:27 says of a troubled woman,

“her soul is vexed in her.”

Language is flexible, and the word nephesh is used flexibly. But none of these cases are any predicate for believing some conscious force called “soul” mysteriously lingers after death. Death is death. It is the cessation of life.

Soul in the New Testament

The New Testament Greek word for soul is psuche. Whenever the word “soul” appears in the common English version of the New Testament, it is from this word (Strong’s number 5590).

1 Corinthians 15:45 uses psuche as the counterpart of the Hebrew nephesh, which serves to equate the two words.

“The first man Adam was made a living soul [psuche].”

This expression clearly draws from Genesis 2:7, where nephesh is used. This word is frequently rendered life.

“Whosoever will save his life shall lose it” (Mark 8:35).

“I lay down my life (John 10:17).

“They seek my life (Romans 11:3),

and many other examples. In these cases “life” refers to the being, the person. The same meaning attaches when the word is rendered “soul,” as in Acts 2:43,

“fear came upon every soul” — every person, or being.

Revelation 8:9 and 16:3 apply the word to sea creatures. Revelation 6:9 and 20:4 use the term metaphorically of the spent life of the saints, awaiting the resurrection. John 12:27 says of Jesus

“now is my soul troubled.”

Thus there is a breadth in this Greek word that matches the breadth of its Hebrew counterpart.

In the Old Testament the condition of death is expressed by the Hebrew sheol, and its Greek counterpart in the New Testament is hades. This was the condition into which Jesus’ “soul,” psuche, passed for three days until his resurrection, for a soul, psuche, dies and is later raised from the dead.

The Soul Is Not Immortal

If the soul were truly immortal, the soul would be indestructible, yet it is not, because each human born under the curse of Adamic condemnation, dies until the curse shall be lifted up from humanity once Christ’s ransom price has been applied to all mankind. By then the Bride of Christ will have completed their share in the sin offering — and the antityical “atonement day” sin offering thus completed. The High Priest in Leviticus 16 made atonement for  himself, his sons, and then, finally, for the sins of the people (the world of mankind). God warned Adam that if he disobeyed God’s rule, then as a living soul Adam would cease to exist. We read about this in Genesis 2:17,

“but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die.”

In Ezekiel 18:4 God said,

“Behold, all souls are mine; as the soul of the father, so also the soul of the son is mine: the soul that sinneth it shall die.”

This means that the person who sins shall die, and since all are born in sin, the entire human race has been dying for nearly 6000 years. Here are two examples of Scriptures about death being the consequence of sin:

“So death spread to all men, because all sinned” (Romans 5:12, NASV).

Every soul [person] sins and, as a consequence, every soul dies (Romans 6:16,23).

But God in his great love provided redemption from death for all sinful souls, or persons, through the gift of his beloved Son, Christ Jesus, who died as a corresponding ransom price to free mankind from the prison house of death. All of Adam’s progeny lost life through Adamic transgression and thus have inherited sin and imperfection. The Apostle Paul wrote that

“in Adam all die,”

adding to this,

“even so in Christ shall all be made alive.”

And again,

“Since by man came death, by man came also the resurrection of the dead” (1 Corinthians 15:21,22).

The Prophet Isaiah wrote that Christ’s “soul” was made an offering for sin, and also that he

“poured out his soul unto death” (Isaiah 53:10,12).

John 3:16 says,

“For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.”

Adam and all past generations of his children have fallen asleep in death, but they have not “perished,” because through the redemption which is in Christ Jesus, and by the exercise of divine power, they are to be awakened in the resurrection and given an opportunity to believe. Then, upon the basis of their belief and obedience, they may live forever.

Those called to discipleship in the present life are given an opportunity to inherit eternal life by accepting Jesus as their personal Redeemer and responding to the invitation to take up their cross and follow him, gladly lay down their lives with him, and be planted together in the likeness of his death (Roman 6:3-6). These are referred to in Revelation 20:4 as the “souls” which are

“beheaded for the witness of Jesus, and for the Word of God.”

The Apostle Paul wrote,

“If Christ be not raised, your faith is vain; ye are yet in your sins. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished” (1 Corinthians 15:17,18).

Thus, Paul speaks of Christians who die as merely being “asleep,” and not in any sense perishing in death.

Genesis 12:11-13 (NASB) says Abraham was afraid that his soul would not live, and thus, that he would die.

“It came about when he [Abram] came near to Egypt, that he said to Sarai his wife, See now, I know that you are a beautiful woman; and when the Egyptians see you, they will say, This is his wife; and they will kill me, but they will let you live. Please say that you are my sister so that it may go well with me because of you, and that I (“my soul,” nephesh) may live on account of you.” If the Hebrew word nephesh meant an indestructible immortal soul, Abram’s soul could not have died (Br. Peter Karavas, 2011).

Jesus emphasized this same important truth in an admonition to his disciples to meet courageously any and all opposition against them and any persecuted unto death, saying,

“Fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul; but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell [Gehenna]” (Matthew 10:28).

Jesus here refers to the possibility of permanent cessation of life by God for the incorrigible, which the Bible terms as “second death.”

“This does not imply that the soul can live apart from the body, for actually the body is the organism of the soul. Rather, Jesus is speaking from the standpoint of the divine plan to awaken the dead in the resurrection. It was from this standpoint that Paul could say that Christians who fell asleep in death had not ‘perished.’ If an enemy puts a Christian to death, he has not perished as a soul. The body dies, but the person, the soul, merely ‘sleeps’ until the resurrection. But if a Christian becomes a willful sinner and is not worthy of a resurrection, then death means extinction of that person, or soul, forever.

“Jesus explained this from another standpoint, as recorded in Luke 20:37,38

Now that the dead are raised, even Moses showed at the bush, when he calleth the Lord the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. For he is not a God of the dead, but of the living: for all live unto him.’

Jesus did not say that Abraham, Isaac, and Jacob had gone to heaven to live with God. He simply explained that because there is to be a resurrection of the dead, and these faithful servants will be restored to life, God does not consider them as having gone out of existence — they ‘live unto him,’ or, to him they are alive.

“So it is with all God’s faithful servants of the past. They may have been ‘sawn asunder’ by their enemies; they may have been thrown to the lions, or beheaded, or burned at the stake, but to God they still live, they have not ‘perished,’ for he has the power and will use that power to awaken them from the sleep of death.

“The ‘souls’ which are ‘beheaded,’ as mentioned in Revelation 20:4, are brought forth in the ‘first resurrection’ to live and reign with Christ a thousand years. The ‘souls’ that died serving God during the ages preceding Jesus’ first advent will come forth to a ‘better resurrection,’ to serve as ‘princes in all the earth’ Hebrews 11:35; Psalm 45:16” (The Dawn – and Herald of Christ’s Kingdom Magazine, January 1959 issue).

Lazarus – An Example that the Soul is not immortal

In John 11:11 Jesus said “Lazarus sleepeth.” Lazarus was dead for four days (John 11:39). Surely Jesus would not have retrieved Lazarus from the bliss of heaven. For those four days Lazarus did not go anywhere, nor did he see anyone, nor did he speak, eat, feel, or think. He was simply dead. When he was raised to life he began again to do all those things. In this respect the whole world sleeps in death, waiting for the resurrection — unaware of what is transpiring in the meantime, because the dead do not sense, feel or think anything.

“The living know that they shall die: but the dead know not any thing” (Ecclesiastes 9:5).

“There is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom, in the grave, whither thou goest” (Ecclesiastes 9:10).

In John 5:28,29 Jesus said that the hour is coming when all in their graves will come forth. If their souls were already in heaven, then there would be no need for Jesus to say that he would bring them forth from the grave? If physical bodies were needed in heaven, how have these presumably immortal souls survived without them? Scripture also tells us that

“flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable” (1 Corinthians 15:50).

Seeking After Immortality

The Bible never equates immortality with the soul of common man, only with the saints, and then only as a gift for faithfulness (Romans 2:7, 1 Corinthians 15:53-54). The sleeping, unconscious dead will one day be awakened from their graves (John 5:28,29; Job 14:11-15; Psalm 17:15; Acts 24:15,16). At that time,

‘the earth shall be full of the knowledge of the LORD, as the waters cover the sea’ (Isaiah 11:9).

‘Many nations shall come, and say, Come, and let us go up to the mountain of the LORD, and to the house of the God of Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths’ (Micah 4:2).

In God’s kingdom on earth, mankind will be raised from the dead and have their first real opportunity to learn God’s ways of righteousness because Satan will be bound and will no longer be able to deceive the world (Revelation 20:3) (Br. Peter Karavas, 2011).

The Dead Raised To Life In the Resurrection Age

“Possibly the spirit that returns to God contains the unique ‘data’ of each individual can be compared to computer information on a removable disk. The resurrection of an individual could be a recreation after the pattern of Adam. The original body had passed to dust so a new one, either spiritual or fleshly, would be created. The individual again comes to life when the (unique?) spirit is returned to the body and he becomes a living soul again. Whatever the exact process is, we know the resurrected fleshly body will be in its intended perfected state. Job intimates that the flesh will be fresher than a child’s and will have the beauty and vitality of youth (Job 33:25)” (Robert Davis, The Herald of Christ’s Kingdom article.)

Spirit

The word “spirit” in the Old Testament is usually from the Hebrew ruach, and in the New Testament it is usually from the Greek pneuma. Both terms refer to breath, inhalation, or the movement of air, whether gentle or forceful. But as these are invisible forces, the words are applied by extension to the “spirit” of a person which is the invisible mental force, personality, influence, or disposition of a person.

Thus the Old Testament uses ruach when speaking of the “spirit” of Jacob, Elijah, Cyrus, Zerubbabel, Joshua, God, and others. The New Testament uses pneuma when speaking of the “spirit” of Paul, Christ, and God.

These words are also used to describe the influence of various non-personal but good “spirits” — the spirit of Truth, Holiness, Life, Faith, Wisdom, Grace and Glory and of an opposite spirit of Jealousy, Judgment, Burning, Heaviness, Infirmity, Divination, Bondage, Slumber, Fear and Error.

Ruach also refers to the “spirit of life” which we receive from God, which figuratively “returns” to him when we die.

“Then shall the dust return to the earth as it was: and the spirit shall return unto God who gave it” (Ecclesiastes 12:7).

This does not imply a transport of persons. It applies to the motivating force of life, of both good and bad people alike.

Both words sometimes refer to the essence of a person, that is, their identity, character, personality. In this sense Jesus commended his “spirit” to God when he died, which was restored on the third day when God raised Jesus from the dead (Luke 23:46, Psalms 31:5).

In this sense also Paul speaks of the “spirits of just men,” the faithful Ancient Worthies of the Old Testament, who were matured by the things they suffered, and await their resurrection reward in the Kingdom (Hebrews 12:23, 11:40).

None of these cases teach that any conscious entity persists after the death of a person, except metaphorically, in the memory of God. Not until the resurrection does a person who has died live again as a conscious, sentient being. The great hope for the world lies in such a Resurrection from the Dead.

“There shall be a resurrection of the dead, both of the just and unjust” (Acts 24:15).

“The hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth” (John 5:28,29).

This assurance was secured for us at great cost, both by God who gave His dearest treasure, his son Jesus, and by Jesus who labored in his ministry for 3 ½ years, suffered accusation from the religious leaders of his day, and died for our sins on the cross.

“Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust … [to] bring us to God, being put to death in the flesh” (1 Peter 3:18). “By man [Adam] came death, by man [Jesus] came also the resurrection of the dead” (1 Corinthians 15:21).

For the saints of the Gospel Age, this resurrection occurs during the present “Harvest” period. For the remainder of the world, the resurrection will occur during the coming Millennium.

Do Angels Have a Soul?

As with human being, angels are souls, for they are the union of the spirit of life, together with a body, in this case a spiritual body.

“The first man Adam was made a living soul…” (1 Corinthians 15:45).

It would be the same with the angelic hosts, but on a higher scale.

“There are also celestial bodies … but the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another” (1 Corinthians 15:40).

——-

Acknowledgment & References

We are thankful for the permission of sharing content from a study titled “Soul and Spirit,” drawn from a study by Br. Gilbert Rice, featured in the “Faithbuilders Fellowship” Journal.
http://www.2043ad.com/journal/2006/01_jan_06.pdf

“Immortality and the Human Soul,” The Bible versus Tradition—Article IV, April 1959 in The Dawn – A Herald of Christ’s Presence (Monthly Magazine) Rutherford, NJ, USA.
http://www.dawnbible.com/1959/5904tbs1.htm

“Immortality of the Soul” by Br. Peter Karavas. The Herald of Christ’s Kingdom Magazine, May-June 2011.
http://www.heraldmag.org/2011/11mj_3.htm

“The Resurrection of the Dead” by Br. Robert Davis. The Herald of Christ’s Kingdom.
http://www.heraldmag.org/literature/doc_14.htm

Suggested Further Reading

Volume 5 of “Studies in the Scriptures” — “The Atonement Between God and Man” by Br. Charles Taze Russell, pages 383-404, Study 13, “Hopes For Life Everlasting and Immortality Secured by the Atonement.”

“What Is the Soul?” by Br. Robert Seklemian
http://www.heraldmag.org/olb/contents/treatises/seklemians%20discourses.htm

ACTS 23:6 — HOPE & RESURRECTION. Part A: What Is Jesus All About?https://biblestudentsdaily.com/2016/11/03/acts-236-hope-resurrection-part-a-what-is-jesus-all-about/

ACTS 23:6 — HOPE & RESURRECTION. Part B: Will Mankind Resurrect With the Same Mind?
https://biblestudentsdaily.com/2016/11/05/acts-236-hope-resurrection-part-b-will-mankind-resurrect-with-the-same-mind/

ACTS 23:6 — HOPE & RESURRECTION. Part C: The Order of the Resurrection Process
https://biblestudentsdaily.com/2016/11/11/acts-236-hope-resurrection-part-c-the-order-of-the-resurrection-process/

This post’s URL:
https://biblestudentsdaily.com/2018/07/14/ezekiel-184-what-the-bible-teaches-about-soul-and-spirit/

+

Preceding articles

Matthew 11:20-24 Encouragement for John and Reproach for cities 5 Reproached Cities a Lesson for Judgment Day

Matthew 12:38-42 – The Nazarene’s Commentary: Signs in Jonah and the Queen of the South

The Acts Of The Sent Ones Chapter 2

 

++

Additional reading

 1. Concerning Man
 2. Forbidden Fruit in the Midst of the Garden 3
 3. Creation of the earth and man #9 Formation of man #1 Cure of souls
 4. Creation of the earth and man #10 Formation of man #2 Mortal bodies and Tartarian habitation
 5. Creation of the earth and man #12 Formation of man #4 Constitution of man
 6. Creation of the earth and man #14 Formation of man #6 The Uncreated One, neshemet ruach chayim and nephesh
 7. An openingschapter explaining why things are like they are and why we may have hope for better things
 8. Bereshith 3 Fall of man
 9. The 1st Adam in the Hebrew Scriptures #4 The Fall
 10. The 1st Adam in the Hebrew Scriptures #5 Temptation, assault and curse
 11. The 1st Adam in the Hebrew Scriptures #8 Looking for the 2nd Adam
 12. What is life?
 13. Death
 14. Grave, tomb, sepulchre – graf, begraafplaats, rustplaats, sepulcrum
 15. Today’s thought “Death by being taken captive” (May 15)
 16. Is there an Immortal soul
 17. The Soul not a ghost
 18. The Soul confronted with Death
 19. What happens when we die?
 20. Decomposition, decay – vergaan, afsterven, ontbinding
 21. Mortal Soul and Mortal Psyche #1 Intro
 22. Mortal Soul and Mortal Psyche #2 Psyche, the word
 23. Mortal Soul and Mortal Psyche #3 Historical background
 24. Mortal Soul and Mortal Psyche #4 Psyche, According to the Holy Scriptures
 25. Mortal Soul and Mortal Psyche #5 Mortality of man and mortality of the spirit
 26. People Seeking for God 5 Bread of life
 27. Mortal Soul and Mortal Psyche #6 Summary
 28. Sheol, Sheool, Sjeool, Hades, Hell, Grave, Tomb, Sepulchre
 29. Science, belief, denial and visibility 1
 30. Being Religious and Spiritual 3 Philosophers, Avicennism and the spiritual
 31. A Ransom for all 1 Eternal tormentAll Souls’ DayI Can’t Believe That (1) … God would send anyone to hell

+++

Is it true that all Non-Christians today will go to hell

Related

 1. What is the human soul?
 2. On Plotinus and immortality
 3. The dreams of the Manichees and of Servetus, as to the origin of the soul, refuted
 4. It were vain to seek a definition of the soul from philosophers, not one of whom, with the exception of Plato, distinctly maintained its immortality
 5. Duty of Preparing for the Future World: Immortality and Separate State of the Soul: Book Eight- Chapter 1
 6. There are in the souls of wicked men those hellish principles reigning, that would presently kindle and flame out into hell fire, if it were not for God’s restraints
 7. This light is such as effectually influences the inclination, and changes the nature of the soul
 8. Is the human soul mortal or immortal?
 9. Immortal Soul
 10. River myths and the soul
 11. Secret Principles of Immortality, Edition 25
 12. All Soul’s Day, All Saint’s Day, and Day of the Dead
 13. Are there degrees of punishment in hell?
 14. J. W. Hanson on Gehenna
 15. There Is No Hell, Look It Up
 16. Are Near Death Experiences or Out of Body Experiences Biblical?
 17. Fantastic Article Proving that Hell = Complete Annihilation, Not Eternal Torment

Man enticed to long for more

From the onset of times the human beings showed the want for more. The woman was enticed by what God asked her not to touch.

Adam and Eve in the garden of Eden

Adam and Eve in the garden of Eden (Photo credit: Wikipedia)

For the first man and mannin the Tree of Knowledge of Good and Evil, in the middle of the Garden of Eden, looked so attractive because they knew it could give something they had  not yet. They too wanted to have knowledge of good and evil like their Creator had. They longed for having as much knowledge and power as their Divine Maker had. This is their greed, because they had everything what a man needs. Everything was provide for by the Most Highest.

Though the thoughts of the man and mannin, Adam and Eve, was preoccupied with gain. They thought it could well be that God hold something hidden for them, which they too could use. As such they did not trust God and showed how they wanted to come on the same level as Him and that they wanted ore than He had given them.

The giving in to the temptation (the nachash) was bringing them to mutiny, revolting against their Divine Maker.

It is that revolt against the Divine Creator that still bothers mankind today. Today also the preoccupation with material things rather than intellectual or spiritual things brings people further away from God. Having received the knowledge of good and evil each individual should know what is good and what is bad. People who have come to the Christian faith for sure should know that when they are preoccupied with material things, that would be definitely wrong.

We do not say that you as a Christian may not have your own house, a car, a television or hifi set. There is no objection against having material things, but the obsession with acquiring and caring for “stuff” is a dangerous thing for the Christian.

Already in the Garden of Eden God gave a signal that He wants an intense connection with man. Man’s thought should go in the first instance to its Maker. After man got expelled from the Garden of Eden God insisted still to have a pure connection with Him, not giving more attention to material objects or subjects, not having idols placed in a higher ranking than the God above all gods.

Man has to be careful how he treats others and how he gives attention and obligation or glorification to others. Any preoccupation, obsession or fascination with anything other than God, man should know, is something what displeases God. He wants us to love us above all persons and above all things. It is with all our heart that we should give honour to the Most High.

“Love the LORD your God with all your heart and with all your soul and with all your strength.” (Deuteronomy 6:5 NIV)

Jesus called that love for God the first and greatest commandment. (Matthew 22:37, Mark 12:30, Luke 10:27). All our passion and prayer and intelligence should go in the first instance to Jehovah God.  When we do that we shall be able to find life.

“”You have answered correctly,” Jesus replied. “Do this and you will live.”” (Luke 10:28 NIV)

therefore we should be very careful and attentive into what we put our energy and for what we want to strive. It is what is deep in our heart that God knows. He knows what we rally want and wherefore we long.  In our heart should be the choice for God and not for material things.

The Elohim, Jehovah God should be our focus. Our eyes should be directed on Him.  He alone is worthy of our complete attention, love and service. To offer these things to anything, or anyone, else is idolatry.

We should recognise that when we are wanting for other things than those which are important in the Eyes of God, than we fall for the weakness of man.

The end of the Edenic period, Adam and Eve are...

The end of the Edenic period, Adam and Eve are thrust into a bleak Antediluvian world. Thomas Cole, 1828 (Photo credit: Wikipedia)

It is true, man is caught up in the cares of the world and the deceitfulness of riches and the desires for other things that have entered this world and choke it. But we should know that the material gain the world wants us to believe would make us happy, is just an empty soap bell.

“but the worries of this life, the deceitfulness of wealth and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful.” (Mark 4:19 NIV)

We should not be fashioned according to this world, but should listen to the words of the sent ones from God, like to Jesus Christ, and follow the examples of them, living in humility and simplicity, always following not our will but the Will of God.

“Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will.” (Romans 12:2 NIV)

We must come to see that the word of material wealth proves unfruitful. We are cheating ourselves by thinking that we will be happy or more fulfilled or content if only we had more of whatever it is we are chasing. This is a lie from the father of lies, satan, which every adversary of God still wants us to believe today that we better not believe in God and try to earn as much money as possible in every way we can. Many are using bad ways to gain capital and do not mind what others may think of it or worse what God might think of it. Though for sure God shall take it into account. One day there shall be a moment of judgement for man. Then it will be time to justify for the actions that one has taken.

Those adversaries of God wants us to be chasing after something they know will never satisfy us so we will be kept from pursuing that which is the only thing that can satisfy — God Himself.

Many are blinded by those satans and do not come to see that the financial gain or the material wealth is the mammon, the killer of mankind.

All should know that one cannot serve both God and money.

“”No servant can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and Money.”” (Luke 16:13 NIV)

When we put our eyes on that material gain we shall be deceived and disgusted to continually feeling dissatisfied, never feeling contented. We must seek to be content with what we have, and materialism is the exact opposite of that contentment. It causes us to strive for more and more and more, all the while telling us that this will be the answer to all our needs and dreams.

The infallible Word of God sheds light on how human beings best live and unto what they best give attention in their life. That life does not get its satisfaction in the abundance of the things which a person can come to possess.

“Then he said to them, “Watch out! Be on your guard against all kinds of greed; a man’s life does not consist in the abundance of his possessions.”” (Luke 12:15 NIV)

Man’s eyes should be focused on that what is much more important in life than the treasures of this world: the Kingdom of God.

“But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.” (Matthew 6:33 NIV)

Long before the master teacher Jeshua was born there was a man who had enough material wealth as one of the richest kings of the world. King Solomon had no shortage of anything and had absolutely everything what he desired. Though he also came aware that was not really what brought him happiness.  He declared,

“Whoever loves money never has money enough; whoever loves wealth is never satisfied with his income. This too is meaningless.” (Ecclesiastes 5:10 NIV)

Be aware that whoever loves wealth shall never be satisfied with his income. Perhaps it can take a long time before we come to such awareness. In the end, Solomon came to the conclusion that there is one greater thing we do have to bear in mind.

“Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the whole [duty] of man.” (Ecclesiastes 12:13 NIV)

+

Preceding articles

Building up the spirit of the soul

Back from gone #2 Aim of godly people

Matthew 5:38-42 – 5. The Nazarene’s Commentary on Exodus 21:24

Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 1 Charity and neighbour love

Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 2 Prayer and neighbour love

Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 3 Forgiveness and neighbour love

Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 4 Treasures’ and neighbour love

++

Additional reading

 1. God above all gods
 2. An openingschapter explaining why things are like they are and why we may have hope for better things
 3. Bereshith 2 Man and Woman placed in a Royal Garden
 4. Orders for the first human beings and Rebellion against their Maker
 5. The figure of Eve
 6. Moment of getting knowledge and its consequence
 7. Scattered, broken, thwarted reflection of God
 8. Sources of evil
 9. The 1st Adam in the Hebrew Scriptures #4 The Fall
 10. The 1st Adam in the Hebrew Scriptures #5 Temptation, assault and curse
 11. The 1st Adam in the Hebrew Scriptures #6 Curse and solution
 12. The 1st Adam in the Hebrew Scriptures #8 Looking for the 2nd Adam
 13. A Living Faith #4 Effort
 14. Faith and trial
 15. No good thing will he withhold

+++

Further reading

  1. Living
  2. Need and Want
  3. Livable Wages
  4. Greed
  5. Vanity and Greed
  6. Thingamabobs? I Got Twenty… I Want More!
  7. The Price Of Keep Wanting More.
  8. Greed for money
  9. An irrational reward system
  10. Our Entire Economy Is Based On A Massive LIE That Is Killing People
  11. Greed is God: How economics became a religion
  12. How much is enough?
  13. Too Much Stuff (Part 2)
  14. Enough by John C. Bogle
  15. They Deceived Him
  16. A Holy Judgement 
  17. When Does It All End?
  18. That there are people who are convinced they can give more to their family and should not bother about it proves Jack Bennett with his text: No Shame In Wanting More
  19. But that there are some things we can do without and some things we cannot do without, such as a clean conscience and a useful life, may give to ponder you the text:Quotes of Note #9 On Money & Wealth
  20. The power of greed’: Greed is one of Christianity’s seven deadly sins, and it predates capitalism. In our society, who is greedier – the consumer or the capitalist? Are there any positive aspects to greed?
  21. The Price is Wrong: No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. (Mat 6:24, ESV)
  22. Rich Toward God While they may not be mutually exclusive, if we are honest with ourselves, they frequently are in competition. Pursuing possessions on earth often has a way of cutting into laying up treasures in heaven.
  23. Avoiding covetous distractions
  24. Quick Thought – Monday, July 17, 2017
  25. Jesus Was Out
  26. Four things that kill the fire of God 
  27. Stop The Greed
  28. Starve the beast
  29. Self-discipline: How Much Land Does a Man Need? by Leo Tolstoy
  30. The Rich Man and Lazarus
  31. Generosity by Johannes Brahms
  32. 2 Kings Chapter 15
  33. No Other Gods
  34. Idols In The Temple, Part One
  35. Why Is God Jealous?
  36. 3 Kinds of Idolatry
  37. Patriotism — self-examination losing out to self-infatuation? “Patriotism is the go-to religion of those who would worship a super-sized version of themselves and seldom quibble to persecute non-believers, foreigners and conscientious objectors. It is a grandiose
  38. Depravity may lie in two extremes
  39. Conversion
  40. Whose God is it anyway?
  41. Modern Romans
  42. Why Make Idols?
  43. Evangelicalism’s Golden Calf
  44. Shabbat Balak: the Holy and the Idolatrous
  45. Weekly Torah Commentary – Mattot-Maasei July 21, 2017
  46. The Problem of American Worship
  47. Whom are you serving?
  48. Verse of the month: July 2017

  +++

 1. Related articles

Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 4 Treasures’ and neighbour love

Matthew 6:19-23

d) ‘Treasures’ and neighbor love

|| Luke 11:34-36

MT6:19 “Do not[1] treasure[2] up for yourselves ‘treasures’ on earth where moth and rust consume[3] and where thieves break in and steal. MT6:20 But, treasure up ‘treasures’ in heaven[4] where neither moth nor rust consume and where thieves cannot break in and steal. MT6:21 For where your ‘treasure’ is there your heart will be also.[5] MT6:22 The lamp of the body is the eye.[6] So, if your eye is focused right[7] your whole body will know the Way. MT6:23 But, if your eye is focused wrong[8] your whole body will be blind.[9] So, if the ‘Light’ in you is ‘Dark’[10] – O, how much darkness!

*

[1] Do not: The negative commands of the Nazarene. The phrase “do not” occurs over 200 times in the Gospels. The Nazarene says,

‘Those that love me, my true friends, will keep my commandments.’ (John 14:15; 15:12, 14)

There about 60 “commands” of the Nazarene in the Gospels, some negative, some positive. In the 600 laws of Moses it is estimated by some that 60% are negative and 40% positive. For a complete consideration read Nazarene Commandments©.

[2] Treasure: This is the Greek word from which the English thesaurus comes. The word occurs 15 times in Matthew and Luke. A more modern word for it would be “save” or “store.” Compare Luke 12:20: savings. Various renderings: store up no treasures for yourselves; don’t pile up treasures on earth. Is it fair to state that the Nazarene discouraged “savings” in a material sense? In all the Christian Bible there are only two exhortations to “save.” (1 Corinthians 16:2; Ephesians 4:28) Both deal with “saving” in order to give to those in need. One cannot “save” and at the same time ‘sell belongings to give to the poor’ (Luke 12:33). Unless this be a brief and momentary storage in preparation to give to the needy.

Stop saving! is a Nazarene command not to horde or store despite any supposed encouragement in the Solomonic Proverbs to the contrary. Whatever the Proverbs might counsel, ‘God now speaks by His Son.’ (Hebrews 1:1) This is a severe test of faith when the Western or Capitalist World is encouraging exactly the opposite.

The Nazarene and his disciples lived what he taught. Ghandi noted that Jesus was the only religious leader who actually lived what he preached. Solomon had a yearly income of 666 talents of gold. But, Jesus and Peter were unable to come up with the Temple tax, something like two-bits, and had to resort to a piscerian miracle to pay their proper debt so as not to stumble any (Matthew 17:25-27).

Money, material things, possessions and property (riches) can have a powerful influence on love of neighbor. Nothing can injure relations between friends or brothers more than riches. Seldom do the rich or propertied socialize with the poor or needy. These two classes have been separated from that first moment money was invented.

[3] Consume: It is true that in modern times rust and moths do not have the same affect on money as in the First Century. However, there are still thieves, and more importantly there is always the danger of electronic viruses, or transmission failures, or banking collapses that endanger hard earned savings. There is a prophetic warning in The Apocalypse about a future world power with the capacity to enforce the entire globe to use an “engraving” in order to “buy or sell.” (Revelation ch. 13) So, there are other forms of “moths” and “rust” and “thieves,” as property and financial accounts exist in an electronic atmosphere of computer wizardry always dependent on electric power, and totally under the control of economic powers, constantly manipulating stock markets, and materialistic institutions under the control of greedy persons world-wide.

[4] Heaven: The Celestial Bank protected by God! (Note Luke 12:33, 34: sell and heart; Luke 16:9: friends) Various renderings: WMS: keep on storing up your riches in heaven. Heavenly treasure is God’s view of what is valuable (Proverbs 2:1-9: treasure) and it includes the “gold” of faith founded on Christ (1 Corinthians 3:12 and 1 Peter 1:7: tested faith). The Greek for “treasure” is the English “thesaurus” which is a dictionary of words. This is apropos with regard to the Divine Thesaurus found in the Holy Scriptures (2 Timothy 3:16: inspired).

[5] Where your ‘treasure’ is there your heart will be also: It is left to the heart of each Friend of the Nazarene to determine the degree these teachings will be followed. Each person is in a different set of circumstances. However, the spirit of all of this cannot be ignored (1 Timothy 6:9, 10: materialism). There is no better indicator judging a person’s heart than how one uses and views money (1 John 3:17; James 2:15, 16; Matthew 25:31-46). This is surely “the bottom line” with most persons concerned about earthly credits and debits, unaware of the Divine Accountant who is keeping a perfect set of books (Revelation 20:12-14). Most will find themselves in the “red” with God, and unless they repentantly plead their cause and admit their materialism as a desertion of Christ, they can expect no payment except that gleaned from earthly coffers.

One way to judge the “heart” is what a person talks about. That is, what are the main subjects that occupy a persons dialogue and communications? Is the central topic those things of a spiritual nature, or do material matters dominate speech? (Consider Ephesians 5:3-5, 12)

[6] The lamp of the body is the eye: Still on the subject of earthly or celestial treasures, the Nazarene turns to the eye: what and how it looks at various matters. Light enters the eye as an opening to the body or the entire person as a physical entity. However, spiritual light imbues the inner person, the Nazarene Saint’s Transformed Mind. The purpose of this divine illumination is to direct each footstep in the direction of God’s path (Psalm 119:105: lamp).

[7] Focused right: The Greek involved here is APLOUS and is variously translated “simple, sincere, generous, single, unclouded.” The word occurs in various forms in contexts of simplicity and generosity (Romans 12:8; 2 Corinthians 8:2), sound or sincere (Matthew 6:22; Luke 11:34), and, liberal (James 1:5). It seems to us the Nazarene’s subject is how we view matters and if our eye is healthy, and therefore focuses well, we will look properly on things and persons. The simple eye is generous in giving because it does not fret or worry about tomorrow’s anxieties, and so the view or focus on the morrow is bright with gleaming hopes of that “real life” only God can give (1 Timothy 6:19: real life).

Adam’s “eye” was focused wrongly and rather than see the Tree as harmful he viewed it as good (Genesis 3:6). Note the Nazarene’s offer of “eyesalve” to the materialistic in Revelation 3:17, 18. Compare the beloved Apostle’s thought at 1 John 2:16.

Luke 11:33-36 puts the subject of the well-focused eye in the context of the light hidden under a basket. Verse 34: ‘When your eye is single (simple, sincere, generous, focused) your whole body will be illuminated.’ There are various warnings in Proverbs about eyesight and how one views or does not view something (Proverbs 4:25; 23:31). The Bible provides numerous real-life examples of the improper “eye”: Eve (Genesis 3:6); Achan (Joshua 7:21); David (2 Samuel 11:2).

The association of the eye with the word “generous” is a good one when considering Jesus’ sub theme of neighbor love and charity. Note the word “beholds” at 1 John 3:17 (James 2:15, 16). Note also: ‘The generous eye will be blessed, the one who feeds the poor’ (Proverbs 22:9); and, ‘Eat not the bread of the one with a selfish eye, nor desire his delicacies, for he inwardly figures the expense.’ (Proverbs 23:6)

[8] Focused wrong: Various renderings: KJ: evil; TCNT: diseased; MOF: if your eye is selfish; NOR: if you have poor eyesight. The wicked eye, which is wrongly focused, is the envious one who cannot be satisfied with those things already possessed, but must have more than his neighbor. Such a wrongly focused eye is covetous. The Nazarene warns at Luke 12:15:

‘With eyes wide open, guard against covetousness, because Life does not come from possessions.’

The “evil eye” is greedy and desires more of what his neighbor has and is stingy when it comes to showing love to his neighbor.

[9] Blind: The Greek literally, ‘The whole body will be dark’ inferring blindness.

[10] If the ‘Light’ in you is ‘Dark’: Various renderings are: TCNT: inner light is darkness; WMS: the very source of light in you is darkness. On the exterior there is the appearance of light as an illuminator of souls (Romans 2:19) but inside the divided heart is bedarkened by choices between God and Riches. No greater darkness can there be than the person who thinks by his riches to serve God with extravagant contributions to holy orders – often with show and often with the purchase of another Saint’s soul – believing by such charity the way into the Kingdom of God is purchased.

+

Preceding articles

Matthew 5:38-42 – 5. The Nazarene’s Commentary on Exodus 21:24

Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 1 Charity and neighbour love

Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 2 Prayer and neighbour love

Matthew 6:1-34 – The Nazarene’s Commentary on Leviticus 19:18 Continued 3 Forgiveness and neighbour love

Written down for God to bring us up to a virtuous life

A look at materialism

There is more happiness in giving than there is in receiving

Next:

Man enticed to long for more

Anxiety and neighbor love

++

Additional reading

 1. Your position about materialistic desires having conquered the world
 2. Increasing wealth gap of immense proportions in the Capitalist World
 3. Capitalism
 4. The Proper Place of Excess
 5. Materialism, would be life, and aspirations
 6. Charity & Egoism
 7. Learning that stuff is just stuff
 8. The Culture of Excesses- Losing Humanity
 9. Summermonths and consumerism
 10. How to Find the Meaning of Life and Reach a State of Peace
 11. Material wealth, Submission and Heaven on earth
 12. Material gain to honour God
 13. Stop and Think
 14. The Giant evil and danger for the country
 15. Words to inspire and to give wisdom
 16. Not holding back and getting out of darkness
 17. Faith Over Fear
 18. Beginning a Path toward Distributism: A Brief Definition
 19. American Christianity no longer resembles its Founder
 20. How do you define religion?
 21. Reflect on how much idolizing happens
 22. From Winterdarkness into light of Spring
 23. Looking to the East and the West for Truth
 24. Message of Pope Francis I for the 48th World Communications Day
 25. Preparing for the Kingdom
 26. A way to prepare for the Kingdom
 27. Four Pressing Needs in Rural Communities, and How the Church Should Respond
 28. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #2 Instructions and Laws
 29. Blindness in the Christian world

+++

Further reading

 1. Consumerism
 2. Damned Acquisitiveness
 3. Because we are living in a material world, but I refuse to be a material girl.
 4. Materialism Today
 5. Materialism: Why happiness eludes us
 6. A message about materialism
 7. He is a slave of materialism. Dont buy things you cant afford.
 8. Materialism and the Church
 9. What is Important to You?
 10. Life, lost
 11. The Price is Wrong
 12. Ep 13: Christianity and Socialism
 13. Intro to Minimalism
 14. Our culture is damaging our well-being
 15. Quick Thought – Monday, July 17, 2017
 16. Truth lies not in the middle
 17. How Simple is Living Simply?
 18. What Did the Poor Ever Do to You?
 19. Materialists, their eye on the rear view mirror
 20. What is Right What is Wrong
 21. The Absolute Laws of Science Refute Atheism and Materialism.God scatters
 22. How some rich people are trying to dismantle inequality
 23. charity:water
 24. What would Jesus have us do?

+++

With child and righteousness greater than the law

The last few weeks in many denominations they looked at a time of remembrance of the coming on earth of the Messiah. At the end of the month many Christians use the birthday of the goddess of light and creation, to celebrate the birth of Christ (who was born in 4 bCE October 17) This birth is the beginning of the New World whereof the evangelist John is talking about when he looks at that new period like at the beginning of everything new, or the Bereshith (Bereshit or Bereishit), the Genesis. In the Genesis book by Moses you may find God Speaking and by speaking or uttering His Word, everything came into being. In the same way spoke God and the child came into being.

“In [the] beginning the Word was, and the Word was with God, and the Word was a god.” (NWT) (John 1:1)

English: The story of the Eden Garden. The tem...

The story of the Eden Garden. The temptation of Adam & Eve by the devil. Pedestal of the statue of Madonna with Child, western portal (of the Virgin), of Notre-Dame de Paris, France (Photo credit: Wikipedia)

The Word, which was spoken before everything existed had also spoken in the Garden of Eden. That was a time long before Abraham. As such God His Word came unto the 1° Adam and promised to provide a solution for his misstep. Adam and Eve came to hear the first promise for their descendants. Later the Word of God would come to other offspring, who at their turn also told the world to look out for that Saviour or Messiah.

Not the evangelist John his work was placed first in the Books of the New Covenant. Matthew got the honour to open the New Testament. His account of the birth of Jesus in Matthew 1:18-25 has one primary concern: to establish the identity and mission of Jesus from the very beginning of his story. For the evangelist Matthew, who came to know the Nazarene Jeshua early in his public life, this special teacher no doubt is the Messiah or Christ (see Matthew 1:18), the agent of God who will establish God’s kingdom and save his people from their sins (see Matthew 1:21).

Lots of people do want to find a very special person and a very special story. Because they can not find that in the Bible they started creating several stories to make their evening of remembrance much greater.

"Annunciation", fresco (ca. 1371) by...

“Annunciation”, fresco (ca. 1371) by Jacopo di Cione (ca.1325-after 1390)(?), interior of the façade of the basilica of San Marco in Florence, Italy. (Photo credit: Wikipedia)

The evangelist Matthew brings a very human story involving a young couple: Joseph and Myriam or Miriam, by most English speaking people known as Mary (others know her as Maria, or Blessed Virgin Mary). Mary gets a message which may have been very strange for her and any other human being. The messenger of God, an angel pronounces that she has found great favour with God. We do find a simple village girl through whom God decides to work His plan of redemption.

“In the sixth month, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee,” (Luke 1:26 NIV)

“The angel went to her and said, “Greetings, you who are highly favoured! The Lord is with you.” Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be.” (Luke 1:28-29 NIV)

“And Mary said unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man?” (Luke 1:34 ASV)

From the evangelist and apostle Matthew we come to know she got to know the workman Joseph and also in Luke is written:

“to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin’s name was Mary.” (Luke 1:27 NIV)

“The angel went to her and said, “Greetings, you who are highly favoured! The Lord is with you.”” (Luke 1:28 NIV)

“18 This is how the birth of Jesus Christ came about: His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. 19 Because Joseph her husband was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly.” (Matthew 1:18-19 NIV)

Matthew grounds his lofty message about Jesus’ identity and mission as the Christ in the earthiness and complexities of human life. It doesn’t get much earthier than a pregnancy out of wedlock; put that together with the fact that the young couple had not yet had sex and you have the makings of a real potboiler. This young girl could be killed for what she got herself into. Regardless of the cost to her societally, she is willing to submit to God’s will for her life. For her the wrath of the Law and the weight of the village’s condemnation have no value opposite the message she got from a celestial being. Though she did not get stoned because most rabbis required a lesser penalty, including divorce and public shaming. The public shaming may have come over the fiancée of labourer Joseph who was still willing to take her as her bride.

Matthew portrays Joseph as a righteous man who confronted a significant dilemma. Him at first in love with this young Essene girl, had to face a very devote Jew who seemed to have been unfaithful to him. Most people usually understand the description of Joseph as “righteous” to mean that he was a good man, a kind man. But Joseph’s “righteousness” in this context has a specific meaning: it refers to Joseph’s thorough adherence to the law, the Torah. Joseph was also a devout, practising Jew. His decision to divorce Mary was the right one according to the law.

Matthew tells us that while Joseph had decided to sever his relationship with Mary, in accordance with the law and the custom of his time, he had decided to do this so “quietly,” evidently to reduce Mary’s public disgrace. Joseph had found a way to be faithful to the requirements of the law, but to do so in a respectful and sensitive manner. Joseph struck a remarkable balance between righteousness and compassion.

In the Torah were given many examples of how strange God’s ways might be for man. More than once appeared celestial beings to man to turn their coarse. This disappointed workman also came to hear an angel of God in a dream. Believing in the truth of his dream he abandoned adherence to the law by accepting the angel’s exhortation to take Mary as his wife. In this extraordinary situation, Joseph’s righteousness transcended the letter of the law. For Joseph, being righteous no longer meant blind, literal adherence to the Torah; the instruction from the angel trumped the law. The imminent arrival of Jesus somehow transformed the righteousness expected of Joseph. This is a theme that Jesus would articulate again and again later in this Gospel: there is a righteousness greater than the law.

+

Preceding articles:

Story of Jesus’ birth begins long before the New Testament

Nazarene Commentary Luke 1:26-38 – Gabriel’s Appearance to Mary

Nazarene Commentary Luke 2:15-20 – Shepherds Find the Infant Christ

++

Literature of interest:

 1. With God All Things Are Possible
 2. Message from the family tree in the Tanakh
 3. Why do we need a ransom?
 4. A promise given in the Garden of Eden
 5. The Seed Of The Woman Bruised
 6. Written to recognise the Promissed One
 7. OT prophesies and the NT fulfilment of them
 8. Prophets making excuses
 9. Belief of the things that God has promised
 10. About a man who changed history of humankind
 11. Which man is mentioned most often in the Bible? Jesus, Moses, Abraham or David?
 12. Together tasting a great promise
 13. Patriarch Abraham, Muslims, Christians and the son of God
 14. The Immeasurable Grace bestowed on humanity
 15. Virgin Mary’s girdle
 16. The Gabriel Revelation Real or forgery
 17. Who was Jesus?
 18. Jesus and his God
 19. The Christ, the anointed of God
 20. Around pre-existence of Christ
 21. A season of gifts
 22. Christmas, Saturnalia and the birth of Jesus
 23. Wishing lanterns and Christmas
 24. Jesus begotten Son of God #1 Christmas and Christians
 25. Jesus begotten Son of God #2 Christmas and pagan rites
 26. Jesus begotten Son of God #3 Messiah or Anointed one
 27. Jesus begotten Son of God #4 Promised Prophet and Saviour
 28. Jesus begotten Son of God #5 Apostle, High Priest and King
 29. Jesus begotten Son of God #6 Anointed Son of God, Adam and Abraham
 30. Jesus begotten Son of God #7 A matter of the Future
 31. Jesus begotten Son of God #8 Found Divinely Created not Incarnated
 32. Jesus begotten Son of God #9 Two millennia ago conceived or begotten
 33. Jesus begotten Son of God #13 Pre-existence excluding virginal birth of the Only One Transposed
 34. Jesus begotten Son of God #14 Beloved Preminent Son and Mediator originating in Mary
 35. Jesus begotten Son of God #15 Son of God Originating in Mary
 36. Jesus begotten Son of God #17 Adam, Eve, Mary and Christianity’s central figure
 37. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #6 Words to feed and communicate
 38. Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #14 Prayer #12 The other name
 39. God has visited His people
 40. Jesus spitting image of his father
 41. A man with an outstanding personality
 42. Lord or Yahuwah, Yeshua or Yahushua
 43. Ember and light the ransomed of Jehovah
 44. The Beginning of the life of Jesus Christ
 45. What Jesus did: First things first
 46. Servant of his Father
 47. Anointing of Christ as Prophetic Rehearsal of the Burial rites
 48. A Messiah to die
 49. Impaled until death overtook him
 50. Cursed is the one hung on a tree
 51. Atonement and the race been bought
 52. Jesus three days in hell
 53. What Jesus Did – Misleading around the Messiah and the final assessment
 54. Christ having glory
 55. Words in the world
 56. Ignorance of Today’s Youth (and Adults)
 57. God or a god

+++

 • Be Thankful: 5 Things God Has Given Us We Should Thank Him For (authorbrianlknack.wordpress.com)
  Be Thankful God Gave Us Life  –  Not only did he breathe the breath of life into us that we might become a living soul but he has given us New Life in the New Covenant through the blood of His son Jesus! God put us here for a purpose and that purpose is to live for Him and experience the joy of His presence every day. For those who have accepted Jesus as Lord and Savior of our lives God has also given to us the gift of Eternal Life in Him!
  +
  Because God loved us so much, He didn’t want us to continue to drift away from Him in our selfish, self-centered existence. He loved us so much that He gave us the gift of His Son, Jesus, to be the way back to Him. That gift is the best, most amazing, most expensive, most valuable gift ever given, and it was given to us. He loved us enough to give us Jesus.
 • Focus On God (christianmotivations.weebly.com)
  the Bible teaches us that the flesh (since we are all born in sin through the fall of Adam and Eve) is enmity against God.
 • The Tense of Life – Future Perfect (cerkas.wordpress.com)
  In truth, time is but a fabrication and rationalization of our minds in an attempt to avoid confusion and chaos.  Simply, time helps us comprehend our existence within the limits of our knowledge.
  +
  The true beauty of Christianity, however, is that by being born again via Baptism, we are cleansed from sin’s blemish on our soul and are blessed to have the opportunity to live this earthly life in God’s Light, striving to become like Him, understanding that at times, we will falter and sin.  And in the wisdom of our Creator, He provided a mechanism for us to redeem ourselves of sins via repentance, along with his Grace via forgiveness.
 • Why does God make a way for us to return to paradise? (christianitymatters.com)
  Because we are mostly focused on the negative, we think a lot about why things are bad and messed up in this world but we spend little time thinking about why God makes a way for us to return to paradise.
 • Found By Grace (ponderingtheheartofjesus.com)
  When people can’t talk about difficulties together, they tend to avoid just like Adam and Eve did in the Garden of Eden when they realized they had sinned against God.
  +
  Have you trusted in the mediator Jesus as your Savior from the wages of sin? God is pursuing you and inviting you to be reconciled to Him right now, this Christmas.
 • Oh, Christmas Tree! (atimetoshare.wordpress.com)
  We are introduced to two trees in the Genesis account of creation – the Tree of Life and the Tree of the Knowledge of Good and Evil.  The first inhabitants were given the Tree of life for food.  The other one they ate from in hopes of becoming as wise as God.
 • History of Christmas Trees part 1 (joannerambling.wordpress.com)
  In 1584, the historian Balthasar Russow wrote about a tradition, in Riga, of a decorated fir tree in the market square where the young men “went with a flock of maidens and women, first sang and danced there and then set the tree aflame”. There’s a record of a small tree in Breman, Germany from 1570. It is described as a tree decorated with “apples, nuts, dates, pretzels and paper flowers”. It was displayed in a ‘guild-house’ (the meeting place for a society of business men in the city).
 • Come Together (dbethandrews.wordpress.com)
  There are a lot of people in recent days talking about what divides us as a nation and how to bring some sort of reconciliation between people. We have all seen the protests and the anger and hurt. We have seen grief and sadness and bitterness and distrust – and all our protesting and postulating and town-hall meetings only seem to make the chasm wider. In this season of Christmas, this time when there should be “peace on earth” (Luke 2:14) and we should “love one another” (John 13:34) we see everything but. How did we become such an angry society? What is the root of our discord? And how do we reclaim the peace we’ve lost?
  +
  God gave Jesus as His gift to humanity to reconcile the creation with the Creator. To bring us peace. And when we are restored to God, when we have peace with God, we can then be restored in our human relationships and have peace with one another. But not until we first receive the gift of Jesus into our lives.
  +
  Peace that Never Ends
  God offers peace in our “dark night of the soul,” bringing His light to the night that surrounds us.
  +
  One day, and I think not so very far away, Jesus Christ will return, and bring with Him the fulfillment of God’s promise of peace. He will come, not as the baby in the manger, but as the victorious King of Kings and Lord of Lords.  He will come with power and authority.  He will bring an end to evil and wickedness.  He will bring punishment to those who love evil and hatred and corruption – to all who rejected Him in this life.
 • The Bible and Mythology (ezracommentary.wordpress.com)
  Myths are stories that people make up to explain various aspects of life and to express worldview, how we see and interpret the world. There are myths about the world and the creation of the sea. There are myths to explain where man and woman came from. Some myths are about the islands and how they came to be populated. There are myths that try to explain good and evil. Other myths have to do with how man and woman are to relate to one another and to each other’s families. There are myths about children and the consequences of disobedience. There are myths about the afterlife, what happens to a person and where he goes when he dies.

  So myths are stories which attempt to explain life and its meaning. They often share wisdom as to how we should live and relate to others and to the world around us. Myths are meant for teaching so that the wisdom can be transmitted from one generation to another.

Tag Cloud

Age To Come

The Lord Jesus Christ is the last Adam, not the first God-man. ~~~ www.AgeToCome.tk

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock at www.jamesgraybookseller.com

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

%d bloggers like this: