An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘14 Nisan’

Belangrijkste weekend van het jaar 2016

Op de avond voordat hij stierf, kwam Jeshua samen met zijn discipelen en naaste vrienden in een bovenkamer om het Pascha maal te vieren. Zij herinnerde zich aan het grote verhaal van de bevrijding: hoe het volk van Israël uit de gebondenheid en slavernij bevrijd werd langs de profeet Mozes door Gods kracht. Ze herinnerden zich hoe het bloed van het lam de bovendorpel en de deurposten markeerde, zodat de Engel des Doods voorbij zou gaan aan die mensen als het verwoesting bracht naar het land van Egypte. Ze aten de ongezuurde broden, zich ervan bewust zijnde dat de Israëlieten in zo’n haast waren om uit Egypte te vertrekken, dat hun eigen brood nog niet was gerezen.

The Israelites Leaving Egypt

De Israeliten die het land Egypte verlaten na de Plaag der eerstelingen (Foto credit: Wikipedia)

Die avond van de 14e van Nisan is voor ons nog steeds zeer belangrijk. Wij horen één te herinneren hoe God het Joodse volk bevrijde en twee hoe God Jezus aan de wereld schonk om het andere soort mensen, niet-Joden, anders gelovigen of heidenen te bevrijden. Niet alleen had hij zijn volgelingen bijeengeroepen om de bevrijding van Gods uitverkoren volk, de Israëlieten te herinneren, maar nu was het ogenblik gekomen om hen te laten inzien dat hun rabbi de weg opende voor anderen dan joden.

Door zijn eigen voorbeeld liet de gezondene van God zien hoe zijn volgelingen zich moesten opstellen als dienaren voor God en anderen tot voorbeeld te worden om ook tot een volk van God uit te groeien. Net als Jezus mensen had opgeroepen om hem te volgen, moesten de apostelen dat nu ook komen te doen. Ook zij moesten zich zo nederig als Christus gaan gedragen.

Als teken van nederigheid waste Jezus de voeten van zijn discipelen. Het werk dat is gereserveerd voor bedienden deed Jezus en hij vroeg hen om hetzelfde te doen voor elkaar. Er is geen dubbelzinnigheid op dit moment, geen kans om te zeggen dat het slechts een symbool is. Christus laat zien wat ze moeten doen en vertelt hen om het te doen (Johannes 13: 1-15). Het pad dat leidt naar de vrijheid van zonde en dood wordt gekenmerkt door onze zorg voor onze broeders en zusters. Simpel gezegd, zijn onze levens bedoeld voor aan anderen aan te bieden – ons geven in dienst.

Op het einde, in het leven dat zo snel gaat en waar alles ijdelheid is (zoals Solomon schrijft in de lezing van vandaag – Prediker 1) draait alles rond “geven en ontvangen”. We hebben allemaal de genade van God ontvangen door de gezondene van God, die de zoon is van mensen en de zoon van God, die zijn leven gaf voor onze zonden.

Net als Jezus zich zelf aangeboden heeft als een lam van God, om zijn bloed als een wegwijzer te hebben om ons te bevrijden van de straf van de dood, moeten we ook ons leven aanbieden als we versterkt worden door de Messias en de levensgeest worden gegeven door het bloed van Christus, als deelgenoten in het Lichaam van Christus.

Dankzij het losgeld aanbod gebracht door Jezus zegent God ons met de gave van het leven en het geloof, zodat we op onze beurt mensen om ons heen op de hoogte kunnen brengen van het prachtige geschenk dat aan deze wereld gegeven is.

Zoals God gebood om de nacht van de eerstgeborenen van Israël hun bevrijding te herinneren vroeg ook Jezus zijn volgelingen om de dag, dat hij zijn lichaam en bloed voor de redding van de mensheid gaf, in herinnering te nemen.

Lang voordat de wet van het Mosaïsch verbond werd veranderd, voorzegde Jehovah door de profeet Jeremia, dat Hij zou maken met het volk van Israël “een nieuw verbond” zou krijgen.

31 „Zie! Er komen dagen”, is de uitspraak van Jehovah, „en ik zal stellig met het huis van I̱sraël+ en met het huis van Ju̱da+ een nieuw verbond* sluiten;*+ 32 niet een gelijk het verbond dat ik met hun voorvaders heb gesloten op de dag dat ik hen bij de hand vatte om hen uit het land Egy̱pte te leiden,+ ’welk verbond van mij zijzelf verbroken hebben,+ alhoewel* ikzelf hen als echtgenoot in eigendom+ had’,* is de uitspraak van Jehovah.” (Jeremia 31:32, 33)

Doorheen de geschiedenis hebben we gezien hoe God Zich een volk maakt. Voor een zeer lange tijd was het voor het volk van Israël dat er een convenant was waarop ze konden rekenen. Eén van de regelgevingen of eisen was om te herinneren hoe de uittocht uit Egypte mogelijk werd gemaakt. Dat de invoering van het bloed op de deurposten ook kon beschouwd worden als een handtekening van het kiezen voor God, die het mogelijk maakt om over geplaatst te worden zodat verdoemenis of vernietiging hen niet ten deel zou vallen. Na dat evenement was er nog steeds een behoefte van aanbiedingen van offers in de tempel of synagoge. Maar op de 14e Nisan sprak Jezus over een ander aanbod dat niet meer zou moeten worden herhaald en dat voldoende zou zijn voor alle tijden. Al zou dat aanbod niet wegnemen om nog de herdenking van de bevrijding te houden.

Jezus kwam om in te stellen en ‘s avonds bij het maal op Nisan 14, 33 G.T. sprak hij over de beker wijn en zei tegen zijn 11 trouwe apostelen:

„Deze beker betekent het nieuwe verbond+ krachtens mijn bloed,+ dat ten behoeve van U vergoten zal worden.*+(Lukas 22:20)

Mattheus verslaggeving van die avond getuigd over Jezus met betrekking tot de wijn:

“Dit betekent mijn ‘bloed van het verbond,’ dat moet worden gestort ten behoeve van een groot aantal voor vergeving van zonden.” (Mattheus 26:27, 28)

Jezus ‘vergoten bloed valideert het nieuwe verbond. Dat bloed maakt het ook mogelijk dat er vergeving van zonden is voor eens en voor altijd.

Een paar jaar later herinnerde de apostel Paulus de nieuwe volgelingen

16 Is niet de beker+ der zegening die wij zegenen, een deelhebben aan het bloed van de Christus? Is niet het brood dat wij breken,+ een deelhebben aan het lichaam van de Christus?+ 17 Omdat er één brood is, zijn wij, hoewel velen,+ één lichaam,*+ want wij hebben allen deel aan dat ene brood.+ (1 Corinthiërs 10: 16-17)

Op die bijzonder intieme avond nam rabbi Jeshua het brood en de wijn

26 Terwijl zij verder aten, nam Jezus een brood,+ en na de zegen te hebben uitgesproken, brak hij het+ en gaf het aan de discipelen en zei: „Neemt, eet. Dit betekent* mijn lichaam.”+ 27 Ook nam hij een beker,+ en na een dankgebed te hebben uitgesproken, gaf hij die aan hen, terwijl hij zei: „Drinkt allen hieruit;+ 28 want dit betekent+ mijn ’bloed+ van het verbond’,+ dat ten behoeve van velen vergoten zal worden+ tot vergeving van zonden.+ 29 Maar ik zeg U: Van nu af zal ik geenszins meer iets van dit product van de wijnstok drinken tot op die dag waarop ik het met U nieuw* zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.”+ (Mattheus 26:26-29)

19 Hij nam ook een brood,+ sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het aan hen, terwijl hij zei: „Dit betekent* mijn lichaam,+ dat ten behoeve van U gegeven zal worden.+ Blijft dit tot een gedachtenis aan mij doen.”+ 20 Evenzo ook de beker,+ nadat zij het avondmaal hadden gebruikt, terwijl hij zei: „Deze beker betekent het nieuwe verbond+ krachtens mijn bloed,+ dat ten behoeve van U vergoten zal worden.*+ (Lukas 22:19)

Merk op hoe Jezus zegt

blijf dit doen ter mijner herinnering

Stained glass window in the upper presbytery/s...

Loodglasraam in de boven presbyter/sacristie van de Basiliek van St. Louis Koning in Katowice Polen, XX Eeuw – Jezus als het Lam van God (Foto credit: Wikipedia)

Het bloed van het verbond, dat moet uitgestort worden ten behoeve van een groot aantal voor vergeving van zonden moet, net als het bloed van de lammeren voor de bevrijding van de Joden uit de Egyptische slavernij, worden bijgedragen aan de ongelovigen of heidense mensen die bereid zijn onder het bloed van Christus te komen, wit gewassen van de zonde. Maar ze moeten niet vergeten om samen te komen, meer dan één keer in een jaar, omdat Jezus vraagt om het vaak te doen en wanneer we het doen om het te doen ter herinnering aan hem.

23 Want ik heb van de Heer* ontvangen, wat ik ook aan U heb doorgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht+ waarin hij overgeleverd zou worden, een brood nam 24 en, na gedankt te hebben, het brak+ en zei: „Dit betekent* mijn lichaam,+ dat ten behoeve van U is. Blijft dit tot mijn gedachtenis doen.”+ 25 Evenzo deed hij ook met betrekking tot de beker,+ nadat hij het avondmaal had gebruikt, en hij zei: „Deze beker betekent het nieuwe verbond+ krachtens mijn bloed.+ Blijft dit, zo dikwijls als GIJ hem drinkt, tot mijn gedachtenis+ doen.” 26 Want zo dikwijls+ als GIJ dit brood eet en deze beker drinkt, blijft GIJ de dood+ des Heren verkondigen, totdat hij gekomen is.+ (1 Korinthiërs 11: 23-26)

Om die reden moeten we vandaag bij elkaar komen en de uittocht uit Egypte, uit de slavernij van de wereldse werk, maar ook de uittocht uit de slavernij van de zonde en de dood door Christus offerdaad, niet vergeten.

14 En deze dag moet U dienen ter gedachtenis, en GIJ moet hem vieren als een feest voor Jehovah* in al UW geslachten. Als een inzetting tot onbepaalde tijd dient GIJ hem te vieren. (Exodus 12:14)

+

English version: Most important weekend of the year 2016

++

Vindt over deze belangrijke dagen ook het volgende te lezen:

 1. Voorbereidingstijd tot een herinneringsmoment
 2. Fragiliteit en actie #14 Plagen van God
 3. 1 -15 Nisan
 4. 14 Nisan, de avond om Christus Zijn predikingswerk te herinneren
 5. De zoon van David en de eerste dag van het Feest van de ongezuurde broden
 6. Vrijdag 3 april 2015 een dag voor verenigde samenkomst ter herinnering
 7. Donderdag 9 April = 14 Nisan en Paasviering 11 April
 8. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 9. Jezus laatste avondmaal
 10. Dienaar van zijn Vader
 11. Rond het Paasmaal
 12. Een Feestmaal en doodsherinnering
 13. Eucharistische vieringen
 14. Een Messias om te Sterven
 15. Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus
 16. Pasen 2006
 17. Geen Wegvluchter
 18. Een Groots Geschenk om te herinneren
 19. Zeven sabbatten
 20. De zeven Feesten van God
 21. De Tora is niet medegekruisigd, maar mijn strafblad
 22. Kerst en wenslampions
 23. Een Konijn dat Paaseiren legt

+++

Hans Holbein- The Body of the Dead Christ in t...

Hans Holbein- Het lichaam van de dode Christus in het graf (Foto credit: Wikipedia)

Wij wensen iedereen een fijne herinneringsdag toe en een zalig Pascha

Most important weekend of the year 2016

Assembled together on the night before he died, Jeshua and his disciples and closest friends came together in an upper room to celebrate the Passover meal.  They recalled the great story of deliverance: how the people of Israel had been freed from bondage and slavery by God’s power through the prophet Moses.  They remembered how the blood of the lamb marked the lintel and doorposts so that the Angel of Death would pass by the people as it brought devastation to the land of Egypt.  They ate the unleavened bread, mindful that the Israelites were in such a hurry to depart Egypt that their own bread had not yet risen.

That night the 14th of Nisan is one Jesus wanted to be remembered for an other occasion as well. Not only had his followers to remember the deliverance of God’s Chosen People, the Israelites, but now their rabbi had opened they way for others than Jews.

By his own example the sent one from God showed how his followers had to become servants for God and for the People of God. Like Jesus had called for people to follow him, the apostles had to come to do so too. They too had to become as humble as Christ was. As a sign of humbleness Jesus washed the feet of his disciples. The work which is reserved for servants Jesus did and he also asked them to do the same for one another.  There is no ambiguity in this moment, no chance to say it is merely a symbol.  Christ shows them what to do and tells them to do it (John 13:1-15); the path that leads to freedom from sin and death is marked by our care for our brothers and sisters.  Simply put, our lives are meant to be offered for others – giving ourselves in service.

In the end, in life which passes so quickly and everything is vanity (like Solomon writes in today’s reading – Ecclesiastes 1) everything turns around “Giving and Receiving”.  We all have received the Grace of God by the sent one from God, who is the son of man and the son of God, who gave his life for our sins.

Like Jesus offered himself as a lamb of God to have his blood as a signpost to deliver us from the punishment of death, we too should offer our lives as we are strengthened by the Messiah and are giving life-spirit by the blood of Christ, being partakers in the Body of Christ.

Thanks to the ransom offer brought by Jesus God blesses us with the gift of life and faith so that we in turn might be a gift to those around us.

As God commanded to remember the night the firstborns of Israel where saved so also Jesus asked his followers to remember the day he gave his body and poured out his blood for the salvation of mankind.

Long before the Mosaic Law covenant was altered, Jehovah foretold through the prophet Jeremiah that He would make with the nation of Israel “a new covenant.”

32 It will not be like the covenant that I made with their forefathers on the day I took hold of their hand to lead them out of the land of Egypt,+ ‘my covenant that they broke,+ although I was their true master,’* declares Jehovah.”

33 “For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days,” declares Jehovah. “I will put my law within them,+ and in their heart I will write it.+ And I will become their God, and they will become my people.”+(Jeremiah 31:32, 33)

English: Stained glass image of the Lamb of Go...

Stained glass image of the Lamb of God (Agnus Dei) with a Christian banner. photo by John Workman in St. Ignatius church in Chestnut Hill, Massachusetts. (Photo credit: Wikipedia)

Throughout history we have seen how God made Himself a people. For a very long time it was for the People of Israel that there was a covenant on which they could count. One of the regulations or demands was to remember how the exodus from Egypt was made possible. That putting of blood at the doorposts could also considered as a signature of choosing for God, which made it possible to be passed over for damnation or destruction. After that event there was still a need of offers to be brought to the temple or synagogue. But on the 14th of Nisan Jesus spoke about an other offer which would not have to be repeated any more and which would be sufficient for all times. though that offer would not take away the remembrance of the liberation marks.

Jesus came to institute and Evening Meal on Nisan 14, 33 C.E. Speaking of the cup of wine, he told his 11 faithful apostles:

“This cup means the new covenant by virtue of my blood, which is to be poured out in your behalf.” (Luke 22:20)

Matthew’s account quotes Jesus as saying regarding the wine:

“This means my ‘blood of the covenant,’ which is to be poured out in behalf of many for forgiveness of sins.” (Matt. 26:27, 28)

Jesus’ shed blood validates the new covenant. That blood also makes possible the forgiveness of sins once and for all time.

A few years later the apostle Paul would remind the new followers

14 Therefore, my beloved ones, flee from idolatry.+ 15 I speak as to men with discernment; judge for yourselves what I say. 16 The cup of blessing that we bless, is it not a sharing in the blood of the Christ?+ The loaf that we break, is it not a sharing in the body of the Christ?+ 17 Because there is one loaf, we, although many, are one body,+ for we are all partaking of that one loaf. (1 Corinthians 10: 16-17)

On that special intimate night rabbi Jeshua had taken the bread and the wine.

26 As they continued eating, Jesus took a loaf, and after saying a blessing, he broke it,+ and giving it to the disciples, he said: “Take, eat. This means my body.”+(Matthew 26:26)

19 Also, he took a loaf,+ gave thanks, broke it, and gave it to them, saying: “This means my body,+ which is to be given in your behalf.+ Keep doing this in remembrance of me.”+(Luke 22:19)

Notice how Jesus says

Keep doing this in remembrance of me.

The blood+ of the covenant,+ which is to be poured out in behalf of many+ for forgiveness of sins + should, like the blood of the lambs for the liberation of the Jews from the Egyptian slavery, be contributed to the heathen or pagan people who are willing to come under the blood of Christ, whitewashed from sin. But they should remember it and come together, more than once in a year, because Jesus asks it to do it often and whenever we do it to do it in remembrance of him.

23 For I received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus on the night+ on which he was going to be betrayed took a loaf, 24 and after giving thanks, he broke it and said: “This means my body,+ which is in your behalf. Keep doing this in remembrance of me.”+ 25 He did the same with the cup+ also, after they had the evening meal, saying: “This cup means the new covenant+ by virtue of my blood.+ Keep doing this, whenever you drink it, in remembrance of me.” (1 Chorinthians 11: 23-26)

For that reason we should come together today and remember the Exodus out of Egypt, out of slavery of the worldly work, but also the exodus from the slavery of sin and death.

14 “‘This day will serve as a memorial for you, and you must celebrate it as a festival to Jehovah throughout your generations. As a lasting statute, you should celebrate it.(Exodus 12:14)

+

Please read also the related articles concerning this special weekend, 14 Nisan and following days:

 1. 1 -15 Nisan
 2. Yom Hey, Eve of Passover and liberation of many people
 3. This day shall be unto you for a memorial and you shall keep it a feast to the Most High God
 4. 14-15 Nisan and Easter
 5. Days of Nisan, Pesach, Pasach, Pascha and Easter
 6. Getting out of the dark corners of this world
 7. A Holy week in remembrance of the Blood of life
 8. Around the feast of Unleavened Bread
 9. The son of David and the first day of the feast of unleavened bread
 10. Day of remembrance coming near
 11. A new exodus and offering of a Lamb
 12. Observance of a day to Remember
 13. Jesus memorial
 14. Holidays, holy days and traditions
 15. Seven Bible Feasts of JHWH
 16. White Privilege Conference (WPC) wanting to keep the press out for obvious reasons
 17. First month of the year and predictions
 18. Entrance of a king to question our position #2 Who do we want to see and to be
 19. Death of Christ on the day of preparation
 20. A Great Gift commemorated
 21. Shabbat Pesach service reading 1/2
 22. Passover and Liberation Theology
 23. Seven days of Passover
 24. Kingdom Visions of Rainbowed angel, Lamb in Mount Zion
 25. Kingdom Visions of God’s judgements and Marriage of the Lamb
 26. The Song of The Lamb #2 Sevens
 27. The Song of The Lamb #7 Revelation 15
 28. Why we do not keep to a Sabbath or a Sunday or Lord’s Day #3 Days to be kept holy or set apart
 29. Easter holiday, fun and rejoicing
 30. Like grasshoppers
 31. Peter Cottontail and a Bunny laying Eastereggs
 32. Who Would You Rather Listen To?
 33. Focus on outward appearances
 34. After darkness a moment of life renewal
 35. Deliverance and establishment of a theocracy

+++

************************

We wish you a nice memorial day and a holy Pesach

File:Saint John the Baptist Pointing Out Christ as the Lamb of God Philadelphia Museum of Art Cat. 347.jpg

Johannes de Doper wijst Christus aan als het Lam Gods. Ca. 1500-1510 – Saint John the Baptist Pointing Out Christ as the Lamb of God Philadelphia Museum of Art – Master of the Saint John Altarpiece

Vrijdag 3 april 2015 een dag voor verenigde samenkomst ter herinnering

Na zonsondergang op vrijdag 3 april 2015 begint niet zo maar een sabbat. Die dag nodigen wij iedereen uit om deelgenoot te zijn van een bijzondere avond, toen de Nazareen Jeshua brood nam, het brak en memorabele woorden uitsprak.

Jezus kwam zo een 1982 jaar geleden samen om met zijn trouwe vrienden te herinneren hoe de Israëlieten vijftien eeuwen eerder uit slavernij in Egypte waren bevrijd. Na die bevrijding had God ook de opdracht gegeven om die gebeurtenis in herinnering op te nemen en ze jaarlijks te gedenken. Eigenlijk is het de enige grote gebeurtenis die wij allen als gelovigen jaarlijks moeten herinneren.

Voor de Joden was het Pascha een bijzondere gebeurtenis waarbij men zich van het wereldse moest onthouden. Die jaarlijkse herinnering werd altijd op de veertiende dag van de maand Abib (later Nisan genoemd) gevierd. Op die veertiende Nisan werd dan door elk gezin een eenjarig mannetjesschaap of geitenbokje geslacht. De wereld kreeg zo een 2000 jaar geleden echter een nieuw soort lam, een volmaakt offerlam dat geen ander meer vereiste. Dit Lam van God is Gods enige hoogbeminde zoon, Jeshua uit Nazareth, geboren te Bethlemen, uit de stam van koning David.

Het oude zuurdeeg werd weg gedaan en zo kreeg de wereld ook een man van vlees en bloed die een vers deeg mocht zijn; immers ongezuurd, zonder gebreken. Deze man die zich volledig aan Gods wil overgaf macht nu aantreden als ons paaslam dat naar de slachtbank werd gedragen en zo de Kristos mocht wezen of de Christus, Redder van de mensen.

“Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht.” (1 Corinthiërs 5:7 NBV)

Voorheen had de meester verteller zich ook kenbaar gemaakt als de gezondene van God, die Groter was dan hij, en door wie hij enkel die dingen kon verrichten die hij deed. Maar nu was de tijd gekomen dat de wereld hem moest aanschouwen als het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.

“De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.” (Johannes 1:29 NBV)

Ook al bracht men in de 4° eeuw een verbastering van het Christelijk geloof, bleven er nog steeds ernstige volgelingen van Jezus Christus zijn uitgestippelde weg trouw. Doorheen de eeuwen bleven die Jezus-getrouwen hun meester leraar volgen en hielden zij zich zoals die rabbi Jeshua trouw aan de Wil van die ene Ware God. Vanaf de instelling van dat laatste avondmaal 1982 jaar geleden tot op heden bleven Gods getrouwen die belangrijke avond herdenken.

Zoals overal ter wereld op 14 Nisan getrouwen van Jehovah samen zullen komen in hun tempels of koninkrijkszalen zullen wij in België Jezus dood dan ook herdenken op de veertiende dag van de joodse maand Nisan, welke dit jaar valt op vrijdag avond 3 april.
Graag nodigen wij u uit om deelgenoot te zijn van deze gebeurtenis. Indien u niet bij ons aanwezig kan zijn, hopen wij dat u bij u in de buurt een plaats zal kunnen vinden om die zeer belangrijke avond mee te maken met andere ware gelovigen die Jehovah Zijn Woord getrouw zijn gebleven.

++

Aanvullende lectuur:

 1. Sabbat in het Christendom
 2. Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus
 3. 14 Nisan, de avond om Christus Zijn predikingswerk te herinneren
 4. 14 Nisan een dag om te herinneren #1 Oorsprong
 5. 14 Nisan een dag om te herinneren #2 In Jezus tijd
 6. 14 Nisan een dag om te herinneren #3 Voor het Overgangsfeest
 7. 14 Nisan een dag om te herinneren #4 Een Gedood Lam
 8. 14 Nisan een dag om te herinneren #5 De te vieren dag
 9. Jezus aanbod op het laatste avondmaal
 10. Teken van het Verbond
 11. Verontrustheid van Jezus
 12. Jezus moest sterven
 13. Een Messias om te Sterven
 14. Een Feestmaal en doodsherinnering
 15. Een Groots Geschenk om te herinneren
 16. Jezus stervensdag
 17. Jezus is verrezen
 18. Moeten wij ons aan de zondagsplicht houden
 19. Zondag, zonnegodsdag en zonnepartnersdag
 20. Volharden in het Avondmaal regelmatig vieren
 21. Communie en dag des Heren
 22. Herinneringsmaaltijd
 23. Vertrouwende in het door God voorziene Lam
 24. De zoon van David en de eerste dag van het Feest van de ongezuurde broden
 25. Voorbereidingstijd tot een herinneringsmoment

+++

Aanverwant:

Miljoenen mensen zijn erbij — Komt u ook?
Jezus gebood zijn volgelingen niet om zijn geboorte te vieren en te herdenken en ook niet zijn opstanding of hemelvaart. Hij wilde slechts dat zijn volgelingen jaarlijks het offer herdachten wat hij voor de mensheid heeft gebracht als ‘Lam Gods’.

Different approach in organisation of services #1

Based in a Catholic country

The Belgian Bible Students and the Belgian Free Christadelphians both started a new year like the Catholic Church in Belgium and the schools, universities and clubs started a new year.

For the Catholic Church and for us there is the promise to the young girl Miriam (Mary/Maria) which let us look at the beginning of a new era, the time of salvation at hand. We, in contrast with our brethren and sisters from the Central Fellowship, like the CBM and CIL Christadelphians, start already now with reading about the Glad Tidings and the beginnings of the New Testament. The members of the Belgian Free Christadelphians in their ecclesiae follow the Bible Reading Plan by Robert Roberts and start only on the 1st of January with Genesis 1 & 2 plus Matthew 1 & 2.

Because there are so many Catholics in this country we like to show them from their readings, their religious year readings, what the Bible really says. Because every year they choose an other Gospel author as their main writer which they will follow, we also do take that writer his writings to put in the spotlight. It is a matter of coming closer to them and to have a better play on the ball with their readings and their traditions.

Different traditions

About those traditions, the Bible Students and several Amended Christadelphians may have a different feeling, because some Central Christadelphians join the pagan Christian festival and celebrate Christmas and Boxing Day. For us the real birth of Christ,on the 17th of October 4BCE is an other good reason to start in September/October with the new ‘church year’. But we do have to abstain from the pagan based holidays, like Christmas and the Catholic and some Protestants their Easter. The Easter we do have to celebrate and which the Free Christadelphians in Belgium also keep to is the remembrance day installed by Jesus Christ before he was going to die, on the 14th of Nisan.
Like the Belgian Catholics we may find that there is a time of advent in the Autumn, a preparation time to receive and celebrate the Good News of the one who brought us the Kingdom of God. Last year we looked at Luke and this year we shall therefore have a closer look to the Book of Matthew, the 1st book of the New Testament. There are more allusions to the Old Testament in this Gospel than in the others. It was clearly written for Jewish Christians, the purpose being to prove that Jesus was the Messiah foretold in the Old Testament and therefore it is also a very good book to introduce to those who do not know Jesus or to those who have a wrong view of this Nazarene man.

This year the Free Christadelphians in Belgium, like us, looked back at the awful year they had, and showed their good spirit to stand up again and to go forwards through the breakers which dash against our coast. The ecclesia Brussel-Leuven also found it wise to give an idea how the Christadelphian movement came into being and how it developed.

In the Gospel of Matthew is written how the Lord Jesus himself announced the work of Harvest of the Gospel Age.

“Let both grow together until the harvest. At that time I will tell the harvesters: First collect the weeds and tie them in bundles to be burned; then gather the wheat and bring it into my barn.’”” (Matthew 13:30 NIV)

Adolf Daens, Flemish Jesuit priest from Aalst who is especially known for his socio-political involvement after he joined the diocesan clergy. He created the Daensist movement from which originated in 1893 the Christene Volkspartij inspired by Leo XIII's encyclical Rerum Novarum.

Adolf Daens (1839–1907) Flemish priest from Aalst. Daens was a Jesuit from 1859 to 1871 but is especially known for his socio-political involvement after he joined the diocesan clergy. He created the Daensist movement from which originated in 1893 the Christene Volkspartij inspired by Leo XIII’s encyclical Rerum Novarum. The Christene Volkspartij forced the radicalisation and democratisation of the Catholic party.

Sowing the seeds in the 19° century

Dr. John Thomas (1805–1871) founder of the Christadelphian movement, a Restorationist religion with doctrines similar in part to some 16th-century Antitrinitarian Rationalist Socinians and the 16th-century Swiss-German pacifist Anabaptists. - Dr. John Thomas (1805-1871) grondlegger van de Christadelphian beweging, een herstellers van religie groepering met doctrines vergelijkbaar voor een deel met een aantal 16e-eeuwse Antitrinitarische Rationalistische Socinianen en de 16e-eeuwse Duits-Zwitserse pacifistische wederdopers of Anabaptisten.

Dr. John Thomas (1805–1871) founder of the Christadelphian movement, a Restorationist religion with doctrines similar in part to some 16th-century Antitrinitarian Rationalist Socinians and the 16th-century Swiss-German pacifist Anabaptists.

Brother John Thomas in the 19° century tried to sow the seeds. He found many listening ears. One of them was Brother Charles Taze Russell who visited Antwerp and Brussels in 1891. Already at that time the fresh new country seemed to struggle with the Gospel Faith. The Roman Catholic Church was a very strong bastion with her hand in the political system and favouring the rich instead of helping the poor, priest Adolf and his brother Pieter Daens, or Pie Donsj for those from Aalst, an exception.

Brother Charles met there a Christendom that was ignorant of biblical truth. The fear of the clergy and of the fire of hell, doctrine that has no foundation in the Scripture, kept people away from opening the Bible.  But the Catholic Church had taken care that the people would not come to see the truth, by forbidding them to read the Bible. Mass was done in Latin and the readings as such, in that language, did not say so much to the people, who had not studied enough to get to know Latin and Greek.

The Bible translations in Dutch, French or German were forbidden and blacklisted.

Walloon grocery and mining

Because there was so much French spoken Russell did find it a good idea to have a modest Swiss forestry worker named Adolphe Weber to proclaim “the good news of great joy” in the French speaking countries of Europe. Adolphe Weber began the translation in French of books of the “present truth” and published in Swiss, French and Belgian daily newspapers advertisements referring to the first volume of the studies in the Scriptures and some booklets.

Location in the municipality of Charleroi

Jumet is a section of the Belgian town of Charleroi within the Walloon region in the province of Hainaut. It was a commune of its own before the merger of the communes in 1977. – Location in the municipality of Charleroi

In 1901, a grocer named Jean-Baptiste Tilmant (father) working in Jumet-Gohissart, city located near Charleroi, answered one of these advertisements and asked for some literature. As a result, a small group of bible students started meetings at his house in 1902 and used material from Russell.

Urged by his desire to know more about the truth, Jean-Baptiste Tilmant wrote to the Swiss brother asking to receive more information. As an answer to his demand, Brother Weber came to Charleroi during his missionary tour, to strengthen the faith of this small group.
In 1903, the periodical “lighthouse of Zion Tower” was published in French for the first time. The light of truth began to
shine so brightly in this mining area. Indeed, each Sunday morning, a small group of Biblestudentsastheywerecalledat the time, were going “in the fields” to sow the seeds of truth contained in this eight pages periodical; they waited for instance at the exit of churches. That is how the two first editions of “Zion’s Watch Tower” were largely distributed.

Borderareas

The Borinage is an area in the Walloon province of Hainaut in Belgium

The small group of Jumet Gohissart pushed away the limits of its territory to the south in the French part of the country. Some time later, the truth of God’s Kingdom also expended among the Flemish population.

In the month of august 1904, ten years before the First World War, these brave messengers of the Good News went to Denain in France, to offer booklets to people getting out from a Baptist temple. In Belgium and France the non-trinitarian Baptists mostly were not openly known, because of the fear of persecution.
The results of their activity was that two years later, a congregation started near Denain in Haveluy.
Jean Baptiste Tilmant and his friends continued to bravely preach the biblical truth and other groups appeared to face this big growth, a deposit of books was opened at brother’s Tilmant house in Jumet Gohisart and in 1906 a bible student community was founded in Denain.
The “Lighthouse” of August 1904, page 64, mentions for the first time the name and books from “Dawn”; (It has to be Volume I of the Studies in the Scriptures); subscriptions to the “Lighthouse” and request for free booklets and papers.
In 1906 the leaflets “Do you Know?” and the “Wage of sin” two other booklets and Volume 1 were to be published in Dutch and delivered in Brussels.
In 1908 Heinrich Brinkhoff published the first edition of The Watchtower in Dutch: De Wachttoren

Throwing pearls to pigs

Around 1910, François Caré who had known the truth in France went to Liège to a protestant friend named Edouard Verdière. He could not help it speaking with him about the truth. He wanted to help him leaving the false religion. His friend was so opposed to the message of brother Caré that at the end he finished by telling him
“ I don’t want to argue with you any longer , I don’t want to throw pearls to pigs “
After these words, he went to bed , these words bothered Mr Verdière all night long. The next morning, he asked brother Caré to tell him what he meant. He told him that he will no longer speak about the truth to him because he did not appreciate the “pearls” he was offering him. After this explanation, his friend became more conciliating so that after his return to France brother Caré started to send him regularly periodicals. He also dispatched a few volumes of Studies in the Scriptures. It did not last long before Edouard Verdière accepted the Truth and even began to speak in public. In another district of Belgium, light began to break through the darkness.

From Catholicism to Protestantism to coming in the Truth

The Rosary (from Latin rosarium, meaning “Crown of Roses” or “garland of roses” , in its most commonly known format as the Dominican rosary, is a form of prayer used especially in the Catholic Church or a string of prayer beads used to count the component prayers

In the coalmine where he worked, Edouard Verdière had a colleague named Léonard Smets searching the truth. He was a sincere catholic; he diligently attended religious services with his family. He used to pray with a rosary. This man from Flemish origin lived in Heure-le Romain near Vivegnis (Liège). In 1900, a protestant offered him a Bible saying, “I have the Book of God”. Another day, at the confessional, Léonard Smets confessed to the priest that he was reading the Holy Scriptures. The priest said that if he still wanted to receive absolution for his sins he had to give back his Bible. From that day on, Léonard did not attend the service any-more. He thought,

“If they are sincere, they will come to meet me, because they have to come and catch back the lost sheep”.
However, the priest never came to see him. Léonard Smets began to attend the protestant temple.
File:Collegiale-Thann-p1010106.jpg

A confessional is a small, enclosed booth used for the Sacrament of Penance, often called confession, or Reconciliation. It is the usual venue for the sacrament in the Roman Catholic Church. – Traditional confessional in Saint-Thiébaut Church, Thann, France

Even on his working place, in the coalmine, Smets was reading the New Testament. One day, Vedière noticed it. He was curious to know which his religion was; he began to sing a protestant hymn. “I was protestant”, answered brother Verdière “but I have something better for you.” He offered him a copy of the “watchtower of Zion” and witnessed with all his strength of the truth. It happened in 1912. Léonard Smets did not keep this truth for himself; he shared it with a Flemish colleague named Joseph Poelmans, father of seven children. He was disillusioned by the teachings of  Catholicism and chose Protestantism. However when he read the periodical that Smets gave him, he recognised the accent of truth.

Later, the three coalminers Verdière, Smets and Poelmans questioned the protestant minister of religion of Herstal (Liège) about the doctrine of immortality, trinity and Hell. Instead of helping them, the pastor was very angry and threw them out. They realised he was not better than the catholic priest, so they decided to meet and to study the Scripture with the help of the books they received from France.
In 1908 5000 “watch Towers” were distributed in Belgium.
In 1911 Brother Russell could only stop for a few minutes in Liège where dear brethren Pétré and some others were waiting to greet him on the train: sister Miss Peerkings (an English sister living in Liège where she learned about the Truth) served as an translator. With the same train, Brother Russell arrived in Charleroi where he took the road to arrive in Denain in the evening.
Joseph Franklin Rutherford (1869–1942), also known as "Judge" Rutherford, president of the incorporated Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, who played a primary role in the organization and doctrinal development of Jehovah's Witnesses. - Joseph Franklin Rutherford (1869-1942), ook wel bekend als "Rechter" Rutherford, voorzitter van het Wachttorengenootschap, die een primaire rol in de organisatie en leerstellige ontwikkeling van Jehovah's Getuigen had.

Joseph Franklin Rutherford (1869–1942), also known as “Judge” Rutherford, president of the incorporated Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, who played a primary role in the organization and doctrinal development of Jehovah’s Witnesses.

In 1912, there were seven municipalities: Haine-Saint-Paul, Flémalle-Haute, Engis, Amay, Ampsin, Liège and JumetGohissart. Each of these groups was organizing monthly meetings and was welcoming Brother Weber from the Swiss office for periodical visits.

At Pentecost on June 26th and 27th 1912 there was a a general meeting or their first general assembly in Jumet Gohissart.

Brother Rutherford was in Jumet on Monday 22nd September for a private meeting.

The group also grew strongly in the most northern part of France and in 1913 more than 1,000 people attended a lecture by Joseph Franklin Rutherford when he visited Denain. On August 31, 1913 70 Belgian supporters visited a conference in Paris where Russell was present.

+

To be continued: Different approach in organisation of services #2

Dutch version / Nederlandse versie: Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 1

++

Please do find out more about the Christadelphians:

 1. Not all christians are followers of a Greco-Roman culture
 2. Two new encyclopaedic articles
 3. Who are the Christadelphians
 4. What are Brothers in Christ
 5. Discipleship way of life on the narrow way to everlasting life
 6. Christadelphian people
 7. Christadelphians or Messianic Christians or Messianic Jews
 8. About the Belgian Free Christadelphians
 9. What Christadelphians teach
 10. Small churches of the few Christadelphians
 11. Priority to form a loving brotherhood
 12. 19° Century London Christadelphians
 13. Breathing and growing with no heir
 14. Commitment to Christian unity
 15.  Parts of the body of Christ
 16. What part of the Body am I?
 17. The Church, Body of Christ and remnant Israel synonymous
 18. United people under Christ
 19. Fellowship
 20. The Ecclesia
 21. The Ecclesia in the churchsystem
 22. The ecclesia or Christadelphian church
 23. Our relationship with God, Jesus and each other
 24. Our ecclesia or Christadelphian-church
 25. Intentions of an Ecclesia
 26. An ecclesia in your neighbourhood
 27. Communion and day of worship
 28. Christadelphians today
 29. Small churches of the few Christadelphians
 30. Who Celebrates Easter as Religious Holiday
 31. Eostre, Easter, White god, chocolate eggs, Easter bunnies and metaphorical resurrection
 32. Harvest in Belgium
 33. Biblestudents & T.C.Russell
 34. About the Belgian Biblestudents
 35. What the Belgian Biblestudents believe
 • 37 “Theses” Nailed to the Front Door of the First Baptist, Evangelical, Protestant Church (blackchristiannews.com)
  Some may think that it is prestigiousto be invited to meet with the Pope and to go and actually meet with the Pope. But it is not. In fact, it is foolishness and dangerous. And it flies in the face of what we have learned from church history about the thousands of people whose bloodwas shed because they opposed false Catholic teachings. We believe that this is a Satanic attempt to soften up the true church of Christ so that the Pope can, in the future, gain influence over Baptists, Evangelicals, and Protestants, and get them toparticipate in doing things that are contrary to Christ and the Bible.Many scholars believe that the “Great Whore” of Revelation is the Catholic Church situated in Vatican City in Rome. According to Christian apologist Dave Hunt, “There is only one city on the earth which, in both historical and contemporary perspectives, passes every test John gives, including its identification as Mystery Babylon. That city is Rome, and more specifically, Vatican City…The first thing we are told about the woman is that she is a ‘whore’… Against only one other city in history could a charge of fornication be leveled. That city is Rome, and more specifically Vatican City.”
 • Event Transcript: Religion in Latin America (pewforum.org)
  Latin America is home to more than 425 million Catholics – nearly 40% of the world’s total Catholic population – and the Roman Catholic Church now has a Latin American pope for the first time in its history. Yet identification with Catholicism has declined throughout the region, according to a major new Pew Research Center survey that examines religious affiliations, beliefs and practices in 18 Latin American countries and one U.S. territory (Puerto Rico).Historical data suggest that for most of the 20th century, from 1900 through the 1960s, at least 90% of Latin America’s population was Catholic. Today, the Pew Research survey shows, 69% of adults across the region identify as Catholic. In nearly every country surveyed, the Catholic Church has experienced net losses from religious switching, as many Latin Americans have joined evangelical Protestant churches or rejected organized religion altogether.
 • Vatican lifts ban on married priests for Eastern Catholic churches in U.S., Canada, Australia… (catholicculture.org)
  The Vatican has lifted a longstandingbanonthe ordination of married men to the priesthood in the Eastern Catholic churches.The tradition and discipline of the Eastern churches allowsforthe ordination of married men to the priesthood. (Bishopsmust be unmarried, however, and once ordained, a priest cannot marry.) The Vatican has repeatedly approved this tradition, while insistingonthe importance of priestly celibacy in the Latin rite.However, in the late 19th century, with the arrival of many Byzantine Catholic immigrants in Canada, Latin-rite prelates complained thatthe presence of married Catholic priests could create a “grave scandal.” The Vatican eventually ruled that the Eastern churches could not ordain married men in the countries where their communities forma minority of the Catholic population. The rule has historically applied primarily to Canada, the US, and Australia.With a decree approved by Pope Francis, and signed on June 14 by Cardinal Leonard Sandri, the Congregation for the Eastern Churches has now rescinded that ban. Catholic bishops of the Eastern churches serving in eparchies (dioceses) in the West are explicitly authorized to ordain married men.
 • Catholic ‘cannibalism’ (cruxnow.com)
  One evening a couple of years ago, I saw a bloodstained Eucharistic host.It was displayed in a home in Worcester, Massachusetts, about a five-minute drive down the street from my house. The host was the sixth Eucharistic phenomena associated with the late Audrey Santo — a young woman who was left mute and motionless after an accident in 1987.Up until her death in 2007, “Little Audrey,” as she was called, became the focal point for intense devotion as a “victim soul” who offered up her own sufferings for the salvation of others. Her case also attracted intense criticism, particularly given the claims about supernatural happenings in her presence.
 • Priests as Husbands and Fathers? (nytimes.com)
  This week, Pope Francis announced plans to visit the United States in 2015. The trip will be watched for signs of how U.S. bishops are adapting to the shift in tone coming from the Vatican. Not only has Pope Francis called for an open discussion on the Catholic Church’s views on gays and divorce, he’s also talked about priestly celibacy — a policy that a growing number of Catholics are pushing to change. If clerical marriage became more common, how would the Catholic Church change?
 • Victims of historic child sex abuse speak out, after Catholic Church refuses to accept “liability” for the crimes of their priests (secularnewsdaily.com)
  The Catholic Church is refusing to accept “liability” for long-term sex abuse that went on at the Mirfield Junior Seminary, despite paying out £120,000 to eleven victims of child sex abuse.
 • Cleric urges girls, women to shun abortion (dailypost.ng)
  Olanrewaju, who is also a former Parish Priest of Saints Joachim and Anne Catholic Church,Ijegun, Lagos, gave the advice in an interview with the News Agency of Nigeria (NAN).He spoke at the end of a rally on `’Walk for Life” organised by the churchtosensitise public on the dangers of abortion to human life.Olanrewaju said: “abortion, in any form, is an irreparable harm done to the innocent.“Any female, who procures a completed abortion, incurs excommunication by the commission of the offence as provided by Canon Law of the Catholic Church.

  “Human life must be respected and recognised by the civil society and the state from the moment of conception as an embryo until death, “ he told NAN.

  The cleric also urged relevant authorities to provide appropriate sanctions for “every deliberate termination of human life”.

 • Florida High School Implements ShoreTel Mobility on iPads (shoretel.com)
  Archbishop Edward A. McCarthy High is a Roman Catholic college preparatory school of the Archdiocese of Miami, Florida. Located in nearby Southwest Ranches, with a student enrollment over 1,500, the high school is among the top private schools in the U.S. On the cutting edge of technology, McCarthy High School has a one-to-one iPad program to enhance the student learning environment.  Within the school’s progressive tech-savvy learning environment has been the ability to quickly reach teachers, anywhere anytime. Classrooms were not equipped with desk phones and the estimates to install them and wire the buildings were cost prohibitive. Also, the existing phone system and infrastructure were due for upgrades.
 • The Third Way ~ curated by Tom Cutts (UTS’83) (utsalumni.org)

  The Third Way: Homosexuality and the Catholic Church. A 40-minute documentary film focusing on the Catholic Church’s teachings regarding Homosexuality.

  “Original Sin for all of us, for every human being on this planet, has disoriented our desires. We often find ourselves hungry for things that do not satisfy the ache.”

After the Sabbath after Passover, the resurrection of Jesus Christ

File:Gospel of Matthew Chapter 17-2 (Bible Illustrations by Sweet Media).jpg

Resurrection of Jesus – Biblical illustration of Gospel of Matthew Chapter 17 by Jim Padgett,

 


*

 

“1  and when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the [mother] of James, and Salome, had bought sweet spices, that they might come and anoint him. 2 and very early in the morning, the first [day] of the week, they came to the sepulcher at the rising of the sun: 3 and they said among themselves, who shall roll away for us the stone from the door of the sepulcher?” (Mark 16:1-3 Webster)

“the first [day] of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, to the sepulcher, and seeth the stone taken away from the sepulcher.” (John 20:1 Webster)

“and if this shall come to the governor’s ears, we will persuade him, and secure you.” (Matthew 28:14 Webster)

“1  now upon the first [day] of the week, very early in the morning, they came to the sepulcher, bringing the spices which they had prepared, and certain [others] with them. 2 and they found the stone rolled away from the sepulcher. 3 and they entered in, and found not the body of the lord Jesus. 4 and it came to pass, as they were much perplexed at this, behold, two men stood by them in shining garments. 5 and as they were afraid, and bowed down [their] faces to the earth, they said to them, why seek ye the living among the dead? 6 he is not here, but is risen. remember how he spoke to you when he was yet in Galilee, 7 saying, the son of man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again. 8 and they remembered his words, 9 and returned from the sepulcher, and told all these things to the eleven, and to all the rest.” (Luke 24:1-9 Webster)

“39 but he answered and said to them, an evil and adulterous generation seeketh for a sign, and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonah. 40 for as Jonah was three days and three nights in the whale’s belly: so shall the son of man be three days and three nights in the heart of the earth {sheol/hell}. ” (Matthew 12:39-40 Webster)

“23 him, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of god, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain: 24 whom god hath raised up, having loosed the pains of death: because it was not possible that he should be held by it. 25 for David speaketh concerning him, I saw the lord always before my face, for he is on my right hand, that I should not be moved: 26 therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad; moreover also, my flesh shall rest in hope: 27 because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thy holy one to see corruption: 28 thou hast made known to me the ways of life; thou wilt make me full of joy with thy countenance. 29 men, brethren, let me freely speak to you concerning the patriarch David, that he is both dead and buried, and his sepulcher is with us to this day. 30 therefore being a prophet, and knowing that god had sworn to him with an oath, that from the fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne; 31 he seeing this before, spoke of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither did his flesh see corruption. 32 this Jesus hath god raised up, of which we all are witnesses. 33 therefore being by the right hand of god exalted, and having received from the father the promise of the holy spirit, he hath shed forth this, which ye now see and hear. 34 for David did not ascend into the heavens, but he saith himself, the LORD said to my lord, sit thou on my right hand, 35 until I make thy foes thy footstool. 36 therefore let all the house of Israel know assuredly, that god hath made that same Jesus whom ye have crucified, both lord and Christ.” (Acts 2:23-36 Webster)

“3 concerning his son Jesus Christ our lord, who was born of the seed of David according to the flesh. 4 and declared [to be] the son of god, with power, according to the spirit of holiness, by the resurrection from the dead:” (Romans 1:3-4 Webster)

“1  moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also ye have received, and in which ye stand; 2 by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached to you, unless ye have believed in vain. 3 for I delivered to you first of all, that which I also received, that Christ died for our sins, according to the scriptures; 4 and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures: 5 and that he was seen by Cephas, then by the twelve: 6 after that he was seen by above five hundred brethren at once; of whom the greater part remain to this present, but some have fallen asleep. 7 after that he was seen by James; then by all the apostles. 8 and last of all he was seen by me also, as by one born out of due time. 9 for I am the least of the apostles, who am not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of god.” (1 Corinthians 15:1-9 Webster)

“3 Peter therefore went forth, and that other disciple, and came to the sepulcher. 4 so they ran both together: and the other disciple outran Peter, and came first to the sepulcher. 5 and he stooping down, saw the linen cloths lying; yet he went not in. 6 then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulcher, and seeth the linen cloths lying; 7 and the napkin that was about his head, not lying with the linen cloths, but wrapped together in a place by itself. 8 then went in also that other disciple who came first to the sepulcher, and he saw, and believed. 9 for as yet they knew not the scripture, that he must rise again from the dead.” (John 20:3-9 Webster)

“11  but Mary stood without at the sepulcher weeping: and as she wept she stooped down [to look] into the sepulcher, 12 and seeth two angels in white, sitting, the one at the head, and the other at the feet, where the body of Jesus had lain. 13 and they say to her, woman, why weepest thou? she saith to them, because they have taken away my lord, and I know not where they have laid him. 14 and when she had thus said, she turned herself about, and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus. 15 Jesus saith to her, woman, why weepest thou? whom seekest thou? she, supposing him to be the gardener, saith to him, sir, if thou hast borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. 16 Jesus saith to her, Mary. she turned herself, and saith to him, Rabboni, which is to say, master. 17 Jesus saith to her, touch me not: for I have not yet ascended to my father: but go to my brethren, and say to them, I ascend to my father and your father, and [to] my god and your god. 18 Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the lord, and [that] he had spoken these things to her.” (John 20:11-18 Webster)

“28  ye have heard that I said to you, I go away, and come [again] to you. if ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go to the father: for my father is greater than I. 29 and now I have told you before it cometh to pass, that when it hath come to pass, ye may believe. 30 hereafter I will not talk much with you: for the prince of this world cometh, and hath nothing in me. 31 but that the world may know that I love the father; and as the father gave me commandment, even so I do. arise, let us go hence.” (John 14:28-31 Webster)

“25 these things have I spoken to you in proverbs: but the time cometh when I shall no more speak to you in proverbs, but I shall show you plainly concerning the father. 26 at that day ye will ask in my name: and I say not to you, that I will pray the father for you: 27 for the father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came from god.
28  I came forth from the father, and am come into the world: again, I leave the world, and go to the father.” (John 16:25-28 Webster)

“13 and no man hath ascended to heaven, but he that came down from heaven, [even] the son of man who is in heaven. 14 and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the son of man be lifted up: 15 that whoever believeth in him should not perish, but have eternal life.” (John 3:13-15 Webster)

“15 I pray not that thou shouldst take them out of the world, but that thou shouldst keep them from the evil. 16 they are not of the world, even as I am not of the world.
17  sanctify them through thy truth: thy word is truth. 18 as thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. 19 and for their sakes I sanctify myself, that they also may be sanctified through the truth.” (John 17:15-19 Webster)

“19  then the same day at evening, being the first [day] of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst, and saith to them, peace [be] to you. 20 and when he had so said, he showed to them [his] hands and his side. then were the disciples glad when they saw the lord. 21 then said Jesus to them again, peace [be] to you: as [my] father hath sent me, even so I send you.” (John 20:19-21 Webster)

“1  the spirit of the lord GOD [is] upon me; because the LORD hath anointed me to publish good tidings to the meek; he hath sent me to bind up the broken-hearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to [them that are] bound; 2 to proclaim the acceptable year of the LORD, and the day of vengeance of our god; to comfort all that mourn; 3 to appoint to them that mourn in Zion, to give to them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness; that they may be called trees of righteousness, the planting of the LORD, that he may be glorified.” (Isaiah 61:1-3 Webster)

“search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.” (John 5:39 Webster)

“the LORD thy god will raise up to thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren, like to me; to him ye shall hearken.” (Deuteronomy 18:15 Webster)

“18 and Jesus came, and spoke to them, saying, all power is given to me in heaven and upon earth. 19 go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the father, and of the son, and of the holy spirit. 20 teaching them to observe all things whatever I have commanded you: and lo, I am with you always, [even] to the end of the world. amen.” (Matthew 28:18-20 Webster)

“1  thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. 2 and the things that thou hast heard from me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also.” (2 Timothy 2:1-2 Webster)

“hold fast the form of sound words, which thou hast heard from me, in faith and love which is in Christ Jesus.” (2 Timothy 1:13 Webster)

“24 but Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came. 25 the other disciples therefore said to him, we have seen the lord. but he said to them, except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe.
26  and after eight days again his disciples were within, and Thomas with them: [then] came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, peace [be] to you. 27 then saith he to Thomas, reach hither thy finger, and behold my hands; and reach hither thy hand, and thrust [it] into my side; and be not faithless, but believing. 28 and Thomas answered and said to him, my lord and my god. 29 Jesus saith to him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed: blessed [are] they that have not seen, and [yet] have believed.” (John 20:24-29 Webster)

“(for we walk by faith, not by sight:)” (2 Corinthians 5:7 Webster)

“8 whom having not seen, ye love; in whom, though now ye see [him] not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable, and full of glory: 9 receiving the end of your faith, [even] the salvation of [your] souls.
10  concerning which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace [that should come] to you: 11 searching what, or what manner of time the spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ, and the glory that should follow. 12 to whom it was revealed, that not to themselves, but to us they ministered the things which are now reported to you by them that have preached the gospel to you, with the holy spirit sent down from heaven; which things the angels desire to look into.” (1 Peter 1:8-12 Webster)

“and when she had thus said, she turned herself about, and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus.” (John 20:14 Webster)

“and as they were thus speaking, Jesus himself stood in the midst of them, and saith to them, peace [be] to you.” (Luke 24:36 Webster)

“43 and he took [it], and ate before them. 44 and he said to them, these [are] the words which I spoke to you, while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and [in] the prophets, and [in] the psalms, concerning me. 45 then he opened their understanding, that they might understand the scriptures, 46 and said to them, thus it is written, and thus it behooved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day: 47 and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. 48 and ye are witnesses of these things. 49 and behold, I send the promise of my father upon you: but tarry ye in the city of Jerusalem, until ye are endued with power from on high.
50  and he led them out as far as to Bethany: and he lifted up his hands, and blessed them. 51 and it came to pass, while he was blessing them, he was parted from them, and carried up into heaven. 52 and they worshiped him, and returned to Jerusalem with great joy: 53 and were continually in the temple, praising and blessing god. amen.” (Luke 24:43-53 Webster)

“19  so then after the lord had spoken to them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of god. 20 and they went forth, and preached every where, the lord working with [them], and confirming the word with signs following. amen.” (Mark 16:19-20 Webster)

“30 moreover, whom he did predestinate, them he also called: and whom he called, them he also justified: and whom he justified, them he also glorified.
31  what shall we then say to these things? if god [is] for us, who [can be] against us? 32 he that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? 33 who will lay any thing to the charge of god’s elect? [it is] god that justifieth: 34 who [is] he that condemneth? [it is] Christ that died, or rather that is risen again, who is even at the right hand of god, who also maketh intercession for us. 35 who shall separate us from the love of Christ? [shall] tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? 36 as it is written, for thy sake we are killed all the day long; we are accounted as sheep for the slaughter. 37 but in all these things we are more than conquerors, through him that loved us. 38 for I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, 39 nor hight, nor depth, nor any other creature, will be able to separate us from the love of god which is in Christ Jesus our lord.” (Romans 8:30-39 Webster)

*

Preceding:

Death of Christ on the day of preparation

Imprisonment and execution of Jesus Christ

For the Will of Him who is greater than Jesus

 On the first day for matzah

Servant for the truth of God

The Anointed One and the first day of No Fermentation

In other languages:

German version / Deutsch: Nach der Sabbat nach dem Passahfest, die Auferstehung von Jesus Christus

+

Please also do find:
 1. Servant of his Father
 2. Slave for people and God
 3. Jesus begotten Son of God #18 Believing in inhuman or human person
 4. The Seed Of The Woman Bruised
 5. Self inflicted misery #3 A man given to suffer for us
 6. Jesus begotten Son of God #20 Before and After
 7. Anointing of Christ as Prophetic Rehearsal of the Burial rites
 8. On the Nature of Christ
 9. Jesus begotten Son of God #4 Promised Prophet and Saviour
 10. Deliverance and establishement of a theocracy
 11. The son of David and the first day of the feast of unleavened bread
 12. 14 Nisan a day to remember #1 Inception
 13. 14 Nisan a day to remember #2 Time of Jesus
 14. 14 Nisan a day to remember #3 Before the Passover-feast
 15. 14 Nisan a day to remember #4 A Lamb slain
 16. 14 Nisan a day to remember #5 The Day to celebrate
 17. 14-15 Nisan and Easter
 18. Around the feast of Unleavened Bread
 19. A Holy week in remembrance of the Blood of life
 20. High Holidays not only for Israel
 21. Festival of Freedom and persecutions
 22. Timely Growth
 23. A Messiah to die
 24. Impaled until death overtook him
 25. Swedish theologian finds historical proof Jesus did not die on a cross
 26. Why 20 Nations Are Defending the Crucifix in Europe
 27. Christ having glory
 28. Kingdom Visions of a Man, Throne and Great crowd
 29. Salvation, trust and action in Jesus #3 as a Christian
 30. Self inflicted misery #6 Paying by death
 31. How are the dead?

 32. Not bounded by labels but liberated in Christ
 33. The Soul confronted with Death
 34. How is it that Christ pleased God so perfectly?
 35. A Living Faith #8 Change
 36. Let me keeep to “first importance” things
 37. Jesus begotten Son of God #2 Christmas and pagan rites
 38. A Great Gift commemorated
 39. Proclaiming shalom, bringing good news of good things, announcing salvation
 40. Jesus is risen

 41. Risen With Him

+++

 • The Significance of the Resurrection – Jesus Arose Where He Died (darrellcreswell.wordpress.com)
  Death is an all encompassing word, powerful by definition, feared by most, yet totally incapacitated by the resurrection of our Lord Jesus Christ. The Blood of Christ revives our spirit, restores our inheritance, and renews our life. In Christ our rebirth is a great resuscitation that overcomes and redefines death; opening the pathway to an eternity with our Redeemer.
 • The Resurrection of Jesus X 4 (thisisrealmedia.com)
  There is no greater story than the resurrection of Jesus Christ.  It is the story that means the most to all Christians.  It is the story of a wonderful redeemer, who loved mankind enough to die for us.
 • The Power of His Resurrection (zionsgate.wordpress.com)
  We would all have loved to be there on the road to Emmaus that day, walking with the resurrected Jesus himself as he detailed the different prophecies that concerned his death and resurrection. Still, the apostles and other New Testament writers do a good job of filling us in. The Old Testament is filled with prophecies and types of Jesus’ suffering and death and resurrection as payment for the sins of the world, and the New Testament points those out.
 • The Glory of Easter Part 2 (thepuritaninprada.wordpress.com)
  “The happy ending of the Resurrection is so enormous that it swallows up even the sorrow of the Cross.” – Tim Keller
  +
  The Resurrection is not a consolation for suffering, the Resurrection is not even a removal of suffering, the Resurrection swallows suffering.” –  Tim Keller – The Hope of Glory
  +

  Christ swallowed our suffering and it became a part of him and made him greater. And this is the Glory of the Cross, it shows that everything that you have ever been through will only make you greater in the end.  It means all your sorrows, pains, heartbreaks, disappointments, injustices, suffering, agony will somehow only make you greater in the end through the Resurrection of Jesus Christ. That’s a defeat!

 • The Resurrection of Jesus Christ (jlue.wordpress.com)
  For I delivered to you first of all that which I also received: that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures, and that He was seen by Cephas, then by the twelve.
 • -Re: Easter and The Resurrection of Jesus Christ (answersforthefaith.com)
  On my Apologetica page I have posted links to two timely short but excellent articles and one video on the Resurrection of Jesus Christ and Easter:

  <-On Easter and The Resurrection of Jesus >

  Then on my Bible Q& A page I have listed a number of key questions and answers for the Easter season:

  <-Easter Questions and Answers>

 • Holy Trifecta: Good Friday, Passover, Resurrection Sunday (rightistblog.wordpress.com)
  This weekend, Christians around the world will gather to remember the death and rejoice in the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ.  Over two thousand years ago, Christ died on the cross at Calvary as the payment for the sins of all people.  He was placed in the tomb, and three days later, conquered death and rose from the dead!  This weekend, as we gather with our families and loved ones, let us not forget what Christ’s triumph over death means: everlasting life for all those who believe.
 • When Was Jesus Crucified? (verse4psalm37.wordpress.com)
  I’m convinced that Christ was in the tomb three days and three nights.  To begin with, a day on the Hebrew calendar is from sundown to sundown (Genesis 1: 5), while a day on the Gregorian calendar is from midnight to midnight.  So the Last Supper/Passover meal was held after sundown (Tuesday on the Gregorian calendar; Wednesday on the Hebrew calendar.)   Jesus died on the cross at 3 p.m.  Wednesday.  He was placed in the tomb before sundown because the following day was a special Sabbath, the first day of the  Feast of Unleavened Bread.  Therefore, Christ was in the grave Thursday, Friday, and Saturday.  He arose from the dead before dawn on the first day of the week (Sunday).  (For a timeline, click on http://www.centuryone.com).
 • Even Resurrection Pauses For Sabbath Rest (godspace.wordpress.com)
  Even resurrection pauses for Sabbath rest, in the Episcopal Relief and Development Lenten guide this morning, that today, for the Jews is indeed the sabbath day. This full day of Jesus time in the grave is the day into which all their hope and longing for the future is poured. A day to look forward with anticipation to the day when God does indeed make all things news.
 • “The Resurrection” (bradneel610.wordpress.com)
  Jesus really did die on the cross for our sins, was buried, and three days later rose.

  I’m so thankful that my hope and joy does not rest in an Easter bunny. But a risen King.

 • Pesach

  I imagine that the death of Jesus was still sad in heaven even though they knew the whole plan. Suffering is sorrowful. I don’t really know what was happening while Jesus was dead so I won’t try to guess here.

Nach der Sabbat nach dem Passahfest, die Auferstehung von Jesus Christus

File:Alexandr Ivanov 015.jpg

Transformation – 1824, Alexander Andreyevich Ivanov (1806–1858)

 

 

*

“1  Am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um zum Grab zu gehen und den Leichnam von Jesus zu salben. 2 Sehr früh am Sonntagmorgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Die Sonne war gerade aufgegangen, als sie dort ankamen. 3 Unterwegs hatten sie sich noch gefragt: “Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen?”” (Markus 16:1-3 NeUe)

“Früh, am ersten Wochentag, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, der den Eingang zur Grabhöhle verschloss, weggerollt war.” (Johannes 20:1 NeUe)

“Wenn der Statthalter davon erfährt, werden wir mit ihm reden und ihn beschwichtigen, sodass ihr nichts zu befürchten habt.”” (Matthäus 28:14 NeUe)

“1  Am ersten Tag der neuen Woche, ganz in der Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie zubereitet hatten, und gingen zur Felsengruft. 2 Da sahen sie, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggewälzt war. 3 So gingen sie in die Grabhöhle hinein, fanden den Leib von Jesus, ihrem Herrn, aber nicht. 4 Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer zu ihnen, die in strahlend helle Gewänder gekleidet waren. 5 Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: “Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? 6 Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht an das, was er euch in Galiläa sagte, 7 dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden muss, und dass er am dritten Tag auferstehen würde?” 8 Da erinnerten sie sich an seine Worte. 9 Sie verließen die Felsengruft und berichteten alles den elf Aposteln und den übrigen Jüngern.” (Lukas 24:1-9 NeUe)

“39 “Diese verdorbene Generation, die von Gott nichts wissen will, verlangt nach einem Zeichen!,” antwortete Jesus. “Doch es wird ihnen keins gegeben werden, nur das des Propheten Jona. 40 Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein.” (Matthäus 12:39-40 NeUe)

“23 Und diesen Mann habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen, ans Kreuz nageln und töten lassen. Allerdings war es so von Gott beschlossen und vorherbestimmt. 24 Und dann hat Gott ihn aus der Macht des Todes befreit und auferweckt. Wie hätte er auch vom Tod festgehalten werden können, denn 25 schon David sagt von ihm: ‘Ich sehe den Herrn immer vor mir. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. 26 Das macht mein Herz froh und lässt mich jubelnd singen. Selbst im Grab wird mein Leib noch in Hoffnung ruhen, 27 denn du lässt mich nicht im Tod zurück, gibst deinen Frommen der Verwesung nicht preis. 28 Du hast mir den Weg zum Leben gezeigt. Vor dir zu sein, das macht mich froh.’ 29 Liebe Brüder, es sei mir gestattet ganz offen zu reden. Unser Stammvater David ist gestorben und wurde begraben. Sein Grabmal ist heute noch bei uns zu sehen. 30 Weil David nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm unter Eid zugesichert hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, 31 hat er vorausschauend von der Auferstehung des Messias geredet. Von ihm sagte er: ‘Er wurde nicht im Tod zurückgelassen, sein Körper ist der Verwesung nicht preisgegeben worden.’ 32 Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen davon. 33 Nun hat Gott ihn auf den Platz an seiner rechten Seite erhöht. Dort hat er die vom Vater versprochene Gabe des Heiligen Geistes erhalten und ihn jetzt über uns ausgegossen – wie ihr hier sehen und hören könnt. 34 Denn David ist nicht in den Himmel aufgestiegen. Er hat ja selbst gesagt: ‘Der Herr sprach zu meinem Herrn: ‘Setz dich an meine rechte Seite, 35 bis ich dir deine Feinde zur Fußbank gemacht habe.’ 36 Ganz Israel soll nun mit Sicherheit wissen: Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und zum Messias gemacht.”” (Apostelgescht 2:23-36 NeUe)

“3 Es ist die Botschaft von seinem Sohn, der als Mensch ein Nachkomme Davids ist 4 und sich durch die Auferstehung aus den Toten und in der Kraft des Heiligen Geistes als Sohn Gottes erwiesen hat: die Botschaft von Jesus Christus, unserem Herrn.” (Römer 1:3-4 NeUe)

“1  Ich weise euch noch einmal auf die gute Botschaft hin, die ich euch gebracht habe, liebe Geschwister. Ihr habt sie angenommen und steht darin fest. 2 Durch diese Botschaft werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfälscht festhaltet und in keinem Punkt davon abweicht. Andernfalls wäret ihr vergeblich zum Glauben gekommen. 3 Ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was ich auch empfangen habe: Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schriften gesagt haben. 4 Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. 5 Er ist dem Kephas erschienen, dann dem Kreis der Zwölf. 6 Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch am Leben sind; nur einige sind entschlafen. 7 Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. 8 Zuallerletzt erschien er auch mir, dieser “Fehlgeburt”. 9 Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln. Ich verdiene es gar nicht, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe.” (1 Korinther 15:1-9 NeUe)

“3 Die beiden Jünger brachen sofort auf und eilten zum Grab. 4 Sie liefen miteinander los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und kam zuerst an der Grabhöhle an. 5 Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden daliegen, ging aber noch nicht hinein. 6 Als Simon Petrus ankam, ging er gleich in die Grabkammer. Er sah die Leinenbinden daliegen 7 und auch das Schweißtuch, das man dem Toten um den Kopf gebunden hatte. Es lag nicht bei dem Leinenzeug, sondern zusammengewickelt an einer anderen Stelle. 8 Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, hinein. Er sah es sich an und glaubte. 9 Denn bis dahin hatten sie noch nicht verstanden, dass Jesus nach dem Zeugnis der Schrift von den Toten auferstehen musste.” (Johannes 20:3-9 NeUe)

“11  aber Maria stand inzwischen wieder draußen an der Grabhöhle und weinte. Weinend beugte sie sich vor, um in die Gruft hineinzusehen. 12 Auf einmal sah sie zwei weiß gekleidete Engel da sitzen, wo Jesus gelegen hatte, einer am Kopfende und der andere am Fußende. 13 “Frau, warum weinst du?,” fragten sie. Maria erwiderte: “Sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.” 14 Als sie über die Schulter zurückblickte, sah sie auf einmal Jesus dastehen, erkannte ihn aber nicht. 15 Er sagte: “Frau, warum weinst du? Wen suchst du?” Sie dachte, es sei der Gärtner und sagte: “Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, sag mir bitte, wo er jetzt liegt. Dann gehe ich und werde ihn holen.” 16 “Maria!,” sagte Jesus. Da drehte sie sich um und rief: “Rabbuni!” Das ist Hebräisch und heißt: Mein Lehrer! 17 “Lass mich los!,” sagte Jesus zu ihr. “Ich bin noch nicht zum Vater im Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir: Ich kehre zurück zu meinem und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.” 18 Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern. “Ich habe den Herrn gesehen!,” verkündete sie und richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hatte.” (Johannes 20:11-18 NeUe)

“28  Denkt an das, was ich euch gesagt habe: Ich gehe weg und komme wieder zu euch. Wenn ihr mich wirklich liebt, dann werdet ihr euch für mich freuen, weil ich jetzt zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. 29 Ich habe euch das alles im Voraus gesagt damit ihr dann, wenn es geschieht, im Glauben fest bleibt. 30 Viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt ist schon gegen mich unterwegs. Er wird zwar nichts an mir finden, 31 aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und das tue, was er mir aufgetragen hat. – Steht auf, wir wollen gehen!”” (Johannes 14:28-31 NeUe)

“25 Ich habe euch das alles in Bildern gesagt. Aber es kommt eine Zeit, in der ich nicht mehr in Rätseln zu euch rede, sondern offen über den Vater sprechen werde. 26 Dann werdet ihr ihn in meinem Namen bitten. Ich sage nicht, dass ich dann den Vater für euch bitten werde, 27 denn der Vater selbst hat euch lieb. Denn ihr liebt mich ja und glaubt, dass ich von Gott gekommen bin.
28  Ja, ich bin vom Vater aus in die Welt gekommen, und ich werde die Welt verlassen und zum Vater zurückkehren.”” (Johannes 16:25-28 NeUe)

“13 Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. 14 Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, 15 damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat.” (Johannes 3:13-15 NeUe)

“15 Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. 16 Sie gehören genauso wenig zur Welt wie ich.
17  Führe sie durch die Wahrheit ganz auf deine Seite! Dein Wort ist Wahrheit. 18 So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. 19 Und für sie gebe ich mich dir hin, damit auch sie durch die Wahrheit dir hingegeben sind.” (Johannes 17:15-19 NeUe)

“19  Am Abend jenes Sonntags trafen sich die Jünger hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen und sagte: “Friede sei mit euch!” 20 Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. 21 “Friede sei mit euch!,” sagte er noch einmal zu ihnen. “Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich nun euch.”” (Johannes 20:19-21 NeUe)

“1  Der Geist von Jahwe ruht auf mir, / denn Jahwe hat mich gesalbt. / Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen / und zerbrochene Herzen zu verbinden; / den Gefangenen zu verkünden: “Ihr seid frei!” / und den Gefesselten: “Ihr seid los!”; 2 um auszurufen das Gnadenjahr Jahwes / und den Tag der Rache für unseren Gott, / um alle Trauernden zu trösten 3 und den Trauernden Zions Freude zu bringen. / Schmuck bekommen sie anstelle von Schmutz, / Freudenöl statt Trauersack, / Jubellieder statt Mutlosigkeit. / Man nennt sie “Terebinthen der Gerechtigkeit,” / eine Pflanzung Jahwes, die seine Herrlichkeit zeigt.” (Jesaja 61:1-3 NeUe)

“Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden, doch sie spricht ja gerade von mir.” (Johannes 5:39 NeUe)

“Einen Propheten wird Jahwe, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, für dich erstehen lassen so wie mich. Auf ihn sollt ihr hören.” (5Mose 18:15 NeUe)

“18 Da trat Jesus auf sie zu und sagte: “Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. 19 Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen 20 und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Zeit.”” (Matthäus 28:18-20 NeUe)

“1  Timotheus, mein lieber Sohn, sei stark in der Gnade, die uns in Jesus Christus gegeben ist. 2 Und die Wahrheit, die du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, sollst du treuen und zuverlässigen Menschen anvertrauen, die fähig sind, wieder andere zu belehren.” (2 Timotheus 2:1-2 NeUe)

“Nimm die gesunden Worte, die du von mir gehört hast, als Muster für deine eigene Verkündigung, und tritt für diese Botschaft mit dem Glauben und der Liebe ein, die in Jesus Christus zu finden sind.” (2 Timotheus 1:13 NeUe)

“24 Thomas, der auch “Zwilling” genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. 25 Die anderen erzählten ihm: “Wir haben den Herrn gesehen!” Doch Thomas erwiderte: “Erst muss ich die Nagelwunden in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das keinesfalls.”
26  Acht Tage später waren seine Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte und sagte: “Friede sei mit euch!” 27 Dann wandte er sich an Thomas und sagte: “Leg deinen Finger hier auf die Stelle und sieh dir meine Hände an! Gib deine Hand her und lege sie in meine Seite! Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube!” 28 “Mein Herr und mein Gott!,” gab Thomas ihm da zur Antwort. 29 Jesus erwiderte: “Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich zu nennen sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben.”” (Johannes 20:24-29 NeUe)

“wir leben ja im Glauben und noch nicht im Schauen -,” (2 Korinther 5:7 NeUe)

“8 Ihn liebt ihr ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht, und jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. 9 So werdet ihr das Ziel eures Glaubens erreichen: eure Rettung.
10  Nach dieser Rettung suchten und forschten schon die Propheten, die angekündigt haben, welches Gnadengeschenk für euch bestimmt ist. 11 Sie forschten danach, auf welche Zeit und welche Umstände der Geist von Christus, der schon in ihnen wirkte, hinwies. Er zeigte ihnen nämlich im Voraus die Leiden, die über Christus kommen und die Herrlichkeiten, die danach folgen würden. 12 Gott ließ sie erkennen, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten. Euch ist das alles jetzt von denen verkündigt worden, die euch mit der guten Botschaft vertraut gemacht haben. Sie taten das in der Kraft des Heiligen Geistes, den Gott vom Himmel gesandt hat. Selbst Engel brennen darauf, Einblick in diese Dinge zu bekommen.” (1 Petrus 1:8-12 NeUe)

“Als sie über die Schulter zurückblickte, sah sie auf einmal Jesus dastehen, erkannte ihn aber nicht.” (Johannes 20:14 NeUe)

“Während sie noch erzählten, stand der Herr plötzlich selbst in ihrer Mitte. “Friede sei mit euch!,” grüßte er sie.” (Lukas 24:36 NeUe)

“43 Er nahm es und aß es vor ihren Augen auf. 44 Dann sagte er zu ihnen: “Nun ist in Erfüllung gegangen, was ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war: ‘Alles, was im Gesetz des Mose, in den Propheten und Psalmen über mich geschrieben steht, musste sich erfüllen.’” 45 Dann öffnete er ihnen die Augen für die Schrift und half ihnen, sie zu verstehen. 46 “So steht es geschrieben,” erklärte er ihnen, “und so musste der Messias leiden und sterben und am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. 47 Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden empfangen zu können. 48 Ihr seid Zeugen für das alles. 49 Und seid gewiss: Was mein Vater euch versprochen hat, werde ich zu euch herabsenden. Bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid.”
50  Jesus führte seine Jünger noch aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Betanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. 51 Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. 52 Die Jünger warfen sich vor ihm nieder. Und dann kehrten sie mit großer Freude nach Jerusalem zurück. 53 Von da an waren sie ständig im Tempel und priesen Gott.” (Lukas 24:43-53 NeUe)

“19  Nachdem der Herr mit ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. 20 Sie aber gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte ihr Wort durch wunderbare Zeichen.” (Markus 16:19-20 NeUe)

“30 Und alle, die er dazu erwählt hat, die hat er auch berufen, und die er berufen hat, die hat er auch für gerecht erklärt, und die er für gerecht erklärt hat, denen hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben.
31  Was können wir jetzt noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? 32 Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert: Wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? 33 Wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. 34 Wer kann sie verurteilen? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, ja noch mehr: Er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. 35 Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrückung? Angst? Verfolgung? Hunger? Kälte? Lebensgefahr? Das Schwert des Henkers? 36 Es kann uns so ergehen, wie es in der Schrift heißt: “Weil wir zu dir gehören, sind wir vom Tod bedroht; man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind.” 37 Aber durch den, der uns geliebt hat, ist uns in all dem ein überwältigender Sieg sicher. 38 Denn ich bin überzeugt: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch andere Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 39 weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten – nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn.” (Römer 8:30-39 NeUe)

*

Vorhergehend:

Jesu Tod auf Golgatha am 14 Nisan

Inhaftierung und Hinrichtung von Jesus Christus

Für den Willen dessen, der größer ist als Jesus

Diener um der Wahrheit willen Gottes

Der Gesalbte und der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote

Am ersten Tag für Mazza

Vergeleich:

Nederlandse versie: Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus

Version Français: Après le sabbat après la Pesach ou Pâque, la résurrection de Jésus-Christ

English version: After the Sabbath after Passover, the resurrection of Jesus Christ

+++

Bucharest - Yeshua Tova - door

Bucharest – Yeshua Tova – door (Photo credit: Wikipedia)

 • Walk with Jesus: Matthew 27 He who overcame (kzlam36.wordpress.com)
  Joseph took the body and wrapped it in a clean linen shroud and laid it in his own new tomb, which he had cut in the rock. And he rolled a great stone to the entrance of the tomb and went away. Mary Magdalene and the other Mary were there, sitting opposite the tomb.
 • Good Friday or Passover? (biblethingsinbibleways.wordpress.com)
  Is Passover for the Jews and Good Friday for the Christians? Where does these days originate from? Did Yeshua(Hebrew name of Jesus) die on Good Friday? or did He die on Passover? are both these days the same? Does it even matter which day we celebrate it on, as long as we remember it?
  +
  We know that Yeshua for a fact died on the Evening of the Passover. (John 18:28, 19:14)
  .Yeshua died around the 9th Hour of the Passover day (3pm in Modern day time)
  (Mat 27:46-50, Mar 15:33-37, Luk 23:44-46)
  . Yeshua said that He will be in the Tomb for 3 days & 3 nights (Mat 12:40, 17:23, 20:19, 26:61, 27:40,63,64, Mar 8:31, 9:31, 10:34, 14:58, 15:29, Luke 9:22, 18:33, 24:7,21,46, Joh 2:19)
 • Yeshua thanks his father through prayer (rocksolidministry.wordpress.com)
  “Everything has been given to Me by My Father. No one knows the Son but the Father. No one knows the Father but the Son, and those to whom the Son wants to make the Father known.
 • Gethsemane (beautyfromchaos.wordpress.com)
  It was the evening of Passover. Yeshua had sent Shimon and Yochanan to
  prepare the meal. We had escaped the crowds that had followed us from
  Bethany after the miracle at Eleazar’s tomb, and had lined the streets
  as Yeshua rode into the city on a borrowed donkey.
 • Out of the Land of Silence (kumi07.wordpress.com)
  The accuser  seeks to destroy  through faulty thoughts or lies . He then steals  joy, peace, and contentment
  +
  Once swept clean  by the Stronger Man [see Luke 11:16-26], and filled with the Spirit of Yahweh, man’s enemies have no room in which to dwell, and leave for drier places, where the Word dwells not!
 • Not Done In A Corner (Acts 26:26) (kumi07.wordpress.com)
  Confess in your heart & believe in Yeshua as your cover or kaphar.  As “the Son” rises up in your life, He blesses you with healing, wholesomeness, & completeness.  You see, Yeshua wore the talit with tzitzit as part of His torah-observant piety.
 • Love rises (beautyfromchaos.wordpress.com)
  The path was narrow, and it was dark as I made my way down to the cave where we had buried Yeshua. I carried the embalming spices in a small bag on my back. Yeshua’s mother had told me about a night long ago, when he was just a baby and wealthy foreigners had brought him gifts, including myrrh. Someone had known even then what he was going to be, and where his nature would lead him.
  +
  I tried to take this in. Yeshua, risen from the dead. I had seen what had happened to Eleazar, but I would still have struggled to believe it without the angel standing there. Without Yeshua, the world seemed to be more mundane, to sparkle less.
 • Pass Over Now
  Now is the time to pass over from the old way to a new beginning. Now is the fullness of time where all things are united in heaven and on earth (Ephesians 1:10). Now is the time to receive all the fullness of God into your body (Eph 3:19).
 • When Was Jesus Crucified?
  Most Gentile believers, including me, have been taught that Christ was crucified on Friday, put in the tomb before sundown, and raised from the dead before sunrise on the first day of the week (Sunday).  Here’s the problem.

Jesus indicated that He would be in the tomb three days and three nights  Do the math.  It doesn’t add up.  The key is in the Sabbath.  The regular Sabbath is from sundown Friday to sundown Saturday.  But in Leviticus, you’ll find more than one Sabbath during Passover.  In fact, two”special” Sabbaths are observed in addition to the regular Sabbath.  (However, sometimes a special Sabbath falls on the regular Sabbath.)
+
I’m convinced that Christ was in the tomb three days and three nights.  To begin with, a day on the Hebrew calendar is from sundown to sundown (Genesis 1: 5), while a day on the Gregorian calendar is from midnight to midnight.  So the Last Supper/Passover meal was held after sundown (Tuesday on the Gregorian calendar; Wednesday on the Hebrew calendar.)   Jesus died on the cross at 3 p.m.  Wednesday.  He was placed in the tomb before sundown because the following day was a special Sabbath, the first day of the  Feast of Unleavened Bread.  Therefore, Christ was in the grave Thursday, Friday, and Saturday.  He arose from the dead before dawn on the first day of the week (Sunday).  (For a timeline, click on http://www.centuryone.com).

 • “Christ Is Our Passover Lamb” / The Message of the High Sabbath beginning the eve of March 25, 2013 (owprince.wordpress.com)
  Remarkably, the celebration of Easter, one of the most holy of Christian holidays, cannot be found anywhere in the Bible. In 1949 the Encyclopedia Britannica in its article on Easter stated the following regarding this day: “There is no indication of the observance of the Easter festival in the New Testament, or in the writings of the apostolic fathers.”
  +
  If you find the word Easter in your Bible, it’s actually a mistranslation that is noted in your Bible’s margin. Most recent translations of the Bible make the correction. The correct translations use the word Passover instead of Easter.

 

Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus

File:Alexandr Ivanov 087.jpg

Een engel die de steen wegrolt voor het graf van Jezus Christus – Alexander Andreyevich Ivanov (1806–1858)

 

 


*

“1  Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus, en Salome welriekende kruiden om Hem te gaan balsemen. 2 Op de eerste dag van de week, heel vroeg, toen de zon juist op was, gingen zij naar het graf. 3 Ze zeiden tot elkaar: ‘Wie zal de steen voor ons van de ingang van het graf wegrollen?’” (Markus 16:1-3 WV78)

“Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena, vroeg in de morgen – het was nog donker – bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold.” (Johannes 20:1 WV78)

“En mocht dit soms de landvoogd ter ore komen, dan zullen wij hem wel kalmeren en er voor zorgen dat gij geen last krijgt.’” (Mattheüs 28:14 WV78)

“1  Op de eerste dag van de week echter gingen zij zeer vroeg in de morgen naar het graf, met de welriekende kruiden die zij klaar gemaakt hadden. 2 Zij vonden de steen weggerold van het graf, 3 gingen binnen, maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet. 4 Terwijl zij niet wisten wat daarvan te denken, stonden er plotseling twee mannen voor hen in een stralend wit kleed. 5 Toen zij van schrik bevangen het hoofd naar de grond bogen, vroegen de mannen haar: ‘Wat zoekt ge de levende bij de doden? 6 Hij is niet hier, Hij is verrezen. Herinnert u, hoe Hij nog in Galilea tot u gezegd heeft: 7 De Mensenzoon moet overgeleverd worden in zondige mensenhanden en aan het kruis geslagen, maar op de derde dag verrijzen.’ 8 Zij herinnerden zich zijn woorden, 9 keerden van het graf terug en brachten dit alles over aan de elf en aan al de anderen.” (Lukas 24:1-9 WV78)

“39 Maar Hij gaf hun ten antwoord: ‘Een slecht en overspelig geslacht verlangt een teken, maar geen ander teken zal hun gegeven worden dan dat van de profeet Jona. 40 Zoals mogelijk Jona drie dagen en drie nachten verbleef in de buik van het zeemonster, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten verblijven in de schoot van de aarde. {drie dagen in sheol/hel}” (Mattheüs 12:39-40 WV78)

“23 Hem, die volgens Gods vastgestelde raadsbesluit en voorkennis is uitgeleverd, hebt gij door de hand van goddelozen aan het kruis genageld en gedood. 24 Maar God heeft Hem ten leven opgewekt na de smarten van de dood te hebben ontbonden; want het was onmogelijk dat Hij daardoor werd vastgehouden. 25 Doelend op Hem toch zegt David: De Heer had ik voor ogen, altijd door, Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen; 26 daarom is er blijdschap in mijn hart en jubelt mijn mond van vreugde; ja, ook mijn lichaam zal rust vinden in hoop, 27 omdat Gij mijn ziel niet over zult laten aan het dodenrijk en uw heilige geen bederf zult laten zien. 28 Wegen ten leven hebt Gij mij doen kennen, Gij zult mij met vreugde vervullen voor uw aanschijn. 29 Mannen broeders, ik mag wel vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij gestorven en begraven is; we hebben immers zijn graf bij ons tot op deze dag. 30 Welnu, omdat hij een profeet was en wist, dat God hem een eed gezworen had, dat Hij een van zijn nakomelingen op zijn troon zou doen zetelen, 31 zei hij met een blik in de toekomst over de verrijzenis van Christus, dat Hij niet is overgelaten aan het dodenrijk en dat zijn lichaam het bederf niet heeft gezien. 32 Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij allen getuigen. 33 Verheven aan Gods rechterhand heeft Hij de beloofde heilige Geest van de Vader ontvangen en Deze uitgestort, zoals gij ziet en gij hoort. 34 David immers is niet ten hemel opgestegen, maar toch zegt hij zelf: De Heer heeft gesproken tot mijn Heer: Zit aan mijn rechterhand, 35 totdat Ik uw vijanden als een voetbank voor uw voeten heb gelegd. 36 Voor heel het huis van Israel moet dus onomstotelijk vaststaan, dat God Hem en Heer en Christus heeft gemaakt, die Jezus, die gij gekruisigd hebt.’” (Handelingen 2:23-36 WV78)

“3 Het is de boodschap over zijn Zoon, die naar het vlees is geboren uit het geslacht van David, 4 die naar de heilige Geest is aangewezen als Zoon van God door Gods machtige daad, door zijn opstanding uit de doden, Jezus Christus onze Heer.” (Romeinen 1:3-4 WV78)

“1  Broeders, ik vestig uw aandacht op het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat gij hebt ontvangen, waarop gij gegrondvest zijt 2 en waardoor gij ook gered wordt: in welke bewoordingen heb ik het u verkondigd? Ik neem aan dat gij die onthouden hebt; anders zoudt gij het geloof zonder nadenken hebben aanvaard. 3 In de eerste plaats dan heb ik u overgeleverd wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de Schriften, 4 en dat Hij begraven is, en dat Hij is opgestaan op de derde dag, volgens de Schriften, 5 en dat Hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de Twaalf. 6 Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn, hoewel sommigen zijn gestorven. 7 Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. 8 En het laatst van allen is Hij ook verschenen aan mij, de misgeboorte. 9 Ja, ik ben de minste van de apostelen, niet waard apostel te heten, want ik heb Gods kerk vervolgd.” (1 Corinthiërs 15:1-9 WV78)

“3 Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. 4 Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. 5 Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6 Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, 7 maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. 8 Toen pas ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen; hij zag en geloofde, 9 want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.” (Johannes 20:3-9 WV78)

“11  Maria stond buiten bij het graf te schreien. En al schreiend boog zij zich naar het graf toe 12 en zag op de plaats waar Jezus’ lichaam gelegen had, twee in het wit geklede engelen zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde. 13 Zij spraken haar aan: ‘Vrouwe, waarom schreit ge?’ Zij antwoordde: ‘Zij hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar zij Hem hebben neergelegd.’ 14 Toen zij dit gezegd had, keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zonder te weten dat het Jezus was. 15 Jezus zei tot haar: ‘Vrouw, waarom schreit ge? Wie zoekt ge?’ In de mening dat het de tuinman was, vroeg zij: ‘Heer, mocht gij Hem hebben weggenomen, zeg mij dan waar ge Hem hebt neergelegd, zodat ik Hem kan weghalen.’ 16 Daarop zei Jezus tot haar: ‘Maria!’Zij keerde zich om en zei tot Hem in het Hebreeuws: ‘Rabboeni!’- wat leraar betekent. 17 Toen sprak Jezus: ‘Houd mij niet vast, want Ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.’ 18 Maria Magdalena ging aan de leerlingen berichten dat zij de Heer gezien had, en wat Hij haar gezegd had.” (Johannes 20:11-18 WV78)

“28  Gij heb Mij horen zeggen: Ik ga heen, maar Ik keer tot u terug. Als gij Mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan Ik. 29 Nu, eer het gebeurt, zeg Ik het u, opdat gij, wanneer het gebeurt zult geloven. 30 Veel zal Ik niet meer met u spreken, want de vorst van de wereld is op komst. Weliswaar vermag hij niets tegen Mij, 31 maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb en dat Ik handel zoals Hij Mij bevolen heeft. Staat op, laten we hier vandaan gaan.” (Johannes 14:28-31 WV78)

“25 In beelden heb Ik hierover tot u gesproken; er komt een uur, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar Mij onomwonden tegenover u zal uiten omtrent de Vader. 26 Op die dag zult gij bidden in mijn Naam; het is niet nodig te zeggen dat Ik bij de Vader uw voorspreker zal zijn, 27 want de Vader zelf heeft u lief omdat gij Mij liefhebt en gelooft dat Ik van God ben uitgegaan.
28  Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen; weer verlaat Ik de wereld en ga naar de Vader.’” (Johannes 16:25-28 WV78)

“13 Nooit is er iemand naar de hemel geklommen, tenzij Hij die uit de hemel is neergedaald, de Zoon des Mensen. 14 En deze Mensenzoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, 15 opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben.” (Johannes 3:13-15 WV78)

“15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad. 16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.
17  Wijd hen U toe in de waarheid. Uw woord is waarheid. 18 Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt, zo zend Ik hen in de wereld, 19 en omwille van hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in waarheid aan U toegewijd mogen zijn.” (Johannes 17:15-19 WV78)

“19  In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 20 ’Vrede zij u.’ Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. 21 Nogmaals zei Jezus tot hen: ‘Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.’” (Johannes 20:19-21 WV78)

“1  De geest van Jahwe, mijn Heer, rust op mij, want Jahwe heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het blijde nieuws te brengen, om te verbinden wier hart gebroken is, om aan de gevangenen vrijlating te melden, en aan de geboeiden de terugkeer naar het licht; 2 om een jaar van Jahwe’s genade te melden, een dag van wraak voor onze God; om alle treurenden te troosten, 3 om aan de treurenden van Sion een kroon te geven in plaats van as, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, een kleed van roem in plaats van een kwijnend gemoed. Men noemt hen eiken van heil, door Jahwe geplant, een blijk van zijn luister.” (Jesaja 61:1-3 WV78)

“Gij onderzoekt de Schriften in de mening daarin eeuwig leven te vinden, maar juist dezen getuigen over Mij.” (Johannes 5:39 WV78)

“Uit uw eigen broeders zal Jahwe uw God een profeet doen opstaan zoals ik dat ben, naar wie gij moet luisteren.” (Deuteronomium 18:15 WV78)

“18 Jezus trad nader en sprak tot hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. 19 Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en 20 leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.’” (Mattheüs 28:18-20 WV78)

“1  En gij, mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus. 2 De leer die gij in het bijzijn van vele getuigen van mij hebt gehoord, geef die door aan betrouwbare mannen, bekwaam om op hun beurt anderen te onderrichten.” (2 Timotheüs 2:1-2 WV78)

“Neem als richtsnoer de gezonde beginselen die gij uit mijn mond hebt vernomen, en houd ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus.” (2 Timotheüs 1:13 WV78)

“24 Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen, toen Jezus kwam. 25 De andere leerlingen vertelden hem: ‘Wij hebben de Heer gezien.’ Maar hij antwoordde: ‘Als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven.’
26  Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas er bij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij u.’ 27 Vervolgens zij Hij tot Tomas: ‘Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde, en wees niet langer ongelovig, maar gelovig.’ 28 Toen riep Tomas uit: ‘Mijn Heer en mijn God!’ 29 Toen zei Jezus tot hem: ‘Omdat ge Mij gezien hebt, gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.’” (Johannes 20:24-29 WV78)

“Wij leven in geloof, wij zien Hem niet.” (2 Corinthiërs 5:7 WV78)

“8 Hem hebt gij lief zonder Hem ooit gezien te hebben. In Hem gelooft gij, ofschoon gij Hem ook nu niet ziet. Hoe onuitsprekelijk, hoe hemels zal uw vreugde zijn, 9 als gij het einddoel van uw geloof, de redding van uw ziel, bereikt.
10  Naar dat heil hebben reeds profeten gezocht en gevorst, toen zij profeteerden over de genade die voor u bestemd was. 11 Zij vroegen zich af op welk tijdstip en welke omstandigheden de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij voorspelde al het lijden dat over Christus zou komen, en de daarop volgende verheerlijking. 12 Maar hun werd geopenbaard, dat zij deze boodschap moesten beheren voor u, niet voor zichzelf. En nu is die boodschap bij monde van de evangeliepredikers openlijk aan u verkondigd, in de kracht van de heilige Geest, die van de hemel is neergezonden. Dit zijn geheimen waarin zelfs engelen verlangen door te dringen.” (1 Petrus 1:8-12 WV78)

“Toen zij dit gezegd had, keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zonder te weten dat het Jezus was.” (Johannes 20:14 WV78)

“Terwijl ze daarover spraken, stond Hijzelf plotseling in hun midden en zei: ‘Vrede zij u.’” (Lukas 24:36 WV78)

“43 Hij nam het en at het voor hun ogen op. 44 Hij sprak tot hen: ‘Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was: Alles wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes, in de profeten en psalmen moet vervuld worden.’ 45 Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46 Hij zei hun: ‘Zo staat er geschreven: dat de Christus moest lijden en op de derde dag verrijzen uit de doden 47 en dat in zijn naam bekering tot vergiffenis van de zonden gepredikt moet worden onder alle volken, te beginnen met Jeruzalem. 48 Gij zijt getuigen hiervan 49 Daarom zend Ik tot u wat door mijn Vader beloofd is; blijft dus in de stad, totdat gij uit den hoge met kracht zult zijn toegerust.
50  Nu leidde Hij hen naar buiten tot bij Betanie, hief de handen omhoog en zegende hen. 51 En terwijl Hij hen zegende, verwijderde Hij zich van hen en werd ten hemel opgenomen. 52 Zij aanbaden Hem en keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug. 53 Zij hielden zich voortdurend op in de tempel en verheerlijkten God.” (Lukas 24:43-53 WV78)

“19  Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en zit aan de rechterhand van God. 20 Maar zij trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden.” (Markus 16:19-20 WV78)

“30 Die Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen. Die Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd, en die Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt.
31  Wat moeten wij hieraan nog toevoegen? Indien God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? 32 Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd. En zou Hij ons na zulk een gave ook niet al het andere schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God die rechtvaardigt? 34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus misschien, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en die, gezeten aan Gods rechterhand, onze zaak bepleit? 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood, vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard? 36 Er staat immers geschreven: Om Uwentwil bedreigt ons de dood de gehele dag; wij worden behandeld als slachtvee. 37 Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk, dank zij Hem die ons heeft liefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen noch boze geesten, noch wat is noch wat zijn zal, en geen macht 39 in den hoge of in de diepte, noch enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer.” (Romeinen 8:30-39 WV78)

*

Voorgaande rond de dood van Christus Jezus:

Jezus vindt de dood op Golgota op voorbereidingsdag

Gevangenneming en terechtstelling van Christus Jezus

Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus

Op de eerste dag voor matzah

Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God

De Gezalfde en de eerste dag van de feestperiode van Ongezuurde Broden

In andere talen:

Duitstalig / Deutsch: Nach der Sabbat nach dem Passahfest, die Auferstehung von Jesus Christus

Franstalig / Version en Français: Après le sabbat après la Pesach ou Pâque, la résurrection de Jésus-Christ

Engelstalig: After the Sabbath after Passover, the resurrection of Jesus Christ

+

Vindt ook:
Omtrent de laatste ogenblikken van Jezus zijn leven:
 1. Jesaja profeet en boodschapper van God
 2. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 3. Dienaar van zijn Vader
 4. 14 Nisan, de avond om Christus Zijn predikingswerk te herinneren
 5. 14 Nisan een dag om te herinneren #1 Oorsprong
 6. 14 Nisan een dag om te herinneren #2 In Jezus tijd
 7. 14 Nisan een dag om te herinneren #3 Voor het Overgangsfeest
 8. 14 Nisan een dag om te herinneren #4 Een Gedood Lam
 9. 14 Nisan een dag om te herinneren #5 De te vieren dag
 10. Jezus aanbod op het laatste avondmaal
 11. Teken van het Verbond
 12. Verontrustheid van Jezus
 13. Jezus moest sterven
 14. Een Messias om te Sterven
 15. Een Feestmaal en doodsherinnering
 16. Een Groots Geschenk om te herinneren
 17. Jezus stervensdag
 18. Jezus is verrezen

 19. Niet goddelijkheid van Christus toch
 20. De Afstraling van Gods Heerlijkheid
 21. Achtergelaten aan een paal tot in de dood
 22. Waarom vast houden aan het kruisbeeld
 23. Zweeds theoloog vindt in historische geschriften dat Jezus niet aan een kruis stierf
 24. Een gedicht voor Pasen
 25. Pasen 2006
 26. Niet gebonden door labels maar vrij in Christus
 27. Laat mij kiezen voor eerste-belang-dingen

 28. Alles zal worden opgeslorpt door de overwinning van het goede

 29. Dagelijkse schoonheid

 30. Hoe zullen de doden weer levend gemaakt worden?

+++

 • Thoughts About Easter (donnaharris.wordpress.com)
  Mary completely forgot what Jesus promised he would do on the third day. She turns and quickly runs to find her friends. I imagine her running on a dirt path as fast as she possibly could, stumbling over rocks, tired, sweaty and breathless. Her friends, Peter and John listened as she told them, “They have taken his body away!” and they too ran quickly to see for themselves.
 • He is not here, He is risen, just as He said (prhayz.com)
  After his resurrection, Jesus appeared to the women near the tomb and afterwards at least twice to the disciples while they had gathered at a house in prayer. He visited two of the disciples on the road to Emmaus, and he also appeared at the Sea of Galilee while some of the disciples were fishing.
 • What Happened on Easter? (citizentom.com)
  Some insist the Bible speaks metaphorically. Others insist the Bible speaks of what actually happened. Over and over again the Bible itself says it speaks of what actually happened. As Settled In Heaven explains in Easter Week Devotion: The Importance of the Resurrection, the Apostle Paul took this issue head on in 1 Cor 15:12-23 (KJV).
 • Easter: He is Risen (christianityandvirtue.wordpress.com)
  Today we celebrate the risen Christ. Let us remember the victory we have in Jesus. Death is defeated. Not only are our sins forgiven, but we are being made new; not only  are we being made new, but Christ is saying to us, “I say you are gods.” Let us celebrate the new reality that Christus Victor brings.
 • He IS Alive.. (ourchristianwalkinfaith.wordpress.com)
  After the Sabbath, at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb.
 • The Empty Tomb (newcovenantofgrace.wordpress.com)
  Simon Peter, who was behind him, arrived and went into the tomb. He saw the strips of linen lying there, as well as the burial cloth that had been around Jesus’ head. The cloth was folded up by itself, separate from the linen.
 • Jesus is Risen!! (myeverydaygod.com)
  This morning turned the deepest grief into the most passionate praise! As the day dawned, death fell in defeat! Jesus is alive!! He is standing! He is seeking those whom He has called.
 • Happy Easter: Christ Has Died, Christ Has Risen (independentsentinel.com)
  Jesus said to her, “Woman, why are you weeping? Whom do you seek?” Supposing him to be the gardener, she said to him, “Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away.”
 • Jesus is alive, the tomb is empty. (truthorshame.com)
  There are “many infallible proofs” of the bodily resurrection of the Lord Jesus Christ, but the testimony of the empty tomb is the most conclusive of all. Jesus had been buried, with the tomb sealed and guarded by a watch of Roman soldiers. Yet on the third day of His burial, on the morning of the first day of the week, the body was no longer there, and the empty tomb still stands today as an unanswerable proof that the Lord Jesus rose from the dead.
 • When Nothing Meant All (theonlywai.com)
  I attended a service at the crack of dawn to celebrate the resurrection of our Lord and Saviour Jesus Christ. My sacrifice of lost sleep is insignificant compared with His at Calvary, yet denying my flesh those extra 40 winks made today’s service for St John’s and St Luke’s churches in Colchester seem the sweetest Easter I have ever celebrated.
  +
  In minus degrees temperatures at Highwoods Country Park, about 50 folk encircled a camping table bedecked with a tablecloth, bread and wine. Our breath clouded our voices as we joined the bird’s dawn chorus singing praises to the Risen Lord. Our warm booted feet melted the frost encrusting the grass (see our footprints in the pic) as a rosy blanket slowly covered the horizon.

Tag Cloud

Zion, Sion and Zsion News and Journal

About Politics, Religion, Culture, Society, Joy, Thank, Praise, Faith, Hope, Love, Community, Freedom, Peace, Islam, Justice, Truth, Patience and much more.

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

Theological NoteBook

Dabbling into Theology

%d bloggers like this: