An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Burkini’

Vliegend spaghettimonster en Gelijke behandeling voor elke overtuiging

N-VA-voorzitter De Wever reageerde laconiek op de terug opgelaaide discussie rond de hoofddoeken

 “Ik sluit me aan bij de leer van het vliegend spaghettimonster en stuur mijn kinderen naar school met een vergiet op hun hoofd. Gelijke behandeling voor elke overtuiging”, zo liet hij weten via Twitter.

Een devoot lijkende Bart De Wever. Is hij een geb dje aan het doen naar zijn Spagettiemonster?

Hij en zijn partijgenote Darya Safai sturen juist op ongelijkheid en op beperking van vrijheid van godsdienst. Hun trawanten en gelijkgezinden in Nederland beweren wel dat onze democratie valse democratieën zijn geworden, maar zij hebben er mee aan opgebouwd om de mensen in hun vrijheden te beperken. Zij zijn ook de oorzaak dat bepaalde politiek partijen ondemocratische maatregelen troffen en zelfs cordon sanitaires oprichtten, wat helemaal ondemocratisch is. Ondertussen vinden wij een opkomende groep van populistische en dictatoriale politiekers die meer en meer kiezers rond hun vingers kunnen wikkelen met allerlei valse stellingen en bangmakerij.

Bangmakerij is één van de hoofdpunten waarop uiterst rechts blijkt te drijven. Ze stellen de islamieten als een onmeedogenloos verschrikkelijk onoverwinnelijk dodend monster voor. Zij beweren dat die Islamieten de heersers over de wereld zullen worden maar vergeten hierbij na te denken hoe het zou komen dat die Islamieten dan iedereen tot dat Islamietisch geloof zouden doen krijgen. Zij beweren wel dat dit met geweld zal gebeuren. Maar de kruisvaarders hebben met hun verschrikkelijke terreurdaden en verkrachtingen bewezen dat de pogingen van de moordende Katholieken van de inquisitie en daarna, alsook de protestanten in Duitsland, dat verplichte bekering niets opleveren. In Duitsland kan men zo steden vinden waar de bevolking zelfs tot vijf keer van geloof is veranderd wegens de onderdrukking opgebracht door de aanvallende en bedreigende overheersers. Bekering door geweld levert uiteindelijk niets op.

Trouwens moet men vragen stellen over het geloof van diegenen die als de wind omkeren van geloof. Men kan enkel tot een verschuiving van een voorgaand geloof komen als er in dat voorgaande geloof onvoldoende geloof was. Daarom zouden de rechtsen die zo bang zijn dat iedereen Moslim zou worden er beter aan doen het Christelijk geloof te prediken waar zij zo van beweren daartoe te behoren. Maar doordat zij duidelijk laten zien dat zij het Christelijk geloof niet in hun hart dragen gaan zij niemand tot dat Christelijk geloof kunnen bekeren. Integendeel zien wij nu dat hun daden en de pedofiele daden van de priesters en zelfs bisschoppen, juist meer mensen doen afstappen van het katholicisme. Hun hele negatieve houding en het over één kam scheren van een geloofsgroep doet mensen inzien hoe bedriegelijk die zogenaamde christenen wel zijn. Vooral als ze de geloofsleer van de Katholieken vergelijken met wat er in de bijbel staat komen velen er op uit dat zij voor jaren bedrogen zijn. Het in de luren leggen door die Katholieke Kerk heeft nu geen windeieren gelegd, maar rotte vis, die hen doet wegvluchten naar een geloof dat over één Ware God spreekt. Spijtig genoeg nemen die wegvluchters van het Christendom niet de moeite om de Christenheid te vinden en te komen in te zien dat er in de Christenheid genoeg denominaties zijn die wel Die Ene Ware God aanbidden en zich niet houden aan valse menselijke leerstellingen.

Velen vergeten duidelijk hoe Constantijn de Grote er zelfs slaagde om een grote groep ‘gelovigen’ tot de valse Drie-eenheidsleer te krijgen en hoe die trinitarische christenen verkracht, gemoord en geplunderd hebben alsook de mensen onderdrukt hebben met allerlei valse leerstellingen om hun Katholiek geloof te verspreiden. Vele van de schreeuwers die beweren christenen vredelievende godsvruchtige gelovigen te zijn, vergeten al dat kwaad aangericht door geloofsgenoten en zijn denkelijk ook niet op de hoogte van wat de kruisvaarders hebben aangericht alsook wat de inquisitie voor kwaads heeft aangericht.

Christenen horen volgelingen van Christus te zijn (vandaar de naam) maar de meerderheid van de christen noemenden volgen helemaal niet de leer van Jezus Christus en aanbidden zelfs niet de God van Christus maar hebben Jezus Christus als hun god genomen. daar is het overgrote probleem een ook de sleutel tot de angst van velen. Omdat hun geloof niet degelijk gestoeld is op Schriftuurkennis en niet voldoende onderbouwt is, is hun geloof ook zeer wankel, als men echt wel kan zeggen dat ze gelovig zijn. Velen beweren Christen te zijn maar geloven niet echt in God en kennen zelfs de Naam van God niet. Wel kijken ze uit naar al de heidense feesten zoals Halloween, Kerstmis en Pasen en eerste communie en plechtige communie, terwijl zij hun geloof niet echt beleven en weinig of niet naar de kerk gaan.

Velen vergeten dat het Mohammedanisme zulk een opstoot mag beleven doordat er juist zo veel ongoddelijkheid of secularisme heerst.

Indien al die mensen die zich christen noemen werkelijk de bijbel zouden lezen en volgen zou er helemaal geen reden hoeven te zijn voor hen om bang te zijn voor de Moslims want dan zouden zij de enige Ware God gemeen hebben en zouden zij kunnen aantonen dat Jezus de weg naar God is om alzo de Moslims naar het christelijk geloof te brengen.

Jan Blommaert in zijn artikel over Karl Popper en de “paradox van de tolerantie” merkt op dat

Omwille van het tolerante karakter van de democratie, zo klinkt het, moeten bepaalde strekkingen en interpretaties van de Islam verboden worden, moeten de volgelingen ervan als gevaarlijk (of “criminogeen“) worden beschouwd, mag men de organisaties die deze leer zouden aanhangen aan grondige veiligheidsinspecties en constante surveillantie onderwerpen, mag men individuen die men tot die strekking rekent de toegang tot het land ontzeggen of ontnemen, mag men hun elementaire burgerlijke vrijheden afnemen, en mag men uitzonderingswetten en -maatregelen nemen om dit gevaar een halt toe te roepen. {De echte paradox van Popper}

In onze kinderjaren moesten de vrouwen in de rooms-katholieke kerken steeds een bedekt hoofd hebben als zij buiten huis kwamen en moesten in de kerk zelfs regelmatig een sluier dragen en meisje een hoofdoek. Nu nog bestaat het gebruik dat vrouwen een mantilla dragen bij een pontificale audiëntie. In vele West Europese landen kan men nog katholieke zusters in habijt vinden alsook zusters die een sluier dragen in het openbaar. Ook in bepaalde zogenaamd ‘conservatieve’ maar ook in ons aanverwante gemeenschappen, verzoekt men nog steeds vrouwen in de dienst een hoofddeksel te dragen. Hoofdbedekking in christelijke erediensten komt vandaag anno 2018 nog steeds voor bij meerdere reformatorische kerken, bepaalde Doopsgezinden of Baptisten, bij verschillende broederverenigingen, alsook bij de Broeders in Christus of Christadelphians en bij de mennonieten. In oosters-orthodoxe kerken bedekken ook nog steeds alle vrouwen het hoofd. Bij de oudgelovigen mag dit uitsluitend een hoofddoek zijn, bij de andere oosters-orthodoxen mag het ook een sluier zijn.

11305551334_13646e08d5_o.jpg

Hoe onze ouders en voorouders mochten gaan zwemmen en wij als jongetjes zelfs ook onze ledematen voor een groot deel bedekt moesten houden.

Vreemd genoeg kon men in Frankrijk in 2016 nonnen helemaal gekleed en gesluierd op de stranden vinden terwijl wij als gewone burgers zelfs niet met onze korte broek en t-shirt op het strand mochten lopen omdat wij te gekleed waren. Ook mocht er niemand met burkini in zee behalve de grote sterren zoals Madonna. Van ongelijkheid gesproken.

Hoe wil men gelijkheid bekomen als men ouders het recht verbied om te bepalen wat hun kinderen moeten geloven en hoe zij moeten gekleed lopen?

De wijze waarop Darya Safai te keer gaat in debatten laat ons een zeer gefrustreerde dame zien die duidelijk over hoop ligt met haar opvoeding en hoe haar ouders haar behandeld hebben. Zij vergeet echter dat niet alle ouders hun kinderen zo overheersend dwang opleggen. Omdat zij misschien in een omgeving is opgegroeid waarbij zij zich erg belemmerd voelde moeet zij nu niet anderen gaanbelemmeren om zich te uiten zoals zij willen. Het is totaal verkeerd te denken en getuigd van onderschatting van de eigen wil van de kinderen, dat jongeren niet zelf over hun eigen klederdracht zouden kunnen of mogen beslissen.

Meerderen mogen dan wel denken dat Moslims andersdenkenden niet verdragen, maar dat hoeft hen er niet toe te brengen om ook intolerant te worden naar anders denkenden en anders gelovigen. Juist met kinderen niet te leren dat er verschillende godsdienstovertuigingen zijn en dat er verschillende uitingen zijn van geloof neemt men de kansen weg om een gezonde pluralistische maatschappij te worden. Dit is natuurlijk wat uiterst rechts niet wil, dat wij een gezond samenlevende multiculturele maatschappij zouden worden.

In zulk een samenleving wil Safai haar kinderen niet groot brengen, ook al komt zij denkelijk zelf uit een immigrantenfamilie, wil zij nu migranten beperkingen opleggen welke hun eigenheid moet wegnemen.

In pleidooien voor een hoofddoekenverbod, bijvoorbeeld, verklaart men dat die hoofddoek niet past in een samenleving zoals de onze waarin mannen en vrouwen gelijk zijn en iedereen respect geniet. Waarna de #MeToo golf ons duidelijk maakt dat we de eigen samenlevingen fors overschatten wanneer het op feitelijke gendergelijkheid en wederzijds respect aankomt. {De echte paradox van Popper}

merkt Jan Blommaert op.

Safai wil meisjes, jonge vrouwen en vrouwen in het algemeen het recht weg nemen om zelf te beslissen wat zij zullen dragen. Hierbij ontneemt zij de gelijkheid van keuze voor de vrouw. Als speeltuigje van de N-VA en extreem rechtsen duwt zij zo de vrouw verder in het hoekje, ook door de kansen weg te nemen dat die vrouwen met hoofddoek werk zouden kunnen vinden, mits het voor hen verboden zal zijn om in het openbaar of openbare functies een hoofddoek te dragen en zo zich te kleden zoals zij hun geloof interpreteren.

Foto: Paul van Welden

Iraans-Belgische tandarts en vrouwenrechtenactiviste Darya Safai (Teheran, 7 april 1975)

De uit Iran ontvluchtte tandarts en vrouwenrechtenactiviste mag dan wel in haar thuisland goede acties ondernomen hebben om het recht van de vrouw te verdedigen, maar is verkeerd te denken dat hier in België de mensen hetzelfde denken en handelen als in Iran. Het mag duidelijk zijn dat zij sporen draagt van de Irak-Iranoorlog die zij als zevenjarige mee maakte en waarbij ze regelmatig moest gaan schuilen bij bombardementen die ook dierbaren om het leven bracht. Ze beweerd ook van jongs af aan als meisje gevoelens van onderdrukking en onrechtvaardigheid te hebben ervaren, wat haar uitzinnig gedrag van vandaag ook mee bepaald. Naar eigen zeggen  zi het haar ervaring in de streng islamitische Iraanse samenleving die de kiemen van haar vrouwenrechtenactivisme deden ontstaan.

Safai beschrijft België als

“het land waar ze zich opnieuw vrij is gaan voelen”.

maar lijkt nu die vrijheid te gebruiken om islamitische families te onderdrukken als wraak voor haar geleden verdriet.

volgens haar gebruikt de Islamietische gemeenschap dezelfde verspreidings- en onderdrukkingsmethodes als in haar geboorteland. {Salafistische sprekers ook in Antwerpen welkom} Zij lijkt ook erg ingenomen met de apartheid die ingebakken is in de Islam en de vrouw andere plaatsen toebedeeld in een bijeenkomst ruimte. Zij kent natuurlijk niet de situatie hier in België in de jaren 1940-1960 waar dat voor ons hier ook heel normaal werd gevonden, brouwen links en mannen rechts in de kerk.

Voor Safai is er in België al lang een indoctrinatie bezig in koranlessen en lezingen, in de moskee, op sociale media, tot zelfs in onze scholen. Hierbij kan men de vraag stellen hoe het zo ver kan komen dat het in scholen zou plaats grijpen?!

Zij beweerd dat er zelf zedenpolitie hier in België zou rondlopen die indien ze moslims betrapt terwijl ze naar muziek luisteren, in de auto of zelfs thuis, dat dit voor hen zware gevolgen zou hebben. Nochtans zien wij genoeg moslims met oortjes in hun oren en met radio’s vol ‘bleirende’ islamitische, Marrokaanse of Turkse muziek  alsook met hevige rapmuziek die oorverdovend staat te brullen. Vreemd dat er dan daar niets tegen gedaan wordt en mensen dan niet hoeven te klagen van die vreselijke muziek.

Sietoebie denkt dat Darya Safai als markante stem in het islam­debat, ons wil wakker schudden.

“Ongelooflijk dat sommigen nog ­altijd zeggen dat de aanslagen niets met de islam te maken hebben.” Het sharia-gevaar is volgens haar veel dichter dan we denken. En ­erger: we onderschatten het. {Darya Safai – [Stof tot nadenken]}

Sietoebie en anderen mogen inzien dat er het islamisme is maar mogen dat niet verwarren met de politieke islam gebaseerd op de sharia, welke een verwerpelijke ideologie mag genoemd worden. Net zoals het nazisme en het stalinisme, is het nu met het neo-Nazzisme, Alt Right en andere extreem rechtse bewegingen onze samenleving aan het aanvallen.  En hierbij is Safai zulf in de handen van de verkeerde mensen gevallen en wordt er van haar handig gebruikt gemaakt voor een politieke agenda die ons onze vrijheden wil ontnemen en ons terug in een dictatoriale staat wil brengen waar geen plaats is voor democratie, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst of een multiculturele maatschappij.

Safai vergeet dat wij hier in het Westen een heel andere ingesteldheid hebben dan in het Oosten. Ook vergeet ze dat in West-Europa de meeste Europeanen al een mengvolk zijn maar die wel in hun Nationale en Europese tradities verworteld zijn. Wij ontkennen niet dat er ook in België vrouwen zijn die onderdrukt wordne. Maar dat gebeurd niet enkel bij Moslims maar ook bij atheïsten en zelfs bij mensen die beweren Christen te zijn. Onderdrukking van een ander mens is van alle tijden en zal niet zo vlug uitgeroeid worden.

Indien meer mensen ware God liefhebbende mensen zullen worden zal er minder verdrukking zijn. Dat zou Christenen zeker er moeten doen naar streven dat zij meer met hun geloof op straat komen en meer openbaar zullen prediken. In belgië en Nederland zien wij namelijk heel weinig mensen de opdracht van Jezus navolgen om uit te gaan en het evangelie te gaan verkondigen. Waar zijn al die verkondigers?

Safai maakt mensen bang voor mensen zoals de schrijver van dit artikel, die ook een baard heeft. Zij zegt

De boodschap: pas op voor de mannen met lange baarden en djellaba? {Darya Safai – [Stof tot nadenken]}

Goed dat zij zelf toegeeft

“Niet elke moslim is een potentiële islamist.
Diversiteit is mooi, ik kan zelf ook nog altijd serieus genieten van het Iraanse eten, de muziek en onze oudste en mooiste traditionele feesten. Maar als een cultuur of geloof vrouwen discrimineert of onderdrukt, dan is dat onaanvaardbaar. Dat vloekt met onze universele waarden.” {Darya Safai – [Stof tot nadenken]}

terwijl zij vergeet dat zij alle pogingen onderneemt om hier de ouderlijke keuzes te onderdrukken alsook het recht om naar eender welke school te gaan. Namelijk vergeet zij dat indien diegenen die een hoofddoek willen dragen of diegenen die volgens hun religie een hoofdbedekking moeten dragen en niet toegelaten worden in het Gemeenschapsonderwijs of in een Christelijke school, dan naar een eigen Joodse, Islamietische, Hindu of andere privé school moeten gaan waar er dan juist eigen ideologieën en indoctrinatie kan gebracht worden. Dat waarvoor zij eigenlijk zo bang is werkt zij nu in de hand. Zo is het ontoelaatbaar in dit land dat de Sikhs in Sint-Truiden nu geen school kunnen lopen in hun omgeving doordat er een hoofdbedekkingsverbod is. Joden zijn nu ook verplicht geworden om meerdere kilometers per dag af te leggen of om bij familie in te wonen ver van huis, om naar een school te gaan waar hun kippa is toegelaten. Dit pas zijn onmenselijke toestanden onze 21ste eeuw maatschappij onwaardig. Tegelijkertijd drukt het die onschuldige kinderen in een hoekje waar zij door ‘hun eigen scholen’ makkelijker geïndoctrineerd kunnen worden en juist misschien veel over andere godsdiensten en culturen niet zullen te leren krijgen, wat in het Belgisch onderwijs normaal wel voorzien is en degelijke scholen wel degelijk aan brengen.

We moeten onze kinderen juist weerbaar ­maken, ook en zeker kinderen uit islamitische gezinnen, door hen juist verschillen gewoon te laten worden en te verduidelijken. door juist te doen of er geen verschillen zijn maakt men de kinderen zwakkere en leert men hen niet met andere culturen omgaan. Alsook leert men hen dan niet om kritisch te kijken naar hun eigen religie en die religie van een ander noch leert men hen te beseffen wat de verschillen zijn in de variëteit van culturen en leert men deze niet naar waarde schatten.

Mevrouw Safai met haar bondgenoten doen er zeker niets aan om wijsheid te verspreiden (wat zij zo graag zou zien gebeuren). Wel is zeer duidelijk dat zij als een potentaat

“de opvoeding van ons nageslacht zelf in handen nemen.”

terwijl zij eigenlijk bedoeld dat zij en haar trawanten de opvoeding van anderen wil bepalen en dat iedereen naar hun eisen zal moeten plooien.

Toch beweert Safai

Tegelijkertijd moeten we onze democratie weerbaar maken tegen alles wat haar bedreigt. We mogen nooit toelaten dat islamisten de instrumenten van de democratie gebruiken om haar te ondermijnen.

Hierbij uit het oog verliezend dat zij en extreem rechts voor het ogenblik juist alles in het werk stellen om de democratie de nek om te draaien. Zij willen ook een eenheidsstaat voor het Kaukasisch ras met enkel plaats voor beperkte waarden en normen opgelegd in hun traditie, waarbij zij indruisen tegen veel wetten van God, maar waarbij hun wet boven alle wetten wordt gesteld.

Duidelijk genoeg laat De Wever zijn uitspraak zien hoe weinig hij in de Goddelijke Schepper gelooft en hoe weinig hij met godsdienstbeleving inzit. Voor hem mag zogezegd iedereen geloven in wat hij wil, maar waarom zijn zij, zijn politieke beweging en de andere politieke beweging Vlaams Belang zo hevig bezig om bepaalde gelovigen de mond te snoeren.

Uit de cijfers die Vlaams Belang onlangs in handen kreeg, blijkt dat er van januari tot november vorig jaar 186 keer een vrouw slachtoffer werd van verkrachting en hierbij doen ze alsof het allemaal om islamieten gat terwijl het juist hoofdzakelijk over blanke Belgen gaat. Er waren ook 3.732 vrouwen het slachtoffer van slagen en verwondingen, 201 van aanranding, 53 van doodslag en 8 van moord. De statistieken maken wel niet duidelijk om hoeveel unieke vrouwen het gaat of waar de geweldplegingen plaatsvonden – op straat, thuis of elders, alsook zeggen ze niets over de religie of de bevolkingsgroep waar die gebeurtenissen plaats vonden. Toch wil de partij ze gebruiken om de Moslims als zwart schaap te verdrijven uit hun witte kudde.

Zij die zich Christen willen noemen zouden best eens in eigen hart kijken en onderzoeken of zij de vredeshouding van Jezus wel aannemen en de agapè liefde ook wel uitdragen.

+

Voorgaande

Voorbereiding op het belangrijkste weekend van het jaar 2018

Christians, secularism, morals and values

Secularism in France becoming dangerous for freedom of religion

++

Aansluitende lectuur

 1. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 2. Overdracht van mening te vrijwaren
 3. Religie en samenleving één geheel
 4. Werk maken van Godsdienstvrijheid
 5. Staat Europa voor vrijheid van godsdienst
 6. Motie over Godsdienstvrijheid
 7. Wat moet men nog geloven
 8. Politici handig gebruik makend van immigranten en jihad angst
 9. Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal
 10. Moeten Christenen over zich heen laten walsen
 11. Europa berispt de godsdienstvrijheid beperkers
 12. Boerka moet weg uit Frankrijk
 13. Verbod veruiterlijking van overtuiging
 14. Trinitarische zendelingen die Joden tot Christus willen brengen
 15. De familie Palache, Joden en Ontroerende onzin
 16. Voor Joden dezelfde positie als ieder volk
 17. At the closing hours of 2016 #2 Low but also highlights
 18. 2016 in review Politics #1 Year of dissonance
 19. Is Europe going to become a dictatorial bastion
 20. On French beach French police forces woman to undress in public
 21. France and the Burkini
 22. Where’s the Outrage Over Nun Beachwear? – The Daily Beast
 23. You are what you wear
 24. Does Banning Face Veils Help Us Fight Terrorism?
 25. French showing to the whole world their fear and weakness
 26. “Burkini” Ban Accomplishes Nothing Positive
 27. Islamism Rises from Europe’s Secularism
 28. Women in France running with naked bosom all right but with covered bosom penalised
 29. Not limiting others but sharing peace with all

+++

Gerelateerd

 1. Niet normaal – over identiteit & vrijheid
 2. Het is onmogelijk om Christendom en Islam,de Bijbel en de Koran met elkaar te vergelijken!
 3. Het Oost-Europees Anti-Populisme is openlijke terugkeer naar de dictatuur
 4. Schorem voor democratie
 5. CTM 2018: Vrijheid als gist voor cultuur?
 6. Darya Safai [Stof tot nadenken]
 7. Wat moet men nog geloven.
 8. Dr.helmut kohl dissertation – Het is triest dat een groot deel van de bevolking ontrouw is aan de godsdienstvrijheid als het om moslims gaat, vervolgt Scheffer.
 9. Bommel weggaat. Zeer betrokken bij godsdienstvrijheid @harryvandesp #bahai
 10. Geert Wilders: “Our democracies have become fake democracies.”
 11. “Burkini” Ban Accomplishes Nothing Positive
 12. The Hypocrisy of the Burkini Ban
 13. Religious Dress in Catholicism
 14. Identity in Amsterdam
 15. Belgian Television has achieved a milestone in pro-hijab propaganda: “schools shouldn’t interfear with basic religious rights by banning hijab”
 16. Western women turn a blind eye to Iranian struggle

Secularism in France becoming dangerous for freedom of religion

The Biblestudents encountered already many problems in France and were forbidden to teach or preach in public. The Catholic church did not have any problem because many in France consider themselves Catholics. Lots of those Catholics protested against the Muslim community growing in their country, never questioning why so many where leaving the Catholic faith and found themself disillusioned and cheated by that big organisation, which claims to be the true religion.

Examples of hijabs in different regions

Examples of hijabs in different regions (Photo credit: Wikipedia)

The last few weeks many of those French were calling blue murder and wanted a ban on everything that smelled to Islam. By doing so they got the clear thinking minds also in their back-garden, because lots of French want the burqini (burkini) banned in France. (Some other countries want to follow suit.) Though several people noticed also that the burqini was covering less of the body than certain habits of Catholic clergy. So why would the French police allow nuns to go in the sea with their habit but humiliate Muslim women dressed in a fashionable swimwear called burqini (burkini)?

Several French people shouted that burqini’s to be dangerous clothing (?!?) that should be forbidden. We wonder what could be so dangerous about that attire. The Catholic nuns and priests have much more space to hide dangerous weapons or to wear bomb belts than those women who wear a burqini.

Now it came to happen what hung already some time in the air. It was clear that the governement not only wanted to get the attention away from her inability to protect the French people, they also would love to get any form of religiosity out of their community.

As citizens of a country one would expect the interior ministry’s responsibility to guarantee security and to decide the severity of responses which however must never become provocations that could potentially attract attacks. The governement should do everything to have the different groups of people, from different origin and cultures, living together in unison. but now it looks like the governement does everything to put oil on the fire and to get as many people against each other.

English: Two Muslim women watching the sea in .

Two Muslim women watching the sea in . (Photo credit: Wikipedia)

In name of secularism the French governement decided to abandon any religious sign/symbol or religious badges in public places, and as such does not want their citizens to show in their clothing what they believe. Christian youngsters who previously wore fishes or crosses, yarmulkes, scarves or any other religious clothing shall shall not allowed to enter the school because it is now prohibited in the schools, which started today.

What started off as an attack on the Muslim woman has now become a general attack on the freedom of religious thought.

Clearly there are many Europeans who, seemingly sincerely, think women are not strong enough to decide for themselves what for sort religion they want to belong to or what sort of clothing they want to wear.

Striking is it that mainly men have the greatest objection to those Muslim women wearing covering clothes. Though also several Western women do not want to accept that those European ex-Catholics can make up their mind for themselves and decide for themselves which religion to belong to and what to wear.

france-swimsuit-burkini-ban-decree

A woman’s swimsuit measured in the name of modesty (1925); woman forced to undress in the name of liberty (2016)…as seen in “Men Won’t Stop Controlling Women’s Dresscode” by Nuha ElZubeir, Identity Mag

Some decades ago women were penalised when they had clothing on, which showed some bare legs or arms. We ourselves knew our parents to wear covering swimwear and many of us had problems when they wanted to run outdoors with sleeveless shirts or short trousers. Now half a century later it looks it has to have come the opposite, when somebody wants the body covered he or she is looked at as doing something wrong. In France it has even become so far to call the covering of body parts indecent and against morals and French values.

Has it become that French morals today dictate that men and women should have as much as possible bare body parts, though not fully naked, because that would take the sensuality away and would make everybody the same. They prefer that the nudity is accentuated but not hidden. When hidden, it proofs today, then the French are getting uneasy.

French men seem not to like it when a woman wear what she wants. They do not seem to believe a woman is capable of that. As soon as a woman prefers certain body parts covered they call it her being oppressed by some one else (her husband, her parents, her religious leader). They do not seem to see or to understand, that such woman perhaps can be much stronger than all those who follow the fashion magazines and always want to be by the time wearing the latest hype.

Well this time they also have a hype. All the smear campaign made that the sales of the burqini are booming.

Hopefully lots of women also dare to show that they are themselves able to decide what to wear, what to show or what to hide of their own body, that is their own property and not the property of the onlookers at the beach or on the street. For a woman to be in charge of her own body, that seems to be a big problem in the macho world of the so called land of liberty, freedom and equality.

Two young Muslim women in the heart of Istanbu...

Two young Muslim women in the heart of Istanbul are having “an Apple” for lunch. This photo was taken on a sunny day in April 2007.. (Photo credit: Wikipedia)

When women would be equal, why want they listen more to them who can speak for themselves? Why do they not want to believe them?

For those who are Catholic or for those who say they are Christian, they should be aware that Jesus had a loving spirit for all around him and did not show favouritism to those who would have been dressed in such or such a way.

In the Tanakh, Messianic Scriptures and in the Quran, the Divine Creator of everything, Allah, the God of gods, the Elohim Hashem Jehovah, demands of those who love Him, to love their neighbour as themselves. God demands those who love Him, to respect all creatures God allows here on earth. As such God demands from believers in the Almighty to respect other believers, even if they are heathen or do not want to know anything of God.

As Christians we should respect those who believe in Allah/God, but want to belong to an other religion than ours. We should respect also their choice of denomination or Islamic group, and if they want to follow the rules of a certain Islamic (or other) group we should respect that as well. This mean if they feel they should cover up their body, though we also know it is not explicitly so described in the Holy Writings, we should respect their choice.

We also should recognise that those shouting and saying their concerned about their values, are having the wrong values, because covering body parts is more ethical and respectful than to flaunt with naked body parts.

+

Find also to read about the burqini or burkini:

 1. Women’s Groups Say Gender Equality is a Must for Sustainable Development
 2. Gender connections
 3. Gender equality and women’s rights in the post-2015 agenda
 4. What is Racism??
 5. Is Europe going to become a dictatorial bastion
 6. On French beach French police forces woman to undress in public
 7. Women in France running with naked bosom all right but with covered bosom penalised
 8. France and the Burkini
 9. French showing to the whole world their fear and weaknesses
 10. Pew Research: How People in Muslim Countries Believe Women Should Dress
 11. Allowing dress code according liberty of religion
 12. The Dress Code for Women in the Quran
 13. Meditating Muslimah on “hijab to be a religious obligation”
 14. Coverings Worn by Muslim Women
 15. Does Banning Face Veils Help Us Fight Terrorism?
 16. Islamism Rises from Europe’s Secularism
 17. You are what you wear
 18. Where’s the Outrage Over Nun Beachwear? – The Daily Beast
 19. Not limiting others but sharing peace with all
 20. What we don’t say about the refugee crisis?
 21. A charter for a truly free world and why we need it
 22. When will it stop
 23. ‘I try to keep my hate in check. If you can’t hate, you can’t love.’
 24. Meditating Muslimah on “hijab to be a religious obligation”

+++

Further of interest

 1. Bombs in a burkini?
 2. I got 99 problems and the burkini is one of them…really?
 3. 99 Word Blog (#024) Banned Burkinis
 4. Fleeing The Hijab
 5. Current Events Corner 8/16/2016
 6. “France is at War with its own Citizens” – Yasser Louati on the Cannes “Burkini” Ban
 7. Uproar in France over ‘burkini ban’ at Cannes beaches
 8. #62 French police force Muslim woman to remove her Burkini on Nice beach (photos)
 9. Undress for safety
 10. Nudism/Naturism and burkini madness: Why not ban all clothes at the beach?
 11. Does Banning Face Veils Help Us Fight Terrorism?
 12. Why are the burqa and burkini being banned?
 13. Fashion vs the Government: The Burkini Debate
 14. The scandal of women’s bodies in secular Europe
 15. French burkini ban exposes the myth of neutral secularism
 16. Burkini and French Secularism
 17. Ban of burkini: theresult ofmalechauvinism or secularism
 18. France’s Burkini Ban: Identity politics go to the beach
 19. Forcing a Muslim Woman To Undress is Not Fighting Oppression. That IS Oppression!
 20. Banning The Burqa And Burkini Is Not The Correct Liberal Response To Conservative Islam
 21. The Hypocrisy of the Burkini Ban
 22. A Burqini is not Equivalent to a Burqa
 23. Corsican town becomes third in France to ban the burkini after #Islamics riot
 24. France’s Burkini BigotryBurkinis in the land of Liberté, égalité, fraternité
 25. To Burkini Or Not To Burkini: The Ages Of Men Deciding What Women Should Wear
 26. French Burkini Bans Face Legal Challenge as Tension Mounts
 27. France has for its name, the contrary of Liberty and Fraternity practice.
 28. A cover story
 29. Does France have a problem with racism?
 30. Everyone everywhere wants to tell women what to wear
 31. The Day The News Made My Blood Boil
 32. Beachwear bull
 33. Women protest French burkini ban outside French Embassy in London
 34. Show us your bits..
 35. It’s Always the Cover Up
 36. Thoughts of the Day: Burkini Ban
 37. Doing something for something’s sake is a dangerous strategy
 38. Burkini Ban : French Farce
 39. Burkini beach
 40. Islam, France, Burkini: A chit chat on FB
 41. Facebook 45 – Suorkini
 42. The burqa-One mermaid’s opinion
 43. burkinis or bikinis?
 44. Burkini vs Bikini
 45. The Burkini
 46. Burquini – How It Happened
 47. Burkini Ban: Nice
 48. Cannes Ban
 49. Why the Burkini ban poses a threat to Muslims and Non-Muslims alike
 50. #Burkiniban – the problem is veiled ideology
 51. 24 August 2016 – All Lives Matter (or Overly Clad Women)
 52. Why the French burkini ban is damaging feminism
 53. Dear French PM, The Burkini Ban Is Abhorrent
 54. Burkini being a threat
 55. The Burkini ban
 56. Liberty, Equality, Bigotry?
 57. From Bloomers to Burkinis: The Same Old Story? by Sarah Ansari
 58. Modern feminism makes no sense at all
 59. Jean-Luc Mélenchon on the Burkini : “C’est une provocation”.
 60. And the Debate about Burkini Ban continues #burkiniban
 61. Can’t we just put all the cards on the table?
 62. The folly of the #Burkiniban
 63. Bitches, Puhleeeeze….
 64. Ban the Burkini.
 65. The Burkini Ban
 66. Everything under the sun
 67. Very simple solution RE: Olympics and Burkini
 68. Next time I go to swim I might wear a good burkini
 69. Saudi Arabia Bans Stripy Fisherman Shirts and Berets
 70. Another Attack on Western Civilization from Muslim Women
 71. The Burkini Ban Is Pointless And Racist
 72. The Burkini Ban is good. Not to let your Country turn into Saudi Arabia – without Oil – in a couple of Decades, we must defend it. The right that our countries remain western.
 73. So! (en) | Islamic veil across Europe
 74. Pope urged to wear swimming trunks
 75. Where’s the Outrage Over Nun Beachwear? – The Daily Beast
 76. the decomposition of logic and democratic values
 77. Freedom of choice. It’s not so simple.
 78. Europe has been awash with racial tension this summer
 79. France’s ‘burkini ban’, one step too far?
 80. In hiding
 81. #BurkiniBan
 82. France has ‘misunderstood’ burkini, Australian designer says
 83. “Burkini” Ban Accomplishes Nothing Positive
 84. The Hijab and MeIslamophobia or nah?Islam and the downfall of European culture
 85. The Islamisation of my Country – 1
 86. So let me get this straight…
 87. At what point does a ban become a chance to publicly humiliate?
 88. New Feminism – via Unapologetics
 89. Ban the Burqa, Allow the Burkini :: Middle East Forum
 90. If you ever had any doubt that Bill O’Reilly of FOX News wasn’t actually a Muslim-sympathizing liberal, this will remove it
 91. Quebec opposition MNAs reopen divisive debate over religious attire with call for ban on burkinis
 92. Salafist fuckin’ la revanche
 93. The best tweets showing the absurdity of the #BurkiniBan on French beaches
 94. Australian burkini designer profits from French ban
 95. Burkini, Bikini. Potato, potarto.
 96. New Feminism
 97. “Burkini”ban in Quebec: Samer Majzoub interview on CJAD by Aaron Rand.
 98. Why an Italian atheist should thank France for the burkini affair
 99. Kini Miney Mot
 100. More French towns spread ban on the burkini
 101. How Western is the Bikini?
 102. A Burqini is not Equivalent to a Burqa
 103. Nudism/Naturism and burkini madness: Why not ban all clothes at the beach?
 104. The scandal of women’s bodies in secular Europe
 105. Everyone everywhere wants to tell women what to wear
 106. Forcing a Muslim Woman To Undress is Not Fighting Oppression. That IS Oppression!
 107. Does Banning Face Veils Help Us Fight Terrorism?
 108. You may find this offensive The Burqini Ban
 109. Burkini and French Secularism
 110. Islam and the downfall of European culture
 111. Why the French burkini ban is damaging feminism
 112. At what point does a ban become a chance to publicly humiliate?
 113. the decomposition of logic and democratic values
 114. The Burkini Ban is good. Not to let your Country turn into Saudi Arabia – without Oil – in a couple of Decades, we must defend it. The right that our countries remain western.
 115. Another Attack on Western Civilization from Muslim Women
 116. Does France have a problem with racism?
 117. Burkinis in the land of Liberté, égalité, fraternité
 118. Burkini Ban : French Farce
 119. The Day The News Made My Blood Boil
 120. French burkini ban exposes the myth of neutral secularism
 121. Bretons bathe fully clothed as Muslim asked to leave beach
 122. French mayors dismiss suspended burqini ban
 123. United Nations Strongly Condemns French Authorities Decision to Ban Burkani
 124. What Not To Wear: A Short History Of Regulating Female Dress From Ancient Sparta To The Burkini
 125. You’ve Got to BurKining Me!
 126. To bare or not to bare
 127. French city Nice suspends its ban on burkinis
 128. Young Muslim Americans say discrimination is ‘worse now than after 9/11’
 129. US Muslim Women Debate Safety of Hijab amid Backlash
 130. Lifting Veil off Attitudes about Niqab, Hijab
 131. The niqab ban: 2011-2015 – The new Liberal government officially puts an end to the former Conservative government’s attempt to ban the niqab during the citizenship oath
 132. June 24, 2015: Under the Niqab
 133. The Niqab Debate
 134. Niqab issue is thinly veiled racism
 135. Niqab issue is about fear of the unknown
 136. Niqab issue being ‘pushed on the populace’
 137. Is Muslim female face covering nothing more than sharia Bolshevism?
 138. The Niqab Time Bomb
 139. Worse than niqab issue: pajamas worn in public
 140. The ‘enemies of reason’ are inside the gates
 141. Islamism, Feminism & Defiance
 142. Why we stopped wearing the Hijab
 143. The “Racist” Man at Target
 144. Video: Pregnant Muslim Woman Verbally Abused On London Bus
 145. Muslim Woman Allegedly Abused In Hospital Maternity Ward
 146. Assault On Niqab Wearing Women Shows The Male Violence Many Suffer
 147. Muslim Girl Punched In face In Birmingham For ‘Wearing A Hijab’
 148. Man Attacked Muslim Woman And Stabbed Boy In The Face Outside Melbourne State Library
 149. Muslim Woman Abused In Tesco Store For Wearing Face Veil Urges Victims To Report Hate Crime
 150. Middle East Lifestyles – What about the ladies?
 151. Bigotry veiled as liberation
 152. YSL or “Shut Up and Run”
 153. Unveiling the reality
 154. Advice to the Muslim Women by Sheikh Saalih al Fawzan
 155. My Thoughts On Religious Headscarves

+++

Tag Cloud

Age To Come

The Lord Jesus Christ is the last Adam, not the first God-man. ~~~ www.AgeToCome.tk

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Zsion Empire and Kingdom established 1914 as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

%d bloggers like this: