An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Christadelphia’

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij

Erg genoeg en spijtig genoeg moeten wij vast stellen dat de grote meerderheid van christenen ver afgeweken zijn van het Ware Geloof.

Als men weet dat Dé Allerhoogste Goddelijke Schepper zich aan de mens openbaar heeft gemaakt, zich zelf een volk heeft gekozen en hen duidelijk heeft gemaakt dat Hij hun Enige God hoort te zijn, waar geen afbeeldingen van mogen gemaakt worden en die niet duld dat andere godheden aanbeden worden of zaken worden afgesmeekt, dan zien wij bepaalde kerken waar men wél beelden van hun god aan de muur heeft hangen en waar ook beelden van mensen hangen, die ze heiligen noemen en waar zij wél dingen van afsmeken of hopen dat zij bepaalde dingen voor hen kunnen verwezenlijken, ook al zijn ze al lang geleden gestorven. Aan die kerkgemeenschappen kunnen wij zien dat zij afgeweken zijn van de teksten die zijn overgeleverd door de mannen van God, de profeten en Bijbelschrijvers of Schriftstellers.

Opmerkelijk is ook dat wij vele kerkgemeenschappen zien waar men eerder de woorden van de schrift heeft aangepast aan hun leven en hun tijd in plats van zich aan te passen aan de woorden van de Bijbel en hun leven op te bouwen zoals de eerste christenen probeerden naar Jezus leerstellingen te leven en God te dienen op de wijze dat God verlangt.

Uit de Schrift komen wij te weten dat er een tijd zal komen waar het kaf en het koren duidelijk zichtbaar zullen worden en van elkaar gescheiden zullen worden. Valse leraren zullen ontmaskerd worden. Het onderscheid tussen de groepen zal steeds duidelijker worden (Openb. 18:1, 4) De Universele Kerk zal meer en meer haar ware gezicht gaan laten zien. De Bijbel spreekt van Babylon de hoer en van de duivel die meer en meer heviger te keer zal gaan. De satans of tegenstrevers van God zullen meer en meer gepikeerd geraken dat er meer verkondigers opduiken die Gods Waarheid verkondigen. De Schrift vertelt ons namelijk dat het één van de tekenen der eindtijd zal zijn dat er meer verkondigers het Goede Nieuws zullen komen te verkondigen en alle moeite zullen doen om anderen ook heet licht der waarheid te laten zien.

Die instelling die zogezegd de ware kerk moest zijn zal ontmantelt worden door vele schandalen, waarbij het letterlijk hoereren ook blootgelegd zal worden. De laatste jaren doken er dan ook meer en meer schandalen in de Rooms Katholieke Kerk op.

Sinds de 19de eeuw gingen veel meer gewone mensen bewust de bijbel onderzoeken en zich aan te sluiten bij andere Bijbelonderzoekers. Deze Studenten van de bijbel vormden geloofsgemeenschappen met namen als Bijbelstudenten of Bible Students of wensten te verwijzen naar hun broederschap met Christus of aan te tonen dat zij onderdeel maakten van de Stad van Jezus Christus, Christadelphia of van een broederschap als Filadelphia of Christadelphians of Broeders in Christus.

Onder de Bijbelonderzoekers waren er die de leiding namen om te sturen en ondersteuning te geven aan diegenen die er bewust van waren van de noodzaak en belangrijkheid van het predikingswerk. Zij gingen de nadruk leggen op een persoonlijk aandeel aan de prediking van het Koninkrijk. Getrouwe christenen vonden het belangrijk om van deur tot deur te gaan om de Waarheid te verkondigen.

Naar de jaren zestig toe van de vorige eeuw werden vele christelijke leiders zo bang voor de naam van God dat zij er zelfs op stonden om die Heilige naam beter weg te laten. Zij die van God hielden en beseften hoe belangrijk die Naam wel is gingen verder om die Naam te verkondigen. Meerdere groepen zetten zich in om Gods Naam uit te dragen. Zo zijn de Getuigen van Jehovah wel de meest gekende groep van Bijbelonderzoekers. Die uitdragers van de Naam van God werden als om meer geschoffeerd. Op allerhande manieren wenst men ze nog steeds zwart te maken. Hiertoe worden vele leugens uit de kast gehaald om hen zwart te maken en om met hen te spotten. Andere niet-trinitarische bewegingen worden te samen met hen op dezelfde lijst van ongewenste ‘sekten’ geplaatst.

In het Christendom zitten de Universele Kerken, van het katholicisme en Protestantisme, nog lekker hoog op hun troon. Zo hoog gezeten en aanzien als de Grote Kerk en als Rijke Kerk en Politiek sterke kerk, zien zij zich nog onaantastbaar. Als koningen en koninginnen kunnen hun leiders nu nog zetelen, zoals in de Schrift vermeld.

„Ik zit als koningin, en ik ben geen weduwe, en ik zal nooit rouw zien” (Openb. 18:7).

Die grote instellingen in het christendom voelen zich inderdaad nog erg zeker. Zij zijn zelfs in de veronderstelling dat ze ’als een koningin zitten’ op de klasse van politieke leiders. Op dit moment zijn degenen die door het onkruid worden afgebeeld in Jezus parabels niet bepaald aan het wenen. Maar daar komt binnenkort verandering in.

Aan de hechte samenwerking tussen diegenen die leiding hebben in het christendom en de politieke leiders komt binnenkort een eind

Eeuwenlang hadden protestantse denominaties verwezen naar het Babylon uit Bijbelse profetieën, met de vinger wijzend naar de Rooms Katholieke Kerk. De vele Bijbelonderzoekers kunnen ook als een strekking in het protestantisme aanschouwd worden, maar in tegenstelling tot vele protestanten houden zij niet aan een drievoudige godheid maar aanbidden zij slechts één Ware God, de God van Israël. Met de jaren gingen meer Bijbelonderzoekers geleidelijk beseffen dat vele kerken van het christendom bij het hedendaagse Babylon horen. Dit omdat ze allemaal leugens onderwijzen zoals o.a. de leer van de Drie-eenheid.

Al in 1891 werd bijvoorbeeld in het derde deel van Millennial Dawn over Gods verwerping van het hedendaagse Babylon gezegd:

„Het hele systeem — een systeem van systemen — is verworpen.”

Er werd aan toegevoegd dat iedereen

„die het niet eens is met haar valse leerstellingen en gebruiken nu opgeroepen wordt om zich van haar af te scheiden”.

Die afscheiding is ook waar Jezus en zijn apostelen naar wezen … het niet van de wereld zijn … het durven afstand nemen van populaire maar valse leerstellingen. Dat afstand nemen van die kerken waar niet kosher wordt geleefd is voor zeer veel mensen zeer moeilijk. Het grotendeel van de mensen wil ook vasthouden aan de gangbare tradities en is ook bang om anderen te laten merken dat zij zich hebben aangesloten bij een kleine kerkgemeenschap die er de voorkeur aan geven om constant met dat Woord van God bezig te zijn.

De Bijbelonderzoekers leerden en leren nog steeds, dat geloofsgenoten waar mogelijk voor aanbidding bij elkaar moeten komen. Voor ware christenen is het niet genoeg om valse religie te verlaten zij moeten zich ook gaan verenigen met anderen die het Ware Geloof willen aanhouden. Zij moeten beseffen dat men niet op zichzelf moet blijven en in zijn eentje moet zitten de Bijbel te lezen of te studeren. Men moet beseffen dat het belangrijk is om ook samen te komen om deel te nemen aan ware aanbidding.

In de Nieuwe Wereld beseften vele uitwijkelingen van Europa hoe kerken hen misleid hadden en hoe zij meerdere dingen hadden moeten aan nemen omdat het zogezegd onbegrijpbaar was voor een mens en omdat het een dogma was. De in de 19de eeuw rondtrekkende bijbelonderzoekers voelden aan hoe opbouwend hun bijeenkomsten waren die zij in de verschillende nederzettingen konden bijwonen.

In juli 1880 bracht broeder Russell bijvoorbeeld verslag uit van een rondreis die hij had gemaakt om lezingen te houden. Hij vertelde hoe opbouwend alle bijeenkomsten waren geweest. Vervolgens spoorde hij de lezers aan om briefkaarten op te sturen over hun vooruitgang. Sommige daarvan zouden in het tijdschrift gepubliceerd worden. Het doel?

„Laat ons allemaal weten (…) hoe de Heer jullie voorspoed geeft, en of jullie geregeld samenkomen met hen die hetzelfde kostbare geloof hebben.”

Een groep Bijbelonderzoekers in Kopenhagen in 1909

Russell met een groep Bijbelonderzoekers in Kopenhagen (1909)

De Bijbel bestuderend kwamen meerdere mensen tot meer inzicht dat de beschrijving die de bijbel van Babylon de Grote geeft, past bij de valse religie als geheel, als een collectief lichaam. Hoewel de duizenden godsdiensten die de wereld telt niet officieel één wereldorganisatie vormen, zijn ze wat hun doel en daden betreft onafscheidelijk verbonden. Zoals door de immorele vrouw in Openbaring wordt afgebeeld, heeft de valse religie een reusachtige invloed op regeringen. Net als een vrouw die zich niet aan haar huwelijksgeloften houdt, heeft de valse religie zich geprostitueerd door verbintenissen aan te gaan met de ene politieke macht na de andere.

„Overspeelsters, weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap met God is?”,

schreef de discipel Jakobus.

„Al wie daarom een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God.” — Jakobus 4:4.

Op vele plaatsen waar Bijbelonderzoekers kwamen verkregen zij weerstand en werden zij regelmatig beschimpt. Vandaag zijn zij nog steeds een bespotte groep, waarvoor velen graag een ommetje maken of de deuren niet openen, om niet te moeten spreken met zulk iemand.

Johannes 15:19: 19 Als jullie een deel van de wereld zouden zijn, zou de wereld aan jullie gehecht zijn als iets van haarzelf. Omdat jullie geen deel van de wereld zijn+ maar ik jullie uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld jullie.+

Geen deel uit makend van de wereld is voor de Bijbelonderzoekers of Bijbelstudenten belangrijker dan ongehoorzaamheid aan God Zijn Woord. Voor ons is de liefde voor God het voor op liggende.

1 Johannes 2:15: 15 Heb de wereld niet lief en ook de dingen in de wereld niet.+ Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde voor de Vader niet in hem.+

Wij beseffen dat onze weg niet altijd makkelijk zal zijn doordat onze voorkeur voor de vriendschap met God niet zo veel vrienden van deze wereld zal opleveren. Wij beseffen dat wij om vrienden van God te zijn, ons moeten losmaken van elke emotionele gehechtheid aan de huidige goddeloze wereld, en dat wij ons moeten ontdoen van al de valse leerstellingen.

God houd niet van valse aanbidding en zij die van God houden willen God niet tegen de borst stoten. Naleven van God Zijn geboden is veel belangrijker dan het na leven van mensen hun leringen en regels.

De diverse „christelijke” en heidense sekten die deze wereld rijk is maken er aanspraak op organisaties te zijn die de ware aanbidding beoefenen. Maar in haar zucht naar macht en materieel gewin heeft ze vriendschappelijke betrekkingen aangeknoopt met de heersers van deze wereld, en „de koningen der aarde hebben hoererij met haar bedreven”. Haar onreine, smerige handelwijze in verband met haar hoererij is in Gods ogen verfoeilijk en heeft tot veel bloedvergieten en grote benauwdheid op aarde geleid (Opb 17:1-6; 18:3). Derhalve zal God het voor hoereerders bestemde oordeel aan haar voltrekken: vernietiging. (Opb 17:16; 18:8, 9).

Laat iedereen beseffen dat wij best de valse leraren links laten liggen en dat wij de woorden in de Bijbel nemen zoals zij er staan. Als er dus “zoon van God” staat, laat ons dan ook lezen en denken “zoon van God” en niet zoals velen u proberen diets te maken dat u (zou) moeten geloven dat het om een “god de zoon” gaat. Als u volgeling van Christus wil zijn, dus een christen zijn, moet u de zelfde God aanbidden als Jezus en moet u zijn leerstellingen volgen en niet deze van die zo vele mensen die als zogenaamde theoloog de bijbel duidelijker zouden kunnen maken dan God Zijn woord zelf.

Besef ook dat als u zich laat dopen en opgenomen wordt in het Lichaam van Christus, dat dit inhoud dat u zich bereid voelt om onder Christus Jezus te staan. Bij zulk een overgave in een doop hebt u dan ook als christen aan Jehovah opgedragen om zodoende onder de Gave van Genade in het nieuwe verbond te zijn opgenomen. Zij die zich als christen uit geven en valse leerstellingen aanhouden en zich met het huidige samenstel van dingen verontreinigen, plegen geestelijk overspel.  (Jakobus 4:4.)

+

Voorgaande

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen

Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3

++

Aanverwante lectuur

 1. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 2. Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God
 3. Bedenkingen: Gods eigen Volk
 4. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 5. Kerkshoppen: “Arrogant tegenover kerklidmaatschap”
 6. Benedictus XVI treedt af
 7. Christelijke, geestelijke zaken kunnen leiden tot hoogmoed
 8. Kerkzijn in een ik-gerichte tijd
 9. Jongmense wil nie meer sit en luister nie
 10. De Ware Kerk
 11. Kleine gemeenschap in ongeïnteresseerde wereld
 12. Intenties van de ecclesia
 13. Stichter van een beweging
 14. Wie kan zich beroepen op C.T. Russell
 15. Biblestudents & T.C.Russell
 16. Bijbelonderzoekers en Russelism
 17. Bijbelonderzoekers, Bijbelstudents, Jehovah Getuigen, Russell en denominaties
 18. Bijbelonderzoekers niet steeds Getuigen van Jehovah
 19. Volharding en Bijbelstudenten
 20. Christadelphia
 21. Is uitleg over christadelphians op Katholieke website correct
 22. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 23. Is de Beleidvolle Slaaf van de Getuigen van Jehovah Gods enige instrument
 24. Niet alle Getuigen behorend tot Getuige van Jehovah
 25. De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam
 26. Bijbelvorsers uitkijkend om meerdere lezers te bereiken
 27. Eenheid van spreken onder de loep genomen
 28. Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België
 29. Gebed ter bescherming en versterking van de verkondigers van het Goede Nieuws
 30. Belangrijkheid van Gods Naam
 31. Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente
 32. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen
 33. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 34. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 35. De Ekklesia #10 Addendum 1: een moderne theocratie?
 36. Is God een Drie-eenheid
 37. Heilige-drievuldigheid of drie-eenheid

+++

A man from the North wanting to have control in Belgium

Figures in history

Photograph of Charles Taze Russell.

Photograph of Charles Taze Russell. (Photo credit: Wikipedia)

Throughout history lots of religions had troubles with certain figures wanting to have control over everything and wanting to be the main leader.

The Biblestudent movement is no different than any other Christian denomination. In its coarse of history there have been strong leaders creating schisms or denying there where divisions having come out of their group.

One of the pupils of Dr. John Thomas never wanted to have a following of a singular person. Charles Taze Russell managed to create a big amount of followers who were genuinely interested to make the best out of Bible study. Their leader had arranged that they could have additional literature which could be of help to their study, but it was never intended to replace the Bible.

Centralized authority

Russell did not believe in any centralized authority except Jesus and the apostles through the Bible. Because he did believe that Jesus returned in 1874 and that the Gentile Times ended in 1914 he could not be associated with other Bible Students who do not believe that Christ returned in 1874, or that the Gentile Times ended in 1914. The Christadelphians for example are such a group who think Christ still has to return. Whilst his freedom to believe Thomas his unique beliefs were accepted many objected to them being preached as necessary for salvation and this led to a series of debates particularly between Alexander Campbell and Dr Thomas.

John Thomas

John Thomas (Photo credit: Wikipedia)

Dr. Thomas might have had a particular vision on what was predicted in the Bible. His exposition of Bible prophecy led to him making various detailed predictions about then current day events many of which did not come to pass, as was noted in the foreword to subsequent editions of Elpis Israel after his death. those predictions make it sometimes, mainly for Roman Catholics, difficult that he could have followers, because they expect that they would accept everything their teacher would have said or written. But Dr. Thomas Thomas never claimed to be any kind of prophet, or in any way inspired, and as such his writings should not bind any body to believe other things than those which are clear in the Bible. All other findings are ideas, of which some may be accepted and others rejected, without having to be excluded of the community, because in the community there should be freedom of thought. Everybody may say his opinion of how he thinks things could be. But what we can not know for sure we do not have to accept the predictions or guessing of individual members. Nobody can or should force his or her ideas on somebody else. Every person should come into the faith by independent study and should not bound himself or herself to any  particular person or organisation and not be placed under any specific ranking, like in the traditional churches, with their pope, cardinals, bishops and priests.

Time of the end

c131

Dr. Thomas may have written:

There is a part of prophetic time, upon the heels of which, our race is now treading, called “the time of the end”—“a time of trouble,” says the Messenger of God, “such as never was since there was a nation even to that same time.”

and have thought that end-time could have been very close. Thomas thought that they had at length arrived at

“the time of the end,” in its bearing upon the congregation of the Lord Christ.

At the time when he lived he considered

The political signs of the disastrous times—“the time of the end”—coming upon the nations, are crowding the page of history; and the rumbling of that voice, which is to “roar out of Zion,” already trembles upon the ear.

For him it was time to put on the complete armour of God, and gird the loins of your minds with truth, having on the breastplate of righteousness, preparing our feet with the glad tidings of peace, taking up the shield of faith, and the helmet of salvation, and arming ourselves with the sword of the Spirit, which is the Word of God.

If you would win you must fight; and you must either take a decided stand on the one side or the other. You may delude yourselves with peace here, and happiness hereafter; but be assured that these states are incompatible; for, if you would reign hereafter, you must suffer here.

The Christian Church, or “the Lamb’s wife,” has arrived at the period of preparation, and the proclamation of the Great Captain is — Make ready! And how are the Christians to do this? — By a reformation of morals and combining together heart and soul, and purse, for the restoration of the Christian institution to what it was in apostolic times. This is what must and will be done before the Messiah comes; and, if the faint hearted professors of this generation won’t do themselves the honor of effecting it, the next generation will, and our contemporaries will have the mortification of losing that great recompense of the inheritance, to secure which is now within their grasp.

He believed it was time to rejoice and exult, and give glory to him, because the marriage of the Lamb had come.

But the congregation of the Lord — the Lamb’s wife — will only have attained to this glorious character, when every individual member shall have been immersed into Christ; instead of being composed of persons, as it is now, some of whom have put on Christ and others their own experience. Every saint must have his robe washed white in the blood of Christ; no speckled garments will be admitted there.

What we do know from Scripture is that at the end-times certain signs would be given to the world, like more earthquakes and tsunamis, floods and storms. But there is also been told about a starting of the troubles in the land of Euphrates and Tigris, after which children would come to resist their parents and religions would come up against other religions, even having wars in the own families and religious groups. And when you look at it that is just what we are encountering today.

Powerful engines

In Dr. Thomas his time the press was a powerful engine.

It is a mighty messenger, whom all the combined power of the Kings of Europe cannot control. Without his aid, Luther’s revolt could not have been effected, and the world might still have been groaning under the despotism of kings, priests, ignorance and superstition. His voice is loud, as when a lion roars; and when he cries seven thunders utter their voices.

“A little book” is a mighty weapon, and like the tongue, has “set the wheel of nature in a blaze.” We rely, therefore, a great deal on the potency of a little book, in our efforts at reformation and restoration. It has done wonders, and will yet do more. It has embittered the stomach, but sweetened the taste; and, while the ponderous tomes of systems of divinity encumber the dusty shelves of the libraries of the downy doctors of the day, from which they pilfer the chopped logic of their sermons, — the wayfaring man though unlearned, can recline under the shade of a tree, and, drawing from his pocket the little book which contains the will of his heavenly Father, he can imbibe the divine words of the Holy Spirit which are able to make him wise to salvation, and far more learned, too, than the gods of the people, though charged to the full with the crudities of Whitby, Gill, Scott and Henry. Despise not, therefore, the day of little books and small things, but promote, as far as you can, the circulation of the fearless and independent “Advocate” of the ancient gospel and apostolic order of things. Editor.

{Thomas, J. (1834-1836). The apostolic advocate. Title from caption. (1:277-284). Richmond, Va.: s.n.}

Lots of little books, newsletters and exhortations have been written by now. Today certain people become more afraid of the small writings by many persons or want others to follow only their “little writings”. They even want to go so far to take care that what is published can be taken away from public view.

Forcing ideas in other’s heads

Dr.Thomas did not force his ideas onto others and never suggested that he was speaking under inspiration from God or had any personal visions. In this we should find the big difference between what John Thomas did and the false prophet of Deuteronomy 18. We should remember when people read the Bible they are just humans who also can easily miss the mark. He too like any of us could err on doctrine. There is one of the big differences in our believes, we do not belief that any person can be having all the wisdom and be infallible. Some religions claim infallibility for their leaders, but the Christadelphians are not among them.

John Thomas changed his mind several times during the course of his life on many Biblical matters as his understanding became clearer. He was a Bible student of the first order whose main purpose in life was to sift through the myths and dogmas and understand what was the original teaching of Christianity. John Thomas never wanted or desired for people to follow him. His desire was that people would follow God and Jesus Christ as taught in the Holy Scriptures.

Today once more the Biblestudent movement is having a person who is forcing his ideas onto others and who wants that they follow him and his organisation and no other.

No prophets and no solo teachers

Despite being wrong on the date of Christ’s return, John Thomas was amazingly accurate in many of his interpretations of prophecy. He predicted with uncanny accuracy, among other things, the establishment of the state of Israel a hundred years before the fact. Again, the only credit John Thomas can take for this accurate prediction is for the countless hours he put in as a Bible student and not as a prophet.

Other Christadelphians have predicted the date of Christ’s return only to see the time come and go. We always should remember that even Christ Jesus did not know when he would be coming back, so how could we say when he would be coming back? Mark 13:32 should put an end to the practice of guessing or predicting. Speaking of the Second Coming, Jesus states

“But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father.”

The bottom line is that neither John Thomas nor any other Christadelphian is a prophet or has claimed to be and should not claim to be so. We should go to the infallible word of God for our prophetic visions and most importantly for our understanding of the Hope of Israel (Acts 28:20).

That Book of books should be our infallible Guide and not a singular man.

Excessive zeal

Some  Christadelphians and other Bible Students might have had an

excessive zeal carried to the point of harshness on the part of a few that has led to the Christadelphians being everywhere spoken against. {Robert Roberts in The Sect Everywhere Spoken Against}

English: Variants of symbol of Cross and Crown...

Variants of bible Students symbol of Cross and Crown enclosed within wreath(Photo credit: Wikipedia)

By the years there came to be moments in the Bible Student movement that a particular person got master of the strings and forced his ideas on others. One of such persons imposing his law was Joseph Franklin Rutherford with his “Jehovah’s visible organization” dogma. Rutherford wanted to distinguish himself from other Bible Student groups and by taking the name Jehovah’s witnesses wanted to symbolize a break with the legacy of Russell’s traditions. Others just wanted to have the power themselves and love to be the one in the spotlight.

Today Belgium is been hit by the attempts of a man from the North to get in charge of what is to happen in the Christadelphian community in Belgium. Previously he had already made some attempts to have a good crack to become the leader in Belgium as part of his strategy to be a leader of a worldwide organisation which would “link” all people together to him.

He wanted a cat flap in the Belgian community by having the Belgian responsible, under the wings of the Christadelphian Bible Mission or CBM, denouncing his connection with that group and giving all honour to Mr.D.H. and his organisation C.l..

The difference with the other members of the Biblestudent movement which consider them the only one sincere Biblestudents, is that they as Witnesses of Jehovah have the zeal to reach everybody and as much as persons they can reach. The present group forbids its members to take contact with other members of the Christadelphian community and do not allow them to look for other like-minded people. Their members are also not encouraged to go out preaching and do not seem to bring the gospel to other people. Though their organisation has the word “Care” in their name they do not seem to care about other people. They do not seem to be interested to meet other Christadelphians, though they call themselves Christadelphian. We do find it strange, that all those people baptised in Belgium by Mr. D.H. do not look for other Christadelphians, when they themselves would call themselves Christadelphian. There are enough Christadelphian websites by which people in Belgium could find some Belgian Christadelphians. We wonder why they do not take any contact then with those very few Brothers and Sisters in Christ, who live in isolation in that small country!

Asked to defile

CBM Feb. 18 18.13

Christadelphian Bible Mission U.K. or CBM – 2014 February

Mr.D.H. asks from every person who wants to become a member of or to be associated with his organisation “C.l.” to “defile” (his words) the Christadelphian Bible Mission or CBM members. Mr. D.H. is even proud he can find enough people who were under the wings of the CBM but got attracted by his organisation and were willing to denounce the CBM and to corrupt the name of the other Christadelphians.

Mr.D.H. also writes to the association of Belgian Christadelphians:

You describe yourselves as “CBM brethren”, but the policies of that organization preclude you from fellowshipping with us, … There are at this time 7 brothers and sisters from British ecclesias having a great time in Riga, Latvia fellowshipping with us and witnessing baptisms there. They have had to defy the CBM to do so but it has been to their and everyone’s blessing.

All the previous members of the Biblestudent movement except Mr. Rutherford never did ask that of their members. Therefore we are concerned about seeing once again a schism coming into existence where the leader of the group who excludes the other shall proclaim the others are the bad guys and have many schisms under them, while they go out in the clear. This time it looks more dangerous than with the group of Rutherford which became the Jehovah’s Witnesses. We would not consider them a sect, and would not consider they are following just one leader. They at least do have a committee. Now everything seems to turn around one man having everything in control and the others having no opportunity to say something against that person in charge.

During Russell’s ministry congregations continued to form and each of them remained self-administrative, functioning under the congregationalist style of church governance. Russell’s organization maintained hundreds of “pilgrims,” or travelling preachers. By 1910, about 50,000 people worldwide were associated with the movement. {The New Schaff–Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, 1910, vol 7, pg 374} but his organisation became under the influence of an autocratic and secretive person who was enjoying to have power. Like Rutherford centralized organizational control of the Watch Tower Society the Man from the North would like to have control over the Christadelphians as well.

It is a pity many people do not know that because being disappointed by the changes, tens of thousands of defections occurred during the first half of Rutherford’s tenure, leading to the formation of several Bible Student organizations independent of the Watch Tower Society. Though today the Jehovah’s Witnesses claim to be the original and only true Biblestudents, founded by Russell.

Here we see a repetition of history, Mr.D.H. from the North claiming to be the organisation bringing the Truth and being the real followers of Christ and the real followers of John Thomas. They consider all others as the “bad ones”.

Concerns

Belgian Christadelphians English pages

English web-pages of the Belgian Christadelphians

The CBM was and is concerned about Mr.D.H his many converts.

“The issue with CBM is that it feels these converts are not properly taught, instructed and baptised. … it is not the converts fault at all, hence bringing them into a small fellowship group would be to their benefit.”

Mr. Marcus Ampe from the Belgian Christadelphians tried to bring the Central Fellowship CBM members (Amended Christadelphians) together with other Christadelphians. He and some committed members of the Ecclesia Brussel-Leuven engaged in an effort to bring all different souls under one roof and having them meet in peace at different places in Belgium.

Currently people might find different Christadelphian groups like the Bereans, mostly in North America and the remnants of the Dawn fellowship mainly in the UK and Australia. In Ghent there live some Old Paths who do not want to meet with us, though an other person from the Old Paths is already several years happy meeting with us at different places in Belgium and France. From those Old Paths, in the world you might find also the Companion and Lightstand fellowships resulting from splits within this group, but with some of these later joining with the Dawn group and some remaining separate. All refuse association with any other fellowship, and all share three main characteristics of which the claim that the Central fellowship is either apostate or willing to accept apostasy, is one.

For months discussions and writings went on and lots of time was spend to come to a solution to have baptised Christadelphians in Belgium a place to meet other brothers and sisters, plus having an opening to invite non-baptised people to different places in the country.

Christadelphia Black-out Feb. 15 10.47

Christadelphia Facebook page being blacked-out in February 2014

It might not be. Mr.D.H. keeps refusing and doing everything to break the unity of the Christadelphian community. The last few days he even went so far to go into attack against Mr. Ampe and his publications on the net, hindering all his preaching work. The Man from the North succeeded to silence Mr. Ampe by jamming his personal Google+ pages and publications, as well as having taken away from public viewing his website Christadelphian World and the Facebook page Christadelphia.

When a person goes so far he takes down the websites of others,we do come in a very dangerous situation where the dictator manages to silence anybody who does not agree with him. This did not happen yet in the world of the Biblestudents before. Lots of screaming to each other and having lots of words going to and fro, might have happened more than once in the community where many people were very concerned to preach and to get as many people as they could to the Truth.

Necessity for union

Mr. Marcus Ampe tried to get the people living in Belgium, to meet with others, no matter to which Christadelphian group they might originally belong. for him unity between followers of Christ is most important.

According to him the ecclesia or the parish is part of the Body of Christ. Each community having its own independance, but joining hands in the general basic creeds. all those different communities should feel the bond with each other, though all keep their own choice and responsibility to appoint representatives, for the discharge of all the duties of an ecclesia: for the instruction and proper baptism of new members; for the spiritual as well as physical welfare of all its members; for the repudiation of error and, where ultimately necessary, for withdrawal from disorderly or erring members. These duties are carried out by the ecclesia concerned on behalf of the whole body of believers, and therefore there must be complete agreement among all ecclesiae as to the basis on which fellowship is shared.

It is not good for the Body of Christ when there is division in it. All should have brotherly love and be willing to accept the differences of character of each individual. Each person should feel that he or she is fully respected and taken on in the community of believers and recognised as a follower of Christ, full member of the Body of Christ.

Central fellowship practice

Marcus Ampe does regret that many groups have continued to differentiate and divide because their members either can’t resist (or don’t want to resist) the urge to police anyone and everyone in their “fellowship”.  today Mr.D.H. and his organisation also have shown their true face, certainly after creating a black out for some of the Belgian websites and pages (Google+ and Facebook).

Like you may find on different Central Fellowship websites, the Central Fellowship members of Belgium believe that all ecclesiae in a community should be regarded as part of a single body; the division into individual ecclesiae being only a matter of geographical convenience. For this reason the concept of “ecclesial autonomy”, where individual ecclesiae accept different standards in matters relating to fundamentals of belief and practice, is rejected by the Dawn community. But on non-fundamental matters there must be ecclesial independence. We firmly reject any idea of an overall controlling body.

The Central fellowship has been using the Ecclesial Guide, appreciating ecclesial autonomy and ecclesia-based fellowship, as based upon the Scriptural principles encapsulated in the BASF. It has rejected those who demand the BASF only, and allowed instead for different expressions of the same saving truths, both in its different reunion documents, and in individual ecclesial statements. This has given the breakaway fragments, if they sought unity again, a way back into the larger group. And the reasonable combination of ecclesial autonomy, a common set of beliefs, and a more or less standard fellowship practice has allowed ecclesias and individuals of some diversity to remain together. It is a paradigm that works (with some glitches, of course) for a worldwide community. {Christadelphian Divisions and Fellowship, Glad Tidings, March 2013}

Sad occurrence

Having Mr. D.H. such an aggressive stand, blocking any form of co-operation and not only making that the CBM members can not meet with other brethren, worse him silencing several of the Belgian internet places to meet the general public, or a real intrusion of democratic freedom of speech and of showing brotherly love and willingness to give everybody the same possibilities to reach others to bring them to the Kingdom of God.

Also the Association of Bible Students got a red notice from Google and got the message their reply on Christadelphian World was taken of public viewing because of ‘inappropriate language’. For our readers to decide if it was really a language which should not be open to the public we here present a photograph of the reply to the article: No reconciliation possible between CBM and Duncan Heaster from Carelinks:

Biblestudents comment on Christadelphian World - Blogger Feb. 14 14.04Such an action of silencing all who have some remark to make or have other ideas, is creating a ground for a dictatorial community and would not resist others to accuse such a community for being a cult. Sectarianism is something none of the Bible-students would like to be associated with. Many groups face already difficulty, by being called a cult, that we can need such a group of Mr.D.H. like we need a hole in the head.

It is incredible that such a single man can create such upheaval and cause a black out of websites or voices on the international internet. We do not understand how he managed to this, but it is an inadmissible action. The man from the North his attitude is impermissible and all those involved in the building up the body of Christ here on earth should warn their flock of the dangers of such a person, who does not recoil to use all means to get his goal.

Reason to react

We can not just do if nothing happened.  The man of the North keeping back ways to reach non-believers and believers, making the Belgian brethren to fail to talk to them about salvation, he is essentially condemning them to separation from God and withholding them from getting in contact with lovers of God.  When we see such un-christian action been taken to silence a follower of Christ, certainly when such events are caused by somebody who calls himself a Christian, the community should act. According to us when a Christian sees a fellow Christian sinning and does not say anything, the person who stays silent is not showing them the love of Christ and in effect is actually “hating” the other person. When people have an argument with somebody they should come to terms and solve the matter, first in private, than by bringing it the eyes of some private brothers or/and sisters, and when nothing helps they should let more people from the community know what is going on and where there are problems. Mr. Marcus Ampe followed this path of trial to come to reconciliation between all the parties involved. He and the members of the Belgian ecclesia wanted it to work it out. They did not want to have seeds of anger and hostility sown in anybodies heart toward any person or organisation.  The Belgian Christadelphians have been pushed in the corner and are obliged to defend themselves.

All those who consider themselves to be a follower of Christ should try to unite with the other followers of Christ. All those sincerely studying the bible should show others the way Christ Jesus has paved for us and how he wanted us to unite. Therefore let us show that brotherly love to each other, give each other hands and unite under the body of Christ.

In the peace and love of Christ, peace be with you all.

***

Without freedom of thought there can be no suc...

Without freedom of thought there can be no such think as wisdom & no such thing as puclick liberty without freedom of speech, Benjamin Franklin (Photo credit: Wikipedia)

+

The cause of maddening:

After months of trying to get reconciliation and getting nowhere Mr. Marcus Ampe found it necessary to let his public know that he nor his ecclesia members could do much against the unbearable situation not to meet with others or being able to give the addresses of other communities in Belgium. After having placed the articles Duncan Heaster en Carelinks onverbiddelijke verhinderaars and  No reconciliation possible between CBM and Duncan Heaster from Carelinks, Mr. D.H. accused him of slander. In his defence Mr. Ampe replied to the articles and accusations, but found that very quickly his defence was taken off the net, with the accusation of being of “inappropriate language”.

Other reactions were given afterwards:

 1. Not words of any organisation should bind you, but the Word of God (2/10/2014)
 2. Priority to form a loving brotherhood (February 10, 2014)
 3. Disciple of Christ counting lives and friends dear to them (2/12/2014)
 4. Certain people trying to stem freedom of speech (Friday, February 14, 2014)
 5. Censorship possible by a person and his organisation (February 14, 2014)
 6. Attackers silenced freedom of speech (2014/02/15)
 7. Attackers silenced freedom of speech (17 , Feb, 2014)
 8. Delay in publications because attack from outside (February 17, 2014)

Dutch articles:

 1. Vertraging door ongehoorde moeilijkheden (February 15, 2014)
 2. Vertraging door ongehoorde moeilijkheden (17 , Feb, 2014)

++

Please do also find to read:

 1. Christadelphian Divisions and Fellowship
 2. Integrity of the fellowship
 3. Secret or public return of Jesus
 4. Signs of the Last Days
 5. Weapons of our warfare
 6. Creator and Blogger God 9 A Blog of a Book 3 Blog about Prophecy
 7. Belonging to or being judged by
 8. Follower of Jesus part of a cult or a Christian

+++

 • One Mind, One Accord (propheticsteps.com)
  How often do you find total agreement with other people? I often find myself in agreement with others, but not always for the same reason. There are times I can see someone else’s point of view, but I do not agree with their assessment. Just because people laugh at the same joke does not mean they find the same thing funny.This is one of the many problems plaguing the body of Christ today. I have found myself in different congregations, in different denominations, among friends and strangers, and have discussed some of those differences. If this were a solvable problem, the many denominations of churches would be reduced to one.
  +
  Today I simply ask that you pray for the churches. Prayerfully ask for Godly knowledge, wisdom, and understanding. Pray for strength to stand strong on truth. Pray for humble submission to God’s word, God’s will and the Holy Spirit. Pray for discernment. Pray for the leaders of the body of Christ, the burden is great for those in positions of authority, as is the judgment they assume in taking positions of leadership.
  +

  Another gospel?
  The church, in general, today is experiencing perilous times. There are so many denominations, doctrines, teachings, and ideas. What I find to be most dangerous is this: The general acceptance of all things. If someone thinks it, believes it, and says it loud enough multiple times, someone else is willing to accept it and repeat the process.
  +
  If we find a gospel being preached that is easy to digest and a gospel that tickles the ears, we better be alarmed. If we hear soothing words that eases the burden of sin without true repentance and cheapens the grace which God has given, it must become our duty to defend the truth.

 • “Shut Up!” – One Year Bible – February 18 – Tuesday (jerryrothauser.wordpress.com)
  Cheatin’ goes, always shows!  If someone snookers his neighbor in any way, he had to repay and add 20% to it. To boot, he had to sacrifice a ram.Maybe we take sin too casually.  If we had to buy a smelly ram and then have it slaughtered in front of our eyes and smell the burning flesh and see the blood maybe we wouldn’t be so casual about sin.  Or would we?  Maybe we’d also appreciate the lamb slain for us a bit more, too?  Naaah.
 • SIH’s Think On These Things: Ephesians 2:17-18 (settledinheaven.wordpress.com)
  Christ’s message was meant for both Gentile (afar off) and Jews (nigh).  Keep in mind, although the ministry of Christ centered upon the Jews (Matt 15:24), Christ did minister to Gentiles as well:
 • Dealing With Problems (dailybibleplan.com)
  As problems arise for us, we often do not know exactly how to handle them and we can easily be tempted not deal with them at all.  When we see a non-believer who does not know the Way, we can be tempted to “bury our heads in the sand” and not talk to them about Christ because it might be uncomfortable.  When we see a fellow believer sinning, we can be tempted to “bury our heads in the sand” and not confront them on their sins because we want to maintain the peace.  Just like Festus, we can be tempted to try to send others on their way to allow someone else to deal with the problem, but none of this is biblical.  Being a follower of Christ does not afford us the opportunity to “bury our heads in the sand”.  Jesus was very specific when He told us how to deal with problems, and regardless of the situation we are called to deal with problems head on.
 • “But did you pray for the wolf?” (standupforthetruth.com)
  First of all I want to say up front that I do not believe praying for a wolf is wrong, a sin, nor am I saying that you shouldn’t do it. Furthermore, this post is not intended to discourage you from doing so, but only to raise the question are wesupposed to pray for the wolves?I would also like to preface this thesis by clarifying that when I speak of wolves in this post, I am not referring to the rank and file who have fallen under the spell of their leaders, but the leaders themselves (Think: Helen Ukbato, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Gloria Copeland, Rob Bell, Brian McLaren, Doug Pagitt, et al).

  With that said, allow me to present some thoughts on this matter.

 • Bibles removed from Iowa State guest rooms (whyevolutionistrue.wordpress.com)
  On January 29 I put up a brief post noting that someone had complained about the presence of Gideon Bibles in the guest rooms at Iowa State University’s (ISU) Memorial Union, lodgings that are part of a public university. I also reproduced the letter that the ISU got from the Freedom from Religion Foundation (FFRF) saying that those Bibles were a no-no—a violation of the First Amendment. The letter worked: no litigation was necessary. The University removed the Bibles.

  There are many reports of this victory on the internet, but I was most interested in the one at the Christian News Network, as the coverage was most extensive and I hoped there would be some funny comments.

 • After Christian Politicians in Northern Ireland Force Cancellation of Satirical Bible Play, the Backlash is Fierce (patheos.com)
  Remember how the Mormon Church responded when The Book of Mormon musical came out? They embraced it (without quite endorsing it), placed ads in the Playbill, and even issued a well-crafted public statement:

  The production may attempt to entertain audiences for an evening, but the Book of Mormon as a volume of scripture will change people’s lives forever by bringing them closer to Christ.
  +

  When “keeping the peace” becomes of higher value than God’s glory, tolerance begins to set in. It is one thing to have a nation where everyone is free to worship as they please. It is another to promote false religion and to censor the worship of Jesus. One protects people’s right to worship the other promotes principles contrary to the Bible and works against the worship of Jesus.

  “Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. Matthew 12:30

  In an effort to appease, Solomon opened the door for the eventuality of his wives’ religions to be on an equal footing with the law of God in matters of law and order leading to the acceptance of anti-biblical principles whose practice cannot be blessed by God.

 • Freedom of Speech (keithgarrettpoetry.com)
  Freedom of speech, the words, phrase, and the meaning are not clear,

  It Is our right we are told that speak we may In public our own way.

  There Is no such thing as saying what you’re thinking out loud In the streets,

  They say that It’s your right but you better be careful of what you are saying.

  How much freedom of speech do we really have, I do know not that much,

   

Enhanced by Zemanta

Christadelphians openen Tweede Ontmoetingsplaats in België

Nieuwe Ontmoetingsplaats voor hen die de Bijbel beter willen leren kennen.
In België komen Broeders en Zusters in Christus op regelmatige tijdstippen in het AC te Heverlee, Leuven bij elkaar om het Laatste Avondmaal in herinnering te nemen. Aan de Memorial Service of Herinneringsmaal nemen enkel gedoopte broeders en zusters deel, maar de dienst kan door iedereen bekeken en gevolgd worden.
Naast de open ruimten van het AC gebruiken zij ook hun Meeting Room. Voor vergaderingen in het Centrum van Brussel hebben zij ook het geluk gehad dat er een hotel hen een vergaderzaal ter beschikking heeft willen stellen.

Belgian Christadelphians - Belgische Broeders in Christus

Van af 19 September gebruiken de Christadelphians naast het AC te Heverlee een nieuwe bijeenkomst ruimte, waar zij wel in een meer afgesloten omgeving kunnen vergaderen en Bijbelstudie houden. Het is centraal gelegen juist voor het voor het verkeer afgesloten gedeelte van de binnenstad te Leuven. Op de eerste verdieping van het Cultureel Centrum 30CC Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, kan iedereen hen vrijblijvend komen opzoeken op dinsdagavonden. Daar gaat dit jaar ook hun cursus “De Bijbel Doeltreffend leren Lezen” van start en kunnen mensen te weten komen waarom zij best ook de Bijbel lezen en hoe het komt dat er zo veel scheef getrokken is en dat werk zo gehaat en bemind is geworden, maar nog steeds actueel is en een goede leidraad kan zijn voor ons.

In België zijn er weinig gedoopte Christadelphians, alsook moeten wij toegeven dat er niet veel mensen zijn of leden die zich bij hen ingeschreven hebben om op de hoogte te blijven.
In België aanschouwt men de Kerk als het grote establishment van de Katholieke Kerk. Maar zij zijn niet zulk een met rollenverdeling gegroepeerde organisatie waar verscheidene zusterorganisaties zorgen dat het geld blijft rollen om de uitvoerende priesters te bevoorraden.
Hun gemeenschap mag zoals die van de meeste Bijbelonderzoekers, Bijbelvorsers of Bijbelstudenten mag niet al de programma’s hebben die een grote kerk heeft, maar zij zijn er van overtuigd dat hun kerkgemeenschap datgene kan aanbieden wat het meest belangrijke is. Zij hebben een passie voor de Heer, hebben voor God gekozen en hebben vriendschap voor elkaar. De liefde die zij voor Christus prediken trachten zij ook zelf om te zetten in liefdevolle daden. In die verbondenheid met Christus ligt de eenheid van de Kerk. Zij hebben een medegevoelen voor kinderen en voor diegenen die zoeken naar een diepere verhouding met God. Alsook blijven wij hongeren voor God wiens Plan wij aan zo veel mensen mogelijk trachten kenbaar te maken. Zij durven bewust zijn van elkeen van elkaars gebreken, maar proberen die te overstijgen door samen te proberen elkaar te helpen te groeien en te worden als Christus. De Christadelphians verkiezen zoals vele bijbelstudenten hun kerken eerder ecclesiae te noemen waar elke ecclesia een eigen identiteit behoudt door dat zij volledig zelfstandig mag optreden. Ook worden hun vestigingen ook wel eens aangegeven met de naam Christadelphiaof Stad van Christus.

Worldwide community of Christadelphians - Wereldwijde Gemeenschap van Broeders in Christus

Als open groep trachten zij de individuen op te vangen en het gevoelen te geven ook bij hun groep te mogen en te kunnen horen. Iedereen die geïnteresseeerd is willen zij de nodige hulpmiddelen aanbieden om zich op geestelijk vlak verder te kunnen ontwikkelen. Om die reden nodigen zij iedereen uit om zijn of haar ervaringen met hen te delen door hun verhaal te vertellen.
De plaatsen waar zij bijeen komen hebben niets in vergelijking met wat velen in deze contreien van een kerkgebouw verwachten. Bij hen dus geen spitstorengebouw. Geen pilaren om te bijten. Liefst geen te grote ruimte waar men terzijde passief kan zitten. Maar mensen die zich verbonden voelen in de zelfde hoop en ervan overtuigd zijn dat het loskoopoffer of zoenoffer dat Christus ons aan Zijn Vader heeft gegeven voor iedereen ter beschikking kan liggen.

St-Lambertus church

Lambertuskerk Heverlee - Afbeelding via Wikipedia

Zij hopen dat diegenen die naar hen komen zich knus als thuis kunnen voelen, op hun gemak.
Met een drankje en een hapje willen zij samen een gemeenschap in Christus vormen, waar eenieder zich thuis kan voelen. Klein of groot, geschoold of ongeschoold, blank of zwart, rijk of arm, iedereen zou zich op gelijke voet moeten kunnen voelen en zijn of haar inbreng in de gemeenschap kunnen brengen. Elkeen kan wel iets vinden waar hij of zij kan in uitblinken en de hele gemeenschap ten nutte kan zijn.
Wat zij wel hopen is dat ook iedereen zijn mond durft open doen en durft mee gedachten wisselen om zo integraal deel uit te maken van de groep die wij samen willen opbouwen.
Hun open diensten staan ook voor u ter beschikking.
Lees ook > Wat onze kerk heeft of niet heeft

Met de Bijbel in de hand - With the Bible in the hand

Met de Bijbel in de hand kan u steeds hun gedachten onderzoeken. Wij raden u steeds aan van elke denominatie hun geloofsartikelen te vergelijken met de Bijbelse opgaven en met de al of niet verwezenlijking er van.

Tag Cloud

Age To Come

The Lord Jesus Christ is the last Adam, not the first God-man. ~~~ www.AgeToCome.tk

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

%d bloggers like this: