An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Dankzegging’

Weest waakzaam met het oog op gebeden

Weest waakzaam met het oog op gebeden.  1 Petr. 4:7.

Psalm 1 in 1628 printing with tune, metrical v...

Psalm 1 in 1628 afdruk met toonaangeving, metrische versie bij Thomas Sternhold. (Foto credit: Wikipedia)

Misschien vragen we in onze gebeden Jehovah vaak om ons te geven wat we nodig hebben en ons te helpen onze problemen te overwinnen. De „Hoorder van het gebed” luistert liefdevol als we om hulp vragen (Psalm 65:2). Maar we moeten proberen ons ook te richten op andere vormen van gebed, zoals lofprijzingen, dankzeggingen en smekingen. Er zijn veel redenen om lofprijzingen op te nemen in onze gebeden. Zo worden we ertoe bewogen Jehovah te loven als we nadenken over „zijn machtige werken” en „de volheid van zijn grootheid” (Psalm 150:1-6). De zes verzen van Psalm 150 sporen ons dertien keer aan om Jehovah te loven! De componist van een andere psalm zong met diepe eerbied voor Jehovah:

„Zevenmaal per dag heb ik uw lof gezongen om uw rechtvaardige rechterlijke beslissingen” (Psalm 119:164).

Jehovah verdient beslist alle lof. Zouden we hem dan niet „zevenmaal per dag” oftewel heel vaak moeten loven in onze gebeden? w13 15/11 1:1, 3, 4

+

Voorgaand:

Altijd verheugend zonder ophouden biddend

Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden

Engelse versie / English version: Be vigilant with a view to prayers

++

Vindt ook:

 1. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 2. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 3. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 4. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden
 5. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed
 6. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging
 7. Leven in dankbaarheid opent glorie van God

+++

 • I Sing Praises, Because There is a Name I Can Call On….Regardless of My Need (brandinicolejm.wordpress.com)
  Just like we have first names, God’s first name is Yahweh or Jehovah. The Hebrew word means “I Am” and comes from the verb which means “to be” or “to exist.” As we speak to one another on a first name basis, we should have a desire to be on a first name basis with God.
 • Invoking Divine Wisdom (betterendingsnow.com)
  Not a day goes by that I do not find it helpful to appeal to Higher Wisdom for the grace and humility to make decisions and to understand and respond as well as I can to life’s challenges.
 • Evangelizing (thepassionists.org)
  We Catholics seldom engage in that kind of evangelization. Maybe because we’re convinced it turns people off. People don’t want you to shove your religious beliefs down their throat. Such an approach would do more harm than good. Perhaps even alienate them forever from listening to the Good News. Still, how are people going to hear it unless we preach it? And after all, we just heard Jesus tell us not to hide the light of our faith under a bushel basket!
 • Sunday Inspiration – Let Everything Praise (leesbird.com)
  Let everything that has breath and every breath of life praise the Lord! Praise the Lord! (Hallelujah!) (AMP)
  +
  “The conclusion of the Psalter is this extravagant summons to praise, which seeks to mobilize all creation with a spontaneous and unreserved act of adoration, praise, gratitude, and awe. There are no ‘bases’ given; no reason needs to be given.” [Note: Brueggemann, p. 167.]
 • Reflective Moment ‘Wonderfully Made’ (mylordmyfriend.com)
  David has found and knows for himself, that God knows us and watches over us and guides us like a perfect Father.

  God loves us individually, that is why, Salvation, is a personal commitment of repentance and to follow our loving God, and let Him watch over us.

 • Scripture of the Day, 1/22 (sowegalive.com)
  Psalm 73:26 My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.
 • An Amazing Website ! (briannas22.wordpress.com)
  We all have questions and wonder about life,love ,our families,happiness and ultimately God. ”
 • A last note concerning civil rights (byclarkellis.wordpress.com)
  Racism, sexism, and all other forms of discrimination are social constructs born of fear and ignorance. Whatever your belief system, don’t give in to the appeal of extremism.

Altijd verheugend zonder ophouden biddend

16 Verheugt U altijd.+ 17 Bidt zonder ophouden.+ 18 Brengt in verband met alles dank.+ Want dit is ten opzichte van U de wil van God in eendracht met Christus Jezus. 19 Dooft het vuur van de geest niet uit.+ 20 Behandelt profetische uitspraken niet met verachting.+ 21 Vergewist U van* alles,+ houdt vast aan dat wat voortreffelijk is.+ 22 Onthoudt U van elke vorm van goddeloosheid.+

+

18 En vervolgens vertelde hij hun een illustratie met betrekking tot de noodzaak om altijd te bidden en het niet op te geven,+ (Lukas 18:1)

12 Verheugt U in de hoop.+ Volhardt onder verdrukking.+ Houdt aan in het gebed.+ (Romeinen 12:12)

Wentel uw weg op Jehovah,+ En verlaat u op hem,+ en hijzelf zal handelen.+ (Psalm 37:5)

16 Wat mij betreft, ik zal tot God roepen;+  En Jehovah zelf zal mij redden.+ (Psalm 55:16)

22 Werp uw last* op Jehóvah,+ En hijzelf zal u schragen.+ Nooit zal hij toelaten dat de rechtvaardige wankelt.+ (Psalm 55:22)

18 Jehovah is nabij allen die hem aanroepen,+ Allen die hem aanroepen in waarachtigheid.*+ר [Rēsj] (Psalm 148:18)

10 Wie onder ulieden vreest+ Jehovah, doordat hij naar de stem van zijn knecht+ luistert, die in voortdurende duisternis heeft gewandeld+ en voor wie er geen lichtglans is geweest? Laat hij op de naam van Jehovah vertrouwen+ en op zijn God* steunen.+ (Jesaja 50:10)

Gij echter, wanneer gij bidt, ga dan in uw binnenkamer+ en bid na het sluiten van uw deur tot uw Vader, die in het verborgene is;+ dan zal uw Vader, die in het verborgene toeziet, het u vergelden.(Mattheüs 6:6)

24 Daarom zeg ik U: Hebt bij alle dingen waarom GIJ bidt en vraagt, geloof dat GIJ ze feitelijk reeds hebt ontvangen, en GIJ zult ze hebben.+ (Markus 11:24)

18 terwijl GIJ met elke vorm van gebed+ en smeking bij elke gelegenheid in geest blijft bidden.+ En blijft daartoe wakker met alle standvastigheid en met smeking ten behoeve van alle heiligen, (Efeziërs 6:18)

Weest over niets bezorgd,+ maar laat in alles door gebed en smeking+ te zamen met dankzegging UW smeekbeden bij God bekend worden;+ (Filippenzen 4:6)

Houdt aan in het gebed,+ daarin wakker blijvend met dankzegging,+ (Kolossenzen 4:2)

terwijl GIJ al UW bezorgdheid+ op hem werpt, want hij zorgt voor U.+ (1 Petrus 5:7)

20 Maar GIJ, geliefden, moet UZELF opbouwen+ op UW allerheiligst geloof+ en bidden met heilige geest,+ (Judas 20)

Schiet iemand van U daarom te kort in wijsheid,+ dan moet hij God blijven vragen,+ want hij geeft aan allen edelmoedig en zonder verwijt;+ en ze zal hem gegeven worden.+ (Jakobus 1:5)

 

*

 


 English version: Engelse versie: Always rejoicing Praying constantly Giving thanks for everything

+++
 • Sunday Inspiration – Let Everything Praise (leesbird.com)
  “The conclusion of the Psalter is this extravagant summons to praise, which seeks to mobilize all creation with a spontaneous and unreserved act of adoration, praise, gratitude, and awe. There are no ‘bases’ given; no reason needs to be given.” [Note: Brueggemann, p. 167.]
 • If Anyone Suffers As A Christian (todaysanewday.wordpress.com)
  Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name
 • Praise Jehovah (bijbelvorser.wordpress.com)
  8 The LORD opens [the eyes of] the blind; The LORD raises up those who are bowed down; The LORD loves the righteous; 9 The LORD protects the strangers; He supports the fatherless and the widow, But He thwarts the way of the wicked.” (Psalms 146:8-9 NAS95)
 • Friday, 16 January 2015 : 1st Week of Ordinary Time (Psalm) (petercanisiusmichaeldavidkang.com)
  Old mysteries which we have heard and known, which our ancestors have told us. We will announce them to the coming generation : the glorious deeds of the Lord, His might and the wonders He has done.
 • Think, Speak And Meditate For Change (pureglory.net)
  What you think on and what you look at determines who you become. If we think about our mistakes and regrets depression accompanies us. On the other hand, if we speak and think about scripture, eating, chewing and thinking about a certain promise, it becomes part of our inner self.
 • The Unfailing Watch (mydelightandmycounsellors.wordpress.com)
  Jehovah is “the Keeper of Israel.” No form of unconsciousness ever steals over Him, neither the deeper slumber nor the slighter sleep. He never fails to watch the house and the heart of His people. This is a sufficient reason for our resting in perfect peace. Alexander said that he slept because his friend Parmenio watched; much more may we sleep because our God is our guard.
 • Charlie Hebdo and the alike in Bible vs. Quran (2) (safaafromcaeg.wordpress.com)
  The intellectual lords of the Western Media do not understand that the Bible allow them to feel free to criticize God and his Prophets.

14 Nisan een dag om te herinneren #2 In Jezus tijd

Twee dagen vóór Pascha

Twee dagen nadat Jezus op de Olijfberg tegenover de tempel zat en Petrus, Jakobus, Johannes, en Andreas hem persoonlijk hadden gevraagd om hen te vertellen wanneer de dingen van de eindtijden zouden komen en wat de tekenen zouden zijn van die dingen welke allemaal zouden worden vervuld zou zijn, zalfde een vrouw vooraf Jezus zijn lichaam voor het begraven.

„1 Nu was na twee dagen [het feest van] Pascha en het ongedesemde brood: en de belangrijkste priesters en de schrijvers streefden er naar hoe zij hem zouden kunnen nemen met subtiliteit, en hem doden: 2 want zij zeiden: ‘opdat tijdens het feest er geen tumult van de mensen zal zijn.’“ (Markus 14:1-2 ASVV)

„12 En op de eerste dag van ongedesemd brood, wanneer zij Pascha offerden, zeiden zijn discipelen tegen hem, waar wilt u dat wij gaan en [alles] klaarmaken zodat u het Pascha mag eten? 13 En hij zond twee van zijn discipelen, en zei tegen hen: ‘ga in de stad, en u zult er een man ontmoeten die een waterkruik draagt: volgt hem; 14 en waar ook hij mag binnen gaan, zeg daar aan de meester van het huis’: de Leraar zegt, ‘waar is mijn gastenkamer, waar ik het Pascha zal eten met mijn discipelen?’ 15 En hij zelf zal u een grote hoger gelegen ruimte tonen, gemeubeld [en] klaar: maak het daar voor ons klaar.’ 16 En de discipelen gingen vooruit, en kwamen in de stad, en vonden [het] zoals hij had gezegd: en zij maakten Pascha klaar. 17 Toen het avond was kwam hij met de twaalf.“ (Markus 14:12-17 ASVV)

De discipelen wisten dat dit een voorbereidingsdag voor de viering van de Overgang of Pascha was! Het was niet Pascha zelf maar de voorbereiding, één dag vóór Pascha, maar deel van de vieringsdagen! Die avond deed Jezus iets opmerkelijk wat van de veertiende Nisan iets speciaal maakte. Terwijl zij aten, nam Jezus brood, sprak een dankzegging uit en brak het. Daarna gaf hij het aan zijn discipelen, terwijl hij zei: „neem het; dit is mijn lichaam.“ Dan nam hij een beker of kop, gaf dank en bood het aan hen aan, en zij allen dronken van die beker waarvan Jezus zei dat het zijn bloed was “van de overeenkomst, die voor velen wordt uitgegoten.“ Hij zei aan hen. „Ik vertel u de waarheid; Ik zal niet opnieuw van het fruit van de wijnstok drinken tot die dag wanneer ik het opnieuw in het koninkrijk van God drink.“

„21 Want de Mensenzoon gaat, zoals het over hem wordt geschreven: maar wee de man door wie de Mensenzoon wordt verraden! Het was beter voor die mens als hij niet geboren was geweest. 22 En aangezien zij aten, nam hij brood, en toen hij het had gezegend, brak hij het, en gaf het aan hen, en zei: ‘Neemt gij: dit is mijn lichaam.’ 23 En hij nam een kop, en toen hij dank had gegeven, gaf hij deze aan hen: en zij dronken er allen van. 24 En hij zei tot hen: ‘Dit is mijn bloed van de overeenkomst, dat voor velen wordt uitgegoten. 25 Waarlijk, ik zeg tot u, ik zal niet meer drinken van het fruit van de wijnstok, tot die dag wanneer ik het opnieuw zal drinken in het Koninkrijk van God.’ 26 Toen zij een hymne hadden gezongen, gingen ze naar buiten naar de Olijfberg.“ (Markus 14:21-26 ASVV)

Besef dat het uur was gekomen, de Dag van de Voorbereiding en het Breken van het Brood

File:Kiddush cup and matza Toronto Ontario Canada.jpg

Kiddush beker en matza – Foto: Vancouver Ghost

Later herinnerden de apostelen die specifieke dag dat Jezus samen met hen het brood had gebroken en de wijn had gedronken na zijn zegen. Ook zij namen daarna tezamen met hun medegelovigen het gebroken brood als een handeling die hernomen moest worden ter herinnering van Jezus.

„23 Want ik ontving van de heer datgene dat ik ook aan u overleverde, dat de heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam; 24 en toen hij dank had gegeven, hij het brak, en zei: ‘Dit is mijn lichaam, dat voor u is: doet dit in herinnering van mij.’ 25 Op gelijkaardige wijze nam hij ook, na avondmaal, de kop {beker}, zeggende: ‘Deze kop is de nieuwe overeenkomst in mijn bloed: doe dit, zo vaak als gij [dit] drinkt, in herinnering aan mij. 26 Want zo vaak gij dit brood eet, en deze kop {beker} drinkt, verkondigt gij de dood van de heer tot hij komt. 27 Wie maar ook het brood zal eten of van de kop {beker} van de heer zal drinken op een onwaardige manier, zal zich schuldig maken aan het lichaam en het bloed van de heer. 28 Maar laat een mens bewijzen, en laat hem zo van het brood eten, en drinken van de kop {beker}. 29 Voor hij dat eet en drinkt, eet en drinkt oordeel tot zichzelf, als hij het lichaam niet onderscheidt.“ (1 Korintiërs 11:23-29 ASVV)

Wat vertelt ons de lezing van de Bijbel? Sommigen kunnen denken dat er een tegenspraak is tussen de synoptische evangelies van Mattheüs, Markus en Lukas met het verslag van Johannes! Maar zij zijn allen in overeenkomst – allen in overeenstemming – dat het nog geen Pascha was!

„Nu vóór het feest van de Overgang {of Pascha}, Jezus wetende dat zijn uur was gekomen dat hij uit deze wereld zou moeten vertrekken naar zijn Vader en daar hij de zijnen, die in de wereld waren liefhad, hield hij van hen tot het einde toe.“ (Johannes 13:1 ASVV)

„Zij leiden Jezus daarom van Kajafas naar het Praetorium {pretorium/ gerechtsgebouw/ rechthuis}: en het was vroeg; en zij zelf gingen niet in het Praetorium binnen, zodat zij niet zouden kunnen worden verontreinigd, maar het Pascha zouden kunnen eten.“ (Johannes 18:28 ASVV)

„Nu was het de Voorbereiding van de Overgang {Pascha}: het was ongeveer het zesde uur. En hij zei tot de Joden: ‘Ziehier, uw Koning!’ “ (Johannes 19:14 ASVV)

„De Joden daarom, omdat het de Voorbereiding was, dat de lichamen niet op de paal op de Sabbat (voor de dag van die Sabbat was een hoogdag) { (daar het nog wel een grote sabbat was,)} zouden moeten blijven, voegen aan Pilatus dat hun benen zouden mogen gebroken worden, en [dat] zij zouden kunnen worden weggehaald.“ (Johannes 19:31 ASVV)

Aangezien de discipelen wisten dat 14 Nisan „voorbereidingsdag“ was, kwamen zij daarom naar Jeshua {Jezus} na zonsondergang, aan het begin van 14Nisan, en vroegen hem waar hij hen voorbereidingen wilde treffen voor het aanstaande Overgangsfeest of Pascha, dat natuurlijk 15 Nisan was, nadat de Pascha lammeren geslacht waren op 14 Nisan. Die lammeren werden naar zonsondergang toe gedood: „bij het dalen van de zon“ [aangezien het in de tegenwoordige tijd staat daalde deze van de middaghemel, niet in de verleden tijd] (Deuteronomium 16:6).

“maar op de plaats, die Jahweh, uw God, zal uitverkiezen, om er zijn Naam te vestigen, moet gij tegen de avond, bij het ondergaan der zon, het Pascha slachten, op de tijd, dat gij uit Egypte getrokken zijt.” (Deuteronomium 16:6 CANIS)

Klassieke huisvesting van Essenen, ook gekend als Qumran-sekte, en één van de grotten van de Dode Zee-rollen.

Als Pascha inderdaad het begin van 14 Nisan was, dan wachtten de discipelen wel tot het ‘allerlaatste ogenblik’ om Jeshua vragen te stellen over het maken van voorbereidingen voor dat Overgangsfeest of Pascha! Zulk een theorie houdt geen steek en zou niet volgens het Joodse gebruik overeenstemmen. Miriam of Maria, de moeder van Jezus behoorde tot Essenen, een sekte van Tweede Tempel Judaïsme, die zeer godsvruchtig was. Zij hadden sterk het geloof in gemeentelijkheid en verplichting aan een strikte naleving van Sabbat en heilige dagen. Essenen verkozen om geen slaven te bezitten, maar elkaar te dienen en hielden communale vergaderingen, maaltijden en godsdienstige vieringen. Zij waren Joden door nationaliteit – erkenden Mozes en geloofden dat hij wetten had ontvangen die allen ernstig moesten waarnemen en opvolgen. Jeshua de Nazarener (die vandaag beter als Jezus is gekend) was grootgebracht door zijn moeder in die Essener traditie en was aldus gewoon om deze hoogdagen als belangrijke feestdagen te houden.

+

Voorgaand: 14 Nisan een dag om te herinneren #1 Oorsprong

Vervolg: 14 Nisan een dag om te herinneren #3 Voor het Overgangsfeest

Engelse versie / English version: 14 Nisan a day to remember #2 Time of Jesus

++

Vindt ook:

 1. Dienaar van zijn Vader
 2. Teken van het Verbond
 3. Een Messias om te Sterven
 4. Een Feestmaal en doodsherinnering
 5. Jezus laatste avondmaal
 6. Eucharistische vieringen
 7. Breken van het Brood + Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 8. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 9. Een Groots Geschenk om te herinneren
 10. Liefdemaaltijden

Tag Cloud

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

%d bloggers like this: