An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Gods Plan’

Teken van authenticiteit of goddelijke backing

In het voorgaande artikel “In Talen sprekend” hebben wij aangehaald dat het in tongen spreken kwam door de genadegave van Gods Heilige Kracht, de Heilige Geest die zich had uitgestort over de in de bovenkamer verzamelde volgelingen van Jezus. Alsook haalden wij aan dat die wonderbaarlijke verkondiging in meerdere talen voor de omstaanders ook een teken was dat die mannen bijzonder waren en begenadigd werden door de Allerhoogste God.

File:Giovanni Paolo Pannini - Apostle Paul Preaching on the Ruins - WGA16977.jpg

De predikende apostel Paulus – Predikend op de ruïnes – 1744, Giovanni Paolo Panini (1692–1765); Hermitage Museum

In het onderstaande fragment van de Handelingen der apostelen, hoofdstuk 2, verzen 16-22 kunnen wij lezen hoe Petrus met de elf naar voren trad om de toehoorders er op te wijzen dat deze mensen niet dronken waren zoals sommigen wel dachten. Hij verwees er naar wat door de profeet Joël gezegd was geworden dat er in de laatste dagen God “Zijn Geest zal uitgieten over alle mensen” zodat jongeren zouden kunnen profeteren en visioenen kunnen zien en de ouderen dromen zouden dromen.

In het boek Joel was er aangegeven dat over God Zijn dienaren en Zijn dienaressen in die dagen Jehovah Zijn Geest (Ruach) zou “uitgieten”, en dat zij hierdoor in de mogelijkheid zouden gesteld worden om te kunnen profeteren. In een volgend artikel (‘Betekenis van ‘Spreken in Tongen’ en ‘Uitstorting van de Geest’) zullen wij ook nog verder in gaan op de betekenis van die gezonden ‘Beschermer’, ‘Advokaat’ en ‘Geest’ ‘Helper’.

De Israëlieten konden het niet nalaten om te luisteren naar deze woorden die daar in de straten van Jeruzalem werden gesproken door de volgelingen van JeshuaJezus de Nazoreeër. Nu moesten zij wel aanhoren dat deze man die ter dood was gebracht van Godswege aangewezen was om voor Hem te spreken. Door de machtige daden, wonderen en tekenen, die God door Jezus liet doen hadden zij al eerder kunnen vermoeden dat die Joodse jonge man wel erg bijzonder was. Maar zij hadden het niet gezien. Nu echter door de uitstorting van de Heilige Geest durfden eindelijk de apostelen naar voor treden met enkele getrouwe volgelingen, om eindelijk zich te durven uiten over wat Jezus hen had geleerd. Nu hadden zij van God de kracht gekregen om zich te uiten over die wonderdaden en bijzondere leerstellingen die Jezus in hun midden vertoond had.

Ook nu haalden zij aan hoe Jezus onderdeel was van Gods vastgestelde plan. De uitlevering en ophanging aan het stuk hout hoorden in dat plan. Maar na die dood van Jezus moest de wereld nu te weten komen dat God Jezus heeft laten opstaan, door een eind te maken aan de weeën van de dood, want het was onmogelijk dat hij door de dood werd vastgehouden. (Handelingen 2:14-24)

Dat zij nu zo zonder vrees in meerdere talen konden spreken over die wonderbaarlijke gebeurtenissen was dankzij Gods heilige geest. Ook al mocht het “spreken in tongen” incidenteel zijn, voor iedereen moest het een teken zijn van authenticiteit of goddelijke backing.  (Handelingen 2:16-22).

+

13 Anderen echter bespotten hen en zeiden voorts: „Zij zijn vol zoete wijn.”

14 Maar Pe̱trus stond op met de elf {1} en verhief zijn stem en sprak hen aldus toe: „Mannen van Jude̱a en al GIJ inwoners van Jeru̱zalem,{2} dit zij U bekend en leent het oor aan mijn woorden. 15 Deze [mensen] zijn in werkelijkheid niet dronken,{3} zoals GIJ veronderstelt, want het is het derde uur {*4} van de dag. 16 Integendeel, dit is wat door bemiddeling van de profeet Jo̱ël werd gezegd: 17 ’„En in de laatste dagen”, zegt God, „zal ik wat van mijn geest {*5} uitstorten {5} op alle soorten van vlees,{*6} en UW zonen en UW dochters zullen profeteren en UW jonge mannen zullen visioenen zien en UW oude mannen {*7} zullen dromen dromen;{8} 18 en zelfs op mijn slaven en op mijn slavinnen wil ik in die dagen wat van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren.{9} 19 En ik wil wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rooknevel;{10} 20 de zon {11} zal in duisternis worden veranderd en de maan in bloed voordat de grote en doorluchtige dag van Jehovah {*12} gekomen zal zijn.{13} 21 En een ieder die de naam van Jehovah {*13} aanroept, zal gered worden.”’{14}

*

(NWV)

Photochrom of Jews in Jerusalem, Holy Land in ...

Fotochrome van Joden in Jeruzalem, in de 1890’s (Foto credit: Wikipedia)

{1} de elf: (Mattheüs 28:16): 16 De elf discipelen gingen echter naar Galile̱a,+ naar de berg waar Jezus met hen had afgesproken,

{2} Jeru̱zalem: (Handelingen 7:2): 2 Hij zei: „Mannen, broeders en vaders, hoort. De God der heerlijkheid+ is aan onze voorvader A̱braham verschenen terwijl hij in Mesopota̱mië was, voordat hij zich in Ha̱ran vestigde,+

(Handelingen 22:1): 22.1 „Mannen, broeders+ en vaders, hoort mijn verdediging+ [die ik] thans tot U [richt].”

{3} dronken: (Handelingen 26:25): 25 Maar Pa̱u̱lus zei: „Ik word niet waanzinnig, Uwe Excellentie Fe̱stus, maar ik uit woorden van waarheid en van gezond verstand.

(1 Thessalonicenzen 5:7): 7 Want zij die slapen,+ zijn gewend ’s nachts te slapen,+ en zij die dronken worden, zijn gewoonlijk ’s nachts dronken.

{*4} het derde uur van de dag: D.w.z. omstreeks 9 uur ’s morgens, gerekend vanaf zonsopgang:

{*5} mijn geest uitstorten Of: „werkzame kracht.” Gr.: pneu′ma·tos; Lat.: Spi′ri·tu; J17,18,22(Hebr.): roe·chi′, „mijn geest”. Zie Ge 1:2 vtn., „Kracht”: (Jesaja 44:3): 3 Want ik zal water uitgieten op de dorstige+ en druppelende stromen op de droge plaats.+ Ik zal mijn geest uitgieten op uw zaad,*+ en mijn zegen op uw nakomelingen.

(Ezechiël 36:27): 27 En mijn geest zal ik in UW binnenste leggen,+ en ik wil dusdanig handelen dat GIJ in míȷ́n voorschriften zult wandelen+ en míȷ́n rechterlijke beslissingen zult onderhouden en werkelijk zult uitvoeren.+

(Zacharia 12:10): 10 En ik wil over het huis van Da̱vid en over de inwoners van Jeru̱zalem de geest* van gunst+ en smekingen+ uitstorten, en zij zullen stellig opzien naar Degene die* zij hebben doorstoken,+ en zij zullen stellig over Hem weeklagen zoals bij het geweeklaag over een enige [zoon]; en er zal een bittere jammerklacht over hem zijn zoals wanneer er een bittere jammerklacht is over de eerstgeboren [zoon].+

{*6} vlees: Of: „op alle vlees.” Gr.: e′pi pa′san sar′ka; Lat.: car′nem; J17,18,22(Hebr.): ba·sar′.

{*7} oude mannen Of: „oudsten.” Gr.: pre·sbu′te·roi.

{8} dromen dromen; (Joël 2:28): 28 En daarna moet het geschieden dat ik mijn geest* zal uitstorten+ op alle soorten van vlees,+ en UW zonen en UW dochters+ zullen stellig profeteren. Wat UW oude mannen betreft, dromen zullen zij dromen. Wat UW jonge mannen betreft, visioenen zullen zij zien.

{9} profeteren: (Numeri 11:29): 29 Maar Mo̱zes zei tot hem: „Zijt gij soms jaloers om mij? Neen, ik wenste wel* dat allen van Jehovah’s volk profeten waren, want Jehovah zou zijn geest* op hen leggen!”+

(Joël 2:29): 29 En zelfs op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten.+

(Handelingen 21:4): 4 Na enig zoeken vonden wij de discipelen en bleven daar zeven dagen. Maar door middel van de geest+ zeiden zij Pa̱u̱lus herhaaldelijk geen voet in Jeru̱zalem te zetten.

(1 Korinthiërs 12:10): 10 aan weer een ander het doen van krachtige werken,*+ aan een ander het profeteren,+ aan een ander het onderscheiden+ van geïnspireerde uitspraken,*+ aan een ander verschillende talen+ en aan een ander het uitleggen+ van talen.

{10} rooknevel: (Joël 2:30): 30 En ik wil wondertekenen geven in de hemel+ en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen.+

{11} de zon: (Mattheüs 24:29): 29 Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen zal de zon worden verduisterd,+ en de maan+ zal haar licht niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen worden geschokt.+

{*12} doorluchtige dag van Jehovah: dagen van Jehovah; Hebr.: יהוה (JHWH of JHVH) (Joël 2:31): 31 De zon zelf zal in duisternis worden veranderd+ en de maan in bloed,+ vóór de komst van de grote en vrees inboezemende dag van Jehovah.+

(Markus 13:24): 24 Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon worden verduisterd, en de maan zal haar licht niet geven,

{13} gekomen zal zijn: (Joël 2:31) 31 De zon zelf zal in duisternis worden veranderd+ en de maan in bloed,+ vóór de komst van de grote en vrees inboezemende dag van Jehovah.+

(Markus 13:24): 24 Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon worden verduisterd, en de maan zal haar licht niet geven,

{*13} de naam van Jehovah: Hebr.: יהוה (JHWH of JHVH)

{14} zal gered worden: (Joël 2:32): 32 En het moet geschieden dat een ieder die de naam van Jehovah aanroept, veilig zal ontkomen;+ want op de berg Si̱on en in Jeru̱zalem zullen de ontkomenen blijken te zijn,+ juist zoals Jehovah heeft gezegd, en onder de overlevenden,* die Jehovah roept.”*+

(Romeinen 10:13): 13 Want „een ieder die de naam van Jehovah* aanroept, zal gered worden”.+

+

Voorgaand:

Op de Dag van het Pinksterfeest

In Talen sprekend

Wordt vervolgd

Engelse versie / English version:

Tongues a sign of authenticity or divine backing

+:

Meaning of filled with the Holy Spirit and “speaking in tongues”

++

 1. Eerste Eeuw van het Christendom
 2. Hij heeft de Pneuma, de Kracht van Hem gegeven
 3. Kracht wordt zichtbaar in zwakheid
 4. De Leidsman van geloof
 5. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 6. Jezus’ mirakelen voldoende om zijn identiteit te bewijzen
 7. Hedendaagse wonderen geen werk van Satan
 8. Misleid door valse opwekkingen
 9. De hoop op leven

+++

 • Tongues of Fire and the Fullness of God (fbcpadenok.wordpress.com)
  The power promised by Jesus in Acts 1:8 and Luke 24:49 is an extraordinary power.
  +
  This promise that the disciples would receive power when the Holy Spirit came upon them (Acts 1:8) and that they would be clothed with power from on high (Luke 24:49) was a promise given to sustain the completion of world evangelization, and all the ministry that supports it.
  +
  The task of world evangelization is not yet complete.
  +
  He is not fire. He is not wind. He is not a dove. He is not a warm glow. So he will not use these manifestations in a way that allows us to confuse him with them. He is free. But when he pleases, there may be fire and there may be sound.
 • A Wonderful Word for Wednesday – Anticipation of the Holy Ghost (my-faith-and-fitness.com)
  What impediments prevent you from being on one accord with your fellow believers?What obstacles, internal and external, prevent you from being filled with the Holy Ghost?
 • Pentecost (frstephensmuts.wordpress.com)
  When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment, because each one heard their own language being spoken.
 • The Times Of Salvation! June, 2013 (healmenow.wordpress.com)
  “Men of Israel, hear these words: Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs that God did through him in your midst, as you yourselves know— this Jesus,  delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. God raised him up, loosing the pangs of death, because it was not possible for him to be held by it.
 • Acts 10:46 (biblia.com)
 • Mark 16:17 (biblia.com)
 • 1 Kings 19:11 (biblia.com)
 • Beloften van Jezus voor de vereerders van Zijn H.Hoofd als Zetel van goddelijke wijsheid (911ww3.wordpress.com)
  + Goddelijke Wijsheid
  God heeft zich van Jezus bediend om de mens de Waarheid te leren
  +
  Jezus is vervolgens het “Licht der onderwijzende Kerk”

Life is too precious

In 1999 Marcus Ampe got his second near death experience and was literally paralysed for 6 months. After ten years revalidation he started feeling again as ‘the old Marcus’ and started kicking again.

He never could resist to have some comments on our society in his artistic works. His ballet on the First Chechen War with Russia and the inhuman conditions in  Chechnya, making a lot of commotion. As choreographer and dance teacher he was never afraid to say what was on his lips. As Christian preacher he wanted to follow the task Jesus had ordered to his disciples, spreading the Good News. But such Good Tidings and warnings about how to make something of our life were not exactly welcome, so he had to endure many difficulties, also at his work. Not afraid so much of people, but more fearing God, he always continued to spread the message of peace and human respect.

Having had 2 nearly death experiences in his life, he knows what it is to be alife, and would like to get people to understand the importance of having the opportunity to be alive and kicking well.

According to him prediction is not easy, but in case we would know the past much better we could have an idea where the world is heading to in the the future. As teacher of the history of ballet, he always wanted his pupils to compare the past with the contemporary time and to have an open mind about evolutions in the world of art but also in the world of politics, because there shall always a connection between them.

To predict the future one needs to know all of the past and the now. But he is aware that knowledge will always be partial, and therefore (according to him)  predictions will never be reliable except when they do come from people send by God, namely the prophets speaking in the name of God. But we should always be careful not to fall in the hands of false teachers and false prophets.

“To make something of our life we should have an open mind.” he says. “We should be aware of what happens in the world but also of which position we would like to take in that world. Often we do think we can not change anything, but that is not believing in the possibility of the complementary rules that all small bits can make one bigger unit, and can make a difference.”

For Mr. Ampe it is clear that we do have to take our responsibility. He does not agree as so many other Christian preachers preach that we as Christians should stay politically neutral and should stay away from any discourse. ‘Though making up a mind and taking stance does not mean we do have to go into a political party, that is something totally different.” According to him we should give to the system what the system demands (giving Caesar what the emperor asks said Jesus). “Having a democratic system people are or should be given the right or/and duty to vote. In Belgium it is compulsory to vote, so we should bring out our voice and vote for those who come closest to our opinion, our Judeo-Christian values, even when we do have to chose the best one from the bad ones.”

“We only live once. It is all in the Now, that we do have to make it. We can not take anything into our death. All will end up in the grave or in the incinerator.” The Christadelphians do believe that there is no spirit that leaves the body to go to a heaven, a hell or a purgatory. “Once death it is finished. With death we have paid for our sins.” Which should be a warning “We do have to make it here on earth. In case you postpone everything until a later date, it can well be the date you wanted to do it shall never come into your life. There is no time like the present.”

For some years Marcus Ampe said that we had to be careful not to listen too much to all those doom-preachers and lots of American mega church preachers who may count a lot of followers and really succeed to fill their enormous meeting-rooms. But they could well be the falls teachers Jesus warned us for.  Several evangelicals try to frighten people for the end of the world, which is near. Mr. Ampe agrees that we clearly can see signs that the End-times are near, if they did not start yet. “But before we shall hear the final whistle we shall have to face a third world war. People shall not be able to leave over the Plan of God and Armageddon. Though they should be aware that it is know that they can prepare themselves and that they should be trying to get as many people ready.”

On several occasions he told people not so much to fear the end of the world, because it will come when it is destined to come. “At the moment we do see that somehow some people started to become afraid of what is going on in the world. Some even prepare themselves by doing exercises to survive, building stock, building bunkers, you can’t image how crazy it can be.” Instead of wasting no time worrying about what can not be changed or avoided we should be conscious of what we do can change and on what we can work to have a better world to live in. “We do not have to work to have a better heaven. Those who will be judged to enter the Kingdom of God, shall be judged for what they have done in their lifetime on earth, and not on what they had planned to do.”

“When we get too involved with the fear of the end of our lives and the world, we forget to enjoy the time we have been blessed with.” Out of experience he is assured that we got the chance to live on this earth and should be thankful to the Creator for being allowed to be here on this earth.  “So many people never see the blessings they receive every day of the Most High. Often they do not think about God, but as soon as something goes wrong they accuse Him of letting something go wrong and wonder ‘Why?’.”

“Instead of blaming God, people should think more about what went wrong in the world and what really caused it. There  are so many things we do have in our own hands. Even elements of nature. Instead of taking care of avoiding pollution and respecting the environment, we continue our selfish  behaviour, destroying gods Creation, of which He asked men to take care of” (Editorial note: At the beginning of humankind in the Garden of Eden.)

“We should be pleased that we can live and thank God for our blessings as well. Fear for what is around us and for what might come in the future distracts us from our relationship with God. We should work much more at making that relation as best as we can, while most people are putting most efforts in trying to be accounted for the world, having a place high on the ladder in the community. Their position in the world is much more important for them, and as such they walk away from faith in the Only One God.”

For him it is clear that we can fix the problems of the world ourselves, but to do so we shall need to be humble enough to recognise what we are doing wrong and what others can do better. According to him we also can not expect everybody to believe in the same values or things like we do. In case people want to believe in other gods than our God, we should allow them. Also those who do not want to believe in any God, we should give them a proper place in the world, because God allows all of them to be here. “We should respect Gods choice. It is He who allows plants, animals, human beings, governments to be on this earth. In the Garden of Eden man disputed Gods right to govern, so He has given men the right to look for solutions and systems to govern the world himself. In case we can not come up to the challenge we do not have to accuse God of being unrighteous.”

Living creatures given unto us for joy

Life is to precious to have let it be wasted. So we should take care that those in charge shall also be respectful to everything God has given to humankind for its best. “All the living creatures including ourselves should be our main focus.”

“Having local and provincial elections we should be conscious that it is this year not about electing those in charge of the whole country, but for those who are going to direct the guidelines for the future of the village, city and for those in charge of the province. But we should also follow what is happening in the world and get others to know our idea about governing a small unit, a city, a country but also a state. We should be aware of the consequences when people are going to vote for a president, and what implication this could have not only on their community but also on other people everywhere in the world. All the small countries are just a ping-pong ball in the global game. The world has become so complex that we cannot avoid any interaction between all the states. What happens in the United States of America, for example, shall have a major influence on what is going to happen in Europe.”

“We also see that many conservative Christians are willing to turn back the clock for many centuries. They do think it are only the Judeo-Christian values which can bring prosperity. I also do believe we would be able to live in a better world if more people would keep to those Judeo-Christian values. But Paling enthusiasts seem to have a total different idea of liberty than the Founding Fathers of the United states of America had. They seem to prefer getting a system where their values and ideas shall have to be the rule for everybody in the community. But they do not question which denominational rules shall take over the power, and will result in that what the Pilgrim Fathers tried to escape in the 18th and 19th century.”

+

You can find more ideas from Marcus Ampe on his website: Marcus’s Space

Additional reading:

  1. Christian values and voting not just a game
  2. Which back voters in the US wants to see
  3. The trigger of Aurora shooting
  4. Built on or Belonging to Jewish tradition #1 Christian Reform
  5. Built on or Belonging to Jewish tradition #2 Roots of Jewishness
  6. Built on or Belonging to Jewish tradition #3 Of the earth or of God
  7. Built on or Belonging to Jewish tradition #4 Mozaic and Noachide laws
  8. Judeo-Christian values and liberty
  9. Faith related boycotts
  10. Right to be in the surroundings
  11. Bumpy road to success
  12. Religious Practices around the world
  13. Obama campaign expands faith effort
  14. People of Faith for Obama video

++

Also of interest:

God gave us a wonderful home and we should cherish it
With the Mayan Calendar countdown to zero pending in our minds and all the shows pushing doom and gloom there is a lot of people living in fear of the end.

Was the Apostle Paul the Original Preacher of Toxic Christianity?
The prominent religion in America is Evangelical Christianity. Belief in an inerrant, inspired Bible that is meant to be read literally is common in most every American denomination. I agree wholeheartedly with Rand that the Apostle Paul, based on his writings, would be a member on an Evangelical church.

True Christianity is a Relationship not A Religion
Any serious observer of Christianity can see that most Christians live lives opposite of what the Bible teaches.
+

According to the Catholics there is One God, One Jesus, One Church, One Bible. As much as Protestants might like to say otherwise, the Catholics have the upper hand on this issue. The Protestants are the new-comers, the new kids on the block, kids who showed up 1500 years after Jesus and the first pope Peter got the whole shebang rolling.

The bottom line is this…….Christianity has ALWAYS been a religion. Christianity started as a subset of the Jewish religion, morphed into the Catholic religion, and splintered into the Protestant religion. Those trying to make a personal relationship with Jesus what REAL Christianity is have history, the Bible, and God himself against them.

+++

 • “How near-death experiences are changing the world” – new video (personalityspirituality.net)
  David Sunfellow, head of the organization New Heaven New Earth, has compiled a 2-hour video on How Near-Death Experiences are Changing the World.The video is based on talks about near-death experiences (NDEs) given by David in Sedona earlier this year.
 • Dear Christian, If You Believe There is a Hell (brucegerencser.net)
  If you believe there is a hell and people go there when they die, you are every bit as reprehensible as the Evangelical.
 • gospel of jesus christ (meanlittleboy2.wordpress.com)
  Mortal death, and its accompanying ills, is a certainty. That is the bad news, and that is why we need good news. There is a solution.
  +
  The solution is found in an historical person: Jesus the Chosen One (the Christ) from Nazareth. The good news is that this special person, God’s own Son, has conquered death. We read in the New Testament that he was put to death on a cross by an antagonistic world, but that God counted this tragic event as a perfect sacrifice offered to Him (Isa. 53). Those who identify themselves with this sacrificed Jesus now have hope: The hope of life.
 • “Is There A Wrong Way To Be Right?” (carrythecross156.wordpress.com)
  My heart is aching, because in many respects I see my brothers and sisters in Christ, who, against their own will, are beginning to look a lot like the world. These are Christians who hold the right views on many important subjects. However, the attitudes that they have display are anything but Christ-like. It seems as though the very same people who complain about the “mud-slinging” done in the political campaigns are every bit as quick to sling a little spiritual mud when it will help them in their cause.
  +
  Even if I have the right doctrine, if my motives and my attitude are wrong, I will not win my brother, which is the ultimate goal!
  +
  If our sincere desire is to win our brother, and promote unity within the brotherhood, strengthening one another on our way to heaven, I would recommend just a few practical things for you and I to implement in our own lives.
 • ‘Unworthy slaves’: Listen to Jesus and do what he says (markkelly.wordpress.com)
  Pretty much everyone today feels they deserve better than they are getting, and here is Jesus talking about not just being a slave, but seeing yourself as an unworthy slave!
 • A different perspective on Christianity (amustardseedsurlaroute.wordpress.com)

  “In Christianity neither morality nor religion come into contact with reality at any point” Friedrich Nietzsche

  The quote is from Nietzsche, but it could have come from anyone. This steadfast idea that we, Christians, life in our own world, close-minded and blind for what happens in society.

 • What Tone Is Appropriate in Christian Discussion? (christcenteredteaching.wordpress.com)
  Christians today need to find their voices!Our insight as to when to speak up and which tone to use may make the difference as to whether we speak up at all.Unlike the message we are all getting from our Post-modern world today, God never meant us to keep silent, He said ,”Go and Preach the Gospel.”

Hallo Wereld

The Ten Commandments, In SVG

De Tien Geboden

Van harte welkom op deze paginas van de Belgisch Bijbelstudenten.

In God‘s Plan was een Vredevolle wereld voorzien. doordat de eerste mens verkeerde keuzes heeft gemaakt en aldus zondigde kwam er een klink in de kabel en moest God enkele dingen wijzigen. In zijn voornemen voorzag Hij een Redder. Deze Messias, de Gezalfde eniggeboren zoon van God, Jezus Christus (Yeshua) kwam op de aarde voor ons allen.
Deze Nazareense Jood predikte in het Midden Oosten en gaf de wereld te kennen dat wij enkel en alleen zijn Vader mochten eren en loven. Jezus was de Getrouwe Getuige van Hashem, Elohim, Jehovah, Jahweh, Yahweh, de enige Ware God, Schepper van hemel en aarde. Jezus gaf ons het voorbeeld om zijn Vader na te volgen en gaf zijn volgelingen de opdracht uit te gaan en het Woord van God en het Goede Nieuws van de Redding door Christus te gaan verkondigen.

Die opdracht tot verkondigen is hetgeen elke Christen zou moeten opnemen en welke de Bijbelstudenten als één van onze voornaamste opdrachten vinden.
Door onze aanwezigheid op het internet hopen wij ook zo het Woord van God verder te kunnen verspreiden.

Hallo World

The Ten Commandments, In SVG

The Ten Commandments

In God’s Plan a peaceful world was foreseen. Because the first men had made wrong choices and according to this sin came in the world and God had to make changes in His Plan. He foresaw a Rescuer, a Messiah.  This Saviour, anointed only begotten son of God, Jesus Christ (Yeshua) came on this earth for us. This Nazarene Jew preached in the Middle East and gave the world to know that we only might honour and praise his Father . Jesus was the Faithful Witness of Elohim Hashem Jehovah God, Jahweh, Yahweh, the only one Creator of heaven and earth. Jesus gave us the example to follow his Father and gave his pupils and followers the task to go out to proclaim the Word of God and the Good News of the Rescue through Christ and the coming Kingdom of God. That task to proclaim, to witness, is what each Christian should take up and which the Biblestudents find it next to studying the Word of God, one of our most important tasks. Through our presence on the internet, we hope we can spread also the Good News of the Gospel and the Kingdom of God, and to bring more people in contact with the Word of God.

Tag Cloud

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

Theological NoteBook

Dabbling into Theology

%d bloggers like this: