An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Heiland’

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde

Vier rooms-katholieke bisschoppen: nuntius Karl-Josef Rauber, kardinaal Danneels die vele misbruiken in zijn Katholieke Kerk toedichte, Roger Vangheluwe die zich aan meerdere jongeren vergreep, en Jozef De Kesel die er soms erg lichtzinnig over beschuldigingen ging

Als wij rondom ons kijken en de vele kerken waarnemen, moeten wij eens na gaan hoe die kerkleiders zich gedragen. Leven zij wel zoals zij prediken en van hun gelovigen vragen te leven? De laatste jaren hebben wij enorm veel over schandalen in die grote kerken gehoord. Vooral de Katholieke Kerk bracht een enorme hoeveelheid pedofiele activiteiten met met pedoseksualiteit en kindermisbruik aan het licht.

Natuurlijk mogen wij nooit vergeten dat het steeds mensen zijn die bepaalde daden stellen. Omdat iemand in een gemeenschap iets verkeerd doet is daarom nog niet de hele gemeenschap slecht. Maar wel moeten wij vragen stellen wanneer het overkoepelend orgaan of de leiding van de geloofsgemeenschap bepaalde afschuwelijke misstappen van hun geestelijken in de doofpot wensen te steken. Dan is er iets grondig mis met die geloofsgemeenschap.

Steeds moeten wij bewust zijn van wat mensen rondom ons doen en na gaan of dat volgens de leer van Christus is. Indien niet zo, mogen wij er op aan dat dat niet de juiste mensen zijn voor ons om contact mee te houden of in hun kring te vertoeven. Als wij kinderen hebben moeten wij er ook op toe zien dat zij de juiste vrienden hebben. Want een vriendenkring kan veel bepalen in het verloop van de opvoeding van het kind en in het al of niet de juiste weg op gaan of op het verkeerde pad te belanden.

Wij moeten er bewust van zijn dat zelfs bij diegenen die zich christen noemen heet goed mogelijk is dat er personen bij zijn die alles behalve goed zijn voor ons en zelfs een gevaar inhouden voor ons.

In de eerste eeuw van onze huidige jaartelling waarschuwde de apostel Paulus al voor mogelijke afdwalingen van de ware leer die Jezus Christus verkondigde. Zoals Paulus een zeer devote Jood was, behoorden de ander apostelen van Jezus met hun leider tot het Jodendom. Voor hen stond hete vast als een paal boven water dat er slechts één Ware God was, de God van Israël, die ook de God van Abraham was. Jezus heeft steeds over Die Ene Ware God gesproken en heeft aangegeven dat hij door die God gezonden was om de weg te tonen naar die God en naar Die God Zijn Koninkrijk. Nooit heeft Jezus het leiderschap opgeëist. Voor hem was het klaar dat hij niets kon doen zonder Die Ene Ware God, die hem de autoriteit gegeven had om in Zijn Naam te spreken en te handelen.

Mattheus 28:161820: 16 De 11 discipelen gingen naar Galilea,+ naar de berg waar Jezus met ze had afgesproken.+ 17 Toen ze hem zagen, gingen ze hem eer bewijzen,* maar sommigen twijfelden. 18 Jezus kwam naar ze toe en zei: ‘Ik heb alle autoriteit in de hemel en op aarde gekregen.+ 19 Ga dus en maak discipelen van mensen uit alle volken.+ Doop ze+ in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest, 20 en leer ze om zich te houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen.+ En weet: ik ben met jullie, alle dagen, tot het einde van het tijdperk.’*+

Alles wat Jezus onderrichte kwam van zijn hemelse Vader en niet van Jezus zelf. Zo ook vervolgden de leerlingen van Jezus met die leerstellingen van Jezus door te geven. Zoals Jezus regelmatig de woorden van de vroegere profeten aanhaalden, deden de leerlingen van Jezus gelijkwijze. Telkens werden die oude geschriften aangehaald omdat de mensen zouden herinneren wat God in vroegere tijden had gezegd. Dat geopenbaarde hoorde opgenomen te worden in onze geest en hart en diende om ons tot leiding te zijn in deze en toekomende dagen.

2 Petrus 3:1, 2: 3 Lieve vrienden, dit is al de tweede brief die ik jullie schrijf. Hierin stimuleer ik, net als in mijn eerste brief, jullie vermogen om helder te denken door jullie dingen in herinnering te brengen,+ zodat jullie zouden terugdenken aan de woorden die vroeger door de heilige profeten gesproken zijn* en aan het gebod van de Heer en Redder dat door de* apostelen is overgebracht.

Dat door Jezus en zijn apostelen overgebrachte moet het geloof vormen in Jezus, in Jezus zijn werken en in de werken van God. Jezus zorgde voor de grondvesten van het ‘vernieuwde geloof’ waartoe de apostelen hun steentje toe bijdroegen en dat wij moeten aanschouwen als een onderdeel van het werk van Christus of zelfs van het Lichaam van Christus. Dat Lichaam van Christus moet bestaan uit de vele gelovigen uit vele landen en culturen, die samen gemeen hebben dat zij die Nazareense Joodse leermeester volgen als hun Heiland, de lang verwachte beloofde Redder, de Kristos of Christus, ook gekend als de lang verwachte en besproken Messias.

Prelatuurstoet, bloedprocessie

Prelatuurstoet, bloedprocessie (Photo credit: Wikipedia)

Zij die deel zouden uit maken van dat Lichaam van Christus zouden een grote groep van verdeelden worden welke door de jaren heen heen en weer geslingerd werden door allerlei menselijke leerstellingen, die eigenlijk de boel vergiftigden. Dat gif liet niet lang op zich wachten. Al ten tijde van de apostelen vonden bepaalde lui het interessant om gebruik te maken van de populariteit van die Nazareen.  Met zijn woorden en daden had die man veel aandacht verkregen. Meerderen vonden dat er in zijn leer aantrekkelijke dingen waren die met een mengeling van Romeins Griekse filosofische leerstellingen de mensen nog meer konden bekoren, daar zij dan hun tradities niet moesten over boord gooien. Terwijl zij die werkelijk alles moesten gaan volgen wat Jezus predikte, heel wat verandering in hun leven moesten brengen. En dat sprak velen niet zo aan. Liefst zouden zij, zoals vandaag nog steeds gebeurd, de menselijke tradities van de vele burger feesten aanhouden. Ook vandaag zien wij in het christendom nog vele mensen zonder verpinken deelnemen aan zulke heidense feesten, zoals Halloween, Kerstmis en Pasen, om er slechts enkele te noemen. Zij willen die leuke gebeurtenissen niet bannen uit hun leven, en verkiezen daarom leermeesters die er mee instemmen dat zij die vieren of die zelfs die feesten geïntegreerd hebben in hun systeem of kerkgebeuren, alsof het er essentieel deel van uit maakt.

Hoofdzakelijk van uit de Joodse cultuur kwamen de eerste volgelingen van Jezus die zich wensten aan te sluiten bij de groep die Jezus wilden getrouw zijn. Door de Joden werden zij als een Joodse sekte aanschouwd. Als “De Weg” begon die Joodse groepering ook niet Joden aan te trekken. Voor volwassen niet-Joden waren echter bepaalde Joodse regels niet zo aangenaam om te onder gaan, zoals een besnijdenis. Na vele interne hevig oplopende discussies kwam men enkele jaren na de dood van de rabbijn Jezus tot het besluit dat hij voor iedereen was gekomen en aan iedereen redding heeft beloofd. Men was er in de kring bewust van dat Jezus voor iedereen de weg geopend had om tot God te komen en deel uit te maken van het Nieuwe Verbond dat was opgesteld onder het loskoop offer van Christus.

Van de ware volgelingen van Jezus werd een beetje gevraagd om afstand te nemen van de wereld rondom hen. Er werd verzocht niet van die wereld te zijn maar zich te onderwerpen aan de wereld die de Schepper van de wereld voor ogen heeft. Hiertoe verzochten Jezus en zijn discipelen afstand te nemen van de zondige wereld en zich er op toe te leggen om de wil van God te doen. Een moeilijk punt van dat afstappen van de wereld was juist het terzijde laten van dingen die niet in overeenstemming zijn met Gods leer. Hiertoe hoorde ook de hechting aan de materie en aan bepaalde gebruiken die tot afschuw zijn voor God (afgoderij en heidense feesten). Mensen moesten er toe komen om zich te onthechten van aardse goederen en zich te richten op de geestelijke rijkdom en het vooruitzicht naar een broederlijke gemeenschap in Gods Koninkrijk. Eveneens werd er verwacht dat zij die zich bij de groep wilden aansluiten een positieve gerichtheid zouden hebben op het dienen van God en het liefhebben van de naaste. Volgens Jezus leer moet iedereen  tezamen komen in verbondenheid onder hem voor God.

In die gemeenschap van gelovigen moest het vast staan dat Jezus de gezondene van God is. Als mensenzoon heeft hij zich opgeofferd door zijn eigen wil terzijde te leggen en er voor te gaan om de wil van God te doen. In dat Lichaam van Christus wordt dan ook verwacht dat eenieder dat gelooft wat God en Jezus over elkaar zeggen. Maar in het volgende hoofdstuk zullen wij zien dat daar handige lui waren, en nog steeds zijn, die Gods Woorden en Jezus woorden zo verdraaiden of nog steeds verdraaien, zodat mensen in een valse god of een meervoudige god gaan geloven.

+

Voorgaande

De Bijbel als Gids

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad

Kerk niet bepaald gebouw

Meerderheid protestantse kerken zit op zwart zaad

++

Aansluitende lectuur

 1. Kloof tussen de boodschap van God en de mensen van vandaag
 2. Al of niet toegeven aan de wereld
 3. Missionaire hermeneutiek 2/5
 4. Scheiding van kerk en staat
 5. Kerk dak boven evangelie
 6. Een samenkomst of meeting
 7. Maken van een kerk
 8. Eerste kerkenbeurs
 9. Kerkgroei en samengaan
 10. Parochie
 11. De Ekklesia #1 De uitgeroepenen
 12. Intenties van de ecclesia
 13. Kerk hospitaal voor zondaars
 14. De voordelen van een kleine gemeenschap of een huiskerk
 15. Wedergeboorte en lidmaatschap tot een kerk
 16. Zichtbaar houden van oudste kerken
 17. Judaisme & Katholicisme Universele ‘kerken’
 18. On-Bijbelse instituut van de kerk
 19. Keerpunt in de Kerk
 20. Ernstig strijdend voor het geloof
 21. Vreemdelingschap
 22. Helft Amerikanen verandert wel van geloofstraditie
 23. Een kerk verlaten om lid te worden van een ander
 24. Kerkshoppen: “Arrogant tegenover kerklidmaatschap”
 25. De Ware Kerk
 26. Bijbelonderzoekers, Bijbelstudents, Jehovah Getuigen, Russell en denominaties
 27. Stop met zeuren over uw kerk
 28. Wereld van een Bijbels analfabetisme is ontstaan
 29. De kerk moet blijvend hervormd worden
 30. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 3 De Weg – een Joodse sekte
 31. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7
 32. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8
 33. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen

+++

Verder verwante lectuur

 1. Verandering in de traditionele kerk
 2. Kerk in een post-truth samenleving
 3. Warden – NG Kerk

+++

Für den Willen dessen, der größer ist als Jesus

File:Veringendorf St. Michael Gethsemane-Szene Detail.jpg

St.-Michaels-Kirche, Veringendorf (Baden-Württemberg), Decke des Chorraums: Fresko an der Westseite des linken Chorpfeilers, dem Schiff zugewandt, mit der Gethsemane-Szene (Jesus Christus betet im Garten Get(h)semane/i), Detail: Oberkörper Jesu. Dieses Fresko ist jünger als die Fresken im Chor; Gluitz (Dorf und Stadt Veringen, 2. Auflage 1985, S. 17) datiert es (leider nur grob) ins 15. Jahrhundert. – Aristeas (Roman Eisele)

“14 Und da die Stunde kam, setzte er sich nieder und die zwölf Apostel mit ihm. 15 Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dies Osterlamm mit euch zu essen, ehe denn ich leide. 16 Denn ich sage euch, daß ich hinfort nicht mehr davon essen werde, bis daß es erfüllet werde im Reich Gottes. 17 Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmet ihn und teilet ihn unter euch; 18 denn ich sage euch: Ich werde nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes komme. 19 Und er nahm das Brot, dankte und brach’s und gab’s ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis. 20 Desselbigengleichen auch den Kelch, nach dem Abendmahl, und sprach: Das ist der Kelch, das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird.” (Lukas 22:14-20 LUT)

“6  Das ist aber uns zum Vorbilde geschehen, daß wir nicht uns gelüsten lassen des Bösen, gleichwie jene gelüstet hat. 7 Werdet auch nicht Abgöttische, gleichwie jener etliche wurden, wie geschrieben steht: “Das Volk setzte sich nieder, zu essen und zu trinken, und stand auf, zu spielen. 8 Auch lasset uns nicht Hurerei treiben, wie etliche unter jenen Hurerei trieben, und fielen auf einen Tag # 23,000. 9 Lasset uns aber auch Christum nicht versuchen, wie etliche von jenen ihn versuchten und wurden von Schlangen umgebracht. 10 Murret auch nicht, gleichwie jener etliche murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. 11 Solches alles widerfuhr jenen zum Vorbilde; es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf welche das Ende der Welt gekommen ist.” (1 Korinther 10:6-11 LUT)

“31 Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen; 32 nicht, wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern machte, da ich sie bei der Hand nahm, daß ich sie aus Ägyptenland führte, welchen Bund sie nicht gehalten haben, und ich sie zwingen mußte, spricht der HERR; 33 sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel machen will nach dieser Zeit, spricht der HERR: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben; und sie sollen mein Volk sein, so will ich ihr Gott sein; 34 und wird keiner den andern noch ein Bruder den andern lehren und sagen: “Erkenne den HERRN,” sondern sie sollen mich alle kennen, beide, klein und groß, spricht der HERR. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünden nimmermehr gedenken.
35  So spricht der HERR, der die Sonne dem Tage zum Licht gibt und den Mond und die Sterne nach ihrem Lauf der Nacht zum Licht; der das Meer bewegt, daß seine Wellen brausen; HERR Zebaoth ist sein Name: 36 Wenn solche Ordnungen vergehen vor mir, spricht der HERR, so soll auch aufhören der Same Israels, daß er nicht mehr ein Volk vor mir sei ewiglich.” (Jeremia 31:31-36 LUT)

“15  Und darum ist er auch ein Mittler des neuen Testaments, auf daß durch den Tod, so geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen, die unter dem ersten Testament waren, die, so berufen sind, das verheißene ewige Erbe empfangen. 16 Denn wo ein Testament ist, da muß der Tod geschehen des, der das Testament machte. 17 Denn ein Testament wird fest durch den Tod; es hat noch nicht Kraft, wenn der noch lebt, der es gemacht hat. 18 Daher auch das erste nicht ohne Blut gestiftet ward. 19 Denn als Mose ausgeredet hatte von allen Geboten nach dem Gesetz zu allem Volk, nahm er Kälberblut und Bocksblut mit Wasser und Scharlachwolle und Isop und besprengte das Buch und alles Volk 20 und sprach: “Das ist das Blut des Testaments, das Gott euch geboten hat. 21 Und die Hütte und alles Geräte des Gottesdienstes besprengte er gleicherweise mit Blut. 22 Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz; und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung.
23  So mußten nun der himmlischen Dinge Vorbilder mit solchem gereinigt werden; aber sie selbst, die himmlischen, müssen bessere Opfer haben, denn jene waren. 24 Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heilige, so mit Händen gemacht ist (welches ist ein Gegenbild des wahrhaftigen), sondern in den Himmel selbst, nun zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns; 25 auch nicht, daß er sich oftmals opfere, gleichwie der Hohepriester geht alle Jahre in das Heilige mit fremdem Blut; 26 sonst hätte er oft müssen leiden von Anfang der Welt her. Nun aber, am Ende der Welt, ist er einmal erschienen, durch sein eigen Opfer die Sünde aufzuheben. 27 Und wie den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, darnach aber das Gericht: 28 also ist Christus einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden; zum andernmal wird er ohne Sünde erscheinen denen, die auf ihn warten, zur Seligkeit.” (Hebräer 9:15-28 LUT)

“1  Denn das Gesetz hat den Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst; alle Jahre muß man opfern immer einerlei Opfer, und es kann nicht, die da opfern, vollkommen machen; 2 sonst hätte das Opfern aufgehört, wo die, so am Gottesdienst sind, kein Gewissen mehr hätten von den Sünden, wenn sie einmal gereinigt wären; 3 sondern es geschieht dadurch nur ein Gedächtnis der Sünden alle Jahre. 4 Denn es ist unmöglich, durch Ochsenblut und Bocksblut Sünden wegzunehmen. 5 Darum, da er in die Welt kommt, spricht er: “Opfer und Gaben hast du nicht gewollt; den Leib aber hast du mir bereitet. 6 Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht.
7  Da sprach ich: Siehe, ich komme (im Buch steht von mir geschrieben), daß ich tue, Gott, deinen Willen. 8 Nachdem er weiter oben gesagt hatte: “Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, sie gefallen dir auch nicht (welche nach dem Gesetz geopfert werden), 9 da sprach er: “Siehe, ich komme, zu tun, Gott, deinen Willen.” Da hebt er das erste auf, daß er das andere einsetze. 10 In diesem Willen sind wir geheiligt auf einmal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi.” (Hebräer 10:1-10 LUT)

“39  Und er ging hinaus nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber seine Jünger nach an den Ort. 40 Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, auf daß ihr nicht in Anfechtung fallet! 41 Und er riß sich von ihnen einen Steinwurf weit und kniete nieder, betete 42 und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir; doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe! 43 Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. 44 Und es kam, daß er mit dem Tode rang und betete heftiger. Es ward aber sein Schweiß wie Blutstropfen, die fielen auf die Erde.” (Lukas 22:39-44 LUT)

“34 Und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibet hier und wachet! 35 Und ging ein wenig weiter, fiel auf die Erde und betete, daß, so es möglich wäre, die Stunde vorüberginge, 36 und sprach: Abba, mein Vater, es ist dir alles möglich; überhebe mich dieses Kelchs; doch nicht, was ich will, sondern was du willst!” (Markus 14:34-36 LUT)

“29 Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist Gottes Werk, daß ihr an den glaubet, den er gesandt hat. 30 Da sprachen sie zu ihm: Was tust du denn für ein Zeichen, auf daß wir sehen und glauben dir? Was wirkst du? 31 Unsre Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht: “Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. 32 Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Mose hat euch nicht das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das rechte Brot vom Himmel. 33 Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. 34 Da sprachen sie zu ihm: HERR, gib uns allewege solch Brot. 35 Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. 36 Aber ich habe es euch gesagt, daß ihr mich gesehen habt, und glaubet doch nicht. 37 Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir; und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. 38 Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht, daß ich meinen Willen tue, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. 39 Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, daß ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern daß ich’s auferwecke am Jüngsten Tage. 40 Denn das ist der Wille des, der mich gesandt hat, daß, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, habe das ewige Leben; und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage.” (Johannes 6:29-40 LUT)

“7 Und er hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert zu dem, der ihm von dem Tode konnte aushelfen; und ist auch erhört, darum daß er Gott in Ehren hatte. 8 Und wiewohl er Gottes Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. 9 Und da er vollendet war, ist er geworden allen, die ihm gehorsam sind, eine Ursache zur ewigen Seligkeit, 10  genannt von Gott ein Hoherpriester nach der Ordnung Melchisedeks.” (Hebräer 5:7-10 LUT)

“8 er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. 9 Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, 10 daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Kniee, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, 11 und alle Zungen bekennen sollen, daß Jesus Christus der HERR sei, zur Ehre Gottes, des Vaters.” (Philipper 2:8-11 LUT)

“25 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, daß die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören; und die sie hören werden, die werden leben. 26 Denn wie der Vater das Leben hat in ihm selber, also hat er dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in ihm selber, 27 und hat ihm Macht gegeben, auch das Gericht zu halten, darum daß er des Menschen Sohn ist. 28 Verwundert euch des nicht. Denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören, 29 und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber Übles getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. 30 Ich kann nichts von mir selber tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist recht; denn ich suche nicht meinen Willen, sondern des Vaters Willen, der mich gesandt hat.
31  So ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. 32 Ein anderer ist’s, der von mir zeugt; und ich weiß, daß das Zeugnis wahr ist, das er von mir zeugt.” (Johannes 5:25-32 LUT)

“28  Ihr habt gehört, daß ich euch gesagt habe: Ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, daß ich gesagt habe: “Ich gehe zum Vater”; denn der Vater ist größer als ich. 29 Und nun habe ich es euch gesagt, ehe denn es geschieht, auf daß, wenn es nun geschehen wird, ihr glaubet. 30 Ich werde nicht mehr viel mit euch reden; denn es kommt der Fürst dieser Welt, und hat nichts an mir. 31 Aber auf daß die Welt erkenne, daß ich den Vater liebe und ich also tue, wie mir der Vater geboten hat: stehet auf und lasset uns von hinnen gehen.” (Johannes 14:28-31 LUT)

“1  Ich bin der rechte Weinstock, und mein Vater der Weingärtner. 2 Eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen; und eine jegliche, die da Frucht bringt, wird er reinigen, daß sie mehr Frucht bringe. 3 Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. 4 Bleibet in mir und ich in euch. Gleichwie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. 5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun.” (Johannes 15:1-5 LUT)

“9  Gleichwie mich mein Vater liebt, also liebe ich euch auch. Bleibet in meiner Liebe! 10 So ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe, gleichwie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. 11 Solches rede ich zu euch, auf daß meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. 12 Das ist mein Gebot, daß ihr euch untereinander liebet, gleichwie ich euch liebe. 13 Niemand hat größere Liebe denn die, daß er sein Leben läßt für seine Freunde. 14 Ihr seid meine Freunde, so ihr tut, was ich euch gebiete. 15 Ich sage hinfort nicht, daß ihr Knechte seid; denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, daß ihr Freunde seid; denn alles, was ich habe von meinem Vater gehört, habe ich euch kundgetan. 16 Ihr habt mich nicht erwählt; sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, daß ihr hingehet und Frucht bringet und eure Frucht bleibe, auf daß, so ihr den Vater bittet in meinem Namen, er’s euch gebe.” (Johannes 15:9-16 LUT)

“45 Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafen vor Traurigkeit 46 und sprach zu ihnen: Was schlafet ihr? Stehet auf und betet, auf daß ihr nicht in Anfechtung fallet!
47  Da er aber noch redete, siehe, da kam die Schar; und einer von den Zwölfen, genannt Judas, ging vor ihnen her und nahte sich zu Jesu, ihn zu küssen. 48 Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du des Menschen Sohn mit einem Kuß? 49 Da aber sahen, die um ihn waren, was da werden wollte, sprachen sie zu ihm: HERR, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? 50 Und einer aus ihnen schlug des Hohenpriesters Knecht und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. 51 Jesus aber antwortete und sprach: Lasset sie doch so machen! Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. 52 Jesus aber sprach zu den Hohenpriestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die über ihn gekommen waren: Ihr seid, wie zu einem Mörder, mit Schwertern und mit Stangen ausgegangen. 53 Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen, und ihr habt keine Hand an mich gelegt; aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis.” (Lukas 22:45-53 LUT)

“Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.” (1 Mose 3:15 LUT)

“13 Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verklärt, welchen ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, da der urteilte, ihn loszulassen. 14 Ihr aber verleugnetet den Heiligen und Gerechten und batet, daß man euch den Mörder schenkte; 15 aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten; des sind wir Zeugen. 16 Und durch den Glauben an seinen Namen hat diesen, den ihr sehet und kennet, sein Name stark gemacht; und der Glaube durch ihn hat diesem gegeben diese Gesundheit vor euren Augen. 17 Nun, liebe Brüder, ich weiß, daß ihr’s durch Unwissenheit getan habt wie auch eure Obersten. 18 Gott aber, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, wie Christus leiden sollte, hat’s also erfüllet.” (Apostelgescht 3:13-18 LUT)

“29 Petrus aber antwortete und die Apostel und sprachen: Man muß Gott mehr gehorchen denn den Menschen. 30 Der Gott unserer Väter hat Jesum auferweckt, welchen ihr erwürgt habt und an das Holz gehängt. 31 Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zu einem Fürsten und Heiland, zu geben Israel Buße und Vergebung der Sünden. 32 Und wir sind seine Zeugen über diese Worte und der heilige Geist, welchen Gott gegeben hat denen, die ihm gehorchen.” (Apostelgescht 5:29-32 LUT)

“3 wie wollen wir entfliehen, so wir eine solche Seligkeit nicht achten? welche, nachdem sie zuerst gepredigt ist durch den HERRN, auf uns gekommen ist durch die, so es gehört haben; 4 und Gott hat ihr Zeugnis gegeben mit Zeichen, Wundern und mancherlei Kräften und mit Austeilung des heiligen Geistes nach seinem Willen.
5  Denn er hat nicht den Engeln untergetan die zukünftige Welt, davon wir reden. 6 Es bezeugt aber einer an einem Ort und spricht: “Was ist der Mensch, daß du sein gedenkest, und des Menschen Sohn, daß du auf ihn achtest? 7 Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen denn die Engel; mit Preis und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände; 8 alles hast du unter seine Füße getan.” In dem, daß er ihm alles hat untergetan, hat er nichts gelassen, das ihm nicht untertan sei; jetzt aber sehen wir noch nicht, daß ihm alles untertan sei. 9 Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist denn die Engel, Jesum, sehen wir durchs Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre, auf daß er von Gottes Gnaden für alle den Tod schmeckte.
10  Denn es ziemte dem, um deswillen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, der da viel Kinder hat zur Herrlichkeit geführt, daß er den Herzog ihrer Seligkeit durch Leiden vollkommen machte. 11 Sintemal sie alle von einem kommen, beide, der da heiligt und die da geheiligt werden. Darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu heißen, 12 und spricht: “Ich will verkündigen deinen Namen meinen Brüdern und mitten in der Gemeinde dir lobsingen. 13 Und abermals: “Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen.” und abermals: “Siehe da, ich und die Kinder, welche mir Gott gegeben hat.” (Hebräer 2:3-13 LUT)

*

Vorhergehend: Diener um der Wahrheit willen Gottes

 Der Gesalbte und der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote

Am ersten Tag für Mazza

Nederlandse versie: Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus

Version Français: Pour la Volonté de Celui qui est plus grand que Jésus

English version: For the Will of Him who is greater than Jesus

+++

 • Boredom with “This Is My Body” (averageus.com)
  how could we possibly become bored with “This is my body given for you?” How could, “This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood,” leave our minds and hearts unaffected? (See Luke 22:19-20)Consider how these words must have astounded the 12 disciples. Imagine their puzzled side-long glances, afraid to speak what must have been on their minds.
  +
  if you’re an average Christian like me, you really appreciate those rare moments when your faith is so eager to receive, so hungry and thirsty for the Bread of Heaven that you feel awash in God’s presence as you receive the bread and wine.
  +
  A Sublime Transcending Unity in Flesh and Blood, by Aaron Everingham
 • Our Passover Lamb (eternalchrist.wordpress.com)
  YHWH established appointed times that the nation of Israel would meet with Him in worship and thanksgiving. There were three feasts in the Spring (Passover, Unleavened Bread and First Fruits); one in the Summer (Pentecost); and three in the Fall (Trumpets, Atonement and Tabernacle).
  Jesus Christ is the fulfillment of these feasts, or appointed times. When He spoke from the cross, It is finished (Jn 19:30), our Lord closed the book on the Old Covenant, and established a New Covenant written in His blood
 • The Covenants and the Most Holy Body and Blood of Christ (insightscoop.typepad.com)
  It is difficult to choose the most ridiculous statement in Dan Brown’s novel, Angels & Demons, but I’ll choose this one, uttered by the “hero,” Robert Langdon: “The practice of ‘god-eating’—that is, Holy Communion—was borrowed from the Aztecs.”

However, the Aztec civilization didn’t develop until the thirteenth century in present-day Mexico, quite a distance from Palestine. Which means Dan Brown—er, Robert Langdon—was only off by 1,200 years and 7,700 miles. Not that I’m surprised, for Brown doesn’t seem to know much of anything about the Old Testament roots of the New Testament.

 • Hebrews 6 (revelationsingrace.wordpress.com)
  Unbelievers fall not just from God’s rest, but also from God himself.
  +
  by offering their sacrifices repeatedly they are showing that they don’t understand that Jesus’ sacrifice defeated sin once and for all. So as long as they don’t understand Christ’s once and for all sacrifice, its impossible for them to have clear consciences and repent from their dead works. That’s why the author goes into the trouble of reexplaining Christ’s sacrifice all through the book of Hebrews.
 • Hebrews 8…A Heavenly Priesthood (simplyjuliana.com)
  Look, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah — not like the covenant that I made with their ancestors on the day I took them by their hands to lead them out of the land of Egypt.
  +
  By saying, a new covenant, He has declared that the first is old. And what is old and aging is about to disappear.
 • Christ’s sacrifice (inhisadventure.com)
  “Maundy” comes from the Latin word mandatum, meaning “command.” This stems from Christ’s words in John 13:34, “A new commandment I give unto you.” It is the first of the three days leading to the Resurrection on Easter Day. These days constitute the most important days in the history of the world for Christians.

Tag Cloud

Age To Come

The Lord Jesus Christ is the last Adam, not the first God-man. ~~~ www.AgeToCome.tk

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock at www.jamesgraybookseller.com

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

%d bloggers like this: