An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Helm des Heils’

Ein von Gott gegebenes Wahrheitswort

“Nehmet auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist;” (Eph 6:17 ELB)“20 indem ihr dies zuerst wisset, daß keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. 21 Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geiste.” (2Pe 1:20-21 ELB)

“9 Gedenket des Anfänglichen von der Urzeit her, daß ich Gott bin, und sonst ist keiner, daß ich Gott bin und gar keiner wie ich; 10 der ich von Anfang an das Ende verkünde, und von alters her, was noch nicht geschehen ist; der ich spreche: Mein Ratschluß soll zustande kommen, und all mein Wohlgefallen werde ich tun;” (Jes 46:9-10 ELB)

“Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen; aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit.” (Jes 40:8 ELB)

“16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, 17 auf daß der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig geschickt.” (2Ti 3:16-17 ELB)

“Und darum danken wir auch Gott unablässig, daß, als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfinget, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmet, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in euch, den Glaubenden, wirkt.” (1Th 2:13 ELB)

“Dies aber ist das ewige Leben, daß sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen.” (Joh 17:3 ELB)

“Heilige sie durch die Wahrheit: dein Wort ist Wahrheit.” (Joh 17:17 ELB)

“Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, auf daß wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben.” (Rö 15:4 ELB)

“Diese aber sind geschrieben, auf daß ihr glaubet, daß Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und auf daß ihr glaubend Leben habet in seinem Namen.” (Joh 20:31 ELB)

“Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: “Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Worte, das durch den Mund Gottes ausgeht.”” (Mt 4:4 ELB)

“6 Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. 7 Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzest, und wenn du auf dem Wege gehst, und wenn du dich niederlegst, und wenn du aufstehst.” (5Mo 6:6-7 ELB)

“und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben, der in Christo Jesu ist.” (2Ti 3:15 ELB)

“Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei.” (Eph 5:17 ELB)

*

 

 

 

Neergeschreven namens God om op te voeden tot een deugdzaam leven

“23  En dit is niet alleen voor hem geschreven, 24 maar ook voor ons, want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we geloven in hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt:” (Romeinen 4:23-24 NBV)

“Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.” (Romeinen 15:4 NBV)

“16 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.” (2 Timotheüs 3:16-17 NBV)

“19  Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. 20 Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, 21 want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.” (2 Petrus 1:19-21 NBV)

“die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monde van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld.” (Handelingen 3:21 NBV)

“De HEER heeft deze woorden-deze, en niet meer-tot u gesproken toen u daar bijeen was. Met een geweldig stemgeluid kondigde hij op de berg zijn geboden af, vanuit vuur en dreigende, donkere wolken, en hij schreef ze op twee stenen platen en gaf die aan mij.” (Deuteronomium 5:22 NBV)

“8 Schrijf alle bepalingen van deze wet heel duidelijk op die stenen.’ 9 Omringd door de Levitische priesters zei Mozes tegen heel Israël: ‘Wees stil en luister, Israël. Vandaag bent u het volk van de HEER, uw God, geworden. 10 Wees hem daarom gehoorzaam en leef zijn geboden en wetten na, zoals ik ze u nu heb voorgehouden.’” (Deuteronomium 27:8-10 NBV)

“2 ‘De geest van de HEER sprak in mij, zijn woorden zijn op mijn tong. 3 De God van Israël heeft gesproken, de rots van Israël heeft over mij gezegd: “Wie rechtvaardig heerst over de mensen, heerst in diep ontzag voor God. 4 Hij is als een stralende morgenzon die na de regens opkomt aan een wolkeloze hemel en met zijn warmte het jonge groen laat opschieten.”” (2 Samuël 23:2-4 NBV)

“Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt? spreekt de HEER.” (Jeremia 23:29 NBV)

“Toen zei hij: ‘Luister, dit zegt de HEER over Zerubbabel: Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen-zegt de HEER van de hemelse machten-maar met de hulp van mijn geest.” (Zacharia 4:6 NBV)

“Ze lieten de woorden en vermaningen die de HEER van de hemelse machten hun door zijn geest bij monde van de vroegere profeten voorhield niet tot zich doordringen, maar sloten zich ervoor af. Daarom werden ze getroffen door de toorn van de HEER van de hemelse machten.” (Zacharia 7:12 NBV)

“Zelf heeft David, geïnspireerd door de heilige Geest, gezegd: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’ ”” (Markus 12:36 NBV)

“‘Broeders en zusters, het schriftwoord waarin de heilige Geest bij monde van David heeft gesproken over Judas, de gids van hen die Jezus gevangen hebben genomen, moest in vervulling gaan.” (Handelingen 1:16 NBV)

“Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat hij bij monde van alle profeten had aangekondigd: dat zijn messias zou lijden en sterven.” (Handelingen 3:18 NBV)

“(12:14) Door een profeet leidde de HEER Israël uit Egypte weg, door een profeet werd Israël gehoed.” (Hosea 12:13 NBV)

“Dit is de troost in mijn ellende: dat uw belofte mij doet leven.” (Psalmen 119:50 NBV)

“Want de lessen van je vader en je moeder zijn een lamp, een licht dat je vermaant en de weg wijst naar het leven.” (Spreuken 6:23 NBV)

“maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.” (Exodus 20:6 NBV)

“De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten.’” (Exodus 24:12 NBV)

“Houd je aan je verplichtingen tegenover de HEER, je God: gehoorzaam hem en neem zijn bepalingen, geboden, rechtsregels en voorschriften in acht, zoals die zijn vastgelegd in de wetten van Mozes. Dan zul je slagen in alles wat je doet en onderneemt,” (1 Koningen 2:3 NBV)

“Blijf volkomen toegewijd aan de HEER, onze God, door zijn voorschriften te volgen en u aan zijn geboden te houden, zoals u dat nu ook doet.’” (1 Koningen 8:61 NBV)

“Of zegt hij dit om ons? Om ons natuurlijk, want het is ook om ons dat er staat: ‘Een ploeger en een dorser werken beiden in de hoop op een aandeel in de oogst.’” (1 Corinthiërs 9:10 NBV)

“Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen.” (1 Corinthiërs 10:11 NBV)

“want de HEER straft wie hij liefheeft, zoals een vader die houdt van zijn zoon.” (Spreuken 3:12 NBV)

“En hij moet zich houden aan de betrouwbare boodschap die in overeenstemming is met de leer, zodat hij in staat is om anderen met heilzaam onderricht te bemoedigen en dwarsliggers terecht te wijzen.” (Titus 1:9 NBV)

“ontuchtplegers, knapenschenders, slavenhandelaars, leugenaars en plegers van meineed. De wet is er voor alles wat indruist tegen de heilzame leer,” (1 Timotheüs 1:10 NBV)

“Iemand die iets anders onderwijst en niet instemt met de heilzame woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer van ons geloof,” (1 Timotheüs 6:3 NBV)

“Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord, houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn.” (2 Timotheüs 1:13 NBV)

“Dát is pas een waar woord! Wijs hen daarom streng terecht, zodat ze een heilzaam geloof krijgen,” (Titus 1:13 NBV)

“Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht: ‘Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt,” (Hebreeën 12:5 NBV)

“Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’” (Johannes 2:17 NBV)

“De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is Geest, en leven.” (Johannes 6:63 NBV)

“23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. 24 Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. 25  Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. 27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28  Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. 29 Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. 30 Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij, 31 maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.’” (Johannes 14:23-31 NBV)

“Jezus zei: ‘Wat ik onderwijs heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft.” (Johannes 7:16 NBV)

“Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken.” (Johannes 12:49 NBV)

“10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. 11 Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. 12  Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. 13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. 15  Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18  Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.” (Johannes 14:10-18 NBV)

“Ze werden het niet met elkaar eens en gingen uiteen, maar niet voordat Paulus nog een laatste woord had gesproken: ‘Volkomen terecht heeft de heilige Geest bij monde van de profeet Jesaja tegen uw voorouders gezegd:” (Handelingen 28:25 NBV)

“10  Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. 14 Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15 de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16 en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17 Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.” (Efeziërs 6:10-17 NBV)

“maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding.” (1 Thessalonicen 5:8 NBV)

“De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is Geest, en leven.” (Johannes 6:63 NBV)

“Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.” (Hebreeën 4:12 NBV)

“die hoeft zijn ouders geen eerbied te tonen.” Zo ontkracht u het woord van God uit eerbied voor uw eigen traditie.” (Mattheüs 15:6 NBV)

“en zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel meer van dit soort dingen.’” (Markus 7:13 NBV)

“als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord.” (1 Petrus 1:23 NBV)

“De apostelen en de gemeenteleden in Judea hoorden dat ook de heidenen Gods woord hadden aanvaard.” (Handelingen 11:1 NBV)

“Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het woord van God dat ook werkzaam is in u, die gelooft.” (1 Thessalonicen 2:13 NBV)

“Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan.” (1 Thessalonicen 4:15 NBV)

“Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping.” (Jakobus 1:18 NBV)

*

+

Écrit pour Dieu de mettre à une vie vertueuse

Denn Gott aufgeschrieben, um bis zu einem tugendhaften Leben zu erwecken

Neergeskryf namens God om op te voed tot ‘n deugsame lewe

Jehova kann veranlassen, dass er steht

Jehovah kan hem staande houden

Jehovah kan hom staande hou

Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren

De heilige geest zal alle dingen welke gezegd zijn in herinnering terugbrengen

++

  1. Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen
  2. Ewige woord dat alles vertel
  3. Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)
  4. Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing
  5. Hele Skrif deur God geïnspireer om in die waarheid te onderrig en dwaling te bestry
  6. Bibel, Schwert des Geistes, in die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes
  7. Bibel, Helm des Heils, nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung und zur Züchtigung
  8. Bibel Gott redet Worte zu unserer Belehrung geschrieben

+++

Denn Gott aufgeschrieben, um bis zu einem tugendhaften Leben zu erwecken

 

 

“23  Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, 24 sondern auch unsertwegen, denen es angerechnet werden soll, weil wir an den glauben, welcher Jesus, unsern Herrn, auferweckt hat von den Toten, {#Rö 15:4; Rö 10:9; 1Pe 1:21}” (Römer 4:23-24 ZB_1931)

“Denn alles, was vormals geschrieben worden ist, das ist zu unsrer Belehrung geschrieben, damit wir durch die Standhaftigkeit und durch den Trost der Schriften die Hoffnung haben. {#Rö 4:23 24; 1Kor 10:11; 2Ti 3:16}” (Römer 15:4 ZB_1931)

“16 Jede von Gottes Geist eingegebene Schrift ist auch nütze zur Lehre, zur Überführung (des Sünders), zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, {##2Pe 1:19-21} 17 damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig ausgerüstet.” (2 Timotheus 3:16-17 ZB_1931)

“19  und so ist uns das prophetische Wort, das wir haben, fester geworden, und ihr tut gut, darauf zu achten als auf ein Licht, das an einem dunkeln Orte scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen, 20 indem ihr dies zuerst erkennt, dass keine Weissagung der Schrift durch (des Propheten) eigne Deutung (der Zukunft) zustande kommt. 21 Denn niemals ist eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht worden, sondern durch den heiligen Geist getrieben haben Menschen von Gott aus geredet. {##2Ti 3:16 17; 1Pe 1:10-12}” (2 Petrus 1:19-21 ZB_1931)

“den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Herstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen, von Ewigkeit her ausgesandten Propheten geredet hat. {#Apg 1:11; Kol 3:1; 1Kor 15:25 28}” (Apostelgescht 3:21 ZB_1931)

“Diese Worte redete der Herr auf dem Berge zu eurer ganzen Gemeinde, mitten aus dem Feuer, dem Gewölk und Dunkel, mit lauter Stimme, und weiter nichts. Und er schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln und gab sie mir. {##2Mo 31:18}” (5Mose 5:22 ZB_1931)

“8 Und du sollst alle Worte dieses Gesetzes recht deutlich auf die Steine schreiben. 9 Und Mose, samt den levitischen Priestern, sprach zu ganz Israel also: Sei stille und höre, Israel! Heute bist du zum Volke des Herrn, deines Gottes, geworden. 10 Darum sollst du auf das Wort des Herrn, deines Gottes, hören und tun nach seinen Geboten und Satzungen, die ich dir heute gebe.” (5Mose 27:8-10 ZB_1931)

“2 Der Geist des Herrn redet in mir, /und sein Wort ist auf meiner Zunge. / 3 Gesprochen hat der Gott Jakobs, /zu mir geredet der Fels Israels: /Wer gerecht herrscht über die Menschen, /wer herrscht in der Furcht Gottes, / 4 der strahlt wie das Licht am Morgen, /wie die Morgensonne ohne Wolken, /die nach dem Regen Grün aus der Erde sprossen lässt. /{V. 4-7: Versreihenfolge in Originalüs: V 4: 6: 7: 5}” (2 Samuel 23:2-4 ZB_1931)

“Ist nicht mein Wort wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? {#Heb 4:12}” (Jeremia 23:29 ZB_1931)

“Da hob er an und sprach zu mir: {die wirkliche Fortsetzung zu V. 6a folgt augenscheinlich erst in V. 10b-14, während die V. 6b-10a ein selbständiges Stück bilden.} Dies ist das Wort des Herrn über Serubbabel: Nicht durch Heeresmacht und nicht durch Gewalt, sondern durch meinen Geist! spricht der Herr der Heerscharen. {#Hag 2:5}” (Sacharja 4:6 ZB_1931)

“Sie machten ihr Herz hart wie Diamant, sodass sie die Weisung und die Worte nicht hörten, die der Herr der Heerscharen durch seinen Geist mittelst der frühern Propheten sandte. So kam denn vom Herrn der Heerscharen ein gewaltiger Zorn (über sie). {#Jes 48:4; Jer 5:3}” (Sacharja 7:12 ZB_1931)

“David selbst hat durch den heiligen Geist gesagt: “Der Herr sprach zu meinem Herrn: /Setze dich zu meiner Rechten, /bis ich hinlege deine Feinde/unter deine Füsse!” {#Ps 110:1}” (Markus 12:36 ZB_1931)

“Ihr Brüder, das Schriftwort musste erfüllt werden, das der heilige Geist durch den Mund Davids im voraus gesagt hat über Judas, der denen, die Jesus gefangennahmen, zum Führer wurde. {#Ps 41:9; Joh 13:18; Mt 26:23; Lu 22:47}” (Apostelgescht 1:16 ZB_1931)

“Gott aber hat das, was er durch den Mund aller Propheten vorherverkündigt hat, dass nämlich sein Christus leiden werde, auf diese Weise erfüllt. {#Lu 24:25-27; Jes 53:5}” (Apostelgescht 3:18 ZB_1931)

“(12:14) Und durch einen Propheten führte der Herr Israel aus Ägypten herauf, und durch einen Propheten ward es behütet.” (Hosea 12:13 ZB_1931)

“Das ist mein Trost in meinem Elend, /dass deine Verheissung mich am Leben erhält. /” (Psalmen 119:50 ZB_1931)

“Denn eine Leuchte ist das Gebot und die Weisung ein Licht, /und ein Weg des Lebens sind Rüge und Zucht, /{#Ps 119:105}” (Sprüche 6:23 ZB_1931)

“der aber Gnade übt bis ins tausendste Geschlecht an den Kindern derer, die mich lieben und meine Gebote halten.” (2 Mose 20:6 ZB_1931)

“Da sprach der Herr zu Mose: Steige herauf zu mir auf den Berg und bleibe daselbst, dass ich dir die steinernen Tafeln gebe, die Gesetze und Gebote, die ich aufgeschrieben habe, sie zu unterweisen.” (2 Mose 24:12 ZB_1931)

“Tue getreu deine Pflicht gegen den Herrn, deinen Gott, indem du in seinen Wegen wandelst und seine Satzungen und Gebote, seine Rechte und Verordnungen hältst, wie im Gesetze Moses geschrieben steht, auf dass du Glück habest in allem, was du tust, und überall, wohin du dich wendest, {#Jos 1:7}” (1 Könige 2:3 ZB_1931)

“Und euer Herz soll ganz dem Herrn, unserm Gott, gehören, sodass ihr in seinen Satzungen wandelt und seine Gebote haltet wie an diesem Tage.” (1 Könige 8:61 ZB_1931)

“oder sagt er es ganz und gar um unsertwillen? Um unsertwillen nämlich steht geschrieben, dass der Pflügende auf Hoffnung hin pflügen soll und der Dreschende auf Hoffnung hin (dreschen soll), dass er Anteil (am Ertrag) erhalte. {#Jak 5:7}” (1 Korinther 9:10 ZB_1931)

“Dies aber widerfuhr jenen als Exempel; geschrieben aber wurde es zur Warnung für uns, denen das Ende der Welt nahe bevorsteht. {#Rö 15:4; Heb 4:11; 1Pe 4:7}” (1 Korinther 10:11 ZB_1931)

“denn wen der Herr liebhat, den züchtigt er/wie ein Vater den Sohn, dem er wohlwill. {#Hio 5:17; Off 3:19}” (Sprüche 3:12 ZB_1931)

“festhaltend an dem der Lehre entsprechenden, zuverlässigen Wort, damit er imstande sei, auf Grund der gesunden Lehre sowohl zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu überführen. {##2Ti 4:2}” (Titus 1:9 ZB_1931)

“Unzüchtige, Knabenschänder, Sklavenhändler, Lügner, Meineidige, und wenn sonst etwas der gesunden Lehre entgegensteht, {##1Ti 6:3; 1Kor 6:9-11}” (1 Timotheus 1:10 ZB_1931)

“WENN jemand (dem Evangelium) Fremdes lehrt und nicht gesunden Worten, (nämlich) denen unsres Herrn Jesus Christus, und der Lehre beitritt, die der Frömmigkeit gemäss ist, {#Ga 1:6-9; 2Ti 1:13}” (1 Timotheus 6:3 ZB_1931)

“Halte fest am Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist! {##1Ti 6:3; Tit 2:1}” (2 Timotheus 1:13 ZB_1931)

“Dieses Zeugnis ist wahr; und aus diesem Grunde überführe sie mit Strenge, damit sie gesund werden im Glauben {##2Ti 4:2}” (Titus 1:13 ZB_1931)

“und habt den Zuspruch vergessen, der zu euch wie zu Söhnen redet: “Mein Sohn, achte die Züchtigung des Herrn nicht gering/und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst; /{V. 5-6: #Spr 3:11 12; Hio 5:17; Off 3:19; 1Kor 11:32}” (Hebräer 12:5 ZB_1931)

“Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht: “Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren.” {#Ps 69:9}” (Johannes 2:17 ZB_1931)

“Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch hilft nichts; die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. {##2Kor 3:6}” (Johannes 6:63 ZB_1931)

“23 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. {V. 21; #Mt 18:20; 2Kor 6:16; Eph 3:17-19} 24 Wer mich nicht liebt, befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. {#Joh 7:16 17} 25  Dies habe ich zu euch geredet, während ich noch bei euch bin. 26 Der Beistand {s. Anm. zu V. 16.} aber, der heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. {V. 16; #Mt 10:19 20} 27 Frieden lasse ich euch zurück, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz lasse sich nicht beunruhigen und verzage nicht! {V. 1; #Joh 16:33; Php 4:7; Rö 5:1} 28  Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe: Ich gehe hin und komme zu euch. Wenn ihr mich liebtet, hättet ihr euch gefreut, dass ich zum Vater gehe; denn der Vater ist grösser als ich. {V. 3 18 23} 29 Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist. {#Joh 13:19; Joh 16:4; Mt 24:25} 30 Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden; denn es kommt der Fürst der Welt. Und an mir findet er nichts; {#Joh 12:31; Joh 16:11; Eph 2:2} 31 aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat. (Darum) stehet auf, lasset uns von hier weggehen! {#Joh 10:18; Mt 26:46}” (Johannes 14:23-31 ZB_1931)

“Da antwortete ihnen Jesus und sprach: Meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat; {#Joh 8:26 28; Joh 12:49; Joh 14:24}” (Johannes 7:16 ZB_1931)

“Denn ich habe nicht von mir aus geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir Auftrag gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. {#Joh 8:26 28}” (Johannes 12:49 ZB_1931)

“10 Glaubst du nicht, dass ich im Vater (bin) und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, rede ich nicht von mir aus; der Vater aber tut seine Werke, indem er bleibend in mir ist. {#Joh 12:49} 11 Glaubet mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist; wo nicht, so glaubet es (doch) um der Werke selbst willen! {#Joh 10:25 38} 12  Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun und wird grössere als diese tun; denn ich gehe zum Vater, {#Mt 17:20; Apg 2:41} 13 und was ihr in meinem Namen erbitten werdet, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. {#Joh 15:7; Mr 11:24} 14 Wenn ihr in meinem Namen etwas erbitten werdet, {and. alte Textzeugen haben: “Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun.”} werde ich es tun. {#Joh 16:23 24; 1Jo 5:14 15} 15  Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten, {#Joh 15:10; 1Jo 5:3} 16 und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen andern Beistand {im Grundtext: “Paraklet,” d.h. w: “ein (zur Hilfe) Herbeigerufener”; damit ist gemeint ein Rechtsbeistand o Fürsprecher} geben, damit er in Ewigkeit bei euch sei, {V. 26; #Joh 15:26; Joh 16:7; 1Jo 2:1} 17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht erkennt. Ihr erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. {#Joh 16:13; Mt 10:20; Rö 8:26} 18  Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen; ich komme zu euch. {#Mt 28:20}” (Johannes 14:10-18 ZB_1931)

“Indem sie aber untereinander uneins waren, brachen sie auf, nachdem Paulus (noch) den einen Ausspruch getan hatte: Trefflich hat der heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern geredet,” (Apostelgescht 28:25 ZB_1931)

“10  IM übrigen werdet gekräftigt im Herrn und in der Macht seiner Stärke! {##1Kor 16:13} 11 Ziehet die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels standhalten könnt! {##1Pe 5:8 9; 2Kor 10:4} 12 Denn unser Ringkampf geht nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Gewalten, wider die Mächte, wider die Beherrscher dieser Welt der Finsternis, wider die Geisterwesen der Bosheit in den himmlischen Regionen. {#Eph 2:2; Lu 22:31; Hio 1:6} 13 Darum ergreifet die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage Widerstand leisten und alles vollbringen und standhalten könnt! 14 So haltet nun stand, an euren Lenden gegürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit {#Lu 12:35; 1Pe 1:13; 1Th 5:8; Jes 11:5} 15 und beschuht an den Füssen mit Bereitschaft für das Evangelium des Friedens, {#Jes 52:7} 16 und ergreifet bei dem allem den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen werdet löschen können! {#Spr 30:5; Ps 91:5} 17 Und nehmet an euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist! {##1Th 5:8; Heb 4:12; Jes 59:17}” (Epheser 6:10-17 ZB_1931)

“wir aber, die wir dem Tage angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit der Hoffnung des Heils als (wie mit einem) Helm. {#Eph 6:14-17; Jes 59:17}” (1 Thessalonich 5:8 ZB_1931)

“Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch hilft nichts; die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. {##2Kor 3:6}” (Johannes 6:63 ZB_1931)

“Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und hindurchdringend bis zur Scheidung von Gelenken und Mark der Seele und des Geistes und ein Richter der Gedanken und der Gesinnung des Herzens; {#Eph 6:17; Jer 23:29}” (Hebräer 4:12 ZB_1931)

“der braucht seinen Vater und seine Mutter nicht zu ehren; und so habt ihr das Wort Gottes eurer Überlieferung wegen ungültig gemacht.” (Matthäus 15:6 ZB_1931)

“und macht damit das Wort Gottes ungültig durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt; und Ähnliches der Art tut ihr viel.” (Markus 7:13 ZB_1931)

“denn nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem seid ihr wiedergeboren durch Gottes lebendiges und bleibendes Wort. {#Joh 1:13; Jak 1:18}” (1 Petrus 1:23 ZB_1931)

“DIE Apostel nun und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Heiden das Wort Gottes angenommen hatten. {#Apg 10:44-48; 1Th 2:13; Apg 8:14; V 22}” (Apostelgescht 11:1 ZB_1931)

“UND deshalb danken auch wir Gott unablässig, dass ihr das von uns gepredigte Wort Gottes, als ihr es empfingt, aufgenommen habt nicht als Wort von Menschen, sondern, wie es (das) in Wahrheit ist, als Wort Gottes, das in euch, den Gläubigen, auch wirksam ist. {##1Th 1:2}” (1 Thessalonich 2:13 ZB_1931)

“Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben, die wir bis zur Wiederkunft des Herrn übrigbleiben, den Entschlafenen nicht zuvorkommen werden. {##1Kor 15:23 51}” (1 Thessalonich 4:15 ZB_1931)

“Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe wären. {##1Pe 1:23}” (Jakobus 1:18 ZB_1931)

*

 

 +

Vorheriger Artikel

Neergeskryf namens God om op te voed tot ‘n deugsame lewe

Wahren Gott gibt sein Wort für immer Weisheit

Allmächtige Gott denn kein Mensch wird leben, der Dich sieht

Der heilige Geist wird euch an alle Dinge erinnern

Freigeben von Gottes Reichtum und Weisheit

Jehova kann veranlassen, dass er steht

Jehovah kan hem staande houden

Jehovah kan hom staande hou

++

Bibel, Schwert des Geistes, in die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes

Bibel, Helm des Heils, nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung und zur Züchtigung

Bibel Gott redet Worte zu unserer Belehrung geschrieben

Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing

Hele Skrif deur God geïnspireer om in die waarheid te onderrig en dwaling te bestry

+++

Reformation II: Die Hochachtung der Heiligen Schrift

Chicago-Erklärung – Artikel I

Lukas 16, 31

Hebräer 4,12-13

Tag Cloud

Age To Come

The Lord Jesus Christ is the last Adam, not the first God-man. ~~~ www.AgeToCome.tk

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

%d bloggers like this: