An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Internet’

Enkele nieuwe websites om mensen tot God te brengen

Helpende websites om voor te bereiden op de laatste dagen

Wanneer u weet of denkt dat we dichter bij de Laatste Dagen komen kan u misschien beseffen welk belang het heeft om een doorgezette prediking te voeren.

Voor de prediking kan men huis aan huis gaan, maar dan krijgt men wel meer de deur dicht gegooid in de neus. Ook komt het niet altijd gelegen wanneer wij aanbellen. Makkelijker is om steeds een open deur naar de mensen aan te bieden wanneer zij maar willen kijken of luisteren. Met het internet krijgen wij zulk een prachtig medium aangeboden waarbij mensen op het ogenblik dat zij willen van alles kunnen lezen. Maar dan moet het natuurlijk voor hen ter beschikking en vindbaar zijn op het wereldwijde net. daarom is het ook erg belangrijk indien er bepaalde websites zijn om mensen tot God te brengen dat anderen deze kenbaar maken aan de mensen rondom hen. Indien meerdere mensen het woord verspreiden kunnen ook meerdere mensen er van horen en het weten te vinden.

Nu wij moeilijkere tijden tegemoet zullen gaan kan het fijn zijn als mensen een plekje weten te vinden waar zij soelaas kunnen vinden. Het kan interessant zijn om enige troost te kunnen aanbieden aan anderen door hen zulke plekjes van troost kenbaar te maken. Ook wij willen helpen in het aanbieden van materiaal om zich zelf sterk genoeg te maken om de komende problemen te kunnen weerstaan. Om jezelf immuun tegen de tegenstander van de wereld zijn Schepper te maken, zijn drie Nederlandstalige websites gecreëerd met daarnaast twee-eiige tweelingbroertjes in het Engels.

Ieder van hen zijn gericht op mensen die op zoek zijn naar God en/of gericht zijn op degenen die op zoek zijn naar het opbouwen van een goede relatie met God, de Goddelijke Schepper, met Zijn zoon, en in harmonie met Zijn schepping te komen.

Het is niet altijd gemakkelijk om op te staan tegen de behandeling van deze kapitalistische en over-consumerende hele wereld, maar we kunnen ons harnas en elkaar helpen om sterk in de komende tijden van verleiding en oproer zijn.

Relating to God (Weebly website) About page

Relating to God (Weebly website) About page

De mens kan God niet zien en leven (Exodus 33:20), maar we geloven dat de mens een zeer goede relatie met deze onzichtbare God kan opbouwen. Ook al mag Die God boven alle goden, voor veel mensen in de wereld nog een onbekende God zijn en willen velen in onze contreien niet over Hem weten, moeten wij het toch tot onze taak nemen om Zijn Naam te verspreiden. Daarom zouden we graag meer mensen deze liefdevolle God, die wil een liefdevolle vreedzame relatie met Zijn schepselen te hebben, leren kennen . “Met betrekking tot God” of “Relating to God” en de relatie met God – blog “Relating to God – Blog” willen een idee geven hoe mensen op zoek kunnen gaan naar God, hoe er toe te zien om de juiste weg in het leven in te slaan om op de juiste manier God te vinden, en hoe een degelijke sterke band met de mensen om ons heen met Jezus Christus, de zoon van God en met God op te bouwen, zodat de hemelse Vader blij met ons kan zijn.

Ons leven is beperkt in de tijd en het is van cruciaal belang om het beste van te maken. De vijf nieuwe websites zullen proberen om hun lezers te laten zien hoe we in staat zijn om het beste van ons leven te maken en hoe we een nog beter leven in de toekomst kunnen waarborgen.

De Nederlandse websites de vormen met elkaar een drieluik. Als een driemaster wil het door de drukke en woelige wateren van dit systeem der tijden en dingen varen en mensen naar de veilige haven brengen die er klaar ligt voor iedereen die tot God wil te komen en Hem toebehoren.

Op zoek naar God - 1° Component of the triptych about looking for God and the way to Him to come into a good relationship.

Op zoek naar God – 1° Component of the triptych about looking for God and the way to Him to come into a good relationship. – Openingsluiik van de triptiek rond onze houding tegenover God

De eerste component van de Nederlandstalige sites is speciaal gemaakt voor degenen die niet veel over God weten en zich afvragen of Hij wel bestaat en wat Hij voor ons kan doen. Omdat het voor degenen die op zoek zijn naar Waarheid en God is ontworpen, heeft het de toepasselijke titel “Op zoek naar God“.

De tweede component wil laten zien dat er in deze wereld verschillende wegen voor ons liggen maar dat het aan ons is om de juiste wegen in te slaan. We kunnen kiezen uit vele paadjes, voet-, auto- en en snelwegen, maar welke wij best kiezen om onze bestemming te bereiken ligt hier voor. Alsook wordt er de vraag gesteld welke bestemming je wil bereiken?

De weg naar God (The Way to God; 2° component of triptych)

De weg naar God (The Way to God; 2° component of triptych)

Met ‘De Weg naar God ” willen we laten zien dat de Nazarener rabbi Jeshua (Jezus Christus) de weg is die we moeten volgen om God te kunnen bereiken. Deze tweede component wordt (gedeeltelijk) geïntegreerd in de “Relating to God” (Met betrekking tot God) sites (maar dan in het Engels).

God vinden - Gereedsschapspagina (Tools page of Finding God)

God vinden – Gereedsschapspagina (Tools page of Finding God)

Als laatste deel in het drieluik kunt u “God Vinden” aantreffen. Dit derde deel pakt de belangrijke kwestie van het vinden van God aan en overschouwd hoe wij kinderen van God moeten zijn en hoe wij ons moeten verhouden in het bondgenootschap met God. De daar besproken onderwerpen gesproken maken ook deel uit van de “Met betrekking tot God” of “Relating to God” sites.

Wij geloven dat alle mensen in staat moeten zijn om de stem van God te horen, Zijn wonderwerken te zien, en Zijn Woorden te vinden om deze en Hem die ze voorzien heeft gemakkelijk te begrijpen. Daarom willen wij het goede nieuws van het komende Koninkrijk verkondigen op het internet om zoveel mogelijk mensen te bereiken. De nieuwe websites moeten hiertoe een bijdrage leveren.

Degenen die Waarheid en God, kennen en liefhebben, moeten degenen zijn die bereid zijn om mee te helpen om de goede boodschap te verspreiden. Ook u kan helpen om het goede nieuws te verspreiden door toezending van onze boodschappen en door hen aardig te vinden en ze te delen op de sociale media, zodat meer mensen met deze teksten kunnen geconfronteerd worden.

Als u het schrijven u niet bepaalt ligt, hoeft u geen artikelen zelf te schrijven, maar dat neemt niet weg dat u niet artikelen van anderen zou kunnen doorzenden naar anderen.  Ook al heb je geen pennenkriebels hoef je niet te denken dat je niet zou kunnen helpen in het predikingswerk. Het Woord verder te laten rondgaan in de wereld is onderdeel van onze predikingstaak die door Jezus werd opgedragen aan zijn volgelingen.  Door de teksten van die nieuwe websites en van reeds bestaande websites aan anderen kenbaar te maken kan u ook mee getuigen.

Met deze vijf nieuwe websites van de Belgische Christadelphians wordt de hoop uitgesproken om het Evangelie tot nog meer mensen te brengen. Waar je ook bent, welke taal je ook maar spreekt, kun je anderen in contact brengen met die websites, zodat ze meer materiaal te lezen en te onderzoeken krijgen alsook om hen te helpen om de Heilige Schrift beter te begrijpen.

Mogen wij rekenen op u, studenten van de Bijbel en iedereen die geïnteresseerd is in God, om het bestaan van deze nieuwe websites en de reeds bestaande ouder websites te delen aan mensen om ook hen in een goede relatie met God, Jezus en elkaar te brengen?

 

U toegenegen,

Relating to God

+

An English version about this subject: Helping websites to prepare for the last days

++

Find additionally to read:

 1. For those on the Quest of their life
 2. A way to prepare for the Kingdom
 3. A Word and helping sites to give answers
 4. When looking for God or wanting to relate to the Most High Divine God

+++

Helping websites to prepare for the last days

When you know or think we could be coming closer to the Last Days it can be interesting to have some comfort in helping material to make yourself strong enough to withstand the coming troubles. To make yourself immune against the adversary of the world its Creator, two new websites in English and three in Dutch came unto the market.

All of them are directed to those people who are looking for God and/or are aiming at those who are looking to build up a good relationship with God, the Divine Creator and to come in harmony with His creation.

It is not always easy to stand up against the treatment of this capitalist and over-consuming world, but we can armour us and help each other to be strong in the coming times of temptation and of uproar.

Relating to God (Weebly website) About page

Relating to God (Weebly website) About page

Man can not see God and live (Exodus 33:20), but we do believe man can have a very good relation with this unseen God, Who is for many people in the world also an unknown God. Therefore we would love to get more people to know this loving God who wants to have a loving peaceful relationship with His creatures. “Relating to God” and Relating to God – blog” want to give an idea how to look for God, how to see and to take the right way to God, how to find God and how to make such a strong connection with the people around us, Jesus Christ, the son of God and with God so that the heavenly Father may be pleased with us.

Relating to God - Blog (WordPress) Relating-to God is it possible - article.

Relating to God – Blog (WordPress) Relating-to God is it possible – article.

Our life is limited in time and it is crucial to make the best of it. The five new websites shall try to show their readers how we are able to make the best of our life and how we can ensure an even better life in the future.

The Dutch websites together are forming a triptych. As a three-master it wants to sail trough heavy waters of this system of times and things and bring people into the safe harbour which is prepared for all who want to come to God.

Op zoek naar God - 1° Component of the triptych about looking for God and the way to Him to come into a good relationship.

Op zoek naar God – 1° Component of the triptych about looking for God and the way to Him to come into a good relationship.

The first component is especially created for those who do not known much about God and wonder if He exists and what He can do for us. Being for those who are looking for God it has the appropriate title “Op zoek naar God” (Looking for God). The second component wants to show that in this world we do have different roads in front of us. We can choose out of many highways, but which one do we best choose to reach our destination? And which destination do you want to reach?

De weg naar God (The Way to God; 2° component of triptych)

De weg naar God (The Way to God; 2° component of triptych)

With “De Weg naar God” (The Way to God) we want to show that the Nazarene rabbi Jeshua (Jesus Christ) is the way to God we should follow. This second component shall (for parts) also be integrated in the “Relating to God” sites (but than in English).

God vinden - Gereedsschapspagina (Tools page of Finding God)

God vinden – Gereedsschapspagina (Tools page of Finding God)

As final part in the triptych you may find “God vinden” (Finding God), which shall tackle the important matter of finding God and to make an ally with God. The subjects spoken off there shall also be spoken off at the “Relating to God” sites.

We believe all people should be able to hear the Voice of God and find His Words to read easily. Therefore we want to proclaim the Good News of the coming Kingdom on the internet to reach as many people as possible. Those who know and love God already should be the ones who help to spread the Good Message. You too, can help to spread the good news by forwarding our messages and by liking them and sharing them on social media so that more people may come confronted with them.

If you do not have the writing pen in you, you do not have to think you can not help in the preaching work. Getting word around is part of our preaching work you can do as well. Witnessing comprehends the sharing of the material available to come to more knowledge. With those five new websites the Belgian Christadelphians do hope to bring the Gospel message to even more people. Wherever you are, whichever language you speak, you can bring others in contact with those websites so that they may find more material to read and to examine and to help them to comprehend the Holy Scriptures.

May we count unpon you, students of the Bible and all those interested in God, to share the existence of those new websites and the already existing and older websites to bring people in a good relationship with God, Jesus and each other?

++

Find additionally to read:

 1. For those on the Quest of their life
 2. A way to prepare for the Kingdom
 3. A Word and helping sites to give answers
 4. When looking for God or wanting to relate to the Most High Divine God

+++

Uit de oude doos: Belgische Bijbelstudenten op het Wereldwijde Net

Mits de website van de Vereniging voor Bijbelstude zal worden opgegeven willen wij toch nog enkele artikelen bewaren voor het nageslacht en ons eigen archief.

In 2010 schreven wij de 25ste oktober om 4:44 am:

De Belgian Biblestudents – Belgische Bijbelstudenten zijn nu ook op het wereldwijde net te vinden.

First article for the opening of the WordPress site of the Belgian Bible Students - Eerste artikel bij de opening van de WordPress site van de Belgische Bijbel Studenten

November 2005
First article for the opening of the WordPress site of the Belgian Bible Students – Eerste artikel bij de opening van de WordPress site van de Belgische Bijbel Studenten

De Belgian Biblestudents of Belgische Bijbelstudenten waren midden van 2010 over gegaan om zich meer kenbaar te maken. Hiertoe leek het Wereldwijde Internet de ideale manier. Op 2 Juli 2010 brachten zij Getuigen voor God en Christus op de Microsoft Networks Space van Bible Students from Belgium Bijbelstudenten uit België – Windows Live Space .
Nu zijn zij echter geconfronteerd geworden dat deze wijze van publiceren via Windows Live opgeheven wordt. Daarom hebben zij ook de overstap gewaagd naar de update en verandering naar  WordPress.  Nu blijkt echter dat de teksten die op  Windows Live Space  waren geplaatst niet automatisch konden overgebracht worden op het nieuwe platform. Hiertengevolge moeten wij al de teksten nu manueel overbrengen welk nog een tijdje in beslag zal nemen.
Graag wensen wij al de lezers van dit platform ook al uit te nodigen op onze pagina’s. Iedereen is welkom bij  de Belgische/Belgian Biblestudents: Belgian Biblestudents – Belgische Bijbelstudenten .
"Vele kerken" one of the first articles by the opening of the WordPress site Belgian Bible Students - Tussen de "Vele kerken" konden de Belgische Bijbelstudenten sinds 2011 op een WordPress site de mensen aanspreken

“Vele kerken” one of the first articles by the opening of the WordPress site Belgian Bible Students – Tussen de “Vele kerken” konden de Belgische Bijbelstudenten sinds 2011 op een WordPress site de mensen aanspreken

De komende dagen zullen wij een beeld trachten te scheppen van de reden waarom er zo veel verschillende kerken zijn en waarom doorheen de geschiedenis van het Christendom er steeds mensen waren die er de voorkeur aan gaven zich enkel te houden aan het Woord van God in plaats aan de vele geschriften die er doorheen de geschiedenis ontstonden rond religie en God. Wij zullen laten zien waarom er veel theologen de verkeerde kant uitgingen en zand in de ogen strooiden van vele mensen.

Voor hen die werkelijk willen te weten komen wat God van hen verlangt is het niet slecht om te beseffen wat er door de eeuwen heen verkeer is gegaan en waar de klepel hangt.
De Belgische Bijbelstudenten hopen met hun overzicht van de Geschiedenis van het Christendom en de Christenheid een beeld te scheppen van de positie van de student van de Bijbel.
Dus kijk de komende dagen uit naar artikels over de invloeden van de Hellenisten, Renaissance, de Hervormingsbeweging, Campbell, Thomas, Russell en andere op Belgian Biblestudents – Belgische Bijbelstudenten.

 +++

Different approach in organisation of services #3

Radio calls and booklets

Today the Jehovah Witnesses are the biggest known Bible Student Group in Belgium. At first they could find Bible Students groups associating with them and start growing from the previous preparations of those groups. But they too had to see members leaving them.

Français : Jumet (Charleroi - Belgique) - Chap...

Français : Jumet (Charleroi – Belgique) – Chapelle Notre Dame de Heigne (XIIe siècle) (Photo credit: Wikipedia)

As result of the broadcastings in the mid 20° century, in French and sponsored by the Brethren of Dawn from the U.S; 3 Belgian families were interested in the Present Truth. It was Brother Armand Lechien who got in touch with Brother Félix Pilarski through the mail service of Radio Luxemburg: Brother Félix aimed him towards Jumet. These 3 families left the movement they were members of (the Jehovah Witnesses) because they thought the teachings they heard were not in harmony

with the Scriptures. The Polish-Belgian Brother and Sister Wlodarski had got French brethren and sisters in their circles and found more brethren from the French Association des étudiants de la Bible coming more and more frequently to serve the Word of God (brother François Wozniak, Kosmalski A. Liszka, T. Kubiak, J., Osorowski S.,TF et Ed. Pilarski, Speil, a few from Saint Etienne and many others …..); the family Kula, their younger daughter and one son attended the meetings, in the following years just like in France, pilgrim brethren came from the United States and later from Poland.

Courcelles coal mine ” 6 périer ” Souvret

The families – Armand et Louise Lechien – Ernest et Helena Duchateau –  Edmond et Jeanne Henrioule decided to have meetings during the week (on Wednesday and Thursday) to study the Figures of the Tabernacle. With their agreement, the families Wlodarski and Kula joined them. The studies were held in two languages with the help of a translator (2 languages were spoken French and Polish).

Brother Félix Pilarski and other brethren worked a lot for these meetings because they spoke French perfectly.
Brother Félix Pilarski made a handsome contribution to the development of the meeting of Courcelles with edifying biblical discourses and his visits. He was also personally active in the country of Liège and in Brussels where he had a deposit of booklets. Other brethren also paid many visits; among them we can mention Brother Joseph Wozniak, Adolphe Debski, and others.
After Brother Ernest Duchateau died suddenly, meetings continued for some time. When Brother Lechien died after a quite long disease, we could see a repetitive thing around the house churches, the ecclesia of Courcelles disappeared in the mid 70’s.

Former town hall of Jumet, where the film “Why did He come to earth?” of the Bible Students was given.

On October 24th 1987, the ecclesia of Jumet organised two projections of the film “Why did He come to earth?” in the community City Hall of Charleroi. Those shows were announced with advertising: posters in public places, advertising in the city with loudspeakers, spots on local newspapers radio and TV, display on electronic screens, distribution of leaflets.
More than hundred persons attended these film projections. Leaflets and tracts were given to the participants but only few asked for further information and other booklets.

Soothed to sleep with man’s talk

Very soon in history the majority in Christendom went running after the false teachers. The myths were more pleasing to the ear than the actual truth. They were soothed to sleep with it. Early on the Brothers, as true followers of the Lord Jesus Christ, were in the minority. Their faith of the true gospel was of ‘origin’ pure, by the human impurities it was swung back and forth by the years gone.

In Belgium and the Netherlands remained Bible Faithful following Jesus’ command and continued preaching the gospel of the kingdom of God.
The first nor the second world war had kept them from it, even though many of them were anxiously looking forward to the action of the two warring camps, because they were against fighting, and because they adhered to a faith that was not liked by anyone.

That Jesus and his apostles spoke about the news that there would be established a Kingdom on earth, that would be ruled by Jesus Christ and in which the faithful of all ages would have a place alongside their Lord: i.e. as co-rulers, this sounded obviously not fine in the ears for them (the German Fuehrer wished to be the only ruler). But the cheerful message for humanity survived now the fight under people and brought unprecedented peace in some families.

The doctrine of Christ’s reign on earth was first treated as highly symbolic, gradually became labelled as a very questionable and useless thought and was ultimately rejected as an absurd invention of heresy and fanaticism.
God’s light happily extinguishes not; it is an eternal flame. The people of Israel in ancient times also reached detritus. They even served other gods. Nevertheless, there remain at this time believers in the One God and history now could repeat itself. Faithful to God those bible students wanted to share their findings and in spite the continuous opposition dared to go against the most popular doctrine of men.

Getting a base in Holland

After attempts from the Netherlands were made to bring Truth to England (in the 16th Century) and having a flight of truth seekers to the New World in the 19th century, now letters of truth seekers from the New World could again send truth to Europe.

The teachings of Elias Smith and John Thomas now, the time was ripe, an opportunity was given to a ‘resurgence‘ of Bible Faithful. They also found their way across the ocean and in all English-speaking countries they could find a foothold.

Through the centuries, the Gospel of God’s Kingdom, which was preached by Jesus and the apostles, showed a dynamic force which has all the opposition of powerful religious groups defied and still serves as the sole basis of faith for those who want to search God.

Website of the Brothers in Christ or Christadelphians in the Netherlands - Website van de Nedrlandse Broeders in Christus

Website of the Brothers in Christ or Christadelphians in the Netherlands – Website van de Nedrlandse Broeders in Christus

In 1956 in the Netherlands finally the group of Brothers in Christ could get solid and communities as “de Broeders in Christus“, arose in Den Haag (The Hague), Amersfoort, Ede and Groningen.

From 1957 officially recognised, seeing it as our duty to our Lord to make his name known among the people in our area, as well as among other nations, they made work of it to go around billing leaflets. They kept their focus on the Bible as the source of all knowledge and followed the guiding principle of the word of our Lord, “Freely ye have received, freely give.” They also began to spread the magazine “Met Open Bijbel” (With Open Bible) of which Rudolf Rijkeboer was the driving force.

Vanishing interest

It clearly appeared that after the ‘golden age’ with the children boom and citizens of Belgium having their life becoming better, the interest for the biblical message of Truth is vanishing with time passing on.
The Bible Students saw their number of members in ecclesiae decreasing.The visiting brethren and sisters from the Christadelphian Bible Mission (CBM) for 25 years made regular visits to put leaflets and pamphlets in the postboxes. Their short visits trying to get people on the street interested in the works of Christ and in the promises of God, did not work out. At the time (early 21° Century) they wanted to give it all up and several Christadelphians left Holland to return to England or to go to Australia.
At the end of the 20° Century some Bible Students with ex-Jehovah Witnesses formed the Vrije Christenen or Free Christians. In that movement was also the non-trinitarian Baptist Marcus Ampe very active. Even before he himself became a Christadelphian he had already brought others to the Christadelphian faith. In Flemish Brabant and in Hainaut, plus on the net, with him, again an effort was made to bring the Good News of the coming Kingdom.
The Belfry in Mons

The Belfry in Mons, one of the meeting places of the Free Belgian Christadelphians

Last year brother Marcus tried to get several Bible Student groups together, but failed because of their will to have a certain power and the will to keep everything in control themselves. Plus some, like our confrères which we ourselves could not get over the bend to join the other Christadelphians in Belgium, made it impossible to have the different bible Students exchanging ideas, meeting sessions and information about their where-about and working. For our Australian brothers, of the Australian Bible Students, the CBM members were not close enough in following the teachings of brother Dr. John Thomas and mixing with the too loose teachings would dilute the whole system (they thought).

The man from the North and his organisation, have most of the Bible Students (except the JW) living in Belgian. But they resisted in giving the addresses of their ecclesiae in Oostende, Gent, (Brussels) and Antwerp. this made that the few but very active Christadelphians from Brussels, Leuven and Mons, could not meet with more Christadelphians in Belgium.
We too had to face the difficulty of bringing people together in peace and where confronted with a loss in our ranks, but our invitation is still open to join as members of the Body of Christ, united in the love of Christ.
We are convinced that our preaching work is important and that even when we do not reach so many people in Belgium, we do hope we can reach some others far away from us. We do hope that our voice may also sound in the darkness and bring some light to people we do not know, but who we do hope to meet in the Kingdom of God. We look forward to meet many new faces, happy to be under the Guidance of the Lord and not bounded by single people, but constructed on the cornerstone Jesus Christ.
Though we may have a different approach in organisation of services we do believe we all should go for the same truth and for the unification under Christ, by which each group might have a different name, but is willing to be united in spirit, sharing to build up and construct positively working to help each other entering the gate of the coming Kingdom.
+
Preceding articles:
++

Please do find out more about the Christadelphians and find further related articles:

 1. Not all christians are followers of a Greco-Roman culture
 2. Two new encyclopaedic articles
 3. Who are the Christadelphians
 4. What are Brothers in Christ
 5. Discipleship way of life on the narrow way to everlasting life
 6. Christadelphian people
 7. Christadelphians or Messianic Christians or Messianic Jews
 8. About the Belgian Free Christadelphians
 9. What Christadelphians teach
 10. Small churches of the few Christadelphians
 11. Priority to form a loving brotherhood
 12. 19° Century London Christadelphians
 13. Breathing and growing with no heir
 14. Commitment to Christian unity
 15.  Parts of the body of Christ
 16. What part of the Body am I?
 17. The Church, Body of Christ and remnant Israel synonymous
 18. United people under Christ
 19. Fellowship
 20. The Ecclesia
 21. The Ecclesia in the churchsystem
 22. The ecclesia or Christadelphian church
 23. Our relationship with God, Jesus and each other
 24. Our ecclesia or Christadelphian-church
 25. Intentions of an Ecclesia
 26. An ecclesia in your neighbourhood
 27. Communion and day of worship
 28. Christadelphians today
 29. Small churches of the few Christadelphians
 30. Who Celebrates Easter as Religious Holiday
 31. Eostre, Easter, White god, chocolate eggs, Easter bunnies and metaphorical resurrection
 32. Learn how to go out into the world and proclaim the Good News of the coming Kingdom
 33. Harvest in Belgium
 34. Building up the spirit of the soul
 35. No reconciliation possible between CBM and Duncan Heaster from Carelinks
 36. Priority to form a loving brotherhood
 37. Change of name
 38. Quibbling siblings united or allied children of an organisation or a church
 39. Small churches of the few Christadelphians

+++

Words to push and pull

Words to bring message

As a preacher we need to use words to get people to the subject where we want them. In the United States of America we can find many mega churches where lots of words are brought in a whirlwind show. Several preachers throw up hell and torment, others promise heaven on earth in material wealth in this lifetime.

Jesus called his followers to bring the Word of God about salvation. Jesus brought the Good News of the Kingdom of God. His apostles continued to bring that message of hope and we should do likewise.

To bring that important message of hope we should also push people to take the Torah seriously, and to go and spend more time looking in to the Holy Scriptures. When we preach it should not be our own words lying on the foreground, but the Words of God should have the place of honour. We should pull in those who are willing to listen to us, by not taking ourself too seriously. Relativism is very important in life, also for the preacher.

Renewed platform

English: Street Preacher holds sign that reads...

Street Preacher holds sign that reads “Discover forgiveness for all your sin and eternal life in the Living Jesus” in Times Square, New York. (Photo credit: Wikipedia)

Today we can have our words resound via the internet. Now it is possible to distribute biblical study materials without traditional costs. The modern media can be a vehicle for exegetical and expositional articles. {Exegetical articles are concerned with laying bare the various layers of meaning in a text without regard to the application of this information to the ecclesia. Expositional articles are exegetical and in addition show how the textual material is relevant to the ecclesia.} Devotional and homiletical material also can be presented like articles relating to prophecy, to current affairs.  Would it not be easy to find such things on one place? Well, the renewed “Stepping toes” would love to do that, and is also looking for writers to do so. The website would like to become a platform where the news is presented of the teaching efforts of many who have Jehovah God as their God and Jesus (Jeshua) as their Master teacher. Aside of the religious news they would not mind to place doctrinal and apologetic articles as well. but they want to show an open-mindedness to the faith and do believe everybody can be in a different stage of believes in his life and can have different opinions about certain matters. Those differences can be interesting to look at; Instead of criticising the other idea, ‘Stepping toes‘ would love to see it possible that people of different opinion can come peacefully together and listen to each others various opinions about same matters. “Stepping toes” would love to see people taking up their Bibles and to check what the Word of God is telling. We do have to compare our thoughts with the thoughts of others and with the Word of God as presented in the Holy Scriptures.

Chances to grow spiritually

In case we do want to grow we do need Bible Study. We do need the Word of God looked at from different angels. We should be willing to listen to the different viewpoints, encountering many frames of reference. We should be willing to question our own ideas, or our own understanding of certain passages in the Holy Scriptures. By looking at different interpretations we can see what the possibilities are and where we or others go wrong in the interpretation. Only by giving the opportunity to have new material or new insights to be presented we shall give ourselves and others the opportunity to grow in the faith.

Studying the Bible is not looking at the Bible only to see and hear what you want to see or hear. It is opening your mind to have it fed with several ways of looking at the world, and by the need of taking time to think about what is said in the most holy of books.

We should meditate in the Bible day and night, to run your mind with the Holy Spirit, willing to give space in your mind and in your heart for the Spirit of God as your Life Power. We may not only concentrate on one part of the Guide of God. He has given us the Books of books, the Old and New Testament. The old testament gives us more insight about God’s personality. The New Testament tells us about the son of God, what we should do in our life and which way we do have to go in life. It also gives us a look at the development of the first ecclesiae.

Reading regularly the many books we should use the “observation, interpretation and application” techniques beginning with an outline — this process can and should take hours as it is slow but provides for a deeper love for God and His promises and a new respect for His holiness.

Helping each other

“Stepping toes” would love to give help so that we do not to wrestle through the scripture on our own. If we don’t understand something or a word, we should research it and see if it takes us into a deeper understanding of Who God is. This research we do not have to do alone. There are many people studying the Bible, if they only wanted to share a little bit more their findings. On “Stepping toes” such findings can be presented. There only have to be more writers be willing to join such a platform where people might have different opinions. Most people only want to be with and hear only like minded people. In the love for God and in the love for Christ, Bible-students like some Christdadelphians do believe we should share our understandings with others who are also part of the Body of Christ.

English: The Bible

The Bible (Photo credit: Wikipedia)

When you need an encouraging word, or you’re in a negative environment, it’s good to know that you can find life (plus healing and health) in God’s Word. Sharing those words and findings with others give you the opportunity to help others also to find a better life. Out of love for the neighbour we should share our findings from Bible study. The Bible is such a huge work of inspiration and knowledge that it may demand more than just a few hours to get a grip of it. By sharing ideas about it we can help each other to get more knowledge much quicker. So out of love we should be happy when we are asked to give our opinion and to share our knowledge with others.

For us there should be no more important skill than handling our Bible with understanding and accuracy. There’s no greater joy than digging into and discovering biblical truth on your own, but it may be a great asset when others are willing to help in the process of exploration.

The unregenerate man may understand a little bit about the history in the Bible, he may understand a few of the words in the Bible but he’ll never have a Biblical knowledge in the sense that it works out in his living. He may get some head knowledge by reading and understanding and studying to a certain degree, but it’ll never be the real kind of knowledge that the Bible talks about because it never works out in his life.

Stimulating each other

Getting together with different people can stimulate each-other to sincerely look into the bible. Having the knowledge that we can be in a circle of people committed to reading the Bible, willing to share their knowledge, we ourselves might feel more comparably and easier to share our thoughts.

All of us have the Ketuvim, the third and final section of the Tanakh (Hebrew Bible), after Torah (instruction) and Nevi’im (prophets) which provide us with the necessary knowledge to go through this life. Even the American novelist Thomas Wolfe recognised:

“[O]f all I have ever seen or learned, that book seems to me the noblest, the wisest, and the most powerful expression of man’s life upon this earth — and also the highest flower of poetry, eloquence, and truth. I am not given to dogmatic judgments in the matter of literary creation, but if I had to make one I could say that Ecclesiastes is the greatest single piece of writing I have ever known, and the wisdom expressed in it the most lasting and profound.” {Christianson 2007, p. 70.}

The title of the book Ecclesiastes in Hebrew Koheleth, meaning “Gatherer“, but traditionally translated as “Teacher” or “Preacher” brings also to the task a Christian should do, namely gathering, learning, teaching and preaching, using all the Wisdom the Word of God provides. Keeping it to yourself would be a selfish attitude and not in accordance with the commandments of Christ.

Actions of men

Koheleth introduces himself as “son of David, king in Jerusalem,” perhaps implying that he is Solomon, proclaims all the actions of man to be inherently hevel, meaning “vain”, “futile”, “empty”, “meaningless”, “temporary”, “transitory”, “fleeting,” or “mere breath,” as the lives of both wise and foolish men end in death. But we can make something of our life by following Christ Jesus and taking up the task he has given his followers. Going out into the world and gathering or meeting with like-minded people, pulling and pushing each other to look and to find the way to enter the Kingdom of God.

By sharing ideas with each other we can help each other to encounter life in light of how and Who we know God to be and will expose His promises in clear ways.

Koheleth reminds the reader that wisdom has its limitations and is not man’s main concern. Koheleth reports what he planned, did, experienced and thought. His journey to knowledge is, in the end, incomplete, and the reader is not only to hear Koheleth’s wisdom, but to observe his journey towards understanding and acceptance of life’s frustrations and uncertainties: the journey itself is important.

A journey to make together

We also have a journey of which we can tell about our experiences, so that others may learn from it. In such a way “Stepping toes” also wants to tell stories of what other people underwent, what happens in this world in which we do have to find means to live in. All those stories should be able to give a picture of where we stand at the moment and where we are going to.

Lots of Christians should start to look further than their little corner, their own church community and should meet other Christians and be willing to discuss in a peaceful way about the Way (the way we do have to live, what we do have to do to enter the Kingdom of God). We can not hide ourselves in our little cocoon and not worry about what is going on in the world. We should be interested in what is going on in the world around us and should be interested to help out where we can.

God does not want a passive life in this world, but He wants us to be active practitioners of love for our neighbours. Showing interest in others is one way of showing your love. Sharing the Word of God with others is one of the most important tasks to prove our faith in God.

Lets do it! Lets go out and share our Biblical knowledge. Witness in the Name of the One and Only One God of gods, Jehovah.

+

Please do find Stepping Toes:

 1. Stepping Toes, a site which possibly can upset someone
 2. About Stepping toes
 3. Aim of Stepping toes site

++

Additional reading:

 1. Bible Word of God, inspired and infallible
 2. Bible a guide – Bijbel als gids
 3. Bible for you and for life
 4. Trusting, Faith, calling and Ascribing to Jehovah #3 Voice of God #5 To meditate and Transform
 5. Words must be weighed, not counted
 6. Hope for the future
 7. God is good to those whose hope is in him, to the one who seeks him
 8. No prophecy of the scripture is of any private interpretation
 9. The Spirit of God brings love, hope and freedom
 10. A learning process for each of us
 11. Following Jesus’ Footsteps
 12. Being Christian – Following Jesus Christ
 13. The Involvement of true discipleship
 14. Life and attitude of a Christian
 15. Jesus Christ being dispatched as the Figurehead of a Religion
 16. Parts of the body of Christ
 17. The task given to us to love each other
 18. Reasons to come to gether
 19. Meeting – Vergadering
 20. A Living Faith #3 Faith put into action
 21. What makes a consecrated Christian
 22. Love for each other attracting others
 23. Testify of the things heard
 24. Witnessing Glad Tidings
 25. Bringing Good News into the world
 26. Preaching to an unbelieving world
 27. Church sent into the world
 28. Blogging for Jesus…
 29. How should we preach?
 30. Who are you going to reach out to today
 31. Jehovah’s Witnesses not only group that preach the good news
 32. Holland Week of billing
 33. Learn how to go out into the world and proclaim the Good News of the coming Kingdom
 34. Trying to get the youth inspired
 35. When discouraged facing opposition

+++

 • Preachers of L.A. Dressed to Impress, But Is Jesus Pleased? (revthechristianlife.wordpress.com)
  After the response to my blog “Why ‘Preachers of LA’ Won’t Turn Out Well for Rock-Star Pastors” I wanted to continue the discussion about our perception and mindset in regards to preachers and wealth.First, let’s establish that being a pastor is a 24-hour-a-day, seven-days-a-week job. You never know when the phone will ring and you are faced with another crisis that you must minister a church member through.
 • Strange Fire Conference: Preachers or Witch Doctors? (challies.com)
  Pentecostalism’s visit to Africa did not primarily emphasize the preaching and teaching component of the “man of God.” Now the “man of God” is primarily seen as the deliverer. Preaching has lost emphasis. It has become motivational platitudes followed by shouting and chanting.The same thing can be seen in America on popular TV channels, but with different colored skin and nicer buildings. There are biblical quotes tossed about followed by a demon possessed, crazy and maddened looking preacher.
 • Is there a Sacred and Secular divide? (paulajayne.wordpress.com)
  Can a true Follower of Jesus Christ be secular? To answer this we need to know what the words means; The word Sacred means to be Holy, dedicated to a deity (God), and the word secular means to have no regard for deity or religion.Now we believe that as a True Christian we are made Holy through the sacrifice Jesus made on the cross, we are set apart and dedicated to God. So can we as a Christian be secular? I would suggest not!Can a sacred Christian work in a secular environment? Yes, in fact this is what Jesus intended. It is only a few who are called to work in the Church environment and their role is to equip the Christian to do works of Ministry in their everyday life (see Ephesians 4:11-12)
 • Word Power (holdingforthhisword.wordpress.com)
  God Almighty reveals to us the importance of His Word, the Bible, in a number of verses in the epistles in the New Testament.
  +
  Within the church today man’s word is replacing God’s Word in the heart and lives of His children and those who profess to believe in Him.  The situation is dire.  The church is floundering and failing.  It has lost its mooring and direction because it has rejected God’s Word and replaced it with the empty worthless doctrine of man.

    For My people have committed two evils:  They have forsaken Me, the fountain of living waters, And hewn themselves cisterns-broken cisterns that can hold no water.  Jeremiah 2:13

  When we reject God’s Word in favor of man’s teaching what does that say about us?  It says that we fear man rather than God and would rather please men than God.  We have a serious choice to make that has eternal consequences; will we fill our hearts and minds with the living Word of the Living God, or will we feed upon the dry, lifeless, empty sawdust of man’s opinions and theories that have no ability to build us up on our most holy faith, but instead lead us away from God and trap us in the deceitful schemes of our enemy, the devil.  Truthfully, the word we prefer says volumes about our eternal destination.  If we see God use His Word in our lives as outlined in the Scriptures and we willingly yield to His truth we give evidence of salvation.  We see the implanted Word that is able to save our souls operative in our lives.

 • Why Are So Many Churches Hearing So Little of the Bible from Their Preachers? (blackchristiannews.com)
  “It is well and good for the preacher to base his sermon on the Bible, but he better get to something relevant pretty quickly, or we start mentally to check out.” That stunningly clear sentence reflects one of the most amazing, tragic, and lamentable characteristics of contemporary Christianity: an impatience with the Word of God.
 • church oh church1 (ozyikhiedwardblog.wordpress.com)
  Ok the word “Church” comes originally from the Greek word,”Kyriakos-kyriakon”.meaning properly,”belonging to the lord”,in lay man’s terms,property of God,ok that has not justified the organised buildings. Yet?! Somehow later on,another Greek word “Ecclesia”from “ek”meaning “out from” and “kaleo” meaning “to call”.so “Ecclesia” means properly,”people called out”.so in lay man’s terms,”Ecclesia” means “people separated from others”..ok the history of “Ecclesia”
  +
  What did the New Covenant writers mean when they used the word “Ecclesia” to describe a Christian body of people?? We can safely denote that they intended to convey the original Greek meaning of the word:”A body of Christian called out of Roman and Judean systems of Government,to live under a seperate civil mentality,”a politically autonomous body of Christians,under no other King but Yeshua,under no other civil laws,than that of Yeshua.
  +
  To be the ideal model of “Ecclesia”,we Christians must form ourselves into actual communities,albeit in this times only mentally,under the guidance of God’s annointed leader Jesus. Called out and seperated in mentality(Kyriakos)from the World’s ways,with no other than Jesus as our ruler and King! In other words “Ecclesias”
 • John Calvin’s use of Secondary Sources (reformedreader.wordpress.com)
  Though Calvin had a love for the primary source texts, evident especially in his use of Greek and Hebrew in his preaching and commenting, he was no lone-wolf, attempting exegesis without reference to the exegetical labors of others.  He was one who saw the value of consulting both primary and secondary sources.
 • The Mystery of Being In Christ: A Review of Paul and Union with Christ (marccortez.com)
  We struggle to understand  what it means to be “in christ” because that is a complex concept combining at least four key aspects: union, participation, identification, and incorporation. An adequate understanding of being “in Christ” will not try to encompass that entire concept under any one of those aspects, but will allow all four to inform us. So, rather than see these four as different ways that Paul uses “in Christ” language, Campbell suggests that all four together define what it means for a believer to be in Christ. It is our union-participation-identification-incorporation in him.
 • Could I Get a Side of Truth with That? (crsstlk.wordpress.com)
  relativism makes “truth” become completely based upon your own ideas, biases, culture and experiences. You decide who or what “God” is (or if you even want one or not) and make your own standard for what “good” is and what “sin” is and eventually end up serving (or worshiping) yourself, with “self” as the center whether you admit it or not.
 • TD Jakes Disses Preachers Of LA (4umf.com)
  The premiere of Oxygen’s controversial docu-series, Preachers Of L.A., may have pulled in a record 1.1 million viewers, but one of the most influential Christian pastors in America, Bishop T.D. Jakes, holds a very low opinion of it.
  On Sunday morning, October 13 at the Potter’s House in Dallas, TX, Jakes dissed the reality show, calling it “junk” and distancing himself from the stars’ blinged-out images and flamboyance.
  “Now, I know you been watching that junk on TV,” Jakes said, criticizing Preachers Of L.A. amid a plea for congregants and online viewers to sow a financial seed into his local ministry.

Tag Cloud

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

%d bloggers like this: