An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Israel’

Matthew 10:5-10 – The Nazarene’s Commentary: Jesus’ Orders: Territory, Theme, Trust

Matthew 10:5-10 – Jesus’ Orders: Territory, Theme, Trust

MT10:5 Jesus sent these twelve[1] giving these orders,[2] saying, “You should not enter the Gentile road, nor enter a city of the Samaritans. MT10:6 But, only approach the lost sheep[3] of House of Israel. MT10:7 Go forth preaching, saying, ‘The Realm of Heaven has drawn near.’[4] MT10:8 Cure those sick, raise those dead,[5] cleanse lepers, exorcise demons. You received free, give free.[6] MT10:9 Do not procure gold[7] or silver or copper for your purses MT10:10 nor pouches[8] for your trip – nor two undergarments, nor sandals, nor staff. For the worker is worthy of his food.[9]

[1] Sent these twelve: The formation of an official group of representatives (which is what “apostle” means).

[2] Orders: The Greek is PAR-ANGLEILAS and is rendered: KJV: commanded; MOF: instructions. These are not suggestions but precise directives. The Nazarene has his reasons for these evangelizing orders.

[3] Only approach the lost sheep: Their territory is limited to Israel. The prophet Daniel indicated a special period of grace for the Jews. This ran from 29 to 36 AD, seven years (Daniel 9:27). Jesus says of himself that he was sent “only to the lost sheep of Israel.” (Matthew 15:24) Jesus also later assures the apostles that they will never finish preaching to all Israel before Psalm 110:1 and Daniel 7:13 are fulfilled (Matthew 10:23).

[4] The Realm of Heaven has drawn near: Or, “the kingdom of the heavens” – meaning either the seat of government as found in the Messiah or the realm of profession within the Nazarene’s congregation.

[5] Raise those dead: Though there is no evidence of this occurring during the life of Jesus, it does occur after the Messiah’s ascension. Luke 9:2 does not include these words.

[6] Give free: The evangelist who heals is not to receive payment for curing. Though Jesus goes on to state “the worker deserves his food” it is left at that – not an opulent life-style.

[7] Not procure gold: Jesus has a precise reason for this to be explained after his resurrection (Luke 22:25). It becomes a test of faith to rely solely on the Father.

[8] Pouches: Or, NJB: haversack; NEB: pack.

[9] Worker is worthy of his food: In Luke 10:7 this is “wages.” This is the only statement by Jesus directly quoted by Paul, which he does twice (1 Corinthian 9:14; 1 Timothy 5:8). The “worker” in the “fields of the Lord” is worthy or deserving of some help (Galatians 6:6). However, after the manner of Jesus and Paul this does not mean living a life-style above the sheep in general.

+

Preceding

Matthew 10:1-4 – The Nazarene’s Commentary: The Twelve Given Authority

Matthew 10:1-4 – Calling of the apostles – by Calvin

+++

Related

 1. Where Are They Now?
 2. Matthew 10丨John Calvin
 3. Matthew 10丨C. H. Spurgeon
 4. Matthew: January 31
 5. Matthew 10, Jesus sends out the twelve, not peace, but a sword.
 6. You Summon and Send Us, three prayers based on Matthew 10
 7. The Virtue of Cosmopolitanism

Commentaar van Calvijn bij de uitverkiezing der apostelen

Calvijn-Harmonie Evangeliën #Mt 10:1-8 Mr 6:7 Lu 9:1,2.

#Mt 10:1. Zijn twaalf discipelen bijeen geroepen hebbende. Het getal twaalf doelde op het toekomstig herstel van de Kerk. Want gelijk het volk uit twaalf Patriarchen gesproten was, zo roept Christus thans het verstrooide overschot er van tot de gedachte aan zijn oorsprong terug, opdat het een vaste hoop op herstel moge voeden. En ofschoon het rijk van God in Juda niet alzo gebloeid heeft, dat de toestand van het volk ongedeerd gebleven is, en dat volk, dat reeds zo jammerlijk gezonken was, door het verachten van de aangebodene genade zelfs verdiende dubbel ten verderve te gaan, toch verhinderde dit niet dat er weer een nieuw volk geboren werd. Vervolgens heeft God de scepter van de kracht zijns Zoons van uit Sion verder uitgestrekt, opdat uit deze bron stromen vloeien, en alle delen van de wereld rijkelijk besproeien zouden. Toen verzamelde God zijn Israël uit alle oorden, opdat niet slechts deszelfs verstrooide en verscheurde leden, maar ook mensen die vroeger vervreemd waren van het volk van God met hen tot één lichaam verenigd zouden worden. Niet zonder doel heeft dus de Heer door het verordenen van als het ware twaalf Patriarchen van het herstel van de Kerk getuigd. Voeg hierbij, dat hij door dit getal de Joden herinnerde aan het doel waartoe hij gekomen was. Daar zij echter de genade Gods gene plaats gegeven hebben, heeft hij zich een ander Israël verwekt. Ziet men op de aanvang, zo zou het belachelijk kunnen schijnen, dat Christus onbekende en onaanzienlijke lieden met zo’n eerwaardig ambt bekleedde. De ongehoorde voorspoed en zo vruchtbare voortplanting van de Kerk echter heeft getoond, dat de Apostelen, wat eerwaardigheid en vruchtbaarheid in nakomelingen betreft, niet slechts bij de Patriarchen niet ten achter stonden, maar hen daarin zelfs overtroffen. Gaf hun macht. Aangezien er bij de mensen bijna gene achting voor de Apostelen, en toch de zending die Christus hun opdroeg een goddelijke was; aangezien zij voorts noch in geestesgaven, noch in welsprekendheid uitblonken, en toch de uitnemendheid en nieuwheid van de zaak meer dan menselijke gaven eisten, was het nodig dat zij van elders met gezag bekleed werden. Als Christus hun dan beveelt wonderen te doen, geeft hij hun de blijken van de hemelse macht, om hun geloof en eerbied van de zijde van het volk te verschaffen. En hieruit maken we op wat het recht gebruik van de wonderen is; want als Christus hen op een en hetzelfde ogenblik tot predikers van het evangelie en bedienaren van de tekenen aanstelt, zodat de wonderen niets anders zijn dan het zegel van zijn leer, zo is het niet geoorloofd deze onverbreekbaren band los te maken. En daarom handelen de Roomsen vals, en bederven zij het werk Gods op gruwzame wijze, wanneer zij het woord van de wonderen scheiden.

#Mt 10:2. De eerste was Simon. Het is onzinnig van de Roomsen hier hun bisschoppelijken voorrang op te gronden. Wij stemmen gaarne toe dat Simon Petrus de eerste van de Apostelen: geweest is; maar er is geen enkele reden om toe te staan dat, wat voor zekeren kleinen kring van mensen geldt, voor de gehele wereld van kracht gemaakt worde. Daarbij komt, dat wie het eerste genoemd wordt, daarom nog geenszins gezagvoerder over zijn metgezellen is. Maar al geven wij hun aangaande Petrus alles toe wat zij verlangen, toch bewijst zijn waardigheid niets voor die van de Roomsen Stoel, zolang zij ons niet bewijzen dat goddelozen en heiligschenders de opvolgers van Petrus zijn geweest.

#Mt 10:5. Op de weg van de heidenen. Hier blijkt het nog duidelijker dat, gelijk ik straks met een enkel woord gezegd heb, de last, die de Apostelen hier opgedragen werd, geen ander doel had dan bij de Joden de hoop op het naderende heil levendig te maken, en hen alzo aandachtig naar Christus te doen horen. Daarom beperkt hij hier hun prediking, die hij hun later gebiedt overal tot aan de verste einden van de aarde te doen weerklinken, binnen de grenzen van het Joodse land. De reden waarom hij dit deed is deze, dat hij door de Vader als een dienaar van de Besnijdenis gezonden was, om de beloften te vervullen, die voorheen aan de vaderen gedaan waren, volgens #Ro 15:8. God had echter een bijzonder verbond met het geslacht van Abraham opgericht. Niet zonder reden heeft dus Christus in de beginne de genade Gods bij het uitverkoren volk laten berusten, totdat de tijd om haar openlijk te prediken gerijpt zou zijn. Sedert zijn opstanding echter heeft hij de zegen, die in de tweede plaats beloofd was, over alle volken uitgestort, omdat toen de voorhang des tempels gescheurd en de middelmuur des afscheidsels ter neer geworpen was. Indien dus dit verbod, waarbij Christus de heidenen niet waardig keurt deel aan het Evangelie te hebben, iemand niet zeer menselijk toeschijnt, die verheffe zijn stem tegen God, die de gehele wereld uitsloot en alleen met het zaad van Abraham zijn verbond oprichtte, een handeling waarop dit bevel van Christus gegrond is.

+

Engelse versie / english version: Matthew 10:1-4 – Calling of the apostles – by Calvin

Voorgaande

Eerste Eeuw van het Christendom

Positie en macht

Verkiezing van Matthias

 

++

Aanvullende lectuur

 1. Eenheid in Jezus en Jezus in ons en God in hem
 2. De Leidsman van geloof
 3. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 4. Jezus’ mirakelen voldoende om zijn identiteit te bewijzen
 5. Oude afbeeldingen apostelen gepresenteerd
 6. Een vergadering omtrent aan te houden gedrag en te houden handelingen
 7. Kerk van eenzelfde lichaam levendig houden of laten groeien
 8. Intenties van de ecclesia

Old and newer King James Versions and other translations #7 Jewish versions

Leningrad Codex (cover page E, folio 474a)

The Leningrad Codex (Codex Leningradensis) or “L” is the oldest dated ms. of the complete Hebrew Bible, using the masoretic text and Tiberian vocalization. This earliest extant Hebrew Bible codex, Leningrad Codex or the Cairo Prophets was written and punctuated by Moses ben Asher in Tiberias (in Palestine) in 895. Next in age is the Leningrad Codex of the Latter Prophets dated to 916, which was not originally the work of Ben Asher, but its Babylonian pointingi.e., vowel signs used for pronunciation purposes—was brought into line with the Tiberian Masoretic system.

Many wealthy Jews employed scribes to copy manuscripts in order to foster Bible study. When Abraham b. Ḥayyim di Tintori, a master craftsman had largely solved the problems of both vowel-points and accents it became easier to print Hebrew bibles.

Influenced of the Bibles and chronicles in rhyme produced by German writers from the ninth century onwards Yiddish bibles appeared in medieval times.

There are also rhymed Yiddish paraphrases of the Bible, which flourished in the 14th century, predating the rhymed translations. These paraphrases, unlike the translations, go beyond the original text and show the influence of German epic minstrelsy. The best-known work of this type is the socalled Shemuel Bukh, a rhymed paraphrase of I and II Samuel, the prototype of which appeared no later than about 1400, although the first printed edition is of a much later date (Augsburg, 1543). The Shemuel Bukh served as the model for a host of other biblical paraphrases in rhyme, including: three 14th-century paraphrases of Esther; one of Judges (14th–15th centuries); paraphrases of the five Megillot, which were apparently the work of Abraham b. Elijah of Vilna (15th–16th centuries); paraphrases of Judges and Isaiah by Moses b. Mordecai of Mantua (before 1511); and poetic reworkings of the account of the death of Moses and the Akedah. The last two display great originality, adorning the biblical stories with legendary motifs drawn from the midrashic aggadah, and endowing the biblical personalities and events described with medieval characteristics. By the 15th century there were also prose paraphrases of certain biblical books, most of which have, however, been lost. The existence of such literary works is indicated by the late 15th-century Ma’asiyyot (“tales”), stories in prose about the Akedah, Jonah, and King Solomon.

One of the most interesting rabbis of the Middle Ages,  Rabbi Samuel (Shmu’el) son of (ben) Meir (Rashbam) of Northern France his writings were going to be used by many and it can be seen that many aspects of his Torah commentary seem similar to what we find in works of modern biblical scholarship.

For non Yiddish Jewish Bibles they first only saw prints in Hebrew, which started in a 1477 edition of the Psalms, with each verse followed by the appropriate passage from David Kimḥi‘s commentary, an arrangement which does not appear again in Hebrew Bibles. His dictionary of the Hebrew language called Sefer Hashorashim (Book of Roots) (ספר השורשים) draws heavily on the earlier works of Rabbi Judah ben David Hayyuj and Rabbi Jonah ibn Janah, as well as from the work of his father the grammarian, exegete, poet, and translator Rabbi Joseph Kimhi.

The first Great Rabbinic Bible, edited by Felix Pratensis, who was born a Jew but was baptized in 1506, was published in 1516–17.

From the early 18th century, progressive anglicization of Jewish settlers in England and America rendered first the Spanish, and ultimately the Yiddish, translations inadequate for educational needs. The King James Version became current in spite of the Christianizing tendency of some of its “headlines” to the Prophets. The Pentateuch with haftarot published in London by David Levi (1787) appears to be the King James Version but without offending captions and with Jewish annotations. An earlier Pentateuch was produced by A. Alexander in 1785.

Portrait of Seligman Baer, from the 1906 Jewish Encyclopedia.

The masoretic scholar Seligmann Baer, published an Hebrew Bible in single volumes with notes, except for Exodus to Deuteronomy, strictly following the Masoretic tradition. The volumes, with a Latin preface by Franz Delitzsch, appeared (Leipsic, Tauchnitz) in the following order: Genesis, 1869; Isaiah, 1872; Job, 1875; Minor Prophets, 1878; Psalms (together with a treatise “Elementa Accentuationis Metricæ”), 1880; Proverbs (together with “De Primorum Vocabulorum Dagessatione”), 1880; Daniel, Ezra, and Nehemiah (together with “Chaldaismi Biblici Adumbratio” and a treatise by Friedrich Delitzsch (son of Franz Delitzsch) on the Babylonian proper names in these books), were published in 1882; Ezekiel (with “Specimen Glossarii Ezechielico-Babylonici” by Friedrich Delitzsch), appeared in 1884; followed by the five Megillot, 1886; the book of Chronicles, 1888; Jeremiah, 1890; Joshua and Judges, 1891; and finally Kings, 1895. The last two were edited by Baer alone, Delitzsch having died in 1890.

Death prevented Baer from finishing the series. Attached to each volume were a number of Masoretic notes taken from the best editions and manuscripts, variant readings between the Occidentals and Orientals, between Ben Asher and Ben Naphtali, and various other Masoretic lists and enumerations.

The most comprehensive Polyglot Hebrew Bibles are Brian Walton‘s London Polyglot (1654–57) which contained texts in Hebrew, Samaritan, Aramaic, Greek, Latin, Ethiopic, Syriac, Arabic, and Persian (all with Latin translations), and Samuel Bagster‘s Polyglot (1831) in Hebrew, Greek, Samaritan, Latin, Syriac, German, Italian, French, English, and Spanish. More modern polyglots have contented themselves with giving the texts in Hebrew, Greek, Latin, and a modern language.

Ashkenazi Jewish lay minister of religion, author, translator, editor, and publisher; pioneer of the Jewish pulpit in the United States, and founder Beth El Emeth synagogue and of the Jewish press of America, Isaac Leeser (1806–1868) who was well-grounded in Latin, German, and Hebrew and had also studied the Talmud tractates Moed, Bava Metzia, and portions of Kodashim and Bava Batra under Hebrew masters, made an effort to provide his fellow Jews in the New World with an English version of the Tanakh or Hebrew bible. He was the first Orthodox rabbi in America to break with European tradition and preach in English and wanted also the Torah in English.

This got him to present first the Pentateuch, Torat ha-Elohim (“The Torah of God”) in 1845 and then eight years later, adhering to the same Masoretic text that was used by the King James translators, he offered “The Twenty-four Books of the Holy Scriptures: Carefully Translated According to the Massoretic Text, On the Basis of the English Version, After the Best Jewish Authorities; and supplied with short explanatory notes. By Isaac Leeser. ” in Philadelphia, 1853. His complete Old Testament in English (1853) incorporated matter from the Mendelssohn school’s German translation and included the Hebrew text.

Criticism was that to much of the Teutonic protruded in the translation. His English being very Germanic, with long and complex sentences, but still the language of America.

On the other hand, the grammatical niceties of biblical Hebrew frequently came through successfully, and the scholarship in general was on a consistently adequate level. Leeser’s Bible would have retained much more of its deserved popularity well into the twentieth century — for it is generally superior even to such early twentieth-century authorized translations as the American Standard Version of 1901 (ASV)—had it not been for the appearance in 1917 of the translation sponsored by the Jewish Publication Society of America. {Harry Orlinski in his book Notes on the New Translation of the Torah (1969), p. 14}

This English Bible revision could be called “Jewish” in that it eliminates a few renderings that Jews have associated with Christianity (such as “virgin” in Isaiah 7:14 “young girl”), and also by virtue of its religious adherence to the traditional Hebrew text. Incorporating rabbinic readings of the Bible into his text via parentheses Leeser’s version stood as pre-eminent in the American Jewish community until the appearance of the “Old JPS” translation of 1917.

Leeser also believed in speaking to women, inspiring them, caring for their religious well-being. He wrote in The Occident:

The females, too, belong to Israel. And they also must be taught that they may understand and observe the law…. There is so much given to women, especially the women of Israel, that we may freely say with a great writer of modern days whose name we do not remember, ‘that we are always what women make us.’ When the child first begins to think, it is his mother who infuses in his mind the first ideas. It is his mother who teaches him to lisp the first words. If he is able to learn something of God, it is his mother again who instructs him to serve the great Being who is the creator of all. {Isaac Leeser: The Right Man at the Wrong Time}

After his death, Leeser’s publishing enterprise became the Jewish Publication Society, which still operates today. He was the forerunner of Artscroll, Koren and all the successful Orthodox publishers.

At the other site of the ocean in Great Britain Abraham Benisch the Bohemian journalist and theologian in pursuance of his mission, had came to London, where he devoted himself to Jewish journalism and literature, and acquired considerable influence in Jewish and Christian circles. he helped founding the Biblical Institute and its allies, The Syro-Egyptian and The Biblical Chronological societies. These three were afterwards fused into the Society of Biblical Archaeology. From from 1851 to 1861 in four sequential volumes he published A Translation of the Tanakh, Published with the Hebrew Text.

In 1896 C.G. Montefiore’s Bible for Home Reading was published.

Friedlander portrait.png

Michael Friedländer best known for his English translation from the original Arabic text of Maimonides’ Guide to the Perplexed.

Similar in style to the King James Version English Jewish people could find a Jewish Family Bible in English and Hebrew, edited by the orientalist and principal of Jews’ College, London, Michael Friedländer (1881).

Image resultIn 1905 the Hebrew Publication Society of New York put out Joseph Magil’s Linear School Bible. It’s a 2-column parallel Hebrew/English Torah (Chumash) for high school students.

After the Revised Version of 1885 had appeared, the London Jewish Religious Education Board published (1896) a pamphlet listing essential emendations to make that version acceptable for Jewish use. These modifications were among the material utilized for the version published by the Jewish Publication Society of America in 1917, which also took into account 19th-century Jewish Bible scholarship and rabbinical commentary (e.g., Malbim); the edition – issued by a committee representative of both traditional and Reform Judaism – was basically the work of Max L. Margolis.

The Central Conference of American Rabbis, the organization of Reform rabbis in 1892 brought a project to bring the first translation for which a group representing Jewish learning among English-speaking Jews assumed joint responsibility, but each person would take up a book to translate. Assigning different books of the Bible to individual rabbis and scholars did not look the ideal way to have a good progress. After more than a decade only the Book of Psalms had been sent to press. In 1908 the Jewish Publication Society of America agreed to take over the project. Under the direction of Editor-in-Chief Max Margolis, the editors included Solomon Schechter, Cyrus Adler, Joseph Jacobs, and faculty members of Hebrew Union College (associated with Reform Judaism), the Jewish Theological Seminary (part of the Conservative Judaism movement), and Dropsie College (a graduate school not affiliated with any movement).

They continued working on a version which essentially retained the Elizabethan diction. It stuck unswervingly to the received Hebrew text that it interpreted in accordance with Jewish tradition and the best scholarship of the day. For over half a century it remained authoritative, even though it laid no claim to any official ecclesiastical sanction.

The 1917 JPS translation.

The translation, which appeared in 1917,  with the full publication title The Holy Scriptures According to the Masoretic Text: A New Translation with the Aid of Previous Versions and with Constant Consultation of Jewish Authorities, follows the edition of Seligman Baer except for the books of Exodus to Deuteronomy, which never appeared in Baer’s edition and for which C. D. Ginsburg‘s Hebrew text was used. It is heavily indebted to the Revised Version and American Standard Version.

The 1917 version is still widely disseminated through its appearance in the commentaries of the Soncino Books of the Bible,  a set of Hebrew Bible commentaries, covering the whole Tanakh (Old Testament) in fourteen volumes, and the Torah commentary edited by Joseph H. Hertz. Further, it has influenced many subsequent 20th century translations by drawing attention to the Jewish view of many passages.

Henrietta Szold.jpg

U.S. Jewish Zionist leader and founder of Hadassah, the Women’s Zionist Organization of America Henrietta Szold

In 1955 a renewed look at the Holy Scriptures from the Jewish view and tradition was taken. Reform Rabbi Joseph Krauskopf as a non-profit publisher got the daughter of the German-speaking Hungarian immigrant family of rabbi Benjamin Szold, Henrietta Szold (1860–1945), to become the responsible for the publication of the English version of Judaic works and for a contemporary translation in English of the Tanakh. The Jewish Publication Society of America wanted some new or more up-to date language and assembled a committee of translators composed of three professional biblical and Semitic scholars and three rabbis.  In 1962  they presented the Pentateuch and seven years later The Song of Songs, Ruth, Lamentations, Ecclesiastes, Esther, and Jonah, where offered all in a single volume for the convenience of synagogue use. It took until 1973 to have the appearance of Isaiah and Psalms.

Language evolving the Jewish community found the revision of the outdated 1917 version New Bible Translation in English for the Jewish People of 1953/1955-1962 also to obsolete and worked on a new version resulting in the “New JPS version“, abbreviated NJPS (it has also been called the “New Jewish Version” or NJV).

The procedure was as follows. The editor-in-chief prepared a draft translation of the entire Torah for the committee. Submitted chapter by chapter with the draft was a considerable body of data consisting, when pertinent, of the renderings of such important older versions as the Septuagint, Targum, Vulgate, and Saadia, and of more recent translations such as Leeser, Revised Version, the 1917 Jewish version, Moffatt, the American (Chicago) Translation, Confraternity, Revised Standard Version, and La Sainte Bible; also the more pertinent comments of such notable exegetes of the Middle Ages as Rashi (d. 1105), his grandson, Samuel ben Meir (Rashbam; d. about 1174), Abraham ibn Ezra (d. 1167), David Kimhi (Radak; d. 1235), Moses ben Nahman (Ramban —Nahmanides; d. about 1270), Levi ben Gershom (Ralbag —Gersonides; d. 1344), and Obadiah Sforno (d. 1550), as well as the works of virtually every modern commentator of merit, Jewish (notably Samuel David Luzzatto—Shadal; d. 1865; and Meir Leib ben Jehiel Michael—Malbim; d. 1879) and Christian. Wherever the draft proposed a new rendering of import, some justification for it was offered. The editor-in-chief usually kept no more than ten or fifteen chapters ahead of the committee, so that he might benefit from the thinking and consensus of his colleagues. {Orlinsky describing the early history of the version in the Introduction of his book, Notes on the New Translation of the Torah (Philadelphia: Jewish Publication Society, 1969), pp. 17-19. The New Jewish Publication Society Version}

Harry Orlinski

Harry M. Orlinsky (1908–1992) editor-in-chief of the New Jewish Publication Society (NJPS) translation of the Torah (1962)

Harry M. Orlinsky, Professor of Bible at Hebrew Union College — Jewish Institute of Religion (New York), was asked to serve as editor-in-chief for the new translation, along with H. L. Ginsberg, Professor of Bible at the Jewish Theological Seminary, and Ephraim A. Speiser, Professor of Semitic and Oriental Languages at the University of Pennsylvania, as fellow editors. Associated with them were three rabbis: Max Arzt, Bernard J. Bamberger, and Harry Freedman, representing the Conservative, Reform, and Orthodox branches of organized Jewish religious life. Solomon Grayzel, editor of the Jewish Publication Society, served as secretary of the committee.

Together they created a gender-free translation of the Bible. He also had helped the Protestant National Council with their Revised Standard Version (RSV) of the Bible and then again with the New Revised Standard Version (1989). He was also instrumental in helping to get The Prophets (Nevi’im) (1978) and The Writings (Kethuvim)(1982) published as well.

A number of the changes for the 1985 version had already been projected in Notes on the New Translation of the Torah, edited by Harry M. Orlinsky and published by the Society in 1969 and in the publication of The Book of Job, in 1980. Subsequent research on the text has led to further revisions in the translation of Torah and some revisions in Nevi’im as well.

Afterwards four outstanding Torah scholars (Nahum M. Sarna, Baruch A. Levine, Jacob Milgrom and Jeffrey H. Tigay) with the JPS Torah Commentary series wanted to represent a fusion of the best of the old and new. Utilizing the latest research to enhance their understanding of the biblical text, it came to take its place as one of the most authoritative yet accessible Bible commentaries of our day.

In 1936 “The Holy Scriptures” was published and  revised in 1951, by the Hebrew Publishing Company, revised by Alexander Harkavy. In this Hebrew Bible translation in English the Tetragrammaton is presented by the Divine Name of God which is very unusual for a Jewish Bible. Perhaps this accounts for it not gaining the popularity of the JPS Tanakh.

The 1973 edition of the New Oxford Annotated Bible, with the RSV text

In 1962 in-depth academic research from non-denominational perspectives, specifically secular perspectives for “Bible-as-literature” with a focus on the most recent advances in historical criticism and related disciplines, with contributors from mainline Protestant, Roman Catholic, Jewish, and non-religious interpretative traditions, brought a Bible translation that could be used by any Christian or Jewish group. Edited by Herbert G. May and Bruce Metzger, the Oxford Annotated Bible (OAB) study Bible got published by the Oxford University Press (OUP) receiving a a matching edition of the apocryphal books as well as a version of the OAB including them in 1965.

Based on the Revised Standard Version (RSV) of the Bible it was renewed and published in 1973 under the name New Oxford Annotated Bible (NOAB) which got revisions based on the New Revised Standard Version (NRSV) of the Bible of 1989 and got a more ecumenical version in 2000 .

The New Oxford Annotated Bible with Apocrypha: New Revised Standard Version 4th ed. Edition

The New Oxford Annotated Bible with Apocrypha offers a vast range of information, including extensive notes by experts in their fields; in-text maps, charts, and diagrams; supplementary essays on translation, biblical interpretation, cultural and historical background, and other general topics.

Knesset Speaker Kadish Luz announced in 1965 that

“all Presidents of the State of Israel will hereafter be sworn into office on this Bible” (the Koren edition).

The Koren Jerusalem BibleThe first Hebrew Bible designed, edited, printed, and bound by Jews in nearly 500 years. This Hebrew/English Tanakh Tanakh Yerushalayim (Jerusalem Bible), edited by Koren Publishers Jerusalem was the first Bible published in modern Israel. The Koren Jerusalem Bible (not to be confused with the Catholic translation with a similar title) is a revised version of the Anglo-Jewish Bibles that have been accepted for home and synagogue throughout the English-speaking world. It was published just a few short years before the Six Day War. The Chief Rabbinate of Israel accepted The Koren Tanakh for reading the Haftara in synagogues, giving it great importance and authority, quickly gained wide acceptance among many different Jewish communities and became one of the most widely distributed Hebrew editions ever published. It rejects Greek titles, Latin numerals, and chapter divisions based on non-Jewish authority. The English text is divided up according to the traditional system of petuhot (open line divisions) and setumot (closed spaces) as found in ancient Hebrew manuscripts. This Koren Tanakh is in English on the left-hand pages and Hebrew on the right-hand pages and names of people and places in the translation are transliterations of the Hebrew names, as opposed to the Hellenized versions used in most translations. For example, the Hebrew name Moshe is used instead of the more familiar Moses. It uses Koren Type, created by typographer Eliyahu Koren specifically for The Koren Bible, and is a most accurate and legible Hebrew type.

Since the Koren Tanakh is produced by Jews who believe in the inspiration of Scripture, it remains free from the errors and biases of the ‘New Age’ approach to the Bible. {editor Koren Publishers}

The Bible Society in Israel derived from a phrase in the Book of Jeremiah, in the Hebrew Bible the name Habrit Hakhadasha/Haderekh ( ‘the road’ or the New Covenant) for its paraphrased bible (1976, revised 1991). It uses more basic vocabulary and literary style than does Delitzsch, and is similar to English versions such as the 1966 Good News Bible (GNB), also called the Good News Translation (GNT) in the United States or the Kenneth N. Taylor paraphrasings of 1962 New testament Living Letters and the 1971 “A Thought-For-Thought TranslationThe Living Bible (TLB). The Living Bible being the best-selling book in America we can imagine that the Jewish community also wanted a similar Jewish bible.

ArtScroll Tanach Series presenting the comments of the classic giants of ancient and contemporary times in a logical, comprehensible manner, like a master teach on an exciting voyage of intellectual discovery.

Stone Edition Tanach Student SizeFrom 1976-1993 work was made to deliver a giant of Jewish versions, the version of choice for Orthodox Jews, and one of the best selling among all Jews, where this publisher is concerned you are spoiled for choice. The rabbinical commentaries are so exhaustive that Mesorah first released their ArtScroll Tanach as 24 volume set.  A single volume of all 24 books of the Torah, Prophets, and Writings is presented in one 2,200 page volume, as interpreted by the classic sages of Talmudic and Rabbinic literature, with the Stone Edition of the Tanach.

In 1981 Moznaim Publishing The Living Torah by the American Orthodox rabbi and author known for his knowledge of physics and kabbalah, Aryeh Kaplan offered an Orthodox translation into contemporary English. He includes the rabbinic elucidation of the text, which he consciously interspersed with later rabbinic commentary and Jewish law. It was reissued in a Hebrew-English version with haftarot for synagogue use. After Kaplan’s death in 1983, The Living Nach was translated in the same style by Yaakov Elman for Nevi’im (two volumes: “The Early Prophets” and “The Latter Prophets”) and Ketuvim (“Sacred Writings” in one volume) by Moshe Schapiro, M.H. Mykoff (Breslov Research Institute), and Gavriel Rubin.

Inspired by the German translation prepared by the  Austrian-born Israeli Jewish philosopher, honorary professor at the University of Frankfurt am Main, Martin Buber and the German Jewish theologian, philosopher, and translator Franz Rosenzweig, Everett Fox translated the Torah (The Five Books of Moses, 1995) for Schocken Press. It uses hyphenated phrases and is printed in blank verse, and the personal and place names are transliterated versions of the Hebrew names.

In 2005 appeared Jay P. Green’s The Interlinear Bible: Hebrew-Greek-English (Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers) based on the Masoretic text. The words are keyed to Strong’s Exhaustive Concordance. The print is much smaller than John R. Kohlenberger III, Interlinear NIV Hebrew-English Old Testament (based on the Hebrew text of BHS and the NIV) But the Green translation does seem not as accurate. Volume also contains a Linear Greek New Testament.

Rudolf Kittel’s Biblia Hebraica, the Dead Sea Scrolls and the Biblia Hebraica Stuttgartensia were used as a basic for several Jewish translations and also used for the 1995 revision of the American Bible, maintaining a word-for-word translation style, presented by the Lockman Foundation as the New American Standard Bible, which is widely regarded as the most literally translated of major 20th-century English Bible translations. A committee consisted of people from many Protestant, predominantly conservative, denominations, Presbyterian, Methodist, Southern Baptist, Church of Christ, Nazarene, American Baptist, Fundamentalist, Conservative Baptist, Free Methodist, Congregational, Disciples of Christ, Evangelical Free, Independent Baptist, Independent Mennonite, Assembly of God, North American Baptist, and “other religious groups” prepared the original work (1963-1971) and more than 20 individuals worked on modernizing the NASB in accord with the most recent research, supplanting the 1977 text in current printings, save for a few (Thompson Chain Reference Bibles, Open Bibles, Key Word Study Bibles, et al.) It got further revisions from 1992 up to 1995.

Early this century Robert Alter translated the Torah in The Five Books of Moses (2004) and in a Chasidism translation created the Gutnick Edition of the Chumash (2006).

Rashi.JPG

16th-century depiction of the French religious scholar Rashi, acronym of Rabbi Shlomo Yitzḥaqi (1040-1105) renowned medieval French commentator on the Bible and the Talmud

Judaica Press, an Orthodox Jewish publisher, has published a multi-volume bilingual Hebrew–English translation of the Bible that includes the medieval French rabbi Rashi‘s comprehensive commentary on the Talmud and commentary on the Tanakh in both Hebrew and English, Complete Tanach with Rashi.

Although the Pentateuch has not been fully published in hardcopy (Genesis [in three volumes] and Exodus [in two volumes] only), Judaica Press also published a set of 24 bilingual Hebrew–English volumes of Mikraot Gedolot for Nevi’im and Ketuvim, published as Books of the Prophets and Writings. As in traditional Mikraot Gedolot, the Hebrew text includes the masoretic text, the Aramaic Targum, and several classic rabbinic commentaries. The English translations, by Rosenberg, include a translation of the Biblical text, Rashi’s commentary, and a summary of rabbinic and modern commentaries. {Free Encyclopedia Wikipedia}

Cover

The Jewish Annotated New Testament, Edited by Amy-Jill Levine and Marc Z. Brettler

In 2011 University Professor of New Testament and Jewish Studies Amy-Jill Levine, E. Rhodes and Leona B. Carpenter Professor of New Testament Studies, Vanderbilt Divinity School, and Marc Z. Brettler, Dora Golding Professor of Biblical Studies, Brandeis University, edited The Jewish Annotated New Testament. It brings out Jewish background of early Christianity, New Testament writers and can be very helpful for non-Jewish readers interested in the Jewish roots of Christianity, also making it clear where certain Christians went wrong in their thinking because of their insufficient knowledge of Jewish way of speaking and thinking. The book also explains Jewish concepts (e.g., food laws, rabbinic argumentation) for non-Jews, Christian concepts (e.g., Eucharist) for Jews.

 

***

***

***

*

Please find to read

 1. Magil’s linear school Bible, by Joseph Magil. Hebrew text and English translation … The five book of Moses.
 2. Magil’s linear school Bible
 3. Magil’s linear school Bible, or, The Hebrew Bible in its original language : self taught for teachers and students . . . : a new and easy method for popularizing the study of the original Hebrew Bible by means of a linear translation – Archive copy Robarts – University of Toronto
 4. Magil’s linear school Bible or The Hebrew Bible in its original language self taught for teachers and students, ., a new and easy method for popularizing the study of the original Hebrew Bible by means of a linear translation *EBOOK*
 5. Leeser’s Jewish Bible (1853)
 6. The twenty-four books of the Holy Scriptures, carefully translated according to the Massoretic text, on the basis of the English version, after the best Jewish authorities and supplied with short explanatory notes by Isaac Leeser
 7. Isaac Leeser: The Right Man at the Wrong Time
 8. The New Jewish Publication Society Version
 9. Samuel ben Meir (Rashbam)
 10. Rabbi Samuel Ben Meir (Rashbam): A Short Bio
 11. Jerusalem Bible (Koren)
 12. Full text of “Oxford Annotated Bible Revised Standard Version -(R.S.V.) 1952
 13. Living Nach – Sacred Writings
 14. New JPS+ Mari
 15. Online reading of: The Living Torah
 16. The Complete Tanach with Rashi’s Commentary
 17. Stone Edition of the Tanach.

+

Preceding articles:

Old and newer King James Versions and other translations #1 Pre King James Bible

Old and newer King James Versions and other translations #2 King James Bible versions

Old and newer King James Versions and other translations #3 Women and versions

Old and newer King James Versions and other translations #4 Steps to the women’s bibles

Old and newer King James Versions and other translations #5 Further steps to women’s bibles

Old and newer King James Versions and other translations #6 Revisions of revisions

++

Additional reading

 1. Written and translated by different men over thousands of years
 2. Lord in place of the divine name
 3. Lord or Yahuwah, Yeshua or Yahushua
 4. Lord and owner
 5. People Seeking for God 7 The Lord and lords
 6. Accuracy, Word-for-Word Translation Preferred by most Bible Readers

+++

Further reading

 1. The Jewish Bible ≠ The Old Testament
 2. New JPS Commentary Volumes, Now in Accordance
 3. Your Life Without Torah
 4. From the Desk of Kenneth Seeskin
 5. From the Desk of Alan Levenson
 6. From the Desk of Zev Eleff: A Touchy Subject
 7. Torah on Tap; the Tragedy of Leadership
 8. The Jerusalem Debate – Eleven Objections and Responses | The Lamb’s Servant
 9. 613 Mitzvot & Yeshua keys to be Nazarene Jews
 10. Shabbat Lekh L’kha: Go Forth, in Jewish
 11. We Need A Word Make-Over
 12. The Completely Not-Boring History of the Bible, part 1
 13. Israel: Does the Hebrew Bible indicate the Messiah, the Anointed One of the House of David, is divine?
 14. Israel: According to the Hebrew Bible did the Lord ever become a man
 15. Did Avraham keep all Torah Mitzvot?
 16. Yom Teruah
 17. More on English Bible Versions
 18. Sermon: A Man Who Gave His Life that You Might Have an English Bible
 19. Dr. John Wyclyffe, Low-Tech Bible Translator
 20. Williams Tyndale: The Experiential Outworking of Sola Scriptura
 21. Was Dr. John R. Rice a Heretic?

+++

Related articles

Save

Save

Looft Jehovah en bezingt Hem met melodieën

 

*Looft Jah,
Want het is goed onze God te bezingen met melodieën;
Want het is aangenaam — lofzang is passend.

Jehovah bouwt Jeru̱zalem;
De verdrevenen van I̱sraël brengt hij bijeen.

Hij geneest de gebrokenen van hart,
En verbindt hun pijnlijke plekken.

+

“5  Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God, 6 die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, hij die trouw is tot in eeuwigheid,” (Psalmen 146:5-6 NBV)

“8 de HEER opent de ogen van blinden, de HEER richt de gebogenen op, de HEER heeft de rechtvaardigen lief, 9 de HEER beschermt de vreemdelingen, wezen en weduwen steunt hij, maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.” (Psalmen 146:8-9 NBV)

“De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de HEER van de hemelse machten als koning te vereren en het Loofhuttenfeest te vieren.” (Zacharia 14:16 NBV)

“Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond, dat hun vijanden verteert; op die manier zal iedereen die hun kwaad wil doen moeten sterven.” (Openbaring 11:5 NBV)

“Een psalm van David. HEER, u roep ik aan, kom mij te hulp, luister naar mij nu ik tot u roep.” (Psalmen 141:1 NBV)

“2 (142:3) bij hem stort ik mijn hart uit, bij hem klaag ik mijn nood. 3 (142:4) Ik ben ten einde raad, u kent de weg die ik moet volgen, u weet dat op mijn pad een strik verborgen ligt.” (Psalmen 142:2-3 NBV)

“1  Een pelgrimslied. Zegen de HEER, u allen die de dienst van de HEER verricht en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht. 2 Hef uw handen op naar het heiligdom en zegen de HEER. 3 Moge uit Sion de HEER u zegenen, die hemel en aarde gemaakt heeft.” (Psalmen 134:1-3 NBV)

“Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar;” (Deuteronomium 10:17 NBV)

“1  Halleluja! Loof de naam van de HEER, loof hem, dienaren van de HEER, 2 u die staat in het huis van de HEER, in de voorhoven van het huis van onze God. 3 Loof de HEER, want hij is goed, bezing zijn naam, zo lieflijk van klank. 4 De HEER heeft Jakob uitgekozen, Israël als zijn kostbaar bezit. 5  Ik weet het: groot is de HEER, onze Heer overtreft alle goden. 6 De HEER maakt alles wat hij wil in de hemel en op de aarde en in de diepten van de oceanen. 7 Wolken wekt hij aan de einder der aarde, bliksems maakt hij en de regen valt, de wind laat hij los uit zijn schatkamers.” (Psalmen 135:1-7 NBV)

“De HEER is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven.” (Psalmen 95:3 NBV)

“Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, geducht is hij, meer dan alle goden.” (Psalmen 96:4 NBV)

“Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.” (Psalmen 139:14 NBV)

“1  Voor de koorleider. Op de wijs van De dood van de zoon. Een psalm van David. (9:2) Ik wil u loven, HEER, met heel mijn hart, vertellen van uw wonderdaden. 2 (9:3) Ik wil vrolijk zijn, u toejuichen, uw naam bezingen, Allerhoogste,” (Psalmen 9:1-2 NBV)

“Alle volken, door u gemaakt, komen en buigen zich, Heer, voor u en prijzen uw naam.” (Psalmen 86:9 NBV)

“Elke nieuwemaan en elke sabbat opnieuw zal alles wat leeft hierheen komen om zich voor mij neer te buigen-zegt de HEER.” (Jesaja 66:23 NBV)

“(22:8) Allen die mij zien, bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd:” (Psalmen 22:7 NBV)

“1  Voor de koorleider. Een lied, een psalm. Heel de aarde, juich voor God, 2 bezing de eer van zijn naam, breng hem eer en lof. 3 Zeg tot God: ‘Hoe ontzagwekkend zijn uw daden, uw vijanden kruipen voor u, zo groot is uw macht. 4 Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, uw naam bezingen.’ \@sela\@” (Psalmen 66:1-4 NBV)

“Loof de HEER, alle volken, prijs hem, alle naties:” (Psalmen 117:1 NBV)

“(48:11) Zoals uw naam, o God, zo reikt ook uw roem tot aan de einden der aarde, uw rechterhand is vol van gerechtigheid.” (Psalmen 48:10 NBV)

“1  Voor de koorleider. Een psalm van David, een lied. (65:2) U komt de lof toe, God die woont op de Sion, u zult ontvangen wat u is beloofd. 2 (65:3) U die ons bidden hoort-tot u komt de sterveling.” (Psalmen 65:1-2 NBV)

“(65:14) de weiden kleden zich met kudden, de dalen tooien zich met graan. Zij zingen en juichen elkaar toe.” (Psalmen 65:13 NBV)

“13 Ik zal de beker van bevrijding heffen, de naam aanroepen van de HEER 14 en mijn geloften aan de HEER inlossen in het bijzijn van heel zijn volk. 15 Met pijn ziet de HEER de dood van zijn getrouwen. 16 Ach, HEER, ik ben uw dienaar, uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares: u hebt mijn boeien verbroken. 17 U wil ik een dankoffer brengen. Ik zal de naam aanroepen van de HEER 18 en mijn geloften aan de HEER inlossen in het bijzijn van heel zijn volk, 19 in de voorhoven van het huis van de HEER, binnen uw muren, Jeruzalem. Halleluja!” (Psalmen 116:13-19 NBV)

“21 Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER, en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen, tot in eeuwigheid. 146:1  Halleluja! Loof de HEER, mijn ziel.” (Psalmen 145:21-146:1 NBV)

“” ( NBV)

“De HEER wil ik loven, zolang ik leef, mijn God bezingen zolang ik besta.” (Psalmen 146:2 NBV)

“11 vreugde vindt de HEER in wie hem eren en in wie hopen op zijn liefde en trouw. 12  Prijs, Jeruzalem, prijs de HEER, loof, Sion, loof je God. 13 Hij heeft de grendels van je poorten versterkt, het volk binnen je muren gezegend. 14 Hij geeft je vrede en veilige grenzen, met vette tarwe stilt hij je honger. 15 Hij zendt zijn bevelen naar de aarde, vlug als een renbode gaat zijn woord.” (Psalmen 147:11-15 NBV)

“1  Halleluja! Loof de HEER, bewoners van de hemel, loof hem daar in de hoogten, 2 loof hem, al zijn herauten, loof hem, heel zijn engelenmacht. 3 Loof hem, zon en maan, loof hem, heldere sterren, 4 loof hem, hoogste hemelen, water boven de hoge hemel. 5 Laten zij loven de naam van de HEER: op zijn bevel zijn zij geschapen, 6 hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd, hij stelde een wet die nooit zal vergaan. 7 Loof de HEER, bewoners van de aarde, zeemonsters en oceanen,” (Psalmen 148:1-7 NBV)

“1  Halleluja! Zing voor de HEER een nieuw lied, roem hem te midden van zijn getrouwen. 2 Laat Israël verheugd zijn over zijn machtige maker, het volk van Sion juichen om zijn koning. 3 Laten zij dansend zijn naam loven, bij lier en tamboerijn voor hem zingen. 4 Ja, de HEER vindt vreugde in zijn volk, hij kroont de vernederden met de zege. 5 Laten zijn getrouwen juichen in triomf, nog jubelen als zij te ruste gaan, 6  met lofzang voor God uit hun kelen, een tweesnijdend zwaard in hun hand.” (Psalmen 149:1-6 NBV)

“1  Halleluja! Loof God in zijn heilige woning, loof hem in zijn machtig gewelf, 2 loof hem om zijn krachtige daden, loof hem om zijn oneindige grootheid. 3 Loof hem met hoorngeschal, loof hem met harp en lier, 4 loof hem met dans en tamboerijn, loof hem met snaren en fluit. 5 Loof hem met klinkende bekkens, loof hem met slaande cimbalen. 6 Alles wat adem heeft, loof de HEER. Halleluja!” (Psalmen 150:1-6 NBV)

“(21:14) Verhef u, HEER, in uw kracht, wij zullen uw macht in liederen bezingen.” (Psalmen 21:13 NBV)

“1  Niet ons, HEER, niet ons, geef uw naam alle eer, om uw liefde, uw trouw. 2 Waarom zeggen de volken: ‘Waar is die God van hen?’” (Psalmen 115:1-2 NBV)

“HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker, u houdt mijn lot in handen.” (Psalmen 16:5 NBV)

“(80:19) Dan zullen wij niet van u wijken. Laat ons leven, en wij roepen uw naam:” (Psalmen 80:18 NBV)

“(65:6) Ontzagwekkend is uw antwoord, u doet recht en redt ons, God, op u hopen de einden der aarde, de verten van de zee.” (Psalmen 65:5 NBV)

*


Voorgaand:

Bring praise to the Creator

Praise Jehovah, ​You people

Afrikaans: Ek sal u prys, o Jehovah, met my hele hart

Deutsch: Preiset Jehova, Denn es ist gut, unserem Gott Melodien zu spielen

English: Praise Jehovah, ​You people

Français: Répondez à Jéhovah par des actions de grâces

2015 the year of ISIS

Forces of Evil

Behind Acts of Terror

“We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.” (Ephesians 6:12)

CroppedStalin1943.jpg

Joseph Stalin (1878-1953) leader of the Soviet Union from the mid-1920s until his death in 1953. Holding the post of the General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, he was effectively the dictator of the state. – Stalin at the Tehran Conference in 1943.

The past century was one of unprecedented evil: 20 million killed in Stalin’s purges, Hitler’s extermination of six million Jews, 1.7 million massacred in the killing fields by Pol Pot, and the millions of lives lost trying to defend or defeat these ruthless leaders. And the carnage escalated quickly into the 21st century as mankind witnessed the fiery deaths of over 4,000 from suicide missions perpetrated against the United States on 9/11 by Al-Qaeda extremists. But an even more sinister and illusive foe has been terrorizing the world with random, demonic acts of evil. The Salafi jihadist militant group that follows an Islamic fundamentalist, Wahhabi doctrine of Sunni Islam, ISIS has become more organized, more powerful and more evil than all other religious extremist groups.

2015 has been a year full of different terror attacks. We were shocked by those in Paris, San Bernardino, which has long battled high crime rates but got its mass shooting in 2015, where the perpetrators were “homegrown violent extremists” inspired by foreign terrorist groups. When we look at all the terror attacks effectuate we may wonder if the the hideous acts of terror around the world by radical Islamic militants were simply the function of an evil twist of character fueled by false religion, or are they provoked still further by a malicious, invisible force? Will the One true God bring an end to all this evil and terror?

Satan, Evil and Intelligent Beings

The Word of God leaves no doubt there is evil in the world. It tells us where it came into the world. It was by the greed of man that man was overtaken to rebel against God.

In the Bible we are told that by the years more and more people came into existence rebelling against their Most High Power. We also come to find out that even by the followers of Jeshua (Jesus Christ) there were those who were taken by fear and by lust of power and money, so that they doubted what Jesus should (Peter) do or betrayed their master teacher for some money (Judas). The apostle who resisted Jesus, Peter, was therefore called a Satan by Jeshua.

Going against the Will of God is considered being an opponent or adversary, which is being a Satan. In several languages it is translated as a personification of an evil doer or evil bringer. In English such a person or being, is also called a ‘devil‘. In the bible we are given several examples of such beings who do evil or who oppose God. As to the existence of a personal devil and his legions of demons, we can see that those possessed with ‘demons‘ are the ones who have a psychological illness. The Bible gives a comprehensive description of Satan, his emissaries and his aims. Satan is represented in Scripture as being the orchestrator and source of evil in the universe — the unrelenting enemy of God and man.

In the Book of books, the Bible, we are shown that even some men of God became a victim of that Satan. Those books show clearly how it is from within those people that filth or evil came over them. They were weak and let themselves being seduced by their own thoughts. We can see that they them selves were at fault and that nobody outside them was to blame for they  going wrong.

A god of this world

From the Scriptures we do know that several men opposed the Divine Creator and placed themselves higher than Him. Though we may not forget that nobody can be greater than God. Even Jesus knew very well that God was the greatest and that he could do nothing without God. Throughout history many people got an important position and as such became gods, i.e. higher placed people. As such we can find angels, Moses, Pharaoh, Apollo, Zeus being called gods, like Jesus was also called a god but none of them were the God of gods. Several of those higher placed beings also became worshipped as gods, whilst others rule the world as a god.

The Apostle Paul recognized the existence of a personal, invisible devil and gave him or them the title “god of this world.” (2 Corinthians 4:4) Paul also called Satan

“the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience.” (Ephesians 2:2)

These words imply not only that there are evil principles at work, but that behind them there are invisible evil powers opposing all that is good.

“We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.” (Ephesians 6:12)

Rulers of the darkness of this world

We must not think evil is something of one specific being, a singular “Satan”. In all of us sits a Satan. We all can become victim of Satan, the evil within. If we are not careful and let our imagination go, and let our lust being taken over by our inner lust, we shall also become a Satan, an adversary of God like Peter at one time also was called a Satan.

Today we can see many adversaries of God at work. They are the Satan spoken of  in the Hoy Scriptures. We are also warned of those who oppose the Almighty God, that they will be the rulers of the world and that there shall come a “prince of the devils“. It shall come so fart that the world shall be put in chains by those adversaries of Allah or God. Even the angels, the celestial beings, shall come to see what happens on the world, and they too shall not be able to stop it. It shall continue until the Great or Last Day of this System of things.

Satan may have gained ‘legions of angels’, those beings who have actively supported his evil schemes, they shall be looked on by the faithful to God. Though the world shall continue to bring the unfaithful together trying to get more lovers of God away from Him. We are even told they would not mind to use all tricks to lure those people into their net. that is also what we are seeing today. Several people who have doubts about God and religion try to find a solution for their own life. They think those people from Islamic State or IS, can give them the right answer and give them an eternal happy life.

Islamic State does as if it is fighting for God, but when we look at their works, raping innocent girls, selling women as slaves, burning holy books and prayer houses (mosques and churches) we can see that those actions are against the Will of God. Their aim is to rule the world by creating their own state, the Islamic State. They do know, people are gone far away from God, and as such they are also an easy prey. In this world there is a lot of darkness and they make use of it to gain their power over all those who do not believe in the One True God.

Though they forget there are also others who as opposer of God want to rule the world. And in the bible we are told they too shall rise up against each other and claim to have the right to rule the world. as part of the signs of the last days we shall come to see that there shall start the Big Battle in the land of Euphrates and Tigris (Iraq and Iran) and that religion shall come up against religion, situations we can see today.

Together all those opposed to God shall do their best to have people to believe that either we should do away with all sorts of religion and should not believe in Allah or God, whilst others shall do their best to have people coming to their false religion.  Satan or satans, the adversary or adversaries of God shall come to cooperate as mischief workers amongst men. For them the most important is that nobody shall be a follower of Jesus Christ (a Christian) or would worship God as a united Body in Christ. The Islamic fundamentalist group “Islamic State” is the Satan which shall never let up their unrelenting desire to create a society under their control. (Matthew 9:34; Isaiah 14:12-15)

Continued malicious meddling

What we see happening today is a result of continued malicious meddling by “Satan and the demons”, the adversaries of god and those who are not sound in mind, as they prey upon the weakest of humanity. While fallen man is much to blame for these acts of violence, “wicked spirits” often enter sick or deluded minds, suggesting hideous acts of violence. The Scriptures describe in detail such incidents and the misery caused by evil spirit influence and possession. (Matthew 8:16; Mark 5:15; Luke 4:41; Luke 22:3)

Those who are inclined toward evil leave themselves open to suggestions from these wicked spirits. There are enough ‘lunatics’ or mad people who want to get their ideas into the mind of others. Some succeed cleverly to bring others in the ban of their thinking. Muslim extremists wreaking worldwide panic through acts of terror have been brain-washed by doctrines of ‘demons’, persons who have evil inside and want to bring that evil unto others, them believing that they have a God-directed mission to execute their victims. (1 Timothy 4:1) But, unlike the god of Muslim extremists, the God of real Muslims and the Judeo-Christian God, Jehovah, is a God of love, and He has told His children that there are seven things which are an abomination to Him — among these are hands that shed innocent blood, hearts that devise wicked plans, feet that run swiftly to evil and those who spread strife. (Proverbs 6:16-19) These activities describe well the acts of hateful extremists — no matter their religion.

16 There are six things that Jehovah does hate;+ yes, seven are things detestable to his soul:+ 17 lofty eyes,+ a false tongue,+ and hands that are shedding innocent blood,+ 18 a heart fabricating hurtful schemes,+ feet that are in a hurry to run to badness,+ 19 a false witness that launches forth lies,+ and anyone sending forth contentions among brothers.+ (Proverbs 6: 16-19)

While there are relatively few radicalised Muslims waging a war of terror, it is important to understand that the majority of Muslims are peace-loving. Christians must not succumb to the hysteria that creates fear of the entire Muslim community — most of whom are peaceable and reasonable. Remember Jesus’ admonition:

“Love thy neighbour as thyself.” (Matthew 22:39)

Escalating into devastating worldwide violence of our day

Today’s Headlines Written Nearly 2,000 Years Ago

In His foreknowledge, God could look down to our time and see the hate and greed in the human heart that would escalate into the devastating worldwide violence of our day. In His wisdom, God has permitted this extreme level of evil under “Satan’s temporary reign” that it might teach an everlasting lesson to all mankind. god has given the world in the hands of man. It was man who accused God of not being fair and not giving him liberty. Now man has the liberty to choose how to rule and how to live. History has proven that they made a mess of it. This limited experience living in a world with evil is teaching mankind to hate iniquity and to long for a better day under a righteous ruler — Messiah.

Therefore, to provide hope to His people, God placed in His Word prophetic indicators which would point to the time when Satan’s kingdom of evil would begin to collapse. Four signs were given to the prophet Daniel which would mark the time of the end — the end of this present evil world under the dominion of Satan. (Daniel 12:1, 4; Galatians 1:4)

12 “And during that time Miʹcha·el*+ will stand up,+ the great prince*+ who is standing in behalf of the sons of your people.+ And there will certainly occur a time of distress such as has not been made to occur since there came to be a nation until that time.+ And during that time your people will escape,+ every one who is found written down in the book.+ And there will be many of those asleep in the ground of dust who will wake up,+ these to indefinitely lasting life+ and those to reproaches [and] to indefinitely lasting abhorrence.+

“And the ones having insight will shine like the brightness* of the expanse;+ and those who are bringing the many to righteousness,+ like the stars to time indefinite, even forever.

“And as for you, O Daniel, make secret the words and seal up the book,+ until the time of [the] end.*+ Many will rove about, and the [true] knowledge* will become abundant.”+ (Daniel 12:1-4)

He gave himself for our sins+ that he might deliver us from the present wicked system of things*+ according to the will+ of our God and Father, (Galatians 1:4)

Signs for us to take heed

“many shall run to and fro”

In the past 100 years, numerous modes of transportation have been invented, increasing the speed of travel from 20 mph to over 18,000 mph. This has been a blessing to most of humanity, but it has also brought with it a means for terrorists to spread their evil rapidly far and wide.

“knowledge shall be increased”

Science and Invention magazine cover, November 1928

More than ninety percent of all scientists who have ever lived are alive today, and more than fifty percent of the world’s inventions have been created within the last three decades. Additionally, sophistication in communications allows man to see and hear global news instantly. This has created amazing tools to benefit mankind, but it has also provided terrorists the tools to spread their hate.

• Messiah will begin to “stand up” for Daniel’s “people”

Israel’s rebirth as a nation is a miracle of history. Never before has a nation been destroyed, its people dispersed to the ends of the earth and then — nearly 2,000 years later — regathered and reestablished as a nation. But, one of radical Islam’s most hated enemies is Israel. This horrible reality of terror has been playing out almost every day since Israel’s formation as a nation in 1948. And now, the other countries of the world are experiencing firsthand the fear of living their daily lives in expectation of yet another terrorist attack.

“a time of trouble such as never was”

Yalta summit in February 1945 with (from left ...

Yalta summit in February 1945 with (from left to right) Winston Churchill, Franklin Roosevelt and Joseph Stalin. Also present are USSR Foreign Minister Vyacheslav Molotov (far left); Admiral of the Fleet Sir Andrew Cunningham, RN, Marshal of the RAF Sir Charles Portal, RAF, (both standing behind Churchill); Field Marshal Alan Brooke and Fleet Admiral William D. Leahy, USN, (standing behind Roosevelt). Note ornate carpets under the chairs. (Photo credit: Wikipedia)

Unprecedented trouble is the hallmark of our time and is confirmed by these recent tragic events. True, the world has always had trouble, but, prior to 1940, the potential for the annihilation of humanity by the single flick of a switch was unheard of. In the first three quarters of the 20th Century at least 100 million lives had been lost to war (Time Magazine, March 9, 1970). Thirty-four wars were being waged in 1988 alone. And today, “the weak say I am strong.” (Joel 3:10) A few, “the weak,” have brought the strong nations of the world into a state of extreme distress. Weakness, fuelled by jealousy, hatred, misinformation and prejudice punctuates Daniel’s vision of unprecedented trouble.

Maintaining Faith in an Unstable World

All four of these signs given to Daniel should give God’s people hope that the end of Satan’s evil regime is near. Yet, it is still hard to maintain faith in this unstable and frightening world. This makes it even more necessary that we, as Christians, take up the whole armour of God that we might be able to

“withstand in the evil day… having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness; And your feet shod with the preparation of the gospel of peace; Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the Word of God…” Ephesians 6:10-17

Yes, in this unstable world it takes an extreme, educated faith to believe that God’s plan will provide a constructive end to all the tears caused by evil — to believe that God is not indifferent to every sorrow. The Scriptures declare that He desires mankind to live in a world without fear, but He now allows Satan (God’s adversary) to rule for a limited time in order that each individual may learn valuable lessons — experiencing the results of evil and selfishness.

The world is quickly learning that it is helpless to win a war against evil. Thus we read,

“This sore travail has God given to man to be exercised therewith.” (Ecclesiastes 1:13)

It is comforting to know that when God finally says through His Son, It is enough — peace be still, we can rest assured that there will be great changes in the earth, and all will begin to see that the permission of evil was both educational and preparatory to the ushering of mankind into the ages of blessing to come, wherein

“all the families of the earth will be blessed.” (Genesis 28:14)

The promise is that once God, through His Son, puts an utter end to all evil,

“affliction shall not rise up the second time.” (Nahum 1:9; Job 34:29)

What will YOU men think up against Jehovah?+ He is causing an outright extermination.

Distress will not rise up a second time.+ (Nahum 1:9)

29 When he himself causes quietness, who, then, can condemn?

And when he conceals [his] face,+ who can behold him,

Whether it is toward a nation+ or toward a man,* it being the same thing? (Job 34:29)

In other words, the harsh lessons of evil will never be necessary again when all the families of the earth learn, by contrast, that love, peace, righteousness and unselfishness are far more preferable than living in this present evil world. The depth of God’s wisdom is shown in His foresight to devise a plan that provides for man’s free choice and experience with evil, but nevertheless brings redemption through Christ which will result in eternal happiness.

The Desire of All Nations Shall Come

Though God has permitted Satan’s evil influence for a relatively short time, He will soon put a stop to all evil and usher in His everlasting righteous Kingdom. Then the Scriptures assure us that all of “the inhabitants of the earth will learn righteousness” when the “knowledge of the Lord will cover the earth as the waters cover the deep.” (Isaiah 26:9; 11:9)

The path of the righteous one is uprightness.+ You being upright, you will smooth out the very course of a righteous one.+ Yes, for the path of your judgments, O Jehovah, we have hoped in you.+ For your name and for your memorial+ the desire of the soul has been.+ With my soul I have desired you in the night;+ yes, with my spirit within me I keep looking for you;+ because, when there are judgments from you for the earth,+ righteousness+ is what the inhabitants of the productive land* will certainly learn.+ 10 Though the wicked one should be shown favor, he simply will not learn righteousness.+ In the land of straightforwardness he will act unjustly+ and will not see the eminence of Jehovah.+ (Isaiah 26:7-10)

They will not do any harm+ or cause any ruin in all my holy mountain;+ because the earth* will certainly be filled with the knowledge of Jehovah as the waters are covering the very sea.*+ (Isaiah 11:9)

The time is coming when Jehovah, the Almighty God shall certainly bring home the world its own badness upon the productive land. The adversaries of God shall receive the consequences of their own error. Badness shall also come upon the wicked themselves. It is also written down that Jehovah shall actually cause the pride of the presumptuous ones to cease, and the haughtiness of the tyrants or ʽa·ri·tsimʹ  Jehovah shall abase. (Isaiah 1:11) Then there shall come the moment that the adversary or all those who are under the spell of the adversary will be destroyed — never to hurt nor deceive the world again. Babylon and the defiled ones with all people shall be paid back according to their activities. According to all that they have done.  The love of God will abundantly bestow blessings of life, peace and happiness upon all.

20 And I saw an angel coming down out of heaven with the key of the abyss+ and a great chain in his hand. And he seized the dragon,+ the original serpent,+ who is the Devil+ and Satan,+ and bound him for a thousand years. And he hurled him into the abyss+ and shut [it] and sealed [it] over him, that he might not mislead the nations anymore until the thousand years were ended. After these things he must be let loose for a little while.+(Revelation 20:1-3)

Yes, the influence of God’s benevolent Kingdom will have an overwhelming transforming effect on the hearts of men. Of this mighty future work we read,

“And I will give them one heart, and I will put a new spirit within you; and I will take the stony heart out of their flesh, and will give them a heart of flesh: That they may walk in my statutes, and keep mine ordinances, and do them: and they shall be my people, and I will be their God.” (Ezekiel 11:19-20)

There is great cause to rejoice, for it is the severity and hopelessness of the world’s problems that mark us at the threshold of these promised Kingdom blessings. Just as the terror of today was prophesied, the resurrection of all who have ever lived is also assured in prophecy. Then, all those who perished in the terrors of this day will be reunited with their loved ones, and

“The desire of all nations shall come.” (Haggai 2:7)

Legitimate Desires

What are Some of These Legitimate Desires?

Ask the homeless family living in times of unemployment,

“What is your desire?”

Their answer will be,

“If only we had a place to call home.”

God promises:

“They shall build houses and inhabit them; they shall plant vineyards and eat their fruit. They shall not build and another inhabit. They shall not plant and another eat.” (Isaiah 65:21-23)

Ask the father of a child dying of cancer,

“What is your desire?”

His answer will be,

“If only there were no sickness and crippling diseases, no cancer, no blindness, no pain and suffering.”

Thank God! These desires will be fulfilled in His Kingdom:

“And no inhabitant will say I am sick.” “Then the eyes of the blind shall be opened, the ears of the deaf unstopped, then shall the lame man leap like a deer, and the tongue of the dumb sing for joy.” (Isaiah 33:24; 35:5,6)

And what will be the desire of the young man on the field of battle,

“If only there were no wars and man could learn to live in peace.”

The Kingdom promise is:

“They shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation neither shall they learn war anymore.” (Micah 4:3)

Ask the Mother of the young man killed at the hand of a terrorist,

“What is your desire?”

and she will say,

“If only I could hold him and see him happy again.”

Yes, the most blessed promise of all, lost loved ones will be united once again in the resurrection.

“I will ransom them from the power of the grave…” (Hosea 13:14; Isaiah 25:8)

“And the ransomed of the Lord shall return with songs and everlasting joy upon their heads: they shall obtain joy and gladness and sorrow and sighing shall flee away.” (Isaiah 35:10)

These are but a few of the legitimate desires, which shall be satisfied. This is the promise of God’s Kingdom to come, where His will shall be done on earth, as it is even now done in heaven. (Matthew 6:10)

Close your eyes for a moment to the scenes of misery and woe, degradation and sorrow that yet prevail on account of sin, and picture before your mental vision the glory of the perfect earth.
Not a stain of sin will mar the harmony and peace of a perfect society, not a bitter thought, not an unkind look or word.
Love welling up from every heart will meet a kindred response in every other heart, and benevolence will mark every act.
There sickness shall be no more — not an ache nor a pain, nor any evidence of decay — not even the fear of such things.
Such will earth’s society be, and weeping bereaved ones will have their tears all wiped away, when thus they realize the resurrection work complete. (Revelation 21:4)

The year of God

2015 might have been the year of ISIS, in 2016 they shall not be off the radar. We know that everything may become worse but those who believe in god have good prospects and may build on their hope which is build on those prophesies from the Holy Scriptures.

Let us use that bible to guide us through the times coming and let us look forward to the return of Christ.

For sure to all the suffering shall come an end. Looking at the signs described in the Bible we do know we are not so far off from the Last Days. Than we shall have the Day of Jesus, when he shall judge all. Let us make sure that we shall be by the ones justified to enter the small gate of the Kingdom of God, being pleased to be united as partakers of God’s promise, united in the Body of Christ in the Year of God, notifying that the years of ISIS are over.

+

Preceding article:

Belgian Bible Students review of 2015

++

Additional reading

 1. What is life?
 2. Kitty Werthmann her account of grewing up in Austria under Nazi regime
 3. 150 Years after the 13th Amendment
 4. 2014 Religion
 5. Social media a destabilisation tool in the Middle East and Syrian conflict
 6. Islamophobic hate crimes rise in UK following terror attacks
 7. Wrong choices made to get rid of Assad
 8. Stronger than anything that wants to destroy
 9. Being Charlie 8
 10. French Muslims under attack
 11. Syrian but also Belgian connection to French attacks
 12. Refugee crisis, terrorist attacks and created fear
 13. Massive police operation in northern Paris suburb of Saint-Denis
 14. Coming closer to the end of 2015 and the end for Donald Trump as presidential candidate
 15. Summary for the year 2015 #1 Threat and fear
 16. Summary for the year 2015 # 2 Strewn with corpses and refugees
 17. 2015 Human rights
 18. Stepping Toes 2015 in review
 19. Is ISIS a product of American in-action or a product of direct action
 20. Islamic State forcing the West to provide means for Kurdistan
 21. Paris attacks darkening the world
 22. Brussels-born Salah Abdeslam key suspect Paris terrorist attacks
 23. Trump brand of migrant demonization #2
 24. Bijbelvorsers Blogging annual report and 2015 in review
 25. The Existence of Evil
 26. Evil in the bible
 27. Heavenly creatures do they exist
 28. The “Mighty Ones”
 29. Angels in Old Testament History
 30. Guardian Angels?
 31. The Angels in World Affairs
 32. Evil in the bible
 33. Satan or the devil
 34. Lucifer
 35. Satan the evil within
 36. Christendom Astray The Devil Not A Personal Super-Natural Being
 37. Where does Satan lives?
 38. October month of witches and spirits
 39. Autumn traditions for 2014 – 2 Summersend and mansend
 40. Autumn traditions for 2014 – 3 Black Mass, Horror spectacles and pure puritans
 41. Autumn traditions for 2014 – 4 Blasphemy and ridiculing faith in God
 42. The Importance of the Prophetic
 43. Al-Fatiha [The Opening] Süra 1: 4-7 Merciful Lord of the Creation to show us the right path
 44. Arguments about believe and About Christianity versus Atheism
 45. To Soar In The Spirit You Have To Be Hard Core
 46. The redemption of man by Christ Jesus
 47. Sayings of Jesus, what to believe and being or not of the devil
 48. The Soul confronted with Death
 49. Intellectual servility a curse of mankind
 50. Running away from the past
 51. Being Religious and Spiritual 5 Gnostic influences
 52. Challenging claim
 53. Remember the day
 54. A voice cries out: context
 55. Getting out of the dark corners of this world
 56. God of gods
 57. The Song of The Lamb #1 Visions, symbols and suggested meanings
 58. Remain lovingly = No path for softies
 59. The chosen ones to fear or not to fear
 60. God my fence, my hope for the future
 61. Jesus Christ is the perfect security in storms
 62. Understand what the will of the Lord is
 63. Kingdom of God what will it be like

+++

Further reading

 1. A Clash Within Civilization
 2. ‘US Doesn’t Understand What It’s Doing in Syria’ – CIA Veteran
 3. PA security forces warn of permeation of ISIS ideology; Laud Israel-PA-US cooperation
 4. Swedish govt in “panic” after ISIS letters give 3 days to convert to Islam or be decapitated
 5. Christian mothers, wives take up the fight against ISIS, whose women serve as suicide bombers and slaves
 6. Too Great a Sacrifice? The KDF Pull-Out Debate
 7. A Job far away from completion
 8. Indonesia: ISIS considers country un-Islamic
 9. Nearly 19,000 Civilians Killed in Iraq Since 2014, U.N. Reports
 10. From Paris suburb to bloody attack, portrait of IS jihadis
 11. Isis will fail to emulate Islam’s great conquests. Here’s why
 12. Stop ISIS by Welcoming Refugees
 13. Isis Develops ‘Alrawi’ Encrypted Messaging App for Android: Report (1)
 14. Isis Develops ‘Alrawi’ Encrypted Messaging App for Android: Report (2)
 15. Alarming Evidence Suggests ISIS is Now a US-Israel Proxy Army
 16. ‘It’s a criminal gang pretending to be a state’: Discontent grows in ISIS ‘caliphate’ as oil funds dry up
 17. The Great ISIS Recession
 18. The Long Fight Against ISIS
 19. David Cameron criticises BBC for use of ‘Islamic State’
 20. Meet the New Gangster Warlords of Latin America
 21. In God We Trust
 22. The War on Nothing
 23. Today’s Victory Reminder: God Redeems Sinners
 24. Verse of the day – Forsake me not, O Lord
 25. Behold the Lamb of God!
 26. Redemption in Christ
 27. Grace, Redemption, and Bearing Fruit
 28. Looking Back at Life through the Lens of Romans 8:28
 29. Terorisme tidak harus dilihat dari lensa agama
 30. Dunia Orde Baru Akan Menguasai Dunia Dengan Teror

+++

Écrit pour Dieu de mettre à une vie vertueuse

 

 

“23  Or, ce n’est pas seulement pour lui qu’il est écrit que cela lui fut imputé ; 24 Mais c’est aussi pour nous, à qui cela sera aussi imputé, pour nous qui croyons en Celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur,” (Römer 4:23-24 OST)

“Or, tout ce qui a été écrit autrefois, a été écrit pour notre instruction, afin que, par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l’espérance.” (Römer 15:4 OST)

“16 Toute l’Écriture est divinement inspirée, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice ; 17 Afin que l’homme de Dieu soit accompli, et propre à toute bonne œuvre.” (2 Timotheus 3:16-17 OST)

“19  Nous avons aussi la parole des prophètes, qui est très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher, comme à une lampe qui brillait dans un lieu sombre, jusqu’à ce que le jour resplendît et que l’étoile du matin se levât dans vos cœurs ; 20 Sachez tout d’abord ceci, que nulle prophétie de l’Écriture ne vient d’une interprétation particulière. 21 Car la prophétie n’a point été apportée autrefois par la volonté humaine ; mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé.” (2 Petrus 1:19-21 OST)

“Que le ciel doit recevoir jusqu’au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes, depuis longtemps.” (Apostelgescht 3:21 OST)

“L’Éternel prononça ces paroles à toute votre assemblée, sur la montagne, du milieu du feu, de la nuée et de l’obscurité, d’une voix forte, et il n’y ajouta rien ; puis il les écrivit sur deux tables de pierre, qu’il me donna.” (5Mose 5:22 OST)

“8 Et tu écriras sur les pierres toutes les paroles de cette loi, en les y gravant bien. 9 Et Moïse et les sacrificateurs, de la race de Lévi, parlèrent à tout Israël, en disant : Fais silence et écoute, Israël ! Tu es aujourd’hui devenu le peuple de l’Éternel ton Dieu ; 10 Tu obéiras donc à la voix de l’Éternel ton Dieu, et tu observeras ses commandements et ses statuts que je te prescris aujourd’hui.” (5Mose 27:8-10 OST)

“2 L’Esprit de l’Éternel a parlé par moi, et sa parole a été sur ma langue. 3 Le Dieu d’Israël a dit, le rocher d’Israël a parlé de moi : Celui qui règne parmi les hommes avec justice, qui règne dans la crainte de Dieu, 4 Est pareil à la lumière du matin, lorsque le soleil se lève, en un matin sans nuages ; son éclat fait germer de la terre la verdure après la pluie.” (2 Samuel 23:2-4 OST)

“Ma parole n’est-elle pas comme un feu, dit l’Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?” (Jeremia 23:29 OST)

“Alors il reprit et me dit : C’est ici la parole de l’Éternel, qu’il adresse à Zorobabel, disant : Ce n’est point par puissance, ni par force, mais par mon Esprit, a dit l’Éternel des armées.” (Sacharja 4:6 OST)

“Ils ont rendu leur cœur dur comme un diamant, pour ne pas entendre la loi et les paroles que l’Éternel des armées leur adressait par son Esprit, par les premiers prophètes ; et il y eut une grande indignation de la part de l’ Éternel des armées.” (Sacharja 7:12 OST)

“Car David lui-même dit par le Saint-Esprit : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que j’aie fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds.” (Markus 12:36 OST)

“Hommes frères, il fallait que la prophétie que le Saint-Esprit a prononcée par la bouche de David, touchant Judas, qui a été le conducteur de ceux qui ont pris Jésus, fût accomplie.” (Apostelgescht 1:16 OST)

“Mais c’est ainsi que Dieu a accompli ce qu’il avait prédit par la bouche de tous ses prophètes, que le Christ devait souffrir.” (Apostelgescht 3:18 OST)

“(12-14) Et par un prophète l’Éternel fit monter Israël hors d’Égypte ; et par un prophète Israël fut gardé.” (Hosea 12:13 OST)

“C’est ici ma consolation dans mon affliction, que ta parole me rend la vie.” (Psalmen 119:50 OST)

“Car le commandement est une lampe, l’enseignement est une lumière, et les corrections propres à instruire sont le chemin de la vie.” (Sprüche 6:23 OST)

“Et qui fais miséricorde jusqu’à mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent mes commandements.” (2 Mose 20:6 OST)

“Et l’Éternel dit à Moïse : Monte vers moi sur la montagne, et demeure là, et je te donnerai des tables de pierre, et la loi et les commandements que j’ai écrits pour les instruire.” (2 Mose 24:12 OST)

“Et garde ce que l’Éternel ton Dieu veut que tu gardes, en marchant dans ses voies, et en gardant ses statuts, ses commandements, ses ordonnances et ses témoignages, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse ; afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et dans tout ce que tu entreprendras ;” (1 Könige 2:3 OST)

“Et que votre cœur soit intègre envers l’Éternel notre Dieu, pour marcher dans ses statuts et garder ses commandements, comme aujourd’hui.” (1 Könige 8:61 OST)

“Ou n’est-ce pas réellement pour nous qu’il a dit cela ? C’est pour nous qu’il a écrit que celui qui laboure, doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, le fouler avec espérance d’avoir part à ce qu’il espère.” (1 Korinther 9:10 OST)

“Or, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d’exemple ; et elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus aux derniers temps.” (1 Korinther 10:11 OST)

“Car l’Éternel châtie celui qu’il aime, comme un père l’enfant qu’il chérit.” (Sprüche 3:12 OST)

“Attaché à la véritable doctrine qui doit être enseignée, afin qu’il soit capable, tant d’exhorter, selon la saine doctrine, que de convaincre ceux qui s’y opposent.” (Titus 1:9 OST)

“Pour les fornicateurs, les abominables, les voleurs d’hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine,” (1 Timotheus 1:10 OST)

“Si quelqu’un enseigne autrement, et ne s’attache pas aux salutaires paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété,” (1 Timotheus 6:3 OST)

“Retiens dans la foi, et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines instructions que tu as entendues de moi.” (2 Timotheus 1:13 OST)

“Ce témoignage est véritable. Pour cette raison, reprends-les sévèrement, afin qu’ils deviennent sains dans la foi,” (Titus 1:13 OST)

“Et vous avez oublié l’exhortation qui vous est adressée, comme à des fils : Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds point courage, lorsqu’il te reprend ;” (Hebräer 12:5 OST)

“Alors ses disciples se souvinrent qu’il est écrit : Le zèle de ta maison m’a dévoré.” (Johannes 2:17 OST)

“C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie.” (Johannes 6:63 OST)

“23 Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 24 Celui qui ne m’aime pas ne garde point mes paroles ; et la parole que vous entendez n’est pas de moi, mais du Père qui m’a envoyé. 25  Je vous dis ces choses, tandis que je demeure avec vous. 26 Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. 27 Je vous laisse la paix ; je vous donne ma paix ; je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne craigne point. 28  Vous avez entendu que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens à vous. Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que j’ai dit : Je vais au Père ; car mon Père est plus grand que moi. 29 Et je vous l’ai dit maintenant, avant que la chose arrive, afin que, quand elle sera arrivée, vous croyiez. 30 Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient ; mais il n’a rien en moi. 31 Mais afin que le monde con-naisse que j’aime le Père, et que je fais ce que le Père m’a commandé, levez-vous, partons d’ici.” (Johannes 14:23-31 OST)

“Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé.” (Johannes 7:16 OST)

“Car je n’ai point parlé par moi-même, mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit ce que je devais dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle.” (Johannes 12:49 OST)

“10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, fait lui-même les œuvres que je fais. 11 Croyez-moi quand je dis que je suis dans le Père, et que mon Père est en moi ; sinon, croyez-moi à cause de ces œuvres mêmes. 12  En vérité, en vérité je vous le dis : Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je vais vers mon Père. 13 Et ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 15  Si vous m’aimez, gardez mes commandements. 16 Et je prierai le Père, qui vous donnera un autre Consolateur, pour demeurer éternellement avec vous, 17 L’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point ; mais vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure avec vous, et qu’il sera en vous. 18  Je ne vous laisserai point orphelins ; je viens à vous.” (Johannes 14:10-18 OST)

“Et comme ils n’étaient pas d’accord entre eux, ils se retirèrent, après que Paul leur eut dit cette parole : Le Saint-Esprit a bien parlé à nos pères par Ésaïe le prophète, lorsqu’il a dit :” (Apostelgescht 28:25 OST)

“10  Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. 11 Revêtez-vous de toute l’armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. 12 Car ce n’est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. 13 C’est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et qu’ayant tout surmonté, vous demeuriez fermes. 14 Soyez donc fermes, vos reins ceints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, 15 Les pieds chaussés du zèle de l’Évangile de la paix ; 16 Prenant, par-dessus tout, le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17 Prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu ;” (Epheser 6:10-17 OST)

“Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi, et de la charité, et du casque de l’espérance du salut.” (1 Thessalonich 5:8 OST)

“C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie.” (Johannes 6:63 OST)

“Car la parole de Dieu est vivante, et efficace, et plus pénétrante qu’aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur ;” (Hebräer 4:12 OST)

“Et ainsi vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition.” (Matthäus 15:6 OST)

“Anéantissant la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez établie ; et vous faites beaucoup d’autres choses semblables.” (Markus 7:13 OST)

“Étant régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et qui demeure éternellement.” (1 Petrus 1:23 OST)

“Les apôtres et les frères qui étaient en Judée, apprirent que les Gentils avaient aussi reçu la parole de Dieu.” (Apostelgescht 11:1 OST)

“C’est pourquoi aussi, nous ne cessons de rendre grâces à Dieu de ce que, recevant de nous la parole de Dieu que nous prêchons, vous avez reçu, non une parole des hommes, mais, ainsi qu’elle l’est véritablement, la parole de Dieu, qui agit avec efficacité en vous qui croyez.” (1 Thessalonich 2:13 OST)

“Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts ;” (1 Thessalonich 4:15 OST)

“Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité, afin que nous fussions comme les prémices de ses créatures.” (Jakobus 1:18 OST)

*

 

 

+

Articles précédent:

Denn Gott aufgeschrieben, um bis zu einem tugendhaften Leben zu erwecken

Neergeskryf namens God om op te voed tot ‘n deugsame lewe

Vrai Dieu donne Sa Parole pour obtenir la sagesse

L’esprit saint vous rappellera toutes les choses dites

Partage de la richesse, la sagesse de Dieu

Pesach and a lot of brokenness in the world

Remembering the exodus, the liberation of God’s people and the liberation of all sinners we must confess the world does seem to be in an even worse state than at the time of the wanderers in the desert at the time of Moses and Aaron.

English: Flag of Israel with the Mediterranean...

Flag of Israel with the Mediterranean sea in the background, in Rishon LeZion. עברית: דגל ישראל בראשון לציון (Photo credit: Wikipedia)

From 1948 God’s people should have been more happy finding a soil to be worked at to become a greater nation. As we have seen in the Old Testament when God’s people got liberated and found an opening to receive the best of God, they themselves doubted and they themselves went other ways. In the 21st century the people of Israel may have undergone the worst test, being encircles, imprisoned in ghetto walls, then in camps, facing the most cruel abasement. You would think many would learn from it. But strangely enough now they also do not seem to worry to degrade other people. Today many Jews living in what has to become their Holy Land bring indignity over it. Without shame they now also put up great walls to keep others out. They now too bring indignation over the world.

We can see that lots in power in Israel are not religious any more, whilst others are fundamentalists, who take the words like they want to transfer it in their mind, but not according God’s Will. No wonder that the nation Israel of today is ripped apart, which could be seen throughout this last election season in Israel.  Also the different negotiations with other communities and their reactions against the Palestinians, Iranians and the European Court of Higher Judges and of Human Rights. Some clearly show no respect for people God allowed to judge and to help people guide their life.

Israeli army using Palestinians as human shields

Israeli army using Palestinians as human shields (Photo credit: Wikipedia)

The reaction of the State Israel shows clearly how by the disintegration of the Godly values the Jewish nation has fallen into two main groups, a civil Judaic group who has clearly no ear for God’s Word but likes to call on it. When you look at how they treat others, how they act on people with an other belief, and on human ethical values we can pose many questions.

But we should have hope. We have God’s promise of the Land of hope and glory. God’s promise shall come true. even when we see a lot of people working against it.

We can only hope that in these coming days they shall take time to meditate on their important role they should play in worlds history. That they may find their and our redemption story that joins may people in this world together.

Anita Silvert in her Jewish Gems writes:

Let our voices cry out against oppression and slavery as they did so long ago.  Our cries reached God’s ears – may they do so again.

Let our voices sing the words of praise and gratitude for our good fortune, and awareness for those who have less.

Let our voices rejoice at our blessings.  Let our hearts and our tables be filled with the faces of those we love.  Let us begin our journey to Sinai together, marching out into our own wilderness, hoping to find the way.

What other story lends itself to such meaning and layers?  It is both our history and our future.

Chag sameach – Happy and Sweet Passover to us all. {Pesach 5775 – our history and our future}

+++

 • The Question of Jewish Identity (counterpunch.org)
  Shlomo Sand’s gracefully written and translated short book, How I Stopped Being a Jew, deals with a question many have wondered about but have been afraid to ask: What makes someone a Jew? While it has been a puzzle from time immemorial, it is more salient today as Israel welcomes all deemed Jewish, regardless of their nationality or religious beliefs (or lack of them). On the other hand, non-Jews (25% of Israelis), even if born and resident in Israel, are not quite full citizens of the Jewish state.

  “If the United States of America decided tomorrow that it was not the state of all American citizens but rather the state of those persons around the whole world who identify as Anglo-Saxon Protestants, it would bear a striking resemblance to the Jewish State of Israel.” (p. 82)

  Sand is an Israeli, and a secular and atheist Jew, defined by his parentage as Jewish by the state of Israel. He is a professor at Tel Aviv University, specializing in French history. He is best known as the author of two controversial books, The Invention of the Jewish People (2009) and The Invention of the Land of Israel (2012).

 • Blood Moon 2015: What Hagee Didn’t Bother to Mention (webpronews.com)
  Hagee’s assertion is that there are four of these “blood moons” (not a scientific term) in a row, one of which lands on Easter. He believes that these four in a row are significant because they all land on Jewish Holy Days.
 • A response to Michael Douglas (mondoweiss.net)
  Michael Douglas, in his op-ed piece in last Sunday’s LA Times, “Finding Judaism, facing anti-Semitism”, tells a compelling story about his young son encountering an anti-Semite at a hotel pool in southern Europe who shouted insults at him because he was wearing a Star of David. While everyone can agree it’s important to stand up against anti-Semitism, it’s also important to reject false claims of anti-Semitism used as an ad hominem sword to protect Israel and the actions of its government from criticism.  Where real anti-Semitism is present, as in the despicable incident involving Michael’s young son, it needs to be named and shamed and hopefully soon eradicated.   Where it’s not, where it’s used as a tactic to protect Israel from valid criticism, we need to reject it and avoid the slippery slope that reduces claims of anti-Semitism to little more than political theatre.

   

 • An Islamic Reformation is the world’s best chance for peace (malaysia-today.net)
  Because both Christianity and Judaism were profoundly changed by the Reformation and the European Enlightenment. The Enlightenment’s apostles included large figures from the Christian tradition — David Hume, Immanuel Kant and Rene Descartes; and from the Jewish, in Baruch Spinoza and Moses Mendelsohn. They, and a legion of others, thought “freedom and toleration were … essential to the pursuit of enquiry, both religious and secular.” Their belief became, especially in France, a cause, a militant proclamation of freedom of thought and of publication, a definition of the rights of man.
 • “Jew Hatred: It’s in the Quran”: the Latest Bus Ad Campaign to Hit Philadelphia (theuglytruth.wordpress.com)
  From Ancient Egypt up to 1945, all of them were anti-judaics. All. And even those who may have written some positive things about them, they were philo-semites for reasons which would now be considered anti-semitic. Recently, the French MSM have realized that one of the greatest architects of the XXth century, Le Corbusier,was a staunch anti-judaic. Oh dear…
 • Jewish Rabbi Compares President Obama to Evil Haman who Tried to Kill all the Jews (godfatherpolitics.com)

  For American Christians the story of Queen Esther and Mordecai in the Old Testament is one that reminds us that the entire history of the Jewish people has been filled with persecution and attempts at genocide. Haman was a vizier in the Persian (Iran) Empire under Xerxes I, and Haman desperately hated the Jewish people.

  The story has played itself out in similar fashion several times throughout history, and while things may look bleak for a time, the Jewish people have always persevered and survived. However, some are worried that the Jewish people may have met their match in President Barack Obama.

  The chief Rabbi of Efrat in Israel, Rabbi Shlomo Rifkin, recently connected President Obama to the great villain Haman. Speaking at the Jerusalem Great Synagogue Rabbi Rifkin said,

  “The president of the United States is lashing out at Israel just like Haman lashed out at the Jews. I’m not making a political statement. I’m making a Jewish statement.”

 • Ted Cruz Another Israeli Mouthpiece (12160.info)
 • Come with me to Israel & Jordan. Here are the details on The Joshua Fund’s 2015 “Prayer & Vision Tour of the Holy Land.” (flashtrafficblog.wordpress.com)
 • The Perplexing Question Of Why Most American Jews Are Liberals Answered (nowtheendbegins.com)
 • Living on the East Side of Jordan (christianity201.wordpress.com)

Tag Cloud

Zsion, Zion and Sion Signal for the Peoples!

Menue, News and Journal about Politics, Religion, Culture, Society, Joy, Thank, Praise, Faith, Hope, Love, Community, Freedom, Peace, Islam, Justice, Truth, Patience and much more.

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

Theological NoteBook

Dabbling into Theology

%d bloggers like this: