An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Joseph Franklin Rutherford’

Is de Beleidvolle Slaaf van de JG Gods enige instrument

On Bijbelvorsers Webs, Bijbelvorsers from the Association of Bibleresearchers wrote on January 21, 2011 at 8:49 am:

Op Bijbelvorsers Webs, Bijbelvorsers van de Vereniging voor Bijbelstudie schreef in Januari 2011, 21, om 8:49 am:

Bijbelvorsers

Member
Posts: 16

World headquarters of the Watch Tower Bible & ...

World headquarters of the Watch Tower Bible & Tract Society of Pennsylvania, Brooklyn, New York, U.S.A. (Photo credit: Wikipedia)

Indien de Jehovah Getuigen de voorkeur van God zouden genieten en de enige organisatie zou zijn die Gods zegen geniet en als enige aanspraak kan maken op een door God volledig erkend en geleid orgaan “de Beleidvolle slaaf” is het vreemd dat dit middel van God om met de mensheid te communiceren zo veel mis- of versprekingen of vergissingen zou maken, alsook zo veel wijzigingen moet aanbrengen. Waarom zou God niet dadelijk het juiste ‘licht’ brengen?De JG zouden graag hebben dat de mensen al die talrijke fouten van de Watchtower Society in hun volledig bestaan naar loutere menselijke onvolkomenheid zouden toeschrijven. In wezen is dat juist. De vele niet uitgekomen voorspellingen en de vele zaken die ze eerst als waarheid claimden en daarna vervingen door een andere waarheid waren bedenkingen van mensen. Maar aan de ander kant beweren zij het spreekorgaan van God te hebben. En worden mensen die het niet volledig eens zijn met de beweringen van het overkoepelend orgaan uitgesloten. Zij proberen dan dikwijls zulke Uitkijktoren mislukkingen naar de fouten van Bijbelse figuren zoals Koning David te vergelijken en de apostels van de eerste eeuw. Wat JGn verzuimen te herkennen is dat mensen, als individuen, altijd al persoonlijke fouten gedaan hebben en altijd zullen doen doordat zij hier op aarde in het huidige stelsel leven als onvolmaakte mensen. David, Mozes, Petrus, Paulus en vele anderen maakten fouten zoals elk van ons ook nog fouten maakt. Alle Christenen doen dat vandaag ook. Zelfs het Regerende Lichaam van de Getuigen van Jehovah maken fouten als onvolmaakte mannen. Niemand van gewone stervelingen kan daar aan ontsnappen.

Noch in de Katholieke Kerk waar men spreekt van de onfeilbaarheid van de Paus, noch bij de Getuigen van Jehovah waar men eigenlijk spreekt van een evenzeer onfeilbaar heersende groep; “de beleidvolle slaaf“.

Charles Russell gaf zijn lezers de waarschuwing om op de hoede te zijn voor enige vorm van organisatie. Voor hem was het trouwens iets volledig onnodig. (“hoed U voor organisatie. Het is volkomen onnodig. De Bijbelse regels zijn de enige regels die U nodig heeft. Tracht niet het geweten van anderen te binden, en sta anderen niet toe het uwe te binden. Geloof en gehoorzaam in zo verre als U Gods woord kunt begrijpen” – Zion’s Watch Tower, 15 September 1895, blz 216, uitgegeven door Charles T. Russel)

Dat niemand de Bijbel zou kunnen begrijpen, tenzij hij luistert naar wat het Besturend Lichaam van Jehovah’s Getuigen in Brooklyn aan uitleg geeft,  haalt geheel Gods macht naar beneden. Het zou namelijk een ontkenning zijn van de mogelijkheid voor de Kracht van God, de Heilige Geest, rechtstreeks in te werken op naarstige zoekers. Nochtans wordt er in Gods Woord duidelijk gemaakt dat iedereen die zoekt ook werkelijk zal vinden.

Indien het die  “getrouwe en beleidvolle slaaf” is die zou aangesteld zijn om “geestelijk voedsel te verstrekken” en “geestelijke leiding” te geven (WT15/10/95) dan kan men de vraag stellen waarom deze ‘beleidvolle slaaf dan toch nog zo vele dingen eerst zus zei en daarna zo zei. Met hun bewering is de basis gelegd voor het gezag van een heersende klasse. In de gedachtegang wordt deze klasse vervolgens gelijkgesteld met “de organisatie”, waarnaar wordt opgezien voor leiding. Jehovah’s Getuigen komen aan de deur, zoals zij zeggen, om mensen “de Bijbel uit te leggen” Dit “uitleggen” opent de weg naar het gezag van de bron van deze hulp en uitleg, het Wachttoren Genootschap.

English: "Pay Attention to Yourselves and...

English: “Pay Attention to Yourselves and to All the Flock” 1991, Watch Tower Bibel And Tract Society Of Pennsylvania Polski: “Zważajcie na samych siebie i na całą trzodę” 1991, wyd. Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe (Photo credit: Wikipedia)

Als wij echter goed lezen in het Nieuwe Testament vinden wij dat Jezus de weg en de waarheid is. (Johannes 14:6). Diegenen die bereid zijn om tot hem te komen zullen ook dichter bij God kunnen komen. En Jezus heeft ons ook geleerd te bidden tot zijn Vader, ons duidelijk makend dat wij rechtstreeks tot God konden praten en ook van Hem duidelijk antwoorden zouden kunnen krijgen. Nergens blijkt dat men over moet gaan tot collectiviteit. Alsook wordt er nergens gewag van gemaakt dat men zou moeten gaan afhangen van een heersende groep of een gemeenschap van alles bepalenden. Wel wordt er aangeraden één van geest in Christus te zijn. Maar dat hoeft niet persé in te houden dat men al zijn eigenheden opzij moet zetten en niet meer zelf zou kunnen mogen denken. Het één zijn in Christus kan de wijze van Christus navolgen inhouden.

Als the Watchtower’s Governing Body volgens de JG “anointed and directed by God Himself”, gezalfd en geleid door God wordt kan men toch vragen stellen waarom zij zo vele versprekingen of missingen hebben begaan in het verleden.

Als wij ontdekken dat die beslissingen soms geheel omgekeerd moesten worden, veranderd of dat de leden ze gewoon moesten laten vallen, of dat de organisatie zich er voor moest verontschuldigen dan kan men toch vragen stellen bij de hand achter die organisatie. Zou men dan niet eerder kunnen zeggen dat wij duidelijk kunnen zien dat om te beginnen God nooit achter hen was.  Zou God achter zulk een regelmatig vergissende gemeenschap staan of was Hij duidelijk nooit achter deze vele verkeerde Uitkijktoren beleidenden ondanks de vele tegengestelde beweringen?

Interessant om te lezen is:

 

Waarop wij antwoordden:

English: (Quoted from Jehovah's Witnesses--Pro...

English: (Quoted from Jehovah’s Witnesses–Proclaimers of God’s Kingdom (1993), Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, p. 661. Original.) (Photo credit: Wikipedia)

Charles Taze Russell was nooit geassocieerd met de organisatie van de Getuigen van Jehovah. Russell geloofde niet in zulk een organisatie. Het negatief denken lag hem ook niet aan het hart en hij zou dus niet achter zulk een doemdenken van de JG staan. Hij geloofde niet in het “Goede Nieuws” welk zulke slechte tijdingen van geweldige smart voor het merendeel van de mensen zou omvatten, dat wil zeggen dat zij die niet tot een welbepaalde organisatie zouden behoren dat zij eeuwig in Armageddon vernietigd zouden worden. Russell onderrichtte nooit zulke dingen en zulks “Goed Nieuws” vertegenwoordigt bijna het tegendeel van de blije tijdingen van geweldige vreugde voor alle mensen dat Russell preekte.

Lezers moeten er zich bewust van zijn dat reeds vanaf het begin er ‘strubbelingen’ waren in die zogenaamde organisatie. Binnen enkele maanden nadat Russell stierf trokken al enkele Bijbel Studenten hun steun weg van de “nieuwe organisatie” van Rutherford. Voor de overigen valt het opdat het merendeel van de Bijbel Studenten niet beseften wat Rutherford tot de jaren 1920 deed. Zodra Zions Wachttoren onder de controle van Rutherford kwam, deden er zich scheuringen voort, zelfs toen de organisatie zich later als Getuigen van Jehovah profileerde, vielen er mensen uit de gratie of gingen weg van de organisatie, om zelf verder het Woord van God te verspreiden. Aldus gaat de bewering niet op dat de JG de enige groepering in de Christenheid zou zijn waar geen scheuringen of andere groepen uit zouden zijn ontstaan.

Tegen 1930 had de meerderheid van de vroegere BijbelStudentbeweging de nieuwe organisatie van Rutherford en zijn nieuwe gospel afgekeurd. Het was dat wat veroorzaakte dat Russell zijn nieuwe organisatie “de Getuigen” van Jehovah in de jaren 1931 benoemde, om zijn nieuwe organisatie van de oude Bijbel Studentbeweging te onderscheiden.

+

Vindt aanvullend:

Kleine kudde en beleidvolle slaaf

Gehoorzaamheid beter dan offers

Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid

Eenheid van spreken onder de loep genomen

+++

Advertisements

Terugblik op vroeger geplaatste artikelen op de Bijbelvorsers Vereniging Webs website

Graag presenteren wij u enkele vroeger door ons op Bijbelvorsers geplaatste artikelen, voor dat deze voor goed verloren gaan bij het opheffen van dat Webs platform.

Wij schreven in Maart 4, 2011 om 5:25 am:

Windows Live Spaces

Windows Live Spaces (Photo credit: Wikipedia)

Onze artikelenreeks over Russell is voor een tijdje van onze websites gehaald (2014 nota: het betrof hier de MSN Groep en op Windows Live Spaces), maar zal terug geplaatst worden. Eer het zo ver komt willen wij toch nog graag lezers waarschuwen dat bepaalde sites verkeerdelijk Charles Taze Russell opgeven als de stichter van de Getuigen van Jehovah.

Een van de spilfiguren in de beweging van de Bijbelstudenten, was Russell een man van open geest die ook oog had voor verscheidene denkwijzen en trouwens van hieruit zijn gedachten formuleerde. Zo kon hij meerdere gedachten overnemen van de volgelingen van Docter Thomas (de Thomasites of Thomasiten of Christadelphians). Hij was tegen elke vorm van autoriteit. Hij geloofde niet in zo’n sectaire organisatie als de Getuigen van Jehovah later werden, noch in zijn autoritaire hiërarchie. De ware stichter van de Jehovah Getuigen-organisatie was Joseph Rutherford.

Russel was zich er ook bewust van dat niet een menselijke organisatie zou kunnen bepalen wie er opgenomen zou worden in het Koninkrijk van God. Anders dan het Genootschap van de Jehovah Getuigen drong hij er nooit op aan dat alle gewijde Christenen zijn besluiten moesten aannemen.

 

Hieromtrent kan u reeds de juiste reactie lezen van Reslight in: Who’s The Founder Of Jehovah Witnesses?

 

+

Vindt aansluitend:

Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid

Bijbelonderzoekers en Russelism

Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 1

Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 2

Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3

Eenheid van spreken onder de loep genomen

Is de Beleidvolle Slaaf van de Getuigen van Jehovah Gods enige instrument

++

Looking at older articles series over Russell on the previous Bible-scholar Association

Charles Taze Russell and what he started

Biblestudents & T.C.Russell

Charles Taze Russell never claimed to have found a new religion, or a new church.

Around C.T.Russell

Russell and his beliefs

Russell himself never claimed to be a prophet.

Jesse Hemery and the The Goshen Fellowship

Suprising figures about Jehovah Witnesses

To remove the whitewash of the Jehovah Witnesses as being the only true Bible Students and Bible Researchers

Was Russell and Rutherford “Illuminati”?

A visible organisation on earth

Watchtowers’s new face

Revelation 1:8 – Who is Speaking?

Belonging to or being judged by

A man from the North wanting to have control in Belgium

No reconciliation possible between CBM and Duncan Heaster from Carelinks

Quibbling siblings united or allied children of an organisation or a church

Was Russell and Rutherford “Illuminati”?

Man is imperfect and man can not know everything. About the end times even Jesus did not know when he would return, how then can a man have any idea when exactly it will be that Jesus would come back?

That most of Russell his prophecy of Revelation was premature and mostly wrong as can be expected trying to foresee a globalist global empire before it manifested, even now obscured to many, does not have to mean all the rest of his teachings was also wrong.

English: Picture of Joseph F. Rutherford from ...

Picture of Joseph F. Rutherford from the 1911 Bible Students Convention Souvenir Booklet. At the time this picture was taken, Rutherford was serving as chief legal counsel for Pastor Charles Taze Russell. Rutherford became President of the Watchtower Bible and Tract Society in 1917 and later renamed the movement Jehovah’s Witnesses. Rutherford died in 1942. (Photo credit: Wikipedia)

Judge Rutherford was not one of the dumbest, so knew very well where the treasure of income and survival could have been, also assuring himself enough of followers willing to give in his wishes to assure their salvation. This is a dangerous fact we can see by many denominations. The Catholic Church on top, which took care from the beginning to demand money from their flock to assure the liberation of their souls, avoiding them to burn in a hell which they presented as an eternal torture room.

The Christ, is the son of God having come into being only a thousand years ago. the enemy systems are the human beings themselves; They are responsible for their own choices. They carry evil in themselves. It where they and are they who still revolt against God.

People should not have to be carried away by trying to go in numerics. We do not have to god so deep as some have the urge to suggest. God has given His Word for all to understand, those who have learned and also those who have no skills to learn much. Everything is lying in front of us, clear in the Word of God. We only do have to take the words for what they are and see through them.

We also should not try to play for God or to know more than Jesus did. We should be happy with the insights the men of God gave to us. It is not bad that we have people searching for more understanding and it is good that they help others to get to more knowledge and insight. but people always should know that the first concern should be the Word of God, the Bible itself. That is always what we should follow in the first place and what others say we always have to check with the Bible in our hands. Not following blindfolded any organisation, but Trusting God.

JWUpdate

FYI All,

May we learn from the overall error of this apostasy hidden in the details, but now the whole framework of Bethel. Plus may we see basic principles of God building valid layers of truth amidst errors we will make as it opens further.

(Daniel 9:13) Just as it is written in the law of Moses, all this calamity—it has come upon us, and we have not softened the face of Jehovah our God by turning back from our error and by showing insight into your trueness.

(Daniel 9:4-6) “Ah Jehovah the [true] God, the great One and the fear-inspiring One, keeping the covenant and the loving-kindness to those loving him and to those keeping his commandments, 5 we have sinned and done wrong and acted wickedly and rebelled; and there has been a turning aside from your commandments and from your judicial decisions. 6 And we have not listened to…

View original post 7,502 more words

Jesse Hemery and the The Goshen Fellowship

From the old website of the Association of bible researchers or Bible -scholars: “Bijbelvorsers“, we published on October 5, 2010 at 1:04 pm on http://bijbelvorsers.webs.com/apps/forums/topics/show/3518291-jesse-hemery-and-goshen-fellowship

The Dutch original version written by us on the “Windows Live Spaces” is not traceable any more

Jesse Hemery

The Goshen Fellowship, not to be mixed with the Trinitarian House Church movement, nor the Baptist church group, was formed as a result of the ministry of Jesse Hemery in England.

Colporter during 19th century

J.C. Sunderlin and J.J. Bender were two associates of the well-known “Pastor” Charles T. Russell of Allegheny, Pennsylvania, had started of the growth of the Bible Students movement in England in 1881. Nearly ten years later, on July 1, 1891, Charles T. Russell first arrived in the British Isles, landing at Queenstown, Ireland, and made a two-month missionary tour, embracing Britain, Europe and Russia. He concluded that Britain offered the best potential and decided to concentrate activities there. He visited and talked to small groups of Watch Tower subscribers and addressed public meetings of up to two hundred interested persons specially invited in Liverpool and London. He also arranged with a London firm to supply Millennial Dawn books, Bible study aids, at special rates to colporteurs (colportage men and women, knockers, canvassers or peddlars).

By December 1898 there were nine established congregations in Britain. Help in organization became the pressing need. C. T. Russell had previously sent “pilgrims” from America to work with colporteurs in the field and to address congregations. Pilgrims were spiritually older men who visited congregations giving Scriptural counsel and encouragement. They were really the forerunners of the travelling ministers now known as circuit overseers.* Russell then decided to appoint Jesse Hemery, a railway signalman from Manchester, to pilgrim service. For ten years Hemery had responded actively to the tract work organized by Bender, and now he commenced his new service on January 3, 1899.

Jesse Hemery had arranged his affairs so that he could devote all his time to the ministry, and he was willing to take up an assignment in London. Hence, on Thursday, November 1, 1901, Hemery was appointed branch overseer of the British Isles branch.

Women had played quite a prominent part in the early days in Glasgow and other congregations, conducting Sunday schools for children. When in April 1903, Russell was in England for a convention tour and expressed that he was not in favour of the ladies doing all that important work some were rather put out by the modified view on woman’s place in the Christian congregation. But the sense of urgency among the brothers in those days kept them going and moved them to undertake a distribution of free literature to every farm and isolated homestead in both Scotland and England.

In time the growing activity of the Bible Students in Britain called for changes in the legal structure of the group. On June 30, 1914, the International Bible Students Association (IBSA) was registered under the Companies Acts as an unlimited company. The liability for the mortgage on the London Tabernacle was transferred to the new legal corporation, which became the lessee also of 34 Craven Terrace, then occupied by the Hemerys and ten other members of the Bethel family. The parent legal body was the Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

Paul S. L. Johnson, a Jew who had become first a Lutheran minister and then a Bible Student pilgrim (teacher/preacher), shortly before Pastor Charles Taze Russell died in 1916, was sent to England to straighten out troubles among the British students. In order to facilitate Johnson’s work, Russell gave him “enlarged powers.” Johnson, in November, proceeded to England and, under the authority received from Russell, fired two of the managers of the London office. Judge J. F. Rutherford, confirmed as president of the Watch Tower Corporation while Johnson was in still in England, saw Johnson as a major threat to his consolidation of leadership control. Johnson believed that the “special authority” given by Russell was still valid. Johnson, Raymond Jolly, and a host of Bible Students withdrew from the Rutherford-led organization and joined in the formation of the Pastoral Bible Institute (PBI).** Differences soon arose among the PBI leaders, so Johnson left and formed the Laymen’s Home Missionary Movement. The Laymen’s Home Missionary Movement believes Russell was that faithful and wise servant of Matthew 24:45-47 and was labelled by Johnson the “parousia messenger.”

It turned out later-from Johnson’s own writings-but was not known at the time, that he had come to England having in his possession not only a copy of the proposal signed by the Elders, but also a copy of the 1916 Elders’ Schedule marked by Jesse Hemery to show which of the Elders were sponsoring the move toward control of its own affairs by the Church. And he says that Jesse had sent two copies of this list to America before he left for Britain.

Joseph Franklin Rutherford (1869–1942), also known as "Judge" Rutherford, president of the incorporated Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, who played a primary role in the organization and doctrinal development of Jehovah's Witnesses. - Joseph Franklin Rutherford (1869-1942), ook wel bekend als "Rechter" Rutherford, voorzitter van het Wachttorengenootschap, die een primaire rol in de organisatie en leerstellige ontwikkeling van Jehovah's Getuigen had.

Joseph Franklin Rutherford (1869–1942), also known as “Judge” Rutherford, president of the incorporated Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, who played a primary role in the organization and doctrinal development of Jehovah’s Witnesses. – Joseph Franklin Rutherford (1869-1942), ook wel bekend als “Rechter” Rutherford, voorzitter van het Wachttorengenootschap, die een primaire rol in de organisatie en leerstellige ontwikkeling van Jehovah’s Getuigen had.

Three men, namely Rutherford, Johnson and Hemery, were each convinced that they were, the best man to rule and direct the brethren, ambitious enough to attempt achievement of the coveted position, and blind to the harm they were causing.

Johnson “dismissed” Jesse Hemery as manager for the Society; Jesse took no notice of that but realizing, rather late it must be admitted, the seriousness of the situation, called in Shearn and Crawford, whom he had quite happily seen disfellowshipped and sent into the wilderness only a few weeks previously, to come back and help him get rid of Johnson-which, with perhaps a commendable disregard for old differences, they did.

Jesse Hemery was progressively centralizing power in himself. Secession from Hemery, J. F. Rutherford and the Watch Tower Society progressed rapidly after World War I ended. The Bible Students Committee was constituted in London on April 5, 1919 to coordinate publishing, pilgrim service, etc., outside the Society. He was undoubtedly the most prominent Bible Student/Jehovah’ s Witness in England, serving as Vice President of the IBSA, a position he held until 1946 since his appointment by Pastor Russell in 1901. He had a powerful and indeed all-sufficient ally.

Rutherford began to forcibly and dogmatically alter the existing doctrinal views, organizational structure and other Bible Students started to react against it or go their own way. Bible Students began to realize that not only the truth, but even the spirit of truth they held so dear had been compromised.

Jesse Hemery printed a short booklet supporting Rutherford, and denounced Johnson in “Harvest Siftings Reviewed” itself reviewed (December 7th, 1917).

By the end of 1928 three-fourths had severed their association with Rutherford and the newly changed Watchtower Society. In Great-Britain several separate groups came into existence:

William Robertson formed the Bible Student Publishing Co. before the major split of 1917; he published a quarterly journal The ­Bible Student that was critical of both Pastor Russell and Rutherford. There were certain IBSA ­officials who joined after the split in 1917. This group stopped operations in the 1920s.

Bible Fellowship Union 1917

At the time of the split in 1917, the Forest Gate Church was the second largest Bible Student group in England. F. G. Guard, father-in-law of William Crawford, led the class in ­divorcing themselves from the Society. In 1939 they started publishing The Forest Gate Church Bible Monthly, along with booklets and tracts. This group disbanded in 1979.
Laymen’s Home Missionary Movement 1918 [Paul S.L. Johnson]
Berean Bible Institute 1918 [Australia]
Stand Fast Bible Students Association 1918
Christian Truth Institute 1920
New Jerusalem Fellowship 1922
Elijah Voice Society 1923
Institute of Pyramidology 1923
Old Paths Publications 1925
Dawn Bible Students Association 1928 reorganized as DAWN in 1932
Watchers of the Morning 1937 [offshoot of Pastoral Bible Institute]
Goshen Fellowship 1951 [Jesse Hemery]
Epiphany Bible Students Association 1957 [John Hoefle]
Laodicean Home Missionary Movement 1957 [John Krewson]

Jesse Hemery was disfellowshipped by N. H. Knorr in 1951. Although he accepted much of Russell’s interpretations, he did reject the second presence as being a current reality. Believing Revelation was to be fulfilled in the future, he wrote and published a few Futurist interpretations of Revelation and other books of prophecy. He did reject the second presence as being a current reality.

He died in 1955 shortly after founding the “Goshen Fellowship” in 1951. Frank Lewis Brown headed the group for many years, publishing Zion’s Herald, a monthly journal beginning in 1965. Today there are still some adherents.

+

We added on March 2, 2012 at 4:29 am:

The problem with smaller groups or schisms of the Jehovah Witnesses is that they still found themselves as a special chosen group who should be careful not to read material which could bring them off their path.

The Goshen Fellowship, having no internet website, may as such also have been diminishing by their members getting older and dying. The problem mainly could be that they either did not preach enough or did not make work enough to get them be known.

As such those who leave the Watchtower Group should sincerely decide if they want to be a Watchtower Movement member or if they want to be part of a worldwide movement of Bible Students.

We think it is better that they try to share their ideas and help others in this way to explore the Bible and to come to more wisdom. Sharing ideas with other groups can help them both to grow in their knowledge of the Word of God, and shall be giving both more ways to honour Jehovah.

As brother Marcus (Marcus Ampe) points out, the problem of keeping contact, makes that we sometimes loose track of persons.

 

*

Our member Jani responded on February 4, 2012 at 4:44 am:

thumbs.webs.com Jani

Jani

Member
Posts: 6

My article about this group:

The Goshen Fellowship (1951 – Present) Still exist?

 

The Goshen Fellowship was formed as a result of the ministry of Jesse Hemery. He was undoubtedly the most prominent Bible Student/Jehovah’s Witness in England, serving as Vice President of the IBSA, a position he held until 1946 since his appointment by Pastor Russell in 1901. He was disfellowshipped by N. H. Knorr in 1951. Although he accepted much of Russell’s interpretations, he did reject the second presence as being a current reality. Believing Revelation was to be fulfilled in the future, he wrote a few commentaries on Revelation and other books of prophecy. He died in 1955 shortly after founding the “Goshen Fellowship” in 1951. Frank Lewis Brown headed the group for many years, publishing Zion’s Herald, a monthly journal beginning in 1965. According to this source, they still exist.

http://bijbelvorsers.webs.com/apps/forums/topics/show/3518291-jesse-hemery-and-goshen-fellowship

 

According to a Great Britain source the movement now is defunct.

I think this group have two good points in common with the “Back to the Bible way” movement:

1. They reject the second presence as being a current reality

2. Believing Revelation was to be fulfilled in the future

The bad thing was that JH claimed he is the faithful slave, as some say, if I understood correct.

Writings:

1. Ministry of the lamb, 108 pages

Zion’s herald

Autor: Frank Lewis Brown

Editor: Goshen Fellowship, 1970

http://books.google.ro/books/about/Ministry_of_the_lamb.html?id=CzhtPAAACAAJ&redir_esc=y

2. The scripture of truth: the vision, its understanding, 84 pages

Autor: Frank Lewis Brown

Editor: Goshen Fellowship, 1967

I need more information.

http://www.weneedgodforever.blogspot.com/2012/02/goshen-fellowship-1951-present-still.html


Shalom, peace, paix, pace, béke

 

Jani

*

On March 2, 2012 at 4:19 am Marcus Ampe wrote:

Marcus Ampe, a.o. founder of the Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie - Bible-Scholars, Association for bible Study

Marcus Ampe, a.o. founder of the Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie – Bible-Scholars, Association for bible Study

Bijbelvorser Marcus Ampe

Site Owner
Posts: 16

Last year, the Biblestudents from Belgium had some talks with members of that group. The problem is that of several ex-JW there are still a lot who do not like to stay in contact the electronic way because they do not want to use the internet.
When they move they also not remember to contact other believers who are also interested in their movement.Two people of the Goshen Fellowship, who we knew, died last year.

and on March 2, 2012 at 5:59 am he continued:

There were also many JW in the group of Free Christians who were still really JW, but face their problem with what happened to their children in their community. Several churches got problems about sexual actions which should not be permitted and certainly should not happen in a church community. The Kingdom Halls could not escape the trap of this world either, and because of the coverup operations the Watchtower Organisation tried to do, several parents were displeased with the organisation, but in their heart and kidneys they stayed JW. So when the Free Christians ceased some of them went back to the organisation.
Of some others, who did not agree with certain teachings at the time, we also know they returned to the Brooklyn Society Organisation and a few became again elders or very active members in the JW movement. One of them still does a lot of good work on the net.

+ March 3, 2012 at 8:13 am:

Until a few years ago I got a Dutch version of the Zion’s Herald which was sent to me from Germany. If I remember well I was subscribed until 2005-06, but I do not have any copies any more to get the address back. The contact person I had for the magazine was somebody living in Holland, if I remember well somewhere in the South East (Limburg). The magazine was printed in English, German and Dutch. From the way of writing it was clearly they had a Jehovah Witnesses stamp more than the Bible Student division of Charles Russell, though traces of The Watch Tower and Herald of Christ’s Presence, Studies in the Scriptures could still be found.

I wonder if the Bible Fellowship Union at 4 Manor Gardens, Barnstone, Nottingham, NG3 9JL UK, would not know more; Perhaps some people joined that Bible Students Group.  I do not have full names, because in their magazine I can only find abbreviations like: DN, TH, AOH, GC. Perhaps you can contact them and see if they can tell you more.

 

+

Notes:

* International Bible Students Association (IBSA) pilgrims were excellent speakers, and their local talks were typically well-publicized and well-attended. Prominent Bible Students A. H. Macmillan and J. F. Rutherford were both appointed pilgrims before they joined the board of directors of the Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania; the IBSA later adopted the name Jehovah’s Witnesses and renamed pilgrims as traveling overseers.

** R. E. Streeter was one of the founding fathers of the Pastoral Bible Institute and a member of the editorial board of that churches The Herald of Christ’s Kingdom magazine.

++

Find additional reading:
Troubled Years 1916-1918
A Bible Study Investigation into Our Relationship to God and into “the Time of the End”
A People for His Name: A History of Jehovah’s Witnesses …
Introduction – Biblical Truth Seekers

+++

Preceding articles:

 1. Looking at older articles series over Russell on the previous Bible-scholar Association
 2. Around C.T.Russell
 3. Charles Taze Russell and what he started
 4. Russell himself never claimed to be a prophet.
 5. Russell and his beliefs
 6. Charles Taze Russell never claimed to have found a new religion, or a new church.
 7. Biblestudents & T.C.Russell
 8. A visible organisation on earth
 9. Different approach in organisation of services #1
 10. Different approach in organisation of services #2
 11. Different approach in organisation of services #3
 12. Suprising figures about Jehovah Witnesses
 13. Jehovah’s Witnesses not only group that preach the good news

 

Looking at older articles series over Russell on the previous Bible-scholar Association

On Bijbelvorsers Webs, the closing site of the Biblescholar association, we published on March 4, 2011 at 5:36 am:

Charles Taze Russell the year he died of a heart attack (1916, Oct. 31) - Charles Taze Russell het jaar dat hij stierf aan een hartaanval (1916, oktober 31)

Charles Taze Russell the year he died of a heart attack (1916, Oct. 31) – Charles Taze Russell het jaar dat hij stierf aan een hartaanval (1916, oktober 31)

Our articles series over Russell has been gotten of our websites (2014 note: from the MSN Groups + from Windows Live Spaces) for a time , but will be placed back over a few months.  Before it comes so far we want to get it clear that on the net there are some wrong accusations to the name of Charles T. Russell.
Particular sites give wrong information on Charles Taze Russell and write that he is the founder of the Witnesses of Jehovah or the group called Jehovah’s Witnesses.

One of the pivot figures in the movement of the Biblestudents, Russell was a man of open mind that also in his free thinking looked to other students of the Bible and did not mind taking over some of their ideas.  As he wanted to take over several thoughts of the followers of Doctor Thomas (the Thomasites or Christadelphians).  He was against each form of authority.  He did not believe in such sectarian organization as the Witnesses of Jehovah had later become, neither in its authoritarian hierarchy.  The true founder of the Jehovah Witnesses organization was Joseph Rutherford.

Russel himself was also conscious of that not a human organization would be able to decide if some one would be able to enter the Kingdom of God.  Differently than the Society of the Jehovah Witnesses he pushed never the idea that all holy Christians had to accept all his ideas and decisions.

About this you can read already the right reaction of Reslight in:  Who’s The Founder Or Jehovah Witnesses?  

+

Please do find additional information:

 1. Dissolution of Bijbelvorsers (Bible scholars), Association for Bible study
 2. A move in Spaces
 3. Retrieving some older articles previously placed on Multiply
 4. SOPA & PIPA More good things thrown away than bad things
 5. Looking from different perspectives
 6. Pleased to find Christadelphian World on the net
 7. Around C.T.Russell
 8. Charles Taze Russell and what he started
 9. Russell himself never claimed to be a prophet.
 10. Russell and his beliefs
 11. Charles Taze Russell never claimed to have found a new religion, or a new church.
 12. Biblestudents & T.C.Russell
 13. A visible organisation on earth
 14. Different approach in organisation of services #1
 15. Different approach in organisation of services #2
 16. Different approach in organisation of services #3
 17. Change of name
 18. Daily portion of heavenly food
 19. Male domination and tyranny giving opportunities to defile the Name of God
 20. Certain people trying to stem freedom of speech
 21. A man from the North wanting to have control in Belgium
 22. Belonging to or being judged by
 23. Words to push and pull
 24. Religious Practices around the world
 25. Suprising figures about Jehovah Witnesses
 26. Jehovah’s Witnesses not only group that preach the good news
 27. Bringing Good News into the world
 28. Looking on what is going on and not being of it
 29. Not many coming out with their community name
 30. Power in the life of certain
 31. Concerning gospelfaith
 32. Hallo World
 33. Belgian Biblestudents – Belgische Bijbelstudenten
 34. What are Brothers in Christ
 35. Thomasites
 36. Christadelphian people
 37. Our (Christadelphian) way of life
 38. My (Christadelphian) faith
 39. Brief history
 40. History of the Christadelphians
 41. Who are the Christadelphians
 42. Birmingham Amended Statement of Faith
 43. Those who call the Christadelphians a cult

+++

 • Russian Court Declares Jehovah Witnesses’ Website Extremist (rferl.org)
  Prosecutors in Russia’s Tver region filed a claim last year saying that the ideas promoted by Jehovah’s Witnesses incite hatred and division.

  Three of the religious organization’s main books, “What Does The Bible Teach Us About,” “Get Closer To Jehovah,” and “Come And Follow Me” were also found by the court to be extremist.

 • Court bars kids from Jehovah’s Witness activities (stuff.co.nz)
  In March, the Family Court declined to continue the interim guardianship order which had placed constraints on the children participating in Jehovah’s Witness faith.

  The parents subsequently sought guardianship directions from the High Court either constraining or permitting the children’s participation in the faith.

  Lawyers for the children resisted such an order being made, submitting that it would curtail the children’s freedom of religion.

 • Judge stops children of Jehovah’s Witness from going to church (nzherald.co.nz)
  A judge has stopped the children of a Jehovah’s Witness from going to church and attending witness meetings and allowed them to attend birthday parties and Christmas celebrations.

  The High Court ruling, released publicly today, comes after the children’s separated parents appealed against Family Court orders regarding custody details.

  Justice Brendan Brown said his ruling would “dilute” the two young children’s exposure to their mother’s faith. However, he recognised the order was “at odds” with the children’s wishes.

 • 10 Things You Never Knew About Jehovah’s Witnesses (listverse.com)
  The modern day Jehovah’s Witnesses (known most commonly for their door-to-door evangelizing work) have been around since the late 1800s. It was around that time that a Bible study group based in Pennsylvania began analyzing, comparing, and dissecting Biblical scripture only to arrive at conclusions not taught by the majority of mainstream Christian religions. This group used zealous proselytizing to spread their scriptural discoveries. They also used their hope for the future that they gathered from the Bible to spread their beliefs across the US. Eventually, they spread their message into many different countries. Though they are currently based in hundreds of lands around the globe, the general populace knows relatively little about this far-flung faith.
 • Missionaries at the Door (guardianlv.com)

  Most everyone has had contact with missionaries of multiple faiths who come knocking at the door anxious to talk about God and religion. Many are keen to ask them to leave before getting their back history or any sort of personal information. While most have heard about Mormonism and the Jehovah’s Witnesses, many are not aware of the theological basis for their proselytizing and the institutional expectations that drive them.

  One of the fastest growing denominations in the country with a current membership hovering around 1.1 million, Jehovah’s Witnesses claim special and unique insight into the Bible and God’s purposes and will for people today. Each member is expected to proselytize on a regular basis. One can find them going door-to-door and two-by-two in any given big city or small town in America and increasingly throughout the world. They bare what they believe is a special message from God.

 • Jehovah’s Witness member dies after child delivery for refusing blood transfusion (dailypost.ng)
  According to London Evening Standard, Adeline, and her husband, Kweku Keh, had been looking for a child for many years. She reportedly endured years of failed fertility treatments, until finally; she was able to conceive naturally, only to die after giving birth to her son, Mawsi, through caesarean section at Homerton Hospital.

Charles Taze Russell and what he started

We would like to present some older articles published by us on the website of Bijbelvorsers Webs, the Association of Bible Scholars or Researchers an Association for Bible-study, and Biblestudents on March 4, 2011 at 5:41 am:

Charles Taze Russell and what he started.

C. T.Russell was born in 1852 (the second of five children) in Allegheny,Pennsylvania in the US. He grew up in faith with his father, got to know the Presbyterian and the Congregational Church. He investigated the philosophies of the Far East – Confucianism, Buddhism, Taoism, and Hinduism but soon concluded that these philosophies were empty, and his quest for spiritual satisfaction and peace remained unfulfilled.

Christians worldwide were for the first time ever considering the prophetic chronology of the Bible, concluding that Christ was going to return on dates calculated anywhere from 1862 through 1881 (with greater focus on the year 1868). From 1868 to 1875 a lot of Christians all over the world had come in great expectation for the return of Christ, believing that the 6,000 years from the creation of Adam were complete, and the seventh and final millennium began. Lots of preachers,determined to find the truth, went around the world to proclaim the end times.

George Storrs (1796–1879) one of the leaders of the Second Advent movement and affiliated with William Miller and Joshua V. Himes. He began publication of his magazine The Bible Examiner in 1843 and continued it until 1879 with a few breaks - George Storrs (1796-1879) een van de leiders van de Tweede Advent beweging en aangesloten bij William Miller en Joshua V. Himes. Hij begon met de publicatie van zijn tijdschrift The Bible Examiner in 1843 en bleef het tot 1879 met een paar pauzes publiceren

George Storrs (1796–1879) one of the leaders of the Second Advent movement and affiliated with William Miller and Joshua V. Himes. He began publication of his magazine The Bible Examiner in 1843 and continued it until 1879 with a few breaks – George Storrs (1796-1879) een van de leiders van de Tweede Advent beweging en aangesloten bij William Miller en Joshua V. Himes. Hij begon met de publicatie van zijn tijdschrift The Bible Examiner in 1843 en bleef het tot 1879 met een paar pauzes publiceren

George Stetson (1814–1879) Millerite who also wrote for George Storrs’ magazine The Herald of Life and the Coming Kingdom, and for other magazines such as The World's Crisis - George Stetson (1814–1879) Millerite die ook schreef voor George Storrs’ magazine The Herald of Life en the Coming Kingdom, en voor andere bijbelstudenten tijdschriften zoals The World's Crisis

George Stetson (1814–1879) Millerite who also wrote for George Storrs’ magazine The Herald of Life and the Coming Kingdom, and for other magazines such as The World’s Crisis – George Stetson (1814–1879) Millerite die ook schreef voor George Storrs’ magazine The Herald of Life en the Coming Kingdom, en voor andere bijbelstudenten tijdschriften zoals The World’s Crisis

Soon C.T. Russell began also to see that he was living somewhere near the close of the Gospel age, “and near the time when the Lord had declared that the wise,watching ones of his children should come to a clear knowledge of his plan.” From the years 1870 through 1875 Charles, his father Joseph, his sister Margaret, along with several other interested friends and associates, and a few other truth-seekers in Pittsburgh and Allegheny formed a class for Bible study with the well studied Millerite pastors George Storrs, and George Stetson. These studies were purposely detailed and analytical with the goal of examining every ‘jot and tittle’ of Christian doctrine, creeds and traditions in order to determine their accuracy, or to see if they were nothing but “the traditions of men”. Slowly, and step by step, they were able to separate which doctrines were Bible-based from those that were error, or mere tradition. Such detailed studies and questions of faith were common to numerous Protestant groups in the United States at this time in American history.

Charles had a time of constant growth in grace and knowledge and love of God and his Word. During this time of his Bible study, the Russells were also influenced by Adventists such as Jonas Wendell, Nelson Barbour, the Christadelphians and the Lutheran minister Joseph Seiss. In the history of Bible Students we cannot escape to see several names coming up in different denominations of today. In the nineteenth century there was a big cross-pollination. Some of Russell’s beliefs can be traced back to the very beginning of the Second Advent movement started by William Miller.

William Miller (1782-1849), American clergyman, founded a movement which involved thousands in eagerly awaiting the Second Coming of Christ. - William Miller (1782-1849), Amerikaanse dominee, stichtte een beweging die duizenden reikhalzend deden uitkijken naar de wederkomst van Christus.

William Miller (1782-1849), American clergyman, founded a movement which involved thousands in eagerly awaiting the Second Coming of Christ. – William Miller (1782-1849), Amerikaanse dominee, stichtte een beweging die duizenden reikhalzend deden uitkijken naar de wederkomst van Christus.

Because of their intensive study of the Bible, the Russell family (Charles, Margaret, and Joseph) concluded that they had finally gained a new and clearer understanding of what a Christian is called to do in laying down their earthly life in sacrifice and service to God. All three renewed their consecration (vow of dedication) and decided to be re-baptized in 1874.

In 1876 Russell sold his father’s men’s clothing tailoring store named “The Old QuakerShop” located on Federal Street in downtown Pittsburgh and used this money to use it for preaching and publication purposes.

Russell was impressed with Nelson Barbour’s “invisible presence” views on Christ’s coming and he accepted much of his chronological views. Barbour and Russell soon became partners in publishing Herald of the Morning, Pastor Russell becoming an assistant editor of the Adventist magazine.

C.T.Russell became also the co-publisher of the book, Three Worlds and The Harvest of This World (Also called, Three Worlds: Or Plan of Redemption) (1877). A doctrinal dispute between Russell and Barbour over the atonement, and that the Rapture of the saints would occur in April 1878, resulted in Russell ending his partnership with Barbour and publishing his own magazine the Zion’s Watch Tower magazine, starting in 1879. When Russell left, he took many of Barbour’s readers with him, including J.H. Paton, the Herald magazine’s other assistant editor. He continued with Barbour’s chronology of 1874 being the date of Christ’s invisible return, 1799 as the start of the time of the end and 1914 as the “end of the Gentile Times”.

In 1908 the name of their magazine was changed to The Watch Tower and Herald of Christ’s Presence.

Russell married Maria (pronounced ‘moriah’) Frances Ackley (1850-1938 ) on March 13,1879, after merely a few months’ acquaintance. The marriage was based on a mutually agreed celibate partnership established for preaching the gospel. In 1897 they separated following disagreements over the propriety of her role in the management of Zion’s Watch Tower magazine.

In 1881 “Zion’s Watch Tower Tract Society” was founded with the purpose of disseminating tracts, papers, doctrinal treatises and Bibles, and was officially chartered in 1884.

Charles devoted nearly a tenth of his fortune in publishing and distributing his first major publication, entitled “Food for Thinking Christians” in 1881. In that same year he also wrote and distributed, “Tabernacle and its Teachings”, and “Tabernacle Shadows of the Better Sacrifices”. In “Food for Thinking Christians”, Russell’s zeal to throw light upon the creedal errors motivated him to tear into the error without first showing that the Bible was indeed true, and that there was truth to be found therein. This approach shivered many men well and did the rear.

Russell wanted to outline the entire Bible and God’s plan for humanity, completely free of the Roman creeds and “traditions of men” in a seven-volume set. The first volume was originally entitled “The Plan of the Ages”, later renamed “The Divine Plan of the Ages”.

The”Divine Plan of the Ages” took the opposite approach of “Food for Thinking Christians” and first showed the beauty and harmony of the Bible before attacking the creedal errors. This approach was accepted as a refreshing answer to people’s search for truth so evident from the end of the 19th century onward.

The remaining volumes of the series, originally named “Millennial Dawn” but renamed in 1904 to “Studies in the Scriptures”, are:

 

The Time is at Hand (1889)

Thy Kingdom Come (1891)

The Day of Vengeance/The Battle of Armageddon (1897)

The Atonement Between God and Men (1899)

The New Creation (1904)

 

The delayed publishing of the seventh volume eventually became a source of great anticipation and mystery among Bible Students. Following Russell’s death in 1916, a seventh volume entitled The Finished Mystery, was published in 1917 and advertised as his “posthumous work”. True to Russell’s plan, this seventh volume was a detailed interpretation of the book of Revelation, but had included interpretations of Ezekiel, and the Song of Solomon. Immediate controversy surrounded both its publishing, and contents. In a short time it was established that it was actually written and compiled by two of Russell’s former associates, Clayton J. Woodworth and George H. Fisher, and edited by Joseph Franklin Rutherford. [i]

By 1903, newspapers began printing sermons written by Pastor Russell. The success of this got perhaps in his head. Though a lot of criticism came up he became more in the picture and got more followers.

While on the one hand claiming no special “authority,” Russell clearly desired to be the “servant” in the estimation of the “household of faith.” The danger became that he started claiming to be the “mouthpiece” of God. While others before him paved the way in giving the “midnight cry,” such as Miller and Barbour, Russell believed he was finally chosen as the one in restoring true Biblical teaching. While saying everyone needed to decide for himself, etc., Russell clearly wanted everyone to”study” the Bible solely from his writings.

Frederick William Franz (1893–1992) member of the Governing Body of Jehovah's Witnesses and served as president of the Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, the legal entity used to direct the work of Jehovah's Witnesses. - Frederick William Franz (1893-1992) lid van het Regerend Lichaam van Jehovah's Getuigen en diende als president van het Wachttorengenootschap the Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, de juridische entiteit gebruikt om het werk van Jehovah's Getuigen te leiden.

Frederick William Franz (1893–1992) member of the Governing Body of Jehovah’s Witnesses and served as president of the Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, the legal entity used to direct the work of Jehovah’s Witnesses. – Frederick William Franz (1893-1992) lid van het Regerend Lichaam van Jehovah’s Getuigen en diende als president van het Wachttorengenootschap the Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, de juridische entiteit gebruikt om het werk van Jehovah’s Getuigen te leiden.

After Russell’s dead it became even worse. A leadership crisis arose surrounding the new president of the Society, Joseph Rutherford, resulting in a movement-wide schism. As many as three-quarters of the approximately 50,000 Bible Students who had been associating in 1917 had left by 1931, resulting in the formation of several groups that retained variations on the name Bible Students. The idea of the truthful slave was interpolated to the Watchtower Tract Society. Rutherford and Fred Franz (Frederick William Franz) their followers who maintained fellowship with the Watch Tower Society adopted the name Jehovah’s Witnesses in 1931. They accept that the Society is provided with the only truthful slave and is the only one which has received the light from God and can show the light and right way to enter the Kingdom of God. JW‘s believe the Bible Students are still stuck on the “old light” of “Pastor” Russell and thus haven’t kept up with the latest “light” or “present truth.” Thus JW’s are no longer “Russellites” or followers of Russell as detractors have called them and they used to proudly call themselves. [ii] Russell is no longer viewed by the Watchtower Society as the “faithful and wise servant” alone serving the “meat in due season” or proper explanation of the Scriptures as they taught until 1927. [iii] They have gone back to the original view that the “servant” is a class of people, the 144,000, of which Russell was only one. The truth is still being progressively revealed to the modern “remnant” of the 144,000 who are currently leading the corporation Russell founded according the Jehovah Witnesses. Russell is viewed by JW’s today as the founder of their movement who helped revive the truth and separated them from Babylon the Great, but who taught many things that are no longer the “truth’ as the “light has grown brighter” since his day. JW’s therefore do not and are not encouraged to read Russell’s material at all, except the brief quotations provided by the Society’s writers in their current publications.

The Society of the Watchtower stopped publishing Russell his Studies in the Scriptures in 1928. Many Bible Students believe for the most part that the Society has become apostate as it no longer believes in many of Russell’s teachings as exposed in his Studies. As Russell warned about those who would do such a thing, the Society has gone into spiritual darkness, according to those other Bible Students. JW’s are viewed by many Bible Students as part of the Whore of Babylon and tell JW’s to “get out of her my people.”

Although the JW testify to be bible the only real research workers of truth, we fortunately can determine that there are, though be it in comparison with the traditional religions, not so many, still several people who were faithful to study the Book of books wanting to examine the Holy Scriptures and to investigate how they can be most faithful to this Word of God.

Those who severed ties with the Society formed their own groups including the Pastoral Bible Institute in 1918 (publishing The Herald of Christ’s Kingdom), the Layman’s Home Missionary Movement in 1919, and the Dawn Bible Students Association in 1929.

Moreover the former not associated Bible researchers remain still active in their Bible study and the proclamation of the Word of God.

*

Notes:

[i] http://www.pastor-russell.com/misc/bio.html

[ii] Walter Martin and Norman Klan, Jehovahof the Watchtower (Minneapolis, MN.: Bethany House Publishers), 1953, 1974,p. 41; The Golden Age, March 17, 1920, pp. 409-414.

[iii] J. F. Rutherford, The Harp ofGod (Brooklyn, NY: Watch Tower Bible and Tract Society), 1921, pp. 237,239.

Dutch speaking readers at that time could find this text in Dutch on the Space of the Belgian bible Students but by the disappearance of Windows Live Spaces the article also disappeared

Nederlandstaligelezerskonden dit artikel in het Nederlands vinden op de Space van Bijbelstudenten uit België maar door het wegvallen van Windows Live Spaces hebben wij dat artikel verloren : Charles Taze Russell, een bal die veel aan het rollen bracht.

 ++

Find also:

 1. Different approach in organisation of services #1
 2. Different approach in organisation of services #2
 3. Different approach in organisation of services #3
 4. Priority to form a loving brotherhood
 5. Commitment to Christian unity
 6. Parts of the body of Christ
 7. Dissolution of Bijbelvorsers (Bible scholars), Association for Bible study

+++

 • The Mustard Seed by The Church of Christ, Sangotedo (slideshare.net)
  In the Bible, the mustard seed is used by Jesus in the parable of the Mustard Seed as a model for the kingdom of God which initially starts small but grows to be the biggest of all garden plants…
 • Bible Verse of the Day – Colossians 3:16 (worldeventsandthebible.com)
  Let the Word of Christ dwell in your heart. Think about that for a moment. When Christ’s Word truly dwells in our heart it makes us a better person. It allows us to see the love Christ has for us and this enables and encourages us to share His Letter with the world. This my friends is our mission in this life. To follow after our Lord and Savior Jesus Christ and share His most precious Word with those who will give an ear.
 • November 17, 2014 – agreement (cohdailyprayer2014.wordpress.com)
  The leader relies on the mutual agreement we all have with God. He or she does not create faith or supply spiritual motivation. Christians live together in love and truth by their mutual agreement as people who are gifted with the Spirit of God. Our agreement holds us together. Agreement is a description of an action, not just a name for a document. Our ongoing, mutual dialogue in Christ forms and shapes our mutual understanding and direction. That agreement is a key factor in how much difference we make.
 • Bride of Christ (zestwriter.wordpress.com)
  John saw her / Descending from heaven / Her latter glory / Called her New Jerusalem / Such a beautiful story / What a beautiful bride / The bride of Christ
 • No separation! Romans 8:38-39 (wordsnmotion.wordpress.com)
  For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.
 • Moving Through Time: Timeline of Religion (pcr.wpengine.com)
 • In 1845-1870 AD, E.G. White established the 7th Day Adventists, a Protestant Christian denomination that believes in observing Saturday as the original seventh day of the Judeo-Christian week. In addition, 7th Day Adventists believe in the imminent second coming of the Jesus Christ. This movement was influenced and grew out of the Millerite movement in the United States during the 19th century.
 • In 1848 AD, Kate and Margaret Fox founded Spiritualism, a belief system that postulates the belief in spirits of the dead who have an inclination in communicating with the living through a divination system known as mediumship.
 • In 1870 AD, Charles Taze Russel founded the Jehovah Witnesses, a Christian denomination distinct from mainstream Christianity. The Jehovah’s Witnesses base their beliefs on their own biblical interpretations and even transcribed their own version of the Holy Bible. They believe that Armageddon and the establishment of New Jerusalem is imminent.
 • In 1875 AD, Helena Petrovna Blavatsky and Henry Olcott founded the Theosophical Society, a research and publishing institute dedicated to sharing esoteric doctrine of many spiritual traditions around the world. H.P. Blavatsky’s extensive research led to the publishing of the “magnum opus, The Secret Doctrine,” a comprehensive synthesis of ancient knowledge. The Theosophical Society aimed to form a brotherhood that did not discriminate against race, creed, sex, caste, or color.
 • In 1879 AD, Mary Baker Eddy formed a cult sect known as Christian Science (PDF), a religious practice derived from revelations given to Mary Baker Eddy and from the Bible itself. Its core texts are the Bible and the Christian Science textbook, also known as the “Science and Health With Key to the Scriptures.” Christian Science asserts that humanity and the universe coincide together as a whole in their truest essence, whereas evil and fallacies are illusory aspects of the material plane.
 • Between 1889 to 1924 AD, Myrtle Fillmore founded the Unity School of Christianity, a religious group that believes that all people are created with sacred worth. The Unity School of Christianity shares a universal love for all people, regardless of race, sex, color, ethnicity, creed, gender, political ideology, or disability.
 • In 1902 AD, Rudolf Steiner founded the Anthroposophical Society, a religious organization that postulates that an individual can comprehend an objective spiritual world through direct experience and inner development.
 • In 1906 AD, the Pentecostal Assemblies of the World is one of the longest, and oldest Oneness Pentecostal organizations in operation today. It currently has a membership of one and a half million members in the United States alone. Pentecostal doctrine believes in the trinity; however, the Father, Son, and Holy Spirit are one God. In addition, Pentecostal attendees manifest the gifts of the spirit, especially the laying of hands and speaking in tongues.

Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3

Radio-oproepen en boekjes

Vandaag zijn de Jehovah Getuigen de grootste bekende Bijbel Studenten organisatie in België. Eerst konden ze Bijbelonderzoekers groepen vinden die met hen, ten tijde van Rutherford, wilden associëren. Diegenen die Charles Taze Russell eerst hadden gevold en nu verder wensten te gaan met Rutherford begonnen verder uit te groeien. Maar de interne onenigheden veroorzaakten ook breuken, die zelfs tot in België voelbaar waren.

Français : Blason de Jumet (Charleroi-Belgique...

Blazoen van Jumet (Charleroi België), ook wapenschild van de abdij van Lobbes. (Foto credit: Wikipedia)

Als gevolg van radio uitzendingen, in het Frans en gesponsord door de Broeders van Dawn uit de VS; waren 3 Belgische gezinnen geïnteresseerd in de tegenwoordige waarheid. Het was Broeder Lechien Armand, die in contact kwam met broeder Félix Pilarski via de mail service van Radio Luxemburg: Broeder Félix richte zich tot hem in Jumet. Deze 3 families werden ook eerst lid van de vereniging met de naam “Jehova Getuigen” of Getuigen van Jehovah. Toen zij merkten dat Rutherford met zijn Genootschap meer en meer afweek van de leerstellingen van Russell en vonden dat de leringen die zij hoorden niet in harmonie waren met de Schrift, verlieten zij de beweging. Maar zij bleven verder de Heilige Schrift onderzoeken.

Families die samen kamen in huizen of Huiskerken vormden

De Pools-Belgische broeder en zuster Wlodarski hadden Franse broeders en zusters in hun kennissenkring en vonden meer broeders van de Franse vereniging Association des étudiants de la Bible die ook vaker bij hen wilden komen om te het Woord van God te dienen. Zo konden zij een paar broeders van Saint Etienne treffen: François Wozniak, Kosmalski A. Liszka, T. Kubiak, J.Osorowski S., TF et Ed Pilarski, Speil, en vele anderen; de familie Kula, hun jongste dochter en een zoon woonden de vergaderingen bij. In de volgende jaren, net als in Frankrijk, kwamen pelgrim broeders uit de Verenigde Staten en later uit Polen hen bezoeken.

De families – Armand en Louise Lechien Ernest en Helena Duchateau – Edmond en Jeanne Henrioule besloten bijeenkomsten tijdens de week (woensdag en donderdag) te houden waarbij zij een studie hielden over de Figuren van het Tabernakel. Met hun toestemming voegden zich de families Wlodarski en Kula bij hen. De studies werden gehouden in twee talen met de hulp van een vertaler (de 2 talen die werden gesproken waren Frans en Pools).
Broeder Félix Pilarski en andere broeders werkten veel voor het welslagen van deze bijeenkomsten, omdat ze
perfect Frans spraken.

De Sint-Lambertuskerk in Courcelles.

Broeder Félix Pilarski maakte een fraaie bijdrage aan de ontwikkeling van de vergadering van Courcelles met stichtelijke Bijbelse discoursen en met zijn bezoeken. Hij was ook persoonlijk actief in het streek van Liège (Luik) en in Brussel, waar hij een voorraad van boekjes had. Andere broeders leverden ook vele bezoeken af, onder hen kunnen we onder andere broeder Joseph Wozniak, Adolphe Debski noemen.
Nadat  Broeder
Ernest Duchateau plotseling overleed werden de bijeenkomsten nog  voortgezet voor bepaalde tijd. Toen broeder Lechien overleed na een heel lange ziekte konden we een repetitieve zaak zien rond de huis kerken. De ecclesia van Courcelles verdween in het midden van de jaren ’70.

Voormaling Gemeentehuis. Gebouwd in 1825-1827 door Jan Kuypers, waar de Bijbelstudenten film “Waarom kwam Hij naar de aarde?” werd vertoond.

Op 24 oktober 1987, organiseerde de ecclesia van Jumet twee uitsteeksels van de film Waarom kwam Hij naar de aarde?” In het gemeenschapscentrum van het stadhuis van Charleroi. Die shows werden aangekondigd met reclame: affiches op openbare plaatsen, reclame in de stad met luidsprekers, advertenties in de lokale kranten, op radio en tv, weergave op elektronische schermen, distributie van folders.
Meer dan honderd personen woonden deze filmprojecties bij. Pamfletten en traktaten werden gegeven aan de deelnemers, maar slechts weinigen vroegen voor meer informatie en andere boekjes.

De leer van Christus ‘regering op aarde’

Al snel in de geschiedenis van het Christendom zag men de meerderheid valse leraren nalopen. De mythen waren meer een lust voor het oor dan de werkelijke waarheid. Ze werden tot rust gewiegd met hetgeen zij zelf graag wensten te horen. Wat was er niet fijner om die zaken te horen die je niet moesten doen veranderen van gewoonten en zeden.

Al vroeg in de geschiedenis geraakten de ware volgers van Jezus Christus in de verdrukking. In sommige streken moesten zij zelfs voor hun leven gaan vrezen. Die angst voor vervolging maakte dat zij eerder verdoken hun godsdienst beleden.

De Broeders hun geloof van het ware evangelie was van oorsprong’ puur, maar door de menselijke onzuiverheden werd het ook heen en weer geschud doorheen de jaren. De verscheiden kleine groepjes die thuis de bijbel bestudeerden handelden verder in hun eigen kleine kring. Dit maakte ook dat er niet veel kennis naar buiten bloeide.

In België en Nederland bleven Bijbel Getrouwen naarstig de Bijbel bestuderen maar ook de opdracht van Jezus volgen, met het blijven prediken van het Evangelie van het Koninkrijk van God.
De eerste noch de tweede wereld oorlog had hen er van kunnen weerhouden, hoewel velen van hen angstvallig uitkeken naar de werking van de twee strijdende kampen, omdat ze
tegen het vechten waren en omdat ze handelden op grond van een geloof dat helemaal niet graag gezien werd door iedereen .

Dat Jezus en zijn apostelen spraken over het nieuws dat er een koninkrijk op aarde zou worden opgericht dat zou worden geregeerd door Jezus Christus en dat daar de gelovigen van alle tijden een plaats zouden krijgen naast hun Heer: dwz als coheersers, klonk natuurlijk niet fijn in de oren voor hen (die de Duitse Führer als de enige heerser wilde). Maar de blijde boodschap voor de mensheid overleefde nu de strijd onder de mensen en bracht een ongekende vrede in sommige families.

De leer van Christus’ regering op aarde werd eerst behandeld als zeer symbolisch, werd geleidelijk bestempeld als een zeer twijfelachtige en nutteloze gedachte en werd uiteindelijk als een absurde uitvinding van ketterij en fanatisme afgewezen.
Gods licht dooft gelukkig niet; het is een eeuwige vlam. Het volk van Israël in de oudheid bereikte ook detritus. Zij dienden ook andere goden. Toch blijven er op dit moment gelovigen in de Ene God die ook Hem Alleen als Allerhoogste willen dienen. Ook na de grote verschrikking van de wereldoorlogen kon de geschiedenis zich
nu herhalen. Trouw aan God wilden die Bijbel studenten, niet zo maar één werelds man en zijn organisatie (Rutherford en de Getuigen van Jehovah) volgen. Naast het trouw blijven aan de hoeksteen Jezus, als het enige fundament voor Gods Kerk, bleven er getrouwen aan Dr.Thomas en aan de Bijbel hun bevindingen met anderen delen en ondanks de voortdurende tegenstand durfden zij in te gaan tegen de meest populaire leer van de meeste mensen.

Het krijgen van een basis in Holland

Na pogingen die vanuit Nederland werden gemaakt om de Waarheid naar Engeland te brengen (in de 16e eeuw) en de vlucht van de waarheidszoekers naar de Nieuwe Wereld in de 19e eeuw, konden nu brieven van waarheidszoekers uit de Nieuwe Wereld weer de waarheid naar Europa toe sturen.
De Europeanen konden nu vanuit de Nieuwe Wereld de andere denkwijze horen van mensen die veel tijd hadden gestoken in het onderzoeken van de Bijbel. Het onderricht van Elias Smith en John Thomas kon nu de tijd rijp was, een gelegenheid geven aan een opleving’ van de Bijbel Getrouwen. Zij vonden ook hun weg over de oceaan en in alle Engels sprekende landen, waar ze een voet aan de grond kon vinden. Van daaruit druppelde het naar de Lage Landen.

Door de eeuwen heen, toonde het Evangelie van Gods Koninkrijk, zoals het voorheen gepredikt werd door Jezus en de apostelen, een dynamische kracht die alle tegenstand van de machtige religieuze groepen die het kon trotseren. Dat evangelie van Gods Koninkrijk dient nog steeds als de enige basis van het geloof voor hen die God willen zoeken. En de Engelsen die dat wisten en de Noordzee hadden overgestoken om te gaan verkondigen, konden in Nederland ook mensen vinden die dat Woord van God trouw wensten te blijven.

Website of the Brothers in Christ or Christadelphians in the Netherlands - Website van de Nedrlandse Broeders in Christus

Website of the Brothers in Christ or Christadelphians in the Netherlands – Website van de Nedrlandse Broeders in Christus

In 1956 kon in Nederland eindelijk de groep van Broeders in Christus soliditeit krijgen en ontstonden gemeenschappen in Den Haag, Amersfoort, Ede en Groningen. In Nederland officieel erkend sinds 1957, bleven zij het als hun plicht tegenover onze Heer zien, om zijn Naam bekend te maken onder de mensen in hun omgeving, alsook onder andere volken. Daarbij ligt hun nadruk op de Bijbel als de bron van alle kennis, waarbij hun leidraad daarbij het woord van onze Heer is:

“Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.”

De gemeenschap van Broeders in Christus begon ook het magazine “Met Open Bijbelte verspreiden  waarvan Rudolf Rijkeboer de drijvende kracht was tot aan zijn dood vorig jaar.

Verdwijnende interesse

Het bleek duidelijk dat na de gouden eeuw’ met de kinderboom en inwoners van België die hun leven steeds beter zagen worden, dat hiermee ook de belangstelling voor de Bijbelse boodschap van de Waarheid verminderde. De laatste jaren kan men spreken van totaal geen interesse meer voor Geloof, Bijbel of Kerk.
De Bijbel Studenten zagen hun leden aantal in Ecclesiae verminderen. De enige troost die zij konden hebben was dat ook in de algemeen reguliere kerk een neerwaarste spiraal op gang was gekomen. De bezoekende broeders en zusters van de Christadelphian Bijbel Missie [Christadelphian Bible Mission (CBM)] uit Groot-Brittannië, die voor 25 jaar regelmatige bezoeken maakten aan België om folders en pamfletten in de brievenbussen te steken, konden minder geestdrift vinden bij hun eigen leden, omdat het niets bleek uit te halen. Met hun korte bezoeken probeerden ze mensen op straat te bereiken en hoopten dat er op hun folders zou worden gereageerd. De Nederlandse Broeders die de algemene leiding toen nog hadden over het gehele gebied kregen echter verwaarloosbaar weinig reacties van het zuiden. Op het moment dat ze het allemaal wilden opgeven en verschillende Christadelphians Holland begonnen te verlaten om terug te keren naar hun geboorteland (Engeland of naar Australië), vond in België toch een kentering plaats in de wereld van Bijbelvorsers.
In de jaren ’90 vormden sommige Bijbel Studenten met exJehovah Getuigen de Vrije Christenen. In die beweging was ook de niet-trinitarische Doopsgezinde Marcus Ampe. Nog voordat hij zelf werd opgenomen in de Christadelphian gemeenschap had hij als niet-trinitarisch Baptist al anderen tot het Christadelphian geloof gebracht. Met hem predikend in Vlaams-Brabant en in Henegouwen, plus op het net, werd wederom een poging gedaan om het goede nieuws van het komende Koninkrijk te brengen.

Verwoede pogingen

Vorig jaar deed hij een poging om de verschillende Bijbel Studenten groepen bij elkaar te krijgen. Hij hoopte zo dat de verscheidene splintergroepen meer tot een uitwisseling van ideeën en vergaderingen zouden komen. Spijtig genoeg, werden zijn verzoeningspogingen tussen onderling strijdende groepen niet gewaardeerd. Een man uit het hoge noorden met zijn organisatie die nochtans het linken van hulp in haar naam heeft, hield het tegen dat door hem en zijn organisatie gedoopte Christadelphians met de Christadelphians van de Vrije Christadelphians (toen nog gewoon genaamd: Christadelphians en onder bescherming van CBM) met als basis de regio Leuven en met de Bijbelstudenten Christadelphians samen zouden kunnen komen. Broeder Marcus zijn onderneming liep faliekant uit. In plaats van de Christadelphians verenigd onder één dak te krijgen werd de kleinste groep nog meer uitgedund door onenigheid omtrent unificatie. Bepaalde mensen wensten zelf alles onder controle te hebben en konden het niet verdragen dat iemand anders in hun boeken zou kunnen mee kijken. Vooral de man van het Noorden zorgde voor de grootste struikelsteen.
Een aantal van onze medebroeders konden wij zelf niet zo ver krijgen dat zij over hun meningsverschillen heen zouden kijken. Voor onze Australische broeders, van de Australische Bijbel Studenten werden de CBM-leden niet zuiver genoeg gevonden. Volgens hen zijn de CBM leden te ver afgeweken van de originele leer van broeder Dr. John Thomas. Voor hen zou een samengaan met een groep, die (volgens hen) te los omspringt met de leer, het hele systeem verzwakken. Hierdoor kregen wij het ook moeilijk te verduren om mensen in eigen rangen er toe te bewegen over de menselijke tekortkomingen heen te kijken, en waren wij dan ook slachtoffer van een leegloop.
Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie, opgericht door Marcus Ampe - Bijbelvorsers (Bible Scholars), association for Bible study, founded by Marcus Ampe

Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie, opgericht door Marcus Ampe – Bijbelvorsers (Bible Scholars), association for Bible study, founded by Marcus Ampe

Onze uitnodiging om zich te verenigen als Broeders en zusters in Christus blijft open staan. Door al zijn tevergeefse inspanningen heeft broeder Marcus Ampe er ook genoeg van gekregen om de Vereniging voor Bijbelstudie verder te onderhouden en zal hij de website Bijbelvorsers in de nabije toekomst gaan afsluiten. Dit om zich meer te concentreren op de belangrijke opdracht die volgelingen van Jezus hebben gekregen, namelijk de verspreiding van het Goede Nieuws. Hij zal zich dan ook, met enkele doorzetters, verder het Goede Nieuws verkondigen. Broeder Marcus Ampe wil zich meer toeleggen op het prediken zelf in plaats van tijd en energie te verliezen aan het trachten mensen te verenigen, wanneer het er klaarblijkelijk geen tijd voor is om daarin te slagen.

We zijn ervan overtuigd dat ons prediking werk belangrijk is en dat zelfs als we niet zo veel mensen in België kunnen  bereiken, we toch ook hopen dat we enkelen hier kunnen bereiken, maar ook wat anderen die misschien wel ver weg van ons wonen. We hopen dat onze stem ook mag klinken in de duisternis en wat licht tot mensen zal mogen brengen die we niet kennen, maar die we hopen te ontmoeten in het Koninkrijk van God. We kijken ernaar uit om veel nieuwe gezichten, gelukkig te zien onder leiding van de Heer, niet begrensd door enkele mensen, maar gebouwd op de hoeksteen van Jezus Christus.
Hoewel we een andere aanpak in de organisatie van de diensten mogen hebben, geloven we dat we allemaal samen zouden moeten gaan voor dezelfde waarheid en voor de eenwording onder Christus, waarbij elke groep een andere naam zou kunnen hebben, maar bereid is om te worden verenigd in de geest, bereid te delen en samen te werken om positief op te bouwen, elkaar te helpen en constructief gemeenschappen onder Christus te vormen. Wij hopen dat er in de toekomst meer gegadigden kunnen gevonden worden die wel tezamen elkaar willen ondersteunen en er aan werken om nog meer mensen warm te maken om samen op weg te gaan en elkaar te helpen om door de nauwe poort het komende Koninkrijk binnen te kunnen gaan.

+

Voorgaand:

Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 1

Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 2

++

Aanvullende lectuur:

 1. Welkomstwoord
 2. Staat Europa voor vrijheid van godsdienst
 3. Godsdienstvrijheid mensenrecht
 4. EU wetsvoorstel banning levensbeschouwelijke symbolen
 5. EU wil christenen het zwijgen opleggen
 6. Werk maken van Godsdienstvrijheid
 7. Christendom blijft van invloed
 8. Politiek en macht eerste prioriteit #1
 9. Wat betreft Waar Elke mens recht op heeft
 10. Marx, het Volk, Religie, Christendom en verwrongen ideeën
 11. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1
 12. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3
 13. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #4
 14. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5
 15. De Dag is nabij #8 Overzicht
 16. De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 1 Intro
 17. De nacht is ver gevorderd 20 Studie 4 Nu actueel: Financiële Crisis
 18. De nacht is ver gevorderd 22 Studie 4 Nu actueel: Nut van tekenen
 19. Een kerk naar smaak en taal
 20. De marketing van God een op maat gemaakt bedrijfsadvies
 21. Oorlog in kerkenland
 22. Manifest Gelovigen nemen het woord
 23. Fragiliteit en actie #6 Juistheid van handelen
 24. Fragiliteit en actie #7 Gebeurtenissen en Prioriteiten
 25. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 26. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen
 27. In de hand #5 Niet bang zich te geven
 28. Geloof heeft te maken met hoe je voelt
 29. Wegen die tot God leiden
 30. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #4 Volgelingen van Jezus
 31. Opwekking begint in het gezin
 32. Kerklidmaatschap belangrijk of niet
 33. Kerk niet bepaald gebouw
 34. Samen komen in huizen
 35. Opbouw van een ecclesia
 36. Schijnbaar onmogelijke opdracht
 37. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 38. Verkondigen
 39. Opdracht tot getuigenis
 40. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #11 Vredelievende waarheidzoekers
 41. Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderen
 42. Wie, wat & hoe Christadelphians
 43. Volharding en Bijbelstudenten
 44. Overgang 2013-2014 en Met Open Bijbel
 45. Duncan Heaster en Carelinks onverbiddelijke verhinderaars
 46. Nieuwe naam een feit
 47. Seizoen 2013-2014
 48. Op weg naar 2014-2015
 49. Een nieuw seizoen voor de deur
 50. Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België
 51. Denken aan het ontbinden van de Vereniging voor Bijbelstudie: Bijbelvorsers
 52. Bij de opheffing van de Vereniging voor Bijbelstudie
 53. Jehovah steile rots en vesting, bron van inzicht
 54. Jehovah steep rock and fortress, source of insight
 55. By the closing down of the Association for Biblestudy
 56. Dissolution of Bijbelvorsers (Bible scholars), Association for Bible study

+++

Tag Cloud

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Scripture

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

A place to share your daily blessings

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

Theological NoteBook

Dabbling into Theology

%d bloggers like this: