An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Oorlog’

2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is

Aanslagen in België en Frankrijk

Incendie des locaux de Charlie Hebdo (62 boule...

De brand in de lokalen van het tijdschrift Charlie Hebdo (62 boulevard Davout, Paris) in november 2011 waren maar een voorproefje voor wat er in januari 2015 daar zou gebeuren en wat er in november 2015 Parijs zou treffen. (Foto credit: Wikipedia)

In het begin van het jaar 2015 werd Frankrijk een eerste maal ernstig opgeschrikt omtrent haar vrijheid van spreken en vrijheid van denken over politieke maar ook religieuze onderwerpen. Het satirische blad Charlie Hebdo was het doelwit van Islamitische fundamentalisten. Tien maanden later werd dat land nog eens ernstig door elkaar geschud en maakte Islamterroristen duidelijk dat zij aanhangers waren van ISIS die niet dulden hoe het Westen leeft en handelt en hoe er over de gehele wereld een ‘waar geloof’ moet komen.

De voorgaande jaren hebben wij al meerdere terroristische aanslagen het nieuws weten halen. Dat is in wezen niets nieuws. Maar nu lijkt het allemaal veel dichter bij te komen en beginnen veel mensen meer angst te krijgen. Ook de toenemende vluchtelingen stroom maakt hen bang en doet velen zelfs uitroepen dat Europa een paard van Troje aan het binnen halen is.

Vluchten voor opdringerige geloofsfanatiekelingen

variant van de IS-vlag met het sjahada

Variant van de IS-vlag met het sjahada

Velen lijken te vergeten dat onder die vluchtelingen meer niet gelovigen en niet Islamieten tussen zitten dan erg fundamentalistische Moslims. Sommigen doen ook alsof er een enorme toevloed van mannelijke terroristen onze contreien overstromen en dat ISIS die mannen naar hier heeft gestuurd.  Het merendeel van de vluchtelingen betreft echter vrouwen en weerloze kinderen. Zij zijn helemaal niet gebaat met de haat die zij in sommige streken te verwerken krijgen boven op hun moeilijkheden van het verlies van hun heimat.

Heel wat mensen moeten nu verdragen dat zij onderdrukt worden en weg gejaagd uit hun eigen omgeving naar streken waar men hen ook niet graag ziet komen en waar men hen ook vervloekt en als minderwaardigen aanschouwt.

De gehele wereld lijkt wel een kruitvat te worden war er overal gevochten wordt. Is het niet op kleine schaal dan op grote schaal.

Bij diegenen die wegvluchten van het oorlogsgeweld heersen vele vragen. Maar ook op plaatsen waar zij terechtkomen komen meer vragen op de voorgrond. Men kan er niet naast kijken dat in deze tijd kinderen minder luisteren naar hun ouders en dat sommigen zelfs helemaal in verzet gaan tegen hun ouders en hun omgeving. Vele jongeren voelen zich ook niet meer goed in hun vel en zoeken naar hun eigen identiteit en naar de bijzonderheden van het leven. Daarbij zoeken sommigen ook naar de waarden van ons mensdom en naar datgene of diegene(n) die achter dit wereld gebeuren staat.

Zoekers naar redenen, achtergrond en een Beëindiger

Bij diegenen die zoeken naar De Veroorzaker van leven en zij die naar Die God komt de vraag waarom Hij dit alles zo maar toe laat en komt de vraag of zij Hem vragen mogen stellen of zelfs smeken om hulp. Velen vragen zich af of het ooit beter zal worden.

Hoort God hun geroep om hulp? Hoe denkt God over mensen die naar de wapens grijpen om een eind te maken aan hun onderdrukking? Steunt God hun pogingen? Vindt hij hun gedrag te rechtvaardigen?

Het kan een troost zijn te weten dat God het lijden in deze tijd ziet en dat hij er iets aan gaat doen.

13 Hij zal deernis hebben met de geringe en de arme,+ En de zielen van de armen zal hij redden.+ 14 Van onderdrukking en van geweld zal hij hun ziel verlossen, En hun bloed zal kostbaar zijn in zijn ogen.+ (Psalm 72:13, 14).

In de Bijbel belooft God dat hij mensen die ellende meemaken, zal helpen. Wanneer?

‘Bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met zijn krachtige engelen, (…) wanneer hij wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het goede nieuws omtrent onze Heer Jezus niet gehoorzamen’ (2 Thessalonicenzen 1:7, 8).

Openbaring van toekomstige verlossing

Deze openbaring van Jezus zal in de toekomst plaatsvinden tijdens ‘de grote dag van God de Almachtige’, ook wel Armageddon genoemd.

14 In werkelijkheid zijn het door demonen geïnspireerde uitingen,*+ en ze verrichten tekenen+ en gaan uit tot de koningen+ van de gehele bewoonde aarde,*+ om hen te vergaderen tot de oorlog+ van de grote dag+ van God de Almachtige.+… 16 En ze vergaderden hen tot de plaats* die in het Hebreeuws Har–Ma̱gedon* wordt genoemd.+ (Openbaring 16:14, 16)

In die toekomstige oorlog zal God geen mensen maar zijn Zoon, Jezus Christus, samen met andere machtige geestelijke schepselen gebruiken om oorlog te voeren. Zij zullen een eind maken aan alle onderdrukking en slechtheid.

En met rechtvaardigheid moet hij de geringen richten,+ en met oprechtheid moet hij terechtwijzing geven ten behoeve van de zachtmoedigen der aarde. En hij moet de aarde* slaan met de roede van zijn mond;+ en met de geest van zijn lippen zal hij de goddeloze ter dood brengen.+ (Jesaja 11:4)

11 En ik zag de hemel geopend, en zie! een wit paard.+ En degene die erop zat, wordt Getrouw+ en Waarachtig+ genoemd,* en hij oordeelt en voert oorlog in rechtvaardigheid.+ 12 Zijn ogen zijn een vuurvlam+ en op zijn hoofd zijn vele diademen.+ Hij draagt een geschreven naam+ die niemand kent dan hijzelf, 13 en hij is getooid met een bovenkleed dat met bloed besprenkeld is,+ en zijn naam wordt genoemd: Het Woord+ van God. 14 En de legers die in de hemel waren, volgden hem op witte paarden, en ze waren gekleed in wit, rein, fijn linnen. 15 En uit zijn mond komt een scherp lang zwaard te voorschijn,+ om daarmee de natiën te slaan, en hij zal hen weiden met een ijzeren staf.+ Ook treedt hij de wijnpers+ van de toorn der gramschap van God+ de Almachtige. 16 En op zijn bovenkleed, ja, op zijn dij, draagt hij een naam geschreven: Koning der* koningen en Heer der heren.+ (Openbaring 19:11-16).

Veelvuldig gegeven waarschuwingen

Het mag geen gemakkelijke tijd zijn waar wij op afstevenen. Maar wij moeten er bewust van worden dat doorheen de eeuwen reeds lang over deze tijd is gesproken geworden. Meermaals zijn er waarschuwingen gegeven over wat de mensheid te wachten staat en hoe zij zich voor bereiden moet op datgene wat er zal gebeuren. De mens moest zich er bewust van zijn dat de Maker van alle dingen ook vooraf tekenen zou geven. En die tekenen zal iedereen kunnen waarnemen. Maar niet iedereen zal ze kunnen onderkennen of willen inzien.

Bij die tekenen zullen de mensen zich zorgen moeten baren of zij zich al of niet goed zullen voorbereid hebben. Zelfs zij die beweren Christen te zijn zullen hard moeten opletten om niet door de tekenen overvallen te worden en om niet te neergeslagen te worden. In de Heilige Schrift (het onfeilbare Woord van God) wordt er gewag gemaakt van een toename van natuurverschijnselen die geen normaal verloop zullen vertonen, zoals abnormale temperaturen, hevige winden of stormen, met hevige hagelbuien of sneeuwstormen, maar ook niets ontziende vloedgolven of tsunami’s die landen zullen overstromen en vele slachtoffers maken, een toename van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, dit alles zodat mensen de tekenen zeker zullen kunnen opmerken. Daarnaast zullen ook menselijke reacties ons moeten laten nadenken over al het gebeuren. Niet enkel kinderen die in opstand zullen treden met hun ouders, maar ook volwassenen zullen onderling oneens worden met elkaar en tegen elkaar ten strijde trekken. Bij velen zal hun lust naar seks en macht zodanig toenemen dat het hun leven zal destabiliseren, met echtscheidingen en vechtscheidingen, maar ook met omverwerping van anderen om een machtspositie te verkrijgen. Verscheidene religieuze of geloofsgroepen zullen in opstand tegen elkaar komen en religies zullen strijden tegen andere religies. Dit alles is reeds eeuwen gleden neergeschreven ter waarschuwing van ons, maar nu moeten wij het zien gebeuren. Want alles blijkt nu werkelijkheid te worden. Al de profetieën komen nu tot waarheid, een realiteit waar wij niet kunnen naast kijken.

Misbruik van Allah

Er zijn er die de naam van Allah of God misbruiken om hun gelijk te halen en meer macht te verkrijgen. Al Qaeda en ISIS weten zo de wereld angst aan te jagen. Met de jaren hebben zij ook in het westen aanhangers weten te vinden en nu is voor hen de tijd aangebroken om het Westen duidelijk te laten voelen dat zij ook dar ingetreden zijn om zich te laten kennen en om daar te zaaien.

Met hun terreur willen zij de mensen doen geloven dat zij voor Allah strijden. Maar Allah is een God van Vrede en een God van Liefde. Zijn kijk op oorlog is nooit veranderd. Ook al mag Hij oorlog nog steeds als een aanvaardbare manier zien om een eind te maken aan onderdrukking en slechtheid, geeft Hij niet zo maar de toelating om alles in Zijn naam te laten gebeuren. De Moslim fundamentalisten willen de wereld wel laten geloven dat God achter hen staat. Maar als de mensen goed zouden kijken naar wat die jihadstrijders doen zouden zij moeten kunnen inzien dat zij heel wat dingen doen die helemaal ingaan tegen de regels opgetekend in de Koran en dat zij heel wat zaken doen die helemaal ongewenst zijn voor God.

Wij kunnen die mensen zien die zo maar kleine kinderen hard aanpakken, als slavinnen verkopen en gebruiken, misbruiken,  verkrachten en vermoorden. Eveneens misbruiken zij vele vrouwen en onteren zij die gelovige en ongelovige vrouwen, tegen de opgelegde regels van de Heilige Geschriften. Eveneens gaan zij in strijd tegen de oplegging door de Koran dat de Heilige Geschriften en gebedsplaatsen zuiver en eerlijk moeten behandeld worden en ooit mogen onteerd worden. Doch zien wij dat zij moskeeën platbranden en Korans verbranden wat volgens dat boek zelfs heilig schennis is. Duidelijk brengen Al Qaeda en ISIS een smet op het Islam blazoen en op de Mohammedanen. En vele Westerlingen trappen in de val en gaan ook strijden tegen die Islamieten die nu op de vlucht zijn geslagen voor zulke wreedaardige Moslims.

Foto van na de aanslagen op 11 september door de moslimfundamentalistische paramilitaire beweging en terreur organisatie Al Qaida, vaak ook getranscribeerd als Al-Kaida of Al Qaeda (القاعدة in het Arabisch (al-Qā‘idah), letterlijk de basis), die meer opereert als een netwerk dan als een organisatie. De organisatie voert zelf terroristische aanslagen uit, maar verleent ook diensten (zoals logistieke ondersteuning en training) aan andere terreurorganisaties.

Al Qaeda en ISIS met Boko Haram beweren een gerechtvaardigde oorlog te voeren, maar net als vroeger bepaalt alleen Allah, God wanneer die oorlog voor en van Hem zal plaatsvinden en wie erbij betrokken zal zijn.

Oorlogen niet door God goedgekeurd

We hebben gezien dat God al heeft bepaald dat de oorlog om een eind te maken aan slechtheid en onderdrukking in de toekomst zal plaatsvinden, en dat Jezus daar een hoofdrol in zal spelen. Dat betekent dat de huidige oorlogen niet door God worden goedgekeurd, hoe nobel het motief misschien ook lijkt te zijn.

In deze tijd vragen landen die met elkaar in oorlog zijn vaak God om hulp. Maar God kiest geen kant in oorlogen van nu. In de Bijbel zegt Hij duidelijk:

‘Vergeldt niemand kwaad met kwaad’ en ‘Wreekt uzelf niet’ (Romeinen 12:17, 19).

Bovendien heeft hij gezegd dat mensen geduldig moeten wachten totdat hij ingrijpt. Dat zal hij doen tijdens Armageddon (Psalm 37:7). Als landen niet op God wachten en zelf oorlog gaan voeren, ziet God die oorlogen als arrogante daden van agressie. God zal daarom tijdens Armageddon laten zien dat hij dat soort daden niet goedkeurt. Hij zal de geschillen tussen landen eens en voor altijd oplossen door

‘oorlogen te doen ophouden tot het uiteinde der aarde’ (Psalm 46:9; Jesaja 34:2).

Armageddon is de oorlog die een eind zal maken aan alle andere oorlogen.

Het einde van oorlog is een van de vele positieve dingen die Gods Koninkrijk tot stand zal brengen. Jezus had het over die regering in zijn bekende gebed, waarin hij zei:

‘Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde’ (Mattheüs 6:10).

Gods Koninkrijk zal niet alleen een eind maken aan oorlog maar ook aan de belangrijkste oorzaak van oorlog: slechtheid (Psalm 37:9, 10, 14, 15).{Gods Koninkrijk zal ook een eind maken aan de grootste vijand van de mens: de dood.} Daarom kijken de volgelingen van Jezus enthousiast uit naar Gods Koninkrijk (2 Petrus 3:13).

Juiste houding aan nemen

Maar zij die Jezus willen volgen zullen een juiste houding moeten aan nemen en zich ook moeten voorbereiden op die moeilijke tijden (die nu zijn aangebroken).

11 Aangezien al deze dingen aldus ontbonden zullen worden, wat voor mensen behoort GIJ dan wel te zijn in heilige gedragingen en daden van godvruchtige toewijding, 12 verwachtend+ en goed in gedachte houdend* de tegenwoordigheid* van de dag van Jehovah,*+ waardoor [de] hemelen brandend ontbonden zullen worden+ en [de] elementen, intens heet, zullen smelten! 13 Maar er zijn nieuwe hemelen+ en een nieuwe aarde,+ die wij overeenkomstig zijn belofte verwachten, en daarin zal rechtvaardigheid wonen.+ (2 Petrus 3:11-13)

Wij hebben iets moois om naar uit te kijken, doch moeten wij er ook bewust van zijn dat wij hiervoor waardig moeten zijn. Er zijn vele Christenen die anderen willen doen geloven dat zij geen werken hoeven te doen en dat als zij gedoopt zijn er zo maar op los kunnen leven. Zij vergeten echter dat “Geloof zonder werken dood is”. (Jakobus 2:17-26; Titus 3:8)

18 Niettemin zal iemand zeggen: „Gij hebt geloof, en ik heb werken. Toon mij uw geloof los van de werken, en ik zal u mijn geloof tonen door mijn werken.”+ 19 Gij gelooft toch dat er één God is?+ Daaraan doet gij heel goed. En toch geloven de demonen ook en zij sidderen.*+ 20 Wilt gij echter weten, o ijdel mens, dat geloof zonder werken inactief is? 21 Werd A̱braham, onze vader,+ niet rechtvaardig verklaard door werken, nadat hij zijn zoon I̱saäk op het altaar had geofferd?+ 22 Gij ziet dat [zijn] geloof met zijn werken samenwerkte en dat door [zijn] werken [zijn] geloof tot volmaaktheid werd gebracht,+ 23 en de schriftplaats werd vervuld die zegt: „A̱braham stelde geloof in Jehovah* en het werd hem als rechtvaardigheid toegerekend”,+ en hij werd „Jehovah’s* vriend”+ genoemd.

24 GIJ ziet dat een mens rechtvaardig verklaard+ wordt door werken,+ en niet door geloof alleen.+ 25 Werd evenzo ook Ra̱chab,+ de hoer, niet rechtvaardig verklaard door werken, nadat zij de boodschappers gastvrij ontvangen en hen langs een andere weg heengezonden had?+ 26 Ja, zoals het lichaam zonder geest* dood is,+ zo is ook geloof zonder werken dood.+ (Jakobus 2:18-26)

Zij die werkelijk geloven in de Allerhoogste God hebben zich te gedragen naar de Wensen van God. Zij horen de geboden van God te volgen. Het is duidelijk dat hoewel werken alleen ons niet kunnen redden, ze wel nodig zijn. Daarom worden christenen door de apostel Paulus beschreven als

’een volk dat uitsluitend zijn eigendom is, ijverig voor voortreffelijke werken’,

en worden ze aangemoedigd

„op elkaar [te] letten ten einde tot liefde en voortreffelijke werken aan te sporen” (Titus 2:14; Hebreeën 10:24).

Terwijl de andere Bijbelschrijver, Jakobus, het nog kernachtiger zegt met de eenvoudige woorden

„Zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook geloof zonder werken dood.” (Jakobus 2:26).

Er zal een tijd komen dat Jehovah, de Meester van iedereen, en zijn aangestelde Rechter, Christus Jezus, ons zullen oordelen, niet op basis van onze werken alleen, maar ook op basis van onze motieven, onze mogelijkheden, onze liefde en onze toewijding.

In deze tijden moeten wij dan ook zeer voorzichtig zijn om niet meegesleurd te worden met de vele ongelovigen en hen die niet het ware geloof aanhangen. of slachtoffer zijn geworden van de opjuttende massa.

Alleen Jehovah en Christus Jezus kunnen goed beoordelen of we hebben gedaan waartoe christenen, zoals de apostel Paulus in 2 Timotheüs 2:15 zegt, aangespoord worden:

„Doe uw uiterste best om u goedgekeurd aan God aan te bieden, als een werkman die zich nergens over behoeft te schamen, die het woord der waarheid juist hanteert.” — 2 Petrus 1:10; 3:14.

Zoeken waar te staan en waar naartoe te gaan

Uit de vervulling van Bijbelse voorspellingen blijkt dat we in ‘de laatste dagen’ van de huidige maatschappij leven (2 Timotheüs 3:1-5). Binnenkort zal God door middel van Armageddon een eind maken aan deze laatste dagen.

Het is daarom hoog tijd geworden dat wij ons zelf beginnen te onderzoeken en na gaan waar wij willen staan in deze maatschappij. In welke mate willen wij ons profileren en willen wij ofwel goed staan in de maatschappij en van deze wereld zijn, mee doend met hun tradities en heidense feesten, of willen wij ons houden aan de Goddelijke waarden en normen en de wil van God navolgen zoals Jezus ook niet zijn wil maar de wil van God heeft gedaan?

Dit jaar heeft een bepaalde groep duidelijk willen maken aan de wereld dat er rekening moet gehouden worden met hen. Het oude continent mag dan al door hen als een uiterst makkelijke prooi gezien worden waar heel wat mensen de Godheid vaarwel gezegd hebben en die onder economische druk een enorme vergrijzing zal tegemoet moeten zien, mogelijks zit er onder die zwakke bast toch nog meer weerbaarheid dan zij denken en liggen er in dat zachte fruit nog meer zaden voor een waar geloof dan zij vermoeden.

Indien wij niet de verkeerde stappen nemen tegen de onschuldige vluchtelingen maar duidelijk beseffen dat ISIS er op uit is haar macht te vergroten en dat zij in ons een makkelijke prooi zien voor de verovering van grondgebied (de Islamitische Staat), kunnen wij ons juist door een doelgerichte prediking en verkondiging van het ware geloof sterk maken en hoeven wij niet te vrezen voor een Islamisering, zoals er velen voor bang zijn.

Laat ons uitkijken naar een beter wereld en laat ons getrouw zijn aan Gods Woord.

+

Voorgaand:

Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen

++

Aanvullende lectuur:

 1. Onderdrukking
 2. Kijk op het Vrije Wereld Handvest
 3. Virussen van onze maatschappij
 4. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 5. Christelijke beleving in België
 6. Rellen in Frankrijk en Belgë
 7. Moslims, Christenen en Gratis Heilige Boeken
 8. Is Islamfobie uitgevonden door fundamentalistische regimes
 9. Sharia een kwaad voor Islam
 10. 15 jaar cel geëist voor leider Sharia4Belgium
 11. Op weg naar 2014-2015
 12. Wat heeft zovelen ertoe gebracht naar Duitsland te willen emigreren
 13. Fundamentalisme en religie #1 Noorwegen
 14. Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België
 15. Fundamentalisme en religie #3 Vluchtelingen en racisme
 16. Fundamentalisme en religie #4 Verdrukking
 17. Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran
 18. Een Manifest voor Gelovigen
 19. Hoe de Satan vandaag rond toert
 20. Being Charlie 1
 21. Ingrijpende gebeurtenis en Gespannen kabel
 22. Wie brengt het Kwaad over ons
 23. Oorlog in kerkenland
 24. Eindtijd
 25. Is er een komende Eindtijd
 26. Doemdagscenarios
 27. Laatste dagen omroepers
 28. Harold Camping komt met nieuwe dag op de proppen zonder verontschuldiging
 29. Newsweek vraagt zich af of wij nog onwetend willen houden
 30. Tekenen der Laatste Dagen
 31. De nacht is ver gevorderd 1 Voorwoord
 32. De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?
 33. De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?
 34. De nacht is ver gevorderd 9 Studie 2 Schrik of troost 5 Menselijke politiek of Gods hand
 35. De nacht is ver gevorderd 10 Studie 2 Schrik of troost 6 Gebeuren in oordeel
 36. De nacht is ver gevorderd 11 Studie 2 Schrik of troost 7 Lessen voor ons
 37. De nacht is ver gevorderd 17 Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht
 38. De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie
 39. De nacht is ver gevorderd 19 Studie 4 Wat te doen
 40. De nacht is ver gevorderd 20 Studie 4 Nu actueel: Financiële Crisis
 41. De nacht is ver gevorderd 21 Studie 4 Nu actueel: Optreden van de kolonisten
 42. De nacht is ver gevorderd 25 Slot
 43. De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie
 44. Een goddelijk Plan #4 Beloften
 45. Voorbijgaande wereld maar toch blijvend
 46. God die Zijn stem laat horen en Zijn wonderwerken laat zien
 47. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem
 48. Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens
 49. Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen
 50. Elohim, Mar-Yah laat Zijn wonderwerken zien
 51. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 52. Voortekenen voor Jezus wederkomst
 53. Visie op Jezus’ wederkomst van invloed op vraag hoe met deze aarde omgaan
 54. Toename van aardbevingen
 55. Omgaan met zorgen in ons leven
 56. Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is
 57. Praat een beetje met de Pottenbakker
 58. Uw strijd ontwikkelt uw sterke punten
 59. In de hand #3 Vertrouwen in de Juiste
 60. Mogelijkheid tot leven
 61. Geloof tonen door werken
 62. Wees de eerste naar het veld en de laatste naar de bank
 63. Laat ik mijn werk goed doen
 64. Gods werk op Gods manier gedaan zal nooit Gods voorzieningen ontbreken
 65. Wees niet bang om uw beste te geven om wat schijnbaar kleine banen zijn
 66. Beter het einde van iets dan het begin
 67. Weet dat die tyd van einde van alles is naby

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. Midden-Oosten conflict “Trigger” Opkomst van de Antichrist?
 2. ISIS zal niet rusten voor de Eindtijd is aangebroken
 3. Christelijk perspectief: ISIS doet alles om Antichristen te zijn
 4. Islam eng of niet?
 5. Een warme glimlach met een mooi gebaar
 6. Een hartelijk welkom in een nieuwe stad
 7. Moslimleider roept op tot dringende actie tegen extremisme
 8. Hoofd van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap veroordeelt terreuraanslagen
 9. Niemand is vrij: Het ‘allochtone’ meisje
 10. Het ongehoord woord // Twee maten en twee gewichten
 11. Het is de moeite waard om voor deze eindtijdstudie tijd uit te trekken !!
 12. Troost
 13. Teruggekeerde jihadstrijder aangehouden
 14. Allah Receives Two More of His Own
 15. Important factoid
 16. Islam In Its Own Words
 17. The Belgium Question: Why Is a Small Country Producing So Many Jihadists?
 18. What causes ISIS? Reconciling tolerance and critical thinking
 19. Muslim cleric wants to reclaim word ‘jihad’ for fight against global warming
 20. Report: Father of San Bernadino Shooting Suspect – “He Was Very Religious, He’s Muslim”…
 21. Syria: My reaction to Cameron’s vote.
 22. The Fruits of the Left’s Ignorance of Faith

+++

Vredesweek 2012 en Responsibility to Protect (R2P)

De genocide in Rwanda. De wreedheden in voormalig Joegoslavië. En meer recent de gebeurtenissen in Darfur, Libië en Syrië. Het zijn menselijke drama’s die in ons collectieve geheugen gegrift staan. Hoe kunnen wij dergelijke wreedheden stoppen of, beter nog, voorkomen?
Deze vraag maakte ook doorheen de jaren opgang binnen de Verenigde Naties. De VN beantwoordde deze vraag met “de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap om mensen wereldwijd te beschermen, over de grenzen heen”.

Nooit meer oorlog

Regelmatig zouden wij er bij moeten stil staan. Na de eerste wereldoorlog riep iedereen ‘Nooit meer oorlog’. Er werd zelfs aan de Ijzer een monument opgericht om hoog boven het platte polderland een baken te zijn ter herinnering van de wreedheden, die nooit meer mochten plaats vinden. Nochtans is het nooit opgehouden met die onnoemelijke ingrepen in vele mensenlevens, waarbij de mens zich meer ging uiten als onwezenlijk dier.

Na Wereld Oorlog II werd er ook veel gepalaverd en hoopte men in gebundelde eenheid over de vrede te kunnen waken. Maar wat hebben al die vergaderingen eigenlijk teweeg gebracht? Wat heeft de Verenigde Naties kunnen verwezenlijken? Wat hebben hun debatten en verordeningen uit gemaakt?

SG-VN Ban Ki-Moon en minister Rosenthal tijde...

SG-VN Ban Ki-Moon en minister Rosenthal tijdens het Nederlandse event Responsibility to Protect (Photo credit: Nederland en de VN)

Responsibility to Protect (R2P) werd als norm door de Verenigde Naties in 2005 aanvaard. Het behelst de verantwoordelijkheid van zowel landen als de internationale gemeenschap om mensen wereldwijd te beschermen tegen massawreedheden zoals genocide en etnische zuivering. Recente voorbeelden waar dit principe werd ingeroepen zijn Kenia en Libië.

Wie draagt er die verantwoordelijkheid en hoe wordt er al of niets opgevolgd dat door een gemeenschap van weredwijde burgers overeen gekomen is?

English: The United Nations Security Council C...

English: The United Nations Security Council Chamber in New York, also known as the Norwegian Room Français: La Salle de réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York Nederlands: De Zaal van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in New York (Photo credit: Wikipedia)

Dag van de Vrede

Van 21 september, Internationale Dag van de Vrede, tot 2 oktober 2012, Internationale Dag van de Geweldloosheid, heeft de 23ste Vredesweek plaats.

Een hele week om dag na dag eens te overlopen hoe het werkelijk gesteld is met de wereld en hoe mensen zich daarin willen gedragen.

Startavond van de Vredesweek zal plaats grijpen in het Bisdom Antwerpen, waar op Woensdag 12 september 2012, om 20 uur in het Theologisch en Pastoraal Centrum
Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen, zal gesproken worden over hoe een gewapend conflict kan vermeden worden.

Gastspreker is Etienne De Jonghe, voormalig Secretaris Generaal van Pax Christi Internationalis zal kijken naar drie pijlers van “verantwoordelijkheid tot bescherming”: (1)
verantwoordelijkheid tot preventie, (2) verantwoordelijkheid tot reageren en (3) verantwoordelijkheid tot heropbouw. Wat is daarin dan de rol van de politiek in België, de NAVO, de Europese Unie en deVerenigde Naties.

Wachten tot het overkookt

Onder de slogan ‘Wachten tot het overkookt?’ ijveren de Vredesweekpartners ervoor om meer in te zetten op het voorkomen van massawreedheden met geweldloze middelen.

In welke mate kan men stellen dat de burgers wereldwijd beschermd worden tegen massawreedheden? Als men nu naar Syrië kijkt en ziet hoe de gemeenschap er maar laat begaan, ook al zijn er zo veel verordeningen voorgelegd. Dagelijks worden wij via de nieuwsbeelden op het kleine scherm geconfronteerd met meerdere misdaden tegen de mensheid. Maar door dat het ‘zo ver van ons bed’ is valt het voor de meeste mensen wel mee en gat het hun zo voorbij.

Als christenen moeten wij ons echter de vraag stellen in welke mate wij ons zulke genocide, etnische zuivering, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid, zo maar voor onze ogen kunnen laten voorbij gaan.

De bescherming is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van elke soevereine staat. De R2P-norm stelt echter dat, indien een staat dit niet kan of wil doen, de internationale gemeenschap moet assisteren of interveniëren. Het creëren van de R2P-norm is natuurlijk één zaak. Met deze norm de beoogde doelstellingen bereiken, een heel andere.

De partners van de Vredesweek zetten de uitdagingen van de norm in de kijker. De Vredesweek wil de focus van het debat rond R2P verleggen van de ‘verantwoordelijkheid tot reageren’ op massawreedheden naar de ‘verantwoordelijkheid tot preventie’ van massawreedheden.

Debatten en Gespreksavonden

Om de campagne gestalte te geven worden onder meer zes debatten opgezet waarin de thematiek verder wordt uitgediept, in dialoog met politici, experts en (internationale) vredesactivisten.

– 12 september te Antwerpen: Hoe een gewapend conflict voorkomen?
Wachten tot het overkookt? Preventie als middel tegen massawreedheden. Met een uiteenzetting van Etienne De Jonghe, 30 jaar drijvende kracht en algemeen secretaris van Pax Christi International

– 20 september te Brussel: MO Debat: Responsibility to Protect – the right to intervene to prevent and stop mass atrocities: for or against? Met o.a. ambassadeur van de Afrikaanse Unie bij de EU en prof. Luc Reychler (KULeuven)

– 24 september te Antwerpen: Gespreksavond: Rusland & R2P met Jan Balliauw (VRT) – 25 september te Antwerpen: Debat: Wachten tot het overkookt? – Wat kan Europa doen om massawreedheden te voorkomen? Met vier EU-parlementsleden

– 26 september te Brussel: ‘Verantwoordelijkheid tot Bescherming in Burundi’ met vredesweekgetuige uit Burundi

– 2 oktober te Antwerpen: ‘MO Debat: De zin en onzin van geweldloze actie’

+

Meer activiteiten van en informatie over de campagne en haar thema is te vinden op de website: www.vredesweek.be

+++

 

 • The Syrian Abstention (kaieteurnewsonline.com)
  History tells us that intervention is helped when expressed in moral terms, and it is filled with examples of the intervenor’s misuse of good ideas for nefarious purposes. Is the new interventionism – at least as practised and discussed in the Middle East over the past year – an indication that the principled R2P doctrine is now firmly in the grip of those whose acceptance of the principle has always been conditional?”
 • UN: Armed Intervention May be Necessary in Syria (thenewamerican.com)
  At a meeting on September 5, the United Nations (UN) reaffirmed its ultimate goal of eradicating national sovereignty. The favorite weapon at the moment is the principle known as Responsibility to Protect (R2P).

  Agreed to by the UN General Assembly at a summit of world leaders in 2005, R2P purports to grant the global government power to decide whether a individual nations are properly exercising their sovereignty.

  UN literature describes R2P as the concept that holds “States responsible for shielding their own populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing, and related crimes against humanity and requires the international community to step in if this obligation is not met.”

  That is to say, if the UN determines that a national government is not voluntarily conforming to the UN’s idea of safety then the “international community” will impose its will by force, all for the protection of that nation’s citizens.
  +

  Samantha Power rose to prominence in government circles as part of her campaign to promote a doctrine known as the Responsibility to Protect.

  Responsibility to Protect (also known as Responsibility to Act) is a doctrine advanced by the United Nations and is predicated on the proposition that sovereignty is a privilege not a right and that if any regime in any nation violates the prevailing precepts of acceptable governance, then the international community is morally obligated to revoke that nation’s sovereignty and assume command and control of the offending country.

  The three pillars of the United Nations-backed Responsibility to Protect are:

  1. A state has a responsibility to protect its population from mass atrocities,
  2. The international community has a responsibility to assist the state if it is unable to protect its population on its own, and
  3. If the state fails to protect its citizens from mass atrocities and peaceful measures have failed, the international community has the responsibility to intervene through coercive measures such as economic sanctions. Military intervention is considered the last resort.

  Given Powers’ remarks and the current public relations campaign to prepare people for new military operations, the situation in Syria seems ideally suited for the attention of the APB and for the carrying out of the United Nation’s “Responsibility to Protect.”

   

 • The United States, The United Nations, And The World (businessabnormal.wordpress.com)
  There has been a lot of talk in the news lately about how the United Nations is going to take over sovereignty  of the United States. Well once again I will try to rectify a few things so you can have an intelligent view of the subject.

  How can we show other countries what we feel is the right way to live when our own back yard is full of _______.?

  We had a saying when I was in the Army ” Lead-Follow-Or Get The Hell Out.” Not not everyone has what it takes to be a leader, before you can be a leader you must understand how to follow. Then those around you are more likely to TRUST YOU.
  That my friends is the main thing missing in this country today TRUST.

  +

 • US will refuse bid to give United Nations control over the internet (wired.co.uk)
 • Model United Nations – New York vs Your Hometown MUN (academicinsight.it)
 • Syria – More vocal support against Western Intervention. (tgrule.com)
  Daraya Massacre: A war crime for sure, but whose?
  Has another opposition-instigated massacre been pinned on the Assad government in Damascus for the purpose of furthering the West’s campaign of regime change in Syria?
 • Syria: The Arab Spring Turns into an Arab Nightmare in Syria (ionglobaltrends.com)
  The United Nations Security Council and the international community should not place too much hope in the impossible mission Lakhdar Brahimi has assumed, taking over from Kofi Annan as the new joint Special Representative of the UN Secretary General and the Arab League in Syria.
  +
  Of all the Arab Spring conflicts, therefore, the Syrian revolution that started in January 2011 continues to spiral out of control, claiming over 17 000 deaths and climbing, about 70% of whom were civilians.

  The fundamental reason for the failure of the international community, in the form of the UN, to exercise its responsibility for a timely and decisive response in Syria is the nature of the UN Security Council and the lack of consensus between its so-called P3 – France, UK and the US – and its P2 – China and the Russian Federation.

  The UN Security Council failed in its first attempt to pass a strong draft resolution in early February 2012, urging President Bashar al-Assad to step down, because of China and Russia choosing to exercise their veto power. That failure was also attributable to non-permanent members like South Africa, which, as president of the Council, first voted with the majority (12:3) for the draft resolution, but then raised concerns about foreign intervention in Syria:

  … the Syrian people [should] be allowed to decide their own fate, including their future leadership … fundamentally, no foreign or external parties should interfere in Syria as they engage in the critical decision-making processes on the future of their country. Any solution must preserve the unity, sovereignty and territorial integrity of Syria.

 • Mass Atrocity Crimes Are Everybody’s, Not Nobody’s, Business (3quarksdaily.com)
  Petrasek’s ‘new interventionists’ seem to embrace not only R2P supporters who understand and accept that coercive military intervention is defensible only in the most extreme, exceptional and clearly defined circumstances, but also latter-day enthusiasts for the kind of  ‘humanitarian intervention’ or ‘right to intervene’ doctrine re-popularised, after a century’s lapse, by Bernard Kouchner in the 1990s, and more recently embraced by commentators like Anne-Marie Slaughter, who is a fine scholar but has rarely seen an argument she didn’t like for shedding blood in a good cause.
  +
  The issue of prudential criteria for the use of force is central to the argument about the use and misuse of R2P.  Although no formal guidelines have so far been agreed by the Security Council or General Assembly – that remains unfinished business – five criteria have clearly emerged from the debate over the last decade, are crucial to the coherence of the doctrine, and command widespread acceptance among R2P advocates.
 • War and Peace (possibilitiesandperspectives.wordpress.com)
  Violence in the world takes on many forms, the most obvious being actual physical violence (genocide, murder, war). Violence, however, is not merely limited to the corporeal. Destruction of immaterial structures like economic systems and tribal communities constitute a form of violence that is more insidious and harder to identify, stripping (as argued by Audra Mitchell of the University of York) human beings of their identity and self-determination and damaging the human security of specific regions.

  In response to the existence of various forms of violence in the world, the international community established the principle of the “responsibility to protect” (R2P), a norm (not law) that provides for the mobilization of Chapter VII powers of the UN Charter to prevent mass atrocities. UN peacekeeping missions have spanned the globe over the last decade, from Sub-Saharan Africa to South America and Eastern Europe. While these operations are applaudable in principle, they often lack real teeth and most important are not efficiently executed.

   

Tag Cloud

Age To Come

The Lord Jesus Christ is the last Adam, not the first God-man. ~~~ www.AgeToCome.tk

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

%d bloggers like this: