An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Opvoeding’

Een waarheidswoord gegeven door God

“Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.” (Efe 6:17 NBV)“20 Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, 21 want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.” (2Pe 1:20-21 NBV)

“9 Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. Ik ben God, er is geen ander, ik ben God, niemand is aan mij gelijk. 10 Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest. Die zegt: ‘Wat ik besluit, wordt van kracht, en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer.’” (Jes 46:9-10 NBV)

“Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.” (Jes 40:8 NBV)

“16 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.” (2Ti 3:16-17 NBV)

“Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het woord van God dat ook werkzaam is in u, die gelooft.” (1Th 2:13 NBV)

“Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.” (Joh 17:3 NBV)

“Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.” (Joh 17:17 NBV)

“Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.” (Ro 15:4 NBV)

“maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.” (Joh 20:31 NBV)

“Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’” (Mt 4:4 NBV)

“6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.” (De 6:6-7 NBV)

“en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus.” (2Ti 3:15 NBV)

“Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.” (Efe 5:17 NBV)

*

 

 

 

Vliegend spaghettimonster en Gelijke behandeling voor elke overtuiging

N-VA-voorzitter De Wever reageerde laconiek op de terug opgelaaide discussie rond de hoofddoeken

 “Ik sluit me aan bij de leer van het vliegend spaghettimonster en stuur mijn kinderen naar school met een vergiet op hun hoofd. Gelijke behandeling voor elke overtuiging”, zo liet hij weten via Twitter.

Een devoot lijkende Bart De Wever. Is hij een geb dje aan het doen naar zijn Spagettiemonster?

Hij en zijn partijgenote Darya Safai sturen juist op ongelijkheid en op beperking van vrijheid van godsdienst. Hun trawanten en gelijkgezinden in Nederland beweren wel dat onze democratie valse democratieën zijn geworden, maar zij hebben er mee aan opgebouwd om de mensen in hun vrijheden te beperken. Zij zijn ook de oorzaak dat bepaalde politiek partijen ondemocratische maatregelen troffen en zelfs cordon sanitaires oprichtten, wat helemaal ondemocratisch is. Ondertussen vinden wij een opkomende groep van populistische en dictatoriale politiekers die meer en meer kiezers rond hun vingers kunnen wikkelen met allerlei valse stellingen en bangmakerij.

Bangmakerij is één van de hoofdpunten waarop uiterst rechts blijkt te drijven. Ze stellen de islamieten als een onmeedogenloos verschrikkelijk onoverwinnelijk dodend monster voor. Zij beweren dat die Islamieten de heersers over de wereld zullen worden maar vergeten hierbij na te denken hoe het zou komen dat die Islamieten dan iedereen tot dat Islamietisch geloof zouden doen krijgen. Zij beweren wel dat dit met geweld zal gebeuren. Maar de kruisvaarders hebben met hun verschrikkelijke terreurdaden en verkrachtingen bewezen dat de pogingen van de moordende Katholieken van de inquisitie en daarna, alsook de protestanten in Duitsland, dat verplichte bekering niets opleveren. In Duitsland kan men zo steden vinden waar de bevolking zelfs tot vijf keer van geloof is veranderd wegens de onderdrukking opgebracht door de aanvallende en bedreigende overheersers. Bekering door geweld levert uiteindelijk niets op.

Trouwens moet men vragen stellen over het geloof van diegenen die als de wind omkeren van geloof. Men kan enkel tot een verschuiving van een voorgaand geloof komen als er in dat voorgaande geloof onvoldoende geloof was. Daarom zouden de rechtsen die zo bang zijn dat iedereen Moslim zou worden er beter aan doen het Christelijk geloof te prediken waar zij zo van beweren daartoe te behoren. Maar doordat zij duidelijk laten zien dat zij het Christelijk geloof niet in hun hart dragen gaan zij niemand tot dat Christelijk geloof kunnen bekeren. Integendeel zien wij nu dat hun daden en de pedofiele daden van de priesters en zelfs bisschoppen, juist meer mensen doen afstappen van het katholicisme. Hun hele negatieve houding en het over één kam scheren van een geloofsgroep doet mensen inzien hoe bedriegelijk die zogenaamde christenen wel zijn. Vooral als ze de geloofsleer van de Katholieken vergelijken met wat er in de bijbel staat komen velen er op uit dat zij voor jaren bedrogen zijn. Het in de luren leggen door die Katholieke Kerk heeft nu geen windeieren gelegd, maar rotte vis, die hen doet wegvluchten naar een geloof dat over één Ware God spreekt. Spijtig genoeg nemen die wegvluchters van het Christendom niet de moeite om de Christenheid te vinden en te komen in te zien dat er in de Christenheid genoeg denominaties zijn die wel Die Ene Ware God aanbidden en zich niet houden aan valse menselijke leerstellingen.

Velen vergeten duidelijk hoe Constantijn de Grote er zelfs slaagde om een grote groep ‘gelovigen’ tot de valse Drie-eenheidsleer te krijgen en hoe die trinitarische christenen verkracht, gemoord en geplunderd hebben alsook de mensen onderdrukt hebben met allerlei valse leerstellingen om hun Katholiek geloof te verspreiden. Vele van de schreeuwers die beweren christenen vredelievende godsvruchtige gelovigen te zijn, vergeten al dat kwaad aangericht door geloofsgenoten en zijn denkelijk ook niet op de hoogte van wat de kruisvaarders hebben aangericht alsook wat de inquisitie voor kwaads heeft aangericht.

Christenen horen volgelingen van Christus te zijn (vandaar de naam) maar de meerderheid van de christen noemenden volgen helemaal niet de leer van Jezus Christus en aanbidden zelfs niet de God van Christus maar hebben Jezus Christus als hun god genomen. daar is het overgrote probleem een ook de sleutel tot de angst van velen. Omdat hun geloof niet degelijk gestoeld is op Schriftuurkennis en niet voldoende onderbouwt is, is hun geloof ook zeer wankel, als men echt wel kan zeggen dat ze gelovig zijn. Velen beweren Christen te zijn maar geloven niet echt in God en kennen zelfs de Naam van God niet. Wel kijken ze uit naar al de heidense feesten zoals Halloween, Kerstmis en Pasen en eerste communie en plechtige communie, terwijl zij hun geloof niet echt beleven en weinig of niet naar de kerk gaan.

Velen vergeten dat het Mohammedanisme zulk een opstoot mag beleven doordat er juist zo veel ongoddelijkheid of secularisme heerst.

Indien al die mensen die zich christen noemen werkelijk de bijbel zouden lezen en volgen zou er helemaal geen reden hoeven te zijn voor hen om bang te zijn voor de Moslims want dan zouden zij de enige Ware God gemeen hebben en zouden zij kunnen aantonen dat Jezus de weg naar God is om alzo de Moslims naar het christelijk geloof te brengen.

Jan Blommaert in zijn artikel over Karl Popper en de “paradox van de tolerantie” merkt op dat

Omwille van het tolerante karakter van de democratie, zo klinkt het, moeten bepaalde strekkingen en interpretaties van de Islam verboden worden, moeten de volgelingen ervan als gevaarlijk (of “criminogeen“) worden beschouwd, mag men de organisaties die deze leer zouden aanhangen aan grondige veiligheidsinspecties en constante surveillantie onderwerpen, mag men individuen die men tot die strekking rekent de toegang tot het land ontzeggen of ontnemen, mag men hun elementaire burgerlijke vrijheden afnemen, en mag men uitzonderingswetten en -maatregelen nemen om dit gevaar een halt toe te roepen. {De echte paradox van Popper}

In onze kinderjaren moesten de vrouwen in de rooms-katholieke kerken steeds een bedekt hoofd hebben als zij buiten huis kwamen en moesten in de kerk zelfs regelmatig een sluier dragen en meisje een hoofdoek. Nu nog bestaat het gebruik dat vrouwen een mantilla dragen bij een pontificale audiëntie. In vele West Europese landen kan men nog katholieke zusters in habijt vinden alsook zusters die een sluier dragen in het openbaar. Ook in bepaalde zogenaamd ‘conservatieve’ maar ook in ons aanverwante gemeenschappen, verzoekt men nog steeds vrouwen in de dienst een hoofddeksel te dragen. Hoofdbedekking in christelijke erediensten komt vandaag anno 2018 nog steeds voor bij meerdere reformatorische kerken, bepaalde Doopsgezinden of Baptisten, bij verschillende broederverenigingen, alsook bij de Broeders in Christus of Christadelphians en bij de mennonieten. In oosters-orthodoxe kerken bedekken ook nog steeds alle vrouwen het hoofd. Bij de oudgelovigen mag dit uitsluitend een hoofddoek zijn, bij de andere oosters-orthodoxen mag het ook een sluier zijn.

11305551334_13646e08d5_o.jpg

Hoe onze ouders en voorouders mochten gaan zwemmen en wij als jongetjes zelfs ook onze ledematen voor een groot deel bedekt moesten houden.

Vreemd genoeg kon men in Frankrijk in 2016 nonnen helemaal gekleed en gesluierd op de stranden vinden terwijl wij als gewone burgers zelfs niet met onze korte broek en t-shirt op het strand mochten lopen omdat wij te gekleed waren. Ook mocht er niemand met burkini in zee behalve de grote sterren zoals Madonna. Van ongelijkheid gesproken.

Hoe wil men gelijkheid bekomen als men ouders het recht verbied om te bepalen wat hun kinderen moeten geloven en hoe zij moeten gekleed lopen?

De wijze waarop Darya Safai te keer gaat in debatten laat ons een zeer gefrustreerde dame zien die duidelijk over hoop ligt met haar opvoeding en hoe haar ouders haar behandeld hebben. Zij vergeet echter dat niet alle ouders hun kinderen zo overheersend dwang opleggen. Omdat zij misschien in een omgeving is opgegroeid waarbij zij zich erg belemmerd voelde moeet zij nu niet anderen gaanbelemmeren om zich te uiten zoals zij willen. Het is totaal verkeerd te denken en getuigd van onderschatting van de eigen wil van de kinderen, dat jongeren niet zelf over hun eigen klederdracht zouden kunnen of mogen beslissen.

Meerderen mogen dan wel denken dat Moslims andersdenkenden niet verdragen, maar dat hoeft hen er niet toe te brengen om ook intolerant te worden naar anders denkenden en anders gelovigen. Juist met kinderen niet te leren dat er verschillende godsdienstovertuigingen zijn en dat er verschillende uitingen zijn van geloof neemt men de kansen weg om een gezonde pluralistische maatschappij te worden. Dit is natuurlijk wat uiterst rechts niet wil, dat wij een gezond samenlevende multiculturele maatschappij zouden worden.

In zulk een samenleving wil Safai haar kinderen niet groot brengen, ook al komt zij denkelijk zelf uit een immigrantenfamilie, wil zij nu migranten beperkingen opleggen welke hun eigenheid moet wegnemen.

In pleidooien voor een hoofddoekenverbod, bijvoorbeeld, verklaart men dat die hoofddoek niet past in een samenleving zoals de onze waarin mannen en vrouwen gelijk zijn en iedereen respect geniet. Waarna de #MeToo golf ons duidelijk maakt dat we de eigen samenlevingen fors overschatten wanneer het op feitelijke gendergelijkheid en wederzijds respect aankomt. {De echte paradox van Popper}

merkt Jan Blommaert op.

Safai wil meisjes, jonge vrouwen en vrouwen in het algemeen het recht weg nemen om zelf te beslissen wat zij zullen dragen. Hierbij ontneemt zij de gelijkheid van keuze voor de vrouw. Als speeltuigje van de N-VA en extreem rechtsen duwt zij zo de vrouw verder in het hoekje, ook door de kansen weg te nemen dat die vrouwen met hoofddoek werk zouden kunnen vinden, mits het voor hen verboden zal zijn om in het openbaar of openbare functies een hoofddoek te dragen en zo zich te kleden zoals zij hun geloof interpreteren.

Foto: Paul van Welden

Iraans-Belgische tandarts en vrouwenrechtenactiviste Darya Safai (Teheran, 7 april 1975)

De uit Iran ontvluchtte tandarts en vrouwenrechtenactiviste mag dan wel in haar thuisland goede acties ondernomen hebben om het recht van de vrouw te verdedigen, maar is verkeerd te denken dat hier in België de mensen hetzelfde denken en handelen als in Iran. Het mag duidelijk zijn dat zij sporen draagt van de Irak-Iranoorlog die zij als zevenjarige mee maakte en waarbij ze regelmatig moest gaan schuilen bij bombardementen die ook dierbaren om het leven bracht. Ze beweerd ook van jongs af aan als meisje gevoelens van onderdrukking en onrechtvaardigheid te hebben ervaren, wat haar uitzinnig gedrag van vandaag ook mee bepaald. Naar eigen zeggen  zi het haar ervaring in de streng islamitische Iraanse samenleving die de kiemen van haar vrouwenrechtenactivisme deden ontstaan.

Safai beschrijft België als

“het land waar ze zich opnieuw vrij is gaan voelen”.

maar lijkt nu die vrijheid te gebruiken om islamitische families te onderdrukken als wraak voor haar geleden verdriet.

volgens haar gebruikt de Islamietische gemeenschap dezelfde verspreidings- en onderdrukkingsmethodes als in haar geboorteland. {Salafistische sprekers ook in Antwerpen welkom} Zij lijkt ook erg ingenomen met de apartheid die ingebakken is in de Islam en de vrouw andere plaatsen toebedeeld in een bijeenkomst ruimte. Zij kent natuurlijk niet de situatie hier in België in de jaren 1940-1960 waar dat voor ons hier ook heel normaal werd gevonden, brouwen links en mannen rechts in de kerk.

Voor Safai is er in België al lang een indoctrinatie bezig in koranlessen en lezingen, in de moskee, op sociale media, tot zelfs in onze scholen. Hierbij kan men de vraag stellen hoe het zo ver kan komen dat het in scholen zou plaats grijpen?!

Zij beweerd dat er zelf zedenpolitie hier in België zou rondlopen die indien ze moslims betrapt terwijl ze naar muziek luisteren, in de auto of zelfs thuis, dat dit voor hen zware gevolgen zou hebben. Nochtans zien wij genoeg moslims met oortjes in hun oren en met radio’s vol ‘bleirende’ islamitische, Marrokaanse of Turkse muziek  alsook met hevige rapmuziek die oorverdovend staat te brullen. Vreemd dat er dan daar niets tegen gedaan wordt en mensen dan niet hoeven te klagen van die vreselijke muziek.

Sietoebie denkt dat Darya Safai als markante stem in het islam­debat, ons wil wakker schudden.

“Ongelooflijk dat sommigen nog ­altijd zeggen dat de aanslagen niets met de islam te maken hebben.” Het sharia-gevaar is volgens haar veel dichter dan we denken. En ­erger: we onderschatten het. {Darya Safai – [Stof tot nadenken]}

Sietoebie en anderen mogen inzien dat er het islamisme is maar mogen dat niet verwarren met de politieke islam gebaseerd op de sharia, welke een verwerpelijke ideologie mag genoemd worden. Net zoals het nazisme en het stalinisme, is het nu met het neo-Nazzisme, Alt Right en andere extreem rechtse bewegingen onze samenleving aan het aanvallen.  En hierbij is Safai zulf in de handen van de verkeerde mensen gevallen en wordt er van haar handig gebruikt gemaakt voor een politieke agenda die ons onze vrijheden wil ontnemen en ons terug in een dictatoriale staat wil brengen waar geen plaats is voor democratie, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst of een multiculturele maatschappij.

Safai vergeet dat wij hier in het Westen een heel andere ingesteldheid hebben dan in het Oosten. Ook vergeet ze dat in West-Europa de meeste Europeanen al een mengvolk zijn maar die wel in hun Nationale en Europese tradities verworteld zijn. Wij ontkennen niet dat er ook in België vrouwen zijn die onderdrukt wordne. Maar dat gebeurd niet enkel bij Moslims maar ook bij atheïsten en zelfs bij mensen die beweren Christen te zijn. Onderdrukking van een ander mens is van alle tijden en zal niet zo vlug uitgeroeid worden.

Indien meer mensen ware God liefhebbende mensen zullen worden zal er minder verdrukking zijn. Dat zou Christenen zeker er moeten doen naar streven dat zij meer met hun geloof op straat komen en meer openbaar zullen prediken. In belgië en Nederland zien wij namelijk heel weinig mensen de opdracht van Jezus navolgen om uit te gaan en het evangelie te gaan verkondigen. Waar zijn al die verkondigers?

Safai maakt mensen bang voor mensen zoals de schrijver van dit artikel, die ook een baard heeft. Zij zegt

De boodschap: pas op voor de mannen met lange baarden en djellaba? {Darya Safai – [Stof tot nadenken]}

Goed dat zij zelf toegeeft

“Niet elke moslim is een potentiële islamist.
Diversiteit is mooi, ik kan zelf ook nog altijd serieus genieten van het Iraanse eten, de muziek en onze oudste en mooiste traditionele feesten. Maar als een cultuur of geloof vrouwen discrimineert of onderdrukt, dan is dat onaanvaardbaar. Dat vloekt met onze universele waarden.” {Darya Safai – [Stof tot nadenken]}

terwijl zij vergeet dat zij alle pogingen onderneemt om hier de ouderlijke keuzes te onderdrukken alsook het recht om naar eender welke school te gaan. Namelijk vergeet zij dat indien diegenen die een hoofddoek willen dragen of diegenen die volgens hun religie een hoofdbedekking moeten dragen en niet toegelaten worden in het Gemeenschapsonderwijs of in een Christelijke school, dan naar een eigen Joodse, Islamietische, Hindu of andere privé school moeten gaan waar er dan juist eigen ideologieën en indoctrinatie kan gebracht worden. Dat waarvoor zij eigenlijk zo bang is werkt zij nu in de hand. Zo is het ontoelaatbaar in dit land dat de Sikhs in Sint-Truiden nu geen school kunnen lopen in hun omgeving doordat er een hoofdbedekkingsverbod is. Joden zijn nu ook verplicht geworden om meerdere kilometers per dag af te leggen of om bij familie in te wonen ver van huis, om naar een school te gaan waar hun kippa is toegelaten. Dit pas zijn onmenselijke toestanden onze 21ste eeuw maatschappij onwaardig. Tegelijkertijd drukt het die onschuldige kinderen in een hoekje waar zij door ‘hun eigen scholen’ makkelijker geïndoctrineerd kunnen worden en juist misschien veel over andere godsdiensten en culturen niet zullen te leren krijgen, wat in het Belgisch onderwijs normaal wel voorzien is en degelijke scholen wel degelijk aan brengen.

We moeten onze kinderen juist weerbaar ­maken, ook en zeker kinderen uit islamitische gezinnen, door hen juist verschillen gewoon te laten worden en te verduidelijken. door juist te doen of er geen verschillen zijn maakt men de kinderen zwakkere en leert men hen niet met andere culturen omgaan. Alsook leert men hen dan niet om kritisch te kijken naar hun eigen religie en die religie van een ander noch leert men hen te beseffen wat de verschillen zijn in de variëteit van culturen en leert men deze niet naar waarde schatten.

Mevrouw Safai met haar bondgenoten doen er zeker niets aan om wijsheid te verspreiden (wat zij zo graag zou zien gebeuren). Wel is zeer duidelijk dat zij als een potentaat

“de opvoeding van ons nageslacht zelf in handen nemen.”

terwijl zij eigenlijk bedoeld dat zij en haar trawanten de opvoeding van anderen wil bepalen en dat iedereen naar hun eisen zal moeten plooien.

Toch beweert Safai

Tegelijkertijd moeten we onze democratie weerbaar maken tegen alles wat haar bedreigt. We mogen nooit toelaten dat islamisten de instrumenten van de democratie gebruiken om haar te ondermijnen.

Hierbij uit het oog verliezend dat zij en extreem rechts voor het ogenblik juist alles in het werk stellen om de democratie de nek om te draaien. Zij willen ook een eenheidsstaat voor het Kaukasisch ras met enkel plaats voor beperkte waarden en normen opgelegd in hun traditie, waarbij zij indruisen tegen veel wetten van God, maar waarbij hun wet boven alle wetten wordt gesteld.

Duidelijk genoeg laat De Wever zijn uitspraak zien hoe weinig hij in de Goddelijke Schepper gelooft en hoe weinig hij met godsdienstbeleving inzit. Voor hem mag zogezegd iedereen geloven in wat hij wil, maar waarom zijn zij, zijn politieke beweging en de andere politieke beweging Vlaams Belang zo hevig bezig om bepaalde gelovigen de mond te snoeren.

Uit de cijfers die Vlaams Belang onlangs in handen kreeg, blijkt dat er van januari tot november vorig jaar 186 keer een vrouw slachtoffer werd van verkrachting en hierbij doen ze alsof het allemaal om islamieten gat terwijl het juist hoofdzakelijk over blanke Belgen gaat. Er waren ook 3.732 vrouwen het slachtoffer van slagen en verwondingen, 201 van aanranding, 53 van doodslag en 8 van moord. De statistieken maken wel niet duidelijk om hoeveel unieke vrouwen het gaat of waar de geweldplegingen plaatsvonden – op straat, thuis of elders, alsook zeggen ze niets over de religie of de bevolkingsgroep waar die gebeurtenissen plaats vonden. Toch wil de partij ze gebruiken om de Moslims als zwart schaap te verdrijven uit hun witte kudde.

Zij die zich Christen willen noemen zouden best eens in eigen hart kijken en onderzoeken of zij de vredeshouding van Jezus wel aannemen en de agapè liefde ook wel uitdragen.

+

Voorgaande

Voorbereiding op het belangrijkste weekend van het jaar 2018

Christians, secularism, morals and values

Secularism in France becoming dangerous for freedom of religion

++

Aansluitende lectuur

 1. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 2. Overdracht van mening te vrijwaren
 3. Religie en samenleving één geheel
 4. Werk maken van Godsdienstvrijheid
 5. Staat Europa voor vrijheid van godsdienst
 6. Motie over Godsdienstvrijheid
 7. Wat moet men nog geloven
 8. Politici handig gebruik makend van immigranten en jihad angst
 9. Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal
 10. Moeten Christenen over zich heen laten walsen
 11. Europa berispt de godsdienstvrijheid beperkers
 12. Boerka moet weg uit Frankrijk
 13. Verbod veruiterlijking van overtuiging
 14. Trinitarische zendelingen die Joden tot Christus willen brengen
 15. De familie Palache, Joden en Ontroerende onzin
 16. Voor Joden dezelfde positie als ieder volk
 17. At the closing hours of 2016 #2 Low but also highlights
 18. 2016 in review Politics #1 Year of dissonance
 19. Is Europe going to become a dictatorial bastion
 20. On French beach French police forces woman to undress in public
 21. France and the Burkini
 22. Where’s the Outrage Over Nun Beachwear? – The Daily Beast
 23. You are what you wear
 24. Does Banning Face Veils Help Us Fight Terrorism?
 25. French showing to the whole world their fear and weakness
 26. “Burkini” Ban Accomplishes Nothing Positive
 27. Islamism Rises from Europe’s Secularism
 28. Women in France running with naked bosom all right but with covered bosom penalised
 29. Not limiting others but sharing peace with all

+++

Gerelateerd

 1. Niet normaal – over identiteit & vrijheid
 2. Het is onmogelijk om Christendom en Islam,de Bijbel en de Koran met elkaar te vergelijken!
 3. Het Oost-Europees Anti-Populisme is openlijke terugkeer naar de dictatuur
 4. Schorem voor democratie
 5. CTM 2018: Vrijheid als gist voor cultuur?
 6. Darya Safai [Stof tot nadenken]
 7. Wat moet men nog geloven.
 8. Dr.helmut kohl dissertation – Het is triest dat een groot deel van de bevolking ontrouw is aan de godsdienstvrijheid als het om moslims gaat, vervolgt Scheffer.
 9. Bommel weggaat. Zeer betrokken bij godsdienstvrijheid @harryvandesp #bahai
 10. Geert Wilders: “Our democracies have become fake democracies.”
 11. “Burkini” Ban Accomplishes Nothing Positive
 12. The Hypocrisy of the Burkini Ban
 13. Religious Dress in Catholicism
 14. Identity in Amsterdam
 15. Belgian Television has achieved a milestone in pro-hijab propaganda: “schools shouldn’t interfear with basic religious rights by banning hijab”
 16. Western women turn a blind eye to Iranian struggle

Gods Uitspraken opgetekend in een boek

De Allerhoogste Schepper van hemel en aarde heeft door Zijn woord alles doen ontstaan en laat Zijn Woord tot in eeuwigheid verder duren.

 

 

Schrift door God geïnspireerd om ernstig te nemen

“Is er ooit een volk geweest dat net als u vanuit een vuur de stem van een god heeft gehoord en dat heeft overleefd?” (Deuteronomium 4:33 NBV)

“Vanuit de hemel heeft hij zijn stem laten horen om u op te voeden, en op aarde heeft hij u dat grote vuur laten zien en vanuit het vuur zijn geboden bekendgemaakt.” (Deuteronomium 4:36 NBV)

“En de HEER strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij: ‘Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond.” (Jeremia 1:9 NBV)

“11  De HEER zei: ‘Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de HEER? 12  Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen.’” (Exodus 4:11-12 NBV)

“want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.” (2 Petrus 1:21 NBV)

“9  Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. Ik ben God, er is geen ander, ik ben God, niemand is aan mij gelijk. 10  Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest. Die zegt: ‘Wat ik besluit, wordt van kracht, en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer.’” (Jesaja 46:9-10 NBV)

“12  Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd. 13  Slechte mensen en oplichters zullen van kwaad tot erger vervallen; het zijn bedriegers die zelf bedrogen worden. 14  Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren 15  en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. 16  Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 17  zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.” (2 Timotheüs 3:12-17 NBV)

“Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag.” (Deuteronomium 18:18 NBV)

“Hij was het die, toen het volk in de woestijn bijeen was, als bemiddelaar optrad tussen onze voorouders en de engel die op de berg Sinai tegen hem sprak, hij was het die de levenbrengende woorden ontving om ze aan ons door te geven.” (Handelingen 7:38 NBV)

“Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij.” (Johannes 14:10 NBV)

“maar als dat wel het geval is en u gelooft me toch niet, geloof dan tenminste wat ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in mij is en dat ik in de Vader ben.’” (Johannes 10:38 NBV)

“Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israël: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ Maar jullie wilden niet.” (Jesaja 30:15 NBV)

“12  Ik, ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling, voor een mensenkind dat vergaat als gras? 13  Hoe kun je de HEER vergeten, die je gemaakt heeft, die de hemel heeft uitgespannen en de aarde gegrondvest? Hoe kun je je zo laten beheersen door angst voor de toorn van je belagers, voor hun pogingen je te vernietigen? Waar blijven die belagers met hun toorn?” (Jesaja 51:12-13 NBV)

“Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna.” (Mattheüs 10:28 NBV)

“7  Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de HEER erover blaast. Ja, als gras is dit volk.’ 8  Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.” (Jesaja 40:7-8 NBV)

“zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.” (Jesaja 55:11 NBV)

“Dit verbond sluit ik met hen-zegt de HEER: mijn geest, die op jou rust, en de woorden die ik je in de mond heb gelegd, zullen uit jouw mond niet wijken, noch uit de mond van je kinderen, noch uit de mond van je kindskinderen, van nu tot in eeuwigheid-zegt de HEER.” (Jesaja 59:21 NBV)

“Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.” (Mattheüs 5:18 NBV)

“Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.” (Mattheüs 24:35 NBV)

“Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één tittel van de wet wegvalt.” (Lukas 16:17 NBV)

*

Neergeskryf namens God om op te voed tot ‘n deugsame lewe

 

Romeine 4: 23-24: 23 Dat ‘dit hom toegereken is’,+ is egter nie net ter wille van hom geskryf nie,+ 24 maar ook ter wille van ons, aan wie dit bestem is om toegereken te word, omdat ons glo in hom wat Jesus, ons Here, uit die dode opgewek het.+

Romeine 15:4: Want alles wat tevore geskryf is, is tot ons onderrigting+ geskryf,+ sodat ons deur ons volharding+ en deur die vertroosting+ van die Skrif hoop kan hê.+

2 Timoteus 3:16-17: 16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer+ en is nuttig om te onderrig,+ om tereg te wys,+ om dinge reg te stel,+ om in regverdigheid te dissiplineer,+ 17 sodat die mens van God volkome bevoeg kan wees,+ ten volle toegerus vir elke goeie werk.+

2 Timoteus 4:2: verkondig die woord,+ bly dringend daarmee besig in gunstige tye,+ in moeilike tye,+ wys tereg,+ berispe, vermaan, met alle lankmoedigheid+ en onderrigkuns.

2 Petrus 1:19-21: 19 Gevolglik is die profetiese woord+ vir ons vaster gemaak;+ en julle doen goed deur aandag daaraan te skenk soos aan ’n lamp+ wat in ’n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en ’n dagster+ opgaan, in julle harte. 20 Want dít weet julle allereers, dat geen profesie van die Skrif uit enige eie uitlegging voortspruit nie.+ 21 Want profesie is nooit deur die wil van ’n mens voortgebring nie,+ maar mense het uit God gespreek+ namate hulle deur heilige gees meegevoer is.+

Handelinge 3:21: 21 wat inderdaad deur die hemel self gehou moet word+ tot die tye van die herstel+ van alles waarvan God deur die mond van sy heilige profete+ van die ou tyd gespreek het.

Deuteronomium 5:22: 22 “Hierdie Woorde het Jehovah tot julle hele gemeente gespreek op die berg, uit die vuur,+ die wolk en die dik donkerheid, met ’n harde stem, en hy het niks bygevoeg nie; waarna hy dit op twee kliptafels geskryf het en dit aan my gegee het.+

Deuteronomium 27: 8-10: En jy moet op die klippe al die woorde van hierdie wet skryf+ en dit baie duidelik maak.”+Toe het Moses en die priesters, die Leviete, met die hele Israel gepraat en gesê: “Wees stil en luister, o Israel. Vandag het jy die volk van Jehovah jou God geword.+ 10 En jy moet na die stem van Jehovah jou God luister en sy gebooie+ en sy voorskrifte nakom+ wat ek jou vandag beveel.”

2 Samuel 23: 2-4: Die gees van Jehovah het deur my gespreek,+ En sy woord was op my tong. Die God van Israel het gesê, Tot my het die Rots van Israel gespreek:+ ‘Wanneer ’n heerser oor mense regverdig is,+ In die vrees van God heers, Dan is dit soos die môrelig, wanneer die son skyn,+ ’n Oggend sonder wolke.Van die glans, van die reën, spruit daar gras uit die aarde voort.’+

Jeremia 23:29: 29 “Is my woord dan nie só, soos ’n vuur”,+ is die woord van Jehovah, “en soos ’n smeehamer wat die groot rots verbrysel nie?”+

Sagaria 4:6: Toe het hy geantwoord en vir my gesê: “Dit is die woord van Jehovah aan Serubbaʹbel, wat lui: ‘“Nie deur ’n krygsmag+ of deur krag nie,+ maar deur my gees”,+ het Jehovah van die leërs gesê.

Sagaria 7:12: 12 En hulle hart+ het hulle soos ’n amarilsteen gemaak, om nie die wet en die woorde te gehoorsaam+ wat Jehovah van die leërs deur sy gees,+ deur middel van die vroeëre profete, gestuur het nie;+ sodat daar groot verontwaardiging by Jehovah van die leërs ontstaan het.”+

Markus 12:36:36 Deur die heilige gees+ het Dawid self gesê: ‘Jehovah het vir my Here gesê: “Sit aan my regterhand totdat ek jou vyande onder jou voete stel.”’+

Handelinge 1:16: 16 “Manne, broers, die Skrifgedeelte moes vervul word+ wat die heilige gees+ vooraf deur die mond van Dawid oor Judas+ gespreek het, wat ’n gids geword het vir dié wat Jesus gearresteer het,+

Handelinge 3: 18: 18 Maar op hierdie manier het God die dinge vervul wat hy vooraf deur die mond van al die profete aangekondig het, dat sy Christus sou ly.+

Hosea 12: 13: 13 En deur ’n profeet het Jehovah Israel uit Egipte laat optrek,+ en deur ’n profeet is hy opgepas.+

Psalm 119:50: 50 Dit is my vertroosting in my ellende,+ Want u woord het my in die lewe gehou.+

Spreuke 6:23: 23 Want die gebod is ’n lamp+ en die wet is ’n lig,+ en die teregwysings van dissipline is die weg van die lewe,+

Eksodus 20:6: maar liefderyke goedhartigheid bewys teenoor die duisendste geslag in die geval van dié wat my liefhet en my gebooie onderhou.+

Eksodus 24:1212 Jehovah het toe vir Moses gesê: “Klim teen die berg op na my toe en bly daar, aangesien ek vir jou die kliptafels wil gee en die wet en die gebod wat ek sal skryf om hulle te leer.”+

1 Konings 2:3: En jy moet die verpligting teenoor Jehovah jou God nakom deur in sy weë te wandel,+ deur sy insettinge, sy gebooie en sy regterlike beslissings+ en sy getuienisse te onderhou, volgens wat in die wet van Moses geskrywe staan,+ sodat jy omsigtig kan optree in alles wat jy doen en oral waarheen jy jou wend;

1 Konings 8:61: 61 En julle hart moet volkome+ met Jehovah ons God wees deur volgens sy voorskrifte te wandel en deur sy gebooie te onderhou, soos vandag.”

1 Korintiërs 9:1010 Of sê hy dit geheel en al om ons onthalwe? Ja, dit is om ons onthalwe geskryf,+ omdat die man wat ploeg, in hoop behoort te ploeg, en die man wat dors, dit behoort te doen in die hoop dat hy ’n deel sal ontvang.+

1 Korintiërs 10:11:11 En hierdie dinge het hulle as voorbeelde bly oorkom, en dit is opgeskryf as ’n waarskuwing+ vir ons op wie die eindes van die stelsels van dinge+ gekom het.

Spreuke 3:12: 12 want Jehovah wys die een tereg wat hy liefhet,+ net soos ’n vader doen met ’n seun in wie hy behae het.+

Titus 1:9:iemand wat met betrekking tot sy onderrigkuns+ stewig aan die betroubare woord vashou, sodat hy in staat kan wees om deur die gesonde+ leer te vermaan sowel as om die teësprekers tereg te wys.+

1 Timoteus 1:10: 10 hoereerders,+ mans wat by mans lê, ontvoerders, leuenaars, meinediges,+ en enigiets anders wat in stryd is+ met die gesonde leer+

1 Timoteus 6:3: As iemand ’n ander leer verkondig+ en nie instem met gesonde+ woorde, dié van ons Here Jesus Christus, of met die leer wat met godvrugtige toegewydheid strook nie,+

2 Timoteus 1:13: 13 Hou voortdurend vas aan die patroon van gesonde+ woorde wat jy van my gehoor het, met die geloof en liefde wat in verband met Christus Jesus is.+

Titus 1:13: 13 Hierdie getuienis is waar. Hou juis daarom aan om hulle met strengheid tereg te wys,+ sodat hulle gesond+ in die geloof kan wees

Hebreërs 12:5maar julle het die vermaning wat julle as seuns aanspreek, heeltemal vergeet:+ “My seun, moenie die dissipline wat van Jehovah kom, geringag nie, en moet ook nie beswyk wanneer jy deur hom tereggewys word nie;+

Johannes 2:17:17 Sy dissipels het onthou dat daar geskrywe staan: “Die ywer vir u huis sal my verteer.”+

Johannes 6:63: 63 Dit is die gees wat lewegewend is;+ die vlees is van hoegenaamd geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle gespreek het, is gees+ en is lewe.+

Johannes 14: 23-31: 23 Jesus het geantwoord en vir hom gesê: “As iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar,+ en my Vader sal hom liefhê, en ons sal na hom toe kom en ons woning by hom maak.+ 24 Hy wat my nie liefhet nie, bewaar nie my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar behoort aan die Vader wat my gestuur het.+

25 “Terwyl ek by julle gebly het, het ek hierdie dinge vir julle gesê. 26 Maar die helper, die heilige gees, wat die Vader in my naam sal stuur, dié sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek julle vertel het.+ 27 Ek laat vir julle vrede na, ek gee julle my vrede.+ Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Moenie dat julle hart verontrus word of van vrees ineenkrimp nie. 28 Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het: Ek gaan weg en ek kom terug na julle toe. As julle my liefgehad het, sou julle bly wees dat ek na die Vader toe gaan, want die Vader is groter+ as ek. 29 En nou het ek dit vir julle vertel voordat dit gebeur,+ sodat julle, wanneer dit wel gebeur, kan glo. 30 Ek sal nie veel meer met julle praat nie, want die heerser+ van die wêreld kom. En hy het geen houvas op my nie,+ 31 maar sodat die wêreld kan weet dat ek die Vader liefhet, doen ek net soos die Vader my die gebod gegee het+ om te doen. Staan op, laat ons hiervandaan gaan.

Johannes 7:16: 16 Hierop het Jesus hulle geantwoord en gesê: “Wat ek leer, is nie myne nie, maar behoort aan hom wat my gestuur het.+

Johannes 12:49:49 want ek het nie op eie ingewing gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, het vir my ’n gebod gegee oor wat om te sê en wat om te spreek.+

Johannes 14: 10-18: 10 Glo jy nie dat ek in eenheid met die Vader en die Vader in eenheid met my is nie?+ Die dinge wat ek vir julle sê, sê ek nie uit myself nie; maar die Vader wat in eenheid met my bly, doen sy werke.+ 11 Glo my dat ek in eenheid met die Vader en die Vader in eenheid met my is; of anders, glo op grond van die werke self.+ 12 Voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle: Hy wat geloof in my beoefen, hy sal ook self die werke doen wat ek doen; en hy sal groter werke+ as dié doen, want ek gaan na die Vader toe.+ 13 En wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in verband met die Seun verheerlik kan word.+ 14 As julle enigiets in my naam vra, sal ek dit doen.

15 “As julle my liefhet, sal julle my gebooie bewaar;+ 16 en ek sal die Vader versoek, en hy sal julle ’n ander helper gee om vir ewig by julle te wees,+ 17 die gees van die waarheid,+ wat die wêreld nie kan ontvang nie,+ want dit sien dit nie en ken dit ook nie. Julle ken dit, omdat dit by julle bly en in julle is.+ 18 Ek sal julle nie wees agterlaat nie.+ Ek kom na julle toe.

Handelinge 28: 25: 25 En omdat hulle dit nie met mekaar eens was nie, het hulle begin weggaan, terwyl Paulus hierdie een opmerking gemaak het: “Die heilige gees het gepas deur middel van die profeet Jesaja tot julle voorvaders gespreek

Efesiërs 6: 10-17: 10 Laastens, hou aan om krag te verkry+ in die Here en in die mag+ van sy sterkte. 11 Trek die volle wapenrusting+ van God aan, sodat julle kan vasstaan teen die sette+ van die Duiwel; 12 want ons het ’n worstelstryd,+ nie teen bloed en vlees nie, maar teen die regerings,+ teen die owerhede,+ teen die wêreldheersers+ van hierdie duisternis, teen die bose geesmagte+ in die hemelse plekke. 13 Neem daarom die volle wapenrusting van God op,+ sodat julle in die bose dag weerstand kan bied en, nadat julle alles deeglik gedoen het, kan vasstaan.+

14 Staan dus vas, julle lendene omgord+ met waarheid,+ en met die borsplaat van regverdigheid aan,+ 15 en julle voete geskoei+ met die toerusting van die goeie nuus van vrede.+ 16 Neem bowenal die groot skild van geloof op,+ waarmee julle al die brandende pyle van die bose sal kan blus.+ 17 En neem die helm+ van redding aan, en die swaard+ van die gees,+ dit is God se woord,+

1 Tessalonisense 5:8: Maar wat ons betref wat tot die dag behoort, laat ons nugter van verstand bly en die borsplaat+ van geloof+ en liefde aanhê en as ’n helm+ die hoop op redding;+

Johannes 6:63:63 Dit is die gees wat lewegewend is;+ die vlees is van hoegenaamd geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle gespreek het, is gees+ en is lewe.+

Hebreërs 4:12:12 Want die woord+ van God is lewend+ en oefen krag uit+ en is skerper as enige tweesnydende swaard+ en dring selfs deur tot die skeiding van siel+ en gees,+ en van gewrigte en hulle murg, en kan gedagtes en bedoelings van die hart onderskei.+

Matteus 15:6: hy moet sy vader glad nie eer nie.’+ En so het julle die woord van God kragteloos gemaak weens julle oorlewering.+

Markus 7:13:13 en so maak julle die woord van God+ kragteloos deur julle oorlewering wat julle oorgedra het. En julle doen talle soortgelyke dinge.”+

1 Petrus 1:23:23 Want julle is ’n nuwe geboorte gegee,+ nie deur verderflike+ nie maar deur onverderflike+ voortplantingsaad,+ deur middel van die woord+ van die lewende en blywende+ God.

Handelinge 11:1:11 En die apostels en die broers wat in Judeʹa was, het gehoor dat mense van die nasies+ ook die woord van God ontvang het.

1 Tessalonisense 2:13:13 Ja, daarom dank ons God ook onophoudelik,+ want toe julle God se woord ontvang het,+ wat julle by ons gehoor het, het julle dit nie as die woord van mense aangeneem nie+ maar, soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook in julle, die gelowiges, aan die werk is.+

1 Tessalonisense 4:15:15 Want dít sê ons vir julle deur Jehovah se woord,+ dat ons, die lewendes wat tot die teenwoordigheid van die Here bly lewe,+ die ontslapenes hoegenaamd nie sal voorgaan nie;

Jakobus 1:18:18 Omdat dit sy wil was,+ het hy ons deur die woord van waarheid voortgebring,+ sodat ons sekere eerstelinge+ van sy skepsele sou wees.

 

*

 

+

Vorige artikels

God die Almagtige ’n Gees Wie geen mens kan sien en nogtans lewe nie

Die helper, die heilige gees sal julle alles leer en julle herinner

Deel van God se Rykdom en Wysheid

Jehova kann veranlassen, dass er steht

Jehovah kan hem staande houden

Jehovah kan hom staande hou

Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren

De heilige geest zal alle dingen welke gezegd zijn in herinnering terugbrengen

++

 1. Ewige woord dat alles vertel
 2. Hele Skrif deur God geïnspireer om in die waarheid te onderrig en dwaling te bestry
 3. Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)
 4. Wahren Gott gibt sein Wort für immer Weisheit
 5. Bibel Gott redet Worte zu unserer Belehrung geschrieben
 6. Bibel, Schwert des Geistes, in die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes
 7. Bibel, Helm des Heils, nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung und zur Züchtigung
 8. Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing

+++

Tag Cloud

Age To Come

The Lord Jesus Christ is the last Adam, not the first God-man. ~~~ www.AgeToCome.tk

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

%d bloggers like this: