An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Psalm 22:5’

Het niemand of niets in de duisternis

Als we naar ons leven kijken, kan het ons soms depressief maken, waardoor we de “leegte” voelen, het missen van gelijkgestemde mensen.

Hoevelen van ons bouwen niet op veel ambities, hoop, dromen en verwachtingen?

Ons hoofd tolt van de vele vragen die we hebben. Zij komen een oor in en een oor uit. En elk moment dat we proberen naar rechts of naar links te kijken, is het alsof we worden geraakt door een bokshandschoen.

Als we merken dat het lijkt alsof we alleen zijn met ons geloof in Jezus en het komende Koninkrijk, voelen we ons soms verlaten. Hoewel dat we moeten weten dat God ons niet in de steek laat, zoals Hij Jezus niet in de steek heeft gelaten. Maar Jezus had ook een moment om te wanhopen en riep zijn hemelse Vader toe en riep tot Hem, om te vragen waarom Hij hem had verlaten.

46 Rond het negende uur riep Jezus luid: ‘Eli, Eli, lama sabachthani?’ Dat betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’+ (Mattheüs 27:46)

Zoals Jezus het uitschreeuwde vanaf de houten paal, zo hebben we ook momenten dat we tot God willen roepen. Ja, het kan elke gelovige overkomen dat hij of zij Gods aanwezigheid in twijfel trekt. Het is begrijpelijk dat we zulke momenten kunnen hebben dat we twijfels hebben over onszelf, over ons geloof, over God.

Op zulke momenten van twijfel, in momenten van angst en wanhoop, worden we door onze Schepper en Onderhouder uitgenodigd om hoop te zoeken. Hij heeft ons Zijn Woord gegeven om ons dagelijks voedsel te geven, om stap voor stap en dag na dag te kunnen gaan. Dat Woord van God kunnen we elk moment van de dag opnemen. Het is Gods liefdesbrief aan ons. Uit dat grote boek met boeken zouden we kracht en hoop moeten kunnen ontvangen. Hoop komt voort uit ons vertrouwen dat zelfs als we niet het gevoel hebben dat God aanwezig is, God voor ons zal verschijnen. Wanneer we ons het meest verlaten, gekwetst en gebroken voelen, zullen we ons die momenten vaak herinneren als de momenten waarop Jehovah God het krachtigst voor ons heeft getoond. Dat zijn de momenten die ons leven en ons geloof vormen.

Zoals Jehovah God Jezus niet in de steek had gelaten, zal Hij degenen die van Hem houden niet alleen of achterlaten.

28 Want Jehovah heeft gerechtigheid lief, hij laat zijn loyalen niet in de steek.+ע [ajin] Ze zullen altijd beschermd worden,maar de nakomelingen van de slechten worden vernietigd.+ (Psalm 37:28)

Zelfs als God met ons zou kunnen zijn, kunnen we het gevoel hebben dat we alleen zijn met ons geloof, omringd door een meerderheid van mensen die niets wil weten over God of de Bijbelse Waarheid.

Voortdurend lijken we geconfronteerd te worden met een leegte die ons de duisternis in trekt. Soms voelt het alsof we een “niemand” of een “niets” zijn.
Zonder iemand te zijn en zonder iemand om ons heen te hebben, blijven we onvervuld en onvolledig. Ons instinct wil dat we ons mengen met anderen. We zijn niet gemaakt om alleen te zijn.

Dit oerinstinct om iets te zijn, is datgene wat onze inspanningen drijft om te vermijden dat we niets zijn.

De dreiging hiervan is de wortel om onszelf te verliezen aan de afleiding van alles, wanneer we de hoop verliezen om ooit iets te zijn … voor iemand … maar niet zomaar iemand. {Elusive peace…}

Als we ouder worden, lijkt dit een groter probleem te worden dan toen we jong waren. Dan komt er een tijd dat we ons leven willen scannen en willen zien wat we tot stand hebben gebracht. Hoeveel moeite hebben we erin gestoken en wat heeft het  opgeleverd. Wat kleeft er aan ons geheugen? Wat vinden we de moeite waard om te onthouden?

Om ons heen zien we zoveel mensen die succesvoller lijken te zijn dan wij. Ze kunnen veel luisterende oren krijgen, gretig om hun filosofieën te horen die mensen slechts een schaduw geven van wat ze graag zouden willen zien. Hoewel we weten dat ze niet die troost of verzekering kunnen bieden die we mensen graag bieden, omdat we leven door onze hoop in Jezus Christus. Voortdurend worden we geconfronteerd met die mensen die vinden dat hun weg de beste manier is. Maar wat ze niet zien, is dat wat we willen dat ze gaan zien dat de weg die voor zoveel mensen goed lijkt, het einde is of de weg naar de dood.

We leven in die wereld vol ijdelheid, waar de mens zelfs denkt dat hij voor god kan spelen en kan creëren wat hij maar wil.

20 Want de schepping is onderworpen aan een zinloos bestaan,+ niet uit eigen wil, maar door degene die haar daaraan heeft onderworpen. Dat deed hij op basis van de hoop (Romeinen 8:20)

We zouden graag degenen die denken dat ze het zonder God kunnen, laten zien dat het beter is om onder de vleugels van God te komen. Er is namelijk een alternatief voor de uiteindelijke conclusie van onheil en de nutteloosheid van de menselijke filosofie.

23 Want de zonde betaalt als loon de dood.+ Maar God geeft als gave eeuwig leven+ door Christus Jezus, onze Heer.+ (Romeinen 6:23)

In deze wereld moeten we zelfs strijden tegen degenen die zeggen dat ze christen zijn, maar niet willen erkennen wie Jezus is en hoe belangrijk het is om in hem te geloven die God zijn geliefde zoon noemde.

25 Jezus zei tegen haar: ‘Ik ben de opstanding en het leven.+ Wie in mij gelooft, zal, ook al sterft hij, weer tot leven komen. 26 En iedereen die leeft en in mij gelooft, zal helemaal nooit sterven.+ Geloof je dat?’ (Johannes 11:25, 26)

Jezus antwoordde hem: ‘Ik ben de weg+ en de waarheid+ en het leven.+ Alleen via mij kun je bij de Vader komen.+ (Johannes 14:6)

Voortdurend worden we geconfronteerd met die koppige mensen die niet geloven dat Jezus bestond, of die denken dat Jezus God is, in plaats van in de God van Jezus te geloven en te accepteren dat Jezus de weg naar God is en niet naar zichzelf. Zo verdrietig, en als je daar staat omringd door zoveel ongelovigen, kan het zo eenzaam aanvoelen, zo donker in een wereld die zoveel, maar oh zo weinig, te bieden heeft.  De eindtijd nadert en het baart ons ook zoveel zorgen, zeker wanneer we meer leugens zien die de hoofden van mensen omringen. Nepnieuws lijkt de strijd om aandacht te hebben gewonnen.

Hoewel we de kracht zouden moeten vinden om mensen te blijven roepen om de echte Christus te volgen, de Joodse Nazarener Jeshua (Jesjoea), de zoon van David en zoon van God. Als we onze weg naar God voortzetten, zouden we troost moeten vinden in het feit dat er niet zo velen zullen zijn die in Jezus zullen geloven en hun best zullen doen om op het goede spoor te blijven, en die in staat zullen zijn om de kleine poort naar het Koninkrijk van God binnen te gaan.  We zouden dat licht in de wereld, dat door God is gegeven, moeten zien en volgen. Dat is de boodschap die wij willen uitdragen zodat meer mensen zouden kunnen zien dat Jezus het licht van de wereld is. +

8 12 Jezus nam opnieuw het woord en zei: ‘Ik ben het licht van de wereld.+ Wie mij volgt zal nooit in duisternis lopen, maar zal het licht+ van het leven bezitten.’ (Johannes 8:12)

14 Maar nauw is de poort en smal is de weg die naar het leven leidt, en maar weinig mensen vinden die.+15 Pas op voor de valse profeten,+ die in schaapskleren naar jullie toe komen+ maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.+ (Mattheüs 7:14, 15)

Als we ons somber voelen, moeten we bedenken dat de apostelen en andere eerste volgelingen van Christus ook maar met enkelen waren die niet geliefd waren bij de meerderheid. Ze moesten ook vaak worstelen. Ze konden ook kracht vinden door te weten dat ze met veel beproevingen te maken zouden kunnen krijgen, maar er zou altijd een uitweg zijn, en de poort naar Gods koninkrijk, dat veel beter zou zijn dan enig koninkrijk hier op aarde.

22 Daar spraken ze de discipelen moed in,+ en ze spoorden hen aan in het geloof te blijven. Ze zeiden: ‘We moeten door veel moeilijkheden heen om Gods Koninkrijk binnen te gaan.’+ (Handelingen 14:22)

18 ‘En als de rechtvaardige al met moeite wordt gered, wat zal er dan gebeuren met de goddeloze en de zondaar?’+ (1 Petrus 4:18)

Allen die geloven dat Jezus de zoon van God is en de weg naar het leven, moeten de handen bij elkaar steken en elkaar versterken. Laten we ons er allemaal van bewust zijn dat de weg die naar de vernietiging leidt, een weg is die door de meerderheid wordt bewandeld. Als we geen deel uitmaken van die meerderheid, hoeven we ons niet zoveel zorgen te maken, omdat we zouden moeten weten dat er Iemand is die ons over de moerassen en woestijnen van deze wereld wil dragen.

Laten we het zand van de woestijn niet in onze ogen krijgen door de vele valse leringen die deze materialistische wereld omringen. Laten we, in plaats van een kleine zandkorrel te zijn, bij elkaar blijven als een klomp aarde en de handen ineen slaan als zaaiers van productief zaad.

44 Het wordt gezaaid als een fysiek lichaam, het wordt opgewekt als een geestelijk lichaam. Als er een fysiek lichaam is, dan is er ook een geestelijk lichaam. (1 Korinthiërs 15:44)

Laat onze stem door de lucht en de duisternis blijven gaan, zodat iemand ergens het kleine vonkje licht kan zien.

We moeten ons altijd bewust zijn van het belang van onze eigen vrije keuze. We zullen altijd moeten beslissen welke weg we gaan, de brede weg van de wereld of de kleine of smalle weg van God.

De vraag komt neer op wie zal ik geloven. Zal ik de wereld vertrouwen die geen garanties kan geven en een onzekere toekomst?

Of zal ik de door God gezondene vertrouwen die zichzelf bewees door voor mijn zonden aan de martelpaal te betalen, in mijn plaats te sterven, en vervolgens in overwinning uit de dood opstond, precies zoals hij zei dat hij zou doen (Mattheüs 17:23, 20:19, 28: 5-6)?

Ook hij voelde zich soms alleen. Ook hij moest op zijn God vertrouwen. Hij legde zijn eigen wil opzij voor het doen van de Wil van zijn hemelse Vader.

Bent u bereid uw eigen wil opzij te zetten om de wil van God te doen?

Bent u bereid om, zoals Jezus deed, de woestijn in te gaan om over God te praten en het goede nieuws van het komende koninkrijk van God te verspreiden?

Als we de Schrift lezen, zullen we ons ervan bewust worden dat Jehovah God werkelijk de enige is die we volledig kunnen vertrouwen. Door te weten dat Hij betrouwbaar en trouw is, zouden we meer vertrouwen in Hem moeten krijgen en Hem toe staan onze angst en droevige, depressieve stemming weg te nemen. Met Hem in ons hart zullen we niet teleurgesteld zijn.

Ze riepen tot u en werden bevrijd. Ze vertrouwden op u en werden niet teleurgesteld.*+ (Psalm 22:5)
Als we ons depressief of neerslachtig voelen omdat het lijkt alsof we de mensen niet kunnen bereiken, laten we dan een spirituele wapenrusting aantrekken die alleen van God komt, omdat we in een spirituele strijd verwikkeld zijn in plaats van een fysieke.  

10 Tot slot, blijf kracht putten+ uit de Heer en uit zijn grote macht. 11 Trek de complete wapenrusting+ van God aan, zodat je stand kunt houden tegen de listen* van de Duivel. 12 Want we hebben een strijd* te voeren,+ niet tegen vlees en bloed, maar tegen de regeringen, tegen de autoriteiten, tegen de wereldheersers van deze duisternis, tegen de slechte geestenmachten+ in de hemelse gewesten. 13 Doe daarom de complete wapenrusting van God aan+ om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en om goed voorbereid stand te kunnen houden. (Efeziërs 6:10-13)

Als we Jehovah’s hulp aanvaarden en volledig op Hem vertrouwen, kunnen we erin slagen de tegenstanders van God te weerstaan. Als we hetzelfde soort vertrouwen kunnen hebben als de apostel Paulus. Hij schreef:

31 Wat moeten we hier verder over zeggen? Als God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn?+ (Romeinen 8:31)

Dus laten we uit de duisternis stappen, onze handen uitstrekken naar degenen die ook van Jezus en zijn God houden. Laten we onze krachten bundelen en de meeste aandacht besteden aan het leren over Jehovah en het dienen van Hem.

Laat mij in uw waarheid wandelen en leer mij,want u bent mijn God van redding. ו [waw]

De hele dag hoop ik op u .(Psalm 25:5)

+

Voorgaande

Alleenvoelend bang om met anderen te verbinden om te groeien in geloof

God liefhebben en Bekommeren om je medemensen

Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen

++

Aanvullend

 1. Welke eenzaamheid is meer eenzaam dan wantrouwen?
 2. Neil Anderson en het juk van angst en depressie
 3. Vermoeidheid van de ziel en geestelijke afzondering
 4. Een verstoorde geest vormt een rusteloos kussen
 5. Wandeling door de vallei van de schaduw van de dood
 6. Angst, twijfel en cynisme laten wegvloeien
 7. Ter verdediging van Twijfel
 8. Twijfel doodt meer dromen dan mislukken
 9. Indien Twijfel
 10. Twijfelende aan de werkelijkheid, echtheid en de effectiviteit van Gods liefde
 11. Hoop begint in het donker
 12. De stilte is niet leeg maar vol antwoorden
 13. Het treffen van tijd en toeval
 14. Fundamentalisme en religie #6 Versplintering
 15. Vrees hebben voor de juiste persoon
 16. Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven
 17. God is een verhaal #1 Een sensationeel krantenkopje
 18. God is een verhaal #2 Voorgangers niet gediend met een Enige God
 19. 2019-2020-2021 Twee seizoenen vol veranderingen #4 Medewerking
 20. Bijbel medicijn tegen depressie
 21. Een persoon wordt alleen beperkt door de gedachten die hij kiest
 22. Heb vertrouwen in je geloof … twijfel aan je twijfels
 23. De uitdagingen van het leven mogen u niet verlammen
 24. Trouw wanneer het meest nodig is
 25. Optimisme is het geloof dat leidt tot succes
 26. Jezus volgen bevrijdt van faalangst en prestatiedruk
 27. Hoop
 28. Hoop begint in het donker
 29. Niet hoe je valt, wel hoe je opstaat
 30. De balans vinden omdat Jezus ons zowel God als onze eigen ellende toont
 31. Zit je in de put? Stop dan met graven!
 32. Wie straalt, loopt nooit in het donker
 33. Het is niet proberen maar vertrouwen
 34. Geef je tranen aan God
 35. Roependen en vertrouwenden worden niet beschaamd
 36. De nacht is ver gevorderd 23 Studie 4 Nu actueel: Daad van geloof
 37. Gedachte voor vandaag “Geloof in moeilijke tijden” (14 januari)
 38. Geloof in Jezus Christus
 39. Koninkrijk van God
 40. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 41. Hoe leest u? Om het koninkrijk van God binnen te gaan
 42. Prediking van het Koninkrijk
 43. Koninkrijk Gods
 44. Wereldwijde Koninkrijksregering
 45. Gospel of Evangelie – het Goede Nieuws
 46. Goede Nieuwsbrengers
 47. Vergeten predikers van het Goede Nieuws
 48. Verkondiger van het Koninkrijk van God

+++

Gerelateerd

 1. Mindmap je door je leven
 2. Over de leegte die ontstaat door corona
 3. Hoe warm is jouw nest?
 4. Donkere wolken boven de geloofsgemeenschap?
 5. Religie
 6. Kerkdiensten
 7. Een kerkdienst zonder kerkgangers?
 8. Kerkdienst thuis
 9. Kerkdienst met poes
 10. Als anderen niet langer meedoen en/of niet meer in God geloven: hoe houden we het dan vol om kerk te zijn?
 11. Bijbelverkondigers zijn de traditionele complotdenkers. Jure Ambroz zegt dat onderzoek van de bijbel en het zoeken van God ‘nu nog kan’
 12. Vertrouwen in goddelijke kracht
 13. Het moe zijn moe
 14. Een hemelse boodschap
 15. Hoe moeten we in God geloven om door God te worden goedgekeurd?
 16. Mijn Dierbare, ik plaats alles in Gods handen
 17. Als we in alles op God vertrouwen, kunnen we de weg verkrijgen om te bewandelen
 18. Vertrouw op God, we hebben een manier om een baan te vinden
 19. Opgestaan, plaats vergaan…
 20. ‘Krijgen we ze weer terug?’
 21. Oordeel niet te makkelijk over mensen die nog niet naar de kerk komen

The no one or nothing in the darkness

When we look at our life, sometimes it can make us depressive, having us feel the “emptiness“, the missing of like-minded people.

How many of us do not build upon many aspirations, hopes, dreams and expectations?

Our head tolls from the many questions we have going one ear in and one ear out. And every moment we try to look to the right or to the left it is like we are getting hit by a boxing glove.

Noticing it looks like we are alone with our faith in Jesus and the coming Kingdom, we sometimes feel abandoned. Though we should know God does not abandon us, like He did not abandon Jesus. But Jesus also had a moment to despair and was calling onto his heavenly Father crying unto HIm, why He had left him.

46 About the ninth hour, Jesus called out with a loud voice, saying: “Eʹli, Eʹli, laʹma sa·bach·thaʹni?” that is, “My God, my God, why have you forsaken me?”+ (Matthew 27:46)

Like Jesus crying out from the wooden stake, we also have moments that we want to cry to God. Yes, it might happen to any believer that he or she questions God’s presence. It is understandable that we can have such moments that we have doubts about ourselves, about our faith, about God.

It is in such moments of doubt, in moments of fear and despair, that we are invited by our Creator and Sustainer to seek hope. He has given us His Word to give us daily food, to be able to go step by step and day by day. That Word of God we can take it up every moment of the day. It is God’s Love letter to us. From that great Book of books, we should be able to receive strength and hope. Hope comes from our trust that even when we don’t feel like God is present, God will show up for us. Often when we feel most abandoned, hurt and broken, we shall come to remember those moments as the ones where Jehovah God has shown up most powerfully for us. Those are the moments that shape our life and our faith.

Like Jehovah God had not forsaken Jesus, He shall not leave alone those who love Him.

28 For Jehovah loves justice, And he will not abandon his loyal ones.+ ע [Ayin]They will always be guarded;But the descendants of the wicked will be done away with.+ (Psalm 37:28)

Even when God might be with us, we can have that feeling to be just on our own with our faith, being surrounded by a majority who does not want to know about God or the Biblical Truth.

Constantly we seem to be confronted with an emptiness that draws us into the darkness. Sometimes it feels like we are a “no one”, or a “nothing”.
Without being someone and without having someone around us, we remain unfulfilled and incomplete. Our instinct wants us to mix with others. We are not made to be alone.

This primal instinct to be something is what drives our efforts towards avoiding being nothing.

The threat of which is the root to losing ourselves to the distraction of everything, when we lose hope of ever being something…to someone…but not just anyone. {Elusive peace…}

When we get older, this seems a bigger problem, than when we were young. Then comes a time when we want to scan our life and want to see what we established. How much effort we put in things and into what it resulted. What is clinging to our memory? What do we find worthwhile to remember?

Around us we see so many people who seem to be more successful than us. They can get a lot of listening ears, eager to hear their philosophies which give people only a shade of what they would love to see. Though we do know they can not offer that comfort or assurance that we love to offer people, because we live by our hope in Jesus Christ. Constantly we are confronted by those people who find that their way is the best way. But what they do not see is that what we want them to come to see: the way that seems right for so many men its end is the way of death.

12 There is a way that seems right to a man,+ But in the end it leads to death.+ (Proverbs 14:12)

We live in that world full of vanity, where man even thinks he can play for god and create whatever he wants.

20 For the creation was subjected to futility,+ not by its own will, but through the one who subjected it, on the basis of hope+ (Romans 8:20)

We would love to show those who think they can do it without God, that it is better to come under the wings of God. There is namely an alternative to the ultimate conclusion of doom and the futility of human philosophy.

23 For the wages sin pays is death,+ but the gift God gives is everlasting life+ by Christ Jesus our Lord.+ (Romans 6:23)

In this world, we do even have to struggle against those who say they are Christian but do not want to recognise who Jesus is and how important it is to I believe in him who God called His beloved son.

25 Jesus said to her: “I am the resurrection and the life.+ The one who exercises faith in me, even though he dies, will come to life; 26 and everyone who is living and exercises faith in me will never die at all.+ Do you believe this?” (John 11:25-26)

Jesus said to him: “I am the way+ and the truth+ and the life.+ No one comes to the Father except through me. (John 14:6)
Constantly we are confronted with those stubborn people who do not believe that Jesus existed, or who think that Jesus is God, instead of believing in the God of Jesus and accepting that Jesus is the way to God and not to himself.That unbelief makes us so sad, and when you stand there surrounded by so many unbelievers, it can feel so lonely, so dark in a world that offers so much but oh so little. Coming closer to the end times it worries us also so much, certainly when we see more lies encircling peoples heads. Fake news seems to have won the battle for attention.Though we should find the strength to continue calling people to come to follow the real Christ, the Jewish Nazarene Jeshua, the son of David and son of God. Continuing on our path to God, we should find comfort in the fact that there shall not be so many who shall believe in Jesus and do their best to stay on the right track, and that shall be able to enter the small gate to the Kingdom of God. We should see and follow that light in the world, which is given by God.

8 12 Then Jesus spoke again to them, saying: “I am the light of the world.+ Whoever follows me will by no means walk in darkness, but will possess the light+ of life.”  (John 8:12)

13 “Go in through the narrow gate,+ because broad is the gate and spacious is the road leading off into destruction, and many are going in through it; 14 whereas narrow is the gate and cramped the road leading off into life, and few are finding it.(Matthew 7:14-15)

We, when feeling down, should remember that the apostles and other first followers of Christ, also were just with a few who were not liked by the majority. They also had often to struggle. They also could find strength by knowing they could get to encounter many tribulations, but always would there be a way out, and the gate to God’s Kingdom, which would be much better than any kingdom here on earth.

22 There they strengthened the disciples,+ encouraging them to remain in the faith and saying: “We must enter into the Kingdom of God through many tribulations.”+ (Acts 14:22)

18 “And if the righteous man is being saved with difficulty, what will happen to the ungodly man and the sinner?”+ (1 Peter 4:18)

All those who believe that Jesus is the son of God and the way to life, let them strengthen each other. Let us all be conscious that the road leading off into destruction is a road taken by the majority. When not being part of that majority we should not worry so much, because we should know there is Someone Who wants to carry us over the swamps and deserts of this world.

Let us not get the sand of the desert in our eyes by the many false teachings which encircle this materialist world. Instead of being a little grain of sand let us stick together as a lump of earth and join hands as sowers of productive seed.

44 It is sown a physical body; it is raised up a spiritual body.+ If there is a physical body, there is also a spiritual one. (1 Corinthians 15:44)

Let our voice keep going through the air and into the darkness so that somewhere a person might see the little spark of light.

We always should be aware of the importance of our own free choice. We always shall have to come to decide which way to go, the broad way of the world or the small way of God.

The question comes down to who will I believe. Will I trust the world that can give no guarantees and an uncertain future?

Or will I trust the sent one from God who proved himself by paying for my sins on the stake, dying in my place, and then arose from the dead in victory just as he said he would (Matthew 17:23, 20:19, 28:5-6)?

He too felt at moments on his own. He, too, had to trust his God. He put his own will aside for doing the Will of his heavenly Father.

Are you prepared to put your own will aside to do the Will of God?

Are you willing to go into the desert, like Jesus did, to talk about God and to spread the Good News of the coming Kingdom of God?

When reading the Scriptures we shall become aware that Jehovah God is really the only One Whom we fully can trust. By the knowledge that He is trustworthy and faithful, we should get more trust in Him and allow HIm to take away our fear and sad, depressive mood. With Him in our heart, we shall not be disappointed.

To you they cried out, and they were saved; They trusted in you, and they were not disappointed.*(Psalm 22:5)

When feeling depressed or down because it looks like we can not reach people, let us  put on a spiritual kind of armour that comes only from God because we are engaged in a spiritual struggle rather than a physical one.

10 Finally, go on acquiring power+ in the Lord and in the mightiness of his strength. 11 Put on the complete suit of armor+ from God so that you may be able to stand firm against the crafty acts of the Devil;+ 12 because we have a struggle,+ not against blood and flesh, but against the governments, against the authorities, against the world rulers of this darkness, against the wicked spirit forces+ in the heavenly places.+ 13 For this reason take up the complete suit of armor from God,+ so that you may be able to resist* in the wicked day and, after you have accomplished everything, to stand firm. (Ephesians 6:10-13)

When we accept Jehovah’s help and rely on Him completely, we can succeed in opposing the adversaries of God. When we can have the same kind of confidence that the apostle Paul had. He wrote:

“If God is for us, who will be against us?” (Rom. 8:31)

So, let us step out of the darkness, stretch out our hands to those who also love Jesus and his God. Let us join forces and focus most of our attention on learning about Jehovah and serving Him.

 Cause me to walk in your truth and teach me,For you are my God of salvation. ו [Waw]

In you I hope all day long. ז [Zayin]

(Ps. 25:5)

+

Preceding

When feeling alone, afraid to connect with others in order to grow in faith

The Nazarene master teacher learning people how they should behave

As Christ’s slaves doing the Will of God in gratitude

++

Additional reading

 1. Lonely so lonely
 2. Fear, struggles, sadness, bad feelings and depression
 3. This was my reward
 4. Trouble in my brain
 5. Walking through the valley of the shadow of death
 6. A ruffled mind makes a restless pillow
 7. What loneliness is more lonely than distrust?
 8. In defence of Doubt
 9. A person is limited only by the thoughts that he chooses
 10. Life’s challenges may not paralyse you
 11. Faithfulness when most necessary
 12. He Becomes a Fool Through His Endless Desire
 13. Optimism is the faith that leads to achievement
 14. A Million Ways To Live: Al Muhyi (The One Who Gives Life)
 15. He who beams never walks in the dark
 16. Confidence
 17. Hope begins in the dark
 18. It is not try but trust
 19. Give your tears to God
 20. Crying and trusting ones do not get disappointed
 21. A Living Faith #1 Substance of things hoped for
 22. Jesus son of God or God the son
 23. The Prophets Inquire into and Testify About Salvation
 24. A new decade, To open the eyes to get a right view
 25. Gospel or Good News
 26. Good News Breakers
 27. Bringing Good News into the world
 28. Preaching of the Kingdom

+++

Related

 1. The Void In Us
 2. Lonely… Empty… Why ?
 3. “Empty”
 4. Emptiness
 5. Emptiness “The space in time experienced as Emptiness is the predicate for Inspiration.
 6. An emptiness inside of me
 7. Why have you abandoned me?
 8. Ache
 9. Do you think Loneliness and Emptiness are two same words?
 10. When I Get Lost in My Loneliness
 11. Treatments for Depression
 12. A Conversation with Lama Shenpen about Emptiness and the Heart Sutra
 13. Emptiness Versus Hope
 14. A Moment’s Worth of Peace

Tag Cloud

Age To Come

The Lord Jesus Christ is the last Adam, not the first God-man. ~~~ www.AgeToCome.tk

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock at www.jamesgraybookseller.com

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

%d bloggers like this: