An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Spotter’

Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen

“De verstandige ziet het ongeluk en verbergt zich; de verstandelozen gaan voort en moeten boeten.” (Spreuken 22:3 LU)

“1  Maar dit moet gij weten, dat in de laatste dagen moeielijke tijden zullen komen. 2 Want de mensen zullen zijn vol eigenliefde, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, den ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onkuis, wreed, tot het goede ongezind, 4 verraders, overmoedig, opgeblazen, die meer den wellust lief hebben dan God; 5 die den schijn hebben van godzaligheid, maar hare kracht verloochenen. Vermijd dezulken.” (2 Timotheüs 3:1-5 LU)

“Doch met de kwade mensen en verleiders wordt het hoe langer hoe erger; zij verleiden en worden verleid.” (2 Timotheüs 3:13 LU)

“3  dit allereerst wetende, dat in de laatste dagen spotters zullen komen, die naar hunne eigene lusten wandelen, 4 en zeggen: Waar is de belofte zijner toekomst? Want nadat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen gelijk zij van het begin der schepping geweest zijn!” (2 Petrus 3:3-4 LU)

“Daarom, geliefden, dewijl gij dit verwacht, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onberispelijk door hem bevonden wordt in vrede;” (2 Petrus 3:14 LU)

“17 Gij dan, geliefden, dewijl gij dit te voren weet, zo wacht u, dat gij niet door de dwaling der zedeloze lieden u laat medeslepen, en uit uwe eigene vastheid valt; 18 maar wast in de genade en kennis van onzen Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij eer, èn nu èn tot den dag der eeuwigheid! Amen.” (2 Petrus 3:17-18 LU)

“En toen hij op den Olijfberg zat, traden zijne jongeren tot hem afzonderlijk, en zeiden: Zeg ons, wanneer zal dat geschieden? En welk zal het teken zijn van uwe toekomst en van de voleinding der wereld?” (Mattheüs 24:3 LU)

“Want het ene volk zal opstaan tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere; en er zullen pestziekten en hongersnoden en aardbevingen zijn, hier en ginds.” (Mattheüs 24:7 LU)

“10 Dan zullen velen zich ergeren, en elkander verraden en elkander haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen velen verleiden. 12 En dewijl de ongerechtigheid de overhand nemen zal, zal de liefde bij velen verkoelen. 13 Maar wie volhardt tot aan het einde, die zal behouden worden. 14 En het evangelie van het rijk zal gepredikt worden in de gehele wereld, tot ene getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. 15 Wanneer gij nu den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door den profeet Daniël wie het leest, lette daarop, zult zien staan in de heilige plaats, 16 alsdan vliede op de bergen, wie in Judéa is;” (Mattheüs 24:10-16 LU)

“Want alsdan zal er ene grote verdrukking zijn, hoedanige er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet wezen zal.” (Mattheüs 24:21 LU)

“30 En alsdan zal aan den hemel verschijnen het teken van des Mensen Zoon; en dan zullen al de geslachten der aarde weeklagen, en zullen des Mensen Zoon zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. 31 En hij zal zijne Engelen uitzenden met schelklinkende bazuinen, en zij zullen zijne uitverkorenen vergaderen uit de vier winden, van het ene einde des hemels tot het andere.” (Mattheüs 24:30-31 LU)

“33 alzo ook gij, wanneer gij dit alles ziet, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. 34 Voorwaar, ik zeg u: Dit geslacht zal niet vergaan, totdat dit alles zal geschied zijn.” (Mattheüs 24:33-34 LU)

“37 Maar gelijk het in de dagen van Noach was, zo zal ook zijn de toekomst van des Mensen Zoon. 38 Want gelijk zij waren in de dagen vóór den zondvloed, zij aten en zij dronken, zij trouwden, en zij lieten zich trouwen, tot den dag toe, dat Noach in de ark ging, 39 en zij zagen het niet in, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam; -zo zal ook de toekomst zijn van des Mensen Zoon. 40 Dan zullen er twee op het veld zijn: de een zal aangenomen en de ander verlaten worden; 41 twee zullen er malen in den molen: de ene zal aangenomen en de andere verlaten worden.” (Mattheüs 24:37-41 LU)

“45 En wie is nu de getrouwe en verstandige knecht, dien zijn heer gesteld heeft over zijn huisgezin, om hun spijs te geven ter rechter tijd? 46 Zalig is die knecht, dien zijn heer, als hij komt, zó doende vindt: 47 voorwaar, ik zeg u: hij zal hem over al zijne goederen stellen. 48 Maar zo gene, de ontrouwe knecht, in zijn hart zal zeggen: Mijn heer komt nog lang niet, 49 en beginnen zal zijne medeknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards, 50 zo zal de heer van dien knecht komen ten dage op welken hij het niet vermoedt, en ter ure die hij niet denkt, en hij zal hem in stukken houwen, 51 en zal hem zijn loon geven met de huichelaars: dáár zal geween zijn en geknars der tanden.” (Mattheüs 24:45-51 LU)

“31  Als nu des Mensen Zoon komen zal in zijne heerlijkheid, en alle heilige Engelen met hem, dan zal hij zitten op den troon zijner heerlijkheid; 32 en alle volken zullen vóór hem vergaderd worden, en hij zal hem vanelkander scheiden, gelijk een herder de schapen scheidt van de bokken;” (Mattheüs 25:31-32 LU)

“3 En toen hij op den Olijfberg zat, tegenover den tempel, vraagden hem Petrus en Jakobus en Johannes en Andréas afzonderlijk: 4 Zeg ons, wanneer zal dit alles geschieden? En wat is het teken, wanneer dit alles zal voleindigd worden?” (Markus 13:3-4 LU)

“Het ene volk zal zich verheffen tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere, en er zullen aardbevingen zijn hier en ginds, en er zullen hongersnoden zijn en verschrikkingen. Dit is het begin van den nood.” (Markus 13:8 LU)

“En het evangelie moet te voren gepredikt worden onder alle volken.” (Markus 13:10 LU)

“21 Zo iemand in dien tijd tot u zeggen zal: Ziet hier is de Christus, of: Ziet, hij is daar, zo gelooft het niet. 22 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, die tekenen en wonderen doen zullen, om, indien het mogelijk ware, zelfs de uitverkorenen te misleiden.” (Markus 13:21-22 LU)

“Voorwaar, ik zeg u: Dit geslacht zal niet vergaan, totdat dit alles zal geschied zijn.” (Markus 13:30 LU)

“32 Maar van dien dag en die ure weet niemand, zelfs de Engelen in den hemel niet, ook de Zoon niet, maar alleen de Vader. 33 Ziet toe, waakt en bidt, want gij weet niet, wanneer de tijd daar is.” (Markus 13:32-33 LU)

“5  En toen sommigen zeiden van den tempel, dat hij met fraaie stenen en kostbaarheden versierd was, zeide hij: 6 De tijd zal komen, in welken van dit alles, wat gij ziet, geen steen op den anderen zal gelaten worden, die niet in stukken zal worden gebroken. 7 En zij vraagden hem, zeggende: Meester, wanneer zal dit geschieden? En wat is het teken, wanneer dat geschieden zal?” (Lukas 21:5-7 LU)

“11 en er zullen zijn grote aardbevingen hier en ginds, hongersnoden en pestziekten; ook zullen er verschrikkingen en grote tekenen aan den hemel geschieden. 12 Maar vóór dit alles zullen zij de handen aan u slaan en zullen u overleveren in hunne synagogen en gevangenissen, en voor koningen en landvoogden leiden, om mijns naams wil; 13 en dit zal u overkomen tot ene getuigenis. 14 Zo neemt nu ter harte, dat gij niet bezorgd zijt hoe gij u verantwoorden zult. 15 Want ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uwe wederpartijders niet zullen kunnen tegenspreken noch wederstaan. 16 En gij zult overgeleverd worden door ouders, broeders, bloedverwanten en vrienden, en zij zullen sommigen van u doden, 17 en gij zult gehaat worden door iedereen om mijns naams wil.” (Lukas 21:11-17 LU)

“Wanneer gij nu zien zult, dat Jeruzalem belegerd wordt door een heir, zo merkt, dat hare verwoesting nabij gekomen is.” (Lukas 21:20 LU)

“En er zullen tekenen geschieden aan zon en maan en sterren, en op de aarde zullen de volken angstig en radeloos zijn, bij het bruisen van zee en watergolven;” (Lukas 21:25 LU)

“31 Alzo ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, zo weet, dat het rijk Gods nabij is. 32 Voorwaar, ik zeg u: Dit geslacht zal niet vergaan, totdat het alles zal geschied zijn. 33 Hemel en aarde zullen vergaan, maar mijne woorden zullen niet vergaan. 34 Maar wacht u, dat uwe harten niet bezwaard worden met brasserij en dronkenschap, en met zorgen voor het levensonderhoud, en die dag u niet onvoorziens overkome! 35 Want hij zal als een valstrik komen over allen, die op de aarde wonen. 36 Zo zijt altijd wakker, en bidt, dat gij waardig moogt geacht worden te ontvlieden dit alles, hetgeen geschieden zal, en te staan voor des Mensen Zoon,” (Lukas 21:31-36 LU)

“Gij hebt het aardrijk op zijnen bodem gegrondvest, dat het blijve altoos en eeuwig.” (Psalmen 104:5 LU)

“Het ene geslacht gaat, het andere komt, maar de aarde blijft eeuwig.” (Prediker 1:4 LU)

“En zie, ik ben bij u al de dagen tot aan des werelds einde.” (Mattheüs 28:20 LU)

“De rechtvaardigen beërven het land, en blijven er eeuwiglijk in.” (Psalmen 37:29 LU)

“Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de gave Gods is het eeuwige leven in Christus Jezus, onzen Heer.” (Romeinen 6:23 LU)

“29 Jezus antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u: Er is niemand, indien hij verlaat huis, of broeders of zusters, of vader of moeder, of vrouw of kinderen, of akkers, om mijnentwil en om des evangelies wil, 30 die niet honderdvoudig ontvangt, nu in dezen tijd huizen, en broeders en zusters, en moeders en kinderen, en akkers, onder vervolgingen, en in de toekomende wereld het eeuwige leven.” (Markus 10:29-30 LU)

“3  Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, die ons naar zijne grote barmhartigheid wedergeboren heeft tot ene levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, 4 tot ene onvergankelijke en onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die weggelegd is in den hemel voor u, 5 die uit Gods macht door het geloof bewaard wordt tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in den laatsten tijd;” (1 Petrus 1:3-5 LU)

“Het einde nu aller dingen is nabij gekomen: daarom zijt matig en nuchter tot het gebed.” (1 Petrus 4:7 LU)

“Zo laat ons nu niet slapen, gelijk de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn.” (1 Thessalonicen 5:6 LU)

*

 

Voorgaande:

Zeichen der in den letzten Tagen, wenn schwierige Zeiten kommen

Le signe de l’ avènement du Christ et de la fin du monde

Signs of the the last days when difficult times will come

Plaque situated roughly in the middle of where...

Uitkijkende naar een tijd dat al de miserie tot de herinnering zal horen. – Remembrances for now:Plaque situated roughly in the middle of where the lager stood during the Battle of Blood River with the Vow taken by the Voortrekkers inscribed on it (Photo credit: Wikipedia)

 

+++

Zeichen der Wiederkunft Jesu, des Sohnes des Menschen

“Der Kluge sieht das Unglück kommen und birgt sich; /die Einfältigen gehen fürbass und müssen es büssen. /{#Spr 27:12}” (Sprüche 22:3 ZB_1931)

“1  DAS aber wisse, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. {##1Ti 4:1} 2 Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, schmähsüchtig, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, {#Rö 1:29-32} 3 lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam, roh, dem Guten feind, 4 verräterisch, verwegen, aufgeblasen, mehr die Wollust liebend als Gott, {#Php 3:19} 5 (Leute,) die eine äussere Form von Frömmigkeit besitzen, deren Kraft aber verleugnet haben. Und von diesen wende dich weg! {#Tit 1:16; Mt 7:15}” (2 Timotheus 3:1-5 ZB_1931)

“Böse Menschen dagegen und Betrüger werden zum Schlimmern fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. {##1Ti 4:1}” (2 Timotheus 3:13 ZB_1931)

“3  indem ihr dies zuerst erkennt, dass in den letzten Tagen Spötter mit (ihrer) Spötterei kommen werden, die nach ihren eignen Lüsten wandeln {##1Ti 4:1; Juda 1:18} 4 und sagen: Wo ist die Verheissung seiner Wiederkunft? Seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt ja alles so (wie) von Anfang der Schöpfung an. {#Hes 12:22; Jes 5:19}” (2 Petrus 3:3-4 ZB_1931)

“Darum, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleissiget euch, unbefleckt und untadelig von ihm erfunden zu werden im Frieden,” (2 Petrus 3:14 ZB_1931)

“17 Da nun ihr, Geliebte, (dies) vorherwisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der Zuchtlosen mit fortgerissen werdet und aus eurem eignen festen Stand herausfallt! {#Mr 13:5} 18 Wachset vielmehr in der Gnade und in der Erkenntnis unsres Herrn und Heilandes Jesus Christus! Ihm gebührt die Ehre, jetzt sowohl als am Tage der Ewigkeit. {#Juda 1:25}” (2 Petrus 3:17-18 ZB_1931)

“ALS er aber auf dem Ölberg sass, traten die Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird dies geschehen, und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Welt sein?” (Matthäus 24:3 ZB_1931)

“Denn erheben wird sich Volk wider Volk und Reich wider Reich, und es werden da und dort Hungersnöte und Erdbeben kommen. {#Jes 19:2}” (Matthäus 24:7 ZB_1931)

“10 Da sagt Jesus zu ihm: Hinweg, Satan! Denn es steht geschrieben: “Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen.” {##5Mo 6:13; Off 22:8} 11 Da verlässt ihn der Teufel; und siehe, Engel traten herzu und dienten ihm. {#Heb 1:6 14} 12  ALS er aber hörte, dass Johannes gefangengesetzt worden war, zog er nach Galiläa zurück. {#Mt 14:13} 13 Und er verliess Nazareth und kam nach Kapernaum, das am See im Gebiet von Sebulon und Naphthali liegt, und nahm (dort) Wohnung, {#Joh 2:12} 14 damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesprochen worden ist, welcher sagt: {#Joh 7:52} 15 “Das Land Sebulon und das Land Naphthali gegen den See hin, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden, {#Jes 9:1} 16 das Volk, das in der Finsternis sass, hat ein grosses Licht gesehen, und die im Lande und Schatten des Todes sassen, denen ist ein Licht aufgegangen.” {#Lu 1:78 79}” (Matthäus 4:10-16 ZB_1931)

“Und als er von da weiterging, sah er zwei andre Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, mit ihrem Vater Zebedäus im Schiff ihre Netze ausbessern; und er rief sie zu sich.” (Matthäus 4:21 ZB_1931)

“30 Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen, und dann werden alle Geschlechter der Erde wehklagen und werden “den Sohn des Menschen auf den Wolken des Himmels kommen” sehen mit grosser Macht und Herrlichkeit. {#Mt 25:31; Mt 26:64; Mr 14:62; Da 7:13 14; Off 1:7} 31 Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von einem Ende des Himmels bis zum andern. {#Mt 13:41; 1Th 4:16; Jes 27:13; Sac 2:6}” (Matthäus 24:30-31 ZB_1931)

“33 So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, merken, dass er nahe vor der Türe ist. 34 Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen sein wird.” (Matthäus 24:33-34 ZB_1931)

“37 DENN wie die Tage des Noah, so wird die Wiederkunft des Sohnes des Menschen sein. {##1Mo 6:11-13} 38 Wie sie nämlich in den Tagen vor der Sintflut schmausten und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging, 39 und es nicht merkten, bis die Sintflut kam und alle hinwegraffte, so wird auch die Wiederkunft des Sohnes des Menschen sein. 40 Dann werden zwei auf dem Felde sein: einer wird angenommen und einer wird zurückgelassen. 41 Zwei werden mit dem Mühlstein mahlen: eine wird angenommen und eine wird zurückgelassen.” (Matthäus 24:37-41 ZB_1931)

“45 WER ist also der treue und kluge Knecht, den sein Herr dazu über sein Gesinde gesetzt hat, ihnen die Speise zur rechten Zeit zu geben? 46 Wohl jenem Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird! 47 Wahrlich, ich sage euch: Er wird ihn über sein ganzes Besitztum setzen. {#Mt 25:21 23} 48 Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr bleibt noch aus, 49 und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen, aber mit den Trunkenen isst und trinkt, 50 so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tage kommen, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht weiss, 51 und wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm sein Teil unter den Heuchlern geben. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. {#Mt 8:12}” (Matthäus 24:45-51 ZB_1931)

“31  WENN aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen, {#Mt 16:27; Sac 14:5; Off 20:11-13} 32 und vor ihm werden alle Völker versammelt werden, und er wird sie voneinander sondern, wie der Hirt die Schafe von den Böcken {gemeint sind nicht Schafböcke, sondern Ziegenböcke, und gedacht ist an den Gegensatz zwischen Schafen und Ziegen, die in Erez Israel zusammen geweidet und dann durch den Hirten für die Nacht getrennt werden.} sondert. {#Rö 14:10}” (Matthäus 25:31-32 ZB_1931)

“3 UND als er auf dem Ölberg gegenüber dem Tempel sass, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein: 4 Sage uns, wann wird dies geschehen, und was ist das Zeichen dafür, wann dies alles vollendet werden soll?” (Markus 13:3-4 ZB_1931)

“Denn erheben wird sich Volk wider Volk und Reich wider Reich; es werden da und dort Erdbeben kommen, es werden Hungersnöte kommen. Dies ist der Anfang der Wehen. {#Jes 19:2; 2Ch 15:6}” (Markus 13:8 ZB_1931)

“Und unter allen Völkern muss zuvor das Evangelium gepredigt werden. {#Mr 16:15}” (Markus 13:10 ZB_1931)

“21 Und wenn dann jemand zu euch sagt: Siehe, hier ist der Christus, siehe, dort, so glaubet es nicht! 22 Es werden aber falsche Christus und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, die Auserwählten irrezuführen. {##5Mo 13:1}” (Markus 13:21-22 ZB_1931)

“Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen sein wird.” (Markus 13:30 ZB_1931)

“32 Über jenen Tag aber oder jene Stunde weiss niemand etwas, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern nur der Vater. 33 SEHET zu, wachet! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. {#Lu 21:36}” (Markus 13:32-33 ZB_1931)

“5  UND als einige über den Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sprach er: 6 Was ihr da anschaut — es werden Tage kommen, wo kein Stein auf dem andern bleiben wird, der nicht zerstört würde. {#Lu 19:44} 7 SIE fragten ihn aber: Meister, wann wird dies nun geschehen, und was ist das Zeichen dafür, wann dies geschehen soll?” (Lukas 21:5-7 ZB_1931)

“11 und grosse Erdbeben werden kommen und da und dort Hungersnöte und Seuchen, und Schrecknisse und grosse Zeichen vom Himmel her werden kommen. 12 Vor diesem allem aber wird man Hand an euch legen und euch verfolgen, indem man euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefert, um euch vor Könige und Statthalter zu führen um meines Namens willen. {#Lu 12:11; Joh 15:20; Apg 12:1} 13 Es wird euch dazu ausschlagen, dass ihr Zeugnis (für mich) ablegen müsst. 14 Darum präget es euren Herzen ein, nicht zum voraus darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt! 15 Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können. {#Apg 6:10; Eph 6:19} 16 Ihr werdet aber auch von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden ausgeliefert werden, und man wird etliche von euch töten, 17 und ihr werdet um meines Namens willen von jedermann gehasst sein.” (Lukas 21:11-17 ZB_1931)

“WENN ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren umringt sehen werdet, dann merket, dass seine Verwüstung genaht ist!” (Lukas 21:20 ZB_1931)

“UND es werden Zeichen eintreten an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Völker, sodass sie sich nicht zu raten wissen vor dem Tosen und Wogen des Meeres; {#Ps 65:7}” (Lukas 21:25 ZB_1931)

“31 So sollt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, merken, dass das Reich Gottes nahe ist. 32 Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen sein wird. 33 Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. {#Lu 16:17} 34 HABET aber acht auf euch, damit nicht etwa eure Herzen durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen um den Lebensunterhalt beschwert werden und jener Tag unversehens an euch herantritt {#Mr 4:19; Jes 5:11-13; 1Th 5:3 7; Rö 13:13} 35 wie ein Fallstrick; denn er wird über alle hereinbrechen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. {#Jes 24:17} 36 Wachet aber zu jeder Zeit und bittet darum, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor den Sohn des Menschen gestellt zu werden! {#Mt 26:41; Mr 13:33; 1Pe 4:7; 2Pe 3:11-13; 1Jo 2:28}” (Lukas 21:31-36 ZB_1931)

“der die Erde auf ihre Pfeiler gegründet, /dass sie nimmermehr wankt. /” (Psalmen 104:5 ZB_1931)

“Ein Geschlecht geht dahin, und ein anderes kommt; /aber die Erde bleibt ewig stehen. /{#Ps 90:3}” (Prediger 1:4 ZB_1931)

“und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe! {V. 19-20 w”: … machet alle Völker zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes, indem ihr sie alles halten lehrt, was ich euch befohlen habe!”} und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. {#Mt 5:19; Mt 18:20; Joh 14:23}” (Matthäus 28:20 ZB_1931)

“Die Gerechten werden das Land gewinnen/und für und für darin wohnen. /{#Jes 60:21}” (Psalmen 37:29 ZB_1931)

“Denn der Sünde Sold ist der Tod; die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unsrem Herrn. {#Rö 5:12; 1Jo 5:11; Jak 1:15}” (Römer 6:23 ZB_1931)

“29 Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch: Es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker um meinetwillen und um des Evangeliums willen verlassen hat, 30 ohne hundertfach zu empfangen jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker — unter Verfolgungen — und in der zukünftigen Welt das ewige Leben.” (Markus 10:29-30 ZB_1931)

“3  GEPRIESEN sei Gott, der Vater unsres Herrn Jesus Christus, der nach seiner grossen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, {#Eph 2:4} 4 zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das in den Himmeln aufbehalten wird für euch, {#Kol 1:5} 5 die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben zu der Seligkeit bewahrt werdet, welche bereit steht, um in der Endzeit geoffenbart zu werden. {##1Kor 2:5; Joh 10:28 29}” (1 Petrus 1:3-5 ZB_1931)

“Das Ende aller Dinge aber ist genaht. So seid nun verständig und nüchtern zum Gebet! {##1Kor 10:11; 1Jo 2:18}” (1 Petrus 4:7 ZB_1931)

“Also lasset uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein! {#Rö 13:11 12; 1Pe 4:7; 1Pe 5:8}” (1 Thessalonich 5:6 ZB_1931)

*

 

Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen

“Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en wordt gestraft.” (Spreuken 22:3 NBV)

“1  Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. 2 De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. 3 Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten 4 en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, 5 ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen.” (2 Timotheüs 3:1-5 NBV)

“Slechte mensen en oplichters zullen van kwaad tot erger vervallen; het zijn bedriegers die zelf bedrogen worden.” (2 Timotheüs 3:13 NBV)

“3  Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend 4 vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is.’” (2 Petrus 3:3-4 NBV)

“Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen.” (2 Petrus 3:14 NBV)

“17 Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen, 18 maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen.” (2 Petrus 3:17-18 NBV)

“Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’” (Mattheüs 24:3 NBV)

“Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven:” (Mattheüs 24:7 NBV)

“10 Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. 11 Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. 13 Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. 14 Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. 15 Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed), 16 dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten;” (Mattheüs 24:10-16 NBV)

“Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen,, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen.” (Mattheüs 24:21 NBV)

“30 Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. 31 Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere.” (Mattheüs 24:30-31 NBV)

“33 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. 34 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.” (Mattheüs 24:33-34 NBV)

“37 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38 Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. 40 Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. 41 Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten.” (Mattheüs 24:37-41 NBV)

“45 Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? 46 Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. 47 Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. 48 Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt: Mijn heer blijft voorlopig nog weg, 49 en die zijn mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slempen zet. 50 Dan zal de heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, 51 en hij zal hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de huichelaars laten ondergaan; daar zal hij met hen jammeren en knarsetanden.” (Mattheüs 24:45-51 NBV)

“31  Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt;” (Mattheüs 25:31-32 NBV)

“3 Toen hij op de Olijfberg was gaan zitten, tegenover de tempel, en Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas alleen met hem waren, stelde Petrus hem de vraag: 4 ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we herkennen dat het zover is?’” (Markus 13:3-4 NBV)

“Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, overal zullen er aardbevingen en hongersnoden zijn: dat is het begin van de weeën.” (Markus 13:8 NBV)

“Want eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden verkondigd.” (Markus 13:10 NBV)

“21 Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias, ”of: “Daar is hij, ”geloof het dan niet, 22 want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten om Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden.” (Markus 13:21-22 NBV)

“Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.” (Markus 13:30 NBV)

“32 Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader. 33 Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen.” (Markus 13:32-33 NBV)

“5  Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en wijgeschenken waarmee hij versierd was, zei hij: 6 ‘Wat jullie hier zien – er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.’ 7 Ze stelden hem toen de vraag: ‘Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen?’” (Lukas 21:5-7 NBV)

“11 er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. 12 Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. 13 Dan zullen jullie moeten getuigen. 14 Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. 15 Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. 16 Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren, sommigen van jullie zullen worden terechtgesteld, 17 en jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam.” (Lukas 21:11-17 NBV)

“Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is.” (Lukas 21:20 NBV)

“Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee;” (Lukas 21:25 NBV)

“31 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. 32 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. 33 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. 34 Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt, 35 onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. 36 Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen.’” (Lukas 21:31-36 NBV)

“U hebt de aarde op pijlers vastgezet, tot in eeuwigheid wankelt zij niet.” (Psalmen 104:5 NBV)

“Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan.” (Prediker 1:4 NBV)

“en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’” (Mattheüs 28:20 NBV)

“De rechtvaardigen zullen het land bezitten en het bewonen, hun leven lang.” (Psalmen 37:29 NBV)

“Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” (Romeinen 6:23 NBV)

“29 Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, 30 zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.” (Markus 10:29-30 NBV)

“3  Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. 4 (4-5) Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 5” (1 Petrus 1:3-5 NBV)

“Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.” (1 Petrus 4:7 NBV)

“dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.” (1 Thessalonicen 5:6 NBV)

*

++

Aanvullend

 1. Is er een komende Eindtijd
 2. Een goddelijk Plan #4 Beloften
 3. Tekenen der Laatste Dagen
 4. Eindtijd
 5. Doemdagscenarios
 6. Laatste dagen omroepers
 7. Harold Camping komt met nieuwe dag op de proppen zonder verontschuldiging
 8. Newsweek vraagt zich af of wij nog onwetend willen houden
 9. Voortekenen voor Jezus wederkomst
 10. Visie op Jezus’ wederkomst van invloed op vraag hoe met deze aarde omgaan
 11. Oorlog in kerkenland
 12. Hoe de Satan vandaag rond toert
 13. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning
 14. Wereld waarheen? #3 De Wortelscheut van David
 15. Wereld waarheen? #4 Het Lied van de Serafs
 16. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 17. De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan
 18. De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst
 19. De wederkomst en de eindtijd #3 Let op de Vijgeboom
 20. De Wederkomst en de eindtijd #4 De komende toorn
 21. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel
 22. De Wederkomst en de eindtijd #6 De Dagen van Noach en Lot
 23. Messiaanse tijd
 24. Toename van aardbevingen
 25. Lucas 21, 25-36 toegelicht door Augustinus
 26. Blijf waakzaam nu einde nabij komt
 27. Geroepenen ontkomen
 28. Weet dat die tyd van einde van alles is naby
 29. +++

Nog meer aanvullende lectuur

 1. Interpretatiekader
 2. Roofdieren die niet (meer) in Nederland thuishoren, bezoeken ineens ons land
 3. Christelijk perspectief: ISIS doet alles om Antichristen te zijn
 4. ISIS zal niet rusten voor de Eindtijd is aangebroken
 5. Tijdslijnen
 6. Vluchten Kan Niet Meer!
 7. Is er nog Plaats in de Schuilkelder?
 8. I’m a Survivor! (Bullshit)

+++

Tag Cloud

Age To Come

The Lord Jesus Christ is the last Adam, not the first God-man. ~~~ www.AgeToCome.tk

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Zsion Empire and Kingdom established 1914 Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87.

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

%d bloggers like this: