An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Verstand’

Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren

 

 

Psalm 19:1  De hemelen maken de heerlijkheid van God* bekend;+ En het uitspansel vertelt van het werk van zijn handen.+

Exodus 20:1-3: 1 Voorts sprak God al deze woorden* en zei:+ 2 „Ik ben Jehovah, uw God,*+ die u uit het land Egy̱pte heb geleid, uit het slavenhuis.+ Gij moogt geen andere goden*+ tegen mijn persoon in* hebben.

Jesaja 7: 7: Dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Het zal niet bestaan, noch zal het geschieden.+

Jeremia 1: 9: Daarop stak Jehovah zijn hand uit en liet die mijn mond aanraken.+ Toen zei Jehovah tot mij: „Zie, ik heb mijn woorden in uw mond gelegd.+

Johannes 14:10: 10 Gelooft gij niet dat ik in eendracht met de Vader ben en de Vader in eendracht met mij is?+ De dingen die ik tot ulieden zeg, spreek ik niet uit mijzelf; maar de Vader, die in eendracht met mij blijft, doet zijn werken.+

Efeziërs 6: 17: 17 Neemt ook de helm+ der redding aan en het zwaard+ van de geest,+ dat is Gods woord,+ 

Exodus 3: Zeg daarom tot de zonen van I̱sraël: ’Ik ben Jehovah, en ik zal U stellig van onder de lasten der Egyptenaren uitleiden en U van hun slavernij bevrijden,+ en ik zal U inderdaad opeisen met een uitgestrekte arm en met zware strafgerichten.+

1 John 5:2020 Wij weten echter dat de Zoon van God is gekomen,+ en hij heeft ons het verstandelijke+ vermogen* gegeven om de kennis van de waarachtige te verwerven.+ En wij zijn in eendracht+ met de waarachtige, door bemiddeling van zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige+ God en het eeuwige leven.+

Revelatie 4: 11 „Gij, Jehovah,* ja onze God, zijt waardig de heerlijkheid+ en de eer+ en de kracht te ontvangen,+ want gij hebt alle dingen geschapen,+ en vanwege uw wil+ bestonden ze en werden ze geschapen.”+

Exodus 6:2-3: 2 En God* sprak verder tot Mo̱zes en zei tot hem: „Ik ben Jehovah.+ En aan A̱braham,+ I̱saäk+ en Ja̱kob+ ben ik altijd verschenen als God de Almachtige,*+ maar wat mijn naam Jehovah+ betreft,* daarmee heb ik mij niet aan hen bekendgemaakt.*+

Job 22:13-14: 13 En toch hebt gij gezegd: ’Wat weet God* feitelijk? Kan hij richten door dikke donkerheid heen? 14 Wolken zijn voor hem een schuilplaats, zodat hij niet ziet, En op het hemelgewelf wandelt hij rond.’

Nehemiah 9: 5-7: En de levieten Je̱sua en Ka̱dmiël, Ba̱ni, Hasa̱bneja, Sere̱bja, Hodi̱a, Seba̱nja [en] Petha̱hja zeiden vervolgens: „Staat op, zegent+ Jehovah, UW God, van onbepaalde tijd tot onbepaalde tijd.+ En men zegene uw glorierijke naam,+ die boven alle zegen en lof verheven is.

Gij alleen zijt Jehovah;+ gijzelf hebt de hemel gemaakt,+ [ja] de hemel der hemelen, en heel zijn heerleger,+ de aarde+ en al wat daarop is,+ de zeeën+ en al wat daarin is;+ en gij houdt dat alles in het leven; en het heerleger+ van de hemel buigt zich voor u neer. Gij zijt Jehovah, de [ware] God, die A̱bram hebt uitgekozen+ en hem uit Ur der Chaldeeën hebt geleid+ en hem de naam A̱braham hebt gegeven.+

Psalm 50:7-17: 7 „Luister toch, o mijn volk, en ik wil spreken,+ O I̱sraël, en ik wil tegen u getuigen.*+ Ik ben God, uw God. 8 Niet aangaande uw slachtoffers wijs ik u terecht,+ Noch [aangaande] uw volledige brandoffers, [die] bestendig vóór mij [zijn]. 9 Ik wil geen stier uit uw huis nemen,+ [Noch] bokken uit uw kooien. 10 Want aan mij behoort al het wild gedierte van het woud toe,+ De beesten op duizend bergen.+ 11 Ik ken elk gevleugeld schepsel van de bergen heel goed,+ En het gewemel van dieren op het open veld is bij mij.+ 12 Indien ik honger had, zou ik het u niet zeggen; Want aan mij behoren het productieve land*+ en zijn volheid toe.+ 13 Zal ik het vlees van sterke [stieren] eten,+ En soms het bloed van bokken drinken?+ 14 Breng God dankzegging als uw slachtoffer,+ En betaal de Allerhoogste uw geloften;+ 15 En roep mij aan op de dag der benauwdheid.+ Ik zal u verlossen, en gij zult mij verheerlijken.”+ 16 Maar tot de goddeloze zal God moeten zeggen:+ „Wat voor recht hebt gij om mijn voorschriften op te sommen,+ En mijn verbond* in uw mond te nemen?+ 17 Zie, gij — gij hebt streng onderricht gehaat,+ En gij blijft mijn woorden achter u werpen.+

Efeziërs 4 4:11-1411 En hij heeft sommigen gegeven als apostelen,+ sommigen als profeten,+ sommigen als evangeliepredikers,*+ sommigen als herders en leraren,+ 12 met het oog op het terechtbrengen*+ van de heiligen, voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van de Christus,+ 13 totdat wij allen geraken tot de eenheid in het geloof en in de nauwkeurige kennis van de Zoon van God, tot een volwassen+ man, tot de mate van wasdom die tot de volheid van de Christus behoort;+ 14 opdat wij niet langer kleine kinderen zouden zijn, heen en weer geslingerd+ als door golven en her- en derwaarts gevoerd door elke wind van leer+ door middel van de bedriegerij+ van mensen, door middel van listigheid in het beramen van dwaling.

1 Korinthiërs 2 : 1,9-10, 14-16: 1 En daarom, broeders, ben ik, toen ik tot U kwam, niet met een overdaad* van woorden+ of van wijsheid gekomen om het heilige geheim+ van God aan U bekend te maken. … Maar zoals er staat geschreven: „Geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, noch is het in het hart van een mens opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem liefhebben.”+ 10 Want aan ons heeft God het geopenbaard+ door middel van zijn geest,+ want de geest+ onderzoekt alle dingen, zelfs de diepe+ dingen Gods. …

14 Maar een fysiek* mens aanvaardt niet de dingen die van de geest Gods zijn, want ze zijn hem dwaasheid; en hij kan [ze] niet te weten komen+ omdat ze geestelijk worden onderzocht. 15 De geestelijke+ mens* echter onderzoekt wel alle dingen, maar zelf wordt hij door geen mens onderzocht.+ 16 Want „wie heeft de zin van Jehovah* leren kennen,+ dat hij hem zou kunnen onderrichten”?+ Wij hebben echter wel de zin+ van Christus.*

Jesaja 40:13: 13 Wie heeft de afmetingen van de geest van Jehovah opgenomen, en wie kan hem als zijn raadsman iets doen weten?+

Efeziërs 3 :5, 6: In andere geslachten werd dit [geheim+] niet aan de zonen der mensen bekendgemaakt zoals het nu door geest aan zijn heilige apostelen en profeten+ is geopenbaard,+ namelijk dat mensen uit de natiën mede-erfgenamen zouden zijn en medeleden van het lichaam+ en met ons deelgenoten van de belofte+ in eendracht met Christus Jezus door middel van het goede nieuws.

Kolossenzen 2:2opdat hun hart vertroost moge worden,+ opdat zij harmonisch samengevoegd mogen zijn in liefde+ en met het oog op alle rijkdom van de volledige verzekerdheid van [hun] inzicht,+ met het oog op een nauwkeurige kennis van het heilige geheim van God, namelijk Christus.*+

Spreuken 23 : 9 Spreek ten aanhoren van een verstandeloze niet,+ want hij zal uw verstandige woorden verachten.+

2 Samuel 23:2: De geest van Jehovah was het die door mij heeft gesproken,+ En zijn woord* was op mijn tong.+

Handelingen 1:1616 „Mannen, broeders, het schriftwoord moest vervuld worden+ dat de heilige geest+ bij monde van Da̱vid tevoren gesproken heeft over Ju̱das,+ die een gids is geworden van hen die Jezus gevangennamen,+

Handelingen 28 :25: 25 Omdat zij het dan niet met elkaar eens waren, maakten zij aanstalten om te vertrekken, terwijl Pa̱u̱lus deze ene opmerking maakte: „Treffend heeft de heilige geest door bemiddeling van de profeet Jesa̱ja tot UW voorvaders gesproken

1 Petrus 1:11: 11 Zij bleven onderzoeken* op welk speciale tijdperk+ of wat voor een [tijdperk] de geest+ in hen betreffende Christus doelde,*+ toen die van tevoren getuigenis aflegde van het voor Christus [bestemde] lijden+ en van de heerlijkheden+ die daarop zouden volgen.

2 Petrus 1:21:21 Want nooit werd profetie door de wil van een mens voortgebracht,+ maar mensen hebben van Godswege gesproken+ zoals zij door heilige geest werden meegevoerd.+

Johannes 14:2626 Maar de helper,* de heilige geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, die* zal U alle dingen leren en alle dingen welke ik U heb gezegd, in UW herinnering terugbrengen.+

2 Timotheüs 3: 16-17: 16 De gehele Schrift is door God geïnspireerd*+ en nuttig om te onderwijzen,+ terecht te wijzen,+ dingen recht te zetten,*+ streng te onderrichten+ in rechtvaardigheid, 17 opdat de mens Gods volkomen bekwaam zij,+ volledig toegerust* voor ieder goed werk.+

1 Tessalonisense 2: 13: 13 Ja, daarom dank ons God ook onophoudelik,+ want toe julle God se woord ontvang het,+ wat julle by ons gehoor het, het julle dit nie as die woord van mense aangeneem nie+ maar, soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook in julle, die gelowiges, aan die werk is.+

Romeinen 15 :4Want alle dingen die eertijds werden geschreven, werden tot ons onderricht+ geschreven,+ opdat wij door middel van onze volharding+ en door middel van de vertroosting+ uit de Schriften hoop* zouden hebben.+

1 Korinthiërs 10:1111 Deze dingen nu bleven hun overkomen als voorbeelden* en ze werden opgeschreven tot een waarschuwing+ voor ons, tot wie de einden* van de samenstelsels van dingen*+ gekomen zijn.

Psalmen 119 :49, 50: 49 Gedenk het woord tot uw knecht,+ Waarop gij mij hebt doen wachten. 50 Dit is mijn troost in mijn ellende,+ Want het is uw toezegging die mij in het leven heeft gehouden.+

Spreuken 4: 7-9: Wijsheid is het voornaamste.+ Verwerf wijsheid; en bij alles wat gij verwerft, verwerf verstand.+ Schat haar hoog, en ze zal u verhogen.+ Ze zal u verheerlijken omdat gij haar omhelst.+ Aan uw hoofd zal ze een bekoorlijke krans geven;+ een luisterrijke kroon zal ze u schenken.”+

Spreuken 15:14: 14 Het is het verstandige hart dat naar kennis vorst,+ maar de mond der verstandelozen is op dwaasheid uit.+

Mattheüs 13:23: 23 Die op de voortreffelijke aarde is gezaaid, dat is hij die het woord hoort en de betekenis ervan begrijpt, die werkelijk vrucht draagt en voortbrengt, deze honderd-, die zestig-, de ander dertigvoud.”+

Hebreeën 5:14: 14 Vast voedsel behoort echter bij rijpe mensen, bij hen die door gebruik hun waarnemingsvermogen*+ hebben geoefend* om zowel goed als kwaad te onderscheiden.+

Daniël 1:17: 17 En wat deze kinderen, die vier, betreft, hun gaf de [ware] God kennis en inzicht in alle schrift en wijsheid;+ en Da̱niël zelf had verstand van allerlei visioenen en dromen.+

Spreuken 21: 30 Er is geen wijsheid, noch enig onderscheidingsvermogen, noch enige raad tégen Jehovah.+

Spreuken 19: 21 Vele zijn de plannen in het hart van een man,*+ maar het is de raad van Jehovah die zal bestaan.+

2 Timotheüs 2: 7-10: 7 Denk voortdurend aan* wat ik zeg; de Heer zal u werkelijk onderscheidingsvermogen in alle dingen geven.+

8 Houd in gedachte dat Jezus Christus uit de doden werd opgewekt+ en uit het zaad van Da̱vid was,+ overeenkomstig het goede nieuws dat ik predik,+ 9 in verband waarmee ik zelfs tot [gevangenis]boeien toe als een boosdoener kwaad te lijden heb.+ Niettemin is het woord van God niet gebonden.+ 10 Daarom ga ik voort alle dingen te verduren ter wille van de uitverkorenen,+ opdat ook zij de redding mogen verkrijgen die in eendracht met Christus Jezus is, te zamen met eeuwige heerlijkheid.+

Johannes 17: Dit betekent eeuwig leven,+ dat zij voortdurend kennis+ in zich opnemen van u,* de enige ware God,+ en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus.+

1 Johannes 5: 20 Wij weten echter dat de Zoon van God is gekomen,+ en hij heeft ons het verstandelijke+ vermogen* gegeven om de kennis van de waarachtige te verwerven.+ En wij zijn in eendracht+ met de waarachtige, door bemiddeling van zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige+ God en het eeuwige leven.+

1 Timotheüs 2: 2-4: betreffende koningen+ en allen die een hoge positie bekleden,+ opdat wij een kalm en rustig leven mogen blijven leiden met volledige godvruchtige toewijding* en ernst.+ Dit is voortreffelijk en aangenaam+ in de ogen van onze Redder, God,+ wiens wil het is dat alle soorten van mensen+ worden gered+ en tot een nauwkeurige kennis+ van de waarheid komen.+

*

 


Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift met studieverwijzingen 1984/1995 herziening en aantekeningen

Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift met studieverwijzingen 1984/1995 herziening en aantekeningen

+

Engelse versie / English version: True God giving His Word for getting wisdom

Duitse versie / Deutsh: Wahren Gott gibt sein Wort für immer Weisheit

Franse versie / Français: Vrai Dieu donne Sa Parole pour obtenir la sagesse

Aansluitend op:

+++

Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden

Doch het einde* van alle dingen is nabij gekomen.+ Weest daarom gezond van verstand+ en weest waakzaam* met het oog op gebeden.+ (NWT) (1 Petrus 4:7)

het einde: Of: „volledige einde.” Gr.: te′los.

einde van alle dingen is nabij:

(Mattheüs 24:33): 33 Zo ook GIJ, wanneer GIJ al deze dingen ziet, weet dan dat hij nabij is, voor de deur.+

(Jakobus 5:9): Slaakt geen zuchten* tegen elkaar, broeders, opdat GIJ niet wordt geoordeeld.+ Ziet! De Rechter staat voor de deur.+

(Openbaring 3:20): 20 Zie! Ik sta aan de deur+ en klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opendoet,+ zal ik in zijn [huis] komen en de avondmaaltijd met hem nuttigen en hij met mij.

Weest daarom gezond van verstand:

(Romeinen 12:3): Want krachtens de onverdiende goedheid die mij is gegeven, zeg ik tot een ieder onder U, niet meer van zichzelf te denken dan nodig is,+ maar met een gezond verstand te denken,+ een ieder naar de mate+ van geloof+ die God hem heeft toebedeeld.

(1 Timotheüs 3:2): De opziener* moet daarom onberispelijk+ zijn, de man van één vrouw, matig+ in gewoonten,* gezond van verstand,+ ordelijk,*+ gastvrij,*+ bekwaam om te onderwijzen,+

(Titus 2:6): Blijf evenzo de jongere mannen vermanen gezond van verstand te zijn,+
(1 Petrus 5:5): Evenzo GIJ jongere mannen, weest onderworpen+ aan de oudere mannen. Omgordt U allen echter met ootmoedigheid des geestes jegens elkaar,+ want God weerstaat de hoogmoedigen, maar hij geeft onverdiende goedheid aan de nederigen.+
weest waakzaam: Lett.: „weest nuchter.”
met het oog op gebeden:
(Kolossenzen 4:2): Houdt aan in het gebed,+ daarin wakker blijvend met dankzegging,+
(Lukas 18:1): 18 En vervolgens vertelde hij hun een illustratie met betrekking tot de noodzaak om altijd te bidden en het niet op te geven,+
(Romeinen 12:12): 12 Verheugt U in de hoop.+ Volhardt onder verdrukking.+ Houdt aan in het gebed.+
(Efeziërs 6:18): 18 terwijl GIJ met elke vorm van gebed+ en smeking bij elke gelegenheid in geest blijft bidden.+ En blijft daartoe wakker met alle standvastigheid en met smeking ten behoeve van alle heiligen,
+
Engelse versie / English version: Be sound in mind and be vigilant with a view to prayers
++

Vindt ook om te lezen:

 1. Op zoek naar spiritualiteit 6 Spiritualiteit en gebed
 2. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed

 3. De Bijbel en Bidden

 4. Hersenen beschouwen gebed als gesprek

 5. Bidden en mediteren

 6. Gebed is een geloofszaak

 7. Bidden is een eenvoudige blik op God

 8. Gebed belangrijk aspect in ons leven

 9. Recht en Innerlijke houding voor het bidden tot God

 10. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed

 11. Altijd verheugend zonder ophouden biddend

 12.  Geestelijke vorming tot heiligheid #3

 13. Een Naam voor een God #1 Belangrijkheid Persoon

 14. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof
 15. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 16. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 17. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem
 18. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 19. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 20. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 21. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
 22. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker
 23. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 24. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God
 25. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude
 26. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor
 27. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
 28. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #9 Gebed #7 Reden voor gebed
 29. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 30. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam
 31. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #12 Gebed #10 Gesprek met een Vriend
 32. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 33. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 34. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 35. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden
 36. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed
 37. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging

 38. Bidden voor wat we willen of niet willen

 39. Paul’s Gebedsverzoeken Doorzetten

 40. Geen Wegvluchter

 41. Gebed geen excuus zijn om niets te doen

 42. Jaar van Gebed

 43. Lastigheid om te bidden

 44. Heeft het zin om te bidden?

 45. Kracht van het gebed

 46. Gebed heeft ons getroost in ons verdriet

 47. Gebedsverhoring niet door verlanglijstje

 48. Zeker zijnde van Bevrijding

 49. Als je denkt dat je te klein bent om effectief te zijn

 50. Kan men kwaad afwenden door te bidden

 51. Goede impact van gebed op de mens

 52. Mensen die bidden reageren gezonder op stress

 53. Financiële crisis en gebed

 54. Ruimte voor gebed maken in zomervakantie

 55. Niet even bidden en weer terug de drukte in

 56. Biddenden zijn nooit alleen

 57. Themadag ‘Hoop voor een biddende kerk’

 58. Begin met het weg voeren van kleine stenen om een berg te verwijderen

 59. Probeer vooruit te rijden in plaats van achteruit

 60. Oproep tot gebedsleven in video-boodschap

 61. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #2 Te Doen

 62. Laat ons bidden alsof wij het reeds verkregen hebben

 63. Indien je bid zal je niet ontgoocheld worden

 64. Gebed St. Franciscus mogelijk niet authentiek

 65. Gebedautomaat in Berlijn

 66. Katholieke Kerk eist gebed op in haar instellingen

 67. Wat verzet bergen? Vertrouwen!

+++

Tag Cloud

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

Theological NoteBook

Dabbling into Theology

%d bloggers like this: