An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Vlaams Belang’

Vliegend spaghettimonster en Gelijke behandeling voor elke overtuiging

N-VA-voorzitter De Wever reageerde laconiek op de terug opgelaaide discussie rond de hoofddoeken

 “Ik sluit me aan bij de leer van het vliegend spaghettimonster en stuur mijn kinderen naar school met een vergiet op hun hoofd. Gelijke behandeling voor elke overtuiging”, zo liet hij weten via Twitter.

Een devoot lijkende Bart De Wever. Is hij een geb dje aan het doen naar zijn Spagettiemonster?

Hij en zijn partijgenote Darya Safai sturen juist op ongelijkheid en op beperking van vrijheid van godsdienst. Hun trawanten en gelijkgezinden in Nederland beweren wel dat onze democratie valse democratieën zijn geworden, maar zij hebben er mee aan opgebouwd om de mensen in hun vrijheden te beperken. Zij zijn ook de oorzaak dat bepaalde politiek partijen ondemocratische maatregelen troffen en zelfs cordon sanitaires oprichtten, wat helemaal ondemocratisch is. Ondertussen vinden wij een opkomende groep van populistische en dictatoriale politiekers die meer en meer kiezers rond hun vingers kunnen wikkelen met allerlei valse stellingen en bangmakerij.

Bangmakerij is één van de hoofdpunten waarop uiterst rechts blijkt te drijven. Ze stellen de islamieten als een onmeedogenloos verschrikkelijk onoverwinnelijk dodend monster voor. Zij beweren dat die Islamieten de heersers over de wereld zullen worden maar vergeten hierbij na te denken hoe het zou komen dat die Islamieten dan iedereen tot dat Islamietisch geloof zouden doen krijgen. Zij beweren wel dat dit met geweld zal gebeuren. Maar de kruisvaarders hebben met hun verschrikkelijke terreurdaden en verkrachtingen bewezen dat de pogingen van de moordende Katholieken van de inquisitie en daarna, alsook de protestanten in Duitsland, dat verplichte bekering niets opleveren. In Duitsland kan men zo steden vinden waar de bevolking zelfs tot vijf keer van geloof is veranderd wegens de onderdrukking opgebracht door de aanvallende en bedreigende overheersers. Bekering door geweld levert uiteindelijk niets op.

Trouwens moet men vragen stellen over het geloof van diegenen die als de wind omkeren van geloof. Men kan enkel tot een verschuiving van een voorgaand geloof komen als er in dat voorgaande geloof onvoldoende geloof was. Daarom zouden de rechtsen die zo bang zijn dat iedereen Moslim zou worden er beter aan doen het Christelijk geloof te prediken waar zij zo van beweren daartoe te behoren. Maar doordat zij duidelijk laten zien dat zij het Christelijk geloof niet in hun hart dragen gaan zij niemand tot dat Christelijk geloof kunnen bekeren. Integendeel zien wij nu dat hun daden en de pedofiele daden van de priesters en zelfs bisschoppen, juist meer mensen doen afstappen van het katholicisme. Hun hele negatieve houding en het over één kam scheren van een geloofsgroep doet mensen inzien hoe bedriegelijk die zogenaamde christenen wel zijn. Vooral als ze de geloofsleer van de Katholieken vergelijken met wat er in de bijbel staat komen velen er op uit dat zij voor jaren bedrogen zijn. Het in de luren leggen door die Katholieke Kerk heeft nu geen windeieren gelegd, maar rotte vis, die hen doet wegvluchten naar een geloof dat over één Ware God spreekt. Spijtig genoeg nemen die wegvluchters van het Christendom niet de moeite om de Christenheid te vinden en te komen in te zien dat er in de Christenheid genoeg denominaties zijn die wel Die Ene Ware God aanbidden en zich niet houden aan valse menselijke leerstellingen.

Velen vergeten duidelijk hoe Constantijn de Grote er zelfs slaagde om een grote groep ‘gelovigen’ tot de valse Drie-eenheidsleer te krijgen en hoe die trinitarische christenen verkracht, gemoord en geplunderd hebben alsook de mensen onderdrukt hebben met allerlei valse leerstellingen om hun Katholiek geloof te verspreiden. Vele van de schreeuwers die beweren christenen vredelievende godsvruchtige gelovigen te zijn, vergeten al dat kwaad aangericht door geloofsgenoten en zijn denkelijk ook niet op de hoogte van wat de kruisvaarders hebben aangericht alsook wat de inquisitie voor kwaads heeft aangericht.

Christenen horen volgelingen van Christus te zijn (vandaar de naam) maar de meerderheid van de christen noemenden volgen helemaal niet de leer van Jezus Christus en aanbidden zelfs niet de God van Christus maar hebben Jezus Christus als hun god genomen. daar is het overgrote probleem een ook de sleutel tot de angst van velen. Omdat hun geloof niet degelijk gestoeld is op Schriftuurkennis en niet voldoende onderbouwt is, is hun geloof ook zeer wankel, als men echt wel kan zeggen dat ze gelovig zijn. Velen beweren Christen te zijn maar geloven niet echt in God en kennen zelfs de Naam van God niet. Wel kijken ze uit naar al de heidense feesten zoals Halloween, Kerstmis en Pasen en eerste communie en plechtige communie, terwijl zij hun geloof niet echt beleven en weinig of niet naar de kerk gaan.

Velen vergeten dat het Mohammedanisme zulk een opstoot mag beleven doordat er juist zo veel ongoddelijkheid of secularisme heerst.

Indien al die mensen die zich christen noemen werkelijk de bijbel zouden lezen en volgen zou er helemaal geen reden hoeven te zijn voor hen om bang te zijn voor de Moslims want dan zouden zij de enige Ware God gemeen hebben en zouden zij kunnen aantonen dat Jezus de weg naar God is om alzo de Moslims naar het christelijk geloof te brengen.

Jan Blommaert in zijn artikel over Karl Popper en de “paradox van de tolerantie” merkt op dat

Omwille van het tolerante karakter van de democratie, zo klinkt het, moeten bepaalde strekkingen en interpretaties van de Islam verboden worden, moeten de volgelingen ervan als gevaarlijk (of “criminogeen“) worden beschouwd, mag men de organisaties die deze leer zouden aanhangen aan grondige veiligheidsinspecties en constante surveillantie onderwerpen, mag men individuen die men tot die strekking rekent de toegang tot het land ontzeggen of ontnemen, mag men hun elementaire burgerlijke vrijheden afnemen, en mag men uitzonderingswetten en -maatregelen nemen om dit gevaar een halt toe te roepen. {De echte paradox van Popper}

In onze kinderjaren moesten de vrouwen in de rooms-katholieke kerken steeds een bedekt hoofd hebben als zij buiten huis kwamen en moesten in de kerk zelfs regelmatig een sluier dragen en meisje een hoofdoek. Nu nog bestaat het gebruik dat vrouwen een mantilla dragen bij een pontificale audiëntie. In vele West Europese landen kan men nog katholieke zusters in habijt vinden alsook zusters die een sluier dragen in het openbaar. Ook in bepaalde zogenaamd ‘conservatieve’ maar ook in ons aanverwante gemeenschappen, verzoekt men nog steeds vrouwen in de dienst een hoofddeksel te dragen. Hoofdbedekking in christelijke erediensten komt vandaag anno 2018 nog steeds voor bij meerdere reformatorische kerken, bepaalde Doopsgezinden of Baptisten, bij verschillende broederverenigingen, alsook bij de Broeders in Christus of Christadelphians en bij de mennonieten. In oosters-orthodoxe kerken bedekken ook nog steeds alle vrouwen het hoofd. Bij de oudgelovigen mag dit uitsluitend een hoofddoek zijn, bij de andere oosters-orthodoxen mag het ook een sluier zijn.

11305551334_13646e08d5_o.jpg

Hoe onze ouders en voorouders mochten gaan zwemmen en wij als jongetjes zelfs ook onze ledematen voor een groot deel bedekt moesten houden.

Vreemd genoeg kon men in Frankrijk in 2016 nonnen helemaal gekleed en gesluierd op de stranden vinden terwijl wij als gewone burgers zelfs niet met onze korte broek en t-shirt op het strand mochten lopen omdat wij te gekleed waren. Ook mocht er niemand met burkini in zee behalve de grote sterren zoals Madonna. Van ongelijkheid gesproken.

Hoe wil men gelijkheid bekomen als men ouders het recht verbied om te bepalen wat hun kinderen moeten geloven en hoe zij moeten gekleed lopen?

De wijze waarop Darya Safai te keer gaat in debatten laat ons een zeer gefrustreerde dame zien die duidelijk over hoop ligt met haar opvoeding en hoe haar ouders haar behandeld hebben. Zij vergeet echter dat niet alle ouders hun kinderen zo overheersend dwang opleggen. Omdat zij misschien in een omgeving is opgegroeid waarbij zij zich erg belemmerd voelde moeet zij nu niet anderen gaanbelemmeren om zich te uiten zoals zij willen. Het is totaal verkeerd te denken en getuigd van onderschatting van de eigen wil van de kinderen, dat jongeren niet zelf over hun eigen klederdracht zouden kunnen of mogen beslissen.

Meerderen mogen dan wel denken dat Moslims andersdenkenden niet verdragen, maar dat hoeft hen er niet toe te brengen om ook intolerant te worden naar anders denkenden en anders gelovigen. Juist met kinderen niet te leren dat er verschillende godsdienstovertuigingen zijn en dat er verschillende uitingen zijn van geloof neemt men de kansen weg om een gezonde pluralistische maatschappij te worden. Dit is natuurlijk wat uiterst rechts niet wil, dat wij een gezond samenlevende multiculturele maatschappij zouden worden.

In zulk een samenleving wil Safai haar kinderen niet groot brengen, ook al komt zij denkelijk zelf uit een immigrantenfamilie, wil zij nu migranten beperkingen opleggen welke hun eigenheid moet wegnemen.

In pleidooien voor een hoofddoekenverbod, bijvoorbeeld, verklaart men dat die hoofddoek niet past in een samenleving zoals de onze waarin mannen en vrouwen gelijk zijn en iedereen respect geniet. Waarna de #MeToo golf ons duidelijk maakt dat we de eigen samenlevingen fors overschatten wanneer het op feitelijke gendergelijkheid en wederzijds respect aankomt. {De echte paradox van Popper}

merkt Jan Blommaert op.

Safai wil meisjes, jonge vrouwen en vrouwen in het algemeen het recht weg nemen om zelf te beslissen wat zij zullen dragen. Hierbij ontneemt zij de gelijkheid van keuze voor de vrouw. Als speeltuigje van de N-VA en extreem rechtsen duwt zij zo de vrouw verder in het hoekje, ook door de kansen weg te nemen dat die vrouwen met hoofddoek werk zouden kunnen vinden, mits het voor hen verboden zal zijn om in het openbaar of openbare functies een hoofddoek te dragen en zo zich te kleden zoals zij hun geloof interpreteren.

Foto: Paul van Welden

Iraans-Belgische tandarts en vrouwenrechtenactiviste Darya Safai (Teheran, 7 april 1975)

De uit Iran ontvluchtte tandarts en vrouwenrechtenactiviste mag dan wel in haar thuisland goede acties ondernomen hebben om het recht van de vrouw te verdedigen, maar is verkeerd te denken dat hier in België de mensen hetzelfde denken en handelen als in Iran. Het mag duidelijk zijn dat zij sporen draagt van de Irak-Iranoorlog die zij als zevenjarige mee maakte en waarbij ze regelmatig moest gaan schuilen bij bombardementen die ook dierbaren om het leven bracht. Ze beweerd ook van jongs af aan als meisje gevoelens van onderdrukking en onrechtvaardigheid te hebben ervaren, wat haar uitzinnig gedrag van vandaag ook mee bepaald. Naar eigen zeggen  zi het haar ervaring in de streng islamitische Iraanse samenleving die de kiemen van haar vrouwenrechtenactivisme deden ontstaan.

Safai beschrijft België als

“het land waar ze zich opnieuw vrij is gaan voelen”.

maar lijkt nu die vrijheid te gebruiken om islamitische families te onderdrukken als wraak voor haar geleden verdriet.

volgens haar gebruikt de Islamietische gemeenschap dezelfde verspreidings- en onderdrukkingsmethodes als in haar geboorteland. {Salafistische sprekers ook in Antwerpen welkom} Zij lijkt ook erg ingenomen met de apartheid die ingebakken is in de Islam en de vrouw andere plaatsen toebedeeld in een bijeenkomst ruimte. Zij kent natuurlijk niet de situatie hier in België in de jaren 1940-1960 waar dat voor ons hier ook heel normaal werd gevonden, brouwen links en mannen rechts in de kerk.

Voor Safai is er in België al lang een indoctrinatie bezig in koranlessen en lezingen, in de moskee, op sociale media, tot zelfs in onze scholen. Hierbij kan men de vraag stellen hoe het zo ver kan komen dat het in scholen zou plaats grijpen?!

Zij beweerd dat er zelf zedenpolitie hier in België zou rondlopen die indien ze moslims betrapt terwijl ze naar muziek luisteren, in de auto of zelfs thuis, dat dit voor hen zware gevolgen zou hebben. Nochtans zien wij genoeg moslims met oortjes in hun oren en met radio’s vol ‘bleirende’ islamitische, Marrokaanse of Turkse muziek  alsook met hevige rapmuziek die oorverdovend staat te brullen. Vreemd dat er dan daar niets tegen gedaan wordt en mensen dan niet hoeven te klagen van die vreselijke muziek.

Sietoebie denkt dat Darya Safai als markante stem in het islam­debat, ons wil wakker schudden.

“Ongelooflijk dat sommigen nog ­altijd zeggen dat de aanslagen niets met de islam te maken hebben.” Het sharia-gevaar is volgens haar veel dichter dan we denken. En ­erger: we onderschatten het. {Darya Safai – [Stof tot nadenken]}

Sietoebie en anderen mogen inzien dat er het islamisme is maar mogen dat niet verwarren met de politieke islam gebaseerd op de sharia, welke een verwerpelijke ideologie mag genoemd worden. Net zoals het nazisme en het stalinisme, is het nu met het neo-Nazzisme, Alt Right en andere extreem rechtse bewegingen onze samenleving aan het aanvallen.  En hierbij is Safai zulf in de handen van de verkeerde mensen gevallen en wordt er van haar handig gebruikt gemaakt voor een politieke agenda die ons onze vrijheden wil ontnemen en ons terug in een dictatoriale staat wil brengen waar geen plaats is voor democratie, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst of een multiculturele maatschappij.

Safai vergeet dat wij hier in het Westen een heel andere ingesteldheid hebben dan in het Oosten. Ook vergeet ze dat in West-Europa de meeste Europeanen al een mengvolk zijn maar die wel in hun Nationale en Europese tradities verworteld zijn. Wij ontkennen niet dat er ook in België vrouwen zijn die onderdrukt wordne. Maar dat gebeurd niet enkel bij Moslims maar ook bij atheïsten en zelfs bij mensen die beweren Christen te zijn. Onderdrukking van een ander mens is van alle tijden en zal niet zo vlug uitgeroeid worden.

Indien meer mensen ware God liefhebbende mensen zullen worden zal er minder verdrukking zijn. Dat zou Christenen zeker er moeten doen naar streven dat zij meer met hun geloof op straat komen en meer openbaar zullen prediken. In belgië en Nederland zien wij namelijk heel weinig mensen de opdracht van Jezus navolgen om uit te gaan en het evangelie te gaan verkondigen. Waar zijn al die verkondigers?

Safai maakt mensen bang voor mensen zoals de schrijver van dit artikel, die ook een baard heeft. Zij zegt

De boodschap: pas op voor de mannen met lange baarden en djellaba? {Darya Safai – [Stof tot nadenken]}

Goed dat zij zelf toegeeft

“Niet elke moslim is een potentiële islamist.
Diversiteit is mooi, ik kan zelf ook nog altijd serieus genieten van het Iraanse eten, de muziek en onze oudste en mooiste traditionele feesten. Maar als een cultuur of geloof vrouwen discrimineert of onderdrukt, dan is dat onaanvaardbaar. Dat vloekt met onze universele waarden.” {Darya Safai – [Stof tot nadenken]}

terwijl zij vergeet dat zij alle pogingen onderneemt om hier de ouderlijke keuzes te onderdrukken alsook het recht om naar eender welke school te gaan. Namelijk vergeet zij dat indien diegenen die een hoofddoek willen dragen of diegenen die volgens hun religie een hoofdbedekking moeten dragen en niet toegelaten worden in het Gemeenschapsonderwijs of in een Christelijke school, dan naar een eigen Joodse, Islamietische, Hindu of andere privé school moeten gaan waar er dan juist eigen ideologieën en indoctrinatie kan gebracht worden. Dat waarvoor zij eigenlijk zo bang is werkt zij nu in de hand. Zo is het ontoelaatbaar in dit land dat de Sikhs in Sint-Truiden nu geen school kunnen lopen in hun omgeving doordat er een hoofdbedekkingsverbod is. Joden zijn nu ook verplicht geworden om meerdere kilometers per dag af te leggen of om bij familie in te wonen ver van huis, om naar een school te gaan waar hun kippa is toegelaten. Dit pas zijn onmenselijke toestanden onze 21ste eeuw maatschappij onwaardig. Tegelijkertijd drukt het die onschuldige kinderen in een hoekje waar zij door ‘hun eigen scholen’ makkelijker geïndoctrineerd kunnen worden en juist misschien veel over andere godsdiensten en culturen niet zullen te leren krijgen, wat in het Belgisch onderwijs normaal wel voorzien is en degelijke scholen wel degelijk aan brengen.

We moeten onze kinderen juist weerbaar ­maken, ook en zeker kinderen uit islamitische gezinnen, door hen juist verschillen gewoon te laten worden en te verduidelijken. door juist te doen of er geen verschillen zijn maakt men de kinderen zwakkere en leert men hen niet met andere culturen omgaan. Alsook leert men hen dan niet om kritisch te kijken naar hun eigen religie en die religie van een ander noch leert men hen te beseffen wat de verschillen zijn in de variëteit van culturen en leert men deze niet naar waarde schatten.

Mevrouw Safai met haar bondgenoten doen er zeker niets aan om wijsheid te verspreiden (wat zij zo graag zou zien gebeuren). Wel is zeer duidelijk dat zij als een potentaat

“de opvoeding van ons nageslacht zelf in handen nemen.”

terwijl zij eigenlijk bedoeld dat zij en haar trawanten de opvoeding van anderen wil bepalen en dat iedereen naar hun eisen zal moeten plooien.

Toch beweert Safai

Tegelijkertijd moeten we onze democratie weerbaar maken tegen alles wat haar bedreigt. We mogen nooit toelaten dat islamisten de instrumenten van de democratie gebruiken om haar te ondermijnen.

Hierbij uit het oog verliezend dat zij en extreem rechts voor het ogenblik juist alles in het werk stellen om de democratie de nek om te draaien. Zij willen ook een eenheidsstaat voor het Kaukasisch ras met enkel plaats voor beperkte waarden en normen opgelegd in hun traditie, waarbij zij indruisen tegen veel wetten van God, maar waarbij hun wet boven alle wetten wordt gesteld.

Duidelijk genoeg laat De Wever zijn uitspraak zien hoe weinig hij in de Goddelijke Schepper gelooft en hoe weinig hij met godsdienstbeleving inzit. Voor hem mag zogezegd iedereen geloven in wat hij wil, maar waarom zijn zij, zijn politieke beweging en de andere politieke beweging Vlaams Belang zo hevig bezig om bepaalde gelovigen de mond te snoeren.

Uit de cijfers die Vlaams Belang onlangs in handen kreeg, blijkt dat er van januari tot november vorig jaar 186 keer een vrouw slachtoffer werd van verkrachting en hierbij doen ze alsof het allemaal om islamieten gat terwijl het juist hoofdzakelijk over blanke Belgen gaat. Er waren ook 3.732 vrouwen het slachtoffer van slagen en verwondingen, 201 van aanranding, 53 van doodslag en 8 van moord. De statistieken maken wel niet duidelijk om hoeveel unieke vrouwen het gaat of waar de geweldplegingen plaatsvonden – op straat, thuis of elders, alsook zeggen ze niets over de religie of de bevolkingsgroep waar die gebeurtenissen plaats vonden. Toch wil de partij ze gebruiken om de Moslims als zwart schaap te verdrijven uit hun witte kudde.

Zij die zich Christen willen noemen zouden best eens in eigen hart kijken en onderzoeken of zij de vredeshouding van Jezus wel aannemen en de agapè liefde ook wel uitdragen.

+

Voorgaande

Voorbereiding op het belangrijkste weekend van het jaar 2018

Christians, secularism, morals and values

Secularism in France becoming dangerous for freedom of religion

++

Aansluitende lectuur

 1. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 2. Overdracht van mening te vrijwaren
 3. Religie en samenleving één geheel
 4. Werk maken van Godsdienstvrijheid
 5. Staat Europa voor vrijheid van godsdienst
 6. Motie over Godsdienstvrijheid
 7. Wat moet men nog geloven
 8. Politici handig gebruik makend van immigranten en jihad angst
 9. Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal
 10. Moeten Christenen over zich heen laten walsen
 11. Europa berispt de godsdienstvrijheid beperkers
 12. Boerka moet weg uit Frankrijk
 13. Verbod veruiterlijking van overtuiging
 14. Trinitarische zendelingen die Joden tot Christus willen brengen
 15. De familie Palache, Joden en Ontroerende onzin
 16. Voor Joden dezelfde positie als ieder volk
 17. At the closing hours of 2016 #2 Low but also highlights
 18. 2016 in review Politics #1 Year of dissonance
 19. Is Europe going to become a dictatorial bastion
 20. On French beach French police forces woman to undress in public
 21. France and the Burkini
 22. Where’s the Outrage Over Nun Beachwear? – The Daily Beast
 23. You are what you wear
 24. Does Banning Face Veils Help Us Fight Terrorism?
 25. French showing to the whole world their fear and weakness
 26. “Burkini” Ban Accomplishes Nothing Positive
 27. Islamism Rises from Europe’s Secularism
 28. Women in France running with naked bosom all right but with covered bosom penalised
 29. Not limiting others but sharing peace with all

+++

Gerelateerd

 1. Niet normaal – over identiteit & vrijheid
 2. Het is onmogelijk om Christendom en Islam,de Bijbel en de Koran met elkaar te vergelijken!
 3. Het Oost-Europees Anti-Populisme is openlijke terugkeer naar de dictatuur
 4. Schorem voor democratie
 5. CTM 2018: Vrijheid als gist voor cultuur?
 6. Darya Safai [Stof tot nadenken]
 7. Wat moet men nog geloven.
 8. Dr.helmut kohl dissertation – Het is triest dat een groot deel van de bevolking ontrouw is aan de godsdienstvrijheid als het om moslims gaat, vervolgt Scheffer.
 9. Bommel weggaat. Zeer betrokken bij godsdienstvrijheid @harryvandesp #bahai
 10. Geert Wilders: “Our democracies have become fake democracies.”
 11. “Burkini” Ban Accomplishes Nothing Positive
 12. The Hypocrisy of the Burkini Ban
 13. Religious Dress in Catholicism
 14. Identity in Amsterdam
 15. Belgian Television has achieved a milestone in pro-hijab propaganda: “schools shouldn’t interfear with basic religious rights by banning hijab”
 16. Western women turn a blind eye to Iranian struggle

Standing aside or looking at election days

Nederlands: Elio Di Rupo, Waals-Belgische sche...

Elio Di Rupo, Walloon Italian-Belgian scientist and prime minister of Belgium, politician of the socialist Party, Parti Socialiste (PS) (Photo credit: Wikipedia)

This weekend is election weekend and communion weekend for many Belgians, who may find that Sunday the 25th of May 2014 may be a turning point or again a disappointing day where it is proven that how people may vote or react in their country, those in charge do not take heed and ignore the voice of the people.

Lots of people have taken distance of the politics in this country, but also want to take distance of the way of living many have chosen to follow the last few years.

Materialism has gained priority and not many seem to be interested in the welfare of the world. those who look from a distance at Belgium may say that the “peaceful anarchism” of Brussels architecture may well be the feature that best characterizes Belgium as a whole. For the time being Brussels capital of Belgium and of the European Union, a whirlpool in a 30.528 km² country with 11,162 million citizens in a Europe of 505,73 million inhabitants.

Vlaams Belang logo

Vlaams Belang logo (Photo credit: Wikipedia)

The heavily eurosceptic political party Vlaams Belang with N-VA attract several voters who would like to split Flanders (Vlaamderen)  from Belgium. Of all voters who want to split Belgium, in 2007, 57 percent voted for the Vlaams Belang. In 2010 it was 21.5 percent. The NVA (who had not yet emerged separately in 2007) got in 2010, 49 percent of the radical pro-Flemish voters.

The VB’s main goal is to establish an independent Flemish republic. The party seeks a peaceful secession of Flanders from Belgium, citing in its program the division of the Union between Sweden and Norway (1905), Czechoslovakia (1992), and the independence of Montenegro (2006) as examples that such would be possible. The reason to seek independence is given as the “enormous cultural and political differences between Flemings and Walloons,” and according to the party, Belgian governments are also “paralyzed by ongoing disputes between Flemish and Walloon politicians.

An audit of the prevalent political parties ahead of the 2014 May 25 elections by Knack Magazine, an established Belgian weekly journal, found the NV-A to be the party most likely to deliver an effective economic recovery for Belgium, and it might well be lots of the Flemish people can find some hope in that party.

The above mentioned parties do not like very much the immigrants in this country and the Vlaams Belang gives a totally distorted picture of other religions than Christendom.

Most European Union nations go to the polls to elect a European Parliament on Sunday, the same day Belgium will hold national parliamentary elections. For Belgians, the EU vote will be an afterthought to what really is at stake: what to do about the kingdom and its two diverse groups, 6.5 million Dutch speakers in northern Flanders and 4.5 million Francophones in southern Wallonia.

“Everywhere I have been, I sense the same yearning for linguistic calm,” Prime Minister Elio Di Rupo said.

“The people are sick of it, pushing and pulling Belgium every which way,” he was quoted as saying in Het Laatste Nieuws newspaper. {Belgians prepare for another standoff after polls}

Instead of aiming for a wonderful model for pluralism for our community several people are trying to spread rumours about other cultures and try to spread hate against those who do not behave or live like the ‘majority’ does. those who call themselves Christian often forget the call of of love by Jesus Christ . That Nazarene preacher knew we as human beings are chained for the moment to the clusters of the world. We have not really a choice. We have to live in a world where there are many people who do not want to know about the Creator  or about His arrangements, regulations or Laws which should make it easy to live together.

Jesus taught his followers to have an open mind for those who think differently. Their customs should not worry us.  In case others have a way of living which is not according to the Laws of God, it is up to us to show them that these Laws of the Most High are the best to follow. It is not by imposing them on others like dictators that we are going to gain people for God. Man has to choose himself. Those who love the Only One God should be an example for the others. They should strive to come together with people who may be different from them, but not consider that any problem.

At the time of the Romans occupying Jerusalem, the city got also lots of people from all directions coming into the town. At the time of Jesus his preaching there where also lots of nationalities living in the region where Jesus tried the people to come to the Father. he also told his disciples that it was not up to him to decide where one of his followers would take a seat in the Kingdom of God. More, he told them that in the theocracy there would be equality for all man. As long as he would not return we had to make the best of this world and take care that the poor and less fortunate would be protected. Living in this world those who love God should take distance of the world, by not being part of the world, not joining in actions or feasts associated with heathen gods. But Jesus warned his followers they had no right to judge the others who did not want to go the same way as they. The disciples had to take care that every body would be respected for what they thought or did. We too should respect all those people who try to look for solutions and try to make something of this world. Even when we know that no human being shall be able to get the most righteous government we may not spot with them. We also should allow them to have their say and should give each other  space to witness and appreciate our differences.

English: Vlaams Belang election poster in Uccl...

Vlaams Belang election poster in Uccle, Brussels, Belgium for the Belgian general election 2010 (Photo credit: Wikipedia)

When many may go in heavy debates, make sure that you as a Christian keep the right spirit and respect for the other.

When we read of the children of Yisra’ĕl who went to camp in the dessert, each one by their own banner, beside the sign of their father’s house god asked them to let them camp around the Tent of Meeting at a distance.

“(1) Jehovah spoke to Moses and to Aaron, saying,  (2)  “The children of Israel shall encamp every man by his own standard, with the banners of their fathers’ houses: at a distance from the Tent of Meeting shall they encamp around it.” (Numeri 2:1-2 NHEBJE )

At a distance surrounding the Tabernacle at the Appointed Place they encamped  by their standards and could see around.

“Thus the children of Israel did. According to all that Jehovah commanded Moses, so they encamped by their standards, and so they set out, everyone by their families, according to their fathers’ houses.” (Numeri 2:34 NHEBJE)

The picture of the great organised camp and orderly march of Israel is interesting: but it presents a contrast to the disorganised, disorderly condition of human society in every land and every age. also today we can learn from it and also take some distance for looking at our world.

While it may be said that there are nations leagued in creed, allied by descent, which form the van; that others, similarly connected more or less, constitute the right and left wings of the advancing host; and the rest, straggling far behind, bring up the rear-this is but a very imaginative representation of the fact.

It has always been very difficult for people to pull one robe. We can not see many people who advances as with one mind and one heart. For long periods human beings have tried all sorts of governments. Today we still can not find any group of nations which have one single standard.

Time and destiny urge on the host, and all is to be won by steady resolute endeavour. Yet some are encamped, while others are moving about restlessly or engaged in petty conflicts that have nothing to do with moral gain. We all should know that there should be unity; but one division is embroiled with another, tribe ‘crosses swords’ with tribe.

The truth is that as Israel came far short of real spiritual organisation and due disposition of its forces to serve a common end, so it is still with the human race. Nor do the schemes that are occasionally tried to some extent promise a remedy for our disorder. For the symbol of our most holy faith is not set in the midst by most of those who aim at social organisation, nor do they dream of seeking a better country, that is, a heavenly. The description of the camp of Israel has something to teach us still. Without the Divine law there is no progress, without a Divine rallying-point there is no unity. Faith must control, the standard of Christianity must show the way: otherwise the nations will only wander aimlessly, and fight and die in the desert. {Expository Bible}

When we overlook the things from a distance, let us remind ourselves to be conscious of the necessity to try to go for the Laws God has given humankind to work on a world worth living in.

+

Find also to read:

 1. Follower of Jesus part of a cult or a Christian
 2. A Society pleading poverty
 3. Looking for True Spirituality 5 Fruitage of the Spirit
 4. WWJD
 5. A Living Faith #1 Substance of things hoped for
 6. There’s no thief like a bad book
 7. No man is capable of self-improvement on his own
 8. Kingdom of God what will it be like

+++

 • The Game of Thrones in Belgian Politics (barrenhead.wordpress.com)
  It’s been way too long, but this time, there’s an election buzz going about in my little country Belgium, and it looks like a Game of Thrones! So let’s compare, shall we?
 • Belgians prepare for another standoff after polls (miamiherald.com)
  The national mood in Belgium right now is like two different worlds. A giddy sense of unity has overtaken the country because the national soccer team is going to the World Cup, but a parliamentary election campaign has left the nation divided like never before.Schizophrenic? Maybe. Politics as usual? For sure.
 • “30% of the electorate still undecided” (deredactie.be)
  In the poll the Flemish nationalists of N-VA are the strongest party in the Chamber of Representatives picking up 31.9% of the vote in northern Belgium – up from 28.2% at the last election in 2010. The poll shows a resurgent Christian democrat party: the CD&V takes a 19.7% share of the vote – up from 16.4% in April’s poll.
 • Flemish separatists triumph in Belgian election (worldbulletin.net)
  TheN-VA’s lead in polls triggered a nationwide debate about the possible break-up of the 180-year-old nation, with richer Flanders splitting fromWallonia, where unemployment is about double the national average.Parties from poorer French-speaking regions see devolution as a step toward Belgium’s break-up, which they oppose, but all have said they would consider some reform of the state.
 • Roald Smeets Vlaams Belang (roaldsmetseducation.wordpress.com)
  The direct predecessor of the Vlaams Belang was the Vlaams Blok, which was formed by the nationalist right-wing of the People’s Union which had broken out in the late 1970s. The ideology of the Vlaams Blok started out with its radical nationalist rejection of the People’s Union compromise on the Flemish autonomy issue, and later increasingly focused on immigration and security, exploitation of political scandals, and defense of traditional values. The immigration positions of the Vlaams Blok was subject to much controversy, and the party was forced to disband in 2004 after a political trial ruled that it sanctioned discrimination. By then, the party was the most popular Flemish party, supported by about one in four of the Flemish electorate, and was one of the most successful parties considered to be right-wing populist in Europe as a whole.
 • [EU Elections] EP voting behaviour shows divisions in far-right camp (euobserver.com)
  The voting record of seven far-right and anti-EU parties represented in the outgoing European Parliament shows larger divisions than among centrist parties who grouped together, according to a study published Tuesday (20 May) byVoteWatch.Seven partieswere included in the study, three of which arecurrently in a parliamentary group: the British Independence Party (Ukip), Italy’sLega Nord and Slovakia’sSNS.VoteWatch also looked at the voting record of France’s National Front, led by Marine Le Pen, the Dutch PVV party led by Geert Wilders, the Austrian Freedom Party (FPOe) and the Belgian Vlaams Belang, all of which are currently not affiliated with any parliamentary group.
 • Euro elections: Wilders’ far-right alliance gaining momentum (independent.co.uk)

  The Dutch populist leader Geert Wilders is hoping to make the first gains for a new alliance of Eurosceptic and anti-immigration parties in the European Parliament, with his Party for Freedom (PVV) forecast to take up to 23 per cent of the vote.

  The Netherlands and Britain, the first countries to vote, have had very similar election campaigns.  Concerns over the economy and immigration, and mistrust in the EU have pushed up support for the PVV, although Mr Wilders’ recent outburst about the country’s Moroccan community dented support.

 • Geert Wilders Underperforms… (telegraph.co.uk)

  Geert Wilders came fourth in European elections in the Netherlands on Thursday night, confounding predictions that he would lead a populist and far-Right backlash against the European Union across the continent.

  Dutch exit polls put the far-Right and anti-Islam leader on 12.2 per cent of the vote, putting him behind all the pro-EU mainstream political parties.

  ‘Definitive’ exit polls put him behind the ruling centrist VVD on 12.3 per cent and almost three per cent behind the pro-EU D66 liberals and Christian Democrats, each on over 15 per cent.

 • How Far will it swing? European extremist parties are expected to make record gains in the election this weekend (thejc.com)
  According to aPollwatch2014 analysis of voter opinions, the two politicians are capable of forming abloc of 38MEPs from a minimum of seven countries — a prerequisite for receiving more than £2 million a year in public funding.But would such a bloc pose a real threat? Jean-Yves Camus, a French researcher on antisemitism, says the right-wing scene is far too fractious to form an alliance.
  +

  Like elsewhere in Europe, nationalist ideas are finding purchase among voters fed up with France’s economic woes.

  The FN says it hopes to get 15 to 20 representatives into the European Parliament — three to five times more than it currently has.

 • The Flemish question (afrikanerway.wordpress.com)
  Flanders is a region is the North and West part of Belgian inhabit by the Dutch speaking Flemings. The region have being trying to get independent from the rest of Belgium and in some cases to join Nederland’s.
  +
  We think that there should have closer ties between Boer-Afrikaner and Flemish organizations. The two people have many things in common, similar language; suffer a period of discrimination of other people and both seek their self-determination. Also some Boer-Afrikaners have also Flemish ancestry.Enhanced by Zemanta

Tag Cloud

Age To Come

The Lord Jesus Christ is the last Adam, not the first God-man. ~~~ www.AgeToCome.tk

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Zsion Empire and Kingdom established 1914 as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

%d bloggers like this: