An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Want alle dingen die eertijds werden geschreven, werden tot ons onderricht+ geschreven,+ opdat wij door middel van onze volharding+ en door middel van de vertroosting+ uit de Schriften hoop* zouden hebben.+  Romeinen 15:4.

~~

Excerpt from the book The image of God, or lai...

Fragment uit het boek Het beeld van God, of laie mans boke waarin de juiste kennis van God wordt onthuld, en diuerse twijfels naast de belangrijkste kwestie, geschreven door Roger Hutchinson 1550 (beschikbaar in John Bruce De werken van Roger Hutchinson (1842, pp . 183, 183) op archive.org), met behulp van Gods bijbelse naam Jehovah (Jehova / Iehova / Iehoua). (Photo credit: Wikipedia)

tot ons onderricht: (#2Ti 3:16): 16 De gehele Schrift is door God geïnspireerd*+ en nuttig om te onderwijzen,+ terecht te wijzen,+ dingen recht te zetten,*+ streng te onderrichten+ in rechtvaardigheid,

(#2Pe 1:19): 19 Dientengevolge is het profetische woord+ voor ons des te vaster [gemaakt],+ en GIJ doet goed er acht op te geven als op een lamp+ die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en er een dagster*+ opgaat, in UW hart.

(#Pr 3:12): 12 want die Jehovah liefheeft, wordt door hem terechtgewezen,+ evenals een vader dit doet met een zoon aan wie hij een welgevallen heeft.+

(#Joh 16:8): 8 En wanneer die gekomen is, zal hij de wereld het overtuigende bewijs leveren* aangaande zonde en aangaande rechtvaardigheid en aangaande oordeel:+

(#Tit 1:9): 9 stevig vasthoudend aan het getrouwe woord met betrekking tot zijn [kunst van] onderwijzen,+ opdat hij in staat is zowel door de gezonde+ leer te vermanen als de tegensprekers terecht te wijzen.+

(#1Ti 4:16): 16 Schenk voortdurend aandacht aan uzelf+ en aan uw onderwijs.+ Blijf bij deze dingen, want door dit te doen, zult gij zowel uzelf redden als hen die naar u luisteren.+

(#1Ti 6:3): 3 Indien iemand een andere leer brengt+ en niet instemt met gezonde+ woorden, die van onze Heer Jezus Christus, noch met de leer die in overeenstemming is met godvruchtige toewijding,*+

(#Jas 3:1): 3 Niet velen van U moeten leraren worden,+ mijn broeders, daar GIJ weet dat wij een zwaarder oordeel zullen ontvangen

(#He 12:5): 5 maar GIJ hebt de vermaning die tot U als zonen+ wordt gericht, helemaal vergeten: „Mijn zoon, acht [het] strenge onderricht dat van Jehovah* komt, niet gering en bezwijk niet wanneer gij door hem wordt gecorrigeerd,*+

geschreven: (#Ro 4:23): 23 Dat ’het hem werd toegerekend’+ werd echter niet alleen ter wille van hem geschreven,+

(#1Co 10:11): 11 Deze dingen nu bleven hun overkomen als voorbeelden* en ze werden opgeschreven tot een waarschuwing+ voor ons, tot wie de einden* van de samenstelsels van dingen*+ gekomen zijn.

door middel van onze volharding: (#Ro 5:4): 4 volharding vervolgens een goedgekeurde toestand,+ de goedgekeurde toestand vervolgens hoop,+

(#2Ti 2:15): 15 Doe uw uiterste best om u goedgekeurd+ aan God aan te bieden, als een werkman+ die zich nergens over behoeft te schamen,+ die het woord der waarheid juist hanteert.+

(#Jas 1:12): 12 Gelukkig is de man die beproeving blijft verduren,+ want nadat hij is goedgekeurd, zal hij de kroon des levens ontvangen,+ die Jehovah* beloofd heeft aan hen die hem blijven liefhebben.+

(#Mt 5:10): 10 Gelukkig zijn zij die ter wille van de rechtvaardigheid zijn vervolgd,+ want hun behoort het koninkrijk der hemelen toe.

(#Jas 1:2): 2 Beschouwt het een en al vreugde, mijn broeders, wanneer U velerlei beproevingen overkomen,+

door middel van de vertroosting: (#Ps 119:50):  50 Dit is mijn troost in mijn ellende,+ Want het is uw toezegging die mij in het leven heeft gehouden.+

(#Ps 94:19): 19 Wanneer mijn verontrustende gedachten vele werden binnen in mij,+ Waren het uw vertroostingen die mijn ziel gingen strelen.+

(#Ps 71:21): 21 Moogt gij mijn grootheid vermeerderen,+ En moogt gij mij omringen [en] troosten.+

(#Ps 86:17): 17 Bewerk ten aanzien van mij een teken dat goedheid beduidt, Opdat degenen die mij haten, [het] zien en beschaamd staan.+ Want gijzelf, o Jehovah, hebt mij geholpen en getroost.+

(#2Co 1:3-4): 4 die ons vertroost in al onze verdrukking,+ opdat wij hen die in enigerlei verdrukking zijn, kunnen vertroosten+ door middel van de vertroosting waarmee wijzelf door God worden vertroost.+

(#2Th 2:16): 16 Mogen bovendien onze Heer Jezus Christus zelf en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad+ en door middel van onverdiende goedheid eeuwige troost en goede hoop heeft gegeven,+

(#Ps 40:1): 40 Ik heb vurig op Jehovah gehoopt,+ En daarom heeft hij [zijn oor] tot mij geneigd en mijn hulpgeschreeuw gehoord.+

hoop: „Hoop,” אAVgSyp; B: „hoop der vertroosting; de vertroostende hoop.”

hoop zouden hebben: (#1Co 9:10): 10 Of zegt hij het geheel en al ter wille van ons? Ja, ter wille van ons werd het geschreven,+ omdat wie ploegt, in hoop behoort te ploegen, en wie dorst, dit behoort te doen in de hoop zijn deel te ontvangen.+

(#He 3:6): 6 maar Christus [was getrouw] als Zoon+ over Diens huis. Diens huis zijn wij,+ indien wij onze vrijmoedigheid van spreken en ons roemen over de hoop tot het einde toe stevig* vasthouden.+

(#1Pe 1:10): 10 Betreffende deze redding is naarstig navraag gedaan en een nauwkeurig onderzoek+ ingesteld door de profeten, die over de voor U bedoelde onverdiende goedheid hebben geprofeteerd.+

++

Die geschreven dingen omvatten veel goede voorbeelden van mannen en vrouwen met een groot geloof (#He 11:32-34). We kunnen en moeten ons voordeel doen met die mooie voorbeelden in de Bijbel door ze na te volgen. Maar sommige voorbeelden uit de Bijbel zijn een waarschuwing voor ons. Soms gaat het om mannen en vrouwen die ooit Jehovah dienden en zijn goedkeuring hadden. Als we de Bijbel lezen, kunnen we erop letten wat ze verkeerd deden zodat we zelf die fout niet hoeven te maken.
We zien dat sommigen langzaam maar zeker verkeerde houdingen of neigingen ontwikkelden, met alle gevolgen van dien. Om daarvan te leren kunnen we ons afvragen: Hoe heeft die persoon die verkeerde manier van denken ontwikkeld? Zou het mij kunnen overkomen? Hoe kan dit voorbeeld me helpen die fout te vermijden? w11 15/12 1:19, 20

De dood van Absalom, door Albert Weisgerber

Absalom, een zoon van koning David, was een heel knappe man. Net als Satan liet hij een verkeerd verlangen in zijn hart opkomen. Hij wilde koning worden in de plaats van zijn vader, en daar had hij geen recht op. In een sluwe poging de troon te bemachtigen, deed hij alsof hij zich heel erg om het volk bekommerde en insinueerde hij dat de koning dat niet deed. Net als de Duivel in de Hof van Eden deed Absalom zich als een weldoener voor, terwijl hij ondertussen zijn eigen vader gemeen belasterde (2 Sam. 15:1-5). Had Absaloms plan succes? In zekere zin wel, want de Bijbel zegt: „Absalom bleef het hart van de mannen van Israël stelen” (2 Sam. 15:6). Maar uiteindelijk leidde zijn arrogantie tot zijn ondergang, en tot zijn dood en de dood van de duizenden die hij had ingepalmd (2 Sam. 18:7, 14-17). w12 15/7 2:4-6

+
Engelstalige versie / English version: All things written aforetime for our instruction

++

Aanvullende lectuur:

 1. Voorschriften ons gegeven
 2. Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt
 3. Blog van God opgetekend in een Boek
 4. Nut van het lezen van de Bijbel
 5. Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken
 6. Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming
 7. Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie
 8. Opgetekend in je hoofd wat is neergetekend
 9. Verwerf de gunst van Jahwe
 10. Volharding & Bijbelstudenten
 11. De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?
 12. De nacht is ver gevorderd 25 Slot
 13. Openstellen om Nog veel te leren

+++

 • Deceiving the Simple (james1948.wordpress.com)
  David’s son Absalom wanted power and position. He knew how to get it.
  2Sa 15:1 And it came to pass after this, that Absalom prepared him chariots and horses, and fifty men to run before him.
  +
  He feigned a loving compassion. These people, impressed with the following and the interest in their cause found someone they could bow to and reverence. Reverence won is hard to lose. They were betrayed by a kiss just as our Lord Jesus was betrayed. He won the hearts of people by showmanship, false wisdom and faked compassion.We find Absalom is like many false religionists and politicians to day. Showmanship draws. False wisdom wins. Fake compassion seals the doom of the simple people.
 • When David heard that Absalom was slain… (telescoper.wordpress.com)
  Thomas Tomkins, a Welsh composer who lived from 1572 to 1656. This piece is setting of a biblical text from the 2nd Book of Samuel (Chapter 18 Verse 13) when David learns of the death of his son Absalom. In the King James version this reads
 • Absalom and the Spirit of Lucifer (briancoatneydotcom.wordpress.com)
  There is a great turmoil, plotting and conspiracy swirling around David and his throne. Absalom has men giving him counsel about how to defeat David so he can rule the people in his stead. The plan was to track down David, kill him and bring all the people back to Absalom. There was a man named Hushai who double crossed Absalom and thwarted the plans. Hushai sent message to David about Absalom’s plans and Absalom ended up dead.
  +
  The story of Absalom’s rebellion is a picture of a heavenly rebellion. Absalom died on a tree thus fulfilling a mysterious picture of the end of Lucifer’s trying to rest the throne away from God. Later God promised David he would never fail to have a descendant on the throne. Of course we know who that is it is Jesus himself who ever lives to reign forever and forever. Amen.
 • April 8th (learning2walkdaily.wordpress.com)
  Throwing himself on God’s mercy, David looks for a turnaround from his afflictions. He will not allow the men to stop Shimei from calling out to him, recounting his shortcomings. Do we do the same thing, reviewing all our trials and tribulations, looking for a “break” from God? Or, do we find a way to praise Him throughout any situation, learning from our mistakes as we go? Do we trust and obey?
 • Absolom and the Spirit of Lucifer (briancoatney.com)
  Absalom died hanging on a tree. The Bible says “cursed is anyone who is hanged on a tree.” Jesus was in fact hung on a tree called the cross. God made him (Jesus) who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in Him.[11] Jesus became sin. This is where it gets a little deep, but just stay with me. What this means is Jesus became sin or, Satan (Lucifer) indwelt humanity, on the cross. He died as us (Satan indwelt man) on our behalf. What took place on the cross is quite a bit more radical than most either know or want to admit.
 • Psalm 143 – I Stretch Out My Hands To You (graceofourlord.com)
  David is paying the price for his sin with Bathsheba, and his atrocious murder of his loyal friend, Uriah the Hittite – of which Nathan warned him to be prepared for in 2 Samuel 12:7-12.  Psalm 143 is another great model of prayer for us today. In the midst of praying for his deliverance, David also prays not only for deliverance, but for strength to serve God better:
 • Underhanded Leadership (garyrunn.com)
  Underhanded leaders play upon people’s emotions when they are needy. In so doing they diminish the credibility of the current leader. Underhanded leaders exaggerate their own ability to solve problems and lead. They seek to establish their own authority as they lie about their superior’s.  Underhanded leaders will always mask their true intentions behind hypocritical actions that look like empathy.Beware of underhanded leaders below you. Even more, beware of becoming an underhanded leader who diminishes, exaggerates, and subverts the authority of others.
 • Holding onto Offense – Who made you the ‘Righteous’ Judge? (diaryofasuperchamp.wordpress.com)
  While our human emotion and sentiment may tend to say that what Absalom did served Amnon right, the problem is that what he did also served him (Absalom) wrong. As a result of his justice, he broke the fellowship he had with his father (David), he caused division and turmoil within the family, he lost the good life he was enjoying in Jerusalem, and he had to flee in fear and live in fear of retribution. Yes, Absalom punished Amnon, but he also punished himself.

For all the things that were written beforehand were written for our instruction,+ so that through our endurance+ and through the comfort from the Scriptures we might have hope.+ (NWT) .— Romans 15:4.

For all the things that were written aforetime were written+ for our instruction,+ that through our endurance+ and through the comfort+ from the Scriptures we might have hope.*+ (Ref.B)

~~~~

Excerpt from the book The image of God, or lai...

Excerpt from the book The image of God, or laie mans boke in which the right knowledge of God is disclosed, and diuerse doubtes besides the principal matter written by Roger Hutchinson at 1550 (available in John Bruce’s The works of Roger Hutchinson (1842, pp. 183, 183) at archive.org), using God’s Biblical name Jehovah (Jehova/Iehova/Iehoua).

were written:  (#Ro 4:23): 23 That “it was counted+ to him” was written, however, not for his sake only,+

(#1Co 10:11): 11 Now these things went on befalling them as examples,* and they were written for a warning+ to us upon whom the ends* of the systems of things*+ have arrived.

for our instruction:  (#2Ti 3:16): 16 All Scripture is inspired of God*+ and beneficial for teaching,+ for reproving,+ for setting things straight,*+ for disciplining+ in righteousness,

(#2Pe 1:19): 19 Consequently we have the prophetic word+ [made] more sure;+ and YOU are doing well in paying attention to it as to a lamp+ shining in a dark place, until day dawns and a daystar*+ rises, in YOUR hearts.

(#Pr 3:11-12): 11 The discipline of Jehovah, O my son, do not reject;+ and do not abhor his reproof,+ 12 because the one whom Jehovah loves he reproves,+ even as a father does a son in whom he finds pleasure.+

(#Joh 16:8): 8 And when that one arrives he will give the world convincing evidence* concerning sin and concerning righteousness and concerning judgment:+

(#Tit 1:9): 9 holding firmly to the faithful word as respects his [art of] teaching,+ that he may be able both to exhort by the teaching that is healthful+ and to reprove+ those who contradict.

(#1Co 11:32): 32 However, when we are judged,+ we are disciplined by Jehovah,*+ that we may not become condemned+ with the world.+

(#He 12:6): 6 for whom Jehovah* loves he disciplines; in fact, he scourges every one whom he receives as a son.”+

(#Re 3:19): 19 “‘All those for whom I have affection I reprove and discipline.+ Therefore be zealous and repent.+

(#He 12:5): 5 but YOU have entirely forgotten the exhortation which addresses YOU as sons:+ “My son, do not belittle [the] discipline from Jehovah,* neither give out when you are corrected* by him;+

(#Ps 94:12): 12 Happy is the able-bodied man* whom you correct,+ O Jah, And whom you teach out of your own law,+

(#Ps 119:71):  71 It is good for me that I have been afflicted,+ In order that I may learn your regulations.+

(#1Ti 4:16): 16 Pay constant attention to yourself+ and to your teaching.+ Stay by these things, for by doing this you will save both yourself and those who listen to you.+

(#1Ti 6:3): 3 If any man teaches other doctrine+ and does not assent to healthful+ words, those of our Lord Jesus Christ, nor to the teaching that accords with godly devotion,*+

(#Jas 3:1): 3 Not many of YOU should become teachers,+ my brothers, knowing that we shall receive heavier judgment.+

througour endurance:  (#Ro 5:4): 4 endurance, in turn, an approved condition;+ the approved condition, in turn, hope,+

(#Php 1:20): 20 in harmony with my eager expectation+ and hope+ that I shall not be ashamed+ in any respect, but that in all freeness of speech+ Christ will, as always before, so now be magnified by means of my body,+ whether through life or through death.+

(#2Ti 2:15): 15 Do your utmost to present yourself approved+ to God, a workman+ with nothing to be ashamed of,+ handling the word of the truth aright.+

(#Jas 1:12): 12 Happy is the man that keeps on enduring trial,+ because on becoming approved he will receive the crown of life,+ which Jehovah* promised to those who continue loving him.+

through the comfort:  (#Ps 119:50):  50 This is my comfort in my affliction,+ For your own saying has preserved me alive.+

(#Ps 94:19): 19 When my disquieting thoughts became many inside of me,+ Your own consolations began to fondle my soul.+

(#Ps 71:21): 21 May you enlarge my greatness,+ And may you surround [and] comfort me.+

(#Ps 86:17): 17 Work out with me a sign meaning goodness, That those hating me may see [it] and be ashamed.+ For you yourself, O Jehovah, have helped me and comforted me.+

(#2Co 1:3-4):  3 Blessed be the God and Father+ of our Lord Jesus Christ, the Father of tender mercies+ and the God of all comfort,+ 4 who comforts us in all our tribulation,+ that we may be able to comfort+ those in any sort of tribulation through the comfort with which we ourselves are being comforted by God.+

(#Ps 23:4):  4 Even though I walk in the valley of deep shadow,*+ I fear nothing bad,+ For you are with me;+ Your rod and your staff are the things that comfort me.+

(#2Co 7:6): 6 Nevertheless God, who comforts+ those laid low, comforted us by the presence* of Titus;

~~~

Those written things include many good examples, men and women of outstanding faith. (Hebrews 11:32-34) We can and should benefit from the good examples found in the Scriptures, following or imitating what is presented in those fine Biblical accounts. Certain~~ Bible accounts, however, include warning examples. We can find some of those in the lives of men and women whom Jehovah at one point accepted and used as his servants. As we read the Bible, we can note where and how some of God’s people went astray and thus became warning examples. We can discern that some gradually developed wrong attitudes or tendencies, which eventually produced sad consequences.
How can we draw lessons from such accounts? We may want to ask ourselves such questions as: ‘How did that develop? Might such a trend develop in my case? What can I do to avoid that and instead to benefit from this warning example?’ w11 12/15 1:19, 20

+

Absalom, a son of King David, was an exceptionally good-looking man. In time, however, like Satan, he let greedy ambition fill his heart, for he began to covet his father’s throne, to which he was not entitled. In a sly attempt to seize the kingship, Absalom feigned deep concern for his fellow Israelites while cleverly insinuating that the king’s court lacked regard for them. Yes, just like the Devil in the garden of Eden, Absalom presented himself as a benefactor, at the same time cruelly maligning his own father. (2 Samuel 15:1-5)
Did Absalom’s clever scheme succeed? To some extent, yes, for the Bible account states: “Absalom kept stealing the hearts of the men of Israel.” (2 Samuel 15:6) In the end, though, Absalom’s arrogance led to his own downfall, his death, and the death of the thousands who were overreached by him.—2 Samuel 18:7, 14-17. w12 7/15 2:4-6

+

Dutch version: Nederlandstalige versie: Alle dingen die eertijds geschreven tot ons onderricht

++

Additional reading:

 1. Aim High: Examples of Godly Characters to follow
 2. No prophecy of the scripture is of any private interpretation
 3. Missional hermeneutics 5/5
 4. A Bible Falling Apart Belongs to Someone who isn’t
 5. Youth has difficulty Bible Reading
 6. Looking for True Spirituality 8 Measuring Up

+++

 • Chapter 37- Sanctification (reformedontheweb.wordpress.com)
  The usage of Scripture is as clear in this case as in that. The word “holy” in Scripture has, however, various meanings. It is sometimes applied to things, and not to persons only. (1.) It is used in the sense of that which is set apart or dedicated to an especial use. Thus, God threatens that instruments of vengeance will be “prepared” (sanctified) against “the king’s house of Judah,” Jer. 22:7. But the dedication is most frequently for some holy use.
  +
  The difficulty of the work to be done consists in its not being a mere reformation of a bad life and habits, which is measurably within the power of man, and is sometimes accomplished so far as the mere outward life among men demands; but in its including the destruction and removal of man’s sinful condition, and habits, and action, which he by nature ardently loves, and the substitution for them of their very opposites in every respect.
 • Step 8 Remember God Disciplines Those He Loves (shareaverse.wordpress.com)
  God is vigilant in maintaining and guarding His children.  He is intolerant of unfaithfulness or rivalry and possessive and watchful in the protection of His chosen ones.  He demands exclusive loyalty and is ardently active, devoted, diligent and filled with intense enthusiasm, fervor and passion to the point of intense, burning heat when it comes to ensuring our knowledge of His love, grace, and plan for us.
 • Michael Brown Writes Open Letter to Joel and Victoria Osteen Out of Love for God, Love for Them, and Love for the Church and the World (blackchristiannews.com)
  A true physician tells his patients what they need to hear, not what they want to hear. As one preacher of old, JeanDaille, once said, “Ministers are not cooks, but physicians andtherefore should not study to delight the palate, but to recover the patient.”Have you been more of a junk-food cook than a physician? Have you been afraid to tell people their true condition? Have you been so concerned with making them feel good about themselves and giving them a sense of hope that you failed to diagnose their terminal sin disease?
 • Default To Righteousness (dayandnightpost.com)
  The church is fast approaching a default to abundance and a default to righteousness; although most – in the church – are not aware of it. Neither were the Children of Israel aware of the hour of their deliverance from Egypt.
 • Discernment (endtimesprophecyreport.wordpress.com)
  The state of the “church” was made abundantly clear to me this week while I made a strong effort to defend the Word of God from the attack of a false believer.
  +
  The lack of discernment is listed as a sin that accompanies rebellious sinners in Romans chapter one.  I want to quote from both the KJV and NKJV to give a good rendering of the word used and to show that God indeed does call lack of discernment sin.
 • Trusting, Faith, Calling and Ascribing to Jehovah #18 Fulfilment (christadelphians.wordpress.com)
  Fulfilment As we showed in the previous chapters several men of God knew their position very well and where convinced they needed the Most High Creator of all things. Even the son of God never claimed to be able to do something without the Force of his Father.
 • Rose Resource Review: 10 Questions and Answers on Jehovah’s Witnesses (allthyngs.wordpress.com)
  There are also books with stories of how JW’s came to truly know Christ and had their eyes opened to the truth of the Biblical Gospel through the grace and patience of real Jesus followers.
 • Christian Statements of Faith (linsec.ca)
  To begin to understand the origin of Christianity, you need to understand the orthodoxy of Christianity (the theories, doctrines, and practices that defined Christianity in the early church and are the pillars of Christian theology today). These statements or creeds are inviolate — they are the foundations of Christianity and without them you may have something that resembles Christianity, but really isn’t Christianity. There are two statements of faith that define Christianity: the Apostles’ Creed and the Nicene Creed.
 • Pictures: They came, saw and made Zim richer (newsday.co.zw)
  The bumper crowd that converged at the NSS in Harare for all the three days was historic and about 1 568 candidates out of at least 74 000 in attendance, that Saturday, were baptized symbolizing their dedication to serving their Heavenly Father –Jehovah God. Attendance on the first day, on Friday was over 68 000 while the last day, on Sunday attendance totaled 82 409 people.

Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten:

Last year the Christadelphians and several Bible Students in Belgium had a lot of worries and tried to get more and better contact with different believers in the Low Countries. They wanted the different communities sharing ideas and working more together.

.

From all up the North (Riga) there was real sabotage which ignited also opposition from the United Kingdom and Australian bases, making the Belgian Christadelphians even more isolated.

We only now came acroos this interesting writing by Phillip J. Long which also looks at the writing of the apostle Paul which we also took as our guide in this difficult time of making church.

Often we as simple humans forget the role of the guiding or directing hand of the Most High in His time period. We so often want to hurry up things, not taking into account that it is perhaps not according to God His Plan or time scheme.

Often we worry too much about worldly matters, getting enough people at the meeting, being able to pay the bills, getting the publications ready in time, etc. instead of letting it come like it comes…

The difficulties we encounter today or nothing compared to the difficulties of the first followers of Christ. In our civilised industrialist democratic countries we are not imprisoned for our beliefs and do not have to worry to be executed for our faith, yet we are so often afraid about what others might think and how others react. We should learn more from the examples of the apostles, like Paul who rejoiced in his circumstances, modelling the kind of attitude not only he desires from the congregation, but which Christ would like to see as the ignition key for a trusting Christian congregation.

+

You may read also:

 1. A rebellious movement founded on a fake?
 2. Are you religious, spiritual, or do you belong to a religion, having a faith or interfaith
 3. Inculturation today calling for a different attitude
 4. Problems attracting and maintaining worshippers
 5. Others that hinder the message
 6. Vision blurred by cumulative burden of divisions
 7. Church has to grow through witness, not by proselytism
 8. Let us not forget it was God who chose us
 9. Faith because of the questions
 10. Fear of failure, and fear of the unknown
 11. Disciple of Christ counting lives and friends dear to them
 12. Aim High: Examples of Godly Characters to follow
 13. Follower of Jesus part of a cult or a Christian
 14. Being Christian, following Jesus Christ
 15. Parts of the body of Christ
 16. What part of the Body am I?
 17. The Church, Body of Christ and remnant Israel synonymous
 18. Being Missional
 19. Flowing out from a genuine spiritual “heart”
 20. Our openness to being approachable
 21. Words in the world
 22. Looking from different perspectives
 23. Belonging to or being judged by
 24. Jerusalem and a son’s kingdom
 25. Anti-church movements and Humanism
 26. Quibbling siblings united or allied children of an organisation or a church
 27. No reconciliation possible between CBM and Duncan Heaster from Carelinks
 28. Delay in publications because attack from outside
 29. A man from the North wanting to have control in Belgium
 30. Our openness to being approachable
 31. Let us not fret or worry about next season
 32. Fearing the right person
 33. God’s Time is Best
 34. Together tasting a great promise
 35. Change of name
 36. New Name a fact
 37. To whom do we want to be enslaved
 38. Are you being swept along by the world
 39. Encouraging one another
 40. A participation in the body of Christ
 41. Disciple of Christ counting lives and friends dear…
 42. Priority to form a loving brotherhood
 43. Not words of any organisation should bind you, but…
 44. Gods hope and our hope
 45. Fixing our attention

+++

 • Moving Through Time: Timeline of Religion (pcr.wpengine.com)
  Since the beginning of time, mankind has formed beliefs of the unexplainable and unknowable. Over thousands of years, these beliefs became traditional, customary, and institutionalized within regional societies. People continue to express an interest in spiritual matters from all corners around the world. Everybody has pondered the meaning of life, what happens after we die, what existed before us, and whether any other life exists in the universe. Mankind may never know concrete answers regarding the spiritual. In fact, humans may destroy the planet before we can discover the remaining life in unexplored regions. Nevertheless, we continue to seek spiritual enlightenment and a connection with our Creator.
 • Without the Spirit one is not lead and guided into all truth (reformedontheweb.wordpress.com)
  Since the imagination of man, like all the other faculties of his moral being, is permeated and vitiated by sin, the ideas it suggests, even when pondering the Divine oracles, are prone to be mistaken and corrupt. It is part of our sinful infirmity that we are unable of ourselves to interpret God’s Word aright; but it is part of the gracious office of the Holy Spirit to guide believers into the truth, thereby enabling them to apprehend the Scriptures. This is a distinct and special operation of the Spirit on the minds of God’s people, whereby He communicates spiritual wisdom and light unto them, and which is necessary unto their discerning aright the mind of God in His Word, and also their laying hold of the heavenly things found therein.
 • About us / Over ons/Belgian Church (muchadoaboutbiblicaltruths.wordpress.com)
  In the first century church, the ecclesia took place in people’s homes. It talks about the apostles and disciples going from house to house teaching and preaching the gospel of our Lord and Savior, Jesus Christ.
 • Not bounded by labels but liberated in Christ (christadelphians.wordpress.com)
  As followers of Christ we should have taken on new clothes and though we may have the same old physical brain, we should have been transformed in a new being. Every day again we should be working on our new construction and should we learn to think an entirely new way.
 • 5 Reasons to Join a Small Group – An Introduction (mycrosspointechurch.wordpress.com)
  In a matter of weeks, God had brought exponential growth the church.  What so astounding is that, even with that many people, there were no needs among the people (which was the reality by the end of Acts 2).

  How was it that the church met those needs?  How was it that there was such a unity in their midst.  The answer is tucked away for us, I believe, at the end of Acts 5.  Acts 5:42 reads, “And every day, in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching that the Christ is Jesus.”

 • Prayer for the Whole Church and Those in Authority (prayerfromtheheart.net)
  Give grace, O heavenly Father, to all ministers and all your humble servants, that they may all, by their lives and doctrine set forth Your true and lively Word, and rightly and duly administer Your holy Sacraments.
 • VATICAN – Pope: Conform to Christ and not this world, and follow His path (asianews.it)
  At the Sunday Angelus Pope Francis warns against becoming “worldly” and “tasteless salt”. “Watered down Christians” are like watered down wine, “you do not know whether it is wine or water”. Read the Gospel every day. Gospel, Eucharist, prayer help us to safeguard the newness of Jesus.
 • When The Sin Of Contention Comes (Bible tools commentary by John W. Ritenbaugh) (prophecynewsandviews.wordpress.com)
  A quarrel that could be easily settled if both parties were humble continues indefinitely when parties are arrogant. Why? Because pride plows the way for contempt for the others opinion. Pride inflames passion and wounds feelings. Because of competitiveness, also an aspect of pride, a person feels he has to fight back. And so the argument goes back and forth.
 • Let us not fret or worry about next season (belgianbiblestudents.wordpress.com)
  Last season we like the Belgian Christadelphians perhaps had set our hopes to much on human beings, hoping they would not be as partial to prohibit brothers and sisters in Christ to join hands and have meetings together.

  In the midst of our many activities our minds should have been on the eternal and the magical ways of the universe, trusting God He would be the One Who brings the Chosen ones unto Him.

Originally posted on Reading Acts:

While the following commands from Paul seem unrelated to the theme of unity, Frank Thielman argues they ought to be read in the context of persecution (Philippians, NIVAC, 217-9). While this is not an Empire-wide systematic persecution of believers, we have already seen several times in the letter than the church at Philippi was a small community of believers who are in many ways “different” from the Roman culture around them. The existence of a group of people who “have the mind of Christ” is enough to be suspicious, and suspicion easily gives way to gossip, wild accusations and pressure to conform. This sort of social pressure can be difficult to accept and a source of great fear for the church. Paul’s series of short exhortations in these verses are therefore designed to give comfort and encouragement to endure.

Alfred E. NewmanFirst, Paul encourages the church to set aside worry…

View original 667 more words

The first of September is in many countries the beginning of the new school year and the first of October the beginning of the new academic year.

That first day of a new year brings a lot of excitement and many questions with it. Every  “Beginning” brings expectations with it and brings an exciting experience. Some of those experiences bring over and over again, each year, new tensions or get us nerve system working strong. The adrenaline gets high.

Such a beginning of a “new year” gives us the opportunity to bring a brush-stroke over the previous year. We take the opportunity to make a new start again. We also dare to give free space to new ideas and projects which can stimulate us and others to continue with renewed energy.

The freshness of a new project or a new relationship sharpens our senses. When that novelty diminishes, though, it’s difficult to maintain the same level of excitement. so often when the year progresses people become less enthusiast or tired. They loose energy and are not so willing any more to spend energy in what they started earlier.

On the first of September many little toddlers face their first day in “the big world”. From then onwards their protected little world of the safe ‘home’ shall not be there always. They shall get to face the cruelty of the world, with others not liking them, or being jealous. By time they shall become confronted with infliction of physical or mental distress. Throughout its life the growing up person will have to find compromises between the claims of the narcissistic pole of his drives and the intensity of his love for the object. They shall have to proof themselves and to defend themselves, making sure they can stand straight  and endure all the hardships which shall come over them.

For many it will be looking afraid at the day, which according to the Hebrew mode, is conceived as a measure to be filled up. The apostles also once had taken refuge in their small safe house.

From the second day of unleavened bread they for fifty days had got very strange experiences which frightened them so much they had closed all doors and did not dare to come out and meet the people who laughed at the followers of the man which was impaled and could not bring any message in public any more because he had become part of the dead.

Christ his disciples were also in doubt and in expectancy.  In those days of expectancy they felt that they had to stick together, united in the thoughts of their master teacher Jeshua (Jesus Christ). A cycle of seven times seven days, from the time of the gathering of the sheaf of first-fruits, had past. At the day of the anniversary of the Law covenant at Sinai they suddenly where shaken.

The same eleven apostles who witnessed their master’s ascension were in the upper room complying with the injunction of Jeshua, waiting in an attitude of prayer and expectancy, and in readiness to begin their mission. Following the order to stay together and to come close to each other in prayer, they had enough time to think about all the things that happened in those three years of public preaching of Jeshua.

Пятидесятница. Около 1497. Собор Успения Богор...

The decent of the Holy Spirit (Photo credit: Wikipedia)

At that moment they did not know yet they where going to go through something very unique which would give them the nerve to get out of their enclosure. They would receive Power from above which was going to give them enough guts to dare to speak about unbelievable events.

For many a new year going into a new initiative demands a plan which shows great daring.

In Acts 2 we can find a process of fulfilment described.  As in the other writings of the Book of books we get an inside view of how God worked to gather a new community of believers to Himself. Pentecost and the arrival of the Holy Spirit signalled a new era and produced a new community, as both Jews and “devout men from every nation under heaven” converted to what would be later called the Christian faith (Acts 2:5).

“Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven.” (Acts 2:5 NIV)

Now, many centuries later, it’s easy for us to see Pentecost as the pivotal moment in the history of the Church — an unparalleled event that changed the world forever. It must have been incredible to see those young men  coming onto the street and having them speaking in so many tongues that all sorts of tourists and inhabitants could understand them.

There where Christ Jesus never brought so many to convert and to be baptised those shy disciples over-won their fear and got on the street to speak in the name of God, telling what for importance Jesus is for humankind. Three thousand people came to faith.

When we celebrate the holiday of Pentecost, however, we are remembering the firstfruits of the harvest — the coming of the Holy Spirit and the original community of believers under Jesus Christ. Firstfruits are only the start of a harvest; they hint at future abundance. Every year we can see how plants are coming up again and how the cereal crop comes nice brown to be reaped. The grain crop harvested brings again new seed for the next year. Every-time there has to be sown and harvested, over and over again. In schools and as a service in Christian churches in many countries the people have a harvest festival, a celebration of the annual harvest, but also a thanksgiving for the fruits they may receive and bear.

The harvest the Greek writings is speaking of is the continuing process of people who get inspired by the work of Christ and his disciples and follow the master teacher his commission. We as a community do hope we can bring the seeds in fertile ground and shall be able to fertilise it well, so that it can bear good fruits.

 

As the young children at school have to respond to the bell, giving the sign to enter the class. We also should enter the class of the disciples, following our teacher, the rabbi Jeshua. Fresh at the beginning of the year we should be eager to learn new things and be curious what we can find in all those Books. God has prepared the Knowledge for us. We can take it or leave it. It is our free choice. Nothing is pushed forward, but the call of Jesus sounds all over the earth and everywhere the gospel of the Good News should be preached.

Each person that calls himself or herself a Christian should every year again take up the good spirit to tell the world what happened with the impaled Nazarene and his followers, who gave an example for the world to follow.

The wonders that began at Pentecost should still be happening today. On that day when the Holy spirit came over the disciples the start was given to a new era. A new beginning could take place.  It were the first days of the church which had to come into being.
Today there are still many places on earth where such seeds should be planted. Belgium is no exception. It is a very difficult ground. Like there are many clay grounds in Brabant, hard to work on, we do have to work hard to get people coming to our ecclesiae (churches). In Belgium there are many ‘babies’ waiting to go to kindergarten or school, to find more knowledge. They only have to find ways in doing it, finding the right knowledge.

At the beginning of a new church year we should offer our services to God and should express our hope that our community shall be blessed by Him. That we may find strength to continue the important work and receive enough knowledge, given to us by God’s Power (the Holy Spirit). We ask God that we can have enough patience to continue to preach His Word and to plants seeds wherever He wants.

Each of us should open his or her mind and heart for the teachings of Jesus and should be eager to come like Christ. We all should do our best to put on the armour of Christ and to open our mouths, bringing the Good News to the world. Witnessing about the coming Kingdom of God we should allow God to work in us and to have Him renewing us. He is active and present in our lives, just as He was gathering His Church about 20 centuries ago.

We need a fresh perspective. The beginning of the new academic and church year may bring that. We need the motivation and the boldness of the apostles and followers of Christ Jesus of the first hour. We need to rekindle our original excitement when announcing that the kingdom of heaven is at hand, because He is at work, in us and around us.

To have a successful new year the ecclesia needs the Light of the Spirit. Without the Power of God we are nothing. Like the apostles received the comforter from above, we also do need Light coming over us to be able to preach and to reach people, to bring them closer to God.

Let us pray that the Holy Spirit may enlighten us and give the force to go out in the world, making people aware of what God is willing to give to His People and how He wants us to be His children. It is God Who needs to give us power to be able to contribute to the formation of His Church. We can only hope we may be a work-instrument with many others, being thankful that we can receive so many blessings already here on this earth, preparing ourselves and others for the Kingdom of God.

 

English: A Protestant Church altar decorated f...

A Protestant Church altar decorated for Pentecost with red burning candles and red banners and altar cloth depicting the fire and sound of blowing wind of the Holy Spirit. (Photo credit: Wikipedia)

 

+

Preceding article: An academic year ending, again a new year standing ready for us

++

Additional readings:

 1. First Century of Christianity
 2. Promise of Comforter
 3. Seven full weeks or seven completed Sabbaths and ascension of Jesus
 4. Nazarene Acts of the Apostles Chapter 1
 5. Hebraic Roots Bible Book of The Acts of the Apostles Chapter 1
 6. Hebraic Roots Bible Book of The Acts of the Apostles Chapter 2
 7. The Acts Of The Sent Ones Chapter 2
 8. The day of the festival of Pentecost
 9. Nazarene Acts of the Apostles Chapter 2 v1-13 Working Spirit
 10. Speaking in tongues
 11. Meaning of “speaking in tongues”
 12. Tongues a sign of authenticity or divine backing
 13. Coming to the end of the year
 14. A new year with hopes and challenges
 15. Passion and burn out of a teacher
 16. An academic year ending, again a new year standing ready for us
 17. Move forward, not standing still
 18. Proclaiming shalom, bringing good news of good things, announcing salvation
 19. Bringing Good News into the world

+++

 • undefined (spiritualconnectedness.wordpress.com)
  Each of you acquires opinions and beliefs about yourself during your upbringing. You absorb ideas and images from your parents, family, peers, school, etc. You begin to play certain roles without questioning them, and you soon develop something called a “personality”: a set of habits, behaviors, and thoughts. But at some time in the course of growing up, something else awakens in you. First, it is no more than a whisper; a memory that you cannot place; a knowing that you are more than what is just determined by the world outside yourself. There is something deeper, a layer that cannot be contained and understood by the human intellect. Herein lies your core, that which precedes and survives the earthly sphere – your soul.
 • Differences Between Pentecost and the Jewish Feast of Weeks (differencebetween.net)
  The children of Israel are also important on this occasion. In celebration of Pentecost, they are to bring two loaves of leavened bread to the temple. These loaves of leavened bread are used as wave offerings. They can only be eaten after the harvest ceremony is fully completed. The Jews also offer burnt animal offerings before the Lord. They can share and eat the meals with the poor people, and even the strangers.
 • Pentecost (rjowles.wordpress.com)
  The Apostles and disciples were praying together and the Holy Spirit came, sounding like a forceful wind and “tongues” of fire settled on them and they began to preach. Saint Peter began to preach a sermon and the multicultural and multi-ethnic crowd each heard him preaching in their own language. Of course, many have attempted to explain this.
  +
  If Saint Peter preached and everyone, regardless of language, understood what he was saying in their own language (either by the Holy Spirit speaking a special language through him that is like the “Master Key” language that everyone understands, or through the Holy Spirit interpreting what he was saying within their own hearts), then Pentecost is the undoing of the confusion of language at Babel. If you remember the story of the Tower of Babel, before that time everyone spoke the same language and after that time God confused the language so that different people started speaking different languages. Perhaps, what happened is that the Holy Spirit was active within the world and after the Tower of Babel incident, the Holy Spirit retreated from the world at large, occasionally moving through people but not the world itself, until after the Resurrection of Jesus Christ from the dead. I will leave it to you to decide for or against that idea as you see fit.
 • It’s Time to Celebrate! (tamimyer.wordpress.com)
  Pentecost is  a “firstfruits” celebration for us, too, meaning that we are offering to God our first and best–not our leftovers–both as an expression of gratitude for what He has given and also as a statement of confidence that He will provide again.
  +
  An interesting Jewish tradition on Pentecost is to read from Ezekiel 1, a passage which refers to a great windstorm and to fire. Perhaps these images were in the disciples’ thoughts as they then encountered for themselves the sound of a mighty wind and the sight of fire.
 • Call Sinners to Respond to the Gospel! (defendingcontending.com)
  A child of God could faithfully give the gospel, speak of God and His character, man and His desperate need, Christ and His sufficient atonement, repentance and faith in clear terms, but one element that evangelists seem to omit is the urgent call for sinners to respond to the gospel!
  +
  Often, in the Temple against the backdrop of the hypocritical, works-righteousness system of Judaism, Christ would teach how He came down from heaven as the living Bread, as the water of life, as the door to heaven, as the Shepherd for the sheep, as the Way, the Truth, and the Life, and he invited all to come to Him. If anyone is thirsty, let him come to me. He exemplified not only the clear and bold proclamation of gospel-truth, but he also modeled urgent and compassionate exhortations to respond to the gospel. We must do the same.
 • The Feast of Shavuot (Pentecost) (yehudafm.wordpress.com)
  The early summer harvest of Shavuot in Israel was a small harvest in comparison to the larger harvest that came in the autumn of each year. This has prophetic significance. Strange as it might seem to mainstream Christianity today, God is not trying to save the whole world right now. He has planned a far larger harvest of souls when Jesus returns. Those of us who are saved today are only part of the smaller harvest. When most people in this present evil age are traveling the broad road to destruction, we have been uniquely called to enter in by the narrow gate that leads to eternal life (Matthew 7:13-14) and make our calling and election sure (2 Peter 1:10).
 • Firstfruits? Can an Old Testament holiday apply to your life today? (lightenough.wordpress.com)
  The ancient Israelites had an annual cycle of feasts or holidays (also called festivals) that they kept throughout the year as appointed by God. Four of these were in the spring, and three in the autumn. These holidays were a sacred time to remember God’s provisions in the past, His work in the present, and the hope of future provision.
  +
  By offering God a portion of the first fruit to ripen, it was also seen as a pledge, or an earnest, for the full harvest that was yet to come. It anticipated the harvest that would be reaped in the following months, even though it had not yet been received.
 • “Ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit,” (tru3j0y.wordpress.com)
  At this present moment we have the first fruits of the Spirit. We have repentance, that gem of the first water; faith, that priceless pearl; hope, the heavenly emerald; and love, the glorious ruby. We are already made “new creatures in Christ Jesus,” by the effectual working of God the Holy Ghost. This is called the firstfruit because it comes first. As the wave-sheaf was the first of the harvest, so the spiritual life, and all the graces which adorn that life, are the first operations of the Spirit of God in our souls. The firstfruits were the pledge of the harvest.
 • In the Spirit — A Reflection for Pentecost (Gathering Voices) (bobcornwall.com)
  That was Jesus’ command to the gathered disciples on the day of his ascension. He had given them an assignment – go and be my witnesses to the ends of the earth. But to do this, they would need the baptism with the Spirit (Acts 1:1-11). This baptism with the Spirit would come on the day of Pentecost.
  +
  Pentecost offers us an excellent opportunity to consider the nature of our ministries and the way in which we are engaging the Spirit of God. Are we focused more on organizational principles learned from the secular world (not that we have nothing to learn) or are we rooting our ministry in the work of the Spirit?
 • Acts 2 – The Image of Pentecost (readingacts.wordpress.com)
  The imagery of Pentecost may be important. Pentecost is a pilgrim-holiday also known as the Feast of Weeks or Shavuot.
  +
  The point of the festival was “to declare God’s ownership of the land and his grace in bringing forth food. According to a tradition found in the book of Jubilees, Pentecost was the day on which Moses was given the Law (cf. Tob 2:1, 2 Mac 12:32). This tradition is based on the belief that the Israelites arrived at Sinai 50 days after the first Passover (Exod 19:1). Some scholars (Knox, Snaith) have made a connection between this tradition and the gift of the Holy Spirit (ie., Moses gave out the Law to Israel on this day, Jesus gives the Holy Spirit to the church). Fitzmyer thinks Luke was aware of the tradition since there are some indirect allusions to the giving of the Law in Acts 2, not the least of which is the image of fire descending (Exod 19:18).

Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten:

In the previous messages we have spoken about the problems several believers had to face when was tried to bring them together in unity.

In what way are we willing to be open to others and how much do we want to have our doors and our community open to other people, other groups?

How much can we share the love of Christ and be ready to others to welcome them with open arms?

How much are we willing to accept the other as our equal?

Let us all be willing to help each other to continue on the right path to the Kingdom of God, wanting to give people around the world a set of open ears and an open heart, that they might have someone that listens to them, prays with them, hopes, cries, laughs with them.

*

In this writing:

 • Think about the meaning of hospitality.
 • Opening your life to someone as you would to your best friend.
 • Sharing your life with that person, including triumphs, trials, and failings.
 • Nine virtues: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. =  fruits of the Spirit.
 • Hospitality is more about the heart.
 • God has shown so many examples of His love and impartiality.
 • Partiality is something we need to work on.
 • Show hospitality toward others

+

Preceding articles:

An academic year ending, again a new year standing ready for us

Our openness to being approachable

Let us not fret or worry about next season

+++

Originally posted on After Awe.:

My brothers, show no partiality as you hold the faith in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory. For if a man wearing a gold ring and fine clothing comes into your assembly, and a poor man in shabby clothing also comes in, and if you pay attention to the one who wears the fine clothing and say, “You sit here in a good place,” while you say to the poor man, “You stand over there,” or, “Sit down at my feet,” have you not then made distinctions among yourselves and become judges with evil thoughts? Listen, my beloved brothers, has not God chosen those who are poor in the world to be rich in faith and heirs of the kingdom, which he has promised to those who love him? But you have dishonored the poor man. Are not the rich the ones who oppress you, and the ones…

View original 625 more words

Tag Cloud

sowers seed

be careful 'how you hear'

Next Comes Africa

If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea; Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me - Psalm 139: 9,10

friarmusings

the musings of a Franciscan friar...

Equipping The Saints

And Jesus Came And Spoke To Them, Saying, "All Authority Has Been Given To Me In Heaven And Earth, Go Therefore And Make Disciples Of All The Nations, Baptizing Them In The Name Of The Father And Of The Son And Of The Holy Spirit, Teaching Them To Observe All Things That I Have Commanded You; And Lot I Am With You Always, Even To The End Of The Age." Amen (Mt 28:18-20)

THE ROCK OF ISRAEL CONGREGATION

Weekly Parsha From The Rabbi's Of Rock Of Israel Congregation In North Carolina

Minding The Truth

On God and the Christian Revelation

The Apologist

Faith Seeking Reason

biblicalexegete

A site for the study of the Biblical languages, exegesis, interpretation & application.

Upper Biblical Studies for All

Upper Biblical Criticism is to apply appropriate disciplines with systematic Study!

Pentesofia's Blog

Living Life Inspired by Jehovah

What does the bible teach

God's Kingdom Genesis 3:15

whatshotn

House of the Nazarene's Evangelism

lotharlorraine

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

How You Can Have a Happy Life

Bible Based teachings that can make you truly happy

Messianic613's Weblog

Torah Research Center

BLT

BLT -- Bible * Literature * Translation

Said to Myself

Some Irreverent, Relevant, and Revealing Torah

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 300 other followers

%d bloggers like this: