An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Pascha’

Belangrijkste weekend van het jaar 2016

Op de avond voordat hij stierf, kwam Jeshua samen met zijn discipelen en naaste vrienden in een bovenkamer om het Pascha maal te vieren. Zij herinnerde zich aan het grote verhaal van de bevrijding: hoe het volk van Israël uit de gebondenheid en slavernij bevrijd werd langs de profeet Mozes door Gods kracht. Ze herinnerden zich hoe het bloed van het lam de bovendorpel en de deurposten markeerde, zodat de Engel des Doods voorbij zou gaan aan die mensen als het verwoesting bracht naar het land van Egypte. Ze aten de ongezuurde broden, zich ervan bewust zijnde dat de Israëlieten in zo’n haast waren om uit Egypte te vertrekken, dat hun eigen brood nog niet was gerezen.

The Israelites Leaving Egypt

De Israeliten die het land Egypte verlaten na de Plaag der eerstelingen (Foto credit: Wikipedia)

Die avond van de 14e van Nisan is voor ons nog steeds zeer belangrijk. Wij horen één te herinneren hoe God het Joodse volk bevrijde en twee hoe God Jezus aan de wereld schonk om het andere soort mensen, niet-Joden, anders gelovigen of heidenen te bevrijden. Niet alleen had hij zijn volgelingen bijeengeroepen om de bevrijding van Gods uitverkoren volk, de Israëlieten te herinneren, maar nu was het ogenblik gekomen om hen te laten inzien dat hun rabbi de weg opende voor anderen dan joden.

Door zijn eigen voorbeeld liet de gezondene van God zien hoe zijn volgelingen zich moesten opstellen als dienaren voor God en anderen tot voorbeeld te worden om ook tot een volk van God uit te groeien. Net als Jezus mensen had opgeroepen om hem te volgen, moesten de apostelen dat nu ook komen te doen. Ook zij moesten zich zo nederig als Christus gaan gedragen.

Als teken van nederigheid waste Jezus de voeten van zijn discipelen. Het werk dat is gereserveerd voor bedienden deed Jezus en hij vroeg hen om hetzelfde te doen voor elkaar. Er is geen dubbelzinnigheid op dit moment, geen kans om te zeggen dat het slechts een symbool is. Christus laat zien wat ze moeten doen en vertelt hen om het te doen (Johannes 13: 1-15). Het pad dat leidt naar de vrijheid van zonde en dood wordt gekenmerkt door onze zorg voor onze broeders en zusters. Simpel gezegd, zijn onze levens bedoeld voor aan anderen aan te bieden – ons geven in dienst.

Op het einde, in het leven dat zo snel gaat en waar alles ijdelheid is (zoals Solomon schrijft in de lezing van vandaag – Prediker 1) draait alles rond “geven en ontvangen”. We hebben allemaal de genade van God ontvangen door de gezondene van God, die de zoon is van mensen en de zoon van God, die zijn leven gaf voor onze zonden.

Net als Jezus zich zelf aangeboden heeft als een lam van God, om zijn bloed als een wegwijzer te hebben om ons te bevrijden van de straf van de dood, moeten we ook ons leven aanbieden als we versterkt worden door de Messias en de levensgeest worden gegeven door het bloed van Christus, als deelgenoten in het Lichaam van Christus.

Dankzij het losgeld aanbod gebracht door Jezus zegent God ons met de gave van het leven en het geloof, zodat we op onze beurt mensen om ons heen op de hoogte kunnen brengen van het prachtige geschenk dat aan deze wereld gegeven is.

Zoals God gebood om de nacht van de eerstgeborenen van Israël hun bevrijding te herinneren vroeg ook Jezus zijn volgelingen om de dag, dat hij zijn lichaam en bloed voor de redding van de mensheid gaf, in herinnering te nemen.

Lang voordat de wet van het Mosaïsch verbond werd veranderd, voorzegde Jehovah door de profeet Jeremia, dat Hij zou maken met het volk van Israël “een nieuw verbond” zou krijgen.

31 „Zie! Er komen dagen”, is de uitspraak van Jehovah, „en ik zal stellig met het huis van I̱sraël+ en met het huis van Ju̱da+ een nieuw verbond* sluiten;*+ 32 niet een gelijk het verbond dat ik met hun voorvaders heb gesloten op de dag dat ik hen bij de hand vatte om hen uit het land Egy̱pte te leiden,+ ’welk verbond van mij zijzelf verbroken hebben,+ alhoewel* ikzelf hen als echtgenoot in eigendom+ had’,* is de uitspraak van Jehovah.” (Jeremia 31:32, 33)

Doorheen de geschiedenis hebben we gezien hoe God Zich een volk maakt. Voor een zeer lange tijd was het voor het volk van Israël dat er een convenant was waarop ze konden rekenen. Eén van de regelgevingen of eisen was om te herinneren hoe de uittocht uit Egypte mogelijk werd gemaakt. Dat de invoering van het bloed op de deurposten ook kon beschouwd worden als een handtekening van het kiezen voor God, die het mogelijk maakt om over geplaatst te worden zodat verdoemenis of vernietiging hen niet ten deel zou vallen. Na dat evenement was er nog steeds een behoefte van aanbiedingen van offers in de tempel of synagoge. Maar op de 14e Nisan sprak Jezus over een ander aanbod dat niet meer zou moeten worden herhaald en dat voldoende zou zijn voor alle tijden. Al zou dat aanbod niet wegnemen om nog de herdenking van de bevrijding te houden.

Jezus kwam om in te stellen en ‘s avonds bij het maal op Nisan 14, 33 G.T. sprak hij over de beker wijn en zei tegen zijn 11 trouwe apostelen:

„Deze beker betekent het nieuwe verbond+ krachtens mijn bloed,+ dat ten behoeve van U vergoten zal worden.*+(Lukas 22:20)

Mattheus verslaggeving van die avond getuigd over Jezus met betrekking tot de wijn:

“Dit betekent mijn ‘bloed van het verbond,’ dat moet worden gestort ten behoeve van een groot aantal voor vergeving van zonden.” (Mattheus 26:27, 28)

Jezus ‘vergoten bloed valideert het nieuwe verbond. Dat bloed maakt het ook mogelijk dat er vergeving van zonden is voor eens en voor altijd.

Een paar jaar later herinnerde de apostel Paulus de nieuwe volgelingen

16 Is niet de beker+ der zegening die wij zegenen, een deelhebben aan het bloed van de Christus? Is niet het brood dat wij breken,+ een deelhebben aan het lichaam van de Christus?+ 17 Omdat er één brood is, zijn wij, hoewel velen,+ één lichaam,*+ want wij hebben allen deel aan dat ene brood.+ (1 Corinthiërs 10: 16-17)

Op die bijzonder intieme avond nam rabbi Jeshua het brood en de wijn

26 Terwijl zij verder aten, nam Jezus een brood,+ en na de zegen te hebben uitgesproken, brak hij het+ en gaf het aan de discipelen en zei: „Neemt, eet. Dit betekent* mijn lichaam.”+ 27 Ook nam hij een beker,+ en na een dankgebed te hebben uitgesproken, gaf hij die aan hen, terwijl hij zei: „Drinkt allen hieruit;+ 28 want dit betekent+ mijn ’bloed+ van het verbond’,+ dat ten behoeve van velen vergoten zal worden+ tot vergeving van zonden.+ 29 Maar ik zeg U: Van nu af zal ik geenszins meer iets van dit product van de wijnstok drinken tot op die dag waarop ik het met U nieuw* zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.”+ (Mattheus 26:26-29)

19 Hij nam ook een brood,+ sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het aan hen, terwijl hij zei: „Dit betekent* mijn lichaam,+ dat ten behoeve van U gegeven zal worden.+ Blijft dit tot een gedachtenis aan mij doen.”+ 20 Evenzo ook de beker,+ nadat zij het avondmaal hadden gebruikt, terwijl hij zei: „Deze beker betekent het nieuwe verbond+ krachtens mijn bloed,+ dat ten behoeve van U vergoten zal worden.*+ (Lukas 22:19)

Merk op hoe Jezus zegt

blijf dit doen ter mijner herinnering

Stained glass window in the upper presbytery/s...

Loodglasraam in de boven presbyter/sacristie van de Basiliek van St. Louis Koning in Katowice Polen, XX Eeuw – Jezus als het Lam van God (Foto credit: Wikipedia)

Het bloed van het verbond, dat moet uitgestort worden ten behoeve van een groot aantal voor vergeving van zonden moet, net als het bloed van de lammeren voor de bevrijding van de Joden uit de Egyptische slavernij, worden bijgedragen aan de ongelovigen of heidense mensen die bereid zijn onder het bloed van Christus te komen, wit gewassen van de zonde. Maar ze moeten niet vergeten om samen te komen, meer dan één keer in een jaar, omdat Jezus vraagt om het vaak te doen en wanneer we het doen om het te doen ter herinnering aan hem.

23 Want ik heb van de Heer* ontvangen, wat ik ook aan U heb doorgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht+ waarin hij overgeleverd zou worden, een brood nam 24 en, na gedankt te hebben, het brak+ en zei: „Dit betekent* mijn lichaam,+ dat ten behoeve van U is. Blijft dit tot mijn gedachtenis doen.”+ 25 Evenzo deed hij ook met betrekking tot de beker,+ nadat hij het avondmaal had gebruikt, en hij zei: „Deze beker betekent het nieuwe verbond+ krachtens mijn bloed.+ Blijft dit, zo dikwijls als GIJ hem drinkt, tot mijn gedachtenis+ doen.” 26 Want zo dikwijls+ als GIJ dit brood eet en deze beker drinkt, blijft GIJ de dood+ des Heren verkondigen, totdat hij gekomen is.+ (1 Korinthiërs 11: 23-26)

Om die reden moeten we vandaag bij elkaar komen en de uittocht uit Egypte, uit de slavernij van de wereldse werk, maar ook de uittocht uit de slavernij van de zonde en de dood door Christus offerdaad, niet vergeten.

14 En deze dag moet U dienen ter gedachtenis, en GIJ moet hem vieren als een feest voor Jehovah* in al UW geslachten. Als een inzetting tot onbepaalde tijd dient GIJ hem te vieren. (Exodus 12:14)

+

English version: Most important weekend of the year 2016

++

Vindt over deze belangrijke dagen ook het volgende te lezen:

 1. Voorbereidingstijd tot een herinneringsmoment
 2. Fragiliteit en actie #14 Plagen van God
 3. 1 -15 Nisan
 4. 14 Nisan, de avond om Christus Zijn predikingswerk te herinneren
 5. De zoon van David en de eerste dag van het Feest van de ongezuurde broden
 6. Vrijdag 3 april 2015 een dag voor verenigde samenkomst ter herinnering
 7. Donderdag 9 April = 14 Nisan en Paasviering 11 April
 8. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 9. Jezus laatste avondmaal
 10. Dienaar van zijn Vader
 11. Rond het Paasmaal
 12. Een Feestmaal en doodsherinnering
 13. Eucharistische vieringen
 14. Een Messias om te Sterven
 15. Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus
 16. Pasen 2006
 17. Geen Wegvluchter
 18. Een Groots Geschenk om te herinneren
 19. Zeven sabbatten
 20. De zeven Feesten van God
 21. De Tora is niet medegekruisigd, maar mijn strafblad
 22. Kerst en wenslampions
 23. Een Konijn dat Paaseiren legt

+++

Hans Holbein- The Body of the Dead Christ in t...

Hans Holbein- Het lichaam van de dode Christus in het graf (Foto credit: Wikipedia)

Wij wensen iedereen een fijne herinneringsdag toe en een zalig Pascha

Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God

File:Pietro Lorenzetti - The Washing of the Feet - WGA13506.jpg

De Voetwassing door Christus – ca 1320, Lower Church, San Francesco, Assisi – Pietro Lorenzetti (1280–1348)

*

“35 En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij Hem en zeiden tot Hem: Meester, wij zouden willen dat U ons doet wat wij ook van U vragen. 36 Hij nu zei tot hen: Wat wilt u dat Ik u doe? 37 Zij nu zeiden tot Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, een aan uw rechterhand en een aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. 38 Jezus echter zei tot hen: U weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink, of met de doop worden gedoopt waarmee Ik word gedoopt? 39 Zij nu zeiden tot Hem: Wij kunnen het. Jezus nu zei tot hen: De drinkbeker die Ik drink, zult u drinken, en met de doop waarmee Ik word gedoopt, zult u worden gedoopt; 40 maar het zitten aan mijn rechterhand of aan mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, maar is voor hen wie het is bereid. 41 En toen de tien dit hoorden, begonnen zij het Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. 42 En Jezus riep hen bij Zich en zei tot hen: U weet, dat zij die beschouwd worden als oversten van de volken, over hen heersen en hun groten gezag over hen voeren. 43 Zo is het echter niet onder u; 44 maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienstknecht zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal slaaf van allen zijn. 45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen.” (Markus 10:35-45 TELOSNT)

“1  Maar wij die sterk zijn, behoren de zwakheden van de niet-sterken te dragen en niet onszelf te behagen. 2 Laat ieder van ons de naaste behagen ten goede, tot opbouwing. 3 Want ook Christus heeft Zichzelf niet behaagd, maar zoals geschreven staat: ‘De smaadheden van hen die U smaden, zijn op mij gevallen’. 4 Want alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven, opdat wij door de volharding en door de vertroosting van de Schriften de hoop hebben. 5  Moge nu de God van de volharding en de vertroosting u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, 6 opdat u eendrachtig, uit een mond, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. 7  Daarom neemt elkaar aan, zoals ook Christus u heeft aangenomen tot heerlijkheid van God. 8 Want ik zeg, dat Christus een dienstknecht van de besnijdenis geworden is terwille van de waarheid van God, om de beloften van de vaderen te bevestigen, 9 en opdat de volken God verheerlijken wegens de barmhartigheid, zoals geschreven staat: ‘Daarom zal ik U belijden onder de volken en uw naam lofzingen’.” (Romeinen 15:1-9 TELOSNT)

“8  Dienaars moeten eveneens eerbaar zijn, niet tweetongig, niet aan wijn verslaafd, niet op schandelijke winst uit, 9 de verborgenheid van het geloof vasthoudend in een rein geweten. 10 En laten dezen ook eerst beproefd worden, en als zij onstraffelijk zijn daarna dienen.” (1 Timotheüs 3:8-10 TELOSNT)

“1  Voor het feest van het pascha nu heeft Jezus, die wist dat zijn uur was gekomen dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader en die de zijnen die in de wereld waren, had liefgehad, hen liefgehad tot het einde. 2 En tijdens de maaltijd, toen de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem over te leveren, 3 stond Hij, terwijl Hij wist dat de Vader Hem alles in de handen had gegeven en dat Hij van God was uitgegaan en tot God heenging, van de maaltijd op 4 en legde zijn kleren af; en Hij nam een linnen doek en omgordde Zich. 5 Daarna goot Hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee Hij omgord was. 6 Hij kwam dan tot Simon Petrus; deze zei tot Hem: Heer, wast U mijn voeten? 7 Jezus antwoordde en zei tot hem: Wat Ik doe, weet jij nu niet, maar je zult het hierna begrijpen. 8 Petrus zei tot Hem: U zult mijn voeten geenszins wassen tot in eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Als Ik je niet was, heb je geen deel met Mij. 9 Simon Petrus zei tot Hem: Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd! 10 Jezus zei tot hem: Wie gebaad is, heeft alleen nodig zich de voeten te laten wassen, maar is geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. 11 Want Hij wist wie Hem zou overleveren; daarom zei Hij: U bent niet allen rein. 12 Toen Hij dan hun voeten gewassen en zijn kleren genomen had en weer aanlag, zei Hij tot hen: Begrijpt u wat Ik u heb gedaan? 13 U noemt Mij Meester en Heer, en u zegt het terecht, want Ik ben het. 14 Als dan Ik, de Heer en de Meester, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook u elkaars voeten te wassen; 15 want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u doet zoals Ik u heb gedaan. 16 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: een slaaf is niet groter dan zijn heer, en een gezant niet groter dan hij die hem heeft gezonden. 17 Als u deze dingen weet, gelukkig bent u als u ze doet. 18  Ik spreek niet van u allen; Ik weet wie Ik heb uitverkoren; maar de Schrift moet worden vervuld: ‘Hij die met Mij het brood eet, heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven’. 19 Nu al zeg Ik het u, voordat het gebeurt, opdat u, wanneer het gebeurt, zult geloven dat Ik het ben. 20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie ontvangt wie Ik ook zend, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij heeft gezonden.” (Johannes 13:1-20 TELOSNT)

“dan is er toch voor ons maar een God, de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem; en een Heer, Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn, en wij door Hem.” (1 Corinthiërs 8:6 TELOSNT)

“5 Want laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, 6 die in de gestalte van God zijnde het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een slaaf aannemend, de mensen gelijk wordend.” (Filippenzen 2:5-7 TELOSNT)

“3 ook niet als heersers over de erfgoederen, maar als zij die voorbeelden voor de kudde worden. 4 En wanneer de overste herder is verschenen, zult u de onverwelkelijke kroon van de heerlijkheid ontvangen. 5  Evenzo u jongeren, weest aan de oudsten onderdanig. En weest allen tegenover elkaar met nederigheid omgord; want ‘God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade’.” (1 Petrus 5:3-5 TELOSNT)

“Wie zegt dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als Hij gewandeld heeft.” (1 Johannes 2:6 TELOSNT)

*


+

Vindt ook om te lezen rond het Laatste Avondmaal:
In het Nederlands:
 1. De Gezalfde en de eerste dag van de feestperiode van Ongezuurde Broden
 2. Voorbereidingstijd tot een herinneringsmoment
 3. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 4. 1 -15 Nisan
 5. 14 Nisan, de avond om Christus Zijn predikingswerk te herinneren
 6. 14 Nisan een dag om te herinneren #1 Oorsprong
 7. 14 Nisan een dag om te herinneren #2 In Jezus tijd
 8. 14 Nisan een dag om te herinneren #3 Voor het Overgangsfeest
 9. 14 Nisan een dag om te herinneren #4 Een Gedood Lam
 10. 14 Nisan een dag om te herinneren #5 De te vieren dag
 11. Jezus Laatste Avondmaal
 12. Jezus aanbod op het laatste avondmaal
 13. Teken van het Verbond
 14. Jezus moest sterven
 15. Een Messias om te Sterven
 16. Lam van God #3c Christus stierf als onschuldig Lam NT teksten
 17. Een Groots Geschenk om te herinneren
 18. Een Feestmaal en doodsherinnering
 19. Geen Wegvluchter

+++

Related articles:
 • Jesus Christ, Bondservant (altruistico.wordpress.com)
  The disciples gathered around a table to celebrate Passover with Jesus. Had one of them been more thoughtful of the others—or if one possessed a spirit of servanthood—he would have done the very thing that Christ did. He would have taken water and a cloth, knelt before the other 12 men, one at a time, and washed their feet. Jesus came into the world as a servant (Matt. 20:28). He was willing to do whatever was necessary to move men’s hearts and bring them to a saving knowledge of God.
  As the lowest of household servants, the bondslave had the distasteful job of washing the feet of anyone who entered the home. And this is the very task that Christ voluntarily performed that evening, right before His trial and sufferings would begin. His act was a foreshadowing of the service He was about to render to His Father—as well as to the whole world—by dying on the cross for humanity’s sin.
 • How to be happy? (bryanvillarosa.wordpress.com)
  People who think highly of themselves are never happy. In short, proud people never have real happiness and joy. That joy is fake. That smile is just a mask. Before Christ washed his disciples’ feet, he set aside his garments. In the ancient times, garments define social status. It defines rank, position and profession. Jesus laid them aside. As a follower of Christ, you count your achievements as “dung.” You count everything as loss for Christ. You don’t glory in them. You don’t cling to your titles and take security in them. There is no other name that is exalted in your life, there is no other source of happiness in your heart than the name of your Savior.
  +
  Abundance is…  the cross, God’s great gift of love ~ Jesus, Jesus’ humble example and sacrifice, life in Christ.
 • Obedience – Gehorsam (ofradix.net)
  Gehorsam wird sehr oft verstanden im Zusammenhang mit dem Umstand dass einer Befehle gibt und die anderen gehorchen. Gehorsam hat eine grosse Bedeutung in hierarchischen Systemen, zum Beispiel der Armee, wo Gehorsam unbedingt ist und das Nicht-gehorchen strafbar; oder in der Kirche, wo Gehorsam eine besondere Tugend ist und zum Heil führt.
  +
  Ich will mich mit ihnen in Beziehung setzen, und nicht mich ihnen unter- oder überordnen. Wir sind alles Mitmenschen, oder Mitgeschöpfe. Genau so will ich aus meinem Glauben heraus mich mit dem Göttlichen in Beziehung setzen, dem Göttlichen begegnen, und das Göttliche, in all seinen Manifestationen, erleben.

+

Slavernij, Ongedesemd Brood en Feesten

Gisteren avond kwamen op verscheiden plaatsen in de wereld ernstige Bijbelonderzoekers samen om twee grote bevrijdingen te vieren.

Deze week heeft men de mogelijkheid om twee dagen vrij van het werk te nemen terwijl de werkgever deze toch moet betalen. Eigenaardig genoeg is de politieke partij die zogenaamd Katholiek is en het woord Christelijk in zijn benaming draagt de partij die er nogmaals op de proppen mee kwam om de Heilige dagen onder de loep te nemen om deze te verminderen als betaalde feestdagen. Pinkstermaandag komt voor hen op de eerste plaats om af te schaffen, alhoewel Marcus Ampe enkele jaren geleden al de economische ramp wees indien men daartoe zou overgaan lijkt dit voorstel terug in de running. Ook al mag dat Pinksterweekend voor meerdere geloofsgemeeschappen en voor humanistische en atheïstische groeperingen belangrijk zijn voor hun lentefeesten, congressen.

De Pesachviering en Paasfeest vallen gelukkig nog uit de boot van feesten die moeten wijken voor het economisch gewin. Belangrijk bij het Pesach of Pascha is dat het ook een feest ter herdenking is van de bevrijding uit de slavernij, dit terwijl Europa en met haar de hele commerciële wereld afstevent op een nieuwe vorm van slavernij.

Passover Seder table with an Esperanto Haggada...

Pesach seder tafel met een Esperanto Haggadah – Esperanto: Seder-tablo dum Pesaĥo kun Hagada en Esperanto (Photo credit: Wikipedia)

Hierom is het nog belangrijker om deze dagen Gods Woord onder ogen te nemen en er over na te denken hoe het spirituele veel belangrijker is dan het materiële.

Sommigen zullen zich afvragen waarom Joden en ernstige Bijbelonderzoekers nu al enkele dagen vroeger aan hun voorjaarsvakantie, de Chag Ha Aviv – Pascha, beginnen. Vele burgers kijken wel uit nar hun paasvakantie waar zij hun kinderen paaseieren laten rapen en klokken en konijntjes of paashazen overal ophangen. Maar dat heeft weinig te maken met een christelijke gebeurtenis, wel met het vieren van de godin van de vruchtbaarheid, Estra (vandaar Easter).

In de vorige hoofdstukken hopen wij er u van te overtuigen dat met 14 Nisan de inzet is gegeven tot de Chag HaMatzot, de vakantie van de ongezuurde broden, omdat het deeg van onze voorouders  geen tijd had om gezuurd te worden voor de Koning der koningen, de Allerhoogste Heilige. Het is een hoogdag ten teken van de gezegende God die zichzelf openbaarde aan hen die hun oor wensten te lenen en oog hadden voor de Schepper van hemel en aarde. Na de besprenkeling van de deurposten was de plaag die over de Egyptenaren kwam voor Gods volk als een zegen waarbij de eerstgeborenen werden gespaard en de vrije uittocht uit Egypte mogelijk werd. In de  Haggadah staat: “Ze gebakten Matzah-cakes van het deeg dat zij uit Egypte meenamen, want het was niet gezuurd, doordat zij waren verdreven uit Egypte en niet langer kon rijzen, en ze ook geen andere voorzieningen hadden bereid. “(DIY Haggadah)

In Timely Growth vertelt Rabbi Avi Katz Orlow hoe de Haggada neerschrijft dat toen de tijd kwam voor de Joden om eindelijk Egypte te verlaten,  ze geen mogelijkheid hadden om oponthoud te hebben. Volgens hem was deze laatste plaag over Egypte niet de eerste keer dat ze hoorden van hun nakende uittocht. Mozes kwam en verhaalde de slaven lang van te voren dat ze zouden vertrekken. Terwijl ze nog geen Ziplocs en Tupperware hadden om producten goed in te bewaren en voor de reis te pakken, konden ze volgens hem toch nog steeds  beter werk gemaakt hebben van de voorbereiding van deze zware reis die ze moesten gaan doen om naar het Beloofde land te trekken.

In zijn artikel bekijkt hij waarom zij niet betere voorbereidingen hadden getroffen zoals het voorzien van voldoende bagels voor de reis hebben voorbereid. Wij kunnen er misschien ook lessen uit trekken en nagaan of wij voldoende voorbereid zijn voor onze reis naar dat Beloofde Land, en het Koninkrijk van God.

Heb je je ooit afgevraagd waarom er zeven feesten werden gegeven aan de Israëlieten in het boek van Leviticus? Of waarom God dergelijke specifieke instructies zou geven over hoe die speciale dagen of gebeurtenissente vieren en te herdenken? Uiteraard had God daar een reden toe, anders zou Hij ze niet hebben laten optekenen in de Heilige Geschriften.

‘De feesten van de Heer, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden. “Levieten 23:2

Hier noemt God de feesten Zijn feesten. Zij zijn voor Hem persoonlijke feesten die Hem toebehoren. Niet alleen dat, maar hij gebruikt de woorden, “heilige samenkomsten,” om hen te beschrijven. Met andere woorden, dit zijn heilige vieringen met een doel en betekenis. Ze waren niet alleen gegeven aan of voor de Israëlieten in de tijden van de Thora, maar ook voor al de gelovigen van vandaag. God heeft zo van het Feest der Gezuurde broden gewag gemaakt dat het voor eeuwig moest zijn. Dat houdt in dat het nu nog steeds moet gevierd worden zoals het over enkele jaren zelfs eeuwen nog zal gevierd moeten worden. Het behoort tot dagen welke God uitgeroepen heeft om tot herinnering te nemen. Zij moeten er ons toe aanzetten om de gebeurde zaken in gedachtenis te nemen maar ook om ons te laten zien wat er zal geworden in de toekomst. Deze feesten waren niet enkel vooraf aangekondigd maar ze zijn ook een voorafschaduwing van de Zendeling van God die zou optreden als Verlosser en als Beoordelaar. Het zou voor ons een teken moeten zijn van de Christus Jezus zijn eerste en tweede komst.

Het is misschien neit slecht om ook even te kijken naar End Time Prophecies Hidden in the 7 Feasts of Israel waar Lyn Leahz en haar team van Vine of Life de zeven feesten onder de loep nemen: 1. Passover (Exodus 12:1-14, Leviticus 23:5); 2. Feast of Unleavened Bread(Leviticus 23:6-8, Deuteronomy 16:3-4, 8); 3.Feast of First Fruits – (Leviticus 23:9-14); 4. Festival of Weeks or Pentecost (Shavuot) – (Leviticus 23:15-21, Deut. 16:9-12); 5. Feast of Trumpets (Rosh Hashanah)(Leviticus 23:23-25, Numbers 29:1-6); 6. Day of Atonement (Yom Kippur)(Leviticus 16; Leviticus 23:26-32; Num. 29:7-11);  7. Feast of Tabernacles (Sukkot) or Festival of Booths)(Leviticus 23:33-36, 39-43, Deut. 16:13-17)

Lees hierover meer in: End Time Prophecies Hidden in the 7 Feasts of Israel en Timely Growth.

+

Vindt ook om te lezen:
In het Nederlands:
 1. De Gezalfde en de eerste dag van de feestperiode van Ongezuurde Broden
 2. Voorbereidingstijd tot een herinneringsmoment
 3. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 4. 1 -15 Nisan
 5. 14 Nisan, de avond om Christus Zijn predikingswerk te herinneren
 6. 14 Nisan een dag om te herinneren #1 Oorsprong
 7. 14 Nisan een dag om te herinneren #2 In Jezus tijd
 8. 14 Nisan een dag om te herinneren #3 Voor het Overgangsfeest
 9. 14 Nisan een dag om te herinneren #4 Een Gedood Lam
 10. 14 Nisan een dag om te herinneren #5 De te vieren dag
 11. Jezus Laatste Avondmaal
 12. Jezus aanbod op het laatste avondmaal
 13. Teken van het Verbond
 14. Jezus moest sterven
 15. Een Messias om te Sterven
 16. Lam van God #3c Christus stierf als onschuldig Lam NT teksten
 17. Een Groots Geschenk om te herinneren
 18. Een Feestmaal en doodsherinnering
 19. Geen Wegvluchter
In English:
 1. Is it wise to annul the Pentecostweekend
 2. 11 November, a day to remember #1 Until Industrialisation
 3. 11 November, a day to remember #2 From the Industrialisation
 4. Victims and Seekers of Peace
 5. 1 -15 Nisan
 6. Deliverance and establishement of a theocracy
 7. Day of remembrance coming near
 8. 14 Nisan a day to remember #1 Inception
 9. 14 Nisan a day to remember #2 Time of Jesus
 10. 14 Nisan a day to remember #3 Before the Passover-feast
 11. 14 Nisan a day to remember #4 A Lamb slain
 12. 14 Nisan a day to remember #5 The Day to celebrate
 13. Around the feast of Unleavened Bread
 14. High Holidays not only for Israel
 15. Observance of a day to Remember
 16. Festival of Freedom and persecutions
 • Let there be Spring (nailartaddictions.wordpress.com)
  De titel zegt het al hé. Ik ben toe aan lente. Maar als de lente niet naar ons komt, dan halen we de lente toch naar onze nagels… De lente kleur voor dit keer is, groen.
 • A Free Haggadah For Pessah To Download (sago.com)
  The Elder of Ziyon has a free English/Hebrew Passover Haggadah available for downloading here for those who need one.
 • Obama’ 2013 Passover message. Chag sameach. (blogs.suntimes.com)
  As we prepare for our fifth Seder in the White House, Michelle and I send our warmest wishes to all those celebrating Passover here in America, in the State of Israel, and around the world.Tonight, Jewish families will gather with family and friends to celebrate with songs, wine, and food. They will read from the Haggadah, and retell the story that makes this holiday so powerful.
  +
  Passover is a celebration of the freedom our ancestors dreamed of, fought for, and ultimately won. But even as we give thanks, we are called to look to the future. We are reminded that responsibility does not end when we reach the promised land, it only begins. As my family and I prepare to once again take part in this ancient and powerful tradition, I am hopeful that we can draw upon the best in ourselves to find the promise in the days that lie ahead, meet the challenges that will come, and continuing the hard work of repairing the world. Chag sameach. 
 • Pesach Limericks for Maggid (because I need a break from my kitchen right now) (rebeccaklempner.com)
  Many of us have memories of childhood seders. Even when the memories are fond ones (like these shared recently by Jessica Soffer on the Prosen People blog), we were often confused by the Maggid section of the Haggadah. I’ve pried myself from the kitchen to share some wacky Passover poetry to read a the seder during Maggid, hoping it’ll help.
 • A Very Obama Passover (jewishpress.com)
  Obama Passover 2013 1
  Photo Credit: Whitehouse.gov

  Ever since his first campaign for President, President Obama has been running a Passover Seder, in which he celebrates the holiday of the Israel’s freedom, along with staff members and their families.

   

Le fils de David et le premier jour des pains sans levain

*

“13  Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples : qui suis-je aux dires des hommes, moi le fils de l’homme ? 14 ils répondirent : les uns disent que tu es Jean-Baptiste ; les autres, Elie ; les autres, Jérémie, ou l’un des prophètes. 15 et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? 16 Simon pierre répondit : tu es le Christ, le fils du dieu vivant. 17 Jésus, reprenant la parole, lui dit : tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon père qui est dans les cieux. 18 et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 19 je te donnerai les clés du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. 20 alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu’il était le Christ. 21  dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu’il fallait qu’il aille à Jérusalem, qu’il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu’il soit mis à mort, et qu’il ressuscite le troisième jour.” (Matthieu 16:13-21 NEG)

“17  pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les douze disciples, et il leur dit en chemin : 18 voici, nous montons à Jérusalem, et le fils de l’homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. ils le condamneront à mort, 19 et ils le livreront aux païens, pour qu’ils se moquent de lui, le battent de verges, et le crucifient ; et le troisième jour il ressuscitera.” (Matthieu 20:17-19 NEG)

“1  lorsqu’ils approchèrent de Jérusalem, et qu’ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des oliviers, Jésus envoya deux disciples, 2 en leur disant : allez au village qui est devant vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, et un ânon avec elle ; détachez-les, et amenez-les-moi. 3 si, quelqu’un vous dit quelque chose, vous répondrez : le seigneur en a besoin. et à l’instant il les laissera aller. 4 or, ceci arriva afin que s’accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète : 5 dites à la fille de Sion : voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d’une ânesse. 6 les disciples allèrent, et firent ce que Jésus leur avait ordonné. 7 ils amenèrent l’ânesse et l’ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus. 8 la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin ; d’autres coupèrent des branches d’arbres, et en jonchèrent la route. 9 ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna au fils de David ! béni soit celui qui vient au nom du seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts ! 10 lorsqu’il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l’on disait : qui est celui-ci ? 11 la foule répondait : C’est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée.” (Matthieu 21:1-11 NEG)

“1  lorsque Jésus eut achevé tous ces discours, il dit à ses disciples : 2 vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours, et que le fils de l’homme sera livré pour être crucifié. 3 alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe ; 4 et ils délibérèrent sur les moyens d’arrêter Jésus par ruse, et de le faire mourir. 5 mais ils dirent : que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu’il n’y ait pas de tumulte parmi le peuple.” (Matthieu 26:1-5 NEG)

“17  le premier jour des pains sans levain, les disciples s’adressèrent à Jésus, pour lui dire : où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? 18 il répondit : allez à la ville chez un tel, et vous lui direz : le maître dit : mon temps est proche ; je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. 19 les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. 20 le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. 21 pendant qu’ils mangeaient, il dit : je vous le dis en vérité, l’un de vous me livrera. 22 ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire : est-ce moi, seigneur ? 23 il répondit : celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c’est celui qui me livrera. 24 le fils de l’homme s’en va, selon ce qui est écrit de lui. mais malheur à l’homme par qui le fils de l’homme est livré ! mieux vaudrait pour cet homme qu’il ne soit pas né. 25 Judas, qui le livrait, prit la parole et dit : est-ce moi, Rabbi ? Jésus lui répondit : tu l’as dit. 26  pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant : prenez, mangez, ceci est mon corps. 27 il prit ensuite une coupe ; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant : buvez-en tous ; 28 car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. 29 je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où j’en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon père. 30 après voir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des oliviers. 31  alors Jésus leur dit : je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute ; car il est écrit : je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. 32 mais, après que je serai ressuscité, je vous précèderai en Galilée. 33 pierre, prenant la parole, lui dit : même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. 34 Jésus lui dit : je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. 35 pierre lui répondit : même s’il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. et tous les disciples dirent la même chose. 36  là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples : Asseyez-vous ici, pendant que je m’éloignerai pour prier.” (Matthieu 26:17-36 NEG)

“20 donc lorsque vous vous réunissez, ce n’est pas pour manger le repas du seigneur ; 21 car, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l’un a faim, tandis que l’autre est ivre. 22 N’avez-vous pas des maisons pour y manger et boire ? ou méprisez-vous l’Eglise de dieu, et faites-vous honte à ceux qui n’ont rien ? que vous dirai-je ? vous louerai-je ? en cela je ne vous loue point. 23  car j’ai reçu du seigneur ce que je vous ai enseigné ; c’est que le seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, 24 et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : ceci est mon corps, qui est rompu pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. 25 de même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 26 car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 27 C’est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du seigneur. 28 que chacun donc s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange du pain et boive de la coupe ; 29 car celui qui mange et boit sans discerner le corps du seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. 30 C’est pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup d’infirmes et de malades, et qu’un grand nombre sont morts. 31 si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 32 mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 33 ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. 34 si quelqu’un a faim, qu’il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. je réglerai les autres choses quand je serai arrivé.” (1 Corinthiens 11:20-34 NEG)

*

File:Colmar StMartin 12.JPG

Sainte-Cène – Alsace, Haut-Rhin, Colmar, Eglise gothique Saint-Martin, Sculpture en bois

+

English version: The Anointed One and the first day of No Fermentation

+

 

14 Nisan a day to remember #5 The Day to celebrate

God’s Passover is to be held on the fourteenth day of the first month

The Bible tells us that Passover is always on Nisan 14. Numbers 28:16-17 says: “In the first month on the 14th day of the month is Adonai’s Pesach (Passover). On the 15th day of the month is to be a feast.” The Scriptures verify this several times. On the 14th, as Jehovah instructed, His people were to slaughter the lamb toward twilight/dusk toward the evening and eat it “that same night” – because the 15th was to be a feast.

English: The Jews' Passover, by James Tissot (...

The Jews’ Passover, by James Tissot (1836–1902) (Photo credit: Wikipedia)

So on the night when the 14th Nisan begins we as believers come together to commemorate the last moments of the life of Jesus Christ. The days afterwards we can gather with family and friends and celebrate the liberation of God’s people. When it is still day light it would be still the 14th of Nisan but as soon the sun goes under the 15th of Nisan begins and the evening meal can be taken full of joy, because the people who could leave Egypt was the way to the Land of God for the Jews. And the death of Christ was the liberation of all people so that everybody could receive the opportunity to come closer to God and would be able to enter the Kingdom of God.

We should always remember that Jesus himself said to the apostles, “I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer;” (Luke 22:15 NAS) Jeshua died on the first evening of Passover, and Passover seders are to be held on the evening (sunset) of Nisan 14th, for the 15th (which starts immediately after sunset) is to be a feast (Numbers 28:16-17).

As such we are happy to invite everybody to gather with those who believe in Christ his death and resurrection for becoming our mediator between God and man and would like to find them in prayer and worship on 14 Nisan at the memorial table.

“”For the LORD will pass through to smite the Egyptians; and when He sees the blood on the lintel and on the two doorposts, the LORD will pass over the door and will not allow the destroyer to come in to your houses to smite [you.]” (Exodus 12:23 NAS)

“”You shall observe the Feast of Unleavened Bread; for seven days you are to eat unleavened bread, as I commanded you, at the appointed time in the month Abib, for in it you came out of Egypt. And none shall appear before Me empty-handed.” (Exodus 23:15 NAS)

“”You shall observe the Feast of Unleavened Bread. For seven days you are to eat unleavened bread, as I commanded you, at the appointed time in the month of Abib, for in the month of Abib you came out of Egypt.” (Exodus 34:18 NAS)

“3  “You shall not eat leavened bread with it; seven days you shall eat with it unleavened bread, the bread of affliction (for you came out of the land of Egypt in haste), in order that you may remember all the days of your life the day when you came out of the land of Egypt. 4  “For seven days no leaven shall be seen with you in all your territory, and none of the flesh which you sacrifice on the evening of the first day shall remain overnight until morning. 5  “You are not allowed to sacrifice the Passover in any of your towns which the LORD your God is giving you; 6  but at the place where the LORD your God chooses to establish His name, you shall sacrifice the Passover in the evening at sunset, at the time that you came out of Egypt. 7  “And you shall cook and eat it in the place which the LORD your God chooses. And in the morning you are to return to your tents. 8  “Six days you shall eat unleavened bread, and on the seventh day there shall be a solemn assembly to the LORD your God; you shall do no work on it.” (Deuteronomy 16:3-8 NAS)

2013 Confusion or controversy

This year there were many controversies on which day to hold the Memorial Meal. We take the gospel of John in consideration where is spoken of the 14th of Nisan as “the preparation of the Passover.” The next morning, after the final supper Jeshua had with his disciples, after the Jews had apprehended Jeshua and interrogated him, early that morning, they led him to the hall of judgement be judged by Pontius Pilate, Roman governor. The Jews themselves, however, would not go into the Roman judgement hall, “lest they should be defiled; but that they might eat the Passover” (John 18:28). Clearly Passover had not yet come. So for sure the 14 Nisan or our Memorial Meal service would have to take place one evening before the night the Jews would take their Pesach seder.

According to certain Jewish groups Erev Pesach (‘Eve of Passover’) – First Seder would be on Monday March 25, 14 Nissan, 5773.
The Torah (Exodus 12:15, as per Talmud, Pesachim 5a) sets midday of Nissan 14—for 2013 on Monday March 25th –as the deadline for the destruction and/or removal of all leavened foods (“chametz”) from their possession in preparation for the festival of Passover, which begins that evening at nightfall. In practice, Torah law mandates that we desist from eating chametz two hours before midday, and that no leaven remain in our possession an hour before midday. These are not clock hours but “proportional hours”, defined by Jewish law as a 12th part of the time between sunrise and sunset.
When the Holy Temple stood in Jerusalem, the Passover offering was brought there on the afternoon of Nissan 14 which would mean on the afternoon Tuesday 26. That day it is commemorated by the Jews their recitation of the “Order of the Passover Offering” in the afternoon of Tuesday 26 March, by the “shankbone” placed on the seder plate this evening, and the afikoman — a portion of matzah eaten in its stead at the end of the seder meal.

The Jewish calendar date begins at sundown of the night beforehand. Thus all holiday observances begin at sundown on the secular dates listed, with the following day being the first full day of the holiday. (Thus, the first Passover seder is held on the evening of the first date listed.) Jewish calendar dates conclude at nightfall.

The first two days of Passover (from sundown of the first date listed, until nightfall two days later) are full-fledged, no-work-allowed holiday days. The subsequent four days are Chol Hamoed, when work is allowed, albeit with restrictions. Chol Hamoed is followed by another two full holiday days.

According Chabad the holiday of Pesach, or Passover, falling on the Hebrew calendar dates of Nissan 15-22.

Here are coinciding secular dates for the upcoming years:

2013:   March 25-April 2

First Seder – Night of Monday, March 25, 2013
First Day – Tuesday March 26, 2013
Second Seder – Night of Tuesday March 26, 2013
Second Day – Wednesday, March 27, 2013
Seventh Day – Monday, April 1, 2013
Eighth Day – Tuesday, April 2, 2013

2014:   April 14-22

2015:   April 3-11

2016:   April 22-30

2017:   April 10-18

According to The Premier Kosher Information Source on the Internet Passover begins with the first Seder on the eve of the 15th day of Nisan, corresponding (according to them) to Monday evening, March 25, 2013, and ends outside of Israel at the conclusion of the 22nd day of Nisan, corresponding to Tuesday evening, April 2, 2013.

English: Festive Seder table with wine, matza ...

Festive Seder table with wine, matza and Seder plate. (Photo credit: Wikipedia)

According to us we have to take in account the difference of timing of the East (Jerusalem), Europe and the United States (even there the East and West coast).

For 2013 we had New Moon on March the 11th and Full Moon on March 27, so 14 Nisan should be on the evening of 26 March this year.

Therefore we kindly invite you to join us on Tuesday night for the Memorial of Jesus’ death, the Pesach or Lamb of God. On that evening we shall meet to commemorate the greatest man on earth and we shall examine what makes Jesus—and his sacrifice—so vitally important.

+

Preceding articles: 14 Nisan a day to remember #4 A Lamb slain

14 Nisan a day to remember #3 Before the Passover-feast

14 Nisan a day to remember #2 Time of Jesus

14 Nisan a day to remember #1 Inception

Dutch version / Nederlandse versie: 14 Nisan een dag om te herinneren #5 De te vieren dag

++

Please do find also other related articles:
Articles on 14 Nisan and Pesach/Pascha:
 1. 1 -15 Nisan
 2. Day of remembrance coming near
 3. Around the feast of Unleavened Bread
 4. Pesach
 5. Korban Pesach
 6. Seven days of Passover
 7. Day of remembrance coming near
 8. Observance of a day to Remember
 9. Jesus memorial
 10. Bread and Wine
 11. Deliverance and establishement of a theocracy
 12. High Holidays not only for Israel
 13. Festival of Freedom and persecutions
About Jesus his death:
 1. About a man who changed history of humankind
 2. How is it that Christ pleased God so perfectly?
 3. God showing how far He is willing to go to save His children
 4. Grace and beloved by God
 5. The meek one riding on an ass
 6. Why did Jesus have to die on the cross?
 7. A new exodus and offering of a Lamb
 8. Ransom for all
 9. Swedish theologian finds historical proof Jesus did not die on a cross
 10. Impaled until death overtook him
 11. The day Jesus died
 12. Jesus three days in hell
 13. The redemption of man by Christ Jesus
 14. The one who makes us well and gives life
About Easter:
 1. Peter Cottontail and a Bunny laying Eastereggs
 2. Altered to fit a Trinity
 3. Jesus is risen
 4. Risen With Him
 5. Christ has indeed been raised from the dead
 6. A season of gifts
 7. Wishing lanterns and Christmas

+++

 • How long was Jesus in the grave? (wnd.com)
  For centuries, Christians have observed the crucifixion of Jesus as being on Friday afternoon and the resurrection at dawn the following Sunday. This is only a period of about  40 hours and certainly does not fit Jesus’ prediction of three days and three nights?
  For as Jonah was three days and three nights in the belly of a whale, so the Son of Man will be three days and three nights in the heart of the earth,”  Matthew 12:40. The problem is neither with Jesus’ prediction nor with the Bible. The problem is with our tradition that misses a very important fact of the events of that week in Jesus’ ministry. The Bible tells us that Jesus was crucified on the Day of Preparation for the Passover Sabbath (Mark 15:42, Luke 23:54, John 19:14, 31). The Hebrew calendar begins each day at the evening twilight of the previous day. For example, the Jewish Friday begins at what would be the beginning of Thursday evening on our calendars. The Day of Preparation for Passover was always the 14th of the Hebrew month Abib (also known as Nisan). Passover began that evening, the 15th.
 • Preparations for the Passover Meal – Luke 22: 7-13 (shalommysticwind.wordpress.com)
  The synoptic want to emphasize the Passover significance of the Last Supper and therefore they date it to the night of 14th or 15th of Nisan when the Jews celebrate their Passover Meal. Here the Last Supper is presented as Jesus’ own Passover, the new Passover Meal of his own body and blood. In gospel of John, however, the death of Jesus is connected with the Passover and not the Last Supper. Jesus the Lamb of God is sacrificed on the Cross at a time when the Passover lambs are slaughtered in preparation for the Passover Meal.
 • Passover and the Feast of First Fruits (thebereanstand.wordpress.com)
  At the end of this month Christians around the world will be celebrating the resurrection of Jesus Christ. In the week before Jews will be observing the Passover. What most Christians do not know is that these two “Holy-days” are related to each other. The story of the preparations for the Passover Meal is itself introductory to the account of the Last Supper in Luke 22: 14-23.
  +
  The parallel passages in Matthew 26: 17-19 and Mark 14: 12-16 also present Jesus’ meal with his disciples as a Passover Meal held on the 14th or 15th night of Nisan. The same night Jesus was arrested and the following day, namely, on 15th of Nisan he was crucified. It is also interesting to note that the three synoptic evangelists explicitly mention that day as the day of preparation, that is, the day before a Sabbath (cf. Mk 15: 42; Mt 27: 62; Lk 23; 54-56). The fourth evangelist (John) is also in agreement with the synoptic on this point.
 • Our Passover Lamb (eternalchrist.wordpress.com)
  What does it mean that Christ is the fulfillment of the Law and prophets?One of the ways we can see this is by examining the Feasts ofIsrael. YHWH established appointed times that the nation of Israel wouldmeet with Him in worship and thanksgiving. There were three feasts in the Spring (Passover, Unleavened Bread and First Fruits); one in the Summer (Pentecost); and three in the Fall (Trumpets, Atonement and Tabernacle).
  Jesus Christ is the fulfillment of these feasts, or appointed times.
 • Faith Without Obidience (ioan17.wordpress.com)
   Special care was to be taken of this lamb until the 14th of the month, the Passover, when the lamb would be slaughtered at twilight.  On the original Passover, the blood of the  lamb was smeared on the doorposts of every Hebrew home to distinguish them from the Egyptians and to protect them from the destroyer.
 • Happy Passover 2013 (/aksyrin.wordpress.com)
  Much of the symbolism of Jesus’ last Passover week is lost to us because we are unaware of the customs of the time.
  +
  The day Jesus was crucified was the day of the Passover celebration and the day that the Passover lamb was to be sacrificed. For the previous 1,200 years, the priest would blow the shophar (ram’s horn) at 3:00 p.m. – the moment the lamb was sacrificed, and all the people would pause to contemplate the sacrifice for sins on behalf of the people of Israel.At 3:00, when Jesus was being crucified, He said, “It is finished” – at the moment that the Passover lamb was sacrificed and the shophar was blown from the Temple. The sacrifice of the lamb of God was fulfilled at the hour that the symbolic animal sacrifice usually took place. At the same time, the veil of the Temple (a three-inch thick, several  story high cloth that demarked the Holy of Holies) tore from top to bottom – representing a removal of the separation between God and man. Fifty days later, on the  anniversary of the giving of the law (Pentecost), God left the earthly temple to inhabit those who call on the name of Jesus through His Holy Spirit.
 • The Lamb of God (calvinistview.com)
  One source tells us that around the time of Christ, 256,000 lambs were slain in Jerusalem for just one Passover. According to ancient Jewish law, there were ten people required for every one lamb. So that puts the population in Jerusalem for Passover at roughly 2.5 million people plus!
 • The Passover Lamb has Gone Missing (waynehilsden.com)
  After sunset we join Jews around the world in a “seder” meal.
  +
  The lamb has gone missing. Yet the lamb of God was essential to Israel‘s redemption. As followers of Yeshua (Jesus) the Messiah we behold with the Jewish prophet John “the Lamb of God who takes away the sin of the world” (John 1:29).  And we celebrate Passover knowing that Jesus is the reason for the season. In the words of Rabbi Saul/Paul, “For indeed Messiah, our Passover, was sacrificed for us.” (1 Corinthians 5:7)

Tag Cloud

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

%d bloggers like this: