An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Christadelphians’

Vliegend spaghettimonster en Gelijke behandeling voor elke overtuiging

N-VA-voorzitter De Wever reageerde laconiek op de terug opgelaaide discussie rond de hoofddoeken

 “Ik sluit me aan bij de leer van het vliegend spaghettimonster en stuur mijn kinderen naar school met een vergiet op hun hoofd. Gelijke behandeling voor elke overtuiging”, zo liet hij weten via Twitter.

Een devoot lijkende Bart De Wever. Is hij een geb dje aan het doen naar zijn Spagettiemonster?

Hij en zijn partijgenote Darya Safai sturen juist op ongelijkheid en op beperking van vrijheid van godsdienst. Hun trawanten en gelijkgezinden in Nederland beweren wel dat onze democratie valse democratieën zijn geworden, maar zij hebben er mee aan opgebouwd om de mensen in hun vrijheden te beperken. Zij zijn ook de oorzaak dat bepaalde politiek partijen ondemocratische maatregelen troffen en zelfs cordon sanitaires oprichtten, wat helemaal ondemocratisch is. Ondertussen vinden wij een opkomende groep van populistische en dictatoriale politiekers die meer en meer kiezers rond hun vingers kunnen wikkelen met allerlei valse stellingen en bangmakerij.

Bangmakerij is één van de hoofdpunten waarop uiterst rechts blijkt te drijven. Ze stellen de islamieten als een onmeedogenloos verschrikkelijk onoverwinnelijk dodend monster voor. Zij beweren dat die Islamieten de heersers over de wereld zullen worden maar vergeten hierbij na te denken hoe het zou komen dat die Islamieten dan iedereen tot dat Islamietisch geloof zouden doen krijgen. Zij beweren wel dat dit met geweld zal gebeuren. Maar de kruisvaarders hebben met hun verschrikkelijke terreurdaden en verkrachtingen bewezen dat de pogingen van de moordende Katholieken van de inquisitie en daarna, alsook de protestanten in Duitsland, dat verplichte bekering niets opleveren. In Duitsland kan men zo steden vinden waar de bevolking zelfs tot vijf keer van geloof is veranderd wegens de onderdrukking opgebracht door de aanvallende en bedreigende overheersers. Bekering door geweld levert uiteindelijk niets op.

Trouwens moet men vragen stellen over het geloof van diegenen die als de wind omkeren van geloof. Men kan enkel tot een verschuiving van een voorgaand geloof komen als er in dat voorgaande geloof onvoldoende geloof was. Daarom zouden de rechtsen die zo bang zijn dat iedereen Moslim zou worden er beter aan doen het Christelijk geloof te prediken waar zij zo van beweren daartoe te behoren. Maar doordat zij duidelijk laten zien dat zij het Christelijk geloof niet in hun hart dragen gaan zij niemand tot dat Christelijk geloof kunnen bekeren. Integendeel zien wij nu dat hun daden en de pedofiele daden van de priesters en zelfs bisschoppen, juist meer mensen doen afstappen van het katholicisme. Hun hele negatieve houding en het over één kam scheren van een geloofsgroep doet mensen inzien hoe bedriegelijk die zogenaamde christenen wel zijn. Vooral als ze de geloofsleer van de Katholieken vergelijken met wat er in de bijbel staat komen velen er op uit dat zij voor jaren bedrogen zijn. Het in de luren leggen door die Katholieke Kerk heeft nu geen windeieren gelegd, maar rotte vis, die hen doet wegvluchten naar een geloof dat over één Ware God spreekt. Spijtig genoeg nemen die wegvluchters van het Christendom niet de moeite om de Christenheid te vinden en te komen in te zien dat er in de Christenheid genoeg denominaties zijn die wel Die Ene Ware God aanbidden en zich niet houden aan valse menselijke leerstellingen.

Velen vergeten duidelijk hoe Constantijn de Grote er zelfs slaagde om een grote groep ‘gelovigen’ tot de valse Drie-eenheidsleer te krijgen en hoe die trinitarische christenen verkracht, gemoord en geplunderd hebben alsook de mensen onderdrukt hebben met allerlei valse leerstellingen om hun Katholiek geloof te verspreiden. Vele van de schreeuwers die beweren christenen vredelievende godsvruchtige gelovigen te zijn, vergeten al dat kwaad aangericht door geloofsgenoten en zijn denkelijk ook niet op de hoogte van wat de kruisvaarders hebben aangericht alsook wat de inquisitie voor kwaads heeft aangericht.

Christenen horen volgelingen van Christus te zijn (vandaar de naam) maar de meerderheid van de christen noemenden volgen helemaal niet de leer van Jezus Christus en aanbidden zelfs niet de God van Christus maar hebben Jezus Christus als hun god genomen. daar is het overgrote probleem een ook de sleutel tot de angst van velen. Omdat hun geloof niet degelijk gestoeld is op Schriftuurkennis en niet voldoende onderbouwt is, is hun geloof ook zeer wankel, als men echt wel kan zeggen dat ze gelovig zijn. Velen beweren Christen te zijn maar geloven niet echt in God en kennen zelfs de Naam van God niet. Wel kijken ze uit naar al de heidense feesten zoals Halloween, Kerstmis en Pasen en eerste communie en plechtige communie, terwijl zij hun geloof niet echt beleven en weinig of niet naar de kerk gaan.

Velen vergeten dat het Mohammedanisme zulk een opstoot mag beleven doordat er juist zo veel ongoddelijkheid of secularisme heerst.

Indien al die mensen die zich christen noemen werkelijk de bijbel zouden lezen en volgen zou er helemaal geen reden hoeven te zijn voor hen om bang te zijn voor de Moslims want dan zouden zij de enige Ware God gemeen hebben en zouden zij kunnen aantonen dat Jezus de weg naar God is om alzo de Moslims naar het christelijk geloof te brengen.

Jan Blommaert in zijn artikel over Karl Popper en de “paradox van de tolerantie” merkt op dat

Omwille van het tolerante karakter van de democratie, zo klinkt het, moeten bepaalde strekkingen en interpretaties van de Islam verboden worden, moeten de volgelingen ervan als gevaarlijk (of “criminogeen“) worden beschouwd, mag men de organisaties die deze leer zouden aanhangen aan grondige veiligheidsinspecties en constante surveillantie onderwerpen, mag men individuen die men tot die strekking rekent de toegang tot het land ontzeggen of ontnemen, mag men hun elementaire burgerlijke vrijheden afnemen, en mag men uitzonderingswetten en -maatregelen nemen om dit gevaar een halt toe te roepen. {De echte paradox van Popper}

In onze kinderjaren moesten de vrouwen in de rooms-katholieke kerken steeds een bedekt hoofd hebben als zij buiten huis kwamen en moesten in de kerk zelfs regelmatig een sluier dragen en meisje een hoofdoek. Nu nog bestaat het gebruik dat vrouwen een mantilla dragen bij een pontificale audiëntie. In vele West Europese landen kan men nog katholieke zusters in habijt vinden alsook zusters die een sluier dragen in het openbaar. Ook in bepaalde zogenaamd ‘conservatieve’ maar ook in ons aanverwante gemeenschappen, verzoekt men nog steeds vrouwen in de dienst een hoofddeksel te dragen. Hoofdbedekking in christelijke erediensten komt vandaag anno 2018 nog steeds voor bij meerdere reformatorische kerken, bepaalde Doopsgezinden of Baptisten, bij verschillende broederverenigingen, alsook bij de Broeders in Christus of Christadelphians en bij de mennonieten. In oosters-orthodoxe kerken bedekken ook nog steeds alle vrouwen het hoofd. Bij de oudgelovigen mag dit uitsluitend een hoofddoek zijn, bij de andere oosters-orthodoxen mag het ook een sluier zijn.

11305551334_13646e08d5_o.jpg

Hoe onze ouders en voorouders mochten gaan zwemmen en wij als jongetjes zelfs ook onze ledematen voor een groot deel bedekt moesten houden.

Vreemd genoeg kon men in Frankrijk in 2016 nonnen helemaal gekleed en gesluierd op de stranden vinden terwijl wij als gewone burgers zelfs niet met onze korte broek en t-shirt op het strand mochten lopen omdat wij te gekleed waren. Ook mocht er niemand met burkini in zee behalve de grote sterren zoals Madonna. Van ongelijkheid gesproken.

Hoe wil men gelijkheid bekomen als men ouders het recht verbied om te bepalen wat hun kinderen moeten geloven en hoe zij moeten gekleed lopen?

De wijze waarop Darya Safai te keer gaat in debatten laat ons een zeer gefrustreerde dame zien die duidelijk over hoop ligt met haar opvoeding en hoe haar ouders haar behandeld hebben. Zij vergeet echter dat niet alle ouders hun kinderen zo overheersend dwang opleggen. Omdat zij misschien in een omgeving is opgegroeid waarbij zij zich erg belemmerd voelde moeet zij nu niet anderen gaanbelemmeren om zich te uiten zoals zij willen. Het is totaal verkeerd te denken en getuigd van onderschatting van de eigen wil van de kinderen, dat jongeren niet zelf over hun eigen klederdracht zouden kunnen of mogen beslissen.

Meerderen mogen dan wel denken dat Moslims andersdenkenden niet verdragen, maar dat hoeft hen er niet toe te brengen om ook intolerant te worden naar anders denkenden en anders gelovigen. Juist met kinderen niet te leren dat er verschillende godsdienstovertuigingen zijn en dat er verschillende uitingen zijn van geloof neemt men de kansen weg om een gezonde pluralistische maatschappij te worden. Dit is natuurlijk wat uiterst rechts niet wil, dat wij een gezond samenlevende multiculturele maatschappij zouden worden.

In zulk een samenleving wil Safai haar kinderen niet groot brengen, ook al komt zij denkelijk zelf uit een immigrantenfamilie, wil zij nu migranten beperkingen opleggen welke hun eigenheid moet wegnemen.

In pleidooien voor een hoofddoekenverbod, bijvoorbeeld, verklaart men dat die hoofddoek niet past in een samenleving zoals de onze waarin mannen en vrouwen gelijk zijn en iedereen respect geniet. Waarna de #MeToo golf ons duidelijk maakt dat we de eigen samenlevingen fors overschatten wanneer het op feitelijke gendergelijkheid en wederzijds respect aankomt. {De echte paradox van Popper}

merkt Jan Blommaert op.

Safai wil meisjes, jonge vrouwen en vrouwen in het algemeen het recht weg nemen om zelf te beslissen wat zij zullen dragen. Hierbij ontneemt zij de gelijkheid van keuze voor de vrouw. Als speeltuigje van de N-VA en extreem rechtsen duwt zij zo de vrouw verder in het hoekje, ook door de kansen weg te nemen dat die vrouwen met hoofddoek werk zouden kunnen vinden, mits het voor hen verboden zal zijn om in het openbaar of openbare functies een hoofddoek te dragen en zo zich te kleden zoals zij hun geloof interpreteren.

Foto: Paul van Welden

Iraans-Belgische tandarts en vrouwenrechtenactiviste Darya Safai (Teheran, 7 april 1975)

De uit Iran ontvluchtte tandarts en vrouwenrechtenactiviste mag dan wel in haar thuisland goede acties ondernomen hebben om het recht van de vrouw te verdedigen, maar is verkeerd te denken dat hier in België de mensen hetzelfde denken en handelen als in Iran. Het mag duidelijk zijn dat zij sporen draagt van de Irak-Iranoorlog die zij als zevenjarige mee maakte en waarbij ze regelmatig moest gaan schuilen bij bombardementen die ook dierbaren om het leven bracht. Ze beweerd ook van jongs af aan als meisje gevoelens van onderdrukking en onrechtvaardigheid te hebben ervaren, wat haar uitzinnig gedrag van vandaag ook mee bepaald. Naar eigen zeggen  zi het haar ervaring in de streng islamitische Iraanse samenleving die de kiemen van haar vrouwenrechtenactivisme deden ontstaan.

Safai beschrijft België als

“het land waar ze zich opnieuw vrij is gaan voelen”.

maar lijkt nu die vrijheid te gebruiken om islamitische families te onderdrukken als wraak voor haar geleden verdriet.

volgens haar gebruikt de Islamietische gemeenschap dezelfde verspreidings- en onderdrukkingsmethodes als in haar geboorteland. {Salafistische sprekers ook in Antwerpen welkom} Zij lijkt ook erg ingenomen met de apartheid die ingebakken is in de Islam en de vrouw andere plaatsen toebedeeld in een bijeenkomst ruimte. Zij kent natuurlijk niet de situatie hier in België in de jaren 1940-1960 waar dat voor ons hier ook heel normaal werd gevonden, brouwen links en mannen rechts in de kerk.

Voor Safai is er in België al lang een indoctrinatie bezig in koranlessen en lezingen, in de moskee, op sociale media, tot zelfs in onze scholen. Hierbij kan men de vraag stellen hoe het zo ver kan komen dat het in scholen zou plaats grijpen?!

Zij beweerd dat er zelf zedenpolitie hier in België zou rondlopen die indien ze moslims betrapt terwijl ze naar muziek luisteren, in de auto of zelfs thuis, dat dit voor hen zware gevolgen zou hebben. Nochtans zien wij genoeg moslims met oortjes in hun oren en met radio’s vol ‘bleirende’ islamitische, Marrokaanse of Turkse muziek  alsook met hevige rapmuziek die oorverdovend staat te brullen. Vreemd dat er dan daar niets tegen gedaan wordt en mensen dan niet hoeven te klagen van die vreselijke muziek.

Sietoebie denkt dat Darya Safai als markante stem in het islam­debat, ons wil wakker schudden.

“Ongelooflijk dat sommigen nog ­altijd zeggen dat de aanslagen niets met de islam te maken hebben.” Het sharia-gevaar is volgens haar veel dichter dan we denken. En ­erger: we onderschatten het. {Darya Safai – [Stof tot nadenken]}

Sietoebie en anderen mogen inzien dat er het islamisme is maar mogen dat niet verwarren met de politieke islam gebaseerd op de sharia, welke een verwerpelijke ideologie mag genoemd worden. Net zoals het nazisme en het stalinisme, is het nu met het neo-Nazzisme, Alt Right en andere extreem rechtse bewegingen onze samenleving aan het aanvallen.  En hierbij is Safai zulf in de handen van de verkeerde mensen gevallen en wordt er van haar handig gebruikt gemaakt voor een politieke agenda die ons onze vrijheden wil ontnemen en ons terug in een dictatoriale staat wil brengen waar geen plaats is voor democratie, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst of een multiculturele maatschappij.

Safai vergeet dat wij hier in het Westen een heel andere ingesteldheid hebben dan in het Oosten. Ook vergeet ze dat in West-Europa de meeste Europeanen al een mengvolk zijn maar die wel in hun Nationale en Europese tradities verworteld zijn. Wij ontkennen niet dat er ook in België vrouwen zijn die onderdrukt wordne. Maar dat gebeurd niet enkel bij Moslims maar ook bij atheïsten en zelfs bij mensen die beweren Christen te zijn. Onderdrukking van een ander mens is van alle tijden en zal niet zo vlug uitgeroeid worden.

Indien meer mensen ware God liefhebbende mensen zullen worden zal er minder verdrukking zijn. Dat zou Christenen zeker er moeten doen naar streven dat zij meer met hun geloof op straat komen en meer openbaar zullen prediken. In belgië en Nederland zien wij namelijk heel weinig mensen de opdracht van Jezus navolgen om uit te gaan en het evangelie te gaan verkondigen. Waar zijn al die verkondigers?

Safai maakt mensen bang voor mensen zoals de schrijver van dit artikel, die ook een baard heeft. Zij zegt

De boodschap: pas op voor de mannen met lange baarden en djellaba? {Darya Safai – [Stof tot nadenken]}

Goed dat zij zelf toegeeft

“Niet elke moslim is een potentiële islamist.
Diversiteit is mooi, ik kan zelf ook nog altijd serieus genieten van het Iraanse eten, de muziek en onze oudste en mooiste traditionele feesten. Maar als een cultuur of geloof vrouwen discrimineert of onderdrukt, dan is dat onaanvaardbaar. Dat vloekt met onze universele waarden.” {Darya Safai – [Stof tot nadenken]}

terwijl zij vergeet dat zij alle pogingen onderneemt om hier de ouderlijke keuzes te onderdrukken alsook het recht om naar eender welke school te gaan. Namelijk vergeet zij dat indien diegenen die een hoofddoek willen dragen of diegenen die volgens hun religie een hoofdbedekking moeten dragen en niet toegelaten worden in het Gemeenschapsonderwijs of in een Christelijke school, dan naar een eigen Joodse, Islamietische, Hindu of andere privé school moeten gaan waar er dan juist eigen ideologieën en indoctrinatie kan gebracht worden. Dat waarvoor zij eigenlijk zo bang is werkt zij nu in de hand. Zo is het ontoelaatbaar in dit land dat de Sikhs in Sint-Truiden nu geen school kunnen lopen in hun omgeving doordat er een hoofdbedekkingsverbod is. Joden zijn nu ook verplicht geworden om meerdere kilometers per dag af te leggen of om bij familie in te wonen ver van huis, om naar een school te gaan waar hun kippa is toegelaten. Dit pas zijn onmenselijke toestanden onze 21ste eeuw maatschappij onwaardig. Tegelijkertijd drukt het die onschuldige kinderen in een hoekje waar zij door ‘hun eigen scholen’ makkelijker geïndoctrineerd kunnen worden en juist misschien veel over andere godsdiensten en culturen niet zullen te leren krijgen, wat in het Belgisch onderwijs normaal wel voorzien is en degelijke scholen wel degelijk aan brengen.

We moeten onze kinderen juist weerbaar ­maken, ook en zeker kinderen uit islamitische gezinnen, door hen juist verschillen gewoon te laten worden en te verduidelijken. door juist te doen of er geen verschillen zijn maakt men de kinderen zwakkere en leert men hen niet met andere culturen omgaan. Alsook leert men hen dan niet om kritisch te kijken naar hun eigen religie en die religie van een ander noch leert men hen te beseffen wat de verschillen zijn in de variëteit van culturen en leert men deze niet naar waarde schatten.

Mevrouw Safai met haar bondgenoten doen er zeker niets aan om wijsheid te verspreiden (wat zij zo graag zou zien gebeuren). Wel is zeer duidelijk dat zij als een potentaat

“de opvoeding van ons nageslacht zelf in handen nemen.”

terwijl zij eigenlijk bedoeld dat zij en haar trawanten de opvoeding van anderen wil bepalen en dat iedereen naar hun eisen zal moeten plooien.

Toch beweert Safai

Tegelijkertijd moeten we onze democratie weerbaar maken tegen alles wat haar bedreigt. We mogen nooit toelaten dat islamisten de instrumenten van de democratie gebruiken om haar te ondermijnen.

Hierbij uit het oog verliezend dat zij en extreem rechts voor het ogenblik juist alles in het werk stellen om de democratie de nek om te draaien. Zij willen ook een eenheidsstaat voor het Kaukasisch ras met enkel plaats voor beperkte waarden en normen opgelegd in hun traditie, waarbij zij indruisen tegen veel wetten van God, maar waarbij hun wet boven alle wetten wordt gesteld.

Duidelijk genoeg laat De Wever zijn uitspraak zien hoe weinig hij in de Goddelijke Schepper gelooft en hoe weinig hij met godsdienstbeleving inzit. Voor hem mag zogezegd iedereen geloven in wat hij wil, maar waarom zijn zij, zijn politieke beweging en de andere politieke beweging Vlaams Belang zo hevig bezig om bepaalde gelovigen de mond te snoeren.

Uit de cijfers die Vlaams Belang onlangs in handen kreeg, blijkt dat er van januari tot november vorig jaar 186 keer een vrouw slachtoffer werd van verkrachting en hierbij doen ze alsof het allemaal om islamieten gat terwijl het juist hoofdzakelijk over blanke Belgen gaat. Er waren ook 3.732 vrouwen het slachtoffer van slagen en verwondingen, 201 van aanranding, 53 van doodslag en 8 van moord. De statistieken maken wel niet duidelijk om hoeveel unieke vrouwen het gaat of waar de geweldplegingen plaatsvonden – op straat, thuis of elders, alsook zeggen ze niets over de religie of de bevolkingsgroep waar die gebeurtenissen plaats vonden. Toch wil de partij ze gebruiken om de Moslims als zwart schaap te verdrijven uit hun witte kudde.

Zij die zich Christen willen noemen zouden best eens in eigen hart kijken en onderzoeken of zij de vredeshouding van Jezus wel aannemen en de agapè liefde ook wel uitdragen.

+

Voorgaande

Voorbereiding op het belangrijkste weekend van het jaar 2018

Christians, secularism, morals and values

Secularism in France becoming dangerous for freedom of religion

++

Aansluitende lectuur

 1. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 2. Overdracht van mening te vrijwaren
 3. Religie en samenleving één geheel
 4. Werk maken van Godsdienstvrijheid
 5. Staat Europa voor vrijheid van godsdienst
 6. Motie over Godsdienstvrijheid
 7. Wat moet men nog geloven
 8. Politici handig gebruik makend van immigranten en jihad angst
 9. Het gevaar om niets te doen tegen de oorzaak en de kwaal
 10. Moeten Christenen over zich heen laten walsen
 11. Europa berispt de godsdienstvrijheid beperkers
 12. Boerka moet weg uit Frankrijk
 13. Verbod veruiterlijking van overtuiging
 14. Trinitarische zendelingen die Joden tot Christus willen brengen
 15. De familie Palache, Joden en Ontroerende onzin
 16. Voor Joden dezelfde positie als ieder volk
 17. At the closing hours of 2016 #2 Low but also highlights
 18. 2016 in review Politics #1 Year of dissonance
 19. Is Europe going to become a dictatorial bastion
 20. On French beach French police forces woman to undress in public
 21. France and the Burkini
 22. Where’s the Outrage Over Nun Beachwear? – The Daily Beast
 23. You are what you wear
 24. Does Banning Face Veils Help Us Fight Terrorism?
 25. French showing to the whole world their fear and weakness
 26. “Burkini” Ban Accomplishes Nothing Positive
 27. Islamism Rises from Europe’s Secularism
 28. Women in France running with naked bosom all right but with covered bosom penalised
 29. Not limiting others but sharing peace with all

+++

Gerelateerd

 1. Niet normaal – over identiteit & vrijheid
 2. Het is onmogelijk om Christendom en Islam,de Bijbel en de Koran met elkaar te vergelijken!
 3. Het Oost-Europees Anti-Populisme is openlijke terugkeer naar de dictatuur
 4. Schorem voor democratie
 5. CTM 2018: Vrijheid als gist voor cultuur?
 6. Darya Safai [Stof tot nadenken]
 7. Wat moet men nog geloven.
 8. Dr.helmut kohl dissertation – Het is triest dat een groot deel van de bevolking ontrouw is aan de godsdienstvrijheid als het om moslims gaat, vervolgt Scheffer.
 9. Bommel weggaat. Zeer betrokken bij godsdienstvrijheid @harryvandesp #bahai
 10. Geert Wilders: “Our democracies have become fake democracies.”
 11. “Burkini” Ban Accomplishes Nothing Positive
 12. The Hypocrisy of the Burkini Ban
 13. Religious Dress in Catholicism
 14. Identity in Amsterdam
 15. Belgian Television has achieved a milestone in pro-hijab propaganda: “schools shouldn’t interfear with basic religious rights by banning hijab”
 16. Western women turn a blind eye to Iranian struggle
Advertisements

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij

Erg genoeg en spijtig genoeg moeten wij vast stellen dat de grote meerderheid van christenen ver afgeweken zijn van het Ware Geloof.

Als men weet dat Dé Allerhoogste Goddelijke Schepper zich aan de mens openbaar heeft gemaakt, zich zelf een volk heeft gekozen en hen duidelijk heeft gemaakt dat Hij hun Enige God hoort te zijn, waar geen afbeeldingen van mogen gemaakt worden en die niet duld dat andere godheden aanbeden worden of zaken worden afgesmeekt, dan zien wij bepaalde kerken waar men wél beelden van hun god aan de muur heeft hangen en waar ook beelden van mensen hangen, die ze heiligen noemen en waar zij wél dingen van afsmeken of hopen dat zij bepaalde dingen voor hen kunnen verwezenlijken, ook al zijn ze al lang geleden gestorven. Aan die kerkgemeenschappen kunnen wij zien dat zij afgeweken zijn van de teksten die zijn overgeleverd door de mannen van God, de profeten en Bijbelschrijvers of Schriftstellers.

Opmerkelijk is ook dat wij vele kerkgemeenschappen zien waar men eerder de woorden van de schrift heeft aangepast aan hun leven en hun tijd in plats van zich aan te passen aan de woorden van de Bijbel en hun leven op te bouwen zoals de eerste christenen probeerden naar Jezus leerstellingen te leven en God te dienen op de wijze dat God verlangt.

Uit de Schrift komen wij te weten dat er een tijd zal komen waar het kaf en het koren duidelijk zichtbaar zullen worden en van elkaar gescheiden zullen worden. Valse leraren zullen ontmaskerd worden. Het onderscheid tussen de groepen zal steeds duidelijker worden (Openb. 18:1, 4) De Universele Kerk zal meer en meer haar ware gezicht gaan laten zien. De Bijbel spreekt van Babylon de hoer en van de duivel die meer en meer heviger te keer zal gaan. De satans of tegenstrevers van God zullen meer en meer gepikeerd geraken dat er meer verkondigers opduiken die Gods Waarheid verkondigen. De Schrift vertelt ons namelijk dat het één van de tekenen der eindtijd zal zijn dat er meer verkondigers het Goede Nieuws zullen komen te verkondigen en alle moeite zullen doen om anderen ook heet licht der waarheid te laten zien.

Die instelling die zogezegd de ware kerk moest zijn zal ontmantelt worden door vele schandalen, waarbij het letterlijk hoereren ook blootgelegd zal worden. De laatste jaren doken er dan ook meer en meer schandalen in de Rooms Katholieke Kerk op.

Sinds de 19de eeuw gingen veel meer gewone mensen bewust de bijbel onderzoeken en zich aan te sluiten bij andere Bijbelonderzoekers. Deze Studenten van de bijbel vormden geloofsgemeenschappen met namen als Bijbelstudenten of Bible Students of wensten te verwijzen naar hun broederschap met Christus of aan te tonen dat zij onderdeel maakten van de Stad van Jezus Christus, Christadelphia of van een broederschap als Filadelphia of Christadelphians of Broeders in Christus.

Onder de Bijbelonderzoekers waren er die de leiding namen om te sturen en ondersteuning te geven aan diegenen die er bewust van waren van de noodzaak en belangrijkheid van het predikingswerk. Zij gingen de nadruk leggen op een persoonlijk aandeel aan de prediking van het Koninkrijk. Getrouwe christenen vonden het belangrijk om van deur tot deur te gaan om de Waarheid te verkondigen.

Naar de jaren zestig toe van de vorige eeuw werden vele christelijke leiders zo bang voor de naam van God dat zij er zelfs op stonden om die Heilige naam beter weg te laten. Zij die van God hielden en beseften hoe belangrijk die Naam wel is gingen verder om die Naam te verkondigen. Meerdere groepen zetten zich in om Gods Naam uit te dragen. Zo zijn de Getuigen van Jehovah wel de meest gekende groep van Bijbelonderzoekers. Die uitdragers van de Naam van God werden als om meer geschoffeerd. Op allerhande manieren wenst men ze nog steeds zwart te maken. Hiertoe worden vele leugens uit de kast gehaald om hen zwart te maken en om met hen te spotten. Andere niet-trinitarische bewegingen worden te samen met hen op dezelfde lijst van ongewenste ‘sekten’ geplaatst.

In het Christendom zitten de Universele Kerken, van het katholicisme en Protestantisme, nog lekker hoog op hun troon. Zo hoog gezeten en aanzien als de Grote Kerk en als Rijke Kerk en Politiek sterke kerk, zien zij zich nog onaantastbaar. Als koningen en koninginnen kunnen hun leiders nu nog zetelen, zoals in de Schrift vermeld.

„Ik zit als koningin, en ik ben geen weduwe, en ik zal nooit rouw zien” (Openb. 18:7).

Die grote instellingen in het christendom voelen zich inderdaad nog erg zeker. Zij zijn zelfs in de veronderstelling dat ze ’als een koningin zitten’ op de klasse van politieke leiders. Op dit moment zijn degenen die door het onkruid worden afgebeeld in Jezus parabels niet bepaald aan het wenen. Maar daar komt binnenkort verandering in.

Aan de hechte samenwerking tussen diegenen die leiding hebben in het christendom en de politieke leiders komt binnenkort een eind

Eeuwenlang hadden protestantse denominaties verwezen naar het Babylon uit Bijbelse profetieën, met de vinger wijzend naar de Rooms Katholieke Kerk. De vele Bijbelonderzoekers kunnen ook als een strekking in het protestantisme aanschouwd worden, maar in tegenstelling tot vele protestanten houden zij niet aan een drievoudige godheid maar aanbidden zij slechts één Ware God, de God van Israël. Met de jaren gingen meer Bijbelonderzoekers geleidelijk beseffen dat vele kerken van het christendom bij het hedendaagse Babylon horen. Dit omdat ze allemaal leugens onderwijzen zoals o.a. de leer van de Drie-eenheid.

Al in 1891 werd bijvoorbeeld in het derde deel van Millennial Dawn over Gods verwerping van het hedendaagse Babylon gezegd:

„Het hele systeem — een systeem van systemen — is verworpen.”

Er werd aan toegevoegd dat iedereen

„die het niet eens is met haar valse leerstellingen en gebruiken nu opgeroepen wordt om zich van haar af te scheiden”.

Die afscheiding is ook waar Jezus en zijn apostelen naar wezen … het niet van de wereld zijn … het durven afstand nemen van populaire maar valse leerstellingen. Dat afstand nemen van die kerken waar niet kosher wordt geleefd is voor zeer veel mensen zeer moeilijk. Het grotendeel van de mensen wil ook vasthouden aan de gangbare tradities en is ook bang om anderen te laten merken dat zij zich hebben aangesloten bij een kleine kerkgemeenschap die er de voorkeur aan geven om constant met dat Woord van God bezig te zijn.

De Bijbelonderzoekers leerden en leren nog steeds, dat geloofsgenoten waar mogelijk voor aanbidding bij elkaar moeten komen. Voor ware christenen is het niet genoeg om valse religie te verlaten zij moeten zich ook gaan verenigen met anderen die het Ware Geloof willen aanhouden. Zij moeten beseffen dat men niet op zichzelf moet blijven en in zijn eentje moet zitten de Bijbel te lezen of te studeren. Men moet beseffen dat het belangrijk is om ook samen te komen om deel te nemen aan ware aanbidding.

In de Nieuwe Wereld beseften vele uitwijkelingen van Europa hoe kerken hen misleid hadden en hoe zij meerdere dingen hadden moeten aan nemen omdat het zogezegd onbegrijpbaar was voor een mens en omdat het een dogma was. De in de 19de eeuw rondtrekkende bijbelonderzoekers voelden aan hoe opbouwend hun bijeenkomsten waren die zij in de verschillende nederzettingen konden bijwonen.

In juli 1880 bracht broeder Russell bijvoorbeeld verslag uit van een rondreis die hij had gemaakt om lezingen te houden. Hij vertelde hoe opbouwend alle bijeenkomsten waren geweest. Vervolgens spoorde hij de lezers aan om briefkaarten op te sturen over hun vooruitgang. Sommige daarvan zouden in het tijdschrift gepubliceerd worden. Het doel?

„Laat ons allemaal weten (…) hoe de Heer jullie voorspoed geeft, en of jullie geregeld samenkomen met hen die hetzelfde kostbare geloof hebben.”

Een groep Bijbelonderzoekers in Kopenhagen in 1909

Russell met een groep Bijbelonderzoekers in Kopenhagen (1909)

De Bijbel bestuderend kwamen meerdere mensen tot meer inzicht dat de beschrijving die de bijbel van Babylon de Grote geeft, past bij de valse religie als geheel, als een collectief lichaam. Hoewel de duizenden godsdiensten die de wereld telt niet officieel één wereldorganisatie vormen, zijn ze wat hun doel en daden betreft onafscheidelijk verbonden. Zoals door de immorele vrouw in Openbaring wordt afgebeeld, heeft de valse religie een reusachtige invloed op regeringen. Net als een vrouw die zich niet aan haar huwelijksgeloften houdt, heeft de valse religie zich geprostitueerd door verbintenissen aan te gaan met de ene politieke macht na de andere.

„Overspeelsters, weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap met God is?”,

schreef de discipel Jakobus.

„Al wie daarom een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God.” — Jakobus 4:4.

Op vele plaatsen waar Bijbelonderzoekers kwamen verkregen zij weerstand en werden zij regelmatig beschimpt. Vandaag zijn zij nog steeds een bespotte groep, waarvoor velen graag een ommetje maken of de deuren niet openen, om niet te moeten spreken met zulk iemand.

Johannes 15:19: 19 Als jullie een deel van de wereld zouden zijn, zou de wereld aan jullie gehecht zijn als iets van haarzelf. Omdat jullie geen deel van de wereld zijn+ maar ik jullie uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld jullie.+

Geen deel uit makend van de wereld is voor de Bijbelonderzoekers of Bijbelstudenten belangrijker dan ongehoorzaamheid aan God Zijn Woord. Voor ons is de liefde voor God het voor op liggende.

1 Johannes 2:15: 15 Heb de wereld niet lief en ook de dingen in de wereld niet.+ Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde voor de Vader niet in hem.+

Wij beseffen dat onze weg niet altijd makkelijk zal zijn doordat onze voorkeur voor de vriendschap met God niet zo veel vrienden van deze wereld zal opleveren. Wij beseffen dat wij om vrienden van God te zijn, ons moeten losmaken van elke emotionele gehechtheid aan de huidige goddeloze wereld, en dat wij ons moeten ontdoen van al de valse leerstellingen.

God houd niet van valse aanbidding en zij die van God houden willen God niet tegen de borst stoten. Naleven van God Zijn geboden is veel belangrijker dan het na leven van mensen hun leringen en regels.

De diverse „christelijke” en heidense sekten die deze wereld rijk is maken er aanspraak op organisaties te zijn die de ware aanbidding beoefenen. Maar in haar zucht naar macht en materieel gewin heeft ze vriendschappelijke betrekkingen aangeknoopt met de heersers van deze wereld, en „de koningen der aarde hebben hoererij met haar bedreven”. Haar onreine, smerige handelwijze in verband met haar hoererij is in Gods ogen verfoeilijk en heeft tot veel bloedvergieten en grote benauwdheid op aarde geleid (Opb 17:1-6; 18:3). Derhalve zal God het voor hoereerders bestemde oordeel aan haar voltrekken: vernietiging. (Opb 17:16; 18:8, 9).

Laat iedereen beseffen dat wij best de valse leraren links laten liggen en dat wij de woorden in de Bijbel nemen zoals zij er staan. Als er dus “zoon van God” staat, laat ons dan ook lezen en denken “zoon van God” en niet zoals velen u proberen diets te maken dat u (zou) moeten geloven dat het om een “god de zoon” gaat. Als u volgeling van Christus wil zijn, dus een christen zijn, moet u de zelfde God aanbidden als Jezus en moet u zijn leerstellingen volgen en niet deze van die zo vele mensen die als zogenaamde theoloog de bijbel duidelijker zouden kunnen maken dan God Zijn woord zelf.

Besef ook dat als u zich laat dopen en opgenomen wordt in het Lichaam van Christus, dat dit inhoud dat u zich bereid voelt om onder Christus Jezus te staan. Bij zulk een overgave in een doop hebt u dan ook als christen aan Jehovah opgedragen om zodoende onder de Gave van Genade in het nieuwe verbond te zijn opgenomen. Zij die zich als christen uit geven en valse leerstellingen aanhouden en zich met het huidige samenstel van dingen verontreinigen, plegen geestelijk overspel.  (Jakobus 4:4.)

+

Voorgaande

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen

Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3

++

Aanverwante lectuur

 1. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 2. Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God
 3. Bedenkingen: Gods eigen Volk
 4. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 5. Kerkshoppen: “Arrogant tegenover kerklidmaatschap”
 6. Benedictus XVI treedt af
 7. Christelijke, geestelijke zaken kunnen leiden tot hoogmoed
 8. Kerkzijn in een ik-gerichte tijd
 9. Jongmense wil nie meer sit en luister nie
 10. De Ware Kerk
 11. Kleine gemeenschap in ongeïnteresseerde wereld
 12. Intenties van de ecclesia
 13. Stichter van een beweging
 14. Wie kan zich beroepen op C.T. Russell
 15. Biblestudents & T.C.Russell
 16. Bijbelonderzoekers en Russelism
 17. Bijbelonderzoekers, Bijbelstudents, Jehovah Getuigen, Russell en denominaties
 18. Bijbelonderzoekers niet steeds Getuigen van Jehovah
 19. Volharding en Bijbelstudenten
 20. Christadelphia
 21. Is uitleg over christadelphians op Katholieke website correct
 22. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 23. Is de Beleidvolle Slaaf van de Getuigen van Jehovah Gods enige instrument
 24. Niet alle Getuigen behorend tot Getuige van Jehovah
 25. De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam
 26. Bijbelvorsers uitkijkend om meerdere lezers te bereiken
 27. Eenheid van spreken onder de loep genomen
 28. Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België
 29. Gebed ter bescherming en versterking van de verkondigers van het Goede Nieuws
 30. Belangrijkheid van Gods Naam
 31. Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente
 32. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen
 33. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 34. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 35. De Ekklesia #10 Addendum 1: een moderne theocratie?
 36. Is God een Drie-eenheid
 37. Heilige-drievuldigheid of drie-eenheid

+++

Old and newer King James Versions and other translations #5 Further steps to women’s bibles

In the Wild West women took care their children got a knowledge of the Word of God. In the growing states of the New World the oral tradition of the Word of God ensured the Gospel-readings spreading.

For millennia prior to the invention of writing, which is a very recent phenomenon in the history of humankind, oral tradition served as the sole means of communication available for forming and maintaining societies and their institutions. Moreover, numerous studies — conducted on six continents — have illustrated that oral tradition remains the dominant mode of communication in the 21st century, despite increasing rates of literacy. {Encyclopaedia Britannica}

The States got some very strong ladies, creating schools and congregations where women told in their own words what was written in the Holy Scriptures. In the early nineteenth century, at the European continent and in the colonies where the largest, most influential churches like Catholics and Church of England reigned, they like Presbyterians, and the Episcopalians (or Anglicanism and Episcopal Church in the United States of America) forbade women to preach. In the New World women proved their necessity for leading everything in good directions. Searching the bible and having met people from different denominations many came to conclusions which made them to form newer groups. In a small number of those denominations, particularly the Congregationalists, the restrictions on women’s religious speech became challenged. Professor of Religions in America and the History of Christianity in the Divinity School of the University of Chicago, Catherine Brekus whose works have included a history of female preaching in America, entitled Strangers and Pilgrims: Female Preaching in America, 1740 – 1845 (1998) and a history of early evangelicalism based on a woman’s diaries, entitled Sarah Osborn‘s World: The Rise of Evangelicalism in Early America (2013), writes.

“Anti-authoritarian, anti-intellectual, and often visionary, they deliberately set themselves apart from the ‘worldliness’ of established churches by insisting that God could choose anyone — even the poor, uneducated, enslaved, or female — to spread the gospel.”

She briefly traces the story of evangelicals — especially Free Will Baptists, Christian Connection, northern Methodists, African Methodists, and Millerites — who allowed women to preach.

Benjamin Randall (1749-1808) main organizer of the Freewill Baptists (Randall Line) in the Northeastern United States.

Inspired by the preaching of the lay exhorter Benjamin Randall in New Hampshire that Free Will Baptist Association was formed in 1782. By 1780 the various Baptist groups had formed around 450 churches, a number exceeded only by Congregationalists with about 750 and Presbyterians with some 490. With the disappearance of a Puritan orthodoxy at the beginning of the eighteenth century the Congregational churches, whose ideas were based on the priesthood of all believers, developed by Robert Browne and Henry Barrow, and were Calvinist in tone, had opened the way for women preaching and for people telling with their own words what was written in the Bible.

The gradual collapse of state religious establishments after ratification of the U.S. Constitution in 1789 served Baptist purposes, and by 1800 they had become for a while the largest denomination in the nation, with almost twice as many adherents as the second-ranked Congregationalists. Those Baptists supported the creation of colleges, seminaries, tract societies, and missionary agencies. Educated leaders provided the impetus for the creation in 1814 of a General Missionary Convention, soon called the Triennial Convention, to sponsor home and foreign missions. Before long, it had allied itself with other agencies to promote publication and education. Several groups considered themselves to be a continuation of the first church where followers of Christ, men and women tried to bring people to God and have them baptised by immersion, the only true form of Christian baptism. At the end of the 20th century it would be the pressure of the major trinitarian Baptist groups, like the 13.9 million Southern Baptist Convention which would make the non-trinitarian Baptists looking for other congregations, but still leaving 26,7 million U.S.A. Baptists.

Brekus notes how fearing the colonies’ established churches had “quenched the spirit” by requiring college education for ministers, evangelicals said

“God could communicate directly with people through dreams, visions, and voices,”

and appealed to Joel’s promise (quoted by Peter at Pentecost) to invest

“female preaching with transcendent significance. Whenever a woman stood in the pulpit, she was a visible reminder that Christ might soon return to earth.”

Yet influenced by the wider culture, they did not think the Bible sanctioned their equality with men in Church, home, or political life. Rather than seeking ordination and settled pastorates, they remained itinerate evangelists. So, these biblical feminists were caught between two worlds — too radical to be accepted by evangelicals, but too conservative to be accepted by women’s rights activists. {Christian Reflection; A Series in Faith and Ethics}

Waves of Irish Presbyterians flooded into the middle and southern colonies, which tolerated their religious beliefs, and flowed into the unoccupied western regions. Some were established congregations who brought their ministers with them; most immigrated as individuals or in small family groups and were followed by clergymen. But the Presbyterian Church in England, re-established in 1844, was reported to have only 76 places of worship in 1851 — one-fifth the number of quaker meeting-houses. {J. A. Cannon; The Oxford Companion to British History; 2002}
A Plan of Union with the Congregational associations of New England that existed from 1792 until 1837 was disrupted when the Old School Presbyterians, favoring separate denominational agencies for missionary and evangelistic work, prevailed. The Presbyterian Board of Foreign Missions was then established.

The P.C.U.S.A split in 1837 to become New School Presbyterians and Old School Presbyterians.

The P.C.U.S.A split in 1837 to become New School Presbyterians and Old School Presbyterians.

Placing great importance upon education and lifelong learning the Presbyterians and their missionary schools also prepared others to think about the Word of God and to spread it around.

Several men and women brought their notes to the bible words and also did not mind when preaching to quote freely from the bible. In this way the Americans got used to an easy fluent language to tell about God His sayings and wonders.

Gradually, the evangelicals’ educational systems, church organizations, and worship styles became more like those of churches that had been established and wealthy in the colonial era but many Bible students, followers of Dr. John Thomas and of Charles Taze Russell continued to spread the Word of God in their own words and in Bible fragments translated to American English in tracts and magazines.

The Christadelphians offered people the Wilson’s polyglot translation for free. When Benjamin Wilson died in 1900, his heirs inherited the plates and copyright. When they were approached by Charles Taze Russell, then president of the Watch Tower Bible and Tract Society, he via a third party obtained the copyright, and at some later point, the plates. The Society published the Diaglott in 1902, and later had the type reset for publication on its own presses in 1927, with an additional printing in 1942.

Much discussion went on between the other Bible-student parties involved in the first edition and still using the version in their churches or ecclesia. Unto the exclusiveness to reprint the polyglot for public release the Christadelphians and Wilson his church had to keep reproduction only for their own members.
In 2003 the MiamiChurch of the Blessed Hope with support from Christadelphians in the United Kingdom and the United States published their own edition, with a new preface, and where pleased the Emphatic Diaglott at last came home again.

Christadelphians, Watchtower Biblestudents and others looked at the return of Christ, a terrible war where nations would get against many other nations, but also were aware that Jerusalem would be restored after some time.

Cyrus Ingerson Scofield (1843–1921) American theologian, minister, and writer whose best-selling annotated Bible popularized futurism and dispensationalism among fundamentalist Christians.

From English and Puritan descent the American orphan Cyrus Ingerson Scofield (1843–1921) converted to evangelical Christianity through the testimony of a lawyer acquaintance. He came under the mentorship of James H. Brookes, pastor of Walnut Street Presbyterian Church, St. Louis, a prominent dispensationalist premillennialist. He also attempted with limited success to take charge of Dwight L. Moody‘s Northfield Bible Training School, and served as superintendent of the American Home Missionary Society of Texas and Louisiana; and in 1890, he helped found Lake Charles College (1890–1903) in Lake Charles, Louisiana and in 1914 founded the Philadelphia School of the Bible in Philadelphia, Pennsylvania (now Cairn University)

Scofield’s premillennialism seemed prophetic.

“At the popular level, especially, many people came to regard the dispensationalist scheme as completely vindicated.”

Scofield Reference Bible, page 1115. This page includes Scofield’s note on John 1:17, which some have interpreted to mean that Scofield believed in two means of salvation.

The first bible translation, since the Geneva Bible (1560), to bring a commentary on the biblical text alongside the Bible instead of in a separate volume, also attempted to date events of the Bible in its second edition (1917) eight years after its first edition. This Scofield Reference Bible, published by Oxford University Press in 1909 contained the entire text of the traditional, Protestant King James Version, and became a widely circulated study Bible edited and annotated by this American Bible student Cyrus I. Scofield, whose notes teach futurism and dispensationalism, a theology that was systematized in the early nineteenth century by the Anglo-Irish clergyman John Nelson Darby, one of the influential figures among the original Plymouth Brethren (Christian brethren, or Darbyites) and the founder of the Exclusive Brethren, (who like Scofield had also been trained as a lawyer).

John Nelson Darby (1800–1882) Anglo-Irish Bible teacher, one of the influential figures among the original Plymouth Brethren and the founder of the Exclusive Brethren.

In 1867 ex curate in the Church of Ireland parish of Delgany, County Wicklow, Darby had presented a translation of the New Testament which he revised for the editions in 1872 and 1884.  He declined however to contribute to the compilation of the Revised Version of the King James Bible. After his death, some of his students produced an Old Testament translation based on Darby’s French and German translations in which we may see Darby’s dependence on W. H. Westcott’s Congo vernacular Bible, Victor Danielson’s Faroese work and the Romanian Bible published by G.B.V. and Dillenburg, Germany (GBV)

It was after 25 years serious research that in 1881 the British bishop, biblical scholar and theologian, and Bishop of Durham, Brooke Foss Westcott (1825–1901) with Irish-born theologian and editor Fenton John Anthony Hort (1828–1892) had presented their “New Testament in the Original Greek” on the believe that the combination of Codex Bezae with the Old Latin and the Old Syriac represents the original form of the New Testament text. Brooke Foss Westcott and Fenton John Anthony Hort their Greek translation was used as the base fro many later translations.

The Revised Version of the New Testament translators, 1881.

They also were asked to become translation committee members for the Revised Version which in the United States was adapted and revised as the “Revised Version, Standard American Edition” (better known as the American Standard Version) in 1901.

Those translations using the advanced knowledge of the newly found ancient manuscripts and better insight in the old language, received until today opposition from fervent “King James Only” people. Up to today those King James only people say that is the only worthy and true Bible, also forgetting that other people who speak an other language than would be deprived of God’s Word in the Bible. Those KJV-only people complaining that the or a new translation did not base their text on the 1611 KJV forget that it should not be based on that text but on the most original bible manuscripts we can find. The last straw is that many who swear by only the KJV itself do not use themselves the original version and worse even do not know what print edition they use and that this has many differences against the 1611 edition.

Problem with those KJV-only believers is that they want to have their church doctrines still confirmed in the new translations though those versions using the Name of God where it was placed, makes it clear about whom is spoken and about who speaks, so that no confusing is being made between God and Jesus and shows clearly that it are two different characters. Therefore, it mostly are ardent trinitarians who do not want to accept versions which come closer to the original ancient writings, because this way people believing in the Trinity may come to see that it is a human doctrine and not a Biblical doctrine, and as such they may come to see that the non-trinitarian churches are much more following God’s Word than their church want them to believe.

Lots of KJV-only people also do not want to have the real translation or a synonym for a word they use wrongly, like sheol or the hell which just means the grave or sepulchre, but when a bible translation like the NIV translates it with the “grave” they consider an attack on the KJV word of “hell” they understanding it to be a place of eternal doom and torture.

The KJV-only people believe that this English translation of the Authorised King James Version should never be changed, but do not see or forget that they themselves use also a changed version and not the original 1611 first version.

A staunch Seventh-day Adventist missionary, theology professor and college president was even more stepped on his toes when the Bible Students of the Zion’s Watchtower dared to bring out a modern English translation based on that Westcott-Hort translation and on the Greek texts of Nestle, Bover, Merk and others.

Not only women and children had asked for a less archaic Bible translation.

On December 2, 1947 a “New World Bible Translation Committee” was formed, composed of Jehovah’s Witnesses who professed to be anointed.

The New World Translation of the Christian Greek Scriptures was released at a convention of Jehovah’s Witnesses at Yankee Stadium, New York, on August 2, 1950. The translation of the Old Testament, which Jehovah’s Witnesses refer to as the Hebrew Scriptures, was released in five volumes in 1953, 1955, 1957, 1958, and 1960. The complete New World Translation of the Holy Scriptures was released as a single volume in 1961, and has since undergone minor revisions and standing strong between the 55 new English translations of the Christian Greek Scriptures which were published between 1952 and 1990.

They also reproduced The Greek transliterations for the Christian Greek Scripture portion of the Bible from the Westcott and Hort text in The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (1969).

While critical of some of its translation choices, , associate professor of religious studies at Northern Arizona University, in Flagstaff, Arizona, U.S.A., Jason BeDuhn called the New World Translation a “remarkably good” translation, “better by far” and “consistently better” than some of the others considered. Overall, concluded BeDuhn, the New World Translation

“is one of the most accurate English translations of the New Testament currently available”

and

“the most accurate of the translations compared.”

in his 2003 book, Truth in Translation: Accuracy and Bias in English Translations of the New Testament, which has generated considerable controversy for highlighting cases of theological bias in the translation process, by which, he argues, contemporary Christian views are anachronistically introduced into the Bible versions upon which most modern English-speaking Christians rely.

BeDuhn noted, too, that many translators were subject to pressure

“to paraphrase or expand on what the Bible does say in the direction of what modern readers want and need it to say.”

On the other hand, the New World Translation is different, observed BeDuhn, because of

“the greater accuracy of the NW as a literal, conservative translation of the original expressions of the New Testament writers.”

The New World Translation of the Holy Scriptures by 2004 had been made available in 32 languages plus 2 Braille editions and two years later already in 57 languages.

The 1984 revised edition of the New World Translation of the Holy Scriptures richly enhanced accurate Bible knowledge by means of several distinctive features such as the marginal (cross) references, an extensive footnote apparatus, a concordance (Bible Words Indexed) and an appendix. Modern computerization has assisted greatly in preparing these features.

In the New World Translation an effort was made to capture the authority, power, dynamism and directness of the original Hebrew and Greek Scriptures and to convey these characteristics in modern English. They also made an end to the used of  now-sanctimonious formal pronouns thou, thy, thine, thee and ye, with their corresponding verb inflections.

Many trinitarians were not pleased with that translation which tried to give as literal a translation as possible where the modern-English idiom allows and where a literal rendition does not, by any awkwardness, hide the thought, but which also placed in the Hebrew text everywhere the tetragrammaton יהוה (YHWH) was notated, printed God’s Holy Name Jehovah. As such God His Name was again visible, like in the ancient manuscripts,  6,973 times in the Hebrew Scriptures and 237 times in the Christian Greek Scriptures. Though it may be called a pity that they also did not take the effort to put Jesus name right, not going for the Issou or “Hail Zeus“, but printing his real original name Jeshua.

With this word-for-word statement of the original in the hand the real followers of Christ could show those who call themselves Christian, but do follow the human doctrine of the Trinity, where they went wrong in their thinking and could show them that Jesus is the way to God and not God himself.

But in this clear up-to-date contemporary version many churches saw a danger for their followers who could be brought to other thinking than their denomination’s doctrines.

In the previous decades several paraphrased bible book translations had seen the light and many bible students also had used free translations in their pamphlets. This time taking liberties with the texts for the mere sake of brevity, and substituting some modern parallel when a literal rendering of the original makes good sense, had been avoided. Uniformity of rendering has been maintained by assigning one meaning to each major word and by holding to that meaning as far as the context permits. At times this has imposed a restriction upon word choice, but it aids in cross-reference work and in comparing related texts.

In rendering the sense and feel of the action and state of Hebrew verbs into English, it is not always possible to preserve the brevity due to a lack of corresponding colour in English verb forms. Hence, auxiliary words that lengthen the expression are at times required to bring out the vividness, mental imagery and dramatic action of the verbs, as well as the point of view and the concept of time expressed by the Bible writers. In general the same is true of the Greek verbs. Thus, imperfect verbs have been kept in the imperfect state denoting progressive action. Participles have been rendered as participles involving continuous action.

+

Preceding articles:

Old and newer King James Versions and other translations #1 Pre King James Bible

Old and newer King James Versions and other translations #2 King James Bible versions

Old and newer King James Versions and other translations #3 Women and versions

Old and newer King James Versions and other translations #4 Steps to the women’s bibles

++

Additional reading

 1. Codex Sinaiticus available for perusal on the Web
 2. Bible Translating and Concordance Making
 3. Looking at notes of Samuel Ward and previous Bible translation efforts in English
 4. Written and translated by different men over thousands of years
 5. Rare original King James Bible discovered
 6. King James Bible Coming into being
 7. Celebrating the Bible in English
 8. TheBible4Life KJV Jubileum
 9. What English Bible do you use?
 10. The Most Reliable English Bible
 11. 2001 Translation an American English Bible
 12. NWT and what other scholars have to say to its critics
 13. New American Bible Revised Edition
 14. The NIV and the Name of God
 15. Archeological Findings the name of God YHWHUse of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen
 16. Dedication and Preaching Effort 400 years after the first King James Version
 17. Hebrew, Aramaic and Bibletranslation
 18. Some Restored Name Versions
 19. Anchor Yale Bible
 20. iPod & Android Bibles
 21. Missed opportunity for North Korea
 22. What are Brothers in Christ
 23. Wanting to know more about basic teachings of Christadelphianism
 24. Around C.T.Russell
 25. A visible organisation on earth
 26. Grave, tomb, sepulchre – graf, begraafplaats, rustplaats, sepulcrum
 27. Jesus three days in hell
 28. Dead and after
 29. Sheol or the grave
 30. This month’s survey question: Heaven and Hell
 31. Interpreting the Scriptures (Part 5)
 32. Leaving the Old World to find better pastures (1)
 33. Leaving the Old World to find better pastures (2)
 34. Approachers of ideas around gods, philosophers and theologians
 35. To remove the whitewash of the Jehovah Witnesses as being the only true Bible Students and Bible Researchers
 36. Archaeology and the Bible researcher 2/4

+++

Further reading

 1. The Bible
 2. Where was the Bible before 1611? How can we know God endorsed the KJV?
 3. Earliest Known Draft of 1611 King James Bible Is Found
 4. KJV Onlyism: What It Does And Doesn’t Mean
 5. What’s wrong with the New King James?
 6. Is it true no doctrines are changed in modern versions?
 7. The King James AV 1611 Bible vs. The New International Version
 8. King James version (1)
 9. King James Version 2
 10. I got saved reading the NIV. How can you say it’s no good?
 11. Christian Scholars Admit To Corrupting The Bible
 12. Why should God’s Word be restricted to English?
 13. Some Notes on Bible Translations
 14. Which Bible Translation?
 15. Is Christianity a paradox?
 16. Migration in a context of colonisation
 17. The sorrow and burden of it all
 18. A Belgian refugee in Maidenhead finds work
 19. When the boys come home…
 20. Do not be dissuaded by so paltry a matter as a change of time
 21. “I often wonder why I joined up”
 22. Dedicating the Powner Hall
 23. A dinner treat for the Congregational men
 24. Church Hill
 25. That We May All Be One: World Communion Sunday, 2015
 26. History, Empathy, and Race in America
 27. Empathy, racial reconciliation, and the study of history
 28. “The End of White Christian America”
 29. The calling we have in culture
 30. A. W. Tozer and the Historic Trinity
 31. Tozer’s Critique of Evangelical Christians
 32. Corporate Evangelicalism – Where did it come from?
 33. Defining Evangelicalism
 34. Decline and Fall
 35. Fundamentalism Will Kill You
 36. Progressive Evangelicals: Who We Are And What We Believe
 37. How Evangelicals are Losing an Entire Generation – by Amy Gannett
 38. On celebrating diversity within the church
 39. Evangelicalism is no longer growing–why?
 40. The Scofield Bible—The Book That Made Zionists of America’s Evangelical Christians
 41. Becoming a Liberal Christian Part I: High Church and Militant Evangelicalism
 42. Reformed Baptists and the Purity of the Church
 43. The Westminster Factor
 44. Of Polls, Presbyterians, and Seventh-Day Adventists
 45. Understanding the Presbyterian Model (Reformed the web)
 46. Understanding the Presbyterian Model (Chanty notes)
 47. “Episcopals Now Second Class Christians”: Anglicans Demote Episcopalians As Global Christianity Gets More Polarized
 48. Am I a Presbyterian?
 49. Daniel’s 70-Week Vision Series #18 – Part 94 of Riddles, Enigmas & Esoteric Imagery of Revelation
 50. At the resurrection who is left behind?
 51. A Thousand Years
 52. News brings great joy
 53. Confirmation
 54. Bible Wars
 55. How Trustworthy Are Bible Translations?
 56. How I Know The King James Bible is the Word of God
 57. King James Only–Refuted part 2
 58. King James Only–Refuted (part 3)
 59. Ways in which Fundamentalists are discriminated against
 60. Between Christians
 61. Repentance From Dead Works: 3 – Don’t Forget Good Works Are Dead Works
 62. Communion – the most terrifying sacrament in the IFB church
 63. Spirit of our times.
 64. King James XX
 65. I believe the King James Bible is the final authority in all matters of faith and practice.  
 66. Is Modern Really Better?
 67. How some preachers trick you when defining Greek words!
 68. What’s wrong with the New King James?
 69. Is it true no doctrines are changed in modern versions?
 70. I got saved reading the NIV. How can you say it’s no good?
 71. Why should God’s Word be restricted to English?
 72. Transilvania în 1865, prin ochii lui Edward Millard – blogul unui duh întarâtat

+++

Save

Save

Save

Old and newer King James Versions and other translations #4 Steps to the women’s bibles

Not having enough background of the Jewish Koine Greek, or Jewish Hellenistic Greek, the variety of Koine Greek (hē koinē dialektos ‘the common language’) or “common Attic”  found in a number of Alexandrian dialect texts of Hellenistic Judaism, most notably the Septuagint translation of the Hebrew Bible which at the time of the King James Bible‘s first edition was not yet available, as well as Greek Jewish texts from Palestine. This made that lots of words for previous Bible translations and the Authorised Version, where not yet understood properly and of some words they thought it were persons (names) instead of things (nouns) and situations.

Hellenistic Judaism: historical sites

Important historical sites of Hellenistic and medieval Judaism. – Encyclopædia Britannica, Inc.

Words and word elements were adopted and adapted into Latin over c.1,500 years, and passed through Latin into many European and other languages, being used in the main for scholarly and technical purposes. The flow into English was at first very limited and largely religious, such as Old English cirice and its descendant church (from kūriakón dôma the Lord’s house).

Katharina-von-Bora-05.jpg

Katharina von Bora (1499–1552) one of the most important participants of the Reformation because of her role in helping to define Protestant family life and setting the tone for clergy marriages.

At the beginning this knowledge of languages was a man’s job, but from the 19th century women began to have their say as well. Lots of Christians have the wrong idea that women in the ancient times had nothing to say. Many also think that in Christianity women played no role at all. they should know that the Set Apart or Holy Scriptures  acknowledges and celebrates the priceless value of a virtuous woman (Proverbs 12:4; 31:10; 1 Corinthians 11:7).

Whilst by the Jews there where not so many women teachers or rabbi’s, from the beginning the master teacher Jeshua had a big heart for them and had many women around him, following him everywhere they could and talking about his actions. The Bible teaches women are not only equals with men (Galatians 3:28), but are also set apart for special honour (1 Peter 3:7). Jeshua also knew how in the past the the priceless value of a virtuous woman was celebrated and insisted those around him to respect the woman also. (Proverbs 12:4; 31:10; 1 Corinthians 11:7).  Not only did the master teacher encourage their discipleship by portraying it as something more needful than domestic service and always treated women with the utmost dignity — even women who might otherwise be regarded as outcasts (Matthew 9:20-22; Luke 7:37-50; John 4:7-27).

“1  After this, Jesus travelled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The Twelve were with him, 2 and also some women who had been cured of evil spirits and diseases: Mary (called Magdalene) from whom seven demons had come out; 3 Joanna the wife of Chuza, the manager of Herod’s household; Susanna; and many others. These women were helping to support them out of their own means.” (Luke 8:1-3 NIV)

“38  As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. 39 She had a sister called Mary, who sat at the Lord’s feet listening to what he said. 40 But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, “Lord, don’t you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me!” 41 “Martha, Martha,” the Lord answered, “you are worried and upset about many things, 42 but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.”” (Luke 10:38-42 NIV)

Clearly the listening to Jesus’ teaching was for the rabbi important, because he would not be long with them. for him it was also important that they would know what they had to talk about when he would be gone, because they had to go out into the world and witness about what he had done, and for telling others about the coming Kingdom of God. All those who wanted to be called a disciple or follower of Christ had to witness for him.

“You will be his witness to all men of what you have seen and heard.” (Acts 22:15 NIV)

Already from the start women where there with Jesus.  Christ’s first recorded, explicit disclosure of His own identity as the true Messiah was made to a Samaritan woman (John 4:25-26). When he was gone there were also women present in the room when the Spirit came over the apostles.  From then onwards they too were not afraid any more to come out with their beliefs. Soon they too took also their role in the preaching and some of them even became renowned.

“In Joppa there was a disciple named Tabitha (which, when translated, is Dorcas), who was always doing good and helping the poor.” (Acts 9:36 NIV)

Often it were women who opened up their house for followers of Christ coming together and to lead the meetings.

“When this had dawned on him, he went to the house of Mary the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying.” (Acts 12:12 NIV)

Also when things where not so clear for some they dared to call them with them and explain it so they could better understand the truth. Also women who talked about Jesus but did not know everything well, were helped by the apostles so that they could do a better job.

“13 On the Sabbath we went outside the city gate to the river, where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the women who had gathered there. 14 One of those listening was a woman named Lydia, a dealer in purple cloth from the city of Thyatira, who was a worshipper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul’s message. 15 When she and the members of her household were baptised, she invited us to her home. “If you consider me a believer in the Lord,” she said, “come and stay at my house.” And she persuaded us.” (Acts 16:13-15 NIV)

Throughout history there have always been faithful women spreading the Word of God.

It might well be that the energetic monk and young theologian Martin Luther, who felt himself to be “a sinner with an unquiet conscience,” was stimulated by the former Benedictine and Cistercian nun Katharina von Bora, who had fled her convent with several other nuns or ‘vestal virgins’, to Wittenberg, and who became, at the age of 26,  his  wife in 1525 (him being 41) and became known as “die Lutherin”.  She became the “boss of Zulsdorf,” after the name of the farm they owned, and the “morning star of Wittenberg” for her habit of rising at 4 a.m. to take care of her various responsibilities, administering and managing the vast holdings of the monastery, breeding and selling cattle, and running a brewery in order to provide for their family and the steady stream of students who boarded with them and visitors seeking audiences with her husband. It can well be that her being at the site of the prosecuted Luther, made him to continue his translation work of the Bible and not giving up his ideas.

In the two following centuries it were women who often took care that the children got to hear the Word of God at home, whilst they were able to hide this sacred book for the persecutors. Those who fled from the European continent to look for a New World also carried with them the Holy Bible in their language or in Latin.

In the 17th century religious groups found their way to the New World and at certain places founded their own colonies so that they could perfectly practice their own faith. Religious liberty for others — a concept Americans would later take for granted — was not part of the Puritans‘ plan. Instead, founding Governor John Winthrop envisioned a model “Citty [sic] upon a hill,” an example of Christian unity and order. Not incidentally, women were expected to play a submissive and supporting role in this society.

Anne Hutchinson, née Anne Marbury

At the Massachusetts Bay Colony a skilled midwife and herbal healer with her own interpretation of Puritan doctrine, challenged the leaders of this “wilderness theocracy,” as Barbara Ritter Dailey describes it.
Anne Hutchinson  [Anne Marbury Hutchinson (1591-1643)] eldest daughter of a strong-willed Anglican priest who had been imprisoned and removed from office because of his demand for a better-educated clergy, had probably inherited the strong will of her father, taking with her a legacy of biblical scholarship and religious independence.

When the Anglican Church silenced one of her favourite teachers, John Cotton, one of England’s outstanding Puritan ministers, one of New England’s first generation, leader in civil and religious affairs, and a persuasive writer on the theory and practice of Congregationalism, left for the colony of Massachusetts in America, Hutchinson became extremely distraught. She finally persuaded her husband to leave for America, so that she could follow her religious mentor.

William Hutchinson was granted a desirable house lot in Boston, and both husband and wife quickly became church members.
When she was criticized for failing to attend weekly prayer meetings in the homes of parishioners, she responded by holding meetings in her own home. She began by reiterating and explaining the sermons of John Cotton but later added some of her own interpretations, a practice that was to be her undoing. As her meetings became more popular, Hutchinson drew some of Boston’s most influential citizens to her home. Many of these were town merchants and artisans who had been severely criticized for profiteering in prices and wages; they saw in Hutchinson’s stress on grace a greater freedom regarding morality and therefore more certainty of their own salvation. But others came in search of a more meaningful and personal relationship with their God. As she attracted followers and defenders, the orthodox Puritans organized to oppose her doctrines and her advocates.

Cotton was chiefly responsible for the exile of Anne Hutchinson, because of her antinomian doctrines, and for the expulsion of Roger Williams.They continued to preach and used their own words. Quoting from the Bible in a non literal way became common practice and would be later taken up in presenting fragments or stories from the Bible. This free telling of Bible stories was also taken up in other languages and was breeding ground for children’s Bibles and freely quoted or paraphrased Bible translations.

The Ritual Dance of the Shakers, Shaker Historical Society

The priests and male clerics mostly kept the bible in their hand and sometimes read some phrases out of it. They still were in the majority, though some ladies walked to the forefront and got followers. It had not all to be literate women who took charge.
An unlettered daughter of a blacksmith who was probably named Lees joined at the age of 22 joined the faith group Shaking Quakers, or Shakers, because of the shaking and dancing that characterized their worship (It originally derived from a small branch of English Quakers founded by Jane and James Wardley in 1747). Ann Lee married in 1762, a union that tradition holds was unhappy and may have influenced her later doctrinal insistence on celibacy. She became the group their accepted leader and was known as Ann the Word or Mother Ann. Although illiterate, she claimed the gift of tongues and the ability to discern spirits and work miracles. She was also convinced of the holiness of celibacy, an idea stemming from her own experience of losing four children at or soon after their birth. In 1774 she led a band of eight to America, where, two years later, at Watervliet, N.Y., the first Shaker settlement in America was founded. The Shaker communities flourished in the mid-19th century and contributed a distinctive style of architecture, furniture, and handicraft to American culture. The communities declined in the late 19th and early 20th centuries. The two American converts who followed Mother Ann as Lead Elder — Joseph Meacham (1787–1796) and Lucy Wright (1796–1821) — developed an institutional structure for less antagonistic relations with society.

At that time, a woman’s leadership of a religious group was considered to be a ‘sect leader’ and as a radical departure from Protestant Christianity. Living apart from her husband Elizur Goodrich, she like him committed herself fully to Shakerism and within a decade rose to leadership within the Shakers movement, with the power and authority which women were not allowed in other religions.

Wright was fully aware of our task of witnessing and sent missionaries to preach across New England and upstate New York as well as into the western wilderness, where those preachers recruited proselytes and established new Shaker villages in Kentucky, Ohio, and Indiana.
Under Wright’s administration, Shakers standardized and increased book and tract publishing for the widely-scattered religious society. Their first statement of beliefs was Testimony of Christ’s Second Appearing in 1810, followed by a hymnal which served much the same purpose in 1813. This way the bible-fragments were brought to the general public in ordinary simple words.

In the early nineteenth century the movement expanded into Ohio, Indiana, and Kentucky. By the mid-1820s about 4,000 believers lived in sixteen communal villages, usually with residential “Great Houses” surrounded by meetinghouses, barns, mills, workshops, and smaller residences for children and probationary members. A hierarchy of elders and eldresses who had completely abandoned the sinful world were in charge.

Charles g finney.jpg

Charles Grandison Finney (1792–1875) American Presbyterian minister and leader in the Second Great Awakening in the United States.

In the New World several Female Missionary Societies saw the light and invited men as well as women to proclaim the Word of God.  The Female Missionary Society of the Western District hired in this way Charles Grandison Finney who came to promote social reforms, such as abolition of slavery and equal education for women and African Americans. From 1835 he taught at Oberlin College of Ohio, which accepted all genders and races, opening the way for more women able to read the Bible.

The Christians who believed only in One God and wanted others also to know the biblical truth, saw with dismay how Finney used scare tactics to gain converts.

Across the board, many thought that his habitual use of the words you and hell “let down the dignity of the pulpit.” {Charles Finney Father of American revivalism}

During the 16th and 17th century Anabaptists were heavily prosecuted in Europe because of their view of Jesus his position and man’s position in this world. By the many searchers for the truth lots of them found they could not take on the human doctrines like the Trinity and found that people had to be fully aware of what believing meant and when to commit themselves to the Only One God. From the Low countries many went to America. On the boat-trip they had a very good opportunity to speak about the biblical truth to others form different denominations. also the English doctor John Thomas who as ship’s surgeon on the Marquis of Wellesley, took the occasion to share his ideas with many people on board. When this boat docked in New York, Thomas travelled on to Cincinnati, Ohio where he became convinced by the Restoration Movement (also known as the or the Stone-Campbell Movement) of the need for baptism and joined them in October 1832. Looking for the “church within” we can imagine that people tried also to express themselves freely to show others how they understood the Word of God.

The Restoration Movement developed from several independent strands of religious revival that idealized apostolic Christianity. They were united in the belief that Jesus is the Christ, the Son of God. After his bad experience fearing for his life when the boat had nearly sunk, Thomas took his vow to God seriously and went going from one place to another, preaching the Word of God. Many of his followers came to “the Brotherhood”, and started to have meetings in their houses or barns to study the Word of God. For them it was clear that human doctrines and church creeds divide and that real Christians should be under Christ. for them God’s Word was clearly given to all people and the Bible was not to be the matter only for clergy. For them all Christians should take the Bible as their guide and leader and should suppress all divisive doctrines and practices.

One of Thomas his disciples would find enough people interested to print pamphlets and tracts. He also started as a Christian restorationist minister and became better known as Pastor Russell, being the instigator of Russellism or founder of the Russellites, opposite the Thomasites or followers of Dr. Thomas who founded the Christadelphians, Brothers in Christ who took studying the bible as one of their priorities (hence the other name Bible Students).

Dr Thomas also wrote for and was editor of the Apostolic Advocate which first appeared in May 1834, whilst Charles Taze Russell started only in July 1879 with publishing his monthly religious journal, Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence. In 1881 he co-founded Zion’s Watch Tower Tract Society with William Henry Conley as president, providing the establishment of an international Bible Student movement. In 1884 the corporation was officially registered, with Russell as president. From then onwards those Bible Students tried to bring Bible fragments in the common language of the day. For them women had also their say and were worthy co-operators to produce articles and to bring bible texts in contemporary American English.

It was his successor as society president, Joseph Rutherford who brought a wide division in the Bible student movement and created the Jehovah’s Witnesses who would work at translating the Word of God, doing a marvellous job, presenting bibles in many languages all over the world, so that nobody would have an excuse he or she could not find a Bible in a language he or she understands.

10MaryPatterson1862.jpeg

Mary Jane Patterson (1840–1894)

In 1862 Mary Jane Patterson became the first African-American woman to receive a B.A degree in the New World. She received a recommendation for an “appointment from the American missionary Association as a … teacher among freedmen.” In 1865 Patterson became an assistant to Fanny Jackson Coppin at the Philadelphia’s Institute for Colored Youth (now Cheyney University of Pennsylvania). In 1869 to 1871 Patterson taught in Washington, D. C., at the Preparatory High School for Colored Youth known today as Dunbar High School (Washington, D.C.). She served as the school’s first Black principal, from 1871 to 1872. She was reappointed from 1873 to 1884. During her administration, the school grew from less than 50 to 172 students, the name “Preparatory High School” was dropped, high school commencements were initiated, and a teacher-training department was added to the school. Patterson’s commitment to thoroughness as well as her “forceful” and “vivacious” personality helped her establish the school’s strong intellectual standards.
We can imagine by those standards being a Christian life style and good moral where essence.

Already around the turn of the 18th to 19th century women had started wanting to have a stronger voice in the education of children. Also parents started looking more at how to bring up children together in a community. They had seen the public school system starting to develop going away from certain ways of life preferred by them. The spiritual aspect was important and could not be forgotten. Discontented with the new public school system more alternative education developed in part as a reaction to perceived limitations and failings of traditional education. In many of such schools at that time the Bible and Christian life formed an important element of educational basic training. A broad range of educational approaches emerged, including alternative schools, self learning, homeschooling and unschooling.

Benjamin Wilson (1817–1900)

In 1840 the English family Wilson though originally Baptists, joined the growing Campbellite movement and moved to the New World four years later. In Geneva, Illinois the family began to distance themselves from the Campbellites. In 1846 Benjamin Wilson wrote his first letter to the other ex-Campbellite John Thomas, as recorded in the latter’s magazine The Herald of the Future Age, agreeing with the Thomas’ views on the immortal soul – the initial cause of his break with Campbell. There is considerable correspondence in Thomas’ magazines from various members of the Wilson family over the next several years.

Just as John Thomas had been re-baptised in 1847, Benjamin Wilson was rebaptised in 1851, marking off a new start from the Campbellites.

The first page of the Complutensian Polyglot

From 1855 to 1869 Benjamin Wilson published a monthly religious magazine, the Gospel Banner, which merged with John Thomas’s magazine, Herald of the Coming Kingdom.

In 1857 the autodidact Biblical scholar Benjamin Wilson presented a first section of a side-by-side two-language New Testament version like the New Testament in Greek and Latin, had been completed in 1514 with the Complutensian printed by Axnaldus Guilielmus de Brocario at the expense of Cardinal Ximenes at the university at Alcalá de Henares (Complutum) and the Antwerp Polyglot, printed by Christopher Plantin (1569-1572, in eight volumes folio). Polyglot means, literally poly or multi tongue or multi lingual, “through tongue” or “many / several languages” and is understood to signify “interlinear.”

In England there had also been a polyglot translation by Brian Walton who was aided by able scholars and used much new manuscript material (London, 1657). It included the Ethiopic Psalter, Canticle of Canticles, and New Testament, the Arabic New Testament, and the Gospels in Persian. His prolegomena and collections of various readings mark an important advance in biblical criticism.

It was in connection with this polyglot that Edmund Castell produced his famous Heptaglott Lexicon (two volumes folio, London, 1669), a monument of industry and erudition even when allowance is made for the fact that for the Arabic he had the great manuscript lexicon compiled and left to the University of Cambridge by William Bedwell. {Free Encyclopedia Wikipedia}

The Emphatic Diaglott.jpgThe Bible was also published in several languages by Elias Hutter (Nuremberg, 1599-1602), and by Christianus Reineccius (Leipsic, 1713-51). Ten years before the “Polyglot Bible in eight languages” (2 vols., London, 2nd ed. 1874) the Christadelphians produced the complete two-language Emphatic Diaglott translation, of the New Testament by Benjamin Wilson. For the Greek text he based it on the various Readings of the Vatican Manuscript, No. 1209; the text used by the German rationalist Protestant theologian Johann Jakob Griesbach, who was the earliest biblical critic to subject the Gospels to systematic literary analysis. In this translation the name of God is also restored, so that readers could clearly see about whom was spoke and who said something, the lord Jeshua (Jesus Christ) or the Lord of lords”Jehovah“.

In this Interlineary literal Word for Word English translation ‘Signs of Emphasis’ were given; whilst under each Greek word the English equivalent is printed. In the slim right-hand column of each page is presented a modern English translation as made by Benjamin Wilson. Also a copious selection of ‘References’; many appropriate, illustrative, and exegetical ‘Foot-notes’; and a valuable ‘Alphabetical Appendix’ are given. This combination of important items could not be found in any other book at that time.

Such literal translations made many bible Students to see much things more clearly. Also Charles T. Russell, learned that the inspired Greek Scriptures speak of the second “presence” of Christ, for the Diaglott translated the Greek word “parousía” correctly as “presence,” and not as “coming” like the King James Version Bible. Accordingly when C. T. Russell began publishing his new Bible magazine in July of 1879, he called it Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence.

The Christadelphians allowed also the Millenial Dawn Bible Students (later the Watchtower Society) to distribute Wilson’s work widely around the world from 1902. Also the Church of God of the Abrahamic Faith and the Church of the Blessed Hope which he founded are still part of the Christadelphian movement which still print this Bible translation.

Bible students form the Zion’s Watchtower suggested that,

Every student of God’s plan, as presented in the Tower, ought to have the aid which the Diaglott affords.

As such this translation became a useful attribute for the later standard Bible of the Jehovah’s Witnesses, The New World Translation.

In 2004, the Abrahamic Faith Beacon Publishing Society brought home The Emphatic Diaglott and re-published a new version of it, working in partnership with The Christadelphian Advancement Trust.

In the homeschooling opposite to traditional Christian schools it were mostly women who took up the job as teacher. Having only bibles in Old English they wanted books in a more contemporary language and put pressure on the existing clergy. From the congregations also came a louder cry to provide them with modern language bibles.

King James Version of the Bible

King James Version of the Bible (Photo credit: Wikipedia)

Answering that cry from the housewives and teachers in 1870 an invitation was extended to American religious leaders for scholars to work on the revision of the Authorized Version/King James Bible of 1611. In 1871, thirty scholars were chosen by Philip Schaff. The denominations represented on the American committee were the Baptist, Congregationalist, Dutch Reformed, Friends, Methodist, Episcopal, Presbyterian, Protestant Episcopal, and Unitarian.

In England also there was a request to have a revision and by the Convocation of Canterbury in 1870 two companies were formed, one each for the Old and New Testaments to revise the King James Version. Parallel companies in the United States received the work of the English scholars to return their comments. For those at work it was made clear only a revision and not a new translation was contemplated.

The New Testament was published in England on May 17, 1881, and three days later in the United States, after 11 years of labour. Over 30,000 changes were made, of which more than 5,000 represent differences in the Greek text from that used as the basis of the King James Version. Most of the others were made in the interests of consistency or modernization.

In the traditional churches there was not much interest in the Old Testament, this not fitting in with the accent of their teaching on Jesus, instead of God.

On certain points the English and Americans did not agree. At that time the Americans still gave in to the British revisers and published preferred readings and renderings in an appendix to the Revised Version. In 1900 the American edition of the New Testament, which incorporated the American scholars’ preferences into the body of the text, was produced. A year later the Old Testament was added, but not the Apocrypha. The alterations covered a large number of obsolete words and expressions and replaced Anglicisms by the diction then in vogue in the United States.

As shown above women and the general American public made use to talk about the Bible and to use it at home. The publishers could not ignore their wishes and provided them with some official version which could offer an alternative for the partly published Bible books and for the unofficial translations into modern speech made from 1885 which had gained popularity. Their appeal reinforced by the discovery that the Greek of the New Testament used the common non-literary variety of the language spoken throughout the Roman Empire when Christianity was in its formative stage.

The notion that a nonliterary modern rendering of the New Testament best expressed the form and spirit of the original was hard to refute. This, plus a new maturity of classical, Hebraic, and theological scholarship in the United States, led to a desire to produce a native American version of the English Bible. {Encyclopaedia Britannica}

+

Preceding articles:

Old and newer King James Versions and other translations #1 Pre King James Bible

Old and newer King James Versions and other translations #2 King James Bible versions

Old and newer King James Versions and other translations #3 Women and versions

Next: Old and newer King James Versions and other translations #5 Further steps to women’s bibles

++

Additional reading

 1. Codex Sinaiticus available for perusal on the Web
 2. Bible Translating and Concordance Making
 3. Looking at notes of Samuel Ward and previous Bible translation efforts in English
 4. Written and translated by different men over thousands of years
 5. Rare original King James Bible discovered
 6. King James Bible Coming into being
 7. Celebrating the Bible in English
 8. TheBible4Life KJV Jubileum
 9. What English Bible do you use?
 10. The Most Reliable English Bible
 11. 2001 Translation an American English Bible
 12. NWT and what other scholars have to say to its critics
 13. New American Bible Revised Edition
 14. The NIV and the Name of God
 15. Archeological Findings the name of God YHWHUse of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen
 16. Dedication and Preaching Effort 400 years after the first King James Version
 17. Hebrew, Aramaic and Bibletranslation
 18. Some Restored Name Versions
 19. Anchor Yale Bible
 20. iPod & Android Bibles
 21. Missed opportunity for North Korea
 22. What are Brothers in Christ
 23. Wanting to know more about basic teachings of Christadelphianism
 24. Around C.T.Russell

+++

Further reading

 1. Jennifer Strauss, ‘The Anabaptist Cages, Münster’
 2. The Bible: Kept Pure in All Ages
 3. Where was the Bible before 1611? How can we know God endorsed the KJV?
 4. AV1611: England’s Greatest Achievement
 5. Earliest Known Draft of 1611 King James Bible Is Found
 6. Ye King Iames Bible
 7. King James Version
 8. Thees, Thous, and Wot Nots
 9. The King James Bible
 10. The King James Bible and the Restoration
 11. King James Only? (Ethernal Christ)
 12. KJV Only? (Lynn Thaler)
 13. KJV Onlyism: What It Does And Doesn’t Mean
 14. King James XV
 15. Christian Scholars Admit To Corrupting The Bible
 16. What’s wrong with the New King James?
 17. Is it true no doctrines are changed in modern versions?
 18. The King James AV 1611 Bible vs. The New International Version
 19. I got saved reading the NIV. How can you say it’s no good?
 20. Why should God’s Word be restricted to English?
 21. The Attack on the Bible
 22. John 3:16 isn’t the gospel that saves men’s souls today
 23. New Age Deism
 24. New Age Deism: Part Two
 25. Inside Orthodox Judaism: A Critical Perspective On Its Theology
 26. Mailbox Monday August 29: on Katharina von Bora
 27. 11th April 1612. Dangerous Heresy.
 28. Book Review: The Reformers and Their Stepchildren by Leonard Verduin
 29. women.born.before | 05 feb 1760
 30. Settler Colonialism and the Freedom of Religion
 31. Searching for Religious Freedom
 32. Freedom From and For Religion
 33. This Week in History – Kicked to the Curb by a Pilgrim
 34. King Survey: Women and Other Puritans
 35. The Puritans: Church and State
 36. Midweek Blog: Anne Hutchinson, the “Unnatural Woman”
 37. Paddling the Hutch: Ned P. Rauch takes the plunge
 38. Great Information Wrapped Inside This Human Struggle
 39. The Puritan identification with the Bible
 40. Despite Roger Williams’ Efforts, Providence Burns in 1676
 41. Williams
 42. Roger Williams in Art
 43. Mass Moments: Roger Williams Banished
 44. Research Reading IV
 45. Research Reading V
 46. History Weekend: The Shakers, pt. 1
 47. Quakers
 48. Commonwealth – Part Two
 49. A Catalogue of Severall Sects & Opinions
 50. History of the Anabaptist Head Covering
 51. Faith in the Head Covering
 52. Persecuted in Revolutionary Baltimore: The Sufferings of Quakers
 53. Half an hour in James Watt’s Workshop
 54. The Advices & Queries project
 55. The Violent Seduction of Thomas Paine by Rocket Kirchner
 56. The Last Runaway Review
 57. Stantons in America
 58. Eber Sherman, ,7th Great-Grandfather
 59. Birmingham Quakers and the Spanish Civil War
 60. Hidden Nearby: Charles Grandison Finney’s Birthplace
 61. Free Charles Finney Book!
 62. The reward of fervent prayer, Charle G. Finney
 63. Midweek Blog: Charles Finney, Staring at You Until You Join His Revival
 64. “Could God Forgive A Man Like That?”
 65. Joseph Logan land, 127 acres, Ninety Six District, South Carolina, 1785
 66. Alexander Campbell & the Indwelling of the Holy Spirit
 67. Restoration
 68. The Restoration Movement, Acapella & the Trinity
 69. The Future of the Restoration Movement, Part 2
 70. Charles Taze Russell – “Don’t read your Bible”
 71. Apocalyptic Forecasts
 72. Women’s History: Mary Jane Patterson
 73. Some Notes on Bible Translations
 74. What is Wrong with Evangelicals in America?
 75. For Us or Against Us: The Politics of the Christian Right & the Shutdown
 76. Icon: Tacy Cooper
 77. The Secret of Powerful Revivals Are the Intercessors Praying Behind the Scenes
 78. Les origines de nos traditions dans l’Eglise : Partie 1
 79. Edifying Christian Biographies That Will Bless Every True Christian!
 80. A Visit to Pembroke College
 81. Hospitality
 82. ‘Tis a Gift
 83. A weekend away
 84. Simple gifts
 85. Becoming Visible: Quaker Outreach at Colleges
 86. Turbulent Londoners: Ada Salter, 1866-1942
 87. A Spicy Letter to Preachers
 88. On Church Leadership (an email exchange with Sándor Abonyi of Hungary) – Pt.1: “The First Button”
 89. My way is the best
 90. ELCA Repudiates the Doctrine of Discovery, Next Up: Mennonite Church USA
 91. A glimpse of Missouri’s Amish
 92. Freedom of religion
 93. Book Review – Recovering the Margins of American Religious History: The Legacy of David Edwin Harrell, Jr. (Waldrop and Billingsley, eds.)
 94. Book Review: The Churches of Christ in the 20th Century: Homer Hailey’s Personal Journey of Faith (David Edwin Harrell, Jr.)
 95. Churches of Christ – The Road Ahead
 96. Some Notes on Bible Translations

+++

Save

Save

Terugblik op vroeger geplaatste artikelen op de Bijbelvorsers Vereniging Webs website

Graag presenteren wij u enkele vroeger door ons op Bijbelvorsers geplaatste artikelen, voor dat deze voor goed verloren gaan bij het opheffen van dat Webs platform.

Wij schreven in Maart 4, 2011 om 5:25 am:

Windows Live Spaces

Windows Live Spaces (Photo credit: Wikipedia)

Onze artikelenreeks over Russell is voor een tijdje van onze websites gehaald (2014 nota: het betrof hier de MSN Groep en op Windows Live Spaces), maar zal terug geplaatst worden. Eer het zo ver komt willen wij toch nog graag lezers waarschuwen dat bepaalde sites verkeerdelijk Charles Taze Russell opgeven als de stichter van de Getuigen van Jehovah.

Een van de spilfiguren in de beweging van de Bijbelstudenten, was Russell een man van open geest die ook oog had voor verscheidene denkwijzen en trouwens van hieruit zijn gedachten formuleerde. Zo kon hij meerdere gedachten overnemen van de volgelingen van Docter Thomas (de Thomasites of Thomasiten of Christadelphians). Hij was tegen elke vorm van autoriteit. Hij geloofde niet in zo’n sectaire organisatie als de Getuigen van Jehovah later werden, noch in zijn autoritaire hiërarchie. De ware stichter van de Jehovah Getuigen-organisatie was Joseph Rutherford.

Russel was zich er ook bewust van dat niet een menselijke organisatie zou kunnen bepalen wie er opgenomen zou worden in het Koninkrijk van God. Anders dan het Genootschap van de Jehovah Getuigen drong hij er nooit op aan dat alle gewijde Christenen zijn besluiten moesten aannemen.

 

Hieromtrent kan u reeds de juiste reactie lezen van Reslight in: Who’s The Founder Of Jehovah Witnesses?

 

+

Vindt aansluitend:

Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid

Bijbelonderzoekers en Russelism

Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 1

Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 2

Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3

Eenheid van spreken onder de loep genomen

Is de Beleidvolle Slaaf van de Getuigen van Jehovah Gods enige instrument

++

Looking at older articles series over Russell on the previous Bible-scholar Association

Charles Taze Russell and what he started

Biblestudents & T.C.Russell

Charles Taze Russell never claimed to have found a new religion, or a new church.

Around C.T.Russell

Russell and his beliefs

Russell himself never claimed to be a prophet.

Jesse Hemery and the The Goshen Fellowship

Suprising figures about Jehovah Witnesses

To remove the whitewash of the Jehovah Witnesses as being the only true Bible Students and Bible Researchers

Was Russell and Rutherford “Illuminati”?

A visible organisation on earth

Watchtowers’s new face

Revelation 1:8 – Who is Speaking?

Belonging to or being judged by

A man from the North wanting to have control in Belgium

No reconciliation possible between CBM and Duncan Heaster from Carelinks

Quibbling siblings united or allied children of an organisation or a church

2010 – 2014 in review

As we already wrote in some previous articles 2014 was not a jubilant year for the Biblestudents and for the Christadelphians in Belgium. They had to face opposition and even people who wanted to silence them.

Because having had some censorship on other websites and some people working against us, we thought it perhaps useful for others (and for ourselves) to show to the outside world that we do not give up and keep going strong.

On 2005 November 11 we started at MSN with our Welkomstwoord, a word of welcoming those who would find us on the internet and greeted those who knew us also from Blogger. Some older articles we placed also on this platform and therefore we said: Welcome to some older articles.

In October 2010 we transferred everything to WordPress and started our publications on this platform, explaining who we are, what we believe and what we want to do.From January 2011 until March 2012 no time was found to publish something on the WordPress Biblestudents site. From April 2012 our motor started very slowly.

Mount Everest from Kalapatthar.

Mount Everest from Kalapatthar. (Photo credit: Wikipedia)

When you know that 600 people reached the top of Mt. Everest in 2012 we at the Low Countries could only get about 3,200 views that year. If every person who reached the top of Mt. Everest viewed this blog, it would have taken 5 years to get that many views.

In 2012, there were only 27 new posts, growing the total archive of this blog to 74 posts. The year after we managed to publish 87 new posts, growing the total archive of this blog to 161 posts. We got about 7,600 views in 2013. for 2012 the busiest day of the year was January 9th with 49 views. The most popular post that day was Wat wij geloven. The busiest day of the year 2013 was March 27th with 99 views. The most popular post that day was 14 Nisan a day to remember #4 A Lamb slain.

Our train started to get under-way. If it were a NYC subway train, it would take about 6 trips to carry that many people as we found visiting us. It does not always went in crescendo, so last year we saw less people willing to go along with us on our trip into the Christian world. Again the busiest day seemed to be at the beginning of the year. January 11th  got the marker with 73 views. The most popular post that day was Over ons.

In 2014, there were 63 new posts, growing the total archive of this blog to 227 posts.

For 20112 and 2013 Watchtowers’s new face earned the two best places.

In 2014 most people did find us along:

 1. facebook.com
 2. christadelphians.wordpress.com
 3. twitter.com
 4. bijbelvorser.wordpress.com
 5. WordPress.com Reader

On January the 20th of 2015 we got a total of 19,623 views over 227 postings. At the moment the most popular page is the homepage with 11,740 views, followed by

Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #13 Hutterieten, Hussisme en Eenheid van Broederschap 404
Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #12 Anabaptisten 364
Wat wij geloven 349
Eerste Eeuw van het Christendom 347
Watchtowers’s new face 337
What we believe 289
Over ons 280
About us 187
The blot not to be seen 181
After the Sabbath after Passover, the resurrection of Jesus Christ 149

For 2015 we do hope to publish more articles t regular intervals, and look forward to have you as a regular reader, also willing to stimulate us by marking those articles you like and by letting others also know this side which shall try to present Bible verses in different translations and related comments, plus news around bible students from all over the world.

We also shall continue to contribute to the two lifestyle magazines: Stepping toes and From Guestwriters, where you can find our following writings:

 At Stepping Toes:

We were astonished to see how many article we published on there:

2013

 1. Sharing thoughts and philosophical writings
 2. Dignified role for the woman
 3. Father and motherhood
 4. Uit huis werkende moeders
 5. Noble motherhood and women
 6. Children Can Be So…
 7. Importance of parents 2
 8. Aligned
 9. Equal?
 10. Stand Up
 11. A New Perspective
 12. Science and the Bible—Do They Really Contradict Each Other?
 13. Thomas Aquinas on Wisdom by Robert M. Woods
 14. Stemt de Bijbel overeen met de wetenschap
 15. Are Science and the Bible Compatible?
 16. Science and Religion Harmonized (Once and For All…)
 17. Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen
 18. Vier redenen vóór de opstanding
 19. Reconciling Science and Religion
 20. Vruchten van geest beletten hetzij inactief of onvruchtbaar te zijn
 21. Fruits of the spirit will prevent you from being either inactive or unfruitful
 22. Op zoek naar spiritualiteit 1 Inleiding
 23. Op zoek naar spiritualiteit 2 Hoe te vinden
 24. Op zoek naar spiritualiteit 3 Zin van Christus
 25. Op zoek naar spiritualiteit 4 Zin van Christus leren kennen
 26. Op zoek naar spiritualiteit 5 Vrucht van de geest
 27. Op zoek naar spiritualiteit 6 Spiritualiteit en gebed
 28. Op zoek naar spiritualiteit 7 Prediking van het goede nieuws
 29. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
 30. Looking for True Spirituality 1 Intro
 31. Looking for True Spirituality 2 Not restricted to an elite
 32. Looking for True Spirituality 3 Mind of Christ
 33. Looking for True Spirituality 4 Getting to Know the Mind of Christ
 34. Looking for True Spirituality 5 Fruitage of the Spirit
 35. Looking for True Spirituality 6 Spirituality and Prayer
 36. Looking for True Spirituality 7 Preaching of the Good News
 37. Looking for True Spirituality 8 Measuring Up

2014

 1. A man from the North wanting to have control in Belgium
 2. One Mind, One Accord
 3. Lord and owner
 4. Lord in place of the divine name
 5. Vaderschap ingesteld verbondschap door de Schepper
 6. Vaderschap complex en uniek verschijnsel 1/2
 7. Vaderschap complex en uniek verschijnsel 2/2
 8. Vader tegenhanger van de moeder
 9. Father counterpart of the mother
 10. Beminnen en pespecteren van man en vrouw
 11. Loving and having respect for the woman
 12. Verleiding in het huwelijk
 13. Temptation in matrimony
 14. Magnificent bride for royal wedding
 15. Jerusalem and a son’s kingdom
 16. The Genre of the Gospels
 17. God Our Refuge
 18. Waarom God lijden toe laat
 19. Why God permits evil
 20. Evil Never Ceases

At From Guestwriters

we presented following writings:

 1. Putting your feelings into words and sharing them
 2. A Bird’s-Eye View of Fishing
 3. Warm-blooded, feathered vertebrates
 4. Before the Sun Rises
 5. Elul Observances
 6. The Cares of Life
 7. A voice cries out: context
 8. 112314 – A Peculiar People

°°°

For major happenings to us in 2014 you may look at:

Joining for a new year in the assurance to be bought with a price

Different approach in organisation of services #3

and A man from the North wanting to have control in Belgium

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 6,700 times in 2014. If it were a NYC subway train, it would take about 6 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

 

Find also

From guestwriters  2014 in review

Stepping Toes 2014 in review

Belgian Christadelphians 2013 & 2014 in review

Broeders in Christus 2013 & 2014 in review

My blogs 2014 in review

Looking at older articles series over Russell on the previous Bible-scholar Association

On Bijbelvorsers Webs, the closing site of the Biblescholar association, we published on March 4, 2011 at 5:36 am:

Charles Taze Russell the year he died of a heart attack (1916, Oct. 31) - Charles Taze Russell het jaar dat hij stierf aan een hartaanval (1916, oktober 31)

Charles Taze Russell the year he died of a heart attack (1916, Oct. 31) – Charles Taze Russell het jaar dat hij stierf aan een hartaanval (1916, oktober 31)

Our articles series over Russell has been gotten of our websites (2014 note: from the MSN Groups + from Windows Live Spaces) for a time , but will be placed back over a few months.  Before it comes so far we want to get it clear that on the net there are some wrong accusations to the name of Charles T. Russell.
Particular sites give wrong information on Charles Taze Russell and write that he is the founder of the Witnesses of Jehovah or the group called Jehovah’s Witnesses.

One of the pivot figures in the movement of the Biblestudents, Russell was a man of open mind that also in his free thinking looked to other students of the Bible and did not mind taking over some of their ideas.  As he wanted to take over several thoughts of the followers of Doctor Thomas (the Thomasites or Christadelphians).  He was against each form of authority.  He did not believe in such sectarian organization as the Witnesses of Jehovah had later become, neither in its authoritarian hierarchy.  The true founder of the Jehovah Witnesses organization was Joseph Rutherford.

Russel himself was also conscious of that not a human organization would be able to decide if some one would be able to enter the Kingdom of God.  Differently than the Society of the Jehovah Witnesses he pushed never the idea that all holy Christians had to accept all his ideas and decisions.

About this you can read already the right reaction of Reslight in:  Who’s The Founder Or Jehovah Witnesses?  

+

Please do find additional information:

 1. Dissolution of Bijbelvorsers (Bible scholars), Association for Bible study
 2. A move in Spaces
 3. Retrieving some older articles previously placed on Multiply
 4. SOPA & PIPA More good things thrown away than bad things
 5. Looking from different perspectives
 6. Pleased to find Christadelphian World on the net
 7. Around C.T.Russell
 8. Charles Taze Russell and what he started
 9. Russell himself never claimed to be a prophet.
 10. Russell and his beliefs
 11. Charles Taze Russell never claimed to have found a new religion, or a new church.
 12. Biblestudents & T.C.Russell
 13. A visible organisation on earth
 14. Different approach in organisation of services #1
 15. Different approach in organisation of services #2
 16. Different approach in organisation of services #3
 17. Change of name
 18. Daily portion of heavenly food
 19. Male domination and tyranny giving opportunities to defile the Name of God
 20. Certain people trying to stem freedom of speech
 21. A man from the North wanting to have control in Belgium
 22. Belonging to or being judged by
 23. Words to push and pull
 24. Religious Practices around the world
 25. Suprising figures about Jehovah Witnesses
 26. Jehovah’s Witnesses not only group that preach the good news
 27. Bringing Good News into the world
 28. Looking on what is going on and not being of it
 29. Not many coming out with their community name
 30. Power in the life of certain
 31. Concerning gospelfaith
 32. Hallo World
 33. Belgian Biblestudents – Belgische Bijbelstudenten
 34. What are Brothers in Christ
 35. Thomasites
 36. Christadelphian people
 37. Our (Christadelphian) way of life
 38. My (Christadelphian) faith
 39. Brief history
 40. History of the Christadelphians
 41. Who are the Christadelphians
 42. Birmingham Amended Statement of Faith
 43. Those who call the Christadelphians a cult

+++

 • Russian Court Declares Jehovah Witnesses’ Website Extremist (rferl.org)
  Prosecutors in Russia’s Tver region filed a claim last year saying that the ideas promoted by Jehovah’s Witnesses incite hatred and division.

  Three of the religious organization’s main books, “What Does The Bible Teach Us About,” “Get Closer To Jehovah,” and “Come And Follow Me” were also found by the court to be extremist.

 • Court bars kids from Jehovah’s Witness activities (stuff.co.nz)
  In March, the Family Court declined to continue the interim guardianship order which had placed constraints on the children participating in Jehovah’s Witness faith.

  The parents subsequently sought guardianship directions from the High Court either constraining or permitting the children’s participation in the faith.

  Lawyers for the children resisted such an order being made, submitting that it would curtail the children’s freedom of religion.

 • Judge stops children of Jehovah’s Witness from going to church (nzherald.co.nz)
  A judge has stopped the children of a Jehovah’s Witness from going to church and attending witness meetings and allowed them to attend birthday parties and Christmas celebrations.

  The High Court ruling, released publicly today, comes after the children’s separated parents appealed against Family Court orders regarding custody details.

  Justice Brendan Brown said his ruling would “dilute” the two young children’s exposure to their mother’s faith. However, he recognised the order was “at odds” with the children’s wishes.

 • 10 Things You Never Knew About Jehovah’s Witnesses (listverse.com)
  The modern day Jehovah’s Witnesses (known most commonly for their door-to-door evangelizing work) have been around since the late 1800s. It was around that time that a Bible study group based in Pennsylvania began analyzing, comparing, and dissecting Biblical scripture only to arrive at conclusions not taught by the majority of mainstream Christian religions. This group used zealous proselytizing to spread their scriptural discoveries. They also used their hope for the future that they gathered from the Bible to spread their beliefs across the US. Eventually, they spread their message into many different countries. Though they are currently based in hundreds of lands around the globe, the general populace knows relatively little about this far-flung faith.
 • Missionaries at the Door (guardianlv.com)

  Most everyone has had contact with missionaries of multiple faiths who come knocking at the door anxious to talk about God and religion. Many are keen to ask them to leave before getting their back history or any sort of personal information. While most have heard about Mormonism and the Jehovah’s Witnesses, many are not aware of the theological basis for their proselytizing and the institutional expectations that drive them.

  One of the fastest growing denominations in the country with a current membership hovering around 1.1 million, Jehovah’s Witnesses claim special and unique insight into the Bible and God’s purposes and will for people today. Each member is expected to proselytize on a regular basis. One can find them going door-to-door and two-by-two in any given big city or small town in America and increasingly throughout the world. They bare what they believe is a special message from God.

 • Jehovah’s Witness member dies after child delivery for refusing blood transfusion (dailypost.ng)
  According to London Evening Standard, Adeline, and her husband, Kweku Keh, had been looking for a child for many years. She reportedly endured years of failed fertility treatments, until finally; she was able to conceive naturally, only to die after giving birth to her son, Mawsi, through caesarean section at Homerton Hospital.

Tag Cloud

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Scripture

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

A place to share your daily blessings

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

Theological NoteBook

Dabbling into Theology

%d bloggers like this: