An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Bible Students’

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij

Erg genoeg en spijtig genoeg moeten wij vast stellen dat de grote meerderheid van christenen ver afgeweken zijn van het Ware Geloof.

Als men weet dat Dé Allerhoogste Goddelijke Schepper zich aan de mens openbaar heeft gemaakt, zich zelf een volk heeft gekozen en hen duidelijk heeft gemaakt dat Hij hun Enige God hoort te zijn, waar geen afbeeldingen van mogen gemaakt worden en die niet duld dat andere godheden aanbeden worden of zaken worden afgesmeekt, dan zien wij bepaalde kerken waar men wél beelden van hun god aan de muur heeft hangen en waar ook beelden van mensen hangen, die ze heiligen noemen en waar zij wél dingen van afsmeken of hopen dat zij bepaalde dingen voor hen kunnen verwezenlijken, ook al zijn ze al lang geleden gestorven. Aan die kerkgemeenschappen kunnen wij zien dat zij afgeweken zijn van de teksten die zijn overgeleverd door de mannen van God, de profeten en Bijbelschrijvers of Schriftstellers.

Opmerkelijk is ook dat wij vele kerkgemeenschappen zien waar men eerder de woorden van de schrift heeft aangepast aan hun leven en hun tijd in plats van zich aan te passen aan de woorden van de Bijbel en hun leven op te bouwen zoals de eerste christenen probeerden naar Jezus leerstellingen te leven en God te dienen op de wijze dat God verlangt.

Uit de Schrift komen wij te weten dat er een tijd zal komen waar het kaf en het koren duidelijk zichtbaar zullen worden en van elkaar gescheiden zullen worden. Valse leraren zullen ontmaskerd worden. Het onderscheid tussen de groepen zal steeds duidelijker worden (Openb. 18:1, 4) De Universele Kerk zal meer en meer haar ware gezicht gaan laten zien. De Bijbel spreekt van Babylon de hoer en van de duivel die meer en meer heviger te keer zal gaan. De satans of tegenstrevers van God zullen meer en meer gepikeerd geraken dat er meer verkondigers opduiken die Gods Waarheid verkondigen. De Schrift vertelt ons namelijk dat het één van de tekenen der eindtijd zal zijn dat er meer verkondigers het Goede Nieuws zullen komen te verkondigen en alle moeite zullen doen om anderen ook heet licht der waarheid te laten zien.

Die instelling die zogezegd de ware kerk moest zijn zal ontmantelt worden door vele schandalen, waarbij het letterlijk hoereren ook blootgelegd zal worden. De laatste jaren doken er dan ook meer en meer schandalen in de Rooms Katholieke Kerk op.

Sinds de 19de eeuw gingen veel meer gewone mensen bewust de bijbel onderzoeken en zich aan te sluiten bij andere Bijbelonderzoekers. Deze Studenten van de bijbel vormden geloofsgemeenschappen met namen als Bijbelstudenten of Bible Students of wensten te verwijzen naar hun broederschap met Christus of aan te tonen dat zij onderdeel maakten van de Stad van Jezus Christus, Christadelphia of van een broederschap als Filadelphia of Christadelphians of Broeders in Christus.

Onder de Bijbelonderzoekers waren er die de leiding namen om te sturen en ondersteuning te geven aan diegenen die er bewust van waren van de noodzaak en belangrijkheid van het predikingswerk. Zij gingen de nadruk leggen op een persoonlijk aandeel aan de prediking van het Koninkrijk. Getrouwe christenen vonden het belangrijk om van deur tot deur te gaan om de Waarheid te verkondigen.

Naar de jaren zestig toe van de vorige eeuw werden vele christelijke leiders zo bang voor de naam van God dat zij er zelfs op stonden om die Heilige naam beter weg te laten. Zij die van God hielden en beseften hoe belangrijk die Naam wel is gingen verder om die Naam te verkondigen. Meerdere groepen zetten zich in om Gods Naam uit te dragen. Zo zijn de Getuigen van Jehovah wel de meest gekende groep van Bijbelonderzoekers. Die uitdragers van de Naam van God werden als om meer geschoffeerd. Op allerhande manieren wenst men ze nog steeds zwart te maken. Hiertoe worden vele leugens uit de kast gehaald om hen zwart te maken en om met hen te spotten. Andere niet-trinitarische bewegingen worden te samen met hen op dezelfde lijst van ongewenste ‘sekten’ geplaatst.

In het Christendom zitten de Universele Kerken, van het katholicisme en Protestantisme, nog lekker hoog op hun troon. Zo hoog gezeten en aanzien als de Grote Kerk en als Rijke Kerk en Politiek sterke kerk, zien zij zich nog onaantastbaar. Als koningen en koninginnen kunnen hun leiders nu nog zetelen, zoals in de Schrift vermeld.

„Ik zit als koningin, en ik ben geen weduwe, en ik zal nooit rouw zien” (Openb. 18:7).

Die grote instellingen in het christendom voelen zich inderdaad nog erg zeker. Zij zijn zelfs in de veronderstelling dat ze ’als een koningin zitten’ op de klasse van politieke leiders. Op dit moment zijn degenen die door het onkruid worden afgebeeld in Jezus parabels niet bepaald aan het wenen. Maar daar komt binnenkort verandering in.

Aan de hechte samenwerking tussen diegenen die leiding hebben in het christendom en de politieke leiders komt binnenkort een eind

Eeuwenlang hadden protestantse denominaties verwezen naar het Babylon uit Bijbelse profetieën, met de vinger wijzend naar de Rooms Katholieke Kerk. De vele Bijbelonderzoekers kunnen ook als een strekking in het protestantisme aanschouwd worden, maar in tegenstelling tot vele protestanten houden zij niet aan een drievoudige godheid maar aanbidden zij slechts één Ware God, de God van Israël. Met de jaren gingen meer Bijbelonderzoekers geleidelijk beseffen dat vele kerken van het christendom bij het hedendaagse Babylon horen. Dit omdat ze allemaal leugens onderwijzen zoals o.a. de leer van de Drie-eenheid.

Al in 1891 werd bijvoorbeeld in het derde deel van Millennial Dawn over Gods verwerping van het hedendaagse Babylon gezegd:

„Het hele systeem — een systeem van systemen — is verworpen.”

Er werd aan toegevoegd dat iedereen

„die het niet eens is met haar valse leerstellingen en gebruiken nu opgeroepen wordt om zich van haar af te scheiden”.

Die afscheiding is ook waar Jezus en zijn apostelen naar wezen … het niet van de wereld zijn … het durven afstand nemen van populaire maar valse leerstellingen. Dat afstand nemen van die kerken waar niet kosher wordt geleefd is voor zeer veel mensen zeer moeilijk. Het grotendeel van de mensen wil ook vasthouden aan de gangbare tradities en is ook bang om anderen te laten merken dat zij zich hebben aangesloten bij een kleine kerkgemeenschap die er de voorkeur aan geven om constant met dat Woord van God bezig te zijn.

De Bijbelonderzoekers leerden en leren nog steeds, dat geloofsgenoten waar mogelijk voor aanbidding bij elkaar moeten komen. Voor ware christenen is het niet genoeg om valse religie te verlaten zij moeten zich ook gaan verenigen met anderen die het Ware Geloof willen aanhouden. Zij moeten beseffen dat men niet op zichzelf moet blijven en in zijn eentje moet zitten de Bijbel te lezen of te studeren. Men moet beseffen dat het belangrijk is om ook samen te komen om deel te nemen aan ware aanbidding.

In de Nieuwe Wereld beseften vele uitwijkelingen van Europa hoe kerken hen misleid hadden en hoe zij meerdere dingen hadden moeten aan nemen omdat het zogezegd onbegrijpbaar was voor een mens en omdat het een dogma was. De in de 19de eeuw rondtrekkende bijbelonderzoekers voelden aan hoe opbouwend hun bijeenkomsten waren die zij in de verschillende nederzettingen konden bijwonen.

In juli 1880 bracht broeder Russell bijvoorbeeld verslag uit van een rondreis die hij had gemaakt om lezingen te houden. Hij vertelde hoe opbouwend alle bijeenkomsten waren geweest. Vervolgens spoorde hij de lezers aan om briefkaarten op te sturen over hun vooruitgang. Sommige daarvan zouden in het tijdschrift gepubliceerd worden. Het doel?

„Laat ons allemaal weten (…) hoe de Heer jullie voorspoed geeft, en of jullie geregeld samenkomen met hen die hetzelfde kostbare geloof hebben.”

Een groep Bijbelonderzoekers in Kopenhagen in 1909

Russell met een groep Bijbelonderzoekers in Kopenhagen (1909)

De Bijbel bestuderend kwamen meerdere mensen tot meer inzicht dat de beschrijving die de bijbel van Babylon de Grote geeft, past bij de valse religie als geheel, als een collectief lichaam. Hoewel de duizenden godsdiensten die de wereld telt niet officieel één wereldorganisatie vormen, zijn ze wat hun doel en daden betreft onafscheidelijk verbonden. Zoals door de immorele vrouw in Openbaring wordt afgebeeld, heeft de valse religie een reusachtige invloed op regeringen. Net als een vrouw die zich niet aan haar huwelijksgeloften houdt, heeft de valse religie zich geprostitueerd door verbintenissen aan te gaan met de ene politieke macht na de andere.

„Overspeelsters, weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap met God is?”,

schreef de discipel Jakobus.

„Al wie daarom een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God.” — Jakobus 4:4.

Op vele plaatsen waar Bijbelonderzoekers kwamen verkregen zij weerstand en werden zij regelmatig beschimpt. Vandaag zijn zij nog steeds een bespotte groep, waarvoor velen graag een ommetje maken of de deuren niet openen, om niet te moeten spreken met zulk iemand.

Johannes 15:19: 19 Als jullie een deel van de wereld zouden zijn, zou de wereld aan jullie gehecht zijn als iets van haarzelf. Omdat jullie geen deel van de wereld zijn+ maar ik jullie uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld jullie.+

Geen deel uit makend van de wereld is voor de Bijbelonderzoekers of Bijbelstudenten belangrijker dan ongehoorzaamheid aan God Zijn Woord. Voor ons is de liefde voor God het voor op liggende.

1 Johannes 2:15: 15 Heb de wereld niet lief en ook de dingen in de wereld niet.+ Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde voor de Vader niet in hem.+

Wij beseffen dat onze weg niet altijd makkelijk zal zijn doordat onze voorkeur voor de vriendschap met God niet zo veel vrienden van deze wereld zal opleveren. Wij beseffen dat wij om vrienden van God te zijn, ons moeten losmaken van elke emotionele gehechtheid aan de huidige goddeloze wereld, en dat wij ons moeten ontdoen van al de valse leerstellingen.

God houd niet van valse aanbidding en zij die van God houden willen God niet tegen de borst stoten. Naleven van God Zijn geboden is veel belangrijker dan het na leven van mensen hun leringen en regels.

De diverse „christelijke” en heidense sekten die deze wereld rijk is maken er aanspraak op organisaties te zijn die de ware aanbidding beoefenen. Maar in haar zucht naar macht en materieel gewin heeft ze vriendschappelijke betrekkingen aangeknoopt met de heersers van deze wereld, en „de koningen der aarde hebben hoererij met haar bedreven”. Haar onreine, smerige handelwijze in verband met haar hoererij is in Gods ogen verfoeilijk en heeft tot veel bloedvergieten en grote benauwdheid op aarde geleid (Opb 17:1-6; 18:3). Derhalve zal God het voor hoereerders bestemde oordeel aan haar voltrekken: vernietiging. (Opb 17:16; 18:8, 9).

Laat iedereen beseffen dat wij best de valse leraren links laten liggen en dat wij de woorden in de Bijbel nemen zoals zij er staan. Als er dus “zoon van God” staat, laat ons dan ook lezen en denken “zoon van God” en niet zoals velen u proberen diets te maken dat u (zou) moeten geloven dat het om een “god de zoon” gaat. Als u volgeling van Christus wil zijn, dus een christen zijn, moet u de zelfde God aanbidden als Jezus en moet u zijn leerstellingen volgen en niet deze van die zo vele mensen die als zogenaamde theoloog de bijbel duidelijker zouden kunnen maken dan God Zijn woord zelf.

Besef ook dat als u zich laat dopen en opgenomen wordt in het Lichaam van Christus, dat dit inhoud dat u zich bereid voelt om onder Christus Jezus te staan. Bij zulk een overgave in een doop hebt u dan ook als christen aan Jehovah opgedragen om zodoende onder de Gave van Genade in het nieuwe verbond te zijn opgenomen. Zij die zich als christen uit geven en valse leerstellingen aanhouden en zich met het huidige samenstel van dingen verontreinigen, plegen geestelijk overspel.  (Jakobus 4:4.)

+

Voorgaande

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen

Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3

++

Aanverwante lectuur

 1. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 2. Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God
 3. Bedenkingen: Gods eigen Volk
 4. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 5. Kerkshoppen: “Arrogant tegenover kerklidmaatschap”
 6. Benedictus XVI treedt af
 7. Christelijke, geestelijke zaken kunnen leiden tot hoogmoed
 8. Kerkzijn in een ik-gerichte tijd
 9. Jongmense wil nie meer sit en luister nie
 10. De Ware Kerk
 11. Kleine gemeenschap in ongeïnteresseerde wereld
 12. Intenties van de ecclesia
 13. Stichter van een beweging
 14. Wie kan zich beroepen op C.T. Russell
 15. Biblestudents & T.C.Russell
 16. Bijbelonderzoekers en Russelism
 17. Bijbelonderzoekers, Bijbelstudents, Jehovah Getuigen, Russell en denominaties
 18. Bijbelonderzoekers niet steeds Getuigen van Jehovah
 19. Volharding en Bijbelstudenten
 20. Christadelphia
 21. Is uitleg over christadelphians op Katholieke website correct
 22. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 23. Is de Beleidvolle Slaaf van de Getuigen van Jehovah Gods enige instrument
 24. Niet alle Getuigen behorend tot Getuige van Jehovah
 25. De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam
 26. Bijbelvorsers uitkijkend om meerdere lezers te bereiken
 27. Eenheid van spreken onder de loep genomen
 28. Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België
 29. Gebed ter bescherming en versterking van de verkondigers van het Goede Nieuws
 30. Belangrijkheid van Gods Naam
 31. Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente
 32. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen
 33. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 34. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 35. De Ekklesia #10 Addendum 1: een moderne theocratie?
 36. Is God een Drie-eenheid
 37. Heilige-drievuldigheid of drie-eenheid

+++

Advertisements

Old and newer King James Versions and other translations #5 Further steps to women’s bibles

In the Wild West women took care their children got a knowledge of the Word of God. In the growing states of the New World the oral tradition of the Word of God ensured the Gospel-readings spreading.

For millennia prior to the invention of writing, which is a very recent phenomenon in the history of humankind, oral tradition served as the sole means of communication available for forming and maintaining societies and their institutions. Moreover, numerous studies — conducted on six continents — have illustrated that oral tradition remains the dominant mode of communication in the 21st century, despite increasing rates of literacy. {Encyclopaedia Britannica}

The States got some very strong ladies, creating schools and congregations where women told in their own words what was written in the Holy Scriptures. In the early nineteenth century, at the European continent and in the colonies where the largest, most influential churches like Catholics and Church of England reigned, they like Presbyterians, and the Episcopalians (or Anglicanism and Episcopal Church in the United States of America) forbade women to preach. In the New World women proved their necessity for leading everything in good directions. Searching the bible and having met people from different denominations many came to conclusions which made them to form newer groups. In a small number of those denominations, particularly the Congregationalists, the restrictions on women’s religious speech became challenged. Professor of Religions in America and the History of Christianity in the Divinity School of the University of Chicago, Catherine Brekus whose works have included a history of female preaching in America, entitled Strangers and Pilgrims: Female Preaching in America, 1740 – 1845 (1998) and a history of early evangelicalism based on a woman’s diaries, entitled Sarah Osborn‘s World: The Rise of Evangelicalism in Early America (2013), writes.

“Anti-authoritarian, anti-intellectual, and often visionary, they deliberately set themselves apart from the ‘worldliness’ of established churches by insisting that God could choose anyone — even the poor, uneducated, enslaved, or female — to spread the gospel.”

She briefly traces the story of evangelicals — especially Free Will Baptists, Christian Connection, northern Methodists, African Methodists, and Millerites — who allowed women to preach.

Benjamin Randall (1749-1808) main organizer of the Freewill Baptists (Randall Line) in the Northeastern United States.

Inspired by the preaching of the lay exhorter Benjamin Randall in New Hampshire that Free Will Baptist Association was formed in 1782. By 1780 the various Baptist groups had formed around 450 churches, a number exceeded only by Congregationalists with about 750 and Presbyterians with some 490. With the disappearance of a Puritan orthodoxy at the beginning of the eighteenth century the Congregational churches, whose ideas were based on the priesthood of all believers, developed by Robert Browne and Henry Barrow, and were Calvinist in tone, had opened the way for women preaching and for people telling with their own words what was written in the Bible.

The gradual collapse of state religious establishments after ratification of the U.S. Constitution in 1789 served Baptist purposes, and by 1800 they had become for a while the largest denomination in the nation, with almost twice as many adherents as the second-ranked Congregationalists. Those Baptists supported the creation of colleges, seminaries, tract societies, and missionary agencies. Educated leaders provided the impetus for the creation in 1814 of a General Missionary Convention, soon called the Triennial Convention, to sponsor home and foreign missions. Before long, it had allied itself with other agencies to promote publication and education. Several groups considered themselves to be a continuation of the first church where followers of Christ, men and women tried to bring people to God and have them baptised by immersion, the only true form of Christian baptism. At the end of the 20th century it would be the pressure of the major trinitarian Baptist groups, like the 13.9 million Southern Baptist Convention which would make the non-trinitarian Baptists looking for other congregations, but still leaving 26,7 million U.S.A. Baptists.

Brekus notes how fearing the colonies’ established churches had “quenched the spirit” by requiring college education for ministers, evangelicals said

“God could communicate directly with people through dreams, visions, and voices,”

and appealed to Joel’s promise (quoted by Peter at Pentecost) to invest

“female preaching with transcendent significance. Whenever a woman stood in the pulpit, she was a visible reminder that Christ might soon return to earth.”

Yet influenced by the wider culture, they did not think the Bible sanctioned their equality with men in Church, home, or political life. Rather than seeking ordination and settled pastorates, they remained itinerate evangelists. So, these biblical feminists were caught between two worlds — too radical to be accepted by evangelicals, but too conservative to be accepted by women’s rights activists. {Christian Reflection; A Series in Faith and Ethics}

Waves of Irish Presbyterians flooded into the middle and southern colonies, which tolerated their religious beliefs, and flowed into the unoccupied western regions. Some were established congregations who brought their ministers with them; most immigrated as individuals or in small family groups and were followed by clergymen. But the Presbyterian Church in England, re-established in 1844, was reported to have only 76 places of worship in 1851 — one-fifth the number of quaker meeting-houses. {J. A. Cannon; The Oxford Companion to British History; 2002}
A Plan of Union with the Congregational associations of New England that existed from 1792 until 1837 was disrupted when the Old School Presbyterians, favoring separate denominational agencies for missionary and evangelistic work, prevailed. The Presbyterian Board of Foreign Missions was then established.

The P.C.U.S.A split in 1837 to become New School Presbyterians and Old School Presbyterians.

The P.C.U.S.A split in 1837 to become New School Presbyterians and Old School Presbyterians.

Placing great importance upon education and lifelong learning the Presbyterians and their missionary schools also prepared others to think about the Word of God and to spread it around.

Several men and women brought their notes to the bible words and also did not mind when preaching to quote freely from the bible. In this way the Americans got used to an easy fluent language to tell about God His sayings and wonders.

Gradually, the evangelicals’ educational systems, church organizations, and worship styles became more like those of churches that had been established and wealthy in the colonial era but many Bible students, followers of Dr. John Thomas and of Charles Taze Russell continued to spread the Word of God in their own words and in Bible fragments translated to American English in tracts and magazines.

The Christadelphians offered people the Wilson’s polyglot translation for free. When Benjamin Wilson died in 1900, his heirs inherited the plates and copyright. When they were approached by Charles Taze Russell, then president of the Watch Tower Bible and Tract Society, he via a third party obtained the copyright, and at some later point, the plates. The Society published the Diaglott in 1902, and later had the type reset for publication on its own presses in 1927, with an additional printing in 1942.

Much discussion went on between the other Bible-student parties involved in the first edition and still using the version in their churches or ecclesia. Unto the exclusiveness to reprint the polyglot for public release the Christadelphians and Wilson his church had to keep reproduction only for their own members.
In 2003 the MiamiChurch of the Blessed Hope with support from Christadelphians in the United Kingdom and the United States published their own edition, with a new preface, and where pleased the Emphatic Diaglott at last came home again.

Christadelphians, Watchtower Biblestudents and others looked at the return of Christ, a terrible war where nations would get against many other nations, but also were aware that Jerusalem would be restored after some time.

Cyrus Ingerson Scofield (1843–1921) American theologian, minister, and writer whose best-selling annotated Bible popularized futurism and dispensationalism among fundamentalist Christians.

From English and Puritan descent the American orphan Cyrus Ingerson Scofield (1843–1921) converted to evangelical Christianity through the testimony of a lawyer acquaintance. He came under the mentorship of James H. Brookes, pastor of Walnut Street Presbyterian Church, St. Louis, a prominent dispensationalist premillennialist. He also attempted with limited success to take charge of Dwight L. Moody‘s Northfield Bible Training School, and served as superintendent of the American Home Missionary Society of Texas and Louisiana; and in 1890, he helped found Lake Charles College (1890–1903) in Lake Charles, Louisiana and in 1914 founded the Philadelphia School of the Bible in Philadelphia, Pennsylvania (now Cairn University)

Scofield’s premillennialism seemed prophetic.

“At the popular level, especially, many people came to regard the dispensationalist scheme as completely vindicated.”

Scofield Reference Bible, page 1115. This page includes Scofield’s note on John 1:17, which some have interpreted to mean that Scofield believed in two means of salvation.

The first bible translation, since the Geneva Bible (1560), to bring a commentary on the biblical text alongside the Bible instead of in a separate volume, also attempted to date events of the Bible in its second edition (1917) eight years after its first edition. This Scofield Reference Bible, published by Oxford University Press in 1909 contained the entire text of the traditional, Protestant King James Version, and became a widely circulated study Bible edited and annotated by this American Bible student Cyrus I. Scofield, whose notes teach futurism and dispensationalism, a theology that was systematized in the early nineteenth century by the Anglo-Irish clergyman John Nelson Darby, one of the influential figures among the original Plymouth Brethren (Christian brethren, or Darbyites) and the founder of the Exclusive Brethren, (who like Scofield had also been trained as a lawyer).

John Nelson Darby (1800–1882) Anglo-Irish Bible teacher, one of the influential figures among the original Plymouth Brethren and the founder of the Exclusive Brethren.

In 1867 ex curate in the Church of Ireland parish of Delgany, County Wicklow, Darby had presented a translation of the New Testament which he revised for the editions in 1872 and 1884.  He declined however to contribute to the compilation of the Revised Version of the King James Bible. After his death, some of his students produced an Old Testament translation based on Darby’s French and German translations in which we may see Darby’s dependence on W. H. Westcott’s Congo vernacular Bible, Victor Danielson’s Faroese work and the Romanian Bible published by G.B.V. and Dillenburg, Germany (GBV)

It was after 25 years serious research that in 1881 the British bishop, biblical scholar and theologian, and Bishop of Durham, Brooke Foss Westcott (1825–1901) with Irish-born theologian and editor Fenton John Anthony Hort (1828–1892) had presented their “New Testament in the Original Greek” on the believe that the combination of Codex Bezae with the Old Latin and the Old Syriac represents the original form of the New Testament text. Brooke Foss Westcott and Fenton John Anthony Hort their Greek translation was used as the base fro many later translations.

The Revised Version of the New Testament translators, 1881.

They also were asked to become translation committee members for the Revised Version which in the United States was adapted and revised as the “Revised Version, Standard American Edition” (better known as the American Standard Version) in 1901.

Those translations using the advanced knowledge of the newly found ancient manuscripts and better insight in the old language, received until today opposition from fervent “King James Only” people. Up to today those King James only people say that is the only worthy and true Bible, also forgetting that other people who speak an other language than would be deprived of God’s Word in the Bible. Those KJV-only people complaining that the or a new translation did not base their text on the 1611 KJV forget that it should not be based on that text but on the most original bible manuscripts we can find. The last straw is that many who swear by only the KJV itself do not use themselves the original version and worse even do not know what print edition they use and that this has many differences against the 1611 edition.

Problem with those KJV-only believers is that they want to have their church doctrines still confirmed in the new translations though those versions using the Name of God where it was placed, makes it clear about whom is spoken and about who speaks, so that no confusing is being made between God and Jesus and shows clearly that it are two different characters. Therefore, it mostly are ardent trinitarians who do not want to accept versions which come closer to the original ancient writings, because this way people believing in the Trinity may come to see that it is a human doctrine and not a Biblical doctrine, and as such they may come to see that the non-trinitarian churches are much more following God’s Word than their church want them to believe.

Lots of KJV-only people also do not want to have the real translation or a synonym for a word they use wrongly, like sheol or the hell which just means the grave or sepulchre, but when a bible translation like the NIV translates it with the “grave” they consider an attack on the KJV word of “hell” they understanding it to be a place of eternal doom and torture.

The KJV-only people believe that this English translation of the Authorised King James Version should never be changed, but do not see or forget that they themselves use also a changed version and not the original 1611 first version.

A staunch Seventh-day Adventist missionary, theology professor and college president was even more stepped on his toes when the Bible Students of the Zion’s Watchtower dared to bring out a modern English translation based on that Westcott-Hort translation and on the Greek texts of Nestle, Bover, Merk and others.

Not only women and children had asked for a less archaic Bible translation.

On December 2, 1947 a “New World Bible Translation Committee” was formed, composed of Jehovah’s Witnesses who professed to be anointed.

The New World Translation of the Christian Greek Scriptures was released at a convention of Jehovah’s Witnesses at Yankee Stadium, New York, on August 2, 1950. The translation of the Old Testament, which Jehovah’s Witnesses refer to as the Hebrew Scriptures, was released in five volumes in 1953, 1955, 1957, 1958, and 1960. The complete New World Translation of the Holy Scriptures was released as a single volume in 1961, and has since undergone minor revisions and standing strong between the 55 new English translations of the Christian Greek Scriptures which were published between 1952 and 1990.

They also reproduced The Greek transliterations for the Christian Greek Scripture portion of the Bible from the Westcott and Hort text in The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (1969).

While critical of some of its translation choices, , associate professor of religious studies at Northern Arizona University, in Flagstaff, Arizona, U.S.A., Jason BeDuhn called the New World Translation a “remarkably good” translation, “better by far” and “consistently better” than some of the others considered. Overall, concluded BeDuhn, the New World Translation

“is one of the most accurate English translations of the New Testament currently available”

and

“the most accurate of the translations compared.”

in his 2003 book, Truth in Translation: Accuracy and Bias in English Translations of the New Testament, which has generated considerable controversy for highlighting cases of theological bias in the translation process, by which, he argues, contemporary Christian views are anachronistically introduced into the Bible versions upon which most modern English-speaking Christians rely.

BeDuhn noted, too, that many translators were subject to pressure

“to paraphrase or expand on what the Bible does say in the direction of what modern readers want and need it to say.”

On the other hand, the New World Translation is different, observed BeDuhn, because of

“the greater accuracy of the NW as a literal, conservative translation of the original expressions of the New Testament writers.”

The New World Translation of the Holy Scriptures by 2004 had been made available in 32 languages plus 2 Braille editions and two years later already in 57 languages.

The 1984 revised edition of the New World Translation of the Holy Scriptures richly enhanced accurate Bible knowledge by means of several distinctive features such as the marginal (cross) references, an extensive footnote apparatus, a concordance (Bible Words Indexed) and an appendix. Modern computerization has assisted greatly in preparing these features.

In the New World Translation an effort was made to capture the authority, power, dynamism and directness of the original Hebrew and Greek Scriptures and to convey these characteristics in modern English. They also made an end to the used of  now-sanctimonious formal pronouns thou, thy, thine, thee and ye, with their corresponding verb inflections.

Many trinitarians were not pleased with that translation which tried to give as literal a translation as possible where the modern-English idiom allows and where a literal rendition does not, by any awkwardness, hide the thought, but which also placed in the Hebrew text everywhere the tetragrammaton יהוה (YHWH) was notated, printed God’s Holy Name Jehovah. As such God His Name was again visible, like in the ancient manuscripts,  6,973 times in the Hebrew Scriptures and 237 times in the Christian Greek Scriptures. Though it may be called a pity that they also did not take the effort to put Jesus name right, not going for the Issou or “Hail Zeus“, but printing his real original name Jeshua.

With this word-for-word statement of the original in the hand the real followers of Christ could show those who call themselves Christian, but do follow the human doctrine of the Trinity, where they went wrong in their thinking and could show them that Jesus is the way to God and not God himself.

But in this clear up-to-date contemporary version many churches saw a danger for their followers who could be brought to other thinking than their denomination’s doctrines.

In the previous decades several paraphrased bible book translations had seen the light and many bible students also had used free translations in their pamphlets. This time taking liberties with the texts for the mere sake of brevity, and substituting some modern parallel when a literal rendering of the original makes good sense, had been avoided. Uniformity of rendering has been maintained by assigning one meaning to each major word and by holding to that meaning as far as the context permits. At times this has imposed a restriction upon word choice, but it aids in cross-reference work and in comparing related texts.

In rendering the sense and feel of the action and state of Hebrew verbs into English, it is not always possible to preserve the brevity due to a lack of corresponding colour in English verb forms. Hence, auxiliary words that lengthen the expression are at times required to bring out the vividness, mental imagery and dramatic action of the verbs, as well as the point of view and the concept of time expressed by the Bible writers. In general the same is true of the Greek verbs. Thus, imperfect verbs have been kept in the imperfect state denoting progressive action. Participles have been rendered as participles involving continuous action.

+

Preceding articles:

Old and newer King James Versions and other translations #1 Pre King James Bible

Old and newer King James Versions and other translations #2 King James Bible versions

Old and newer King James Versions and other translations #3 Women and versions

Old and newer King James Versions and other translations #4 Steps to the women’s bibles

++

Additional reading

 1. Codex Sinaiticus available for perusal on the Web
 2. Bible Translating and Concordance Making
 3. Looking at notes of Samuel Ward and previous Bible translation efforts in English
 4. Written and translated by different men over thousands of years
 5. Rare original King James Bible discovered
 6. King James Bible Coming into being
 7. Celebrating the Bible in English
 8. TheBible4Life KJV Jubileum
 9. What English Bible do you use?
 10. The Most Reliable English Bible
 11. 2001 Translation an American English Bible
 12. NWT and what other scholars have to say to its critics
 13. New American Bible Revised Edition
 14. The NIV and the Name of God
 15. Archeological Findings the name of God YHWHUse of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen
 16. Dedication and Preaching Effort 400 years after the first King James Version
 17. Hebrew, Aramaic and Bibletranslation
 18. Some Restored Name Versions
 19. Anchor Yale Bible
 20. iPod & Android Bibles
 21. Missed opportunity for North Korea
 22. What are Brothers in Christ
 23. Wanting to know more about basic teachings of Christadelphianism
 24. Around C.T.Russell
 25. A visible organisation on earth
 26. Grave, tomb, sepulchre – graf, begraafplaats, rustplaats, sepulcrum
 27. Jesus three days in hell
 28. Dead and after
 29. Sheol or the grave
 30. This month’s survey question: Heaven and Hell
 31. Interpreting the Scriptures (Part 5)
 32. Leaving the Old World to find better pastures (1)
 33. Leaving the Old World to find better pastures (2)
 34. Approachers of ideas around gods, philosophers and theologians
 35. To remove the whitewash of the Jehovah Witnesses as being the only true Bible Students and Bible Researchers
 36. Archaeology and the Bible researcher 2/4

+++

Further reading

 1. The Bible
 2. Where was the Bible before 1611? How can we know God endorsed the KJV?
 3. Earliest Known Draft of 1611 King James Bible Is Found
 4. KJV Onlyism: What It Does And Doesn’t Mean
 5. What’s wrong with the New King James?
 6. Is it true no doctrines are changed in modern versions?
 7. The King James AV 1611 Bible vs. The New International Version
 8. King James version (1)
 9. King James Version 2
 10. I got saved reading the NIV. How can you say it’s no good?
 11. Christian Scholars Admit To Corrupting The Bible
 12. Why should God’s Word be restricted to English?
 13. Some Notes on Bible Translations
 14. Which Bible Translation?
 15. Is Christianity a paradox?
 16. Migration in a context of colonisation
 17. The sorrow and burden of it all
 18. A Belgian refugee in Maidenhead finds work
 19. When the boys come home…
 20. Do not be dissuaded by so paltry a matter as a change of time
 21. “I often wonder why I joined up”
 22. Dedicating the Powner Hall
 23. A dinner treat for the Congregational men
 24. Church Hill
 25. That We May All Be One: World Communion Sunday, 2015
 26. History, Empathy, and Race in America
 27. Empathy, racial reconciliation, and the study of history
 28. “The End of White Christian America”
 29. The calling we have in culture
 30. A. W. Tozer and the Historic Trinity
 31. Tozer’s Critique of Evangelical Christians
 32. Corporate Evangelicalism – Where did it come from?
 33. Defining Evangelicalism
 34. Decline and Fall
 35. Fundamentalism Will Kill You
 36. Progressive Evangelicals: Who We Are And What We Believe
 37. How Evangelicals are Losing an Entire Generation – by Amy Gannett
 38. On celebrating diversity within the church
 39. Evangelicalism is no longer growing–why?
 40. The Scofield Bible—The Book That Made Zionists of America’s Evangelical Christians
 41. Becoming a Liberal Christian Part I: High Church and Militant Evangelicalism
 42. Reformed Baptists and the Purity of the Church
 43. The Westminster Factor
 44. Of Polls, Presbyterians, and Seventh-Day Adventists
 45. Understanding the Presbyterian Model (Reformed the web)
 46. Understanding the Presbyterian Model (Chanty notes)
 47. “Episcopals Now Second Class Christians”: Anglicans Demote Episcopalians As Global Christianity Gets More Polarized
 48. Am I a Presbyterian?
 49. Daniel’s 70-Week Vision Series #18 – Part 94 of Riddles, Enigmas & Esoteric Imagery of Revelation
 50. At the resurrection who is left behind?
 51. A Thousand Years
 52. News brings great joy
 53. Confirmation
 54. Bible Wars
 55. How Trustworthy Are Bible Translations?
 56. How I Know The King James Bible is the Word of God
 57. King James Only–Refuted part 2
 58. King James Only–Refuted (part 3)
 59. Ways in which Fundamentalists are discriminated against
 60. Between Christians
 61. Repentance From Dead Works: 3 – Don’t Forget Good Works Are Dead Works
 62. Communion – the most terrifying sacrament in the IFB church
 63. Spirit of our times.
 64. King James XX
 65. I believe the King James Bible is the final authority in all matters of faith and practice.  
 66. Is Modern Really Better?
 67. How some preachers trick you when defining Greek words!
 68. What’s wrong with the New King James?
 69. Is it true no doctrines are changed in modern versions?
 70. I got saved reading the NIV. How can you say it’s no good?
 71. Why should God’s Word be restricted to English?
 72. Transilvania în 1865, prin ochii lui Edward Millard – blogul unui duh întarâtat

+++

Save

Save

Save

Old and newer King James Versions and other translations #4 Steps to the women’s bibles

Not having enough background of the Jewish Koine Greek, or Jewish Hellenistic Greek, the variety of Koine Greek (hē koinē dialektos ‘the common language’) or “common Attic”  found in a number of Alexandrian dialect texts of Hellenistic Judaism, most notably the Septuagint translation of the Hebrew Bible which at the time of the King James Bible‘s first edition was not yet available, as well as Greek Jewish texts from Palestine. This made that lots of words for previous Bible translations and the Authorised Version, where not yet understood properly and of some words they thought it were persons (names) instead of things (nouns) and situations.

Hellenistic Judaism: historical sites

Important historical sites of Hellenistic and medieval Judaism. – Encyclopædia Britannica, Inc.

Words and word elements were adopted and adapted into Latin over c.1,500 years, and passed through Latin into many European and other languages, being used in the main for scholarly and technical purposes. The flow into English was at first very limited and largely religious, such as Old English cirice and its descendant church (from kūriakón dôma the Lord’s house).

Katharina-von-Bora-05.jpg

Katharina von Bora (1499–1552) one of the most important participants of the Reformation because of her role in helping to define Protestant family life and setting the tone for clergy marriages.

At the beginning this knowledge of languages was a man’s job, but from the 19th century women began to have their say as well. Lots of Christians have the wrong idea that women in the ancient times had nothing to say. Many also think that in Christianity women played no role at all. they should know that the Set Apart or Holy Scriptures  acknowledges and celebrates the priceless value of a virtuous woman (Proverbs 12:4; 31:10; 1 Corinthians 11:7).

Whilst by the Jews there where not so many women teachers or rabbi’s, from the beginning the master teacher Jeshua had a big heart for them and had many women around him, following him everywhere they could and talking about his actions. The Bible teaches women are not only equals with men (Galatians 3:28), but are also set apart for special honour (1 Peter 3:7). Jeshua also knew how in the past the the priceless value of a virtuous woman was celebrated and insisted those around him to respect the woman also. (Proverbs 12:4; 31:10; 1 Corinthians 11:7).  Not only did the master teacher encourage their discipleship by portraying it as something more needful than domestic service and always treated women with the utmost dignity — even women who might otherwise be regarded as outcasts (Matthew 9:20-22; Luke 7:37-50; John 4:7-27).

“1  After this, Jesus travelled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The Twelve were with him, 2 and also some women who had been cured of evil spirits and diseases: Mary (called Magdalene) from whom seven demons had come out; 3 Joanna the wife of Chuza, the manager of Herod’s household; Susanna; and many others. These women were helping to support them out of their own means.” (Luke 8:1-3 NIV)

“38  As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. 39 She had a sister called Mary, who sat at the Lord’s feet listening to what he said. 40 But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, “Lord, don’t you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me!” 41 “Martha, Martha,” the Lord answered, “you are worried and upset about many things, 42 but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.”” (Luke 10:38-42 NIV)

Clearly the listening to Jesus’ teaching was for the rabbi important, because he would not be long with them. for him it was also important that they would know what they had to talk about when he would be gone, because they had to go out into the world and witness about what he had done, and for telling others about the coming Kingdom of God. All those who wanted to be called a disciple or follower of Christ had to witness for him.

“You will be his witness to all men of what you have seen and heard.” (Acts 22:15 NIV)

Already from the start women where there with Jesus.  Christ’s first recorded, explicit disclosure of His own identity as the true Messiah was made to a Samaritan woman (John 4:25-26). When he was gone there were also women present in the room when the Spirit came over the apostles.  From then onwards they too were not afraid any more to come out with their beliefs. Soon they too took also their role in the preaching and some of them even became renowned.

“In Joppa there was a disciple named Tabitha (which, when translated, is Dorcas), who was always doing good and helping the poor.” (Acts 9:36 NIV)

Often it were women who opened up their house for followers of Christ coming together and to lead the meetings.

“When this had dawned on him, he went to the house of Mary the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying.” (Acts 12:12 NIV)

Also when things where not so clear for some they dared to call them with them and explain it so they could better understand the truth. Also women who talked about Jesus but did not know everything well, were helped by the apostles so that they could do a better job.

“13 On the Sabbath we went outside the city gate to the river, where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the women who had gathered there. 14 One of those listening was a woman named Lydia, a dealer in purple cloth from the city of Thyatira, who was a worshipper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul’s message. 15 When she and the members of her household were baptised, she invited us to her home. “If you consider me a believer in the Lord,” she said, “come and stay at my house.” And she persuaded us.” (Acts 16:13-15 NIV)

Throughout history there have always been faithful women spreading the Word of God.

It might well be that the energetic monk and young theologian Martin Luther, who felt himself to be “a sinner with an unquiet conscience,” was stimulated by the former Benedictine and Cistercian nun Katharina von Bora, who had fled her convent with several other nuns or ‘vestal virgins’, to Wittenberg, and who became, at the age of 26,  his  wife in 1525 (him being 41) and became known as “die Lutherin”.  She became the “boss of Zulsdorf,” after the name of the farm they owned, and the “morning star of Wittenberg” for her habit of rising at 4 a.m. to take care of her various responsibilities, administering and managing the vast holdings of the monastery, breeding and selling cattle, and running a brewery in order to provide for their family and the steady stream of students who boarded with them and visitors seeking audiences with her husband. It can well be that her being at the site of the prosecuted Luther, made him to continue his translation work of the Bible and not giving up his ideas.

In the two following centuries it were women who often took care that the children got to hear the Word of God at home, whilst they were able to hide this sacred book for the persecutors. Those who fled from the European continent to look for a New World also carried with them the Holy Bible in their language or in Latin.

In the 17th century religious groups found their way to the New World and at certain places founded their own colonies so that they could perfectly practice their own faith. Religious liberty for others — a concept Americans would later take for granted — was not part of the Puritans‘ plan. Instead, founding Governor John Winthrop envisioned a model “Citty [sic] upon a hill,” an example of Christian unity and order. Not incidentally, women were expected to play a submissive and supporting role in this society.

Anne Hutchinson, née Anne Marbury

At the Massachusetts Bay Colony a skilled midwife and herbal healer with her own interpretation of Puritan doctrine, challenged the leaders of this “wilderness theocracy,” as Barbara Ritter Dailey describes it.
Anne Hutchinson  [Anne Marbury Hutchinson (1591-1643)] eldest daughter of a strong-willed Anglican priest who had been imprisoned and removed from office because of his demand for a better-educated clergy, had probably inherited the strong will of her father, taking with her a legacy of biblical scholarship and religious independence.

When the Anglican Church silenced one of her favourite teachers, John Cotton, one of England’s outstanding Puritan ministers, one of New England’s first generation, leader in civil and religious affairs, and a persuasive writer on the theory and practice of Congregationalism, left for the colony of Massachusetts in America, Hutchinson became extremely distraught. She finally persuaded her husband to leave for America, so that she could follow her religious mentor.

William Hutchinson was granted a desirable house lot in Boston, and both husband and wife quickly became church members.
When she was criticized for failing to attend weekly prayer meetings in the homes of parishioners, she responded by holding meetings in her own home. She began by reiterating and explaining the sermons of John Cotton but later added some of her own interpretations, a practice that was to be her undoing. As her meetings became more popular, Hutchinson drew some of Boston’s most influential citizens to her home. Many of these were town merchants and artisans who had been severely criticized for profiteering in prices and wages; they saw in Hutchinson’s stress on grace a greater freedom regarding morality and therefore more certainty of their own salvation. But others came in search of a more meaningful and personal relationship with their God. As she attracted followers and defenders, the orthodox Puritans organized to oppose her doctrines and her advocates.

Cotton was chiefly responsible for the exile of Anne Hutchinson, because of her antinomian doctrines, and for the expulsion of Roger Williams.They continued to preach and used their own words. Quoting from the Bible in a non literal way became common practice and would be later taken up in presenting fragments or stories from the Bible. This free telling of Bible stories was also taken up in other languages and was breeding ground for children’s Bibles and freely quoted or paraphrased Bible translations.

The Ritual Dance of the Shakers, Shaker Historical Society

The priests and male clerics mostly kept the bible in their hand and sometimes read some phrases out of it. They still were in the majority, though some ladies walked to the forefront and got followers. It had not all to be literate women who took charge.
An unlettered daughter of a blacksmith who was probably named Lees joined at the age of 22 joined the faith group Shaking Quakers, or Shakers, because of the shaking and dancing that characterized their worship (It originally derived from a small branch of English Quakers founded by Jane and James Wardley in 1747). Ann Lee married in 1762, a union that tradition holds was unhappy and may have influenced her later doctrinal insistence on celibacy. She became the group their accepted leader and was known as Ann the Word or Mother Ann. Although illiterate, she claimed the gift of tongues and the ability to discern spirits and work miracles. She was also convinced of the holiness of celibacy, an idea stemming from her own experience of losing four children at or soon after their birth. In 1774 she led a band of eight to America, where, two years later, at Watervliet, N.Y., the first Shaker settlement in America was founded. The Shaker communities flourished in the mid-19th century and contributed a distinctive style of architecture, furniture, and handicraft to American culture. The communities declined in the late 19th and early 20th centuries. The two American converts who followed Mother Ann as Lead Elder — Joseph Meacham (1787–1796) and Lucy Wright (1796–1821) — developed an institutional structure for less antagonistic relations with society.

At that time, a woman’s leadership of a religious group was considered to be a ‘sect leader’ and as a radical departure from Protestant Christianity. Living apart from her husband Elizur Goodrich, she like him committed herself fully to Shakerism and within a decade rose to leadership within the Shakers movement, with the power and authority which women were not allowed in other religions.

Wright was fully aware of our task of witnessing and sent missionaries to preach across New England and upstate New York as well as into the western wilderness, where those preachers recruited proselytes and established new Shaker villages in Kentucky, Ohio, and Indiana.
Under Wright’s administration, Shakers standardized and increased book and tract publishing for the widely-scattered religious society. Their first statement of beliefs was Testimony of Christ’s Second Appearing in 1810, followed by a hymnal which served much the same purpose in 1813. This way the bible-fragments were brought to the general public in ordinary simple words.

In the early nineteenth century the movement expanded into Ohio, Indiana, and Kentucky. By the mid-1820s about 4,000 believers lived in sixteen communal villages, usually with residential “Great Houses” surrounded by meetinghouses, barns, mills, workshops, and smaller residences for children and probationary members. A hierarchy of elders and eldresses who had completely abandoned the sinful world were in charge.

Charles g finney.jpg

Charles Grandison Finney (1792–1875) American Presbyterian minister and leader in the Second Great Awakening in the United States.

In the New World several Female Missionary Societies saw the light and invited men as well as women to proclaim the Word of God.  The Female Missionary Society of the Western District hired in this way Charles Grandison Finney who came to promote social reforms, such as abolition of slavery and equal education for women and African Americans. From 1835 he taught at Oberlin College of Ohio, which accepted all genders and races, opening the way for more women able to read the Bible.

The Christians who believed only in One God and wanted others also to know the biblical truth, saw with dismay how Finney used scare tactics to gain converts.

Across the board, many thought that his habitual use of the words you and hell “let down the dignity of the pulpit.” {Charles Finney Father of American revivalism}

During the 16th and 17th century Anabaptists were heavily prosecuted in Europe because of their view of Jesus his position and man’s position in this world. By the many searchers for the truth lots of them found they could not take on the human doctrines like the Trinity and found that people had to be fully aware of what believing meant and when to commit themselves to the Only One God. From the Low countries many went to America. On the boat-trip they had a very good opportunity to speak about the biblical truth to others form different denominations. also the English doctor John Thomas who as ship’s surgeon on the Marquis of Wellesley, took the occasion to share his ideas with many people on board. When this boat docked in New York, Thomas travelled on to Cincinnati, Ohio where he became convinced by the Restoration Movement (also known as the or the Stone-Campbell Movement) of the need for baptism and joined them in October 1832. Looking for the “church within” we can imagine that people tried also to express themselves freely to show others how they understood the Word of God.

The Restoration Movement developed from several independent strands of religious revival that idealized apostolic Christianity. They were united in the belief that Jesus is the Christ, the Son of God. After his bad experience fearing for his life when the boat had nearly sunk, Thomas took his vow to God seriously and went going from one place to another, preaching the Word of God. Many of his followers came to “the Brotherhood”, and started to have meetings in their houses or barns to study the Word of God. For them it was clear that human doctrines and church creeds divide and that real Christians should be under Christ. for them God’s Word was clearly given to all people and the Bible was not to be the matter only for clergy. For them all Christians should take the Bible as their guide and leader and should suppress all divisive doctrines and practices.

One of Thomas his disciples would find enough people interested to print pamphlets and tracts. He also started as a Christian restorationist minister and became better known as Pastor Russell, being the instigator of Russellism or founder of the Russellites, opposite the Thomasites or followers of Dr. Thomas who founded the Christadelphians, Brothers in Christ who took studying the bible as one of their priorities (hence the other name Bible Students).

Dr Thomas also wrote for and was editor of the Apostolic Advocate which first appeared in May 1834, whilst Charles Taze Russell started only in July 1879 with publishing his monthly religious journal, Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence. In 1881 he co-founded Zion’s Watch Tower Tract Society with William Henry Conley as president, providing the establishment of an international Bible Student movement. In 1884 the corporation was officially registered, with Russell as president. From then onwards those Bible Students tried to bring Bible fragments in the common language of the day. For them women had also their say and were worthy co-operators to produce articles and to bring bible texts in contemporary American English.

It was his successor as society president, Joseph Rutherford who brought a wide division in the Bible student movement and created the Jehovah’s Witnesses who would work at translating the Word of God, doing a marvellous job, presenting bibles in many languages all over the world, so that nobody would have an excuse he or she could not find a Bible in a language he or she understands.

10MaryPatterson1862.jpeg

Mary Jane Patterson (1840–1894)

In 1862 Mary Jane Patterson became the first African-American woman to receive a B.A degree in the New World. She received a recommendation for an “appointment from the American missionary Association as a … teacher among freedmen.” In 1865 Patterson became an assistant to Fanny Jackson Coppin at the Philadelphia’s Institute for Colored Youth (now Cheyney University of Pennsylvania). In 1869 to 1871 Patterson taught in Washington, D. C., at the Preparatory High School for Colored Youth known today as Dunbar High School (Washington, D.C.). She served as the school’s first Black principal, from 1871 to 1872. She was reappointed from 1873 to 1884. During her administration, the school grew from less than 50 to 172 students, the name “Preparatory High School” was dropped, high school commencements were initiated, and a teacher-training department was added to the school. Patterson’s commitment to thoroughness as well as her “forceful” and “vivacious” personality helped her establish the school’s strong intellectual standards.
We can imagine by those standards being a Christian life style and good moral where essence.

Already around the turn of the 18th to 19th century women had started wanting to have a stronger voice in the education of children. Also parents started looking more at how to bring up children together in a community. They had seen the public school system starting to develop going away from certain ways of life preferred by them. The spiritual aspect was important and could not be forgotten. Discontented with the new public school system more alternative education developed in part as a reaction to perceived limitations and failings of traditional education. In many of such schools at that time the Bible and Christian life formed an important element of educational basic training. A broad range of educational approaches emerged, including alternative schools, self learning, homeschooling and unschooling.

Benjamin Wilson (1817–1900)

In 1840 the English family Wilson though originally Baptists, joined the growing Campbellite movement and moved to the New World four years later. In Geneva, Illinois the family began to distance themselves from the Campbellites. In 1846 Benjamin Wilson wrote his first letter to the other ex-Campbellite John Thomas, as recorded in the latter’s magazine The Herald of the Future Age, agreeing with the Thomas’ views on the immortal soul – the initial cause of his break with Campbell. There is considerable correspondence in Thomas’ magazines from various members of the Wilson family over the next several years.

Just as John Thomas had been re-baptised in 1847, Benjamin Wilson was rebaptised in 1851, marking off a new start from the Campbellites.

The first page of the Complutensian Polyglot

From 1855 to 1869 Benjamin Wilson published a monthly religious magazine, the Gospel Banner, which merged with John Thomas’s magazine, Herald of the Coming Kingdom.

In 1857 the autodidact Biblical scholar Benjamin Wilson presented a first section of a side-by-side two-language New Testament version like the New Testament in Greek and Latin, had been completed in 1514 with the Complutensian printed by Axnaldus Guilielmus de Brocario at the expense of Cardinal Ximenes at the university at Alcalá de Henares (Complutum) and the Antwerp Polyglot, printed by Christopher Plantin (1569-1572, in eight volumes folio). Polyglot means, literally poly or multi tongue or multi lingual, “through tongue” or “many / several languages” and is understood to signify “interlinear.”

In England there had also been a polyglot translation by Brian Walton who was aided by able scholars and used much new manuscript material (London, 1657). It included the Ethiopic Psalter, Canticle of Canticles, and New Testament, the Arabic New Testament, and the Gospels in Persian. His prolegomena and collections of various readings mark an important advance in biblical criticism.

It was in connection with this polyglot that Edmund Castell produced his famous Heptaglott Lexicon (two volumes folio, London, 1669), a monument of industry and erudition even when allowance is made for the fact that for the Arabic he had the great manuscript lexicon compiled and left to the University of Cambridge by William Bedwell. {Free Encyclopedia Wikipedia}

The Emphatic Diaglott.jpgThe Bible was also published in several languages by Elias Hutter (Nuremberg, 1599-1602), and by Christianus Reineccius (Leipsic, 1713-51). Ten years before the “Polyglot Bible in eight languages” (2 vols., London, 2nd ed. 1874) the Christadelphians produced the complete two-language Emphatic Diaglott translation, of the New Testament by Benjamin Wilson. For the Greek text he based it on the various Readings of the Vatican Manuscript, No. 1209; the text used by the German rationalist Protestant theologian Johann Jakob Griesbach, who was the earliest biblical critic to subject the Gospels to systematic literary analysis. In this translation the name of God is also restored, so that readers could clearly see about whom was spoke and who said something, the lord Jeshua (Jesus Christ) or the Lord of lords”Jehovah“.

In this Interlineary literal Word for Word English translation ‘Signs of Emphasis’ were given; whilst under each Greek word the English equivalent is printed. In the slim right-hand column of each page is presented a modern English translation as made by Benjamin Wilson. Also a copious selection of ‘References’; many appropriate, illustrative, and exegetical ‘Foot-notes’; and a valuable ‘Alphabetical Appendix’ are given. This combination of important items could not be found in any other book at that time.

Such literal translations made many bible Students to see much things more clearly. Also Charles T. Russell, learned that the inspired Greek Scriptures speak of the second “presence” of Christ, for the Diaglott translated the Greek word “parousía” correctly as “presence,” and not as “coming” like the King James Version Bible. Accordingly when C. T. Russell began publishing his new Bible magazine in July of 1879, he called it Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence.

The Christadelphians allowed also the Millenial Dawn Bible Students (later the Watchtower Society) to distribute Wilson’s work widely around the world from 1902. Also the Church of God of the Abrahamic Faith and the Church of the Blessed Hope which he founded are still part of the Christadelphian movement which still print this Bible translation.

Bible students form the Zion’s Watchtower suggested that,

Every student of God’s plan, as presented in the Tower, ought to have the aid which the Diaglott affords.

As such this translation became a useful attribute for the later standard Bible of the Jehovah’s Witnesses, The New World Translation.

In 2004, the Abrahamic Faith Beacon Publishing Society brought home The Emphatic Diaglott and re-published a new version of it, working in partnership with The Christadelphian Advancement Trust.

In the homeschooling opposite to traditional Christian schools it were mostly women who took up the job as teacher. Having only bibles in Old English they wanted books in a more contemporary language and put pressure on the existing clergy. From the congregations also came a louder cry to provide them with modern language bibles.

King James Version of the Bible

King James Version of the Bible (Photo credit: Wikipedia)

Answering that cry from the housewives and teachers in 1870 an invitation was extended to American religious leaders for scholars to work on the revision of the Authorized Version/King James Bible of 1611. In 1871, thirty scholars were chosen by Philip Schaff. The denominations represented on the American committee were the Baptist, Congregationalist, Dutch Reformed, Friends, Methodist, Episcopal, Presbyterian, Protestant Episcopal, and Unitarian.

In England also there was a request to have a revision and by the Convocation of Canterbury in 1870 two companies were formed, one each for the Old and New Testaments to revise the King James Version. Parallel companies in the United States received the work of the English scholars to return their comments. For those at work it was made clear only a revision and not a new translation was contemplated.

The New Testament was published in England on May 17, 1881, and three days later in the United States, after 11 years of labour. Over 30,000 changes were made, of which more than 5,000 represent differences in the Greek text from that used as the basis of the King James Version. Most of the others were made in the interests of consistency or modernization.

In the traditional churches there was not much interest in the Old Testament, this not fitting in with the accent of their teaching on Jesus, instead of God.

On certain points the English and Americans did not agree. At that time the Americans still gave in to the British revisers and published preferred readings and renderings in an appendix to the Revised Version. In 1900 the American edition of the New Testament, which incorporated the American scholars’ preferences into the body of the text, was produced. A year later the Old Testament was added, but not the Apocrypha. The alterations covered a large number of obsolete words and expressions and replaced Anglicisms by the diction then in vogue in the United States.

As shown above women and the general American public made use to talk about the Bible and to use it at home. The publishers could not ignore their wishes and provided them with some official version which could offer an alternative for the partly published Bible books and for the unofficial translations into modern speech made from 1885 which had gained popularity. Their appeal reinforced by the discovery that the Greek of the New Testament used the common non-literary variety of the language spoken throughout the Roman Empire when Christianity was in its formative stage.

The notion that a nonliterary modern rendering of the New Testament best expressed the form and spirit of the original was hard to refute. This, plus a new maturity of classical, Hebraic, and theological scholarship in the United States, led to a desire to produce a native American version of the English Bible. {Encyclopaedia Britannica}

+

Preceding articles:

Old and newer King James Versions and other translations #1 Pre King James Bible

Old and newer King James Versions and other translations #2 King James Bible versions

Old and newer King James Versions and other translations #3 Women and versions

Next: Old and newer King James Versions and other translations #5 Further steps to women’s bibles

++

Additional reading

 1. Codex Sinaiticus available for perusal on the Web
 2. Bible Translating and Concordance Making
 3. Looking at notes of Samuel Ward and previous Bible translation efforts in English
 4. Written and translated by different men over thousands of years
 5. Rare original King James Bible discovered
 6. King James Bible Coming into being
 7. Celebrating the Bible in English
 8. TheBible4Life KJV Jubileum
 9. What English Bible do you use?
 10. The Most Reliable English Bible
 11. 2001 Translation an American English Bible
 12. NWT and what other scholars have to say to its critics
 13. New American Bible Revised Edition
 14. The NIV and the Name of God
 15. Archeological Findings the name of God YHWHUse of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen
 16. Dedication and Preaching Effort 400 years after the first King James Version
 17. Hebrew, Aramaic and Bibletranslation
 18. Some Restored Name Versions
 19. Anchor Yale Bible
 20. iPod & Android Bibles
 21. Missed opportunity for North Korea
 22. What are Brothers in Christ
 23. Wanting to know more about basic teachings of Christadelphianism
 24. Around C.T.Russell

+++

Further reading

 1. Jennifer Strauss, ‘The Anabaptist Cages, Münster’
 2. The Bible: Kept Pure in All Ages
 3. Where was the Bible before 1611? How can we know God endorsed the KJV?
 4. AV1611: England’s Greatest Achievement
 5. Earliest Known Draft of 1611 King James Bible Is Found
 6. Ye King Iames Bible
 7. King James Version
 8. Thees, Thous, and Wot Nots
 9. The King James Bible
 10. The King James Bible and the Restoration
 11. King James Only? (Ethernal Christ)
 12. KJV Only? (Lynn Thaler)
 13. KJV Onlyism: What It Does And Doesn’t Mean
 14. King James XV
 15. Christian Scholars Admit To Corrupting The Bible
 16. What’s wrong with the New King James?
 17. Is it true no doctrines are changed in modern versions?
 18. The King James AV 1611 Bible vs. The New International Version
 19. I got saved reading the NIV. How can you say it’s no good?
 20. Why should God’s Word be restricted to English?
 21. The Attack on the Bible
 22. John 3:16 isn’t the gospel that saves men’s souls today
 23. New Age Deism
 24. New Age Deism: Part Two
 25. Inside Orthodox Judaism: A Critical Perspective On Its Theology
 26. Mailbox Monday August 29: on Katharina von Bora
 27. 11th April 1612. Dangerous Heresy.
 28. Book Review: The Reformers and Their Stepchildren by Leonard Verduin
 29. women.born.before | 05 feb 1760
 30. Settler Colonialism and the Freedom of Religion
 31. Searching for Religious Freedom
 32. Freedom From and For Religion
 33. This Week in History – Kicked to the Curb by a Pilgrim
 34. King Survey: Women and Other Puritans
 35. The Puritans: Church and State
 36. Midweek Blog: Anne Hutchinson, the “Unnatural Woman”
 37. Paddling the Hutch: Ned P. Rauch takes the plunge
 38. Great Information Wrapped Inside This Human Struggle
 39. The Puritan identification with the Bible
 40. Despite Roger Williams’ Efforts, Providence Burns in 1676
 41. Williams
 42. Roger Williams in Art
 43. Mass Moments: Roger Williams Banished
 44. Research Reading IV
 45. Research Reading V
 46. History Weekend: The Shakers, pt. 1
 47. Quakers
 48. Commonwealth – Part Two
 49. A Catalogue of Severall Sects & Opinions
 50. History of the Anabaptist Head Covering
 51. Faith in the Head Covering
 52. Persecuted in Revolutionary Baltimore: The Sufferings of Quakers
 53. Half an hour in James Watt’s Workshop
 54. The Advices & Queries project
 55. The Violent Seduction of Thomas Paine by Rocket Kirchner
 56. The Last Runaway Review
 57. Stantons in America
 58. Eber Sherman, ,7th Great-Grandfather
 59. Birmingham Quakers and the Spanish Civil War
 60. Hidden Nearby: Charles Grandison Finney’s Birthplace
 61. Free Charles Finney Book!
 62. The reward of fervent prayer, Charle G. Finney
 63. Midweek Blog: Charles Finney, Staring at You Until You Join His Revival
 64. “Could God Forgive A Man Like That?”
 65. Joseph Logan land, 127 acres, Ninety Six District, South Carolina, 1785
 66. Alexander Campbell & the Indwelling of the Holy Spirit
 67. Restoration
 68. The Restoration Movement, Acapella & the Trinity
 69. The Future of the Restoration Movement, Part 2
 70. Charles Taze Russell – “Don’t read your Bible”
 71. Apocalyptic Forecasts
 72. Women’s History: Mary Jane Patterson
 73. Some Notes on Bible Translations
 74. What is Wrong with Evangelicals in America?
 75. For Us or Against Us: The Politics of the Christian Right & the Shutdown
 76. Icon: Tacy Cooper
 77. The Secret of Powerful Revivals Are the Intercessors Praying Behind the Scenes
 78. Les origines de nos traditions dans l’Eglise : Partie 1
 79. Edifying Christian Biographies That Will Bless Every True Christian!
 80. A Visit to Pembroke College
 81. Hospitality
 82. ‘Tis a Gift
 83. A weekend away
 84. Simple gifts
 85. Becoming Visible: Quaker Outreach at Colleges
 86. Turbulent Londoners: Ada Salter, 1866-1942
 87. A Spicy Letter to Preachers
 88. On Church Leadership (an email exchange with Sándor Abonyi of Hungary) – Pt.1: “The First Button”
 89. My way is the best
 90. ELCA Repudiates the Doctrine of Discovery, Next Up: Mennonite Church USA
 91. A glimpse of Missouri’s Amish
 92. Freedom of religion
 93. Book Review – Recovering the Margins of American Religious History: The Legacy of David Edwin Harrell, Jr. (Waldrop and Billingsley, eds.)
 94. Book Review: The Churches of Christ in the 20th Century: Homer Hailey’s Personal Journey of Faith (David Edwin Harrell, Jr.)
 95. Churches of Christ – The Road Ahead
 96. Some Notes on Bible Translations

+++

Save

Save

General Convention for Bible Students

All over the world we can find many Bible Students who live in isolation.

At the University of Pittsburgh, Johnstown, PA from July 16-21, 2016 will take place a general meeting which shall be broadcast live via Adobe Connect so that wherever you live, being unable to travel you still can enjoy the fraternity its musings.
On the Program page you will find links to the MP3 audio files and Real Media audio/video files of each convention session (discourse, panel, vesper, etc.).  These files are to be uploaded by the webmaster at the conclusion of each convention day and will then be available for download.  If the file has not yet been uploaded to the program, clicking on the link will show an error page.

To get the recorded (or archived) Adobe Connect files of a convention session click on the “Adobe Downloads” menu tab.  This will direct you to another website and you must log-in to access and download the archived convention files.
To play the downloaded MP3 audio only or downloaded Real Media audio/media files, VLC Player is an excellent universal media player that will play nearly every video or audio file (MP3, WMA, WMV, MPEG, RealMedia, etc.). It can be downloaded here.

“I will shake all nations, and the desire of all nations shall come.” Haggai 2:7

On Saturday

discourses shall be held by: Br. Robert Gorecki, Br. Ken Fernets, Br. John Trzeciak, Br. Rick Suraci. Br. Jonathan Benson shall present a mini talk on 1 Peter 1:22, 23 “‘Phileo’ Love” and Br. Chris Kuenzli on “‘Agape’Love”.

As interesting talks we may note:

For Sunday:

Theme Discourse—Haggai 2:7 “The desire of all nations shall come” Br. David Stein
A Dialogue: – The Authenticity Of The Old Testament Br. O.B. Elbert & Br. Brad Sweeney
Discourse – 2 Corinthians 1:3,4 “The God of all comfort” Br. Aaron Kuehmichel

For Monday

there shall be a discussion: Taking Personal Responsibility & Accountability For Our Actions moderated by
Br. Stephen Jeuck Br. Bob Goodman Br. Tim Thomassen

On Tuesday

Br. George Balko shall bring a Baptismal Discourse

On Thursday it is perhaps time to reflect on what we can bring to this world

“That which every joint supplieth” Br. Dan Wesol, Br. Ray Charlton and Br. James Parkinson

°°°

Biblestudents web General convention 2016

General convention 2016 on WordPress

Belgian Bible Students review of 2015

2015 the year where terrorist acts demanded so much attention of people that some of them got over-frightened and even did not want to have refugees in their neighbourhood.

In the year that climate change at last got some more attention, every day hundreds of stories were produced on any given day and people before, between and after work are confronted with loads of messages, which because of the big amount do not move them so much any more.

There were some lunatics who took others with them into death, for own personal reasons, for revenge at the society or for religious reasons.

Two Airbus A319 of Germanwings at Stuttgart Ai...

Two Airbus A319 of Germanwings at Stuttgart Airport (STR) (Photo credit: Wikipedia)

There was the Germanwings plane crash – as it happened, Paris attacks which killed more than 120 people – as it happened, and as such Europe came at war with the known but also unknown enemy. Paris terror attacks: Hollande says Isis atrocity was ‘act of war’.

In the Time to consider how to care for our common home many people in 2015 also got lost. Lost at sea: the man who vanished for 14 months. It took a long time before more Europeans became moved by what was happening with those people who are looking for some safer place than Syria or Iraq. Shocking images of drowned Syrian boy show tragic plight of refugees.

For some the end of capitalism has begun. Others clearly see the signs we have be warned off by the very old words in the Book of books.
We too, prefer to listen to those words and let them guide us. We take them at heart and do know that we are going to come to face a hard time. Therefore it is so important that more Bible students and Bible scholars warn the people of what is going to happen. Therefore we also shall continue in 2016 to bring our messages.

We know that there has been a Christian group whose confident prediction of the end of the world proved wrong but we are convinced all the prophesies given in the Bible shall come true. We also know nobody knows the exact date, but we are warned that we can and should come to see the signs of it. And we have come in a time that we can no longer ignore the signs.

Our world may have been confronted with the neural network that throws up hallucinatory images; and the Taiwanese boy who punched a hole through a 350-year-old, $1.5m painting, we should know that all the material around us is not of such an importance but that we should aim at the spiritual and the more important value, the Way to God and the Way to enter the Kingdom of God.

This 323rd message on Bible Students, placed on January the 11th, 2016, after we got a total of 26 915 views since 2010 when we started on WordPress, looks back on 2015 and looks forward to 2016, the year we want to offer you more writings and more interesting thoughts.

We are thankful that You come along here and without your presence our work would not be of much use.

In 2015, the year of Rumours of problems in Roman Catholic Church, there were 93 new posts, growing the total archive of this blog to 321 posts, which were getting views from 128 countries. today we have already 322 postings and now you are reading our 323rd publication on this site, but do not forget you also may find writings by us on Stepping Toes were we talked a.o. about Roman, Aztec and other rites still influencing us today and on From Guestwriters, were we entered the abortion debate.

We try to reach as many people as possible and also try to bring some articles in the different main languages of our guest country Belgium, where German is also spoken and were the German article Der heilige Geist wird euch an alle Dinge erinnern got the most comments in 2015.

We sincerely hope we may find you under our readers again in 2016 and the following years and hope to bring more articles which can please you and be of interest for many.

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2015 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 7,700 times in 2015. If it were a NYC subway train, it would take about 6 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

++

Find additional reading

 1. State of Europe 2015 – Addressing Europe’s crises
 2. Asylum seekers crisis and Europe’s paralysis
 3. What we don’t say about the refugee crisis?
 4. Paris attacks darkening the world
 5. Brussels-born Salah Abdeslam key suspect Paris terrorist attacks
 6. Summary for the year 2015 #1 Threat and fear
 7. Summary for the year 2015 # 2 Strewn with corpses and refugees
 8. 2015 In the Picture
 9. 2015 Human rights
 10. 2015 Health and Welfare
 11. 2015 Ecology
 12. Massive police operation in northern Paris suburb of Saint-Denis
 13. Refugee crisis, terrorist attacks and created fear
 14. French Muslims under attack
 15. Before you blame All Muslims for the terrorist attack in Paris
 16. Trump brand of migrant demonization #1
 17. Trump brand of migrant demonization #2
 18. Solidarité: The Paris Attack and the Refugee Crisis
 19. Children of Men
 20. How to make sustainable, green habits second nature
 21. Vatican against Opponents of immigration
 22. Greenpeace demands scale up of ecological farming
 23. Republican member of Congress from Arizona to boycott pope’s address over climate change
 24. Vatican meeting of mayors talking about global warming, human trafficking and modern-day slavery
 25. Paris World Summit of Conscience, International interfaith gathering #1
 26. Paris World Summit of Conscience, International interfaith gathering #2
 27. Paris World Summit of Conscience, International interfaith gathering #3
 28. 2015 Summit of Consciences for the Climate
 29. Senator Loren Legarda says climate change not impossible to address
 30. Shaped by years of unprecedented outreach and public engagement
 31. Building a low-carbon world: the sixth industrial revolution
 32. Natural capital in concept works. They know it, we know it, but how come it rarely translates at the coal-face of sustainable development?
 33. A Miracle of Unity at COP21
 34. Time to consider how to care for our common home
 35. Rumours of problems in Roman Catholic Church
 36. Bijbelvorsers Blogging annual report and 2015 in review

+++

Others looking back at 2015

 1. The Unified Field, Soul Partnership and More.
 2. Dear 2015
 3. Ode to 2015
 4. The last sunset
 5. 2015 (londondiaryblog)
 6. 2015 – year of continued subjugation of Indian males
 7. The 2015 change
 8. A New Year: 2015 In Review and Plans for 2016!
 9. A highlight of 2015
 10. Farewell 2015
 11. Flash backs [2015]
 12. My top stories of 2015
 13. Global Bubblegum Market 2015 Industry Insights, Study, Forecasts, Outlook, Development, Growth, Overview and Demands
 14. 2015 (damanizayas)
 15. Year in Review
 16. Sal Gomez Photography Video Slide Shows – A Year End Retrospective
 17. Goodbye 2015..
 18. My Achievements for 2015
 19. 2015 in Review: Original
 20. 5 Things I Take Away From 2015.
 21. Favorite-est things from #2015
 22. End of the Year Survey 2015!
 23. My Goodreads Year in Review
 24. The Annual End of Year Book Survey: 2015 Edition!
 25. The best books I read this year
 26. 2015: a year in review
 27. 2015 Favorites: Brushes!
 28. 2015 was great…
 29. 2015: A bad year of Tollywood
 30. 2015. (ichamber17)
 31. 2015 in review (thegatheringfire)
 32. As the Year 2015 Go
 33. Kaleidoscope of 2015
 34. 2015… (leahlorenesjourney)
 35. “New Year, New Me”
 36. Bye bye 2015 and welcome 2016
 37. A Thank You Note to 2015
 38. Thank you, 2015. Welcome, 2016
 39. 2015 In Review// Thanks
 40. Goodbye 2015
 41. 2015 in Blogging Annual Report (honeycrunch32)
 42. 2015 in Blogging Annual Report (nailsbyhoneycrunch321)
 43. FOOD for Life’s 2015 in review
 44. Nia 2015 – Beyond 21st Century Sharecropping
 45. Reflecting on 2015
 46. As 2015 fades into history, hello 2016
 47. 2016
 48. Looking Back…
 49. 2015: A Year in Songs & Haikus

+++

Charles Taze Russell and what he started

We would like to present some older articles published by us on the website of Bijbelvorsers Webs, the Association of Bible Scholars or Researchers an Association for Bible-study, and Biblestudents on March 4, 2011 at 5:41 am:

Charles Taze Russell and what he started.

C. T.Russell was born in 1852 (the second of five children) in Allegheny,Pennsylvania in the US. He grew up in faith with his father, got to know the Presbyterian and the Congregational Church. He investigated the philosophies of the Far East – Confucianism, Buddhism, Taoism, and Hinduism but soon concluded that these philosophies were empty, and his quest for spiritual satisfaction and peace remained unfulfilled.

Christians worldwide were for the first time ever considering the prophetic chronology of the Bible, concluding that Christ was going to return on dates calculated anywhere from 1862 through 1881 (with greater focus on the year 1868). From 1868 to 1875 a lot of Christians all over the world had come in great expectation for the return of Christ, believing that the 6,000 years from the creation of Adam were complete, and the seventh and final millennium began. Lots of preachers,determined to find the truth, went around the world to proclaim the end times.

George Storrs (1796–1879) one of the leaders of the Second Advent movement and affiliated with William Miller and Joshua V. Himes. He began publication of his magazine The Bible Examiner in 1843 and continued it until 1879 with a few breaks - George Storrs (1796-1879) een van de leiders van de Tweede Advent beweging en aangesloten bij William Miller en Joshua V. Himes. Hij begon met de publicatie van zijn tijdschrift The Bible Examiner in 1843 en bleef het tot 1879 met een paar pauzes publiceren

George Storrs (1796–1879) one of the leaders of the Second Advent movement and affiliated with William Miller and Joshua V. Himes. He began publication of his magazine The Bible Examiner in 1843 and continued it until 1879 with a few breaks – George Storrs (1796-1879) een van de leiders van de Tweede Advent beweging en aangesloten bij William Miller en Joshua V. Himes. Hij begon met de publicatie van zijn tijdschrift The Bible Examiner in 1843 en bleef het tot 1879 met een paar pauzes publiceren

George Stetson (1814–1879) Millerite who also wrote for George Storrs’ magazine The Herald of Life and the Coming Kingdom, and for other magazines such as The World's Crisis - George Stetson (1814–1879) Millerite die ook schreef voor George Storrs’ magazine The Herald of Life en the Coming Kingdom, en voor andere bijbelstudenten tijdschriften zoals The World's Crisis

George Stetson (1814–1879) Millerite who also wrote for George Storrs’ magazine The Herald of Life and the Coming Kingdom, and for other magazines such as The World’s Crisis – George Stetson (1814–1879) Millerite die ook schreef voor George Storrs’ magazine The Herald of Life en the Coming Kingdom, en voor andere bijbelstudenten tijdschriften zoals The World’s Crisis

Soon C.T. Russell began also to see that he was living somewhere near the close of the Gospel age, “and near the time when the Lord had declared that the wise,watching ones of his children should come to a clear knowledge of his plan.” From the years 1870 through 1875 Charles, his father Joseph, his sister Margaret, along with several other interested friends and associates, and a few other truth-seekers in Pittsburgh and Allegheny formed a class for Bible study with the well studied Millerite pastors George Storrs, and George Stetson. These studies were purposely detailed and analytical with the goal of examining every ‘jot and tittle’ of Christian doctrine, creeds and traditions in order to determine their accuracy, or to see if they were nothing but “the traditions of men”. Slowly, and step by step, they were able to separate which doctrines were Bible-based from those that were error, or mere tradition. Such detailed studies and questions of faith were common to numerous Protestant groups in the United States at this time in American history.

Charles had a time of constant growth in grace and knowledge and love of God and his Word. During this time of his Bible study, the Russells were also influenced by Adventists such as Jonas Wendell, Nelson Barbour, the Christadelphians and the Lutheran minister Joseph Seiss. In the history of Bible Students we cannot escape to see several names coming up in different denominations of today. In the nineteenth century there was a big cross-pollination. Some of Russell’s beliefs can be traced back to the very beginning of the Second Advent movement started by William Miller.

William Miller (1782-1849), American clergyman, founded a movement which involved thousands in eagerly awaiting the Second Coming of Christ. - William Miller (1782-1849), Amerikaanse dominee, stichtte een beweging die duizenden reikhalzend deden uitkijken naar de wederkomst van Christus.

William Miller (1782-1849), American clergyman, founded a movement which involved thousands in eagerly awaiting the Second Coming of Christ. – William Miller (1782-1849), Amerikaanse dominee, stichtte een beweging die duizenden reikhalzend deden uitkijken naar de wederkomst van Christus.

Because of their intensive study of the Bible, the Russell family (Charles, Margaret, and Joseph) concluded that they had finally gained a new and clearer understanding of what a Christian is called to do in laying down their earthly life in sacrifice and service to God. All three renewed their consecration (vow of dedication) and decided to be re-baptized in 1874.

In 1876 Russell sold his father’s men’s clothing tailoring store named “The Old QuakerShop” located on Federal Street in downtown Pittsburgh and used this money to use it for preaching and publication purposes.

Russell was impressed with Nelson Barbour’s “invisible presence” views on Christ’s coming and he accepted much of his chronological views. Barbour and Russell soon became partners in publishing Herald of the Morning, Pastor Russell becoming an assistant editor of the Adventist magazine.

C.T.Russell became also the co-publisher of the book, Three Worlds and The Harvest of This World (Also called, Three Worlds: Or Plan of Redemption) (1877). A doctrinal dispute between Russell and Barbour over the atonement, and that the Rapture of the saints would occur in April 1878, resulted in Russell ending his partnership with Barbour and publishing his own magazine the Zion’s Watch Tower magazine, starting in 1879. When Russell left, he took many of Barbour’s readers with him, including J.H. Paton, the Herald magazine’s other assistant editor. He continued with Barbour’s chronology of 1874 being the date of Christ’s invisible return, 1799 as the start of the time of the end and 1914 as the “end of the Gentile Times”.

In 1908 the name of their magazine was changed to The Watch Tower and Herald of Christ’s Presence.

Russell married Maria (pronounced ‘moriah’) Frances Ackley (1850-1938 ) on March 13,1879, after merely a few months’ acquaintance. The marriage was based on a mutually agreed celibate partnership established for preaching the gospel. In 1897 they separated following disagreements over the propriety of her role in the management of Zion’s Watch Tower magazine.

In 1881 “Zion’s Watch Tower Tract Society” was founded with the purpose of disseminating tracts, papers, doctrinal treatises and Bibles, and was officially chartered in 1884.

Charles devoted nearly a tenth of his fortune in publishing and distributing his first major publication, entitled “Food for Thinking Christians” in 1881. In that same year he also wrote and distributed, “Tabernacle and its Teachings”, and “Tabernacle Shadows of the Better Sacrifices”. In “Food for Thinking Christians”, Russell’s zeal to throw light upon the creedal errors motivated him to tear into the error without first showing that the Bible was indeed true, and that there was truth to be found therein. This approach shivered many men well and did the rear.

Russell wanted to outline the entire Bible and God’s plan for humanity, completely free of the Roman creeds and “traditions of men” in a seven-volume set. The first volume was originally entitled “The Plan of the Ages”, later renamed “The Divine Plan of the Ages”.

The”Divine Plan of the Ages” took the opposite approach of “Food for Thinking Christians” and first showed the beauty and harmony of the Bible before attacking the creedal errors. This approach was accepted as a refreshing answer to people’s search for truth so evident from the end of the 19th century onward.

The remaining volumes of the series, originally named “Millennial Dawn” but renamed in 1904 to “Studies in the Scriptures”, are:

 

The Time is at Hand (1889)

Thy Kingdom Come (1891)

The Day of Vengeance/The Battle of Armageddon (1897)

The Atonement Between God and Men (1899)

The New Creation (1904)

 

The delayed publishing of the seventh volume eventually became a source of great anticipation and mystery among Bible Students. Following Russell’s death in 1916, a seventh volume entitled The Finished Mystery, was published in 1917 and advertised as his “posthumous work”. True to Russell’s plan, this seventh volume was a detailed interpretation of the book of Revelation, but had included interpretations of Ezekiel, and the Song of Solomon. Immediate controversy surrounded both its publishing, and contents. In a short time it was established that it was actually written and compiled by two of Russell’s former associates, Clayton J. Woodworth and George H. Fisher, and edited by Joseph Franklin Rutherford. [i]

By 1903, newspapers began printing sermons written by Pastor Russell. The success of this got perhaps in his head. Though a lot of criticism came up he became more in the picture and got more followers.

While on the one hand claiming no special “authority,” Russell clearly desired to be the “servant” in the estimation of the “household of faith.” The danger became that he started claiming to be the “mouthpiece” of God. While others before him paved the way in giving the “midnight cry,” such as Miller and Barbour, Russell believed he was finally chosen as the one in restoring true Biblical teaching. While saying everyone needed to decide for himself, etc., Russell clearly wanted everyone to”study” the Bible solely from his writings.

Frederick William Franz (1893–1992) member of the Governing Body of Jehovah's Witnesses and served as president of the Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, the legal entity used to direct the work of Jehovah's Witnesses. - Frederick William Franz (1893-1992) lid van het Regerend Lichaam van Jehovah's Getuigen en diende als president van het Wachttorengenootschap the Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, de juridische entiteit gebruikt om het werk van Jehovah's Getuigen te leiden.

Frederick William Franz (1893–1992) member of the Governing Body of Jehovah’s Witnesses and served as president of the Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, the legal entity used to direct the work of Jehovah’s Witnesses. – Frederick William Franz (1893-1992) lid van het Regerend Lichaam van Jehovah’s Getuigen en diende als president van het Wachttorengenootschap the Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, de juridische entiteit gebruikt om het werk van Jehovah’s Getuigen te leiden.

After Russell’s dead it became even worse. A leadership crisis arose surrounding the new president of the Society, Joseph Rutherford, resulting in a movement-wide schism. As many as three-quarters of the approximately 50,000 Bible Students who had been associating in 1917 had left by 1931, resulting in the formation of several groups that retained variations on the name Bible Students. The idea of the truthful slave was interpolated to the Watchtower Tract Society. Rutherford and Fred Franz (Frederick William Franz) their followers who maintained fellowship with the Watch Tower Society adopted the name Jehovah’s Witnesses in 1931. They accept that the Society is provided with the only truthful slave and is the only one which has received the light from God and can show the light and right way to enter the Kingdom of God. JW‘s believe the Bible Students are still stuck on the “old light” of “Pastor” Russell and thus haven’t kept up with the latest “light” or “present truth.” Thus JW’s are no longer “Russellites” or followers of Russell as detractors have called them and they used to proudly call themselves. [ii] Russell is no longer viewed by the Watchtower Society as the “faithful and wise servant” alone serving the “meat in due season” or proper explanation of the Scriptures as they taught until 1927. [iii] They have gone back to the original view that the “servant” is a class of people, the 144,000, of which Russell was only one. The truth is still being progressively revealed to the modern “remnant” of the 144,000 who are currently leading the corporation Russell founded according the Jehovah Witnesses. Russell is viewed by JW’s today as the founder of their movement who helped revive the truth and separated them from Babylon the Great, but who taught many things that are no longer the “truth’ as the “light has grown brighter” since his day. JW’s therefore do not and are not encouraged to read Russell’s material at all, except the brief quotations provided by the Society’s writers in their current publications.

The Society of the Watchtower stopped publishing Russell his Studies in the Scriptures in 1928. Many Bible Students believe for the most part that the Society has become apostate as it no longer believes in many of Russell’s teachings as exposed in his Studies. As Russell warned about those who would do such a thing, the Society has gone into spiritual darkness, according to those other Bible Students. JW’s are viewed by many Bible Students as part of the Whore of Babylon and tell JW’s to “get out of her my people.”

Although the JW testify to be bible the only real research workers of truth, we fortunately can determine that there are, though be it in comparison with the traditional religions, not so many, still several people who were faithful to study the Book of books wanting to examine the Holy Scriptures and to investigate how they can be most faithful to this Word of God.

Those who severed ties with the Society formed their own groups including the Pastoral Bible Institute in 1918 (publishing The Herald of Christ’s Kingdom), the Layman’s Home Missionary Movement in 1919, and the Dawn Bible Students Association in 1929.

Moreover the former not associated Bible researchers remain still active in their Bible study and the proclamation of the Word of God.

*

Notes:

[i] http://www.pastor-russell.com/misc/bio.html

[ii] Walter Martin and Norman Klan, Jehovahof the Watchtower (Minneapolis, MN.: Bethany House Publishers), 1953, 1974,p. 41; The Golden Age, March 17, 1920, pp. 409-414.

[iii] J. F. Rutherford, The Harp ofGod (Brooklyn, NY: Watch Tower Bible and Tract Society), 1921, pp. 237,239.

Dutch speaking readers at that time could find this text in Dutch on the Space of the Belgian bible Students but by the disappearance of Windows Live Spaces the article also disappeared

Nederlandstaligelezerskonden dit artikel in het Nederlands vinden op de Space van Bijbelstudenten uit België maar door het wegvallen van Windows Live Spaces hebben wij dat artikel verloren : Charles Taze Russell, een bal die veel aan het rollen bracht.

 ++

Find also:

 1. Different approach in organisation of services #1
 2. Different approach in organisation of services #2
 3. Different approach in organisation of services #3
 4. Priority to form a loving brotherhood
 5. Commitment to Christian unity
 6. Parts of the body of Christ
 7. Dissolution of Bijbelvorsers (Bible scholars), Association for Bible study

+++

 • The Mustard Seed by The Church of Christ, Sangotedo (slideshare.net)
  In the Bible, the mustard seed is used by Jesus in the parable of the Mustard Seed as a model for the kingdom of God which initially starts small but grows to be the biggest of all garden plants…
 • Bible Verse of the Day – Colossians 3:16 (worldeventsandthebible.com)
  Let the Word of Christ dwell in your heart. Think about that for a moment. When Christ’s Word truly dwells in our heart it makes us a better person. It allows us to see the love Christ has for us and this enables and encourages us to share His Letter with the world. This my friends is our mission in this life. To follow after our Lord and Savior Jesus Christ and share His most precious Word with those who will give an ear.
 • November 17, 2014 – agreement (cohdailyprayer2014.wordpress.com)
  The leader relies on the mutual agreement we all have with God. He or she does not create faith or supply spiritual motivation. Christians live together in love and truth by their mutual agreement as people who are gifted with the Spirit of God. Our agreement holds us together. Agreement is a description of an action, not just a name for a document. Our ongoing, mutual dialogue in Christ forms and shapes our mutual understanding and direction. That agreement is a key factor in how much difference we make.
 • Bride of Christ (zestwriter.wordpress.com)
  John saw her / Descending from heaven / Her latter glory / Called her New Jerusalem / Such a beautiful story / What a beautiful bride / The bride of Christ
 • No separation! Romans 8:38-39 (wordsnmotion.wordpress.com)
  For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.
 • Moving Through Time: Timeline of Religion (pcr.wpengine.com)
 • In 1845-1870 AD, E.G. White established the 7th Day Adventists, a Protestant Christian denomination that believes in observing Saturday as the original seventh day of the Judeo-Christian week. In addition, 7th Day Adventists believe in the imminent second coming of the Jesus Christ. This movement was influenced and grew out of the Millerite movement in the United States during the 19th century.
 • In 1848 AD, Kate and Margaret Fox founded Spiritualism, a belief system that postulates the belief in spirits of the dead who have an inclination in communicating with the living through a divination system known as mediumship.
 • In 1870 AD, Charles Taze Russel founded the Jehovah Witnesses, a Christian denomination distinct from mainstream Christianity. The Jehovah’s Witnesses base their beliefs on their own biblical interpretations and even transcribed their own version of the Holy Bible. They believe that Armageddon and the establishment of New Jerusalem is imminent.
 • In 1875 AD, Helena Petrovna Blavatsky and Henry Olcott founded the Theosophical Society, a research and publishing institute dedicated to sharing esoteric doctrine of many spiritual traditions around the world. H.P. Blavatsky’s extensive research led to the publishing of the “magnum opus, The Secret Doctrine,” a comprehensive synthesis of ancient knowledge. The Theosophical Society aimed to form a brotherhood that did not discriminate against race, creed, sex, caste, or color.
 • In 1879 AD, Mary Baker Eddy formed a cult sect known as Christian Science (PDF), a religious practice derived from revelations given to Mary Baker Eddy and from the Bible itself. Its core texts are the Bible and the Christian Science textbook, also known as the “Science and Health With Key to the Scriptures.” Christian Science asserts that humanity and the universe coincide together as a whole in their truest essence, whereas evil and fallacies are illusory aspects of the material plane.
 • Between 1889 to 1924 AD, Myrtle Fillmore founded the Unity School of Christianity, a religious group that believes that all people are created with sacred worth. The Unity School of Christianity shares a universal love for all people, regardless of race, sex, color, ethnicity, creed, gender, political ideology, or disability.
 • In 1902 AD, Rudolf Steiner founded the Anthroposophical Society, a religious organization that postulates that an individual can comprehend an objective spiritual world through direct experience and inner development.
 • In 1906 AD, the Pentecostal Assemblies of the World is one of the longest, and oldest Oneness Pentecostal organizations in operation today. It currently has a membership of one and a half million members in the United States alone. Pentecostal doctrine believes in the trinity; however, the Father, Son, and Holy Spirit are one God. In addition, Pentecostal attendees manifest the gifts of the spirit, especially the laying of hands and speaking in tongues.

Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 2

De eindigende tijd van de heidenen

Nadat de Duitsers België waren binnengevallen bleven de gelovige Bijbel studenten hun prediking voort zetten. Zelfs wanneer ze 99 kilometer langs de spoorlijn moesten lopen van Luik naar Charleroi, waren deze Waalse nederige mijnwerkers ijverig om vergaderingen bij te wonen.

De families Tilmant en Verdière bleven het Goede Nieuws van het Koninkrijk verspreiden.

Na de dood van Charles Taze Russell, op 31 oktober 1916, werd een zevende-volume getiteld “The Finished Mystery” gepubliceerd in 1917 en aangeprezen als zijn ‘postume werk “. Dit zevende volume was een gedetailleerde interpretatie van het boek Openbaring van Johannes, maar ook interpretaties van Ezechiël en het Hooglied van Salomon. Een reclame voor het boek in Zion’s Watch Tower noemde het “de ware interpretatie”, en promote het als “van de Heer – voorbereid onder zijn leiding.” Onmiddellijke controverse omgaven zowel haar bekendmaking en inhoud. Het werd al snel vastgesteld dat het grotendeels geschreven en samengesteld was door twee van Russell’s vennoten, Clayton J. Woodworth en George H. Fisher, en bewerkt werd door Russell’s opvolger, Joseph Franklin Rutherford.

De positie en de houding die Rutherford aannam werd door velen niet gewaardeerd. De Russellieten beschuldigde hem voor het verraden van Russell. In België als in andere landen waar de tegenwoordige waarheid werd opgericht, kwamen een paar problemen aan het licht, sommige mensen hadden de intentie om te verdelen.

In de loop van de gebeurtenissen, voor wat betreft Jumet en de wijk van Charleroi, sloten de familie Tilmant en andere mensen zich aan bij de groepering van Rutherford, die werd verkozen tot president van het Wachttorengenootschap. De sterke persoonlijkheid van Rutherford zoals die van Robert Roberts maakte dat mensen kozen voor andere, minder dictatoriale figuren. Een aantal essentiële leerstellingen van de millenniumgeneratie restauratieve christelijke beweging die zijn voortgekomen uit de leringen en de ministeries van Dr. John Thomas en Charles Taze Russell, ook wel bekend als Pastor Russell, werden veranderd. Over de hele wereld vertrokken duizenden leden congregaties van Bible Students of Bijbelonderzoekers in verband met de Watch Tower Society gedurende de jaren 1920 mede ingegeven door Rutherford‘s mislukte voorspellingen voor het jaar 1925, het verhogen van ontgoocheling met zijn voortdurende doctrinaire en organisatorische veranderingen, en zijn campagne voor gecentraliseerde controle van de beweging.

Volgers in België

Prolific writer and bible Student Paul Samuel Leo Johnson

Prolific writer and bible Student Paul Samuel Leo Johnson

De VS immigrant uit Polen en een prominente Hebreeuwse geleerde, Paul Samuel Leo (voorheen Levitsky) Johnson trok vele volgelingen aan in België en andere plaatsen. In 1903 had hij gemeenschap begonnen met de Columbus Ecclesia van de Watch Tower Society en werd benoemd door Russell als een pelgrim van de Bijbelstudenten (of Bijbelonderzoekers) in 1904. Hij diende uiteindelijk als persoonlijke secretaris en in de tijd werd hij de meest vertrouwde vriend en adviseur van Russell. Maar voor hem werd het heel moeilijk om om te gaan met die Bijbel studenten die de leer van Pastor C.T. Russell uitdaagden en bevroegen, vooral rond zijn begrip van het nieuwe verbond en de losprijs voor allen.

De illegale introductie van nieuwe statuten voor de Watch Tower Society gaf de president Rutherford volledige controle over de zaken van de Gemeenschap. Dit was echter niet Pastor Russell‘s wens. In zijn testament had hij een zevenman’s raad van bestuur voorzien om hem op te volgen. Vier leden van de Raad van Bestuur van de Vereniging van Bestuur, een meerderheid van de raad, nam sterk bezwaar tegen wat zij beschouwden als Rutherford‘s verwerpelijk eigenhandig gedrag en verzetten zich tegen hem. Uiteindelijk bracht die groeiende spanning tussen Rutherford en de bestuurders er toe dat op 17 juli 1917, Rutherford gewoon tijdens de maaltijd, deBethel familie’ in Brooklyn, New York, aankondigde dat hij de vier bestuurders had vervangen met zijn eigen aangestelden. Dit deed hij met behulp van het juridische jargon dat de bestuurders die tegen hem waren, wettelijk hun posities niet konden houden onder de wet van Pennsylvania.
Rutherford
beweerde ten onrechte dat de vier directeuren en anderen met hen, weigerden samen te werken met de Society. Zelfs vandaag wordt er door de Jehovah’s Getuigen verteld dat de vier bestuurders die werden verdreven uit het Watch Tower hoofdkwartier  boos waren en zich zelf dienden.

Missionarissen

IBSA's "Missions Investigation Committee&...

IBSA’s “Missions Investigation Committee” in 1912 Gen. Hall is omcirkeld, Charles Taze Russell is gezeten (Foto credit: Wikipedia)

Veel ernstige Bijbelonderzoekers, zoals de Thomasiten, Russellieten en verschillende geassocieerde leden van de Bijbelonderzoekers verzette zich tegen de manier waarop Rutherford de Bijbel Studenten wilde bewegen. De vier directeuren vormden een instituut om het werk van Pastor Russell onafhankelijk van de Society voort te blijven zetten. Anderen gingen op hun beurt ook over om kleine eigen gemeenschappen te vormen of om andere corporaties op hun eigen op te richten. Sommige Bijbel studenten volgden het voorbeeld van hun favoriete ouderling of leraar. Weer anderen, enige organisatie en samenlevingen wantrouwend, bleven onafhankelijk van alle anderen.

Broeder Paul Johnson gaf zijn beweging de naam “Interior Missionary Laity Movement”, duidelijk verwijzend naar het niet clerus gebonden kader van de vereniging waar leken de dienst uit maakten en niet onder zulk een gradatie vielen als bij de clerus. De gekozen naam voor de beweging was één van de niet opgenomen namen die werden gebruikt door Pastor Russell en de vroege Internationale Bijbel Studentent Associatie (IBSA) of de International Bible Students Association (IBSA) (Niet te verwarren met de latere organisatie uit Engeland met dezelfde naam, maar die wel de Jehovah’s Getuigen groepeert.). Uit die Russell ISBA groep ontstond de Heraut van het Koninkrijk van Christus Bijbel Studenten of the Herald of Christ’s Kingdom Bible Students welke hun ideeën aan een aantal Belgen gaven.
Sommigen traden Alexander F.L. Freitag tegemoet, ook wel bekend als Freytag, die aan het eind van 1917 nog verantwoordelijk manager was van de Wachttoren. Werkzaam in het Frans in Zwitserland richtte Freitag de groep Engel van de Heer  op (geïnspireerd door een vers van de Apocalyps), Engel van Jehovah Bijbel en Tract Society, dan Kerk van het Koninkrijk van God of de Filantropische Vergadering van de Vrienden van de Mens” of “les Amis de l’homme”. Een kleine groep leefde in het gebied van Charleroi. Sommigen van hen hebben de 3 bewegingen niet gevolgd  en hebben een “Association of Bible Students”, “Association des Etudiants de la Bible” of “Vereniging van Bijbelonderzoekers” gevormd. The Young Men’s Mutual Bible Study Associations of de “les associations Mutuels Bible Étude de la Jeune homme” of de “Onderlinge Vereniging voor Bijbelstudie voor jonge mannenvan broeder Robert Ashcroft kon anderen aan te trekken. De gesprekken van Frank George Jannaway en zijn beschermings werk voor degenen die niet wilden gaan vechten in de Eerste Wereldoorlog kreeg waarschijnlijk ook enige aandacht, maar de verschillende groepen waren erg klein en als zodanig kwam de hele Bijbelstudentenvereniging in België in de gevarenzone van de vergetelheid.

Niet opgemerkte parels

In 1915 werden wereldwijd door de bijbelstudenten  50 millioen Tractaten verspreid.

België kreeg een periode waar de Parels niet werden gezien. Men zag dat het koninkrijk België in de steek gelaten werd, maar toch bleven er Bijbelgetrouwen in hun kleine hoekje naarstig verder werken om Gods Woord beter te begrijpen.

“47 Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. 48 Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid. 49 Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen erop uittrekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden,” (Mattheüs 13:47-49 NBV)

Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren er twee kleine groepen Bijbel Onderzoekers in Nederland actief, namelijk in Rotterdam en Amsterdam. Zij probeerden ook Nederlandstalige publicaties op de markt te brengen. In 1918 werden drie proef nummers van The Watchtower  of “De Wachttoren” uitgegeven. Erg genoeg bleek er onvoldoende animo voor zulk een lectuur, om over te schakelen naar een normale regelmatige editie.

20 ° eeuw kreten

Leden van de Christadelphian Bijbel Mission (CBM) kwamen later regelmatig naar de Lage Landen (Nederland, België en Noord-Frankrijk) of de Nederlanden en een aantal van hen vond zelfs een basis voor een verblijf in Nederland waar ze begonnen om opnieuw een aantal kleine groepen van Bijbel studenten bijeen te krijgen of te stimuleren om regelmatig samen te komen.

Albert O. Hudson

Albert O. Hudson, founder of the Bible Fellowship Union – Stichter van de Bible Fellowship Union

Bible Fellowship Union Web site in 2014 November - Bible Fellowship Union Web site in november 2014

Bible Fellowship Union Web site in november 2014 – De Bijbel Fellowship Unie heeft sinds 1945 de ‘Bible Monthly’ en andere literatuur gepubliceerd in voortzetting van een tijdschrift opgericht in 1924, met als doel de Bijbel kennis te bevorderen.

Ook uit GrootBrittannië, waar de Bible Fellowship Union of Bijbel Broederschapsunie werd opgericht, begonnen ze in 1924 met het publiceren van The Bible Students Monthly een maandelijks Bijbel Studentenblad dat later omgedoopt werd tot The Bible Study om zo niet te verwarren met de nieuwe Watch Tower die eerder ook een paper publiceerde met die naam. Albert O. Hudson werd de algemeen directeur en diende in die hoedanigheid tot aan zijn dood op de leeftijd van 101 jaar in 2000. Vandaag de dag wordt het gerund door een redactiecommissie van de Bible Fellowship Union.

Maar ook zij moesten een splitsing onder ogen zien, met William Crawford, een origineel lid van de Britse Raad van Bestuur, die over ging op de oprichting van de Old Paths Publications (Oude Paden Publicaties) en de maandelijkse tijdschrift Old Paths (Oude Paden) produceerde . Talloze boekjes, boeken en traktaten werden geproduceerd.

Op het moment van de splitsing in 1917, was de Forest Gate Kerk de tweede grootste Bijbel Studenten groep in Engeland. F.G. Guard, schoonvader van William Crawford, leidde de klasse op om zich te scheiden van de Society. In 1939 begonnen ze The Forest Gate Church Bible Monthly te publiceren samen met boekjes en traktaten. Deze groep werd ontbonden in 1979.

Geconfronteerd met een andere oorlog

De Thomasites of Thomasiten vonden dat veel van de Bible Students veel te ver afgeweken waren van de originele leer van Dr. John Thomas en zijn eerste medestudenten hun ideeën. Zij en de Australische Bijbelstudenten die ook vonden dat de Birmingham Christadelphians en CBM niet meer echte volgelingen waren van John Thomas kregen contact met enkele Belgische Bijbelstudenten die zo dicht mogelijk bij de Bijbelse waarheid wilden blijven.

Freitag, voormalig Branch manager van de Zwitserse Watch Tower Society sinds 1898, beweerde dat hij de rechtmatige opvolger van Charles Taze Russell was, verzond naar de Bijbel Studenten De boodschap van Laodicea (Le Message de Laodicée) en publiceerde twee tijdschriften, de maandelijkse Le Moniteur du Règne de Justice (De Monitor van het Rijk van Justitie) en de wekelijkse krant voor iedereen: Le Journal pour tous.

Freitag‘s beweging werd later voortgezet onder leiding van Édouard Rufener, dan Marie Roulin, toen de heer Kohli en kreeg haar hoofdkwartier gevestigd in Cartigny, Zwitserland.

Toen Freitag overleed in 1947, beweerde een van zijn volgelingen, Bernard Sayerce (1912-1963), een rooms-katholieke schoolmeester, dat hij zijn opvolger was. Bijna alle van de 900 Franse en Belgische assemblees traden toe tot deze nieuwe groep, die een piek van 9.700 leden had tussen 1958 en 1962. In 1963 kreeg men Lydie Sartre (1898-1972), die werd uitgeroepen tot de Beste moeder“, dan Joseph Neyrand (1927 -1981) in 1971, die Sayerce vervingen als leiders van de beweging, genaamd Amis sans frontières(Vrienden zonder grenzen) in 1984, die vandaag nog steeds actief is.

De Association of Bible Students of Vereniging van Bijbelstudenten en de Association of Bible Researchers of Vereniging van Bijbel Onderzoekers (Associatie of Vereniging van Bijbelonderzoekers) kreeg allerlei soorten mensen, uit allerlei denominaties, die serieus wilden onderzoeken wat in de Heilige Schrift staat geschreven en hoe we deze moeten interpreteren.

Over de hele wereld zijn er vele kleine onafhankelijke groepjes die de Bijbel trachten te bestuderen. Zij kregen te zien hoe doorheen de jaren de verschillende groepen die voorafgaandelijk Rutherford volgenden ook ontevreden werden over de manier waarop de dingen verder gingen. Naarmate de jaren vorderden, werden wijzigingen aangebracht die sommigen tegen de borst stootten of waarbij nieuwe leerstellingen werden opgenomen en diegenen die anders dachten werden verstoten. Eveneens brachten sommigen ideeën aan waar het Wachttoren Genootschap niet mee akkoord gingen en daarom die persoon uitsloten terwijl enkele jaren zij zelf die leerstelling als een nieuw licht presenteerden, maar de vroeger uitgeslotene niet terug in de rangen namen. Meer en meer van de broeders, die eerst Rutherford en zijn Getuigen van Jehovah gevolgd waren, zagen een verandering van richting en houding binnen de Society, waardoor zij snel besloten te vertrekken en dus begon “de grote uittocht”. In 1930 had de meerderheid van de broeders die nauw samenwerkte met Pastor Russell de Vereniging verlaten velen werden gedwongen om er uit te treden. Tegen die tijd werden al Pastor Russell‘s geschriften in het voordeel van de geschriften van Rutherford veranderd en geschriften die elkaar tegengespraken weggegooid. In 1929 waren meer dan honderd veranderingen in leerstellingen gemaakt; de samenleving leek niet meer op diegene die werd opgericht door Pastor Russell en zijn vroege metgezellen. De Vereniging had een nieuwe look en een nieuwe houding. Niet langer was het gewoon een uitgeverij voor de verspreiding van de Bijbelse literatuur. Nu was het Gods theocratische organisatie.” Om het niet eens met haar was gelijk aan verraad tegen God zelf.

Kort na de oprichting van de Goshen Fellowshipnadat hij werd uitgesloten door NH Knorr in 1951 overleed Jesse Hemery. Jesse Hemery werd door Russell in 1901 benoemd tot opzichter van de Watch Tower Society’s British Isles branch office, het Wachttoren filiaal voor de Britse Eilanden, en beheerde die post tot 1946. In België werd deze groep  bekend onder deze naam, maar van de 1960-70ies ook onder de naam Zion’s Heraldna hun publicatie (die begon in 1965), die jarenlang werd gepubliceerd onder leiding van Frank Lewis Brown.

Dr. John Thomas (1805–1871) founder of the Christadelphian movement, a Restorationist religion with doctrines similar in part to some 16th-century Antitrinitarian Rationalist Socinians and the 16th-century Swiss-German pacifist Anabaptists. - Dr. John Thomas (1805-1871) grondlegger van de Christadelphian beweging, een herstellers van religie groepering met doctrines vergelijkbaar voor een deel met een aantal 16e-eeuwse Antitrinitarische Rationalistische Socinianen en de 16e-eeuwse Duits-Zwitserse pacifistische wederdopers of Anabaptisten.

Dr. John Thomas (1805-1871) grondlegger van de Christadelphian beweging, een herstellers van religie groepering met doctrines vergelijkbaar voor een deel met een aantal 16e-eeuwse Antitrinitarische Rationalistische Socinianen en de 16e-eeuwse Duits-Zwitserse pacifistische wederdopers of Anabaptisten.

Hoewel veel van de oorspronkelijke 19° eeuwse Bijbel Studenten zijn gestorven, kan men nu nog volgelingen aantreffen die voortgaan in de gedachtegang van de vorsers van het ‘eerste uur’.  Hun kleinkinderen en trouwe volgelingen van hen die de eerste groepjes oprichtten gaan nog steeds door. Hoewel zelfs vandaag de dag kunnen er geschillen blijven bestaan tussen bepaalde groepen door te beweren dat zij en niet de andere vasthouden aan de oorspronkelijke leer van Dr. Thomas of Pastor Russell. De Christadelphians werden de mindere groep in de Bijbelonderzoekers, terwijl de International Bible Student Association (IBSA) het erg moeilijk kan vinden om mensen te laten inzien dat zij de ware volgelingen van Charles Taze Russell zijn en niet de Jehovah Getuigen die ongerechtvaardigd beweren dat Russell hun organisatie zou hebben opgericht.

The Watchtower and Tract Society from Brooklyn of het Wachttoren en Traktaatgenootschap uit Brooklyn gaat zelfs zo ver om te stellen dat de Bijbel Studenten niet meer bestaan, dat ze zijn uitgestorven en niemand overblijft of ze zeggen dat ze de enige bijbel studenten zijn

Hopelijk kunnen wij u er van overtuigen dat dit niet zo is en dat er over de gehele wereld nog verscheidene Bijbelstudenten of Bible Students zijn die niets met de Getuigen van Jehovah te maken hebben.

The American Association of followers of Charles Taze Russell his teachings: the International Bible Students Association (IBSA), not to be confused with the English IBSA of the Jehovah's Witnesses - De Amerikaanse Vereniging van de volgelingen van Charles Taze Russell zijn leer: de International Bible Students Association (IBSA), niet te verwarren met het Engelse IBSA van de Jehovah's Getuigen

The American Association of followers of Charles Taze Russell his teachings: the International Bible Students Association (IBSA), not to be confused with the English IBSA of the Jehovah’s Witnesses – De Amerikaanse Vereniging van de volgelingen van Charles Taze Russell zijn leer: de International Bible Students Association (IBSA), niet te verwarren met het Engelse IBSA van de Jehovah’s Getuigen

+

Vorige aflevering: Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 1

Volgende: Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3

Engelse versie / English version: Different approach in organisation of services #2

++

Please do find out more about the Christadelphians:

 1. Not all christians are followers of a Greco-Roman culture
 2. Two new encyclopaedic articles
 3. Who are the Christadelphians
 4. What are Brothers in Christ
 5. Discipleship way of life on the narrow way to everlasting life
 6. Christadelphian people
 7. Christadelphians or Messianic Christians or Messianic Jews
 8. About the Belgian Free Christadelphians
 9. What Christadelphians teach
 10. Small churches of the few Christadelphians
 11. Priority to form a loving brotherhood
 12. 19° Century London Christadelphians
 13. Breathing and growing with no heir
 14. Commitment to Christian unity
 15.  Parts of the body of Christ
 16. What part of the Body am I?
 17. The Church, Body of Christ and remnant Israel synonymous
 18. United people under Christ
 19. Fellowship
 20. The Ecclesia
 21. The Ecclesia in the churchsystem
 22. The ecclesia or Christadelphian church
 23. Our relationship with God, Jesus and each other
 24. Our ecclesia or Christadelphian-church
 25. Intentions of an Ecclesia
 26. An ecclesia in your neighbourhood
 27. Communion and day of worship
 28. Christadelphians today
 29. Small churches of the few Christadelphians
 30. Who Celebrates Easter as Religious Holiday
 31. Eostre, Easter, White god, chocolate eggs, Easter bunnies and metaphorical resurrection
 32. Harvest in Belgium

+++

 • Rose Guide To End-Times Prophecy – Timothy Paul Jones (2011) (baldreformer.wordpress.com)
  Rose-Guide to End-Times Prophecy by Timothy Paul Jones is a terrific overview of eschatology designed for beginning Bible students.  The author provides a fairly comprehensive look at the four major eschatological views – Amillennialism, Postmillennialism, Dispensational Premillennialism, and Historical Premillennialism.
 • Bible Students Are Getting Threatened with Deportation. So How Fair Is Obama’s Immigration Policy? (ijreview.com)
  Ohio’s Marietta Bible College doesn’t get much press. Their website is modest, and their goals are straightforward: they prepare international students from third world countries for work in churches or Christian schools in their homelands. The school is a ministry of Marietta Bible Center Church.
 • High-school Students Told They Could No Longer Pray During School Free Time (lightfromtheright.com)
  Windebank enlisted the help of the ADF which wrote a letter to the school’s administration, including the assistant principal and his boss, stating that such a policy was on its face and invalid and needed to be changed to allow Windebank and his friends to continue doing what they had been doing without trouble for the last three years.Instead of acquiescing and mending their ways and changing the policy, the school instead pushed back. They stated, through the school’s attorney “that because of the separation of church and state and because they regarded the Seminar period as instructional time, they were banning students’ discussion of issues of the day from a religious perspective during the open time of Seminar period.”

  So Seminar time wasn’t open time after all but fell under the aegis and control of the administration to determine what constituted proper activities and behavior. A spokesman for the school district, Nanette Anderson, confirmed,

  Students were told that, according to state law and district policy, they could meet [only] during non-instructional time [now defined as] before or after school.

 • Atonement and the race been bought (bijbelvorser.wordpress.com)
  In the previous articles we have seen how important it is to belong to a community which is under Christ, who was “raised again for our justification” (Romans 4: 25).
 • Confessions of a Jehovah’s Witness (heraldsun.com.au)
  As someone who spent too long inside this stifling, doom-obsessed religion, I can tell you the answer lies in two powerful forces that control the lives of each of the world’s eight million Jehovah’s Witnesses: a conviction that God will soon destroy “wicked mankind” on a global and bloody scale, (sparing, naturally, just them) and also the unquestioning acceptance of the religion’s New York leadership.

  Those leaders require that all Witnesses, from children to the frail aged, devote their lives to proselytising in the hope of gathering millions more into their fold before the divine hammer blow of Armageddon.

 • Confessions of a Jehovah’s Witness (adelaidenow.com.au)
  But the command is not only to “preach” (usually a forlorn offer of a magazine or leaflet); they must also hand in monthly reports detailing the hours they spent “in the field” and how many calls they made.

  The message at their meetings is relentless and laden with guilt and fear: keep on preaching or you, too, will die at Armageddon.

  Since the 1920s — when hard-headed Watch Tower Society president Joseph F. Rutherford whipped a once quaint Adventist religion into a regimented, tightly disciplined publishing and recruiting organisation — the church’s belief has always been that the best way to keep members from straying is to keep them busy.

Tag Cloud

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Scripture

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

A place to share your daily blessings

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

Theological NoteBook

Dabbling into Theology

%d bloggers like this: