An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Archive for the ‘God Jehovah Jahweh (Nederlands)’ Category

Het vieren van de avond van 15 april 2022 als een feest voor Jehovah God

Morgen vrijdag 15 april van het jaar 2022 gedenken wij wat er gebeurde in de maand waarvan Jehovah eiste dat het de eerste maand van het jaar zou zijn voor het volk van God.

“1 En de Heer sprak tot Mozes en Aäron in Egypteland: 2 Deze maand zal bij u de eerste maand zijn, en van haar zult gij de maanden des jaars beginnen.” (Ex 12:1-2 LU)

Jehovah had gesproken over een “Pascha voor God”, waarbij Hij op die specifieke nacht door het land Egypte zou gaan en elke eerstgeborene in het land Egypte zou neerslaan, hetzij mens of dier, en het oordeel zou brengen over alle goden van Egypte, omdat zij zouden moeten leren kennen dat Hij, Jehovah, De God is. En die dag zou jaar na jaar herdacht moeten worden als een blijvende ordinantie, dat wil zeggen een rituele praktijk “voor altijd”.

“En dat bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen, in welke gij zijt; opdat Ik, het bloed ziende, u voorbijga, en opdat u niet wedervare de plaag, die verderft, als Ik Egypteland sla.” (Ex 12:13 LU)

Morgenavond zal voor ons het begin zijn van een herdenkingsdag, waar wij, zelfs niet met velen, vanwege de Corona-beperkingen, de avond zullen vieren als een feest voor Jehovah God, zoals dat al van de ene generatie op de volgende generatie wordt gedaan.

14 En gij zult dezen dag hebben ter gedachtenis, en zult dien vieren den Heer tot een feest, gij en al uwe nakomelingen, tot ene eeuwige inzetting.” (Ex 12:14 LU)

“10 Daarom houdt deze inzetting op den bestemden tijd, jaarlijks. ” (Ex 13:10 LU)

Maar de avond zal meer zijn dan alleen het houden van een “Festival van Ongerezen Brood” zoals de Joden doen.

Voor ons is het een extra speciale avond, waarin we erkennen dat God voor onze gezinnen een ander “lam” heeft voorzien, dat geslacht werd als het Pesachlam.

Zoals de Joden zich moesten houden aan dat woord en die verordening die God had gegeven, zo hield ook Jezus met zijn discipelen zich aan de wet, en vroeg zijn discipelen in die nacht ook om die nacht te gedenken. De reden waarom Jezus in de bovenzaal in Jeruzalem bijeenkwam, was dat zij het Pesach-offer moesten brengen aan God die over de huizen van de Israëlieten in Egypte was heengegaan toen Hij Egypte met de dood sloeg, maar hen redde.

“26 En als uwe kinderen dan tot u zullen zeggen: Welk een dienst hebt gij daar?, 27 zo zult gij zeggen: Dit is het Paaschoffer des Heren, die in Egypte de huizen der kinderen Israëls voorbijging, toen Hij de Egyptenaars sloeg, en onze huizen verschoonde. Toen neigde zich het volk en boog zich.” (Ex 12:26-27 LU)

Het is onze taak onze kinderen te vertellen waarom we morgenavond samenkomen. dat ze komen te leren hoe God Zijn volk de eerste keer redde, door hen uit de Egyptische slavernij te bevrijden.

“en opdat gij verkondigt voor de oren uwer kinderen en uwer kindskinderen wat Ik in Egypte uitgericht heb, en hoe Ik mijne tekenen onder hen getoond heb; opdat gij weet, dat Ik de Heer ben.” (Ex 10:2 LU)

“en gij zult op dien dag tot uwe zonen zeggen: Dit geschiedt wegens hetgeen de Heer ons gedaan heeft, toen wij uit Egypte trokken.” (Ex 13:8 LU)

“14 En als u heden of morgen uw zoon zal vragen: Wat is dat?, zo zult gij tot hem zeggen: De Heer heeft ons met een machtige hand uit Egypte, uit het diensthuis, gevoerd; 15 want toen Farao hardnekkig weigerde ons los te laten, sloeg de Heer alle eerstgeborenen in Egypteland, van den eerstgeborene der mensen af tot den eerstgeborene van het vee: daarom offer ik aan den Heer al wat de baarmoeder breekt, dat een mannetje is; maar alle eerstgeborenen mijner zonen los ik.” (Ex 13:14-15 LU)

Zelfs als er al eeuwen voorbij zijn gegaan, is het nog steeds nodig om onze kinderen te vertellen hoe Gods Hand met Zijn volk was en hoe Hij nog steeds bij ons wil zijn en ons wil redden van elke slavernij.

“Gedenkt aan den vorigen tijd tot hiertoe, bedenk wat Hij gedaan heeft aan de voorvaderen; vraag uwen vader, die zal het u verkondigen, uwen oudsten, die zullen het u zeggen.” (De 32:7 LU)

De Israëlieten hadden 430 jaar in Egypte gewoond en aan het eind van die 430 jaar, tot op de dag zelf, verliet Gods hele leger Egypte, terwijl God de hele nacht de wacht hield, wakend over de Israëlieten terwijl Hij hen uit Egypte bracht.

Omdat Jehovah, de God der goden, de wacht hield, zal heel Israël voor alle generaties God eren door deze nacht de wacht te houden – een wachtnacht.

“41 Toen die om waren, ging het gehele heir des Heren op dezen zelfden dag uit Egypteland. 42 Daarom wordt deze nacht den Heer gehouden, omdat Hij hen uit Egypteland gevoerd heeft; en dien zullen de kinderen Israëls den Heer houden, zij en hunne nakomelingen.” (Ex 12:41-42 LU)

Mensen kunnen het vreemd vinden dat wij de deelname aan het brood en de wijn alleen voor gedoopte leden houden. Maar zoals het niet aan vreemdelingen was om van het Pesachmaal te eten, zo is het ook nu nog.

“43  En de Heer sprak tot Mozes en Aäron: Dit is de wijze om het Pascha te houden: geen vreemdeling zal daarvan eten; 44 doch wie een gekochte knecht is, dien besnijde men, en dan ete hij daarvan; 45 een huisgenoot, die een huurling is, zal er niet van eten.” (Ex 12:43-45 LU)

Naast de bevrijding van Gods Volk uit Egypte herdenken wij nog dat bijzondere ‘lam’ dat God voor alle mensen in de wereld heeft voorzien. Het is de Nazareense Jood Jeshua ben Josef (Jezus Christus) die zich bereidwillig had opgesteld om volledig de wil van zijn hemelse Vader te doen en zich daarom aanbood als een loskoopoffer. Het is dankzij Jezus offerdaad dat nu bevrijding is gekomen voor iedereen die dat zoenoffer wil aanvaarden.

Wij vieren het in gemeenschap, ook al zijn wij niet allen in hetzelfde huis of op dezelfde plaats, beschouwen wij ons verenigd door de band van ons doopsel.

In het verleden lieten wij bezoekers, vrienden en belangstellenden toe om te zien hoe wij die dag herdachten. Maar dit jaar, net als vorig jaar, zijn de plaatsen in onze ecclesiae beperkt, en daarom zal onze herdenkingsdienst alleen toegankelijk zijn voor leden van onze gemeenschap.

(Sorry, mensen. De volgende keer, wanneer Covid tot het verleden mag behoren, zijn jullie allemaal weer welkom).

+

Engelse versie / English version: Celebrating the evening of 15 April 2022 as a festival to Jehovah God

Voorgaande

Nog een jaartje 14 Nisan met beperkte toegang

14 Nisan een dag om te herinneren #3 Voor het Overgangsfeest

Belangrijkste weekend van het jaar 2016

Zij die Jezus vrienden kan noemen

++

Aanvullende lectuur

 1. De taal van de Bijbel: Zuurdesem
 2. Shabbat HaChodesh Parshat Tazria, Parshat Metzora en tzara’at
 3. Niet zo onbelangrijk
 4. Vertrouwende in het door God voorziene Lam
 5. Lam van God #1 Sprekers voor God
 6. Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1
 7. Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden
 8. Voor ons gestorven om ons tot God te brengen
 9. Verlossing #2 De Bijbelse oplossing
 10. Verlossing #3 Het onvolmaakte dieroffer
 11. Verlossing #4 Het Paaslam
 12. Verlossing #5 Het volmaakte offer
 13. Lijden bedekt door Zoenoffer
 14. Zoenoffer
 15. Zichtbare druppel Bloed aan de deurlijst
 16. Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar
 17. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 18. Na meer dan een jaar van isolaties en vele doden
 19. 27-28 maart 2021 een herinneringsweekend als geen ander
 20. Uitkijkend naar 14-15 Nisan, Pascha of Pesach op 15 april 2022

Vertroue in tye van verhoor

Jehovah is my helper. Ek sal nie bang wees nie. – Heb. 13:6.

“Die persoon wat God die beste ken, sal die meeste op hom vertrou wanneer hy getoets word.”

Hoe waar is hierdie woorde tog! As ons vervolging suksesvol wil verduur, moet ons Jehovah met ons hele hart liefhê en ten volle op hom vertrou.

  36 “Leermeester, wat is die grootste gebod in die Wet?”+37 Hy het vir hom gesê: “‘Jy moet Jehovah* jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel* en met jou hele verstand.’+38 Dit is die grootste en eerste gebod. (Matt. 22:36-38)

11 Kyk! Ons noem dié wat volhard het, gelukkig.*+ Julle het gehoor van die volharding van Job+ en het gesien hoe Jehovah* dit laat afloop het,+ dat Jehovah* baie liefdevol* en genadig is.+ (Jak. 5:11).

Lees die Bybel elke dag met die doel om nader aan Jehovah te kom (Jak. 4:8).

Terwyl jy lees, moet jy op Jehovah se tere eienskappe fokus. Probeer sy liefde vir jou voel wanneer jy lees oor die dinge wat hy gesê en gedoen het.

Jehovah het voor hom verbygegaan en uitgeroep: “Jehovah, Jehovah, ’n God wat genadig is+ en medelye* betoon,+ wat nie gou kwaad word nie+ en vol lojale liefde*+ en waarheid*+ is, (Eks. 34:6).

Party vind dit dalk moeilik om te glo dat God hulle liefhet omdat niemand nog ooit liefde aan hulle betoon het nie. As jy so voel, kan jy elke dag ’n lysie maak van maniere waarop Jehovah medelye en goedhartigheid aan jou betoon het.

38 Maar hy was genadig.Hy het hulle oortreding vergewe* en hulle nie vernietig nie.+ Hy het sy woede dikwels teruggehouin plaas daarvan om dit te laat opvlam.39 Want hy het in gedagte gehou dat hulle vlees is,’n wind wat verbywaai en nie terugkom nie.*  (Ps. 78:38, 39)

32 Hy het nie eers sy eie Seun gespaar nie, maar hy het hom vir ons almal oorgelewer.+ Sal hy dan nie ook alle ander dinge saam met hom uit die goedheid van sy hart vir ons gee nie? (Rom. 8:32).

Wanneer jy aan jou eie ondervindinge dink en peins oor wat jy in God se Woord gelees het, sal jy waarskynlik baie dinge kan neerskryf wat Jehovah vir jou gedoen het. Hoe meer jy waardeer wat Jehovah doen, hoe sterker sal jou verhouding met hom wees.

116 Ek is lief vir Jehovah, want hy hoor* my stem, my smekinge om hulp.Want hy skenk aandag aan* my,+ en ek sal hom aanroep solank as wat ek lewe.Ps. 116:1, 2.

Vertrauen in Zeiten der Verhandlung

Jehova ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten (Heb. 13:6)

„Wer Gott am besten kennt, wird ihm in der Prüfung am meisten vertrauen.“

Das stimmt! Um bei Verfolgung standhaft zu bleiben, müssen wir Jehova lieben und ihm völlig vertrauen.

36 „Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz?“+37 Er antwortete: „‚Liebe Jehova, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken.‘+38 Das ist das wichtigste und erste Gebot. (Mat. 22:36-38)

11 Wir betrachten die als glücklich*, die ausgeharrt* haben.+ Ihr habt vom Ausharren Hiobs+ gehört und habt gesehen, wie Jehova* das Ganze ausgehen ließ,+ dass Jehova* voll inniger Liebe* und barmherzig ist.+ (Jak. 5:11).

Lies täglich in der Bibel mit dem Ziel, Jehova näherzukommen.

8 Kommt Gott näher und er wird euch näherkommen.+ Säubert eure Hände, ihr Sünder,+ und reinigt euer Herz,+ ihr Unentschlossenen. (Jak. 4:8).

Konzentriere dich beim Lesen auf Jehovas wertvolle Eigenschaften. Spüre in dem, was er sagt und tut, seine Liebe und Zuneigung.

Jehova ging vor ihm vorbei und rief aus: „Jehova, Jehova, ein Gott, der barmherzig+ und mitfühlend*+ ist, der nicht schnell zornig+ wird und reich ist an loyaler Liebe*+ und Wahrheit*.+ (2. Mo. 34:6).

Manchen fällt es vielleicht schwer, zu glauben, dass Gott sie liebt, weil sie nie Liebe erfahren haben. Wenn es dir auch so geht, schreib dir doch jeden Tag auf, wie du Jehovas Barmherzigkeit und Güte gespürt hast.

38 Er aber war barmherzig,+ vergab immer wieder ihr Vergehen* und richtete sie nicht zugrunde.Oft hielt er seinen Ärger im Zaum,statt seinen ganzen Zorn wachzurufen.39 Er dachte daran, dass sie nur aus Fleisch waren,ein Wind, der vorüberweht und nicht zurückkehrt*. (Ps. 78:38, 39)

32 Wenn er nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont hat, sondern ihn für uns alle gegeben* hat,+ wird er uns dann nicht mit ihm auch gütigerweise alles andere geben? (Röm. 8:32).

Denkst du über deine eigenen Erfahrungen nach und über das, was du in der Bibel gelesen hast, fällt dir bestimmt etliches ein, was Jehova für dich getan hat. Je deutlicher dir bewusst wird, wie gut Jehova zu dir ist, desto stärker wird deine Bindung zu ihm.

116 Ich liebe Jehova, weil er meine Stimme hört,* meine flehentlichen Bitten um Hilfe.+ Denn er wendet mir sein Ohr zu*,und ich werde ihn anrufen, solange ich lebe*.(Ps. 116:1, 2).

Vertrouwen in tijden van beproeving

Jehovah is mijn helper, ik zal niet bang zijn. — Hebr. 13:6.

‘Hij die God het best kent, zal in tijden van beproevingen het meest op hem vertrouwen.’

Dat is precies waar het om gaat. Om vervolging te kunnen doorstaan moet je van Jehovah houden en hem blind vertrouwen.

36 ‘Meester, wat is het belangrijkste gebod in de wet?’+37 Hij antwoordde: ‘“Je moet Jehovah, je God, liefhebben met je hele hart, je hele ziel en je hele verstand.”+38 Dat is het eerste en belangrijkste gebod. (Matth. 22:36-38)

11 We prijzen degenen die hebben volhard gelukkig.*+ Jullie hebben van de volharding van Job gehoord+ en hebben gezien hoe Jehovah* het heeft laten aflopen,+ dat Jehovah* heel meelevend* en barmhartig is.+ (Jak. 5:11).

Lees elke dag in de Bijbel met het doel dichter tot Jehovah te naderen.

Nader tot God, dan zal hij tot jou naderen.*+ Reinig je handen, zondaars,+ en zuiver je hart,+ besluitelozen. (Jak. 4:8).

Concentreer je tijdens het lezen op Jehovah’s mooie eigenschappen. Voel zijn liefde in de dingen die hij zegt en doet.

Jehovah ging voor hem langs en riep: ‘Jehovah, Jehovah, een God die barmhartig+ en meelevend*+ is, die niet snel kwaad wordt+ en die vol loyale liefde*+ en waarheid*+ is, (Ex. 34:6).

Misschien vind je het moeilijk te geloven dat God van je houdt omdat je nooit hebt ervaren hoe het voelt als iemand van je houdt. Probeer dan elke dag een lijst te maken van de manieren waarop Jehovah barmhartig en goed voor je is geweest.

38 Maar hij was barmhartig.+ Hij vergaf* steeds hun zonde en vernietigde hen niet.Vaak bedwong hij zijn boosheidin plaats van al zijn woede op te wekken.39 Want hij dacht eraan dat ze vlees waren,een wind die langswaait* en niet terugkomt. (Ps. 78:38, 39)

32 Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar heeft hem voor ons allemaal overgeleverd.+ Zal hij ons in zijn goedheid dan ook niet samen met hem alle andere dingen geven? (Rom. 8:32).

Als je nadenkt over wat je zelf hebt ervaren en mediteert over wat je in Gods Woord hebt gelezen, kun je vast heel wat dingen opnoemen die Jehovah voor je heeft gedaan. Hoe meer je gaat waarderen wat Jehovah doet, hoe sterker je band met hem wordt.

116 Ik houd van Jehovah, want hij hoort* mijn stem, mijn hulpgeroep. Hij opent zijn oor voor* mij+ en ik zal hem aanroepen zolang ik leef.* (Ps. 116:1, 2).

w19.07 2-3 ¶4-5

Dade wat vertroulik gedoen word

“Mag die Here jou beloon vir wat jy gedoen het. Mag jy ‘n welverdiende beloning ontvang van die Here die God van Israel onder wie se vleuels jy kom skuil het.”” (Ru 2:12 AF83)

“1  ’n Klaaglied van Dawid wat hy vir die Here gesing het na aanleiding van die dade van Kus, ‘n Benjaminiet. (7:2) By U soek ek beskerming, Here my God. Help my, red my van almal wat my vervolg, 2 (7:3) sodat hulle my nie verskeur soos ‘n leeu sy prooi nie, my nie uitmekaar skeur sonder hoop op redding nie.” (Ps 7:1-2 AF83)

“(22:6) Hulle het na U om hulp geroep en hulle is bevry; op U het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie.” (Ps 22:5 AF83)

“my God, my rots, by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting, my toevlug en bevryder. Van geweld het U my verlos.” (2Sa 22:3 AF83)

“Wat God doen, is volmaak; wat die Here sê, is suiwer. Elkeen wat by Hom skuiling soek, beskerm Hy.” (2Sa 22:31 AF83)

“en Hom onderdanig wees, sodat Hy nie toornig word en julle op die pad omkom nie, want sy toorn ontvlam gou. Dit gaan goed met almal wat by Hom skuiling soek.” (Ps 2:12 AF83)

“(4:6) Julle moet die offers bring wat aan julle voorgeskryf is, en julle moet op die Here vertrou.” (Ps 4:5 AF83)

“(5:12) Maar laat almal wat by U skuil, bly wees, laat hulle altyd jubel. U beskerm dié wat u Naam liefhet, en hulle juig oor U.” (Ps 5:11 AF83)

“23 Die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad Hy tevrede is, en Hy ondersteun hom. 24 As so iemand val, bly hy nie lê nie, want die Here help hom op.” (Ps 37:23-24 AF83)

“5 Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. 6 Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra.” (Ps 126:5-6 AF83)

*

 

 

Tag Cloud

Age To Come

The Lord Jesus Christ is the last Adam, not the first God-man. ~~~ www.AgeToCome.tk

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock at www.jamesgraybookseller.com

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

%d bloggers like this: