An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Charles Taze Russell’

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij

Erg genoeg en spijtig genoeg moeten wij vast stellen dat de grote meerderheid van christenen ver afgeweken zijn van het Ware Geloof.

Als men weet dat Dé Allerhoogste Goddelijke Schepper zich aan de mens openbaar heeft gemaakt, zich zelf een volk heeft gekozen en hen duidelijk heeft gemaakt dat Hij hun Enige God hoort te zijn, waar geen afbeeldingen van mogen gemaakt worden en die niet duld dat andere godheden aanbeden worden of zaken worden afgesmeekt, dan zien wij bepaalde kerken waar men wél beelden van hun god aan de muur heeft hangen en waar ook beelden van mensen hangen, die ze heiligen noemen en waar zij wél dingen van afsmeken of hopen dat zij bepaalde dingen voor hen kunnen verwezenlijken, ook al zijn ze al lang geleden gestorven. Aan die kerkgemeenschappen kunnen wij zien dat zij afgeweken zijn van de teksten die zijn overgeleverd door de mannen van God, de profeten en Bijbelschrijvers of Schriftstellers.

Opmerkelijk is ook dat wij vele kerkgemeenschappen zien waar men eerder de woorden van de schrift heeft aangepast aan hun leven en hun tijd in plats van zich aan te passen aan de woorden van de Bijbel en hun leven op te bouwen zoals de eerste christenen probeerden naar Jezus leerstellingen te leven en God te dienen op de wijze dat God verlangt.

Uit de Schrift komen wij te weten dat er een tijd zal komen waar het kaf en het koren duidelijk zichtbaar zullen worden en van elkaar gescheiden zullen worden. Valse leraren zullen ontmaskerd worden. Het onderscheid tussen de groepen zal steeds duidelijker worden (Openb. 18:1, 4) De Universele Kerk zal meer en meer haar ware gezicht gaan laten zien. De Bijbel spreekt van Babylon de hoer en van de duivel die meer en meer heviger te keer zal gaan. De satans of tegenstrevers van God zullen meer en meer gepikeerd geraken dat er meer verkondigers opduiken die Gods Waarheid verkondigen. De Schrift vertelt ons namelijk dat het één van de tekenen der eindtijd zal zijn dat er meer verkondigers het Goede Nieuws zullen komen te verkondigen en alle moeite zullen doen om anderen ook heet licht der waarheid te laten zien.

Die instelling die zogezegd de ware kerk moest zijn zal ontmantelt worden door vele schandalen, waarbij het letterlijk hoereren ook blootgelegd zal worden. De laatste jaren doken er dan ook meer en meer schandalen in de Rooms Katholieke Kerk op.

Sinds de 19de eeuw gingen veel meer gewone mensen bewust de bijbel onderzoeken en zich aan te sluiten bij andere Bijbelonderzoekers. Deze Studenten van de bijbel vormden geloofsgemeenschappen met namen als Bijbelstudenten of Bible Students of wensten te verwijzen naar hun broederschap met Christus of aan te tonen dat zij onderdeel maakten van de Stad van Jezus Christus, Christadelphia of van een broederschap als Filadelphia of Christadelphians of Broeders in Christus.

Onder de Bijbelonderzoekers waren er die de leiding namen om te sturen en ondersteuning te geven aan diegenen die er bewust van waren van de noodzaak en belangrijkheid van het predikingswerk. Zij gingen de nadruk leggen op een persoonlijk aandeel aan de prediking van het Koninkrijk. Getrouwe christenen vonden het belangrijk om van deur tot deur te gaan om de Waarheid te verkondigen.

Naar de jaren zestig toe van de vorige eeuw werden vele christelijke leiders zo bang voor de naam van God dat zij er zelfs op stonden om die Heilige naam beter weg te laten. Zij die van God hielden en beseften hoe belangrijk die Naam wel is gingen verder om die Naam te verkondigen. Meerdere groepen zetten zich in om Gods Naam uit te dragen. Zo zijn de Getuigen van Jehovah wel de meest gekende groep van Bijbelonderzoekers. Die uitdragers van de Naam van God werden als om meer geschoffeerd. Op allerhande manieren wenst men ze nog steeds zwart te maken. Hiertoe worden vele leugens uit de kast gehaald om hen zwart te maken en om met hen te spotten. Andere niet-trinitarische bewegingen worden te samen met hen op dezelfde lijst van ongewenste ‘sekten’ geplaatst.

In het Christendom zitten de Universele Kerken, van het katholicisme en Protestantisme, nog lekker hoog op hun troon. Zo hoog gezeten en aanzien als de Grote Kerk en als Rijke Kerk en Politiek sterke kerk, zien zij zich nog onaantastbaar. Als koningen en koninginnen kunnen hun leiders nu nog zetelen, zoals in de Schrift vermeld.

„Ik zit als koningin, en ik ben geen weduwe, en ik zal nooit rouw zien” (Openb. 18:7).

Die grote instellingen in het christendom voelen zich inderdaad nog erg zeker. Zij zijn zelfs in de veronderstelling dat ze ’als een koningin zitten’ op de klasse van politieke leiders. Op dit moment zijn degenen die door het onkruid worden afgebeeld in Jezus parabels niet bepaald aan het wenen. Maar daar komt binnenkort verandering in.

Aan de hechte samenwerking tussen diegenen die leiding hebben in het christendom en de politieke leiders komt binnenkort een eind

Eeuwenlang hadden protestantse denominaties verwezen naar het Babylon uit Bijbelse profetieën, met de vinger wijzend naar de Rooms Katholieke Kerk. De vele Bijbelonderzoekers kunnen ook als een strekking in het protestantisme aanschouwd worden, maar in tegenstelling tot vele protestanten houden zij niet aan een drievoudige godheid maar aanbidden zij slechts één Ware God, de God van Israël. Met de jaren gingen meer Bijbelonderzoekers geleidelijk beseffen dat vele kerken van het christendom bij het hedendaagse Babylon horen. Dit omdat ze allemaal leugens onderwijzen zoals o.a. de leer van de Drie-eenheid.

Al in 1891 werd bijvoorbeeld in het derde deel van Millennial Dawn over Gods verwerping van het hedendaagse Babylon gezegd:

„Het hele systeem — een systeem van systemen — is verworpen.”

Er werd aan toegevoegd dat iedereen

„die het niet eens is met haar valse leerstellingen en gebruiken nu opgeroepen wordt om zich van haar af te scheiden”.

Die afscheiding is ook waar Jezus en zijn apostelen naar wezen … het niet van de wereld zijn … het durven afstand nemen van populaire maar valse leerstellingen. Dat afstand nemen van die kerken waar niet kosher wordt geleefd is voor zeer veel mensen zeer moeilijk. Het grotendeel van de mensen wil ook vasthouden aan de gangbare tradities en is ook bang om anderen te laten merken dat zij zich hebben aangesloten bij een kleine kerkgemeenschap die er de voorkeur aan geven om constant met dat Woord van God bezig te zijn.

De Bijbelonderzoekers leerden en leren nog steeds, dat geloofsgenoten waar mogelijk voor aanbidding bij elkaar moeten komen. Voor ware christenen is het niet genoeg om valse religie te verlaten zij moeten zich ook gaan verenigen met anderen die het Ware Geloof willen aanhouden. Zij moeten beseffen dat men niet op zichzelf moet blijven en in zijn eentje moet zitten de Bijbel te lezen of te studeren. Men moet beseffen dat het belangrijk is om ook samen te komen om deel te nemen aan ware aanbidding.

In de Nieuwe Wereld beseften vele uitwijkelingen van Europa hoe kerken hen misleid hadden en hoe zij meerdere dingen hadden moeten aan nemen omdat het zogezegd onbegrijpbaar was voor een mens en omdat het een dogma was. De in de 19de eeuw rondtrekkende bijbelonderzoekers voelden aan hoe opbouwend hun bijeenkomsten waren die zij in de verschillende nederzettingen konden bijwonen.

In juli 1880 bracht broeder Russell bijvoorbeeld verslag uit van een rondreis die hij had gemaakt om lezingen te houden. Hij vertelde hoe opbouwend alle bijeenkomsten waren geweest. Vervolgens spoorde hij de lezers aan om briefkaarten op te sturen over hun vooruitgang. Sommige daarvan zouden in het tijdschrift gepubliceerd worden. Het doel?

„Laat ons allemaal weten (…) hoe de Heer jullie voorspoed geeft, en of jullie geregeld samenkomen met hen die hetzelfde kostbare geloof hebben.”

Een groep Bijbelonderzoekers in Kopenhagen in 1909

Russell met een groep Bijbelonderzoekers in Kopenhagen (1909)

De Bijbel bestuderend kwamen meerdere mensen tot meer inzicht dat de beschrijving die de bijbel van Babylon de Grote geeft, past bij de valse religie als geheel, als een collectief lichaam. Hoewel de duizenden godsdiensten die de wereld telt niet officieel één wereldorganisatie vormen, zijn ze wat hun doel en daden betreft onafscheidelijk verbonden. Zoals door de immorele vrouw in Openbaring wordt afgebeeld, heeft de valse religie een reusachtige invloed op regeringen. Net als een vrouw die zich niet aan haar huwelijksgeloften houdt, heeft de valse religie zich geprostitueerd door verbintenissen aan te gaan met de ene politieke macht na de andere.

„Overspeelsters, weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap met God is?”,

schreef de discipel Jakobus.

„Al wie daarom een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God.” — Jakobus 4:4.

Op vele plaatsen waar Bijbelonderzoekers kwamen verkregen zij weerstand en werden zij regelmatig beschimpt. Vandaag zijn zij nog steeds een bespotte groep, waarvoor velen graag een ommetje maken of de deuren niet openen, om niet te moeten spreken met zulk iemand.

Johannes 15:19: 19 Als jullie een deel van de wereld zouden zijn, zou de wereld aan jullie gehecht zijn als iets van haarzelf. Omdat jullie geen deel van de wereld zijn+ maar ik jullie uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld jullie.+

Geen deel uit makend van de wereld is voor de Bijbelonderzoekers of Bijbelstudenten belangrijker dan ongehoorzaamheid aan God Zijn Woord. Voor ons is de liefde voor God het voor op liggende.

1 Johannes 2:15: 15 Heb de wereld niet lief en ook de dingen in de wereld niet.+ Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde voor de Vader niet in hem.+

Wij beseffen dat onze weg niet altijd makkelijk zal zijn doordat onze voorkeur voor de vriendschap met God niet zo veel vrienden van deze wereld zal opleveren. Wij beseffen dat wij om vrienden van God te zijn, ons moeten losmaken van elke emotionele gehechtheid aan de huidige goddeloze wereld, en dat wij ons moeten ontdoen van al de valse leerstellingen.

God houd niet van valse aanbidding en zij die van God houden willen God niet tegen de borst stoten. Naleven van God Zijn geboden is veel belangrijker dan het na leven van mensen hun leringen en regels.

De diverse „christelijke” en heidense sekten die deze wereld rijk is maken er aanspraak op organisaties te zijn die de ware aanbidding beoefenen. Maar in haar zucht naar macht en materieel gewin heeft ze vriendschappelijke betrekkingen aangeknoopt met de heersers van deze wereld, en „de koningen der aarde hebben hoererij met haar bedreven”. Haar onreine, smerige handelwijze in verband met haar hoererij is in Gods ogen verfoeilijk en heeft tot veel bloedvergieten en grote benauwdheid op aarde geleid (Opb 17:1-6; 18:3). Derhalve zal God het voor hoereerders bestemde oordeel aan haar voltrekken: vernietiging. (Opb 17:16; 18:8, 9).

Laat iedereen beseffen dat wij best de valse leraren links laten liggen en dat wij de woorden in de Bijbel nemen zoals zij er staan. Als er dus “zoon van God” staat, laat ons dan ook lezen en denken “zoon van God” en niet zoals velen u proberen diets te maken dat u (zou) moeten geloven dat het om een “god de zoon” gaat. Als u volgeling van Christus wil zijn, dus een christen zijn, moet u de zelfde God aanbidden als Jezus en moet u zijn leerstellingen volgen en niet deze van die zo vele mensen die als zogenaamde theoloog de bijbel duidelijker zouden kunnen maken dan God Zijn woord zelf.

Besef ook dat als u zich laat dopen en opgenomen wordt in het Lichaam van Christus, dat dit inhoud dat u zich bereid voelt om onder Christus Jezus te staan. Bij zulk een overgave in een doop hebt u dan ook als christen aan Jehovah opgedragen om zodoende onder de Gave van Genade in het nieuwe verbond te zijn opgenomen. Zij die zich als christen uit geven en valse leerstellingen aanhouden en zich met het huidige samenstel van dingen verontreinigen, plegen geestelijk overspel.  (Jakobus 4:4.)

+

Voorgaande

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen

Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3

++

Aanverwante lectuur

 1. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 2. Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God
 3. Bedenkingen: Gods eigen Volk
 4. Joodse Wetten en Wetten voor Christenen
 5. Kerkshoppen: “Arrogant tegenover kerklidmaatschap”
 6. Benedictus XVI treedt af
 7. Christelijke, geestelijke zaken kunnen leiden tot hoogmoed
 8. Kerkzijn in een ik-gerichte tijd
 9. Jongmense wil nie meer sit en luister nie
 10. De Ware Kerk
 11. Kleine gemeenschap in ongeïnteresseerde wereld
 12. Intenties van de ecclesia
 13. Stichter van een beweging
 14. Wie kan zich beroepen op C.T. Russell
 15. Biblestudents & T.C.Russell
 16. Bijbelonderzoekers en Russelism
 17. Bijbelonderzoekers, Bijbelstudents, Jehovah Getuigen, Russell en denominaties
 18. Bijbelonderzoekers niet steeds Getuigen van Jehovah
 19. Volharding en Bijbelstudenten
 20. Christadelphia
 21. Is uitleg over christadelphians op Katholieke website correct
 22. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 23. Is de Beleidvolle Slaaf van de Getuigen van Jehovah Gods enige instrument
 24. Niet alle Getuigen behorend tot Getuige van Jehovah
 25. De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam
 26. Bijbelvorsers uitkijkend om meerdere lezers te bereiken
 27. Eenheid van spreken onder de loep genomen
 28. Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België
 29. Gebed ter bescherming en versterking van de verkondigers van het Goede Nieuws
 30. Belangrijkheid van Gods Naam
 31. Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente
 32. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen
 33. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 34. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 35. De Ekklesia #10 Addendum 1: een moderne theocratie?
 36. Is God een Drie-eenheid
 37. Heilige-drievuldigheid of drie-eenheid

+++

Advertisements

Old and newer King James Versions and other translations #5 Further steps to women’s bibles

In the Wild West women took care their children got a knowledge of the Word of God. In the growing states of the New World the oral tradition of the Word of God ensured the Gospel-readings spreading.

For millennia prior to the invention of writing, which is a very recent phenomenon in the history of humankind, oral tradition served as the sole means of communication available for forming and maintaining societies and their institutions. Moreover, numerous studies — conducted on six continents — have illustrated that oral tradition remains the dominant mode of communication in the 21st century, despite increasing rates of literacy. {Encyclopaedia Britannica}

The States got some very strong ladies, creating schools and congregations where women told in their own words what was written in the Holy Scriptures. In the early nineteenth century, at the European continent and in the colonies where the largest, most influential churches like Catholics and Church of England reigned, they like Presbyterians, and the Episcopalians (or Anglicanism and Episcopal Church in the United States of America) forbade women to preach. In the New World women proved their necessity for leading everything in good directions. Searching the bible and having met people from different denominations many came to conclusions which made them to form newer groups. In a small number of those denominations, particularly the Congregationalists, the restrictions on women’s religious speech became challenged. Professor of Religions in America and the History of Christianity in the Divinity School of the University of Chicago, Catherine Brekus whose works have included a history of female preaching in America, entitled Strangers and Pilgrims: Female Preaching in America, 1740 – 1845 (1998) and a history of early evangelicalism based on a woman’s diaries, entitled Sarah Osborn‘s World: The Rise of Evangelicalism in Early America (2013), writes.

“Anti-authoritarian, anti-intellectual, and often visionary, they deliberately set themselves apart from the ‘worldliness’ of established churches by insisting that God could choose anyone — even the poor, uneducated, enslaved, or female — to spread the gospel.”

She briefly traces the story of evangelicals — especially Free Will Baptists, Christian Connection, northern Methodists, African Methodists, and Millerites — who allowed women to preach.

Benjamin Randall (1749-1808) main organizer of the Freewill Baptists (Randall Line) in the Northeastern United States.

Inspired by the preaching of the lay exhorter Benjamin Randall in New Hampshire that Free Will Baptist Association was formed in 1782. By 1780 the various Baptist groups had formed around 450 churches, a number exceeded only by Congregationalists with about 750 and Presbyterians with some 490. With the disappearance of a Puritan orthodoxy at the beginning of the eighteenth century the Congregational churches, whose ideas were based on the priesthood of all believers, developed by Robert Browne and Henry Barrow, and were Calvinist in tone, had opened the way for women preaching and for people telling with their own words what was written in the Bible.

The gradual collapse of state religious establishments after ratification of the U.S. Constitution in 1789 served Baptist purposes, and by 1800 they had become for a while the largest denomination in the nation, with almost twice as many adherents as the second-ranked Congregationalists. Those Baptists supported the creation of colleges, seminaries, tract societies, and missionary agencies. Educated leaders provided the impetus for the creation in 1814 of a General Missionary Convention, soon called the Triennial Convention, to sponsor home and foreign missions. Before long, it had allied itself with other agencies to promote publication and education. Several groups considered themselves to be a continuation of the first church where followers of Christ, men and women tried to bring people to God and have them baptised by immersion, the only true form of Christian baptism. At the end of the 20th century it would be the pressure of the major trinitarian Baptist groups, like the 13.9 million Southern Baptist Convention which would make the non-trinitarian Baptists looking for other congregations, but still leaving 26,7 million U.S.A. Baptists.

Brekus notes how fearing the colonies’ established churches had “quenched the spirit” by requiring college education for ministers, evangelicals said

“God could communicate directly with people through dreams, visions, and voices,”

and appealed to Joel’s promise (quoted by Peter at Pentecost) to invest

“female preaching with transcendent significance. Whenever a woman stood in the pulpit, she was a visible reminder that Christ might soon return to earth.”

Yet influenced by the wider culture, they did not think the Bible sanctioned their equality with men in Church, home, or political life. Rather than seeking ordination and settled pastorates, they remained itinerate evangelists. So, these biblical feminists were caught between two worlds — too radical to be accepted by evangelicals, but too conservative to be accepted by women’s rights activists. {Christian Reflection; A Series in Faith and Ethics}

Waves of Irish Presbyterians flooded into the middle and southern colonies, which tolerated their religious beliefs, and flowed into the unoccupied western regions. Some were established congregations who brought their ministers with them; most immigrated as individuals or in small family groups and were followed by clergymen. But the Presbyterian Church in England, re-established in 1844, was reported to have only 76 places of worship in 1851 — one-fifth the number of quaker meeting-houses. {J. A. Cannon; The Oxford Companion to British History; 2002}
A Plan of Union with the Congregational associations of New England that existed from 1792 until 1837 was disrupted when the Old School Presbyterians, favoring separate denominational agencies for missionary and evangelistic work, prevailed. The Presbyterian Board of Foreign Missions was then established.

The P.C.U.S.A split in 1837 to become New School Presbyterians and Old School Presbyterians.

The P.C.U.S.A split in 1837 to become New School Presbyterians and Old School Presbyterians.

Placing great importance upon education and lifelong learning the Presbyterians and their missionary schools also prepared others to think about the Word of God and to spread it around.

Several men and women brought their notes to the bible words and also did not mind when preaching to quote freely from the bible. In this way the Americans got used to an easy fluent language to tell about God His sayings and wonders.

Gradually, the evangelicals’ educational systems, church organizations, and worship styles became more like those of churches that had been established and wealthy in the colonial era but many Bible students, followers of Dr. John Thomas and of Charles Taze Russell continued to spread the Word of God in their own words and in Bible fragments translated to American English in tracts and magazines.

The Christadelphians offered people the Wilson’s polyglot translation for free. When Benjamin Wilson died in 1900, his heirs inherited the plates and copyright. When they were approached by Charles Taze Russell, then president of the Watch Tower Bible and Tract Society, he via a third party obtained the copyright, and at some later point, the plates. The Society published the Diaglott in 1902, and later had the type reset for publication on its own presses in 1927, with an additional printing in 1942.

Much discussion went on between the other Bible-student parties involved in the first edition and still using the version in their churches or ecclesia. Unto the exclusiveness to reprint the polyglot for public release the Christadelphians and Wilson his church had to keep reproduction only for their own members.
In 2003 the MiamiChurch of the Blessed Hope with support from Christadelphians in the United Kingdom and the United States published their own edition, with a new preface, and where pleased the Emphatic Diaglott at last came home again.

Christadelphians, Watchtower Biblestudents and others looked at the return of Christ, a terrible war where nations would get against many other nations, but also were aware that Jerusalem would be restored after some time.

Cyrus Ingerson Scofield (1843–1921) American theologian, minister, and writer whose best-selling annotated Bible popularized futurism and dispensationalism among fundamentalist Christians.

From English and Puritan descent the American orphan Cyrus Ingerson Scofield (1843–1921) converted to evangelical Christianity through the testimony of a lawyer acquaintance. He came under the mentorship of James H. Brookes, pastor of Walnut Street Presbyterian Church, St. Louis, a prominent dispensationalist premillennialist. He also attempted with limited success to take charge of Dwight L. Moody‘s Northfield Bible Training School, and served as superintendent of the American Home Missionary Society of Texas and Louisiana; and in 1890, he helped found Lake Charles College (1890–1903) in Lake Charles, Louisiana and in 1914 founded the Philadelphia School of the Bible in Philadelphia, Pennsylvania (now Cairn University)

Scofield’s premillennialism seemed prophetic.

“At the popular level, especially, many people came to regard the dispensationalist scheme as completely vindicated.”

Scofield Reference Bible, page 1115. This page includes Scofield’s note on John 1:17, which some have interpreted to mean that Scofield believed in two means of salvation.

The first bible translation, since the Geneva Bible (1560), to bring a commentary on the biblical text alongside the Bible instead of in a separate volume, also attempted to date events of the Bible in its second edition (1917) eight years after its first edition. This Scofield Reference Bible, published by Oxford University Press in 1909 contained the entire text of the traditional, Protestant King James Version, and became a widely circulated study Bible edited and annotated by this American Bible student Cyrus I. Scofield, whose notes teach futurism and dispensationalism, a theology that was systematized in the early nineteenth century by the Anglo-Irish clergyman John Nelson Darby, one of the influential figures among the original Plymouth Brethren (Christian brethren, or Darbyites) and the founder of the Exclusive Brethren, (who like Scofield had also been trained as a lawyer).

John Nelson Darby (1800–1882) Anglo-Irish Bible teacher, one of the influential figures among the original Plymouth Brethren and the founder of the Exclusive Brethren.

In 1867 ex curate in the Church of Ireland parish of Delgany, County Wicklow, Darby had presented a translation of the New Testament which he revised for the editions in 1872 and 1884.  He declined however to contribute to the compilation of the Revised Version of the King James Bible. After his death, some of his students produced an Old Testament translation based on Darby’s French and German translations in which we may see Darby’s dependence on W. H. Westcott’s Congo vernacular Bible, Victor Danielson’s Faroese work and the Romanian Bible published by G.B.V. and Dillenburg, Germany (GBV)

It was after 25 years serious research that in 1881 the British bishop, biblical scholar and theologian, and Bishop of Durham, Brooke Foss Westcott (1825–1901) with Irish-born theologian and editor Fenton John Anthony Hort (1828–1892) had presented their “New Testament in the Original Greek” on the believe that the combination of Codex Bezae with the Old Latin and the Old Syriac represents the original form of the New Testament text. Brooke Foss Westcott and Fenton John Anthony Hort their Greek translation was used as the base fro many later translations.

The Revised Version of the New Testament translators, 1881.

They also were asked to become translation committee members for the Revised Version which in the United States was adapted and revised as the “Revised Version, Standard American Edition” (better known as the American Standard Version) in 1901.

Those translations using the advanced knowledge of the newly found ancient manuscripts and better insight in the old language, received until today opposition from fervent “King James Only” people. Up to today those King James only people say that is the only worthy and true Bible, also forgetting that other people who speak an other language than would be deprived of God’s Word in the Bible. Those KJV-only people complaining that the or a new translation did not base their text on the 1611 KJV forget that it should not be based on that text but on the most original bible manuscripts we can find. The last straw is that many who swear by only the KJV itself do not use themselves the original version and worse even do not know what print edition they use and that this has many differences against the 1611 edition.

Problem with those KJV-only believers is that they want to have their church doctrines still confirmed in the new translations though those versions using the Name of God where it was placed, makes it clear about whom is spoken and about who speaks, so that no confusing is being made between God and Jesus and shows clearly that it are two different characters. Therefore, it mostly are ardent trinitarians who do not want to accept versions which come closer to the original ancient writings, because this way people believing in the Trinity may come to see that it is a human doctrine and not a Biblical doctrine, and as such they may come to see that the non-trinitarian churches are much more following God’s Word than their church want them to believe.

Lots of KJV-only people also do not want to have the real translation or a synonym for a word they use wrongly, like sheol or the hell which just means the grave or sepulchre, but when a bible translation like the NIV translates it with the “grave” they consider an attack on the KJV word of “hell” they understanding it to be a place of eternal doom and torture.

The KJV-only people believe that this English translation of the Authorised King James Version should never be changed, but do not see or forget that they themselves use also a changed version and not the original 1611 first version.

A staunch Seventh-day Adventist missionary, theology professor and college president was even more stepped on his toes when the Bible Students of the Zion’s Watchtower dared to bring out a modern English translation based on that Westcott-Hort translation and on the Greek texts of Nestle, Bover, Merk and others.

Not only women and children had asked for a less archaic Bible translation.

On December 2, 1947 a “New World Bible Translation Committee” was formed, composed of Jehovah’s Witnesses who professed to be anointed.

The New World Translation of the Christian Greek Scriptures was released at a convention of Jehovah’s Witnesses at Yankee Stadium, New York, on August 2, 1950. The translation of the Old Testament, which Jehovah’s Witnesses refer to as the Hebrew Scriptures, was released in five volumes in 1953, 1955, 1957, 1958, and 1960. The complete New World Translation of the Holy Scriptures was released as a single volume in 1961, and has since undergone minor revisions and standing strong between the 55 new English translations of the Christian Greek Scriptures which were published between 1952 and 1990.

They also reproduced The Greek transliterations for the Christian Greek Scripture portion of the Bible from the Westcott and Hort text in The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (1969).

While critical of some of its translation choices, , associate professor of religious studies at Northern Arizona University, in Flagstaff, Arizona, U.S.A., Jason BeDuhn called the New World Translation a “remarkably good” translation, “better by far” and “consistently better” than some of the others considered. Overall, concluded BeDuhn, the New World Translation

“is one of the most accurate English translations of the New Testament currently available”

and

“the most accurate of the translations compared.”

in his 2003 book, Truth in Translation: Accuracy and Bias in English Translations of the New Testament, which has generated considerable controversy for highlighting cases of theological bias in the translation process, by which, he argues, contemporary Christian views are anachronistically introduced into the Bible versions upon which most modern English-speaking Christians rely.

BeDuhn noted, too, that many translators were subject to pressure

“to paraphrase or expand on what the Bible does say in the direction of what modern readers want and need it to say.”

On the other hand, the New World Translation is different, observed BeDuhn, because of

“the greater accuracy of the NW as a literal, conservative translation of the original expressions of the New Testament writers.”

The New World Translation of the Holy Scriptures by 2004 had been made available in 32 languages plus 2 Braille editions and two years later already in 57 languages.

The 1984 revised edition of the New World Translation of the Holy Scriptures richly enhanced accurate Bible knowledge by means of several distinctive features such as the marginal (cross) references, an extensive footnote apparatus, a concordance (Bible Words Indexed) and an appendix. Modern computerization has assisted greatly in preparing these features.

In the New World Translation an effort was made to capture the authority, power, dynamism and directness of the original Hebrew and Greek Scriptures and to convey these characteristics in modern English. They also made an end to the used of  now-sanctimonious formal pronouns thou, thy, thine, thee and ye, with their corresponding verb inflections.

Many trinitarians were not pleased with that translation which tried to give as literal a translation as possible where the modern-English idiom allows and where a literal rendition does not, by any awkwardness, hide the thought, but which also placed in the Hebrew text everywhere the tetragrammaton יהוה (YHWH) was notated, printed God’s Holy Name Jehovah. As such God His Name was again visible, like in the ancient manuscripts,  6,973 times in the Hebrew Scriptures and 237 times in the Christian Greek Scriptures. Though it may be called a pity that they also did not take the effort to put Jesus name right, not going for the Issou or “Hail Zeus“, but printing his real original name Jeshua.

With this word-for-word statement of the original in the hand the real followers of Christ could show those who call themselves Christian, but do follow the human doctrine of the Trinity, where they went wrong in their thinking and could show them that Jesus is the way to God and not God himself.

But in this clear up-to-date contemporary version many churches saw a danger for their followers who could be brought to other thinking than their denomination’s doctrines.

In the previous decades several paraphrased bible book translations had seen the light and many bible students also had used free translations in their pamphlets. This time taking liberties with the texts for the mere sake of brevity, and substituting some modern parallel when a literal rendering of the original makes good sense, had been avoided. Uniformity of rendering has been maintained by assigning one meaning to each major word and by holding to that meaning as far as the context permits. At times this has imposed a restriction upon word choice, but it aids in cross-reference work and in comparing related texts.

In rendering the sense and feel of the action and state of Hebrew verbs into English, it is not always possible to preserve the brevity due to a lack of corresponding colour in English verb forms. Hence, auxiliary words that lengthen the expression are at times required to bring out the vividness, mental imagery and dramatic action of the verbs, as well as the point of view and the concept of time expressed by the Bible writers. In general the same is true of the Greek verbs. Thus, imperfect verbs have been kept in the imperfect state denoting progressive action. Participles have been rendered as participles involving continuous action.

+

Preceding articles:

Old and newer King James Versions and other translations #1 Pre King James Bible

Old and newer King James Versions and other translations #2 King James Bible versions

Old and newer King James Versions and other translations #3 Women and versions

Old and newer King James Versions and other translations #4 Steps to the women’s bibles

++

Additional reading

 1. Codex Sinaiticus available for perusal on the Web
 2. Bible Translating and Concordance Making
 3. Looking at notes of Samuel Ward and previous Bible translation efforts in English
 4. Written and translated by different men over thousands of years
 5. Rare original King James Bible discovered
 6. King James Bible Coming into being
 7. Celebrating the Bible in English
 8. TheBible4Life KJV Jubileum
 9. What English Bible do you use?
 10. The Most Reliable English Bible
 11. 2001 Translation an American English Bible
 12. NWT and what other scholars have to say to its critics
 13. New American Bible Revised Edition
 14. The NIV and the Name of God
 15. Archeological Findings the name of God YHWHUse of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen
 16. Dedication and Preaching Effort 400 years after the first King James Version
 17. Hebrew, Aramaic and Bibletranslation
 18. Some Restored Name Versions
 19. Anchor Yale Bible
 20. iPod & Android Bibles
 21. Missed opportunity for North Korea
 22. What are Brothers in Christ
 23. Wanting to know more about basic teachings of Christadelphianism
 24. Around C.T.Russell
 25. A visible organisation on earth
 26. Grave, tomb, sepulchre – graf, begraafplaats, rustplaats, sepulcrum
 27. Jesus three days in hell
 28. Dead and after
 29. Sheol or the grave
 30. This month’s survey question: Heaven and Hell
 31. Interpreting the Scriptures (Part 5)
 32. Leaving the Old World to find better pastures (1)
 33. Leaving the Old World to find better pastures (2)
 34. Approachers of ideas around gods, philosophers and theologians
 35. To remove the whitewash of the Jehovah Witnesses as being the only true Bible Students and Bible Researchers
 36. Archaeology and the Bible researcher 2/4

+++

Further reading

 1. The Bible
 2. Where was the Bible before 1611? How can we know God endorsed the KJV?
 3. Earliest Known Draft of 1611 King James Bible Is Found
 4. KJV Onlyism: What It Does And Doesn’t Mean
 5. What’s wrong with the New King James?
 6. Is it true no doctrines are changed in modern versions?
 7. The King James AV 1611 Bible vs. The New International Version
 8. King James version (1)
 9. King James Version 2
 10. I got saved reading the NIV. How can you say it’s no good?
 11. Christian Scholars Admit To Corrupting The Bible
 12. Why should God’s Word be restricted to English?
 13. Some Notes on Bible Translations
 14. Which Bible Translation?
 15. Is Christianity a paradox?
 16. Migration in a context of colonisation
 17. The sorrow and burden of it all
 18. A Belgian refugee in Maidenhead finds work
 19. When the boys come home…
 20. Do not be dissuaded by so paltry a matter as a change of time
 21. “I often wonder why I joined up”
 22. Dedicating the Powner Hall
 23. A dinner treat for the Congregational men
 24. Church Hill
 25. That We May All Be One: World Communion Sunday, 2015
 26. History, Empathy, and Race in America
 27. Empathy, racial reconciliation, and the study of history
 28. “The End of White Christian America”
 29. The calling we have in culture
 30. A. W. Tozer and the Historic Trinity
 31. Tozer’s Critique of Evangelical Christians
 32. Corporate Evangelicalism – Where did it come from?
 33. Defining Evangelicalism
 34. Decline and Fall
 35. Fundamentalism Will Kill You
 36. Progressive Evangelicals: Who We Are And What We Believe
 37. How Evangelicals are Losing an Entire Generation – by Amy Gannett
 38. On celebrating diversity within the church
 39. Evangelicalism is no longer growing–why?
 40. The Scofield Bible—The Book That Made Zionists of America’s Evangelical Christians
 41. Becoming a Liberal Christian Part I: High Church and Militant Evangelicalism
 42. Reformed Baptists and the Purity of the Church
 43. The Westminster Factor
 44. Of Polls, Presbyterians, and Seventh-Day Adventists
 45. Understanding the Presbyterian Model (Reformed the web)
 46. Understanding the Presbyterian Model (Chanty notes)
 47. “Episcopals Now Second Class Christians”: Anglicans Demote Episcopalians As Global Christianity Gets More Polarized
 48. Am I a Presbyterian?
 49. Daniel’s 70-Week Vision Series #18 – Part 94 of Riddles, Enigmas & Esoteric Imagery of Revelation
 50. At the resurrection who is left behind?
 51. A Thousand Years
 52. News brings great joy
 53. Confirmation
 54. Bible Wars
 55. How Trustworthy Are Bible Translations?
 56. How I Know The King James Bible is the Word of God
 57. King James Only–Refuted part 2
 58. King James Only–Refuted (part 3)
 59. Ways in which Fundamentalists are discriminated against
 60. Between Christians
 61. Repentance From Dead Works: 3 – Don’t Forget Good Works Are Dead Works
 62. Communion – the most terrifying sacrament in the IFB church
 63. Spirit of our times.
 64. King James XX
 65. I believe the King James Bible is the final authority in all matters of faith and practice.  
 66. Is Modern Really Better?
 67. How some preachers trick you when defining Greek words!
 68. What’s wrong with the New King James?
 69. Is it true no doctrines are changed in modern versions?
 70. I got saved reading the NIV. How can you say it’s no good?
 71. Why should God’s Word be restricted to English?
 72. Transilvania în 1865, prin ochii lui Edward Millard – blogul unui duh întarâtat

+++

Save

Save

Save

Old and newer King James Versions and other translations #4 Steps to the women’s bibles

Not having enough background of the Jewish Koine Greek, or Jewish Hellenistic Greek, the variety of Koine Greek (hē koinē dialektos ‘the common language’) or “common Attic”  found in a number of Alexandrian dialect texts of Hellenistic Judaism, most notably the Septuagint translation of the Hebrew Bible which at the time of the King James Bible‘s first edition was not yet available, as well as Greek Jewish texts from Palestine. This made that lots of words for previous Bible translations and the Authorised Version, where not yet understood properly and of some words they thought it were persons (names) instead of things (nouns) and situations.

Hellenistic Judaism: historical sites

Important historical sites of Hellenistic and medieval Judaism. – Encyclopædia Britannica, Inc.

Words and word elements were adopted and adapted into Latin over c.1,500 years, and passed through Latin into many European and other languages, being used in the main for scholarly and technical purposes. The flow into English was at first very limited and largely religious, such as Old English cirice and its descendant church (from kūriakón dôma the Lord’s house).

Katharina-von-Bora-05.jpg

Katharina von Bora (1499–1552) one of the most important participants of the Reformation because of her role in helping to define Protestant family life and setting the tone for clergy marriages.

At the beginning this knowledge of languages was a man’s job, but from the 19th century women began to have their say as well. Lots of Christians have the wrong idea that women in the ancient times had nothing to say. Many also think that in Christianity women played no role at all. they should know that the Set Apart or Holy Scriptures  acknowledges and celebrates the priceless value of a virtuous woman (Proverbs 12:4; 31:10; 1 Corinthians 11:7).

Whilst by the Jews there where not so many women teachers or rabbi’s, from the beginning the master teacher Jeshua had a big heart for them and had many women around him, following him everywhere they could and talking about his actions. The Bible teaches women are not only equals with men (Galatians 3:28), but are also set apart for special honour (1 Peter 3:7). Jeshua also knew how in the past the the priceless value of a virtuous woman was celebrated and insisted those around him to respect the woman also. (Proverbs 12:4; 31:10; 1 Corinthians 11:7).  Not only did the master teacher encourage their discipleship by portraying it as something more needful than domestic service and always treated women with the utmost dignity — even women who might otherwise be regarded as outcasts (Matthew 9:20-22; Luke 7:37-50; John 4:7-27).

“1  After this, Jesus travelled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The Twelve were with him, 2 and also some women who had been cured of evil spirits and diseases: Mary (called Magdalene) from whom seven demons had come out; 3 Joanna the wife of Chuza, the manager of Herod’s household; Susanna; and many others. These women were helping to support them out of their own means.” (Luke 8:1-3 NIV)

“38  As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. 39 She had a sister called Mary, who sat at the Lord’s feet listening to what he said. 40 But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, “Lord, don’t you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me!” 41 “Martha, Martha,” the Lord answered, “you are worried and upset about many things, 42 but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.”” (Luke 10:38-42 NIV)

Clearly the listening to Jesus’ teaching was for the rabbi important, because he would not be long with them. for him it was also important that they would know what they had to talk about when he would be gone, because they had to go out into the world and witness about what he had done, and for telling others about the coming Kingdom of God. All those who wanted to be called a disciple or follower of Christ had to witness for him.

“You will be his witness to all men of what you have seen and heard.” (Acts 22:15 NIV)

Already from the start women where there with Jesus.  Christ’s first recorded, explicit disclosure of His own identity as the true Messiah was made to a Samaritan woman (John 4:25-26). When he was gone there were also women present in the room when the Spirit came over the apostles.  From then onwards they too were not afraid any more to come out with their beliefs. Soon they too took also their role in the preaching and some of them even became renowned.

“In Joppa there was a disciple named Tabitha (which, when translated, is Dorcas), who was always doing good and helping the poor.” (Acts 9:36 NIV)

Often it were women who opened up their house for followers of Christ coming together and to lead the meetings.

“When this had dawned on him, he went to the house of Mary the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying.” (Acts 12:12 NIV)

Also when things where not so clear for some they dared to call them with them and explain it so they could better understand the truth. Also women who talked about Jesus but did not know everything well, were helped by the apostles so that they could do a better job.

“13 On the Sabbath we went outside the city gate to the river, where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the women who had gathered there. 14 One of those listening was a woman named Lydia, a dealer in purple cloth from the city of Thyatira, who was a worshipper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul’s message. 15 When she and the members of her household were baptised, she invited us to her home. “If you consider me a believer in the Lord,” she said, “come and stay at my house.” And she persuaded us.” (Acts 16:13-15 NIV)

Throughout history there have always been faithful women spreading the Word of God.

It might well be that the energetic monk and young theologian Martin Luther, who felt himself to be “a sinner with an unquiet conscience,” was stimulated by the former Benedictine and Cistercian nun Katharina von Bora, who had fled her convent with several other nuns or ‘vestal virgins’, to Wittenberg, and who became, at the age of 26,  his  wife in 1525 (him being 41) and became known as “die Lutherin”.  She became the “boss of Zulsdorf,” after the name of the farm they owned, and the “morning star of Wittenberg” for her habit of rising at 4 a.m. to take care of her various responsibilities, administering and managing the vast holdings of the monastery, breeding and selling cattle, and running a brewery in order to provide for their family and the steady stream of students who boarded with them and visitors seeking audiences with her husband. It can well be that her being at the site of the prosecuted Luther, made him to continue his translation work of the Bible and not giving up his ideas.

In the two following centuries it were women who often took care that the children got to hear the Word of God at home, whilst they were able to hide this sacred book for the persecutors. Those who fled from the European continent to look for a New World also carried with them the Holy Bible in their language or in Latin.

In the 17th century religious groups found their way to the New World and at certain places founded their own colonies so that they could perfectly practice their own faith. Religious liberty for others — a concept Americans would later take for granted — was not part of the Puritans‘ plan. Instead, founding Governor John Winthrop envisioned a model “Citty [sic] upon a hill,” an example of Christian unity and order. Not incidentally, women were expected to play a submissive and supporting role in this society.

Anne Hutchinson, née Anne Marbury

At the Massachusetts Bay Colony a skilled midwife and herbal healer with her own interpretation of Puritan doctrine, challenged the leaders of this “wilderness theocracy,” as Barbara Ritter Dailey describes it.
Anne Hutchinson  [Anne Marbury Hutchinson (1591-1643)] eldest daughter of a strong-willed Anglican priest who had been imprisoned and removed from office because of his demand for a better-educated clergy, had probably inherited the strong will of her father, taking with her a legacy of biblical scholarship and religious independence.

When the Anglican Church silenced one of her favourite teachers, John Cotton, one of England’s outstanding Puritan ministers, one of New England’s first generation, leader in civil and religious affairs, and a persuasive writer on the theory and practice of Congregationalism, left for the colony of Massachusetts in America, Hutchinson became extremely distraught. She finally persuaded her husband to leave for America, so that she could follow her religious mentor.

William Hutchinson was granted a desirable house lot in Boston, and both husband and wife quickly became church members.
When she was criticized for failing to attend weekly prayer meetings in the homes of parishioners, she responded by holding meetings in her own home. She began by reiterating and explaining the sermons of John Cotton but later added some of her own interpretations, a practice that was to be her undoing. As her meetings became more popular, Hutchinson drew some of Boston’s most influential citizens to her home. Many of these were town merchants and artisans who had been severely criticized for profiteering in prices and wages; they saw in Hutchinson’s stress on grace a greater freedom regarding morality and therefore more certainty of their own salvation. But others came in search of a more meaningful and personal relationship with their God. As she attracted followers and defenders, the orthodox Puritans organized to oppose her doctrines and her advocates.

Cotton was chiefly responsible for the exile of Anne Hutchinson, because of her antinomian doctrines, and for the expulsion of Roger Williams.They continued to preach and used their own words. Quoting from the Bible in a non literal way became common practice and would be later taken up in presenting fragments or stories from the Bible. This free telling of Bible stories was also taken up in other languages and was breeding ground for children’s Bibles and freely quoted or paraphrased Bible translations.

The Ritual Dance of the Shakers, Shaker Historical Society

The priests and male clerics mostly kept the bible in their hand and sometimes read some phrases out of it. They still were in the majority, though some ladies walked to the forefront and got followers. It had not all to be literate women who took charge.
An unlettered daughter of a blacksmith who was probably named Lees joined at the age of 22 joined the faith group Shaking Quakers, or Shakers, because of the shaking and dancing that characterized their worship (It originally derived from a small branch of English Quakers founded by Jane and James Wardley in 1747). Ann Lee married in 1762, a union that tradition holds was unhappy and may have influenced her later doctrinal insistence on celibacy. She became the group their accepted leader and was known as Ann the Word or Mother Ann. Although illiterate, she claimed the gift of tongues and the ability to discern spirits and work miracles. She was also convinced of the holiness of celibacy, an idea stemming from her own experience of losing four children at or soon after their birth. In 1774 she led a band of eight to America, where, two years later, at Watervliet, N.Y., the first Shaker settlement in America was founded. The Shaker communities flourished in the mid-19th century and contributed a distinctive style of architecture, furniture, and handicraft to American culture. The communities declined in the late 19th and early 20th centuries. The two American converts who followed Mother Ann as Lead Elder — Joseph Meacham (1787–1796) and Lucy Wright (1796–1821) — developed an institutional structure for less antagonistic relations with society.

At that time, a woman’s leadership of a religious group was considered to be a ‘sect leader’ and as a radical departure from Protestant Christianity. Living apart from her husband Elizur Goodrich, she like him committed herself fully to Shakerism and within a decade rose to leadership within the Shakers movement, with the power and authority which women were not allowed in other religions.

Wright was fully aware of our task of witnessing and sent missionaries to preach across New England and upstate New York as well as into the western wilderness, where those preachers recruited proselytes and established new Shaker villages in Kentucky, Ohio, and Indiana.
Under Wright’s administration, Shakers standardized and increased book and tract publishing for the widely-scattered religious society. Their first statement of beliefs was Testimony of Christ’s Second Appearing in 1810, followed by a hymnal which served much the same purpose in 1813. This way the bible-fragments were brought to the general public in ordinary simple words.

In the early nineteenth century the movement expanded into Ohio, Indiana, and Kentucky. By the mid-1820s about 4,000 believers lived in sixteen communal villages, usually with residential “Great Houses” surrounded by meetinghouses, barns, mills, workshops, and smaller residences for children and probationary members. A hierarchy of elders and eldresses who had completely abandoned the sinful world were in charge.

Charles g finney.jpg

Charles Grandison Finney (1792–1875) American Presbyterian minister and leader in the Second Great Awakening in the United States.

In the New World several Female Missionary Societies saw the light and invited men as well as women to proclaim the Word of God.  The Female Missionary Society of the Western District hired in this way Charles Grandison Finney who came to promote social reforms, such as abolition of slavery and equal education for women and African Americans. From 1835 he taught at Oberlin College of Ohio, which accepted all genders and races, opening the way for more women able to read the Bible.

The Christians who believed only in One God and wanted others also to know the biblical truth, saw with dismay how Finney used scare tactics to gain converts.

Across the board, many thought that his habitual use of the words you and hell “let down the dignity of the pulpit.” {Charles Finney Father of American revivalism}

During the 16th and 17th century Anabaptists were heavily prosecuted in Europe because of their view of Jesus his position and man’s position in this world. By the many searchers for the truth lots of them found they could not take on the human doctrines like the Trinity and found that people had to be fully aware of what believing meant and when to commit themselves to the Only One God. From the Low countries many went to America. On the boat-trip they had a very good opportunity to speak about the biblical truth to others form different denominations. also the English doctor John Thomas who as ship’s surgeon on the Marquis of Wellesley, took the occasion to share his ideas with many people on board. When this boat docked in New York, Thomas travelled on to Cincinnati, Ohio where he became convinced by the Restoration Movement (also known as the or the Stone-Campbell Movement) of the need for baptism and joined them in October 1832. Looking for the “church within” we can imagine that people tried also to express themselves freely to show others how they understood the Word of God.

The Restoration Movement developed from several independent strands of religious revival that idealized apostolic Christianity. They were united in the belief that Jesus is the Christ, the Son of God. After his bad experience fearing for his life when the boat had nearly sunk, Thomas took his vow to God seriously and went going from one place to another, preaching the Word of God. Many of his followers came to “the Brotherhood”, and started to have meetings in their houses or barns to study the Word of God. For them it was clear that human doctrines and church creeds divide and that real Christians should be under Christ. for them God’s Word was clearly given to all people and the Bible was not to be the matter only for clergy. For them all Christians should take the Bible as their guide and leader and should suppress all divisive doctrines and practices.

One of Thomas his disciples would find enough people interested to print pamphlets and tracts. He also started as a Christian restorationist minister and became better known as Pastor Russell, being the instigator of Russellism or founder of the Russellites, opposite the Thomasites or followers of Dr. Thomas who founded the Christadelphians, Brothers in Christ who took studying the bible as one of their priorities (hence the other name Bible Students).

Dr Thomas also wrote for and was editor of the Apostolic Advocate which first appeared in May 1834, whilst Charles Taze Russell started only in July 1879 with publishing his monthly religious journal, Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence. In 1881 he co-founded Zion’s Watch Tower Tract Society with William Henry Conley as president, providing the establishment of an international Bible Student movement. In 1884 the corporation was officially registered, with Russell as president. From then onwards those Bible Students tried to bring Bible fragments in the common language of the day. For them women had also their say and were worthy co-operators to produce articles and to bring bible texts in contemporary American English.

It was his successor as society president, Joseph Rutherford who brought a wide division in the Bible student movement and created the Jehovah’s Witnesses who would work at translating the Word of God, doing a marvellous job, presenting bibles in many languages all over the world, so that nobody would have an excuse he or she could not find a Bible in a language he or she understands.

10MaryPatterson1862.jpeg

Mary Jane Patterson (1840–1894)

In 1862 Mary Jane Patterson became the first African-American woman to receive a B.A degree in the New World. She received a recommendation for an “appointment from the American missionary Association as a … teacher among freedmen.” In 1865 Patterson became an assistant to Fanny Jackson Coppin at the Philadelphia’s Institute for Colored Youth (now Cheyney University of Pennsylvania). In 1869 to 1871 Patterson taught in Washington, D. C., at the Preparatory High School for Colored Youth known today as Dunbar High School (Washington, D.C.). She served as the school’s first Black principal, from 1871 to 1872. She was reappointed from 1873 to 1884. During her administration, the school grew from less than 50 to 172 students, the name “Preparatory High School” was dropped, high school commencements were initiated, and a teacher-training department was added to the school. Patterson’s commitment to thoroughness as well as her “forceful” and “vivacious” personality helped her establish the school’s strong intellectual standards.
We can imagine by those standards being a Christian life style and good moral where essence.

Already around the turn of the 18th to 19th century women had started wanting to have a stronger voice in the education of children. Also parents started looking more at how to bring up children together in a community. They had seen the public school system starting to develop going away from certain ways of life preferred by them. The spiritual aspect was important and could not be forgotten. Discontented with the new public school system more alternative education developed in part as a reaction to perceived limitations and failings of traditional education. In many of such schools at that time the Bible and Christian life formed an important element of educational basic training. A broad range of educational approaches emerged, including alternative schools, self learning, homeschooling and unschooling.

Benjamin Wilson (1817–1900)

In 1840 the English family Wilson though originally Baptists, joined the growing Campbellite movement and moved to the New World four years later. In Geneva, Illinois the family began to distance themselves from the Campbellites. In 1846 Benjamin Wilson wrote his first letter to the other ex-Campbellite John Thomas, as recorded in the latter’s magazine The Herald of the Future Age, agreeing with the Thomas’ views on the immortal soul – the initial cause of his break with Campbell. There is considerable correspondence in Thomas’ magazines from various members of the Wilson family over the next several years.

Just as John Thomas had been re-baptised in 1847, Benjamin Wilson was rebaptised in 1851, marking off a new start from the Campbellites.

The first page of the Complutensian Polyglot

From 1855 to 1869 Benjamin Wilson published a monthly religious magazine, the Gospel Banner, which merged with John Thomas’s magazine, Herald of the Coming Kingdom.

In 1857 the autodidact Biblical scholar Benjamin Wilson presented a first section of a side-by-side two-language New Testament version like the New Testament in Greek and Latin, had been completed in 1514 with the Complutensian printed by Axnaldus Guilielmus de Brocario at the expense of Cardinal Ximenes at the university at Alcalá de Henares (Complutum) and the Antwerp Polyglot, printed by Christopher Plantin (1569-1572, in eight volumes folio). Polyglot means, literally poly or multi tongue or multi lingual, “through tongue” or “many / several languages” and is understood to signify “interlinear.”

In England there had also been a polyglot translation by Brian Walton who was aided by able scholars and used much new manuscript material (London, 1657). It included the Ethiopic Psalter, Canticle of Canticles, and New Testament, the Arabic New Testament, and the Gospels in Persian. His prolegomena and collections of various readings mark an important advance in biblical criticism.

It was in connection with this polyglot that Edmund Castell produced his famous Heptaglott Lexicon (two volumes folio, London, 1669), a monument of industry and erudition even when allowance is made for the fact that for the Arabic he had the great manuscript lexicon compiled and left to the University of Cambridge by William Bedwell. {Free Encyclopedia Wikipedia}

The Emphatic Diaglott.jpgThe Bible was also published in several languages by Elias Hutter (Nuremberg, 1599-1602), and by Christianus Reineccius (Leipsic, 1713-51). Ten years before the “Polyglot Bible in eight languages” (2 vols., London, 2nd ed. 1874) the Christadelphians produced the complete two-language Emphatic Diaglott translation, of the New Testament by Benjamin Wilson. For the Greek text he based it on the various Readings of the Vatican Manuscript, No. 1209; the text used by the German rationalist Protestant theologian Johann Jakob Griesbach, who was the earliest biblical critic to subject the Gospels to systematic literary analysis. In this translation the name of God is also restored, so that readers could clearly see about whom was spoke and who said something, the lord Jeshua (Jesus Christ) or the Lord of lords”Jehovah“.

In this Interlineary literal Word for Word English translation ‘Signs of Emphasis’ were given; whilst under each Greek word the English equivalent is printed. In the slim right-hand column of each page is presented a modern English translation as made by Benjamin Wilson. Also a copious selection of ‘References’; many appropriate, illustrative, and exegetical ‘Foot-notes’; and a valuable ‘Alphabetical Appendix’ are given. This combination of important items could not be found in any other book at that time.

Such literal translations made many bible Students to see much things more clearly. Also Charles T. Russell, learned that the inspired Greek Scriptures speak of the second “presence” of Christ, for the Diaglott translated the Greek word “parousía” correctly as “presence,” and not as “coming” like the King James Version Bible. Accordingly when C. T. Russell began publishing his new Bible magazine in July of 1879, he called it Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence.

The Christadelphians allowed also the Millenial Dawn Bible Students (later the Watchtower Society) to distribute Wilson’s work widely around the world from 1902. Also the Church of God of the Abrahamic Faith and the Church of the Blessed Hope which he founded are still part of the Christadelphian movement which still print this Bible translation.

Bible students form the Zion’s Watchtower suggested that,

Every student of God’s plan, as presented in the Tower, ought to have the aid which the Diaglott affords.

As such this translation became a useful attribute for the later standard Bible of the Jehovah’s Witnesses, The New World Translation.

In 2004, the Abrahamic Faith Beacon Publishing Society brought home The Emphatic Diaglott and re-published a new version of it, working in partnership with The Christadelphian Advancement Trust.

In the homeschooling opposite to traditional Christian schools it were mostly women who took up the job as teacher. Having only bibles in Old English they wanted books in a more contemporary language and put pressure on the existing clergy. From the congregations also came a louder cry to provide them with modern language bibles.

King James Version of the Bible

King James Version of the Bible (Photo credit: Wikipedia)

Answering that cry from the housewives and teachers in 1870 an invitation was extended to American religious leaders for scholars to work on the revision of the Authorized Version/King James Bible of 1611. In 1871, thirty scholars were chosen by Philip Schaff. The denominations represented on the American committee were the Baptist, Congregationalist, Dutch Reformed, Friends, Methodist, Episcopal, Presbyterian, Protestant Episcopal, and Unitarian.

In England also there was a request to have a revision and by the Convocation of Canterbury in 1870 two companies were formed, one each for the Old and New Testaments to revise the King James Version. Parallel companies in the United States received the work of the English scholars to return their comments. For those at work it was made clear only a revision and not a new translation was contemplated.

The New Testament was published in England on May 17, 1881, and three days later in the United States, after 11 years of labour. Over 30,000 changes were made, of which more than 5,000 represent differences in the Greek text from that used as the basis of the King James Version. Most of the others were made in the interests of consistency or modernization.

In the traditional churches there was not much interest in the Old Testament, this not fitting in with the accent of their teaching on Jesus, instead of God.

On certain points the English and Americans did not agree. At that time the Americans still gave in to the British revisers and published preferred readings and renderings in an appendix to the Revised Version. In 1900 the American edition of the New Testament, which incorporated the American scholars’ preferences into the body of the text, was produced. A year later the Old Testament was added, but not the Apocrypha. The alterations covered a large number of obsolete words and expressions and replaced Anglicisms by the diction then in vogue in the United States.

As shown above women and the general American public made use to talk about the Bible and to use it at home. The publishers could not ignore their wishes and provided them with some official version which could offer an alternative for the partly published Bible books and for the unofficial translations into modern speech made from 1885 which had gained popularity. Their appeal reinforced by the discovery that the Greek of the New Testament used the common non-literary variety of the language spoken throughout the Roman Empire when Christianity was in its formative stage.

The notion that a nonliterary modern rendering of the New Testament best expressed the form and spirit of the original was hard to refute. This, plus a new maturity of classical, Hebraic, and theological scholarship in the United States, led to a desire to produce a native American version of the English Bible. {Encyclopaedia Britannica}

+

Preceding articles:

Old and newer King James Versions and other translations #1 Pre King James Bible

Old and newer King James Versions and other translations #2 King James Bible versions

Old and newer King James Versions and other translations #3 Women and versions

Next: Old and newer King James Versions and other translations #5 Further steps to women’s bibles

++

Additional reading

 1. Codex Sinaiticus available for perusal on the Web
 2. Bible Translating and Concordance Making
 3. Looking at notes of Samuel Ward and previous Bible translation efforts in English
 4. Written and translated by different men over thousands of years
 5. Rare original King James Bible discovered
 6. King James Bible Coming into being
 7. Celebrating the Bible in English
 8. TheBible4Life KJV Jubileum
 9. What English Bible do you use?
 10. The Most Reliable English Bible
 11. 2001 Translation an American English Bible
 12. NWT and what other scholars have to say to its critics
 13. New American Bible Revised Edition
 14. The NIV and the Name of God
 15. Archeological Findings the name of God YHWHUse of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen
 16. Dedication and Preaching Effort 400 years after the first King James Version
 17. Hebrew, Aramaic and Bibletranslation
 18. Some Restored Name Versions
 19. Anchor Yale Bible
 20. iPod & Android Bibles
 21. Missed opportunity for North Korea
 22. What are Brothers in Christ
 23. Wanting to know more about basic teachings of Christadelphianism
 24. Around C.T.Russell

+++

Further reading

 1. Jennifer Strauss, ‘The Anabaptist Cages, Münster’
 2. The Bible: Kept Pure in All Ages
 3. Where was the Bible before 1611? How can we know God endorsed the KJV?
 4. AV1611: England’s Greatest Achievement
 5. Earliest Known Draft of 1611 King James Bible Is Found
 6. Ye King Iames Bible
 7. King James Version
 8. Thees, Thous, and Wot Nots
 9. The King James Bible
 10. The King James Bible and the Restoration
 11. King James Only? (Ethernal Christ)
 12. KJV Only? (Lynn Thaler)
 13. KJV Onlyism: What It Does And Doesn’t Mean
 14. King James XV
 15. Christian Scholars Admit To Corrupting The Bible
 16. What’s wrong with the New King James?
 17. Is it true no doctrines are changed in modern versions?
 18. The King James AV 1611 Bible vs. The New International Version
 19. I got saved reading the NIV. How can you say it’s no good?
 20. Why should God’s Word be restricted to English?
 21. The Attack on the Bible
 22. John 3:16 isn’t the gospel that saves men’s souls today
 23. New Age Deism
 24. New Age Deism: Part Two
 25. Inside Orthodox Judaism: A Critical Perspective On Its Theology
 26. Mailbox Monday August 29: on Katharina von Bora
 27. 11th April 1612. Dangerous Heresy.
 28. Book Review: The Reformers and Their Stepchildren by Leonard Verduin
 29. women.born.before | 05 feb 1760
 30. Settler Colonialism and the Freedom of Religion
 31. Searching for Religious Freedom
 32. Freedom From and For Religion
 33. This Week in History – Kicked to the Curb by a Pilgrim
 34. King Survey: Women and Other Puritans
 35. The Puritans: Church and State
 36. Midweek Blog: Anne Hutchinson, the “Unnatural Woman”
 37. Paddling the Hutch: Ned P. Rauch takes the plunge
 38. Great Information Wrapped Inside This Human Struggle
 39. The Puritan identification with the Bible
 40. Despite Roger Williams’ Efforts, Providence Burns in 1676
 41. Williams
 42. Roger Williams in Art
 43. Mass Moments: Roger Williams Banished
 44. Research Reading IV
 45. Research Reading V
 46. History Weekend: The Shakers, pt. 1
 47. Quakers
 48. Commonwealth – Part Two
 49. A Catalogue of Severall Sects & Opinions
 50. History of the Anabaptist Head Covering
 51. Faith in the Head Covering
 52. Persecuted in Revolutionary Baltimore: The Sufferings of Quakers
 53. Half an hour in James Watt’s Workshop
 54. The Advices & Queries project
 55. The Violent Seduction of Thomas Paine by Rocket Kirchner
 56. The Last Runaway Review
 57. Stantons in America
 58. Eber Sherman, ,7th Great-Grandfather
 59. Birmingham Quakers and the Spanish Civil War
 60. Hidden Nearby: Charles Grandison Finney’s Birthplace
 61. Free Charles Finney Book!
 62. The reward of fervent prayer, Charle G. Finney
 63. Midweek Blog: Charles Finney, Staring at You Until You Join His Revival
 64. “Could God Forgive A Man Like That?”
 65. Joseph Logan land, 127 acres, Ninety Six District, South Carolina, 1785
 66. Alexander Campbell & the Indwelling of the Holy Spirit
 67. Restoration
 68. The Restoration Movement, Acapella & the Trinity
 69. The Future of the Restoration Movement, Part 2
 70. Charles Taze Russell – “Don’t read your Bible”
 71. Apocalyptic Forecasts
 72. Women’s History: Mary Jane Patterson
 73. Some Notes on Bible Translations
 74. What is Wrong with Evangelicals in America?
 75. For Us or Against Us: The Politics of the Christian Right & the Shutdown
 76. Icon: Tacy Cooper
 77. The Secret of Powerful Revivals Are the Intercessors Praying Behind the Scenes
 78. Les origines de nos traditions dans l’Eglise : Partie 1
 79. Edifying Christian Biographies That Will Bless Every True Christian!
 80. A Visit to Pembroke College
 81. Hospitality
 82. ‘Tis a Gift
 83. A weekend away
 84. Simple gifts
 85. Becoming Visible: Quaker Outreach at Colleges
 86. Turbulent Londoners: Ada Salter, 1866-1942
 87. A Spicy Letter to Preachers
 88. On Church Leadership (an email exchange with Sándor Abonyi of Hungary) – Pt.1: “The First Button”
 89. My way is the best
 90. ELCA Repudiates the Doctrine of Discovery, Next Up: Mennonite Church USA
 91. A glimpse of Missouri’s Amish
 92. Freedom of religion
 93. Book Review – Recovering the Margins of American Religious History: The Legacy of David Edwin Harrell, Jr. (Waldrop and Billingsley, eds.)
 94. Book Review: The Churches of Christ in the 20th Century: Homer Hailey’s Personal Journey of Faith (David Edwin Harrell, Jr.)
 95. Churches of Christ – The Road Ahead
 96. Some Notes on Bible Translations

+++

Save

Save

Jesus’ footstep followers, irrespective of sectarian lines

 

We must see that the Church is a comparatively small company of Jesus’ footstep followers, irrespective of sectarian lines;
and that the Bible teaches not that these are to look over the battlements of Heaven to all eternity and see all others in torment,
but that they are to demonstrate their loyalty unto death
and in due time be associated with Messiah in His Millennial Kingdom,
which will bless all the families of the earth
– the living and the dead, who will then be resurrected.

Charles Taze Russell

 

Lardent Card - Russell

+

Preceding article: Jehovah’s Witnesses Circuit Assembly and a Pillar to freedom

Following article: Authority from the One God to one mediator between God and men

Find also: Charles Taze Russell and what he started

++

Additional reading

 1. Russell and his beliefs
 2. Biblestudents & T.C.Russell
 3. Bijbelonderzoekers en Russelism / Bible researchers and Russelism
 4. A visible organisation on earth
 5. Misunderstandings concerning C.T. Russell
 6. Russell himself never claimed to be a prophet.
 7. Charles Taze Russell never claimed to have found a new religion, or a new church.
 8. To remove the whitewash of the Jehovah Witnesses as being the only true Bible Students and Bible Researchers
 9. Surprising figures about Jehovah Witnesses
 10. Around C.T.Russell
 11. Revelation 1:8 – Who is Speaking?

 

+++

Further reading

 1. 10 Things You Never Knew About Jehovah’s Witnesses
 2. Do You Remember When We Discovered Reality?
 3. Choosing Truth Protects a Person from Deception
 4. Deceptively recruited…
 5. Today’s walk
 6. Obedience: How to be a foot when I want to be a hand
 7. Daily Prayer for August 2, 2016
 8. Got Change?: A Question of Posture Pt 18
 9. Are You Important?
 10. From the Archives: If We Are to Change the World
 11. The Mistress & The Bride
 12. The Call: A Question of Posture Pt 16
 13. Millennial Kingdom: Access to Wealth
 14. Millennial Kingdom: Get to Work!
 15. Millennial Kingdom: Geological/Geographical Implicatioins, Broad Plain of the Earth
 16. They Shall Return.
 17. Millennial Kingdom
 18. Random Observations From My Most Recent JW Convention Experience
 19. Life Uncensored
 20. The Decision
 21. Jehovah’s witnesses
 22. Why Do Some JWs Live A Lie?

+++

Jehovah’s Witnesses Circuit Assembly and a Pillar to freedom

A Mother and daughter

An other strange story which caught our attention. Again somebody who went to meet other Jehovah’s Witnesses, to attend the Jehovah’s Witnesses Circuit Assembly. This time that person could be a Jehovah’s Witness herself but did not like it so much, so why did she go in the first place.

She wrote

Between my being confined to the Jehovah’s Witness “way of life” and my parents being… the way they are, it makes it a challenge to maneuver things in order to spend those days with him as much as possible. {My Mother, the Bully}

She seems to be a daughter of a homemaker, a dedicated worker, a good JW, sensible, practical, giving, and responsible. She is a creator, artistic, free-minded, quite rebellious, self-focused according to her own saying {My Mother, the Bully}. Whilst her mother is repressed, self-disciplined, and morally bound she finds herself to be fluid, experimental, and abstract.

Could these things be at the root of a kind of jealousy? {My Mother, the Bully}

she wonders and let her thoughts linger

Does my reaching for more freedom trigger insecurities in her about her complete lack of it? {My Mother, the Bully}

Instability and felt mislead

Last April she felt like she exploded in anger and frustration towards “The Org”,

“telling M that I felt as if I had a “tiny elder in my head, screaming scriptures at me.” {Two Pillars of Freedom}

In this world everybody needs , and most of all youngsters are seeking some kind of stability when it comes to their spiritual beliefs or non beliefs and want to build up a spiritual life full of spiritual well-being. For many it may take years to find a place in the world of atheists and believers. Lots of people have to go on a calvary route to find their way to a belief, believing in God or not believing in a god or the God.

English: Personal bible study Português: Estud...

Personal bible study essential part for coming to the truth (Photo credit: Wikipedia)

For us serious bible students it surprises us that this girl, though when grown up in a JW family came to believe she is been completely misled about the Bible, and that she feels she is never really been taught about God. Not being JW, not knowing their exact ways of teaching in the church community, we only can see what they let the outside world to be known. From their public publications we can only get the impression they do everything to get others to know God. All their teaching seems very God centred when you leave out the misleading teachings of their organisation and the position of the 144 000.

A bait to trap many

We are aware of the danger where the writer finds her possible anger and disappointment. It is true that

The Organization could’ve used any bait to trap the masses. Organizations do it every day. Cults appeal to people’s desires for all kinds of things – this one appealed to the desire to understand the Bible & know “the truth” about God.

and then she gets to the core of the big problem (we think)

The Bible is only the bait for them, a secondary issue – The Organization is the primary concern: gaining and keeping peoples’ complete unquestioning obedience. If they can use the Bible in order to accomplish that, so be it. {Two Pillars of Freedom}

That last bit is naturally a serious accusation. But we fear that what we said already to so many people that those questions in their magazine and the way how they treat verses can be sometimes dubious and often smell to brainwashing (mind control)or indoctrination, the organisation having thought control over all its members.

Reminding who is the Way

Too many JW, like lots of so called Christians do forget that Jesus told he is the Way to God. The Bible also tells us that this sent one from God has become the high priest and the one mediator between God and man. This last saying excludes all human organisations as a necessity to link to God. Jesus (rabbi Jeshua) is our link to the Only One True God of Israel.
We do not need ordained priests, ministers or organisations to dictate what the Words of God say and to dictate what we do have to do or may not do, and control us. Guidance belongs to the Word of God itself. God did not provide such a difficult word to understand for mankind, which would exclude all uneducated people (Bété people or ‘bast shoes‘). No, all people, those who have been to school but also who have not been to school, should be able to understand God’s Word.

The bible does not speak about One and only one organisation that He would take, but He gives an indication by His only begotten son that there may be many different groups and organisations, all part of the Body of Christ and necessary for that Body of Christ. Many people think religion is wrong and endangers man, because than man would control them, but than they have chosen the wrong religion, because in the religious ways of the True God there is no man who should be in control of others, all man should give themselves into the hands of God, the Divine Creator, Who is not a man but a Spirit.

As people we can give ourselves to Christ, willing to be under his guidance. That is our choice and makes us to become Christians or ‘being Christian‘, it is following Christ Jesus.

Jehovah for millennia not using an organisation

Since the early Christians continually there were people who stayed truthful to Christ Jesus his teaching, no matter of the false teachers and churches coming into being. even when the pressure from the Roman empire became so great that lots of Christians chose to agree with Greco-Roman teaching of a three-headed god and chose to accept the Trinity. Though the Roman Catholic Church came into existence and later got many schisms, several God faithfully abiding continued their life of worship of the One and Only One True God. There was no world wide organisation at all to lead God’s People, like there was also no such organisation before the birth of Jesus. The shepherding of God’s People was done by individual men and women, who were chosen by God Himself (the nevim or prophets) or went for God, allowed by God to live and preach. The words given to mankind for enabling to find eternal life was not provided by man or a human organisation, but by God Himself. No prophecy of the scripture is of any private interpretation.

The JW Organisation claims erroneous that Charles Taze Russell is their founder. But he never claimed to be a prophet nor wanted a human directive organisation. He, like many  Biblestudents, very well knew that the gathering of people is done by God Himself and that The Word is a quality or aspect of God Himself.

As Facts About Jehovah’s Witnesses writes

Watchtower makes the claim that “Jehovah has always guided his servants in an organized way.” (You Can Live Forever in Paradise on Earth p.192) If that is the case, how were they guided and organised during the dark ages? What group represented God’s organization immediately prior to the formation of the Watchtower Society in the 1884 by Charles Russell, and why didn’t Russell just follow them? {Does Jehovah require an Organization?}

Does Jehovah require an Organization?

Watch Tower headquarters in Columbia Heights, Brooklyn.

When the Jehovah’s Witnesses Watchtower Bible and tract Society in Brooklyn with their different corporations [Watchtower Bible and Tract Society of New York, Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses, Religious Order of Jehovah’s Witnesses, Kingdom Support Services, International Bible Students Association (IBSA), Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados (Brazil), Association of Jehovah’s Witnesses of East Africa, Los Testigos de Jehová en México, Wachtturm-Gesellschaft, Selters/Taunus (Germany), Watchtower Bible & Tract Society Of Australia, Watch Tower Bible and Tract Society of Canada, European Association of Jehovah’s Christian Witnesses (EAJCW)] would be the sole organisation under the direction of God and when it is changing so many times of its teachings, would this mean that God is not giving the full truth to His own chosen ones or that God is not sure what He can give them for information?

How can it be than when the organisation is God’s only instrument that members of it dispose one of their very important main writers like Raymond Franz, former member of the Governing Body? Does that mean that God first tells others a person is one of the 144 000 but then takes somebody else in his place and get rid of him after he has been used to produce an enormous amount of good literature? He was one of the researchers who created Aid to Bible Understanding, the first doctrinal and biblical encyclopedia of Jehovah’s Witnesses, published in full in 1971.

When the leaders of the Watchtower Society, the Governing Body, say themselves that they are appointed by Christ and the only means by which he directs his true followers today, how can they than demand certain people from the board to resign?

They themselves write

“Consider, too, the fact that Jehovah’s organization alone, in all the earth, is directed by God’s holy spirit or active force. (Zech. 4:6) Only this organization functions for Jehovah’s purpose and to his praise. To it alone God’s Sacred Word, the Bible, is not a sealed book.” Watchtower 1973 Jul 1 p.402

Saying this they also give the impression the bible is not yet complete or is not able to give full biblical Wisdom to mankind, without that body of God, their organisation.

“However, the Governing Body are appointed through the holy spirit under the direction of Jehovah God and Jesus Christ.” Watchtower 1990 Mar 15 p.18

 

When that Governing Body is appointed by God through His Holy Spirit how can it than be, when led by His Spirit, that there have been taken place so many disputes and that such dismissals occurred?

Would the organisation be the only means God can have contact with people nowadays? According to us that would place man above the Power of God, Him being not able to call people for Himself and to give them wisdom. As in the precious centuries it is still God Who calls people and gives insight to those who are willing to open their heart to Him, whatever there being The Organisation, a organisation or no organisation at all near to them.

Witnessing for Jehovah

A Jehovah’s Witness distributing literature at Marble Arch tube station in London

We are sure the Jehovah’s Witnesses may be part of that Body of Christ, members of people under Christ witnessing for Jehovah. But in many other denominations or churches you may find also people witnessing for this One and the Same God.

Strangely enough the organisation of the Jehovah’s Witnesses does not believe that individual people are able to bring men and women to God without their organisation. They consider themselves the only righteous way to God. This dismisses totally the position of Christ Jesus, who according to the Bible is the Way to God.

Key factor to being a Witness

According to us the key factor to being a Witness for Jehovah is to stand up for Him and not for one or another earthly organisation and when the Jehovah’s Witnesses Organisation would be a Godly organisation why did so many teachings changed and why did so many prophesies by them did not come through? Were people not warned for those who prophesied and whose prophesies did not come through? are we not told that such people could be false teachers?

We kindly ask our readers and all people walking around this earth to know that Jehovah’s Witnesses are not the only ones witnessing for Jehovah God.

It is belonging to the “Organization” that distinguishes one of Jehovah’s Witnesses and makes them feel solely worthy of salvation, but Jesus died for all people and God’s grace is given to all living souls.

Requirements for Salvation

The way the WBTS presents itself to mankind gives the impression that membership of their organization is essential for salvation. If this would be so, why were we not told by God Himself or by His son?

The word “organization” never appears in the Bible, yet organization appears 16,789 times on the 2006 Watchtower Library CD. This is because belonging to an organization is not a Scriptural requirement, but rather a common concept amongst high control groups as a technique of building a member’s high degree of conviction and uniformity. {Does Jehovah require an Organization?}

Though the Watchtower claims that belonging to an organization is essential for salvation.

To receive everlasting life in the earthly Paradise we must identify that organization and serve God as part of it.” Watchtower 1983 Feb 15 p.12

When you read the whole bible, the Hebrew and Messianic books, nowhere shall you find an indication of God going to provide a worldwide organisation other than the theocratic government of rabbi Jeshua from the new world’s capital Jerusalem.

It is not stated in either the Old or New Testaments that membership of an organization is a requirement of eternal salvation. The Scriptures repeatedly state that it is faith in Jesus and the Father that results in everlasting life. Instead we are told of salvation by the blood of Christ. It is not by keeping to certain rituals or organisations that we can receive salvation. We do not need to be a soldier of a worldly organisation but should be soldiers for Christ by whom salvation comes to us.

2 You, therefore, my child,+ keep on acquiring power in the undeserved kindness that is in Christ Jesus; and the things you heard from me that were supported by many witnesses,+ these things entrust to faithful men, who, in turn, will be adequately qualified to teach others. As a fine soldier+ of Christ Jesus, take your part in suffering adversity.+ No man serving as a soldier involves himself* in the commercial businesses* of life, in order to gain the approval of the one who enrolled him as a soldier. And even in the games, anyone who competes is not crowned unless he has competed according to the rules.+ The hardworking farmer must be the first to partake of the fruits. Give constant thought to what I am saying; the Lord will give you understanding* in all things. …  10 For this reason I go on enduring all things for the sake of the chosen ones,+ so that they too may obtain the salvation that is through Christ Jesus, along with everlasting glory {2 Timothy 2:2-7, 10)

  • 2 Timothy 2:10 Kingdom Interlinear
  • 10 διὰ through τοῦτο this πάντα all (things) ὑπομένω I am enduring διὰ through τοὺς the ἐκλεκτούς, chosen (ones), ἵνα in order that καὶ also αὐτοὶ they σωτηρίας of salvation τύχωσιν they might obtain τῆς of the (one) ἐν in Χριστῷ Christ Ἰησοῦ Jesus μετὰ with δόξης glory αἰωνίου. everlasting.

Faith in the sent one from God

It is by faith in the sent one from God, rabbi Jeshua, the Kristos or Christ Jesus, we may have the opportunity not to become destroyed but to have everlasting life. We all should all remember that everything which is of the earth is earthly, and speaks of the earth: he that comes from heaven, the sent one from God, is above all. Him being above any organisation is the one we could and should follow, as brothers and sisters in him who has eternal life.

14 And just as Moses lifted up the serpent in the wilderness,+ so the Son of man must be lifted up,+ 15 so that everyone believing in him may have everlasting life.+

16 “For God loved the world so much that he gave his only-begotten Son,+ so that everyone exercising faith in him might not be destroyed but have everlasting life.+ 17 For God did not send his Son into the world for him to judge the world, but for the world to be saved through him.+ 18 Whoever exercises faith in him is not to be judged.+ Whoever does not exercise faith has been judged already, because he has not exercised faith in the name of the only-begotten Son of God.+

31 The one who comes from above+ is over all others. The one who is from the earth is from the earth and speaks of things of the earth. The one who comes from heaven is over all others.+ 32 He bears witness to what he has seen and heard,+ but no man accepts his witness.+ 33 Whoever has accepted his witness has put his seal to it* that God is true.+ 34 For the one whom God sent speaks the sayings of God,+ for He does not give the spirit sparingly.* 35 The Father loves the Son+ and has given all things into his hand.+ 36 The one who exercises faith in the Son has everlasting life;+ the one who disobeys the Son will not see life,+ but the wrath of God remains upon him.+ {John 3:14-18, 31-36}

Connection with the son of God

Let us be sure to come to Jesus first, because not an organisation here on earth would be our gateway, but because Jesus is the door to the Kingdom of God.

44 How can you believe, when you are accepting glory from one another and you are not seeking the glory that is from the only God?+ {John 5:44}

So Jesus said again: “Most truly I say to you, I am the door for the sheep.+ All those who have come in place of me are thieves and plunderers; but the sheep have not listened to them. I am the door; whoever enters through me will be saved, and that one will go in and out and find pasturage.+ {John 10:7-9}

This means everlasting life,+ their coming to know you,* the only true God,+ and the one whom you sent, Jesus Christ.+ {John 17:3}

Living under Christ Jesus

Those who want to have everlasting life, their taking in knowledge of the Only True God, them having regret of what they have done wrong and asking for forgiveness, wanting to live under Christ, the one whom Jehovah sent forth and who belongs to God.

16 Do you not know that you yourselves are God’s temple+ and that the spirit of God dwells in you?+ 17 If anyone destroys the temple of God, God will destroy him; for the temple of God is holy, and you are that temple.+

18 Let no one deceive himself: If anyone among you thinks he is wise in this system of things,* let him become a fool, so that he may become wise. 19 For the wisdom of this world is foolishness with God, for it is written: “He catches the wise in their own cunning.”+ 20 And again: “Jehovah* knows that the reasonings of the wise men are futile.”+ 21 So let no one boast in men; for all things belong to you, 22 whether Paul or A·polʹlos or Ceʹphas*+ or the world or life or death or things now here or things to come, all things belong to you; 23 in turn you belong to Christ;+ Christ, in turn, belongs to God. {1 Corinthians 3:16-23}

The Organisation playing the mediator of man and God, man and Christ

As the female writer of ‘Finding the truth: In recovery from Jehovah’s Witnesses & alcoholism‘ at last came to see, when she sees a

WT quote in direct opposition:

“The other sheep should never forget that their salvation depends on their active support of Christ’s anointed “brothers” still on earth.” WT March 15 2012 pg. 20 {Two Pillars of Freedom}

She concludes

Check and mate. It seems so obvious, so simple. The Org has taken it upon themselves to become the mediator of man and God, man and Christ; completely ignoring what the Bible has to say on the matter and making themselves Lords over man. {Two Pillars of Freedom}

There are more things, of course, that have been giving me evidence that The Org is not God’s ‘spirit-directed organization,’ but these two points seem to be building some kind of foundation in my mind. They seem to be the things that come closest to unraveling the whole thing; the answers to the tiny screaming elder in my head. I’ll keep building more until I can silence him completely, or maybe one day oust him permanently. {Two Pillars of Freedom}

We only can hope more people shall come to see the twists in their teachings and their focus on the organisation instead of focussing more on the works of Jesus and his heavenly Father.

+

Preceding articles

Oklahoma City Regional Convention of Jehovah’s Witnesses

An atheist writer meeting Jehovah’s witnesses far from home

Politics and power first priority #1

Charles Taze Russell and what he started

Was Russell and Rutherford “Illuminati”?

A Society pleading poverty

Following articles:

Jesus’ footstep followers, irrespective of sectarian lines

Authority from the one God to one mediator between God and men

++

Additional reading

 1. Religious Practices around the world
 2. Religions and Mainliners
 3. Denominationalism exists because?
 4. Silence, devotion, Salafists, quietists, weaponry, bombings, books, writers and terrorists
 5. Why is it that Christians don’t understand Muslims and Muslims do not understand Christians?
 6. Responses to Radical Muslims and Radical Christians
 7. Finding and Understanding Words and Meanings
 8. Some one or something to fear #3 Cases, folks and outing
 9. Subcutaneous power for humanity 5 Loneliness, Virtual and real friends
 10. In a world which knows no peace sharing blessed hope
 11. How long to wait before bringing religiousness and spirituality in practice
 12. Breaking up with a cult
 13. Christianity without the Trinity
 14. Writers needed to preach to non-believers
 15. Catholicism, Anabaptism and Crisis of Christianity
 16. Those who call the Christadelphians a cult
 17. A man from the North wanting to have control in Belgium
 18. Quibbling siblings united or allied children of an organisation or a church
 19. On the Affirmation of Scripture
 20. Not many coming out with their community name
 21. To remove the whitewash of the Jehovah Witnesses as being the only true Bible Students and Bible Researchers
 22. Around C.T.Russell
 23. Russell himself never claimed to be a prophet.
 24. Misunderstandings concerning C.T. Russell
 25. Surprising figures about Jehovah Witnesses
 26. Russell and his beliefs
 27. Biblestudents & T.C.Russell
 28. Bijbelonderzoekers en Russelism / Bible researchers and Russelism
 29. Charles Taze Russell never claimed to have found a new religion, or a new church.
 30. A visible organisation on earth
 31. When not seeing or not finding a biblically sound church
 32. When seeing a biblically sound church
 33. Ecclesia to exist, grow and communities to have people communicating with each other
 34. The Big conversation Why it matters
 35. Soviet Witnesses
 36. Date Setting
 37. A British judge rules that mother can’t indoctrinate son with religion
 38. Retrieving some older articles previously placed on Multiply
 39. Bringing Good News into the world
 40. Deaf helped in their ability to progress in this community
 41. Jehovah’s Witnesses not only group that preach the good news
 42. Russia’s battle against the Jehovah’s Witnesses
 43. Jehovah’s Witnesses Shunning ex-members adverse effects on family relationships
 44. Disappointed expectations
 45. Getting out of the dark corners of this world
 46. Saved through grace not through keeping rituals
 47. Actions to be a reflection of openness of heart
 48. Sealed in their foreheads
 49. Solution for Willing hearts filled with gifts
 50. The Bride New Jerusalem
 51. Looking for something or for the Truth and what it might be and self-awareness
 52. Lovers of God, seekers and lovers of truth
 53. The one who set the standard
 54. Revelation 1:8 – Who is Speaking?
 55. Follower of Jesus part of a cult or a Christian
 56. A small company of Jesus’ footstep follower
 57. The longer you wait
 58. Preaching Christ Is Not Enough

+++

Further related articles

 1. Celebrating Christendom’s Demise?
 2. Nineteenth Century Protestant Doctrines of the Trinity
 3. “Should You Believe in the Trinity?”
 4. Why I Am a Christian.
 5. Christ didn’t come to help us, He came to Include us
 6. Change Your Village
 7. Pouring Into Others
 8. Who Are Jehovah’s Witnesses?
 9. “Ye Are My Witnesses, Saith Jehovah Baldwin: Arkansas Man Arrested For Firing Shots At Jehovah’s Witnesses Who Approached Him On His Lawn
 10. Rosary No More!! Why I Stopped Praying The Rosary!! (Testimony of a Former Roman Catholic)
 11. The Semiology of Jehovah’s Witnesses
 12. Prophecy, power and weakness
 13. Serena Williams and Jehovah’s Witnesses
 14. A Hymn From Christendom in July 2016 JW Broadcasting?
 15. Is it blind faith, or tradition?
 16. The Decision
 17. I Am Not A Victim
 18. Jehovah’s witnesses
 19. It is not a trip at all
 20. Day in the life..
 21. Why Do Some JWs Live A Lie?
 22. Do people get a second chance?
 23. Why do EX – Jehovahs Witnesses struggle to find a church?
 24. Conditional Love
 25. Sheep and Wolves
 26. Warning: You Might Get Kicked Out of the Kingdom Hall by a Donkey
 27. What to do with Jehovah’s Witnesses?
 28. Exodus Chapter 8
 29. Witness to Jehovahs like Frank & Joe Hardy
 30. Jehovah’s (False) Witnesses
 31. Trust issues…and then some
 32. Charles Taze Russell – “Don’t read your Bible”
 33. Watchtower Study June 5, 2016—Being Faithful Leads to God’s Approval
 34. Finding the Way
 35. World’s Fastest Growing Religion?
 36. A fallen Prince
 37. Prince found ’real happiness’ as Jehovah’s Witness, talking about Bible, longtime friend and bassist says
 38. A Different Sort of Church History 1
 39. Who were the Arians and what did they believe?
 40. Two Pillars of Freedom
 41. Why do Jehovah’s Witnesses preach?
 42. Two Classes Of Christians?
 43. Are Jehovah’s Witnesses Christian?
 44. My first false baptism
 45. You are Welcome to be Unwelcome….
 46. The Sting of Slavery
 47. Jehovah’s Witness Convention 2016—A Weekend of Robbery and Manipulation
 48. Review of talk at “Remain loyal to Jehovah” 2016 convention of Jehovahs Witnesses
 49. Jehovah’s Witness Convention 2016—Maintain Loyalty Symposium
 50. On False Prophets and False Accusers
 51. Jehovah’s Witnesses and the Worship of Jesus
 52. Growing up a Jehovah’s Witness—Anxiety at a Young Age
 53. Sgt. Robert Wilson III Ceremony for Valor Showcases Watchtower Hypocrisy
 54. Late Prince honored by Jehovah’s Witnesses
 55. The Picture of the Governing Body
 56. Witnessing to JW’s Enhances Witnessing to Others
 57. Is Watchtower Running out of Money?
 58. How Jehovah’s Witnesses Think
 59. Dating A Jehovah’s Witness
 60. Reminder for uncertain times: “Heeding advance warning can save your life!”
 61. Numbers in Scripture
 62. The Mark in the Forehead
 63. Who Do You Say Jesus Is?
 64. Religion Roundup
 65. #Islam & Muslim’s and the #Murder of a #Catholic so called #Priest in #France. More lying #Propaganda for the deceived Catholic’s. They actually think that they are being persecuted for their belief’s, but actually, it is simply the #Ignorance of #Islam. — Boot The Door And Shout Through The Crack
 66. In the dust of the Rabbi- Day 67
 67. Spiritual Sobriety: Stumbling Back to Faith When Good Religion Goes Bad
 68. On the Russian evangelism law
 69. Is doctrine important? What’s the danger in deviating from sound doctrine?
 70. Religions are Cults: I Refuse to Let Another Man Control my Life
 71. Suspected Cult Leader Disguised as Anti-Cult “Expert”
 72. Dangerous Cult: House Of Yahweh
 73. Goin’ Through The Gate
 74. Why you wouldn’t want to be a Jim Jones liberal
 75. Reclaiming the Church of God
 76. The Master Manipulator
 77. Ungracious “Grace” Leaders
 78. Bunkeroos vs. Scientologists
 79. Scientology Floggers
 80. China, Cults, And Persecution (oh my!)
 81. Beware of Shincheonji!!
 82. Video on the Shincheonji Cult!
 83. Is Young Life a cult?
 84. The recons flee defeated on Christology

+++

Is de Beleidvolle Slaaf van de JG Gods enige instrument

On Bijbelvorsers Webs, Bijbelvorsers from the Association of Bibleresearchers wrote on January 21, 2011 at 8:49 am:

Op Bijbelvorsers Webs, Bijbelvorsers van de Vereniging voor Bijbelstudie schreef in Januari 2011, 21, om 8:49 am:

Bijbelvorsers

Member
Posts: 16

World headquarters of the Watch Tower Bible & ...

World headquarters of the Watch Tower Bible & Tract Society of Pennsylvania, Brooklyn, New York, U.S.A. (Photo credit: Wikipedia)

Indien de Jehovah Getuigen de voorkeur van God zouden genieten en de enige organisatie zou zijn die Gods zegen geniet en als enige aanspraak kan maken op een door God volledig erkend en geleid orgaan “de Beleidvolle slaaf” is het vreemd dat dit middel van God om met de mensheid te communiceren zo veel mis- of versprekingen of vergissingen zou maken, alsook zo veel wijzigingen moet aanbrengen. Waarom zou God niet dadelijk het juiste ‘licht’ brengen?De JG zouden graag hebben dat de mensen al die talrijke fouten van de Watchtower Society in hun volledig bestaan naar loutere menselijke onvolkomenheid zouden toeschrijven. In wezen is dat juist. De vele niet uitgekomen voorspellingen en de vele zaken die ze eerst als waarheid claimden en daarna vervingen door een andere waarheid waren bedenkingen van mensen. Maar aan de ander kant beweren zij het spreekorgaan van God te hebben. En worden mensen die het niet volledig eens zijn met de beweringen van het overkoepelend orgaan uitgesloten. Zij proberen dan dikwijls zulke Uitkijktoren mislukkingen naar de fouten van Bijbelse figuren zoals Koning David te vergelijken en de apostels van de eerste eeuw. Wat JGn verzuimen te herkennen is dat mensen, als individuen, altijd al persoonlijke fouten gedaan hebben en altijd zullen doen doordat zij hier op aarde in het huidige stelsel leven als onvolmaakte mensen. David, Mozes, Petrus, Paulus en vele anderen maakten fouten zoals elk van ons ook nog fouten maakt. Alle Christenen doen dat vandaag ook. Zelfs het Regerende Lichaam van de Getuigen van Jehovah maken fouten als onvolmaakte mannen. Niemand van gewone stervelingen kan daar aan ontsnappen.

Noch in de Katholieke Kerk waar men spreekt van de onfeilbaarheid van de Paus, noch bij de Getuigen van Jehovah waar men eigenlijk spreekt van een evenzeer onfeilbaar heersende groep; “de beleidvolle slaaf“.

Charles Russell gaf zijn lezers de waarschuwing om op de hoede te zijn voor enige vorm van organisatie. Voor hem was het trouwens iets volledig onnodig. (“hoed U voor organisatie. Het is volkomen onnodig. De Bijbelse regels zijn de enige regels die U nodig heeft. Tracht niet het geweten van anderen te binden, en sta anderen niet toe het uwe te binden. Geloof en gehoorzaam in zo verre als U Gods woord kunt begrijpen” – Zion’s Watch Tower, 15 September 1895, blz 216, uitgegeven door Charles T. Russel)

Dat niemand de Bijbel zou kunnen begrijpen, tenzij hij luistert naar wat het Besturend Lichaam van Jehovah’s Getuigen in Brooklyn aan uitleg geeft,  haalt geheel Gods macht naar beneden. Het zou namelijk een ontkenning zijn van de mogelijkheid voor de Kracht van God, de Heilige Geest, rechtstreeks in te werken op naarstige zoekers. Nochtans wordt er in Gods Woord duidelijk gemaakt dat iedereen die zoekt ook werkelijk zal vinden.

Indien het die  “getrouwe en beleidvolle slaaf” is die zou aangesteld zijn om “geestelijk voedsel te verstrekken” en “geestelijke leiding” te geven (WT15/10/95) dan kan men de vraag stellen waarom deze ‘beleidvolle slaaf dan toch nog zo vele dingen eerst zus zei en daarna zo zei. Met hun bewering is de basis gelegd voor het gezag van een heersende klasse. In de gedachtegang wordt deze klasse vervolgens gelijkgesteld met “de organisatie”, waarnaar wordt opgezien voor leiding. Jehovah’s Getuigen komen aan de deur, zoals zij zeggen, om mensen “de Bijbel uit te leggen” Dit “uitleggen” opent de weg naar het gezag van de bron van deze hulp en uitleg, het Wachttoren Genootschap.

English: "Pay Attention to Yourselves and...

English: “Pay Attention to Yourselves and to All the Flock” 1991, Watch Tower Bibel And Tract Society Of Pennsylvania Polski: “Zważajcie na samych siebie i na całą trzodę” 1991, wyd. Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe (Photo credit: Wikipedia)

Als wij echter goed lezen in het Nieuwe Testament vinden wij dat Jezus de weg en de waarheid is. (Johannes 14:6). Diegenen die bereid zijn om tot hem te komen zullen ook dichter bij God kunnen komen. En Jezus heeft ons ook geleerd te bidden tot zijn Vader, ons duidelijk makend dat wij rechtstreeks tot God konden praten en ook van Hem duidelijk antwoorden zouden kunnen krijgen. Nergens blijkt dat men over moet gaan tot collectiviteit. Alsook wordt er nergens gewag van gemaakt dat men zou moeten gaan afhangen van een heersende groep of een gemeenschap van alles bepalenden. Wel wordt er aangeraden één van geest in Christus te zijn. Maar dat hoeft niet persé in te houden dat men al zijn eigenheden opzij moet zetten en niet meer zelf zou kunnen mogen denken. Het één zijn in Christus kan de wijze van Christus navolgen inhouden.

Als the Watchtower’s Governing Body volgens de JG “anointed and directed by God Himself”, gezalfd en geleid door God wordt kan men toch vragen stellen waarom zij zo vele versprekingen of missingen hebben begaan in het verleden.

Als wij ontdekken dat die beslissingen soms geheel omgekeerd moesten worden, veranderd of dat de leden ze gewoon moesten laten vallen, of dat de organisatie zich er voor moest verontschuldigen dan kan men toch vragen stellen bij de hand achter die organisatie. Zou men dan niet eerder kunnen zeggen dat wij duidelijk kunnen zien dat om te beginnen God nooit achter hen was.  Zou God achter zulk een regelmatig vergissende gemeenschap staan of was Hij duidelijk nooit achter deze vele verkeerde Uitkijktoren beleidenden ondanks de vele tegengestelde beweringen?

Interessant om te lezen is:

 

Waarop wij antwoordden:

English: (Quoted from Jehovah's Witnesses--Pro...

English: (Quoted from Jehovah’s Witnesses–Proclaimers of God’s Kingdom (1993), Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, p. 661. Original.) (Photo credit: Wikipedia)

Charles Taze Russell was nooit geassocieerd met de organisatie van de Getuigen van Jehovah. Russell geloofde niet in zulk een organisatie. Het negatief denken lag hem ook niet aan het hart en hij zou dus niet achter zulk een doemdenken van de JG staan. Hij geloofde niet in het “Goede Nieuws” welk zulke slechte tijdingen van geweldige smart voor het merendeel van de mensen zou omvatten, dat wil zeggen dat zij die niet tot een welbepaalde organisatie zouden behoren dat zij eeuwig in Armageddon vernietigd zouden worden. Russell onderrichtte nooit zulke dingen en zulks “Goed Nieuws” vertegenwoordigt bijna het tegendeel van de blije tijdingen van geweldige vreugde voor alle mensen dat Russell preekte.

Lezers moeten er zich bewust van zijn dat reeds vanaf het begin er ‘strubbelingen’ waren in die zogenaamde organisatie. Binnen enkele maanden nadat Russell stierf trokken al enkele Bijbel Studenten hun steun weg van de “nieuwe organisatie” van Rutherford. Voor de overigen valt het opdat het merendeel van de Bijbel Studenten niet beseften wat Rutherford tot de jaren 1920 deed. Zodra Zions Wachttoren onder de controle van Rutherford kwam, deden er zich scheuringen voort, zelfs toen de organisatie zich later als Getuigen van Jehovah profileerde, vielen er mensen uit de gratie of gingen weg van de organisatie, om zelf verder het Woord van God te verspreiden. Aldus gaat de bewering niet op dat de JG de enige groepering in de Christenheid zou zijn waar geen scheuringen of andere groepen uit zouden zijn ontstaan.

Tegen 1930 had de meerderheid van de vroegere BijbelStudentbeweging de nieuwe organisatie van Rutherford en zijn nieuwe gospel afgekeurd. Het was dat wat veroorzaakte dat Russell zijn nieuwe organisatie “de Getuigen” van Jehovah in de jaren 1931 benoemde, om zijn nieuwe organisatie van de oude Bijbel Studentbeweging te onderscheiden.

+

Vindt aanvullend:

Kleine kudde en beleidvolle slaaf

Gehoorzaamheid beter dan offers

Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid

Eenheid van spreken onder de loep genomen

+++

Terugblik op vroeger geplaatste artikelen op de Bijbelvorsers Vereniging Webs website

Graag presenteren wij u enkele vroeger door ons op Bijbelvorsers geplaatste artikelen, voor dat deze voor goed verloren gaan bij het opheffen van dat Webs platform.

Wij schreven in Maart 4, 2011 om 5:25 am:

Windows Live Spaces

Windows Live Spaces (Photo credit: Wikipedia)

Onze artikelenreeks over Russell is voor een tijdje van onze websites gehaald (2014 nota: het betrof hier de MSN Groep en op Windows Live Spaces), maar zal terug geplaatst worden. Eer het zo ver komt willen wij toch nog graag lezers waarschuwen dat bepaalde sites verkeerdelijk Charles Taze Russell opgeven als de stichter van de Getuigen van Jehovah.

Een van de spilfiguren in de beweging van de Bijbelstudenten, was Russell een man van open geest die ook oog had voor verscheidene denkwijzen en trouwens van hieruit zijn gedachten formuleerde. Zo kon hij meerdere gedachten overnemen van de volgelingen van Docter Thomas (de Thomasites of Thomasiten of Christadelphians). Hij was tegen elke vorm van autoriteit. Hij geloofde niet in zo’n sectaire organisatie als de Getuigen van Jehovah later werden, noch in zijn autoritaire hiërarchie. De ware stichter van de Jehovah Getuigen-organisatie was Joseph Rutherford.

Russel was zich er ook bewust van dat niet een menselijke organisatie zou kunnen bepalen wie er opgenomen zou worden in het Koninkrijk van God. Anders dan het Genootschap van de Jehovah Getuigen drong hij er nooit op aan dat alle gewijde Christenen zijn besluiten moesten aannemen.

 

Hieromtrent kan u reeds de juiste reactie lezen van Reslight in: Who’s The Founder Of Jehovah Witnesses?

 

+

Vindt aansluitend:

Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid

Bijbelonderzoekers en Russelism

Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 1

Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 2

Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3

Eenheid van spreken onder de loep genomen

Is de Beleidvolle Slaaf van de Getuigen van Jehovah Gods enige instrument

++

Looking at older articles series over Russell on the previous Bible-scholar Association

Charles Taze Russell and what he started

Biblestudents & T.C.Russell

Charles Taze Russell never claimed to have found a new religion, or a new church.

Around C.T.Russell

Russell and his beliefs

Russell himself never claimed to be a prophet.

Jesse Hemery and the The Goshen Fellowship

Suprising figures about Jehovah Witnesses

To remove the whitewash of the Jehovah Witnesses as being the only true Bible Students and Bible Researchers

Was Russell and Rutherford “Illuminati”?

A visible organisation on earth

Watchtowers’s new face

Revelation 1:8 – Who is Speaking?

Belonging to or being judged by

A man from the North wanting to have control in Belgium

No reconciliation possible between CBM and Duncan Heaster from Carelinks

Quibbling siblings united or allied children of an organisation or a church

Tag Cloud

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock A WordPress.com site

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Scripture

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

A place to share your daily blessings

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

Theological NoteBook

Dabbling into Theology

%d bloggers like this: