An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Wat wij geloven

Tetragrammaton (God's name, see Jehovah) at th...

Image via Wikipedia

Wij geloven dat het heelal eens tot bestaan kwam uit het niets, maar dat er altijd Één God, het Opperwezen, is geweest en steeds zal blijven bestaan. Deze God die de Almachtige is draagt de eeuwigheid in zich. Hij is de „ik ben wie ik“ Elohim, Hashem, YHWH, JHWH, Jehovah, Yahweh, Jahweh, de God van goden, de God de Vader (groter dan Jezus) van wie alle dingen zijn. Niemand kan Hem zien, tenzij hij sterft. Hij verblijft in de hemel van waaruit Hij regeert, maar kan overal zijn. Zijn kennis en Zijn persoonlijkheid overtreffen de onze. Hij wordt geopenbaard als onze liefhebbende hemelse Vader door Zijn enig geboren of enige gecreërde Zoon, de Heer Jezus, Jesus, Yeshua, Yashua, Yahshua, Christus die in Bethlehem geboren is.

Jezus Christus of Christos, Messiah, de Messias, de gezondene, was geboren uit de Maagd Maria door de macht van de Heilige Geest (God Zijn Kracht en Denken, Zijn geestelijkheid), waarbij twee aarden, de  menselijke en goddelijke werden verenigd. Jezus leefde zonder zonde, stierf als een zoenoffer en betaalde met zijn leven, als Lam van God, de losprijs voor allen. Hij, als onschuldige, bracht met zijn daad van opoffering een het herstel offer voor zonde dat het Nieuwe Verbond bezegelde. Hij werd opgenomen in de dood voor drie dagen en drie nachten, waarna hij na de begrafenis in een graf lichamelijk tot herleven werd gebracht. Na deze verrijzenis uit de dood vertoefde hij nog enkele tijd onder zijn volgelingen om vervolgens afscheid van deze aarde te nemen en op te stijgen naar Zijn Vader in de hemel, naast wie hij aan de rechterhand kwam te zitten. Als Zoon, niet Vader, is Jezus ondergeschikt aan Zijn Vader in rang. In de hemel werd hij hoger geplaatst dan de engelen en werd hij verordend tot Hoge Priester en bemiddelaar tussen God en de mensen. Jezus regeert als Heer in de hemel en zal in de nabije toekomst naar aarde terugkeren, zoals hij opgestegen is, als rechter en Koning van de koningen.

De Heilige Geest is de aanwezigheid en de macht van de God in de wereld en vertoeft in gelovigen. Door de Heilige Geest, inspireert en verlicht God de Heilige Schrift; veroordeelt en regenereert Hij zondaars; heiligt, onderwijst, troost, begeleidt, en bewaart gelovigen; en machtigt Hij hen voor de dienst. Het bewijsmateriaal van de Heilige Geest in de gelovige zijn leven is het geloof in Christus, gehoorzaamheid aan God, en de geestelijke vrucht van liefde.

Door de Heilige Geest, de goddelijke helper, werden wereldse mensen geïnspireerd en ontvingen zij de mogelijkheden om het Woord van God neer te schrijven. Verscheidene heilige mensen ontvingen de bevoegdheid om over de toekomst te vertellen en dingen te doen die onmogelijk lijken te  schijnen. Die mirakelen konden door de Kracht van God worden gedaan. Het geschrift van deze mensen van God en profeten werd gebundeld in de Bijbel, die uit 66 Boeken bestaat gevormd door het Oude en Nieuwe Testament. Inherent in zijn originele tekst, is de Bijbel de enige gebiedende en feilloze regel van geloof en leiding voor het mensdom. Het is onze beste instructeur en gids om meer over de Schepper, Zijn Verwezenlijking te weten kunnen komen en hoe wij deelgenoten van Zijn Kerk en van Zijn beloften kunnen worden.

Het mensdom werd gecreëerd in het beeld van God: zondeloos, hoewel niet natuurlijk onsterfelijk. Door Adam en die ongehoorzaamheid van Eva, werden alle menselijke wezens besmet en zondaars door hun aard en door hun keus. De sanctie voor onze zonde is vervreemding van God, fysieke dood (zonder bewustzijn), en, uiteindelijk, eeuwige dood voor zij die niet de redding ontvangen die door Christus wordt aangeboden. De mensen moeten hun eigen keuze maken en moeten uit eigen vrije wil kiezen  of zij Christus Jezus zullen willen volgen en de weg nemen naar de smalle poort om het Koninkrijk van God binnen te gaan.

De kerk van God in de Heilige Schrift is een geestelijk lichaam van gelovigen, vandaag het lichaam van Christus, die het geloof houden van Jezus Christus de Messias en de bevelen van zijn Vader de Enige Ware God aanhouden. Onder het heerschap van Christus en het gezag van zijn woord, bestaat de kerk universeel en plaatselijk voor het aanbidden van God, het prediken van het evangelie, het voeden van gelovigen, en het dienen van het mensdom. De christenen zouden aan de opdracht van de kerk door de dienst aan anderen moeten deelnemen en omgang met gelovigen hebben.

De profetie van de Bijbel bewaart en versterkt de gelovige zijn hoop voor de Tweede Komst met godsdienstige, sociale, en politieke tendensen en gebeurtenissen. Na een laatste grote slag, genoemd Armageddon, zal Jezus spoedig naar de aarde terugkeren om de levenden en de doden te beoordelen. Volgens de belofte aan Abraham, onze patriarch, zullen al de gelovigen van de wedergeboorte van de natie van Israël kunnen getuigen, die wijst naar de dreigende terugkeer van Christus en de uiteindelijke totstandbrenging van het eeuwige koninkrijk van God. Jezus’ aardse regering van duizend jaar zal een universeel koninkrijk zijn waarin alle koninkrijken, prinsdommen, republieken, bevoegdheden, en vijanden op aarde worden overwonnen. Jezus Christus zal alle vijanden onder zijn voeten brengen en zal aan het eind het koninkrijk aan zijn Vader teruggeven. Uiteindelijk, zal God de gehele schepping in perfecte harmonie herstellen door Christus en zal eeuwig over de teruggekochten regeren. Hij zal de aarde veranderen of vernieuwen in de paradijsvoorwaarden die in de Tuin van Eden bestonden. God zal met de teruggekochten in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verblijven, waar geen teleurstelling, verontreiniging, schennis, of dood kunnen binnenkomen en waar de oprechtheid en de vrede voor altijd zullen heersen.

De Bijbel bestuderend kunnen wij te weten komen wat God van ons wil. Wij begrijpen dat hoewel wij allen zondaars zijn wij redding door gunst kunnen ontvangen als wij spijt hebben over die zaken die wij fout hebben gedaan en onze levensstijl overeenstemmend de Wil van God veranderen. Door ononderbroken studie van de Bijbel, kan het Woord van God in ons infiltreren en onze levensstijl van liefde en de dienst voor Christus en toewijding tot Gods waarheid, zoals die in de Heilige Schrift wordt geopenbaard.

Wij allen moeten aanhangers van Christus worden wat betekent dat wij de lessen en de raad moeten volgen die hij zijn discipelen gaf. Wij moeten ook het bericht van het evangelie, het Goede Nieuws, in de wereld onder onze familie en vrienden uitdragen of verkondigen. Onze dienst tot God kan zich niet tot één dag in de week, of Zondag beperken. Wij moeten altijd eer brengen aan God onze Vader in de hemel en Zijn Naam waardig zijn.

God, de Sterke El Shaddai, de Voornaamste Hooggeplaatste, is het Die wij steeds moeten eren, loven en prijzen en waarmee wij eerder zouden mee durven lopen in het donker dan alleen in het licht te gaan lopen.

Comments on: "Wat wij geloven" (21)

 1. […] die niet behoren tot de Getuigen van Jehovah en ook niet volledig het zelfde denken als de Bijbelstudenten of […]

  Like

 2. waarom zou de tweede dood een straf zijn, als je in beide gevallen dood bent en geen bewustzijn hebt ????? dat is toch te idioot voor woorden en totaal onlogisch ????? waarom een dode opwekken om hem voor de tweede maal dood te maken als ie al dood was ????? waar zit hier ergens de logica ???????

  Like

 3. en nog zo iets, als die eerste dood onbewust is, en de tweede dood een straf is, en de tweede dood ben je ook onbewust, waarom niet dood laten, ze weten het toch niet ????? en wat kan hun dat schelen, ze zijn toch dood (onbewust) ????? straf hebben ze niet, want de tweede dood ervaren ze niet, ze zijn onbewust ! ! ! ! daar komen ze zeer gemakkelijk van af ze ! ! ! !

  Like

  • De tweede dood, waarbij voorheen bepaalde mensen, niet diegene van de vloed noch van Sodom en Ghommorah, terug uit het graf gehaald zijn om door Jezus geoordeeld te worden, zullen dezen als voorbeeld gesteld worden en moeten inzien waarom zij de dood in moeten. Bij hun eerste dood is hen dat niet altijd duidelijk, alsook weten de anderen dan ook niet waarom die wel en de andere niet. Nu kunnen bepaalde familieleden de anderen terugzien en begrijpen waarom zij al of niet goedgekeurd worden om in het rijk van God binnen te gaan.

   Like

  • Zoals u zegt komen zij er eigenlijk makkelijk van af. Maar God is een God van liefde. Hij wil geen haat en geen blijvende verbittering. enkel moeten zij de straf van de dood onder ogen zien en begrijpen.

   Like

 4. Denken jullie ook in een hemelse hoop ?

  Like

  • Er is een hemelse hoop. Maar het hangt er vanaf van wat u ziet of van wat u gelooft dat een hemelse hoop zou zijn. Het Koninkrijk van God voor de meerderheid van de mensen zal plaatsvinden hier op aarde. Wij geloven niet dat er een apart deel van de mens, een zogenaamde ziel bij de dood, het lichaam zou verlaten en dan dadelijk naar een hel of een hemel zou gaan. Indien dat uw gedachte van hemelse hoop is dan is dat voor ons negatief. De hemelse hoop die wij dragen is dat Jezus zal terug komen te oordelen de levenden en de doden en dan goedkeuring zal geven aan de goedgekeurden om het Koninkrijk van God binnen te treden. Daar zal Jezus tijdelijk regeren met zijn gezanten in de hemel, tot hij het Koninkrijk terug zal overdragen aan zijn Vader, die eveneens uit de hemel Zijn Rijk zal beheren. Die hemelse hoop dragen wij wel in ons hart dat de goedgekeurden deel mogen zijn van dat hemelse rijk, dat heel het heelal overspant.

   Like

 5. Frans said:

  Jullie hanteren hetzelfde beginsel als de jehova’s over het begrip HG wat is vals

  Like

  • Met de Jehovah’s bedoelt u waarschijnlijk niet dat er meerdere goden met de naam Jehovah zouden zijn, maar verwijst u denkelijk naar de Getuigen van Jehovah die zoals wij ook het Woord van Jehovah,de Bijbel als leidraad nemen voor hun geloof. Het zou maar erg zijn indien de getuigen van Jehovah beweren Gods woord lief te hebben die niet zouden volgen en dan ook niet gelijklopende geloofspunten als elke andere ernstige Bijbelonderzoeker of Bijbelstudent zouden hebben.

   Wat is het begrip HG, a.u.b.?

   Like

 6. Frans said:

  Alle geesten zijn volmaakt en intelligente wezen, geen eigenschappen of onderdelen. Jullie opvattingen daarover is vals

  Like

  • Waar haalt u het vandaan dat alle geesten, als die al zouden bestaan, volmaakte en intelligente wezens zouden zijn? en waarom zouden onze opvattingen over geesten vals zijn? Het is niet omdat u niet in de Bijbel en de God van de Bijbel gelooft dat die woorden van de Heilige Schrift geen waarheid zouden bevatten en dat het uitgesprokene van God niet waar zou zijn. Als gelovigen nemen wij aan dat de God der goden altijd de Waarheid spreekt en ons de kennis mee deelt die wij horen te weten.

   Like

 7. Hallo, ik ben even jullie uitgebreide site doorgegaan, op zoek naar een korte samenvatting van wie jullie zijn. Klopt het dat ik bij Jehovah’s Getuigen uitkom? Groeten, L

  Like

  • Neen, wij zijn helemaal geen Jehovah’s Getuigen (JG), als u die (op Amerikaans geschoeide leest) denominatie bedoelt en wij zijn ook niet met hen verbonden.

   De Jehovah’s Getuigen zijn ook wel bijbelstudenten maar hun vereniging is niet Bijbelstudenten genoemd, terwijl wij wel, zoals ook de groep is genoemd waarvan zij een afscheuring zijn, namelijk The Biblestudents en de International Biblestudents. Daartegenover staat dat wij ook getuigen voor Jehovah maar ons niet zozeer Getuigen van Jehovah of Jehovah’s Getuigen noemen.

   Onze leerstellingen komen wel op verscheidene punten overeen, wat niet verwonderlijk is omdat zij, zoals wij en nog andere unitaristen en/of niet-trinitariërs, zich richten op de bijbel om die leer van God te volgen. Het zou maar erg zijn indien ware, ernstige Bijbelstudenten of Bijbelvorsers, met ver uiteenlopende gedachten voor de pinnen zouden komen.

   In België en Nederland zijn er heel wat mensen die enkel aan de JG denken als zij predikers voor de Enige Ware God tegen komen. Maar u moet weten dat er heel wat andere niet-trinitarische Christenen ook in Nederlandstalige gebieden wonen en actief zijn. Wel moeten wij toegeven dat meerdere niet-trinitarische groepen zich eerder gedeisd houden en zeker niet zulk een grote organisatie achter zich hebben als die groepering van het Wachttoren Genootschap of de Watchtower, Bible and Tract Society.

   Liked by 1 person

   • Dank voor je snel antwoord. Voor een Evangelisch Christen wordt de gigantische verscheidenheid vaak een struikelsteen of tenminste toch een bron van wantrouwen.

    ‘In hun opvatting van het één-zijn van God wordt Jezus Christus niet als (mede) goddelijk beschouwd, dit in tegenstelling tot de hoofdstroom van het christendom.’
    Dit haal ik uit Wikipedia. Klopt dit een beetje om jullie opvattingen te duiden?

    Like

    • Jezus vraagt iedereen één te worden met hem zoals hij één is met God. Ook verzoekt hij één te zijn met God zoals hij één is met de hemelse Vader. Zij die beweren dat het één zijn met God betekent dat Jezus God is vergeten dat in de Schrift ook vermeld staat dat wij één met God moeten zijn hun denkwijze omtrent één-heid maakt dan dat wij niet enkel Jezus zouden zijn, maar ook God zouden zijn!

     – Graag merken wij daar ook over op dat er bepaalde evangelischen werkelijk geloven dat hun eenheid met God zal maken dat zij als God zullen zijn na hun dood. (Hierover hebben we met zulk denkende Christenen al uitvoerig gedebatteerd in het verleden.)

     Betreft het goddelijk zijn moet men inzien dat er een groot verschil is tussen “goddelijk” zijn en “god zijn”.
     U kan bijvoorbeeld een goddelijke vrouw hebben, maar dat maakt haar nog niet God. Ook kan u een goddelijk geschenk hebben gekregen, zoals ware gelovigen een goddelijk geschenk of goddelijke genadegave hebben gekregen, maar noch wij, noch de gift, zijn God. Jezus is goddelijk mits hij een onbedorven karakter heeft en rechtstreeks van God afkomstig is, maar hij is niet God zelf.

     Hopelijk ziet u dat die beschrijving uit Wikipedia slechts halve duidelijkheid geeft of slechts een gedeeltelijke waarheid geeft, waarbij juist hun tussen haakjesplaatsing de grote duidelijkheid kan verschaffen.

     Mogen wij u vragen waar dat de Wikipedia zo iets schrijft over Bijbelstudenten?
     Want hun artikelen over de Bijbelstudenten en Bijbelonderzoekers zijn slechts zeer beperkt en onder het artikel over de Vrije Bijbelstudenten of Vrije Bijbelonderzoekers doen zij alsof deze zouden bestaan uit diegenen die behoren tot de organisatie van de Free Biblestudents, als leden van een aan het protestantisme verwante, fundamentalistische en millennialistische geloofsgemeenschap die zou zijn ontstaan uit de stroming van de Amerikaanse “Bible Students” (Bijbelonderzoekers), die eind 19e eeuw in de Verenigde Staten werd gestart door Charles Taze Russell. Zulk een zegswijze is totaal onrecht doend aan verscheidene Bijbelstudenten welke al lang voor Russell zijn geboorte actief waren.

     Wel kan die zegging opgaan voor de Amerikaanse Free Biblestudents en Duitstalige Bibelforscher welke afgescheurd zijn van Russels beweging, maar ook weer niet voor de vele andere Bijbelstudenten groeperingen, waarvan vele ook voor of tegelijkertijd in de periode van Russell zijn ontstaan en welke nu nog steeds onafhankelijk zijn.

     Liked by 1 person

    • Dank voor je uitgebreid antwoord. Ik bekijk dit even met meer tijd. Alvast meegeven dat ik het antwoord op de vraag ‘Maar gij, wie zegt gij dat ik ben?’ steeds als toetssteen blijf hanteren, als een actuele en levendige vraag.
     P.s. Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Antitrinitarisme

     Like

    • Dat is een zeer goede toetssteen, waarbij men het antwoord van de apostelen niet mag negeren, maar nog minder datgene wat God zegt over Jezus over het hoofd mag zien (dat Jezus zijn geliefde zoon is).

     Liked by 1 person

 8. Semmy Ben Haj Hassen said:

  Hallo, geloven jullie in de Drie-eenheid als in dat God bestaat uit 3 (onderscheiden) personen (Vader, Zoon en Heilige Geest) of geloven jullie in een Twee-eenheid als in dat God bestaat uit 2 (onderscheiden) personen (Vader en Zoon) en dat de Heilige Geest een ‘macht/kracht/…’ (geen persoon) is van God? Of verwerpen jullie beiden, en geloven jullie slechts dat God de Vader de enige God is en dat de Zoon/Jezus (vrede zij met hem) slechts een mens (een verheven mens, maar wel slechts mens) is/was?

  Like

 9. Semmy Ben Haj Hassen said:

  Hallo, geloven jullie in de Drie-eenheid als in dat God bestaat uit 3 (onderscheiden) personen (Vader, Zoon en Heilige Geest) of geloven jullie in een Twee-eenheid als in dat God bestaat uit 2 (onderscheiden) personen (Vader en Zoon) en dat de Heilige Geest een ‘macht/kracht/…’ (geen persoon) is van God? Of verwerpen jullie beiden, en geloven jullie slechts dat God de Vader de enige God is en dat de Zoon/Jezus (vrede zij met hem) slechts een mens (een verheven mens, maar wel slechts mens) is/was?

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tag Cloud

Age To Come

The Lord Jesus Christ is the last Adam, not the first God-man. ~~~ www.AgeToCome.tk

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock at www.jamesgraybookseller.com

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

%d bloggers like this: