An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Over ons

Open Torah in de vroegere Glockengasse synagoge

Open Torah in de vroegere Glockengasse synagoge – Image via Wikipedia

Al voor millennia bestudeerden de mensen het Woord van God. De Nazareense Jood Jesus van Nazareth, Jezus Christus, Yeshua, Yashua, Yahshua Jeshua zette de traditie van het nemen van het Woord van God en Zijn Wet, de Torah of Thora als de te volgen gids voort. Jezus gaf ons een voorbeeld hoe zich te gedragen en gaf ons de taak om in de wereld uit te gaan en anderen te vertellen om de Juiste Weg te volgen. Met hem werd aan ons een Nieuw Verbond gegeven. De hoop die eerst aangeboden werd aan het Joodse volk dat als zij de Wet van de God konden naleven, zij het leven zouden krijgen, kwam nu voor iedereen ter beschikking door het zoenoffer van de beloofde Verlosser, de Messias, Jezus de Christos. Maar het was te moeilijk om in Gods ogen als rechtvaardig te gelden, omdat wij als mensen enkel de wet zouden onderhouden; de wet die alleen maar de zonde doet kennen. (Romeinen 3:20) Slechts Jezus kon zich houden aan de Wet van Mozes en deze vervullen. Hij betoonde zich bereid om voor de hele wereld zich aan te bieden als zoenoffer. Zijn dood en verbazingwekkende verrijzenis openden een weg voor het leven. Hoewel de geopende baan zeer smal was, had het hoge en begeerlijke prachtige beloften van goddelijke aard. (Hebreeërs 10:20; 2 Peter 1:4).

Belgian Biblestudents = Belgische Bijbelstudenten

Als onafhankelijke mensen die de Waarheid en Gods Wil willen leren kennen, ondernemen wij verscheidene stappen om tot inzicht te komen. De beste manier om Gods Wil te leren kennen is door studie van Zijn Woord dat ongeschonden tot ons is gekomen in het Oude en Nieuwe Testament of 66 boeken die samen de Bijbel vormen.

Wij zetten de traditie voort van het vol van Israel en van de eerste Christenen die getrouw het Woord van God bestudeerden. Wij aanvaarden dat alle mensen in de wereld kunnen gered worden en de kans kunnen hebben om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Als mensen van deze kapitalistische wereld willen wij deze wereld tonen waar wij ons bevinden en waar wij voor staan. Wij willen voor Christus gaan en hem volgen. Wij geloven dat de Nazareen Jezus, zoon van Jozef en Maria, geboren in Bethlehem een prachtige taak op zich nam en terecht als Hoogste Hoge Priester wordt geplaatst en als tweede Adam kan worden gezien, omdat hij de enige was die erin slaagde om zonder fout te blijven en zijn lichaam als betaling of loskoopsom voor de zonden van de wereld aanbood. Wij aanvaarden hem als beloofde Messias en als Koning der Koningen, de enig geboren (enige gecreëerde) zoon en gezondene van God die spoedig naar deze aarde zal terugkeren om de levenden en de doden te beoordelen.

Ondertussen trachten wij als gewone mensen van alle soorten ras en stand, met verschillende achtergrond en onderwijs, om in de kennis van God te groeien door Zijn Woord te bestuderen. Samen willen wij ons verenigd voelen in het lichaam van Christus en op de fundering van deze Nazarener leermeester verder voort bouwen. Maar wij kunnen niet naast de verspilling bij vele van de Heer zijn mensen zonder van mening te zijn dat, nochtans de grote vooruitgang die zij in sommige opzichten maakten in het besef van de mening van de Heer, deze toch nog ontoereikend zijn in Gods verwachtingen.

Wij willen voor de zaak van de Waarheid gaan welke Jesus / Jezus Yeshua Yahshua Jeshua de Messias voor ons getuigde. Niettemin werd in andere tijden het niet bekendgemaakt aan de zonen van mensen, aangezien het werd geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest; dat zij die geen Joden van geboorte zijn of heidenen zijn toch mede-erfgenamen, en van het zelfde lichaam, en deelgenoten van de belofte in de Messias zouden kunnen zijn door het evangelie. Wij hopen dat wij deelgenoten kunnen zijn in deze glorie en tot ministers of werkers in de heer, volgens de gift van de gunst van God, worden gemaakt, die aan ons door doeltreffendheid van zijn macht wordt gegeven. Wij zijn ons ervan bewust dat wij onder de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van de Messias Christus Jezus zouden moeten prediken; en om alle mensen te laten zien wat de beurs van het geheim is, hoe God de wereld gemaakt en geleid heeft en welk Zijn verborgen Plan is dat eigenlijk kenbaar is geworden in de openbaring. (Efeziërs 3:1 – 10)

Wij willen de wereld onze appreciatie van de gift en eerbied tonen voor die Gever, welke zorgvuldigheid impliceert en rentmeesterschap wat betreft dat alles dat ons toekomt vanwege onze hemelse Vader – tijdelijke en geestelijke dingen. Volgens de gelijkenissen of parabels van Jezus meet hij onze liefde en ijver in een aanzienlijke graad door ons gebruik of misbruik van de talenten, kansen, zegens, tijdelijke en spirituele, die ons nu worden verleend.

Terwijl wij ons onafhankelijk opstellen en niet met een andere groep of denominatie zijn aangesloten, werken wij met andere Bijbelonderzoekers, Bijbelvorsers, en Studenten van de Bijbel wereldwijd in het helpen van degenen die geïnteresseerd zijn om samen het Goddelijke Plan van de God van de tijden te leren. Wij willen dagelijks er aan werken of meehelpen bij het verspreiden van het Goede Nieuws van het Komende Koninkrijk van God. Het werk van deze Evangelie Tijd, zoals het door de Meester Jezus Christus wordt opgemaakt, is niet de bekering van de wereld, maar het prediken van het Evangelie als getuige tot alle naties.

Comments on: "Over ons" (13)

 1. […] in onderlinge samenhang als onderdeel van een harmonieus systeem naar voor moeten brengen. Elke student van de Bijbel moet dit doen, en alles wat het voor de hand dat ze het doen maken door de termen die ze gebruiken […]

  Like

 2. “Het werk van deze Evangelie Tijd, zoals het door de Meester Jezus Christus wordt opgemaakt, is niet de bekering van de wereld, maar het prediken van het Evangelie als getuige tot alle naties.” Echter, de Heer heeft gezegd: “Maakt alle volken tot discipelen”! En dat begint met bekering.

  Like

  • Welkom Kees,

   Het maken van alle volkeren tot discipelen houdt in het tot leerling maken met de bedoeling dat zij zich zouden wenden tot het geloof. Het over gaan tot de wens om te leren moet er eerst zijn, vervolgens kan verder inzicht groeien dat op haar beurt kan leiden tot bekering. Eens men bekeert is zal het werk nog niet ten einde zijn want dan moet men nog verder de Heilige Schrift blijven bestuderen.

   Al diegenen die zich uitgeven als Christen zouden als volgelingen van Jezus Christus dan ook het evangelie moeten verkondigen. Hiertoe dragen ook wij een steentje bij te dragen. Wij hopen met onze geschriften het Goede Nieuws verder bekend te maken en hopen ook meerdere leerlingen of discipelen te kunnen vormen.

   Like

  • Ook is er ons met drang verteld er werk van te maken van die prediking, want zodra deze over de gehele aarde in grote en belangrijkheid zal toegenomen zijn zal het einde van dit wereldstelsel komen; Dus moeten al diegenen die hopen op een betere wereld er hoognodig werk van maken om zich goed in te zetten voor die prediking zodat spoedig Jezus bij zijn terugkomst een grote schare vol gefundeerd geloof, hoop en verwachting zal kunnen vinden.

   Like

 3. Denston Singaram said:

  Dear Brethren,

  Greetings and Love in the Lord and Master Jesus Christ, My name is Denston and I am from India, I am a Bible Student and I am from Washermenpet Ecclessia in India, I am now here in Antwerp Belgium, I am here on a long term and I want to associate in fellowship with our fellow brethren in Belgium for service, its been a month since I am here and I have been checking with the Brethren in USA to give me contacts of brethren in Belgium, then I found your website and went through the doctrine and I found Pastor Russell books.

  looking forward to hear from you,

  my email address id denston@gmail.com, I can share my number and you can also get in touch with me.

  In him,

  Denston

  Like

 4. salvatore C. said:

  Goedemiddag, ik ben Uit Limburg,(Belgie)en ik heb al veel gelezen van de vrije bijbelonderzoekers, via de Engelse vernieuwde site ben ik hier terecht gekomen. İk ben zeer goed bekend met de boeken studies in the scriptures, en het begrip van de loskoopoffer, en niet-bijbelse leerstellingen (zoals de hellevuur, kinderdoop…) die zeer goed begrepen werden door de bijbelonderzoekers van de 18de eeuw.
  Echter waarin ik in verschil in denken is dat het berekeningen maken omtrent de onzichtbare tegenwoordigheid van Christus geen schriftuurlijke basis kent, en daarom verwerp ik het leer omtrent de onzichtbare tegenwoordigheid die Russel verwerkte en uiteenzette in Studies in the Scriptures, voor de rest had hij wel zeer goede inzichten zoals ik eerder uiteenzette.
  Als vrije bijbelstudenten zitten we op dezelfde golflengte, en daarom zou ik graag willen weten als jullie vergaderingen hebben, zou ze graag eens bijwonen, en jullie ontmoeten,
  Jullie mogen mij gerust eens een e-mail sturen, want wil graag wat meer weten.
  Groetjes, Salvatore

  Like

  • Beste Salvatore, hartelijk dank voor uw schrijven. Fijn te horen dat u al veel gelezen hebt van de vrije bijbelonderzoekers.

   Sinds de 18de en 19de eeuw is er al heel wat veranderd in Bijbelonderzoek alsook in Bijbelkennis. U zegt te verschillen met bijbelstudenten of biblestudents in denken rond het berekeningen maken omtrent de onzichtbare tegenwoordigheid van Christus dat geen schriftuurlijke basis kent, en dat u ze daarom verwerpt. U moet echter weten dat in de Schrift zelf staat dat geen mens (zelfs Christus niet) weet wanneer het einde der tijden is. Doorheen de geschiedenis hebben al heel wat figuren, ook bijbelonderzoekers zich bezig gehouden met het berekenen en beweren van bepaalde data, maar door ernstige bijbelonderzoekers werden deze nooit als specifieke waarheidsvoorspellingen genoteerd, de enkele groeperingen te na gesproken (zoals bepaalde afdelingen van Bible students, waaronder ook de Getuigen van Jehovah, die meermaals met een datum voor de pinnen zijn gekomen) Russel, moet u weten, heeft zich nooit als een profeet voor gedaan, en heeft nooit geëist dat Bijbelstudenten of iemand anders zijn verwerkte en uiteengezette “Studies in the Scriptures” als geloofspunten moest aannemen. Zulke uiteenzetting zijn slechts menselijke gedachte en moeten zoals de teksten van Russell zijn leerkrach, welke wij ook navolgen (John Thomas), bekeken worden en genomen worden voor wat zij zijn … menselijke bedenkingen.

   Graag wensten wij dat duidelijk te maken ook voor andere lezers die hier langs komen.

   Wij zijn blij dat u inziet dat wij op dat vlak dan ook op eenzelfde golflengte mogen zitten, zoals u aanhaalt. Mits ons kleine aantal en verspreidheid hebben wij niet op verscheiden plaatsen regelmatig openbare vergaderingen. Meestal om de week houden wij een Engelstalige vergadering rond Leuven en trimestrieel in Mons, terwijl wij wel wekelijks een (Engelse) internet dienst hebben op zondag middag (10.30 UKT 11.30 BT) (welke echter enkel voor gedoopte leden is).

   Natuurlijk zouden wij het zeer vinden om u eens te ontmoeten alsook in onze dienst aan te treffen, zodat wij samen het Woord van God kunnen delen.
   Hieromtrent zullen wij nog verder met u contact op nemen.

   Like

 5. Edward said:

  Dear Brethren in christ, Christian greetings. I am Brother Edward from India. I have been the Bible students for the past 43 years. Currently we have prepared the divine plan chart in 70+ languages including Aramaic (Language spoken by our Lord Jesus). We would like to construct the divine plan chart in as many as languages possible. Hence I am requesting the Belgian bible students to help us in the translation of English words (Divine plan chart) to Walloon, Picard, Champenois, Lorrain, Flemish, Limburgish and Low Dietsch languages. Your help is highly appreciated. Lord bless. Bro. A. Edward.

  Like

  • Dear Edward, thank you for your request for that marvellous plan for providing the Divine Plan Chart in so many languages.
   We will be pleased to help you out. But we shall have to ask you for some patience. Because the lockdown by the Corona crisis of CoViD-19 we have a lot of work in aid provision which has at the moment priority. Also, some other work we normally do, got delayed, but as soon as things get to run a bit more to normal we shall set ourselves to translating the chart in Dutch/Flemish and French/Walloon.
   Please allow us some months for succeeding something we should have done perhaps already earlier.

   We do hope you shall be able to keep yourself in good health and shall be able to help those in need in your huge country, where not everybody can count on the same health measures and medical treatment as most people here in the West.

   God bless.

   Like

 6. A. Edward said:

  Dear Brethren, Christian greetings. Thanks for your reply. Please take your time to complete your task. Once you complete your works, please help me in the translation. Lord bless your efforts. Brother Edward (India).

  Like

 7. […] de internationale Amended en Unamended, Logos, Carelinks Dawn, Old Path Christadelphians en met de Belgian Christadelaphian Biblestudents diensten te leveren waar mensen met hun geloof in Jezus Christus de Messias, één Enige Ware God […]

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tag Cloud

Age To Come

The Lord Jesus Christ is the last Adam, not the first God-man. ~~~ www.AgeToCome.tk

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock at www.jamesgraybookseller.com

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

%d bloggers like this: