An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Lechien Armand’

Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3

Radio-oproepen en boekjes

Vandaag zijn de Jehovah Getuigen de grootste bekende Bijbel Studenten organisatie in België. Eerst konden ze Bijbelonderzoekers groepen vinden die met hen, ten tijde van Rutherford, wilden associëren. Diegenen die Charles Taze Russell eerst hadden gevold en nu verder wensten te gaan met Rutherford begonnen verder uit te groeien. Maar de interne onenigheden veroorzaakten ook breuken, die zelfs tot in België voelbaar waren.

Français : Blason de Jumet (Charleroi-Belgique...

Blazoen van Jumet (Charleroi België), ook wapenschild van de abdij van Lobbes. (Foto credit: Wikipedia)

Als gevolg van radio uitzendingen, in het Frans en gesponsord door de Broeders van Dawn uit de VS; waren 3 Belgische gezinnen geïnteresseerd in de tegenwoordige waarheid. Het was Broeder Lechien Armand, die in contact kwam met broeder Félix Pilarski via de mail service van Radio Luxemburg: Broeder Félix richte zich tot hem in Jumet. Deze 3 families werden ook eerst lid van de vereniging met de naam “Jehova Getuigen” of Getuigen van Jehovah. Toen zij merkten dat Rutherford met zijn Genootschap meer en meer afweek van de leerstellingen van Russell en vonden dat de leringen die zij hoorden niet in harmonie waren met de Schrift, verlieten zij de beweging. Maar zij bleven verder de Heilige Schrift onderzoeken.

Families die samen kamen in huizen of Huiskerken vormden

De Pools-Belgische broeder en zuster Wlodarski hadden Franse broeders en zusters in hun kennissenkring en vonden meer broeders van de Franse vereniging Association des étudiants de la Bible die ook vaker bij hen wilden komen om te het Woord van God te dienen. Zo konden zij een paar broeders van Saint Etienne treffen: François Wozniak, Kosmalski A. Liszka, T. Kubiak, J.Osorowski S., TF et Ed Pilarski, Speil, en vele anderen; de familie Kula, hun jongste dochter en een zoon woonden de vergaderingen bij. In de volgende jaren, net als in Frankrijk, kwamen pelgrim broeders uit de Verenigde Staten en later uit Polen hen bezoeken.

De families – Armand en Louise Lechien Ernest en Helena Duchateau – Edmond en Jeanne Henrioule besloten bijeenkomsten tijdens de week (woensdag en donderdag) te houden waarbij zij een studie hielden over de Figuren van het Tabernakel. Met hun toestemming voegden zich de families Wlodarski en Kula bij hen. De studies werden gehouden in twee talen met de hulp van een vertaler (de 2 talen die werden gesproken waren Frans en Pools).
Broeder Félix Pilarski en andere broeders werkten veel voor het welslagen van deze bijeenkomsten, omdat ze
perfect Frans spraken.

De Sint-Lambertuskerk in Courcelles.

Broeder Félix Pilarski maakte een fraaie bijdrage aan de ontwikkeling van de vergadering van Courcelles met stichtelijke Bijbelse discoursen en met zijn bezoeken. Hij was ook persoonlijk actief in het streek van Liège (Luik) en in Brussel, waar hij een voorraad van boekjes had. Andere broeders leverden ook vele bezoeken af, onder hen kunnen we onder andere broeder Joseph Wozniak, Adolphe Debski noemen.
Nadat  Broeder
Ernest Duchateau plotseling overleed werden de bijeenkomsten nog  voortgezet voor bepaalde tijd. Toen broeder Lechien overleed na een heel lange ziekte konden we een repetitieve zaak zien rond de huis kerken. De ecclesia van Courcelles verdween in het midden van de jaren ’70.

Voormaling Gemeentehuis. Gebouwd in 1825-1827 door Jan Kuypers, waar de Bijbelstudenten film “Waarom kwam Hij naar de aarde?” werd vertoond.

Op 24 oktober 1987, organiseerde de ecclesia van Jumet twee uitsteeksels van de film Waarom kwam Hij naar de aarde?” In het gemeenschapscentrum van het stadhuis van Charleroi. Die shows werden aangekondigd met reclame: affiches op openbare plaatsen, reclame in de stad met luidsprekers, advertenties in de lokale kranten, op radio en tv, weergave op elektronische schermen, distributie van folders.
Meer dan honderd personen woonden deze filmprojecties bij. Pamfletten en traktaten werden gegeven aan de deelnemers, maar slechts weinigen vroegen voor meer informatie en andere boekjes.

De leer van Christus ‘regering op aarde’

Al snel in de geschiedenis van het Christendom zag men de meerderheid valse leraren nalopen. De mythen waren meer een lust voor het oor dan de werkelijke waarheid. Ze werden tot rust gewiegd met hetgeen zij zelf graag wensten te horen. Wat was er niet fijner om die zaken te horen die je niet moesten doen veranderen van gewoonten en zeden.

Al vroeg in de geschiedenis geraakten de ware volgers van Jezus Christus in de verdrukking. In sommige streken moesten zij zelfs voor hun leven gaan vrezen. Die angst voor vervolging maakte dat zij eerder verdoken hun godsdienst beleden.

De Broeders hun geloof van het ware evangelie was van oorsprong’ puur, maar door de menselijke onzuiverheden werd het ook heen en weer geschud doorheen de jaren. De verscheiden kleine groepjes die thuis de bijbel bestudeerden handelden verder in hun eigen kleine kring. Dit maakte ook dat er niet veel kennis naar buiten bloeide.

In België en Nederland bleven Bijbel Getrouwen naarstig de Bijbel bestuderen maar ook de opdracht van Jezus volgen, met het blijven prediken van het Evangelie van het Koninkrijk van God.
De eerste noch de tweede wereld oorlog had hen er van kunnen weerhouden, hoewel velen van hen angstvallig uitkeken naar de werking van de twee strijdende kampen, omdat ze
tegen het vechten waren en omdat ze handelden op grond van een geloof dat helemaal niet graag gezien werd door iedereen .

Dat Jezus en zijn apostelen spraken over het nieuws dat er een koninkrijk op aarde zou worden opgericht dat zou worden geregeerd door Jezus Christus en dat daar de gelovigen van alle tijden een plaats zouden krijgen naast hun Heer: dwz als coheersers, klonk natuurlijk niet fijn in de oren voor hen (die de Duitse Führer als de enige heerser wilde). Maar de blijde boodschap voor de mensheid overleefde nu de strijd onder de mensen en bracht een ongekende vrede in sommige families.

De leer van Christus’ regering op aarde werd eerst behandeld als zeer symbolisch, werd geleidelijk bestempeld als een zeer twijfelachtige en nutteloze gedachte en werd uiteindelijk als een absurde uitvinding van ketterij en fanatisme afgewezen.
Gods licht dooft gelukkig niet; het is een eeuwige vlam. Het volk van Israël in de oudheid bereikte ook detritus. Zij dienden ook andere goden. Toch blijven er op dit moment gelovigen in de Ene God die ook Hem Alleen als Allerhoogste willen dienen. Ook na de grote verschrikking van de wereldoorlogen kon de geschiedenis zich
nu herhalen. Trouw aan God wilden die Bijbel studenten, niet zo maar één werelds man en zijn organisatie (Rutherford en de Getuigen van Jehovah) volgen. Naast het trouw blijven aan de hoeksteen Jezus, als het enige fundament voor Gods Kerk, bleven er getrouwen aan Dr.Thomas en aan de Bijbel hun bevindingen met anderen delen en ondanks de voortdurende tegenstand durfden zij in te gaan tegen de meest populaire leer van de meeste mensen.

Het krijgen van een basis in Holland

Na pogingen die vanuit Nederland werden gemaakt om de Waarheid naar Engeland te brengen (in de 16e eeuw) en de vlucht van de waarheidszoekers naar de Nieuwe Wereld in de 19e eeuw, konden nu brieven van waarheidszoekers uit de Nieuwe Wereld weer de waarheid naar Europa toe sturen.
De Europeanen konden nu vanuit de Nieuwe Wereld de andere denkwijze horen van mensen die veel tijd hadden gestoken in het onderzoeken van de Bijbel. Het onderricht van Elias Smith en John Thomas kon nu de tijd rijp was, een gelegenheid geven aan een opleving’ van de Bijbel Getrouwen. Zij vonden ook hun weg over de oceaan en in alle Engels sprekende landen, waar ze een voet aan de grond kon vinden. Van daaruit druppelde het naar de Lage Landen.

Door de eeuwen heen, toonde het Evangelie van Gods Koninkrijk, zoals het voorheen gepredikt werd door Jezus en de apostelen, een dynamische kracht die alle tegenstand van de machtige religieuze groepen die het kon trotseren. Dat evangelie van Gods Koninkrijk dient nog steeds als de enige basis van het geloof voor hen die God willen zoeken. En de Engelsen die dat wisten en de Noordzee hadden overgestoken om te gaan verkondigen, konden in Nederland ook mensen vinden die dat Woord van God trouw wensten te blijven.

Website of the Brothers in Christ or Christadelphians in the Netherlands - Website van de Nedrlandse Broeders in Christus

Website of the Brothers in Christ or Christadelphians in the Netherlands – Website van de Nedrlandse Broeders in Christus

In 1956 kon in Nederland eindelijk de groep van Broeders in Christus soliditeit krijgen en ontstonden gemeenschappen in Den Haag, Amersfoort, Ede en Groningen. In Nederland officieel erkend sinds 1957, bleven zij het als hun plicht tegenover onze Heer zien, om zijn Naam bekend te maken onder de mensen in hun omgeving, alsook onder andere volken. Daarbij ligt hun nadruk op de Bijbel als de bron van alle kennis, waarbij hun leidraad daarbij het woord van onze Heer is:

“Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.”

De gemeenschap van Broeders in Christus begon ook het magazine “Met Open Bijbelte verspreiden  waarvan Rudolf Rijkeboer de drijvende kracht was tot aan zijn dood vorig jaar.

Verdwijnende interesse

Het bleek duidelijk dat na de gouden eeuw’ met de kinderboom en inwoners van België die hun leven steeds beter zagen worden, dat hiermee ook de belangstelling voor de Bijbelse boodschap van de Waarheid verminderde. De laatste jaren kan men spreken van totaal geen interesse meer voor Geloof, Bijbel of Kerk.
De Bijbel Studenten zagen hun leden aantal in Ecclesiae verminderen. De enige troost die zij konden hebben was dat ook in de algemeen reguliere kerk een neerwaarste spiraal op gang was gekomen. De bezoekende broeders en zusters van de Christadelphian Bijbel Missie [Christadelphian Bible Mission (CBM)] uit Groot-Brittannië, die voor 25 jaar regelmatige bezoeken maakten aan België om folders en pamfletten in de brievenbussen te steken, konden minder geestdrift vinden bij hun eigen leden, omdat het niets bleek uit te halen. Met hun korte bezoeken probeerden ze mensen op straat te bereiken en hoopten dat er op hun folders zou worden gereageerd. De Nederlandse Broeders die de algemene leiding toen nog hadden over het gehele gebied kregen echter verwaarloosbaar weinig reacties van het zuiden. Op het moment dat ze het allemaal wilden opgeven en verschillende Christadelphians Holland begonnen te verlaten om terug te keren naar hun geboorteland (Engeland of naar Australië), vond in België toch een kentering plaats in de wereld van Bijbelvorsers.
In de jaren ’90 vormden sommige Bijbel Studenten met exJehovah Getuigen de Vrije Christenen. In die beweging was ook de niet-trinitarische Doopsgezinde Marcus Ampe. Nog voordat hij zelf werd opgenomen in de Christadelphian gemeenschap had hij als niet-trinitarisch Baptist al anderen tot het Christadelphian geloof gebracht. Met hem predikend in Vlaams-Brabant en in Henegouwen, plus op het net, werd wederom een poging gedaan om het goede nieuws van het komende Koninkrijk te brengen.

Verwoede pogingen

Vorig jaar deed hij een poging om de verschillende Bijbel Studenten groepen bij elkaar te krijgen. Hij hoopte zo dat de verscheidene splintergroepen meer tot een uitwisseling van ideeën en vergaderingen zouden komen. Spijtig genoeg, werden zijn verzoeningspogingen tussen onderling strijdende groepen niet gewaardeerd. Een man uit het hoge noorden met zijn organisatie die nochtans het linken van hulp in haar naam heeft, hield het tegen dat door hem en zijn organisatie gedoopte Christadelphians met de Christadelphians van de Vrije Christadelphians (toen nog gewoon genaamd: Christadelphians en onder bescherming van CBM) met als basis de regio Leuven en met de Bijbelstudenten Christadelphians samen zouden kunnen komen. Broeder Marcus zijn onderneming liep faliekant uit. In plaats van de Christadelphians verenigd onder één dak te krijgen werd de kleinste groep nog meer uitgedund door onenigheid omtrent unificatie. Bepaalde mensen wensten zelf alles onder controle te hebben en konden het niet verdragen dat iemand anders in hun boeken zou kunnen mee kijken. Vooral de man van het Noorden zorgde voor de grootste struikelsteen.
Een aantal van onze medebroeders konden wij zelf niet zo ver krijgen dat zij over hun meningsverschillen heen zouden kijken. Voor onze Australische broeders, van de Australische Bijbel Studenten werden de CBM-leden niet zuiver genoeg gevonden. Volgens hen zijn de CBM leden te ver afgeweken van de originele leer van broeder Dr. John Thomas. Voor hen zou een samengaan met een groep, die (volgens hen) te los omspringt met de leer, het hele systeem verzwakken. Hierdoor kregen wij het ook moeilijk te verduren om mensen in eigen rangen er toe te bewegen over de menselijke tekortkomingen heen te kijken, en waren wij dan ook slachtoffer van een leegloop.
Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie, opgericht door Marcus Ampe - Bijbelvorsers (Bible Scholars), association for Bible study, founded by Marcus Ampe

Bijbelvorsers, Vereniging voor Bijbelstudie, opgericht door Marcus Ampe – Bijbelvorsers (Bible Scholars), association for Bible study, founded by Marcus Ampe

Onze uitnodiging om zich te verenigen als Broeders en zusters in Christus blijft open staan. Door al zijn tevergeefse inspanningen heeft broeder Marcus Ampe er ook genoeg van gekregen om de Vereniging voor Bijbelstudie verder te onderhouden en zal hij de website Bijbelvorsers in de nabije toekomst gaan afsluiten. Dit om zich meer te concentreren op de belangrijke opdracht die volgelingen van Jezus hebben gekregen, namelijk de verspreiding van het Goede Nieuws. Hij zal zich dan ook, met enkele doorzetters, verder het Goede Nieuws verkondigen. Broeder Marcus Ampe wil zich meer toeleggen op het prediken zelf in plaats van tijd en energie te verliezen aan het trachten mensen te verenigen, wanneer het er klaarblijkelijk geen tijd voor is om daarin te slagen.

We zijn ervan overtuigd dat ons prediking werk belangrijk is en dat zelfs als we niet zo veel mensen in België kunnen  bereiken, we toch ook hopen dat we enkelen hier kunnen bereiken, maar ook wat anderen die misschien wel ver weg van ons wonen. We hopen dat onze stem ook mag klinken in de duisternis en wat licht tot mensen zal mogen brengen die we niet kennen, maar die we hopen te ontmoeten in het Koninkrijk van God. We kijken ernaar uit om veel nieuwe gezichten, gelukkig te zien onder leiding van de Heer, niet begrensd door enkele mensen, maar gebouwd op de hoeksteen van Jezus Christus.
Hoewel we een andere aanpak in de organisatie van de diensten mogen hebben, geloven we dat we allemaal samen zouden moeten gaan voor dezelfde waarheid en voor de eenwording onder Christus, waarbij elke groep een andere naam zou kunnen hebben, maar bereid is om te worden verenigd in de geest, bereid te delen en samen te werken om positief op te bouwen, elkaar te helpen en constructief gemeenschappen onder Christus te vormen. Wij hopen dat er in de toekomst meer gegadigden kunnen gevonden worden die wel tezamen elkaar willen ondersteunen en er aan werken om nog meer mensen warm te maken om samen op weg te gaan en elkaar te helpen om door de nauwe poort het komende Koninkrijk binnen te kunnen gaan.

+

Voorgaand:

Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 1

Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 2

++

Aanvullende lectuur:

 1. Welkomstwoord
 2. Staat Europa voor vrijheid van godsdienst
 3. Godsdienstvrijheid mensenrecht
 4. EU wetsvoorstel banning levensbeschouwelijke symbolen
 5. EU wil christenen het zwijgen opleggen
 6. Werk maken van Godsdienstvrijheid
 7. Christendom blijft van invloed
 8. Politiek en macht eerste prioriteit #1
 9. Wat betreft Waar Elke mens recht op heeft
 10. Marx, het Volk, Religie, Christendom en verwrongen ideeën
 11. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1
 12. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3
 13. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #4
 14. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5
 15. De Dag is nabij #8 Overzicht
 16. De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 1 Intro
 17. De nacht is ver gevorderd 20 Studie 4 Nu actueel: Financiële Crisis
 18. De nacht is ver gevorderd 22 Studie 4 Nu actueel: Nut van tekenen
 19. Een kerk naar smaak en taal
 20. De marketing van God een op maat gemaakt bedrijfsadvies
 21. Oorlog in kerkenland
 22. Manifest Gelovigen nemen het woord
 23. Fragiliteit en actie #6 Juistheid van handelen
 24. Fragiliteit en actie #7 Gebeurtenissen en Prioriteiten
 25. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 26. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen
 27. In de hand #5 Niet bang zich te geven
 28. Geloof heeft te maken met hoe je voelt
 29. Wegen die tot God leiden
 30. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #4 Volgelingen van Jezus
 31. Opwekking begint in het gezin
 32. Kerklidmaatschap belangrijk of niet
 33. Kerk niet bepaald gebouw
 34. Samen komen in huizen
 35. Opbouw van een ecclesia
 36. Schijnbaar onmogelijke opdracht
 37. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 38. Verkondigen
 39. Opdracht tot getuigenis
 40. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #11 Vredelievende waarheidzoekers
 41. Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderen
 42. Wie, wat & hoe Christadelphians
 43. Volharding en Bijbelstudenten
 44. Overgang 2013-2014 en Met Open Bijbel
 45. Duncan Heaster en Carelinks onverbiddelijke verhinderaars
 46. Nieuwe naam een feit
 47. Seizoen 2013-2014
 48. Op weg naar 2014-2015
 49. Een nieuw seizoen voor de deur
 50. Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België
 51. Denken aan het ontbinden van de Vereniging voor Bijbelstudie: Bijbelvorsers
 52. Bij de opheffing van de Vereniging voor Bijbelstudie
 53. Jehovah steile rots en vesting, bron van inzicht
 54. Jehovah steep rock and fortress, source of insight
 55. By the closing down of the Association for Biblestudy
 56. Dissolution of Bijbelvorsers (Bible scholars), Association for Bible study

+++

Different approach in organisation of services #2

Time of the gentiles ending

After the Germans had invaded Belgium the faithful Bible students continued their preaching work. Even when they had to walk 99 kilometres from Liège to Charleroi along the railroad tracks, these humble coalminers were zealous to attend meetings.

The families Tilmant and Verdière continued to spread the Good News of the Kingdom.

Following Russell’s death, October 31st 1916, a seventh volume—entitled The Finished Mystery—was published in 1917 and advertised as his “posthumous work”. This seventh volume was a detailed interpretation of the book of Book of Revelation, but also included interpretations of Ezekiel and the Song of Solomon. An advertisement for the book in Zion’s Watch Tower called it “the true interpretation”, and had it promoted as being “of the Lord—prepared under his guidance.” Immediate controversy surrounded both its publication and content. It was soon established that it was largely written and compiled by two of Russell’s associates, Clayton J. Woodworth and George H. Fisher, and edited by Russell’s successor, Joseph Franklin Rutherford.

The position and air which Rutherford took was not appreciated by many. The Russellites accused him for betraying Russell. In Belgium as in other countries where the Present Truth was established, a few problems came to light, some people intended to divide.

In the course of events, for what concerns Jumet and the district of Charleroi, the Tilmant family and other people joined Rutherford who was elected president of the Watchtower Society. The strong personality of Rutherford like the one of Robert Roberts made people choosing for other lesser dictatorial figures. Several core doctrines of the Millennialist Restorationist Christian movement that emerged from the teachings and ministries of Dr. John Thomas and Charles Taze Russell, also known as Pastor Russell, got changed. Throughout the world thousands of members left congregations of Bible Students associated with the Watch Tower Society throughout the 1920s prompted in part by Rutherford’s failed predictions for the year 1925, increasing disillusionment with his on-going doctrinal and organizational changes, and his campaign for centralized control of the movement.

Followers in Belgium

Prolific writer and bible Student Paul Samuel Leo Johnson

Prolific writer and bible Student Paul Samuel Leo Johnson

The U.S.A. immigrant from Poland and a prominent Hebrew scholar, Paul Samuel Leo (formerly Levitsky) Johnson attracted many followers in Belgium and other places. In 1903 he had begun began fellowship with the Columbus Ecclesia of the Watch Tower Society and was appointed by Russell as a Pilgrim of the Bible Student movement in 1904. He eventually served as Russell’s personal secretary and in time became Russell’s most trusted friend and advisor. Though for him it became very difficult to cope with those Bible students who challenged the teachings of Pastor C.T. Russell on questions around his understanding of the new covenant and the ransom for all.

The illegal introduction of new by-laws for the Watch Tower Society gave the President Rutherford full control over the affairs of the Society. However, this was not Pastor Russell’s wish. In his last will and testament he had provided for a seven-man board of directors to succeed him. Four members of the Society’s Board of Directors, a majority of the Board, took strong exception to what they regarded as Rutherford’s high-handed behaviour and opposed him. Eventually tension between Rutherford and the directors grew and on July 17, 1917, Ruther­ford simply announced to the Bethel family in Brooklyn, New York, during meal time that he had replaced the four directors with his own appointees, using the legal jargon that the directors who had opposed him did not hold their positions legally under Pennsylvania law.
Ru­therford falsely claimed that the four directors and others with them were refusing to cooperate with the Society. Even today Jehovah’s Wit­nesses are told that the four directors who were expelled from the Watch Tower headquarters were wicked and self-serving.

Missionaries

Lots of serious Bible students like the Thomasites, Russellites and several associated members of the Bible Student Movement opposed the way Rutherford wanted to have the Bible Students moving. The four directors formed an institute to continue the work of Pastor Russell independent of the Society. Others would form corporations of their own. Some Bible Students followed the lead of their favourite elder or teacher. Still others, leery of organization and societies, stayed independent of all others.
Brother Paul Johnson gave his movement the name “Interior Missionary Laity Movement” (one of the unincorporated names used by Pastor Russell and the early IBSA).  From that group the Herald of Christ’s Kingdom Bible Students gave their ideas to some Belgians. Some joined Alexander F.L. Freitag, also known as Freytag, who at the end of 1917, still was responsible manager of the Watchtower edited in French in Switzerland. Freitag founded the group Angel of the Lord (inspired by a verse of the Apocalypse), Angel of Jehovah Bible and Tract Society, then Church of the Kingdom of God or the Philanthropic Assembly of the  “Friends of Man”. A small group was living in the area of Charleroi. Some of them have not followed the 3 movements and have formed an Association of Bible Students. The Young Men’s Mutual Bible Study Associations of brother Robert Ashcroft could attract others. The talks of Frank George Jannaway and his work to protect those who did not want to fight in the World War got probably also some attention, but the different groups were very small and as such came in the danger of oblivion.

Pearls not seen

In 1915 worldwide 50 million Tracts were distributed by the Bible Students.

Belgium got through a period that pearls were not seen.
“47 “Once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. 48 When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collected the good fish in baskets, but threw the bad away. 49 This is how it will be at the end of the age. The angels will come and separate the wicked from the righteous” (Matthew 13:47-49 NIV)

During World War I there were two small groupsBible Researchers in the Netherlands, namely in Rotterdam and Amsterdam. In 1918 three trial issues of The Watchtower were issued, but there proved insufficient incentive to switch to regular edition.

20° century cries

Members of the Christadelphian Bible Mission (CBM)regularly came to the Low Countries (Holland, Belgium and North of France) or the Netherlands and some of them even found some base to stay in Holland where they started to from again some little groups of Bible Students.

Albert O. Hudson

Albert O. Hudson, founder of the Bible Fellowship Union

Bible Fellowship Union Web site in 2014 November The Bible Fellowship Union has published the ‘Bible Study Monthly’ and literature since 1945 continuing a magazine founded in 1924. Its objective is to promote Bible knowledge. - Bible Fellowship Union Web site in november 2014 - De Bijbel Fellowship Unie heeft sinds 1945 de 'Bible Monthly' en andere literatuur gepubliceerd in voortzetting van een tijdschrift opgericht in 1924, met als doel de Bijbel kennis te bevorderen.

Bible Fellowship Union Web site in 2014 November The Bible Fellowship Union has published the ‘Bible Study Monthly’ and literature since 1945 continuing a magazine founded in 1924. Its objective is to promote Bible knowledge. – Bible Fellowship Union Web site in november 2014 – De Bijbel Fellowship Unie heeft sinds 1945 de ‘Bible Monthly’ en andere literatuur gepubliceerd in voortzetting van een tijdschrift opgericht in 1924, met als doel de Bijbel kennis te bevorderen.

Also from Great-Britain, where the Bible Fellowship Union was formed, they began publishing The Bible Students Monthly in 1924, later renamed The Bible Study Monthly so as not to be mistaken with the new Watch Tower which previously published a paper by that name. Albert O. Hudson became the general director and served in that capacity until his death at age 101 in 2000. Today it is run by an editorial committee.

But they too had to face a split, with William Crawford, an original member of the British Board of Directors, founding the Old Paths Publications and produced the monthly journal Old Paths. Countless booklets, books, and tracts were produced.

At the time of the split in 1917, the Forest Gate Church was the second largest Bible Student group in England. F. G. Guard, father-in-law of William Crawford, led the class in ­divorcing themselves from the Society. In 1939 they started publishing The Forest Gate Church Bible Monthly, along with booklets and tracts. This group disbanded in 1979.

Facing an other war

The Thomasites found too many where gone to far away from Dr. John Thomas his ideas. They and Australian Biblestudents who also found the Birmingham Christadelphians and CBM were not any more real followers of John Thomas got in contact with some Belgian Biblestudents who wanted to stay as close as possible to the Biblical Truth.

Freitag, former Branch manager of the Swiss Watch Tower Society since 1898, claimed he was the legitimate successor of Charles Taze Russell and sent to the Bible Students The Message of Laodicea (Le Message de Laodicée) and published two journals, the monthly The Monitor of the Reign of Justice (Le Moniteur du Règne de Justice) and the weekly Newspaper for All (Le Journal pour tous).

Freitag’s movement was later continued under the leadership of Édouard Rufener, then Marie Roulin, then Mr. Kohli and the main headquarters became based in Cartigny, Switzerland.

When Freitag died in 1947, one of his followers, Bernard Sayerce (1912–1963), a Roman Catholic schoolteacher, claimed he was his successor. Almost all of the 900 French and Belgian assemblies joined this new group which had a peak of 9,700 members between 1958 and 1962. In 1963, Lydie Sartre (1898–1972), who was named the “Dear Mom”, then Joseph Neyrand (1927–1981) in 1971, replaced Sayerce as leaders of the movement, named “Amis sans frontières” (Friends without borders) in 1984 which is still active today.

The Association of Bible Students and the Association of Bible Researchers (Associatie of Vereniging van Bijbelonderzoekers) got alls sorts of people, from all sorts of denominations, who wanted seriously to investigate what was written in the Holy Scriptures and how we had to interpret it.

Throughout the world many small independent bible student groups got to see how several who first followed Rutherford, also became dissatisfied of the way things where going. As the years went by, more and more of the brethren seeing a change of direction and attitude within the Society soon departed and thus the big exodus started. By 1930 the majority of the brethren who worked closely with Pastor Russell had left the Society — many had been forced out. By this time, all of Pastor Russell’s writings were discarded in favour of the writings of Ruther­ford, writings that contradicted each other. By 1929 over a hundred changes in doctrines had been made; the Society no longer resembled that which was established by Pastor Russell and his early associates. The Society had a new look and a new attitude. No longer was it simply a publishing house for the dissemination of Bible literature. Now it was “God’s Theocratic Organization.” To disagree with it was tantamount to treason against God himself.

Shortly after founding the “Goshen Fellowship” after he was disfellowshipped by N.H. Knorr in 1951 Jesse Hemery died. Jesse Hemery was appointed overseer of the Watch Tower Society’s British Isles branch office by Russell in 1901, holding that post until 1946. In Belgium this group became known under this name but from the 1960-70ies also under the name “Zion’s Herald” after their publication (which started in 1965), which was for years published under directorship of Frank Lewis Brown.

Pamphlets published by opposing sides during t...

Pamphlets published by opposing sides during the dispute over Rutherford’s leadership, 1917. (Photo credit: Wikipedia)

Although many of the original 19° century Bible Students have died, their grandchildren and faithful followers of the first hour group still carry on. Though even today there may be disputes between certain groups claiming that they and not the other one is following the original teaching of Dr. Thomas or Pastor Russell. The Christadelphians became the lesser group in the Bible Student Movement, whilst the International Bible Student Association (IBSA) may find it very difficult to have people to come to see that they are the true followers of Charles Taze Russell and not the Jehovah Witnesses who claim unjustified that Russell would have founded their organisation.

The Watchtower and Tract Society from Brooklyn has gone so far as to state that Bible Students no longer exist, that they have died out and none remain or they say they are the only bible Students.

Hopefully we can convince you that this is not the case and that all over the world several students of the Bible or Bible Students can be found who have nothing to do with Jehovah’s Witnesses.

The American Association of followers of Charles Taze Russell his teachings: the International Bible Students Association (IBSA), not to be confused with the English IBSA of the Jehovah's Witnesses - De Amerikaanse Vereniging van de volgelingen van Charles Taze Russell zijn leer: de International Bible Students Association (IBSA), niet te verwarren met het Engelse IBSA van de Jehovah's Getuigen

The American Association of followers of Charles Taze Russell his teachings: the International Bible Students Association (IBSA), not to be confused with the English IBSA of the Jehovah’s Witnesses – De Amerikaanse Vereniging van de volgelingen van Charles Taze Russell zijn leer: de International Bible Students Association (IBSA), niet te verwarren met het Engelse IBSA van de Jehovah’s Getuigen

+

Tag Cloud

Age To Come

The Lord Jesus Christ is the last Adam, not the first God-man. ~~~ www.AgeToCome.tk

undercoverjw

I go undercover in the Jehovah's Witness Church

Jehovah's Zsion, Zion and Sion Mom Signal for the Peoples!

Thy Empire and Kingdom Zsion Come as In Heavens So on Earth. Diatheke. Matthew.6.10, Tanakh.Psalm.87 and https://zsion.mom

johnsweatjrblog

Doxology rooted in Theology: Nothing more, Nothing less

jamesgray2

A discussion of interesting books from my current stock at www.jamesgraybookseller.com

Unmasking anti Jehovah sites and people

Showing the only One True God and the Way to That God

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Biblical Literature

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

God's Word Made Simple

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

%d bloggers like this: