An other Christian WordPress.com site – Een andere Christelijke WordPress.com site

Posts tagged ‘Zeus’

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders

Al spoedig na de dood van Jezus traden er mensen op die beweerden Jezus te volgen maar ander dingen aanleerden dan die Nazareense leermeester had gegeven. De apostelen zagen hoe valse leraren mensen trachtten te verleiden met meer populaire leerstellingen. Doelbewust waren er lui die nalieten ’in Jezus zijn woord te blijven’ en die mensen er van overtuigden dat Jezus bepaalde dingen zus of zo bedoelde alsook dat zij wel bepaalde dingen konden doen nu dat Jezus hen voor goed had gered. Zij kregen er mensen toe te voldoen aan andere vereisten dan diegene die Jezus gesteld had.

Toen Jezus nog leefde had hij al gewaarschuwd dat er mensen in de wereld zijn die al het mogelijke zullen doen om mensen van God of te krijgen of om op het verkeerde pad te brengen. Jezus stond er op dat men hem zou erkennen als de gezondene van God, maar wist ook dat velen hem niet zouden erkennen als die lang verwachte messias. Hij waarschuwde:

„Al wie mij verloochent voor de mensen, die zal ook ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is” (Mattheüs 10:33).

Natuurlijk zal Jezus niet iemand verloochenen die in de fout gaat ondanks zijn oprechte verlangen getrouw te blijven. Bijvoorbeeld vinden wij de apostel Petrus, die voorheen door Jezus “Satan” werd genoemd, die Jezus drie keer verloochende, maar berouw had en aldus werd vergeven (Mattheüs 26:69-75). Jezus verloochent echter wel personen of instellingen die wolven in schaapskleren blijken te zijn — die beweren Christus na te volgen maar willens en wetens zijn leringen blijven verwerpen. Over zulke valse leraren zei Jezus:

„Aan hun vruchten zult gij die mensen dus waarlijk herkennen.” (Mattheüs 7:15-20).

Steeds zullen mensen op hun hoede moeten zijn en uitkijken of diegenen die beweren christen te zijn, en aldus volgeling van Jezus zou moeten zijn, of dat die wel volgens de leer van Christus Jezus leven. Hun spreken en handelen moet dan een voorbeeld zijn of een getuigenis van het volgelingschap. Indien hun spreken niet in overeenstemming is met de Heilige Schrift moet men er bij vragen stellen. Hierbij moet men ook zien of die personen geen woorden verdraaien; zoals als er staat in de bijbel “zoon van God” dat zij niet zeggen “god de zoon“.

Het is niet omdat iemand beweert christen te zijn of omdat deze zegt van de Katholieke Kerk te zijn of tot de Universele kerk toe te behoren dat die tot een Ware kerk van Christus zou behoren. De apostel Paulus waarschuwde voor een afdwaling van het ware christendom. Hij zei dat na zijn dood „onderdrukkende wolven” uit het midden van belijdende christenen verdraaide dingen zouden spreken om mensen achter zich te krijgen en zo meer aanhang te hebben.

Handelingen 20:29, 30: 29 Ik weet dat er na mijn vertrek onderdrukkende wolven bij jullie zullen binnendringen,+ die de kudde niet teder zullen behandelen. 30 En uit jullie eigen midden zullen mannen opstaan die de waarheid zullen verdraaien om de discipelen achter zich aan te trekken.+

Regelmatig gaven de apostelen al richtlijnen om op te letten aan diegenen die zich bij de groep van De Weg wensten aan te sluiten.

Mattheüs 7:15: 15 Pas op voor de valse profeten,+ die in schaapskleren naar jullie toe komen+ maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.+

Mattheüs 24:1111 Er zullen veel valse profeten verschijnen en zij zullen velen misleiden.+

1 Johannes 4:14Lieve vrienden, geloof niet elke geïnspireerde uitspraak,*+ maar onderzoek of de geïnspireerde uitspraken* uit God voortkomen,+ want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.+

2 Thessalonicenzen 2:3: Laat je door niemand misleiden, op geen enkele manier. Want voordat die dag komt, moet eerst nog de geloofsafval+ komen en moet de mens van wetteloosheid+ worden geopenbaard, de zoon van vernietiging.+

2 Petrus 2:1: 2 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, en zo zullen er ook onder jullie valse leraren zijn.+ Die zullen ongemerkt schadelijke sekten invoeren, en ze zullen zelfs de eigenaar die hen heeft gekocht+ niet erkennen, waardoor ze een snelle vernietiging over zichzelf brengen.

Niet enkel van buiten af zou de geloofsgemeenschap aangevallen worden. Ook van binnen uit zouden er stemmen opkomen met valse leerstellingen. De woorden van Paulus in Handelingen 20:29, 30 laten zien dat de gemeente vanuit twee hoeken aangevallen zou worden. Ten eerste zouden namaakchristenen („onkruid”) bij ware christenen „binnendringen”. Ten tweede zouden sommigen ’uit het midden’ van ware christenen afvallig worden en „verdraaide dingen” spreken.

De eerste getrouwen van Jezus volgelingen bleven zich toeleggen op het onderwijs van de apostelen. Volgens één Bijbelgeleerde kan het Griekse werkwoord dat vertaald is met „bleven zich toeleggen” de betekenis hebben van „een standvastige en vastberaden trouw aan een bepaalde handelwijze”. De nieuwe gelovigen hadden een sterke honger naar geestelijk voedsel, en ze wisten precies waar ze dat konden krijgen. Loyaal keken ze naar de apostelen op voor uitleg van Jezus’ woorden en daden en voor nieuw licht op de betekenis van de teksten die op hem sloegen (Hand. 2:22-36). Het feit dat nieuwe gelovigen ’zich bleven toeleggen op het onderwijs van de apostelen’ impliceert dat de apostelen op geregelde basis onderwijs gaven. In de handelingen van de apostelen kunnen wij ook lezen hoe mensen in huizen samen kwamen om het Woord van God te bestuderen en te bespreken. Een deel van het onderwijs van de apostelen is opgeschreven in de geïnspireerde boeken die nu tot de christelijke Griekse Geschriften behoren.

Diegenen die de leiding namen na Christus dood wisten dat volgens Jezus woorden er ook onkruid onder hen zou komen. Ook al waarschuwden zij in de eerste eeuw voor valse leermeesters groeiden dezen aan en kwam er aan het begin van de tweede eeuw meer ’onkruid te voorschijn’ toen namaakchristenen verschenen in het veld, de wereld (Matth. 13:26). Tegen de vierde eeuw waren er veel meer onkruidchristenen dan gezalfde christenen.

Het ging inderdaad zoals Jezus in zijn gelijkenis van het kaf en het koren aangaf en zoals Paulus had voorzegd. Ambitieuze mannen namen de gemeente over die Jezus had opgericht en gebruikten die voor hun eigen doelen. Jezus had tegen zijn volgelingen gezegd:

’Gij zijt geen deel van de wereld’ (Johannes 15:19).

Desondanks sloten op macht beluste mannen overeenkomsten met regeerders. Erg werd het helemaal toen de Romeinse keizer Constantijn de Grote vele ‘kerkoversten’ kon over halen om zich bij hem aan te sluiten en overeen te komen dat de Nazareense leermeester Jeshua de gelijke zou worden met Zeus en zijn naam dan ook ‘Heil Zeus‘ of ‘Issou‘ = Jezus zou worden en een onderdeel zou worden van een drievoudige godheid zoals hun drievoudige godheid. De Drie-eenheid kwam tot stand als een menselijke doctrine die de Christenheid bedierf tot een Christendom met meerdere niet Bijbelse of valse  leerstellingen, waaronder de Romeins Griekse en andere filosofieën. Zo kwam men er ook toe mensen valse hoop te geven maar ook een kans te vormen om hun angst aan te jagen, met name door te vertellen dat zij in zich een apart wezen hadden, de ziel, dat na hun dood zou voort leven, ofwel in een hemels paradijs ofwel in een vagevuur of in een hel.

File:William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - Dante And Virgil In Hell (1850).jpg

Dante en Virgil in de hel (1850) – William-Adolphe Bouguereau (1825-1905)

Langsom meer werden er staatskerken gesticht die hen ongekende macht en rijkdom deden verwerven. Om nog meer geld binnen te halen waren enkele kerkleiders slim geweest om enkele woorden zodanig te verdraaien en daar rond verhalen te vertellen over verdoemenis en eeuwige foltering, zodat mensen zodanig bang konden gemaakt worden dat zij wel bereid werden gevonden geld te geven om zichzelf vrij te kopen van zulk een gruwelijke straffen. Deze kerken onderwezen „verdraaide dingen” maar door mee te gaan met de wereld en heidense dingen, zoals riten en feesten in hun kerk toe te laten werden zij veel populairder dan de ware volgelingen van Jezus, die zich strikt afzijdig van de wereld hielden.

File:Luca Signorelli 001.jpg

De Verdoemden (1499-1505) – Luca Signorelli (1450–1523)

+

Voorgaande

De Bijbel als Gids

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad

Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde

Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen

++

Aanvullende lectuur

 1. Gods vergeten Woord 1 Inleiding
 2. Gods vergeten Woord 6 Verloren Wetboek 5 Ketters
 3. Meeslepen of laten verleiden
 4. Jood of Christen zijn
 5. Christen genoemd
 6. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 7. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen
 8. Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia
 9. De Ekklesia #11 Addendum 2: Een antichrist
 10. Die Kerk (1): Die woord ‘kerk’ – prof. WJ Snyman
 11. Die Kerk (2): Die eienskappe van die kerk – prof. WJ Snyman
 12. Die Kerk (3): Die kentekens van die kerk – prof. WJ Snyman
 13. Kerkzijn in een ik-gerichte tijd
 14. Jongmense wil nie meer sit en luister nie
 15. Drie jaren en terugkijkend op meerdere decennia
 16. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 17. Neem afstand van heidense vastenperiodes
 18. Religieuze feesten in mei 2016
 19. Heilige-drievuldigheid of drie-eenheid
 20. Is God een Drie-eenheid
 21. Trinitarische zendelingen die Joden tot Christus willen brengen
 22. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2
 23. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 3 Leven, straf, dood en stof
 24. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. Lifelog #3 Geloof je genoeg?
 2. Die Kerk (7) – Kerk in universele sin
 3. Religekkies: de eeuwige identiteitscrisis
 4. Christen-populisme helpt niet. Christelijke spelregels voor geloofwaardig optreden
 5. Terug in de kast
 6. Semana Santa: christlicher Fundamentalismus
 7. Mangelnder Schutz religiöser Minderheiten in Deutschland
 8. Abdul – Christenverfolgung durch den Islam / ISIS Syrian Iraq / Wer will es leugnen?
 9. Needing to Belong
 10. Ex-Jehovah’s Witnesses
 11. The Unwanted Knock at Your Door
 12. Bishop of Coventry asks Government about criminalisation by Russia of worship by Jehovah’s Witnesses
 13. EU criticizes Russia over Jehovah’s Witnesses ban
 14. Around the Web
 15. No Overtime Like The Present
 16. Are we rewarded for being ‘good’?
 17. On “The Great Apostasy”
 18. A Study of Revelation: Refuting False Doctrines
 19. Over 400 Jehovahs Witnesses Faint After Toxic Gas Attack In Angola
 20. Attending a Jehovah’s Witnesses Kingdom Hall Meeting
 21. Open letter to the AAWA
 22. #mcm: Christen & Dopetistic
 23. Overcoming That #ChristmasDebt
Advertisements

Gates to different belief systems in this world

A housewife with four grown children and grandchildren looks at her blog at the many different systems of belief. She also knows that

Everybody knows  that there are people  in this world  whose word  simply cannot be trusted.     They might have attained the status  of top leadership  in the country,  they might be very wealthy,  they might be considered very intellectual,  they might be spiritual leaders — whatever the case may be,  it is noted,  often by their deeds,  that their word should not be trusted. {The Sum Of Thy Word Is Truth}

Everyday we are confronted with a lot of words, news-gatherings etc.. these days it is even fashion to have several people trying to manipulate others and spreading false accusations or what a certain American person would call real news whilst naming the other and real facts ‘fake news’.

Some people use their words  to gain political power over others;  some use words to illegally gain wealth;  some use words  to intimidate others  with their supposed  “knowledge”;  and there are false spiritual leaders,  who desire to rule  over others spiritually  with their words. {The Sum Of Thy Word Is Truth}

These days many people, certainly here in West Europe and in the Middle East can feel the damage which is caused by those who trap in the mousetrap of some of those false teachers who do more damage to the faith they are so called defending, than doing good to it are creating reasons for non-believers to come to believe in Allah/God or to get them converted to real Islam.

With the Internet,  TV,  radio,  books,  newspapers,  etc.,  each belief system  is trying to spread what they claim  is the absolute truth.     What in the world  should we believe  — if anything? {The Sum Of Thy Word Is Truth}

asks the American mother, adding

Most belief systems can almost be seen as  “agreeing”  quite a bit  on what is  “good”  behavior.     So, does it matter which one we  “prefer”?     Many will say it does not matter  what you believe,  just so long  as you are sincere  and  “try”  to be good. {The Sum Of Thy Word Is Truth}

English: Two symbols among more than 40 that a...

Two symbols among more than 40 that are authorized for use in National Cemeteries on headstones and markers, symboling religious or belief systems of the deceased. (Photo credit: Wikipedia)

Several Christians will say that all people are saved now and that we do not have to do any works any more (And looking at some of this mother her writings we get the impression she thinks too.). They are either mislead by their leaders or just are not very well accustomed with the Words of the Bible (The Words of God). Those not knowing their Holy Scriptures, be it the Hebrew Bible, the Messianic Scriptures or Greek Bible or the Quran are an easy pray for false teachers and for faith groups which prefer their own dogmatic teachings instead of keeping to the Set-apart or Holy Scriptures.

The mother who wants her web site to just glorify God and the salvation He offers to all of us, does not want to debate anyone’s doctrinal beliefs or holding discussions on various subjects. Her web site just wants to give some quiet time to consider various verses in God’s word.

Writing

There are so many different belief systems in this world. It should be obvious that it matters which is the right way to go. Out of all beliefs, only the Bible has shown itself to be true through all the fulfilled prophecies written there. {The Narrow Gate}

she must come to recognise that we can not avoid talking about the doctrinal issues because

even within those claiming to accept the Bible’s teachings, not all will reach their goal of heaven. How can that be? {The Narrow Gate}

She too must know that not all those denominations are teaching “teachings from God Almighty” and has to see that even in Christian denominations there are those who totally ignore that history proves they are presenting not only teachings from sinful men but that many of them even do not live according to what they preach.

Many people are afraid of their neighbours and afraid of the traditions of the world. They want to “fit in with the rest of the crowd”.

They’re afraid of what their neighbours, family, and friends might say about them. And, you know what? Everybody’s afraid. We all want to “fit in”. {Far Away Hearts}

It is fine to see that the mother has seen what happened in history and that

Going back to Jesus’ statement in Matthew 15:7-9,  we need to realize that the church from 1500 years, or more, ago,  accepted these traditions of men, only because they wanted more heathens to join the church.    The church leaders were so intent upon adding numbers to their church enrollment,  that they condoned heathen influences,  in order to draw heathens into the church.

Those ungodly decisions have influenced us to this day.    So,  we don’t have to feel alone in our dilemma of dealing with the fears and superstitions we influence our children with.    This sort of stuff has been going on since the beginning of time.

That is why Paul tells us in Ephesians 6:12,

“For our struggle is not against flesh and blood,  but against the rulers,  against the powers,  against the world forces of this darkness,  against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places.

Therefore,  take up the full armor of God,  that you may be able to resist the evil day,  and having done everything,  to stand firm.” {Far Away Hearts}

Looking at the world today, not much has changed between people. They still have many arguments with each other. They still fight against each other. But concerning faith and doing the works of faith we do see that these days there is less and less interest in the Divine Creator.

It is a pity the mother herself is taken into the trap of those who did agree with the Roman emperor to make Jeshua into the equal or similar person as Zeus, changing his name to Issou (Iessous/Ishi/Jesus) or ‘Hail Zeus” and making him into a three-godhead. She thinks Jesus to be God, though she says herself:

That very narrow gate”  “that leads  to life”  is a simple faith  in Jesus only  as our Lord and Savior.     We can’t add anything to that  —  or take anything away  from that. {The Narrow Gate}

We only can hope she shall come to see that she, like you and us shall have to come to believe in Jeshua, Jesus Christ, to be the only begotten son of God, the son of man, who is the sent one from God who got authorised to handle and to speak in the name of God and who was taken in the heavens to be seated next to God and not to replace God, and to be a mediator between God and man.

That belief in Christ is an essential part of salvation, too many forget. Lots of Christians do not come to see how important that is. Lots of Christians also do not recognise the grand effort Jesus had to do to bring salvation to mankind. They ignore that Jesus did not do his will but the Will of God. (Namely when Jesus is God, like they say, Jesus would always have done his own will.) They also seem to forget that Jesus gave his life and really died. Man can do God nothing and God can not die, but Jesus really did.

It is by ignoring the biblical facts that people exclude themselves from those who Jesus meant to be followers of him and to be the real lovers of God and not of the world.

Strangely enough the mother herself acknowledges

Jesus is pointedly showing us  that it is only faith  in Him  “that leads  to life”.     If we add  or subtract  from that simple truth,  we are widening  the “gate”  —  leading ourselves  and others  “to destruction”.      When describing the “narrow”“small” gate,   Jesus realized  that there would only be “few  who find it”.

We can only hope many more shall find the right road. it is even the task of believers in Christ to show others the Way (which is Jesus) to God. It are those believers in Christ and believers in God who have to show that

God’s word is the only “belief system” (if you will)  {The Sum Of Thy Word Is Truth}

English: Example of appendix from New World Tr...

English: Example of appendix from New World Translation of The Holy Scriptures, study edition, Danish Dansk: Eksempel på tillæg i Ny-Verden Oversættelsen af De Hellige Skrifter, studieudgaven, dansk (Photo credit: Wikipedia)

It is in the Word of God, the infallible Word provided by the Most High, namely the Bible (i.e. Old and New Testament) that we should go searching for the Truth, in the knowledge that That Word of God – The bible is the only Source of the Full Truth.

+

Preceding articles

Matthew 7:13-14 – The Nazarene’s Commentary: The True Disciple #1 The Narrow Gate and the way to destruction

Religious Theology – The wide gate!

++

Additional reading

 1. People Seeking for God 2 Human interpretations

+++

Further reading

 1. Origin of Edom, Babylon, and Rome, or Christianity
 2. Jews, God and History by Max I Dimont
 3. History of the Christian Church: Schaff, Philip, 1819-1893
 4. The changing global religious landscape
 5. Cult Mentality
 6. How someone just accepted how completely unfathomable the Trinity is, by faith. Reflection: The Trinity
 7. Faith Groups Urge Congress To Protect The Integrity Of Houses Of Worship By Maintaining Johnson Amendment
 8. Trump Signs Executive Order Easening Tax Burden On Religious Groups
 9. Bold Justice promotes civil citations
 10. Sacred Arts Tour in Coral Springs
 11. God vs Science
 12. Quick Ordination to Perform a Wedding or Two
 13. Will you see the glory of God?
 14. Strange Teachings
 15. Jesus’ Teachings were for Now
 16. My Own “Perfect” Path
 17. Dear God

+++

2015 the year of ISIS

Forces of Evil

Behind Acts of Terror

“We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.” (Ephesians 6:12)

CroppedStalin1943.jpg

Joseph Stalin (1878-1953) leader of the Soviet Union from the mid-1920s until his death in 1953. Holding the post of the General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, he was effectively the dictator of the state. – Stalin at the Tehran Conference in 1943.

The past century was one of unprecedented evil: 20 million killed in Stalin’s purges, Hitler’s extermination of six million Jews, 1.7 million massacred in the killing fields by Pol Pot, and the millions of lives lost trying to defend or defeat these ruthless leaders. And the carnage escalated quickly into the 21st century as mankind witnessed the fiery deaths of over 4,000 from suicide missions perpetrated against the United States on 9/11 by Al-Qaeda extremists. But an even more sinister and illusive foe has been terrorizing the world with random, demonic acts of evil. The Salafi jihadist militant group that follows an Islamic fundamentalist, Wahhabi doctrine of Sunni Islam, ISIS has become more organized, more powerful and more evil than all other religious extremist groups.

2015 has been a year full of different terror attacks. We were shocked by those in Paris, San Bernardino, which has long battled high crime rates but got its mass shooting in 2015, where the perpetrators were “homegrown violent extremists” inspired by foreign terrorist groups. When we look at all the terror attacks effectuate we may wonder if the the hideous acts of terror around the world by radical Islamic militants were simply the function of an evil twist of character fueled by false religion, or are they provoked still further by a malicious, invisible force? Will the One true God bring an end to all this evil and terror?

Satan, Evil and Intelligent Beings

The Word of God leaves no doubt there is evil in the world. It tells us where it came into the world. It was by the greed of man that man was overtaken to rebel against God.

In the Bible we are told that by the years more and more people came into existence rebelling against their Most High Power. We also come to find out that even by the followers of Jeshua (Jesus Christ) there were those who were taken by fear and by lust of power and money, so that they doubted what Jesus should (Peter) do or betrayed their master teacher for some money (Judas). The apostle who resisted Jesus, Peter, was therefore called a Satan by Jeshua.

Going against the Will of God is considered being an opponent or adversary, which is being a Satan. In several languages it is translated as a personification of an evil doer or evil bringer. In English such a person or being, is also called a ‘devil‘. In the bible we are given several examples of such beings who do evil or who oppose God. As to the existence of a personal devil and his legions of demons, we can see that those possessed with ‘demons‘ are the ones who have a psychological illness. The Bible gives a comprehensive description of Satan, his emissaries and his aims. Satan is represented in Scripture as being the orchestrator and source of evil in the universe — the unrelenting enemy of God and man.

In the Book of books, the Bible, we are shown that even some men of God became a victim of that Satan. Those books show clearly how it is from within those people that filth or evil came over them. They were weak and let themselves being seduced by their own thoughts. We can see that they them selves were at fault and that nobody outside them was to blame for they  going wrong.

A god of this world

From the Scriptures we do know that several men opposed the Divine Creator and placed themselves higher than Him. Though we may not forget that nobody can be greater than God. Even Jesus knew very well that God was the greatest and that he could do nothing without God. Throughout history many people got an important position and as such became gods, i.e. higher placed people. As such we can find angels, Moses, Pharaoh, Apollo, Zeus being called gods, like Jesus was also called a god but none of them were the God of gods. Several of those higher placed beings also became worshipped as gods, whilst others rule the world as a god.

The Apostle Paul recognized the existence of a personal, invisible devil and gave him or them the title “god of this world.” (2 Corinthians 4:4) Paul also called Satan

“the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience.” (Ephesians 2:2)

These words imply not only that there are evil principles at work, but that behind them there are invisible evil powers opposing all that is good.

“We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.” (Ephesians 6:12)

Rulers of the darkness of this world

We must not think evil is something of one specific being, a singular “Satan”. In all of us sits a Satan. We all can become victim of Satan, the evil within. If we are not careful and let our imagination go, and let our lust being taken over by our inner lust, we shall also become a Satan, an adversary of God like Peter at one time also was called a Satan.

Today we can see many adversaries of God at work. They are the Satan spoken of  in the Hoy Scriptures. We are also warned of those who oppose the Almighty God, that they will be the rulers of the world and that there shall come a “prince of the devils“. It shall come so fart that the world shall be put in chains by those adversaries of Allah or God. Even the angels, the celestial beings, shall come to see what happens on the world, and they too shall not be able to stop it. It shall continue until the Great or Last Day of this System of things.

Satan may have gained ‘legions of angels’, those beings who have actively supported his evil schemes, they shall be looked on by the faithful to God. Though the world shall continue to bring the unfaithful together trying to get more lovers of God away from Him. We are even told they would not mind to use all tricks to lure those people into their net. that is also what we are seeing today. Several people who have doubts about God and religion try to find a solution for their own life. They think those people from Islamic State or IS, can give them the right answer and give them an eternal happy life.

Islamic State does as if it is fighting for God, but when we look at their works, raping innocent girls, selling women as slaves, burning holy books and prayer houses (mosques and churches) we can see that those actions are against the Will of God. Their aim is to rule the world by creating their own state, the Islamic State. They do know, people are gone far away from God, and as such they are also an easy prey. In this world there is a lot of darkness and they make use of it to gain their power over all those who do not believe in the One True God.

Though they forget there are also others who as opposer of God want to rule the world. And in the bible we are told they too shall rise up against each other and claim to have the right to rule the world. as part of the signs of the last days we shall come to see that there shall start the Big Battle in the land of Euphrates and Tigris (Iraq and Iran) and that religion shall come up against religion, situations we can see today.

Together all those opposed to God shall do their best to have people to believe that either we should do away with all sorts of religion and should not believe in Allah or God, whilst others shall do their best to have people coming to their false religion.  Satan or satans, the adversary or adversaries of God shall come to cooperate as mischief workers amongst men. For them the most important is that nobody shall be a follower of Jesus Christ (a Christian) or would worship God as a united Body in Christ. The Islamic fundamentalist group “Islamic State” is the Satan which shall never let up their unrelenting desire to create a society under their control. (Matthew 9:34; Isaiah 14:12-15)

Continued malicious meddling

What we see happening today is a result of continued malicious meddling by “Satan and the demons”, the adversaries of god and those who are not sound in mind, as they prey upon the weakest of humanity. While fallen man is much to blame for these acts of violence, “wicked spirits” often enter sick or deluded minds, suggesting hideous acts of violence. The Scriptures describe in detail such incidents and the misery caused by evil spirit influence and possession. (Matthew 8:16; Mark 5:15; Luke 4:41; Luke 22:3)

Those who are inclined toward evil leave themselves open to suggestions from these wicked spirits. There are enough ‘lunatics’ or mad people who want to get their ideas into the mind of others. Some succeed cleverly to bring others in the ban of their thinking. Muslim extremists wreaking worldwide panic through acts of terror have been brain-washed by doctrines of ‘demons’, persons who have evil inside and want to bring that evil unto others, them believing that they have a God-directed mission to execute their victims. (1 Timothy 4:1) But, unlike the god of Muslim extremists, the God of real Muslims and the Judeo-Christian God, Jehovah, is a God of love, and He has told His children that there are seven things which are an abomination to Him — among these are hands that shed innocent blood, hearts that devise wicked plans, feet that run swiftly to evil and those who spread strife. (Proverbs 6:16-19) These activities describe well the acts of hateful extremists — no matter their religion.

16 There are six things that Jehovah does hate;+ yes, seven are things detestable to his soul:+ 17 lofty eyes,+ a false tongue,+ and hands that are shedding innocent blood,+ 18 a heart fabricating hurtful schemes,+ feet that are in a hurry to run to badness,+ 19 a false witness that launches forth lies,+ and anyone sending forth contentions among brothers.+ (Proverbs 6: 16-19)

While there are relatively few radicalised Muslims waging a war of terror, it is important to understand that the majority of Muslims are peace-loving. Christians must not succumb to the hysteria that creates fear of the entire Muslim community — most of whom are peaceable and reasonable. Remember Jesus’ admonition:

“Love thy neighbour as thyself.” (Matthew 22:39)

Escalating into devastating worldwide violence of our day

Today’s Headlines Written Nearly 2,000 Years Ago

In His foreknowledge, God could look down to our time and see the hate and greed in the human heart that would escalate into the devastating worldwide violence of our day. In His wisdom, God has permitted this extreme level of evil under “Satan’s temporary reign” that it might teach an everlasting lesson to all mankind. god has given the world in the hands of man. It was man who accused God of not being fair and not giving him liberty. Now man has the liberty to choose how to rule and how to live. History has proven that they made a mess of it. This limited experience living in a world with evil is teaching mankind to hate iniquity and to long for a better day under a righteous ruler — Messiah.

Therefore, to provide hope to His people, God placed in His Word prophetic indicators which would point to the time when Satan’s kingdom of evil would begin to collapse. Four signs were given to the prophet Daniel which would mark the time of the end — the end of this present evil world under the dominion of Satan. (Daniel 12:1, 4; Galatians 1:4)

12 “And during that time Miʹcha·el*+ will stand up,+ the great prince*+ who is standing in behalf of the sons of your people.+ And there will certainly occur a time of distress such as has not been made to occur since there came to be a nation until that time.+ And during that time your people will escape,+ every one who is found written down in the book.+ And there will be many of those asleep in the ground of dust who will wake up,+ these to indefinitely lasting life+ and those to reproaches [and] to indefinitely lasting abhorrence.+

“And the ones having insight will shine like the brightness* of the expanse;+ and those who are bringing the many to righteousness,+ like the stars to time indefinite, even forever.

“And as for you, O Daniel, make secret the words and seal up the book,+ until the time of [the] end.*+ Many will rove about, and the [true] knowledge* will become abundant.”+ (Daniel 12:1-4)

He gave himself for our sins+ that he might deliver us from the present wicked system of things*+ according to the will+ of our God and Father, (Galatians 1:4)

Signs for us to take heed

“many shall run to and fro”

In the past 100 years, numerous modes of transportation have been invented, increasing the speed of travel from 20 mph to over 18,000 mph. This has been a blessing to most of humanity, but it has also brought with it a means for terrorists to spread their evil rapidly far and wide.

“knowledge shall be increased”

Science and Invention magazine cover, November 1928

More than ninety percent of all scientists who have ever lived are alive today, and more than fifty percent of the world’s inventions have been created within the last three decades. Additionally, sophistication in communications allows man to see and hear global news instantly. This has created amazing tools to benefit mankind, but it has also provided terrorists the tools to spread their hate.

• Messiah will begin to “stand up” for Daniel’s “people”

Israel’s rebirth as a nation is a miracle of history. Never before has a nation been destroyed, its people dispersed to the ends of the earth and then — nearly 2,000 years later — regathered and reestablished as a nation. But, one of radical Islam’s most hated enemies is Israel. This horrible reality of terror has been playing out almost every day since Israel’s formation as a nation in 1948. And now, the other countries of the world are experiencing firsthand the fear of living their daily lives in expectation of yet another terrorist attack.

“a time of trouble such as never was”

Yalta summit in February 1945 with (from left ...

Yalta summit in February 1945 with (from left to right) Winston Churchill, Franklin Roosevelt and Joseph Stalin. Also present are USSR Foreign Minister Vyacheslav Molotov (far left); Admiral of the Fleet Sir Andrew Cunningham, RN, Marshal of the RAF Sir Charles Portal, RAF, (both standing behind Churchill); Field Marshal Alan Brooke and Fleet Admiral William D. Leahy, USN, (standing behind Roosevelt). Note ornate carpets under the chairs. (Photo credit: Wikipedia)

Unprecedented trouble is the hallmark of our time and is confirmed by these recent tragic events. True, the world has always had trouble, but, prior to 1940, the potential for the annihilation of humanity by the single flick of a switch was unheard of. In the first three quarters of the 20th Century at least 100 million lives had been lost to war (Time Magazine, March 9, 1970). Thirty-four wars were being waged in 1988 alone. And today, “the weak say I am strong.” (Joel 3:10) A few, “the weak,” have brought the strong nations of the world into a state of extreme distress. Weakness, fuelled by jealousy, hatred, misinformation and prejudice punctuates Daniel’s vision of unprecedented trouble.

Maintaining Faith in an Unstable World

All four of these signs given to Daniel should give God’s people hope that the end of Satan’s evil regime is near. Yet, it is still hard to maintain faith in this unstable and frightening world. This makes it even more necessary that we, as Christians, take up the whole armour of God that we might be able to

“withstand in the evil day… having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness; And your feet shod with the preparation of the gospel of peace; Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the Word of God…” Ephesians 6:10-17

Yes, in this unstable world it takes an extreme, educated faith to believe that God’s plan will provide a constructive end to all the tears caused by evil — to believe that God is not indifferent to every sorrow. The Scriptures declare that He desires mankind to live in a world without fear, but He now allows Satan (God’s adversary) to rule for a limited time in order that each individual may learn valuable lessons — experiencing the results of evil and selfishness.

The world is quickly learning that it is helpless to win a war against evil. Thus we read,

“This sore travail has God given to man to be exercised therewith.” (Ecclesiastes 1:13)

It is comforting to know that when God finally says through His Son, It is enough — peace be still, we can rest assured that there will be great changes in the earth, and all will begin to see that the permission of evil was both educational and preparatory to the ushering of mankind into the ages of blessing to come, wherein

“all the families of the earth will be blessed.” (Genesis 28:14)

The promise is that once God, through His Son, puts an utter end to all evil,

“affliction shall not rise up the second time.” (Nahum 1:9; Job 34:29)

What will YOU men think up against Jehovah?+ He is causing an outright extermination.

Distress will not rise up a second time.+ (Nahum 1:9)

29 When he himself causes quietness, who, then, can condemn?

And when he conceals [his] face,+ who can behold him,

Whether it is toward a nation+ or toward a man,* it being the same thing? (Job 34:29)

In other words, the harsh lessons of evil will never be necessary again when all the families of the earth learn, by contrast, that love, peace, righteousness and unselfishness are far more preferable than living in this present evil world. The depth of God’s wisdom is shown in His foresight to devise a plan that provides for man’s free choice and experience with evil, but nevertheless brings redemption through Christ which will result in eternal happiness.

The Desire of All Nations Shall Come

Though God has permitted Satan’s evil influence for a relatively short time, He will soon put a stop to all evil and usher in His everlasting righteous Kingdom. Then the Scriptures assure us that all of “the inhabitants of the earth will learn righteousness” when the “knowledge of the Lord will cover the earth as the waters cover the deep.” (Isaiah 26:9; 11:9)

The path of the righteous one is uprightness.+ You being upright, you will smooth out the very course of a righteous one.+ Yes, for the path of your judgments, O Jehovah, we have hoped in you.+ For your name and for your memorial+ the desire of the soul has been.+ With my soul I have desired you in the night;+ yes, with my spirit within me I keep looking for you;+ because, when there are judgments from you for the earth,+ righteousness+ is what the inhabitants of the productive land* will certainly learn.+ 10 Though the wicked one should be shown favor, he simply will not learn righteousness.+ In the land of straightforwardness he will act unjustly+ and will not see the eminence of Jehovah.+ (Isaiah 26:7-10)

They will not do any harm+ or cause any ruin in all my holy mountain;+ because the earth* will certainly be filled with the knowledge of Jehovah as the waters are covering the very sea.*+ (Isaiah 11:9)

The time is coming when Jehovah, the Almighty God shall certainly bring home the world its own badness upon the productive land. The adversaries of God shall receive the consequences of their own error. Badness shall also come upon the wicked themselves. It is also written down that Jehovah shall actually cause the pride of the presumptuous ones to cease, and the haughtiness of the tyrants or ʽa·ri·tsimʹ  Jehovah shall abase. (Isaiah 1:11) Then there shall come the moment that the adversary or all those who are under the spell of the adversary will be destroyed — never to hurt nor deceive the world again. Babylon and the defiled ones with all people shall be paid back according to their activities. According to all that they have done.  The love of God will abundantly bestow blessings of life, peace and happiness upon all.

20 And I saw an angel coming down out of heaven with the key of the abyss+ and a great chain in his hand. And he seized the dragon,+ the original serpent,+ who is the Devil+ and Satan,+ and bound him for a thousand years. And he hurled him into the abyss+ and shut [it] and sealed [it] over him, that he might not mislead the nations anymore until the thousand years were ended. After these things he must be let loose for a little while.+(Revelation 20:1-3)

Yes, the influence of God’s benevolent Kingdom will have an overwhelming transforming effect on the hearts of men. Of this mighty future work we read,

“And I will give them one heart, and I will put a new spirit within you; and I will take the stony heart out of their flesh, and will give them a heart of flesh: That they may walk in my statutes, and keep mine ordinances, and do them: and they shall be my people, and I will be their God.” (Ezekiel 11:19-20)

There is great cause to rejoice, for it is the severity and hopelessness of the world’s problems that mark us at the threshold of these promised Kingdom blessings. Just as the terror of today was prophesied, the resurrection of all who have ever lived is also assured in prophecy. Then, all those who perished in the terrors of this day will be reunited with their loved ones, and

“The desire of all nations shall come.” (Haggai 2:7)

Legitimate Desires

What are Some of These Legitimate Desires?

Ask the homeless family living in times of unemployment,

“What is your desire?”

Their answer will be,

“If only we had a place to call home.”

God promises:

“They shall build houses and inhabit them; they shall plant vineyards and eat their fruit. They shall not build and another inhabit. They shall not plant and another eat.” (Isaiah 65:21-23)

Ask the father of a child dying of cancer,

“What is your desire?”

His answer will be,

“If only there were no sickness and crippling diseases, no cancer, no blindness, no pain and suffering.”

Thank God! These desires will be fulfilled in His Kingdom:

“And no inhabitant will say I am sick.” “Then the eyes of the blind shall be opened, the ears of the deaf unstopped, then shall the lame man leap like a deer, and the tongue of the dumb sing for joy.” (Isaiah 33:24; 35:5,6)

And what will be the desire of the young man on the field of battle,

“If only there were no wars and man could learn to live in peace.”

The Kingdom promise is:

“They shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation neither shall they learn war anymore.” (Micah 4:3)

Ask the Mother of the young man killed at the hand of a terrorist,

“What is your desire?”

and she will say,

“If only I could hold him and see him happy again.”

Yes, the most blessed promise of all, lost loved ones will be united once again in the resurrection.

“I will ransom them from the power of the grave…” (Hosea 13:14; Isaiah 25:8)

“And the ransomed of the Lord shall return with songs and everlasting joy upon their heads: they shall obtain joy and gladness and sorrow and sighing shall flee away.” (Isaiah 35:10)

These are but a few of the legitimate desires, which shall be satisfied. This is the promise of God’s Kingdom to come, where His will shall be done on earth, as it is even now done in heaven. (Matthew 6:10)

Close your eyes for a moment to the scenes of misery and woe, degradation and sorrow that yet prevail on account of sin, and picture before your mental vision the glory of the perfect earth.
Not a stain of sin will mar the harmony and peace of a perfect society, not a bitter thought, not an unkind look or word.
Love welling up from every heart will meet a kindred response in every other heart, and benevolence will mark every act.
There sickness shall be no more — not an ache nor a pain, nor any evidence of decay — not even the fear of such things.
Such will earth’s society be, and weeping bereaved ones will have their tears all wiped away, when thus they realize the resurrection work complete. (Revelation 21:4)

The year of God

2015 might have been the year of ISIS, in 2016 they shall not be off the radar. We know that everything may become worse but those who believe in god have good prospects and may build on their hope which is build on those prophesies from the Holy Scriptures.

Let us use that bible to guide us through the times coming and let us look forward to the return of Christ.

For sure to all the suffering shall come an end. Looking at the signs described in the Bible we do know we are not so far off from the Last Days. Than we shall have the Day of Jesus, when he shall judge all. Let us make sure that we shall be by the ones justified to enter the small gate of the Kingdom of God, being pleased to be united as partakers of God’s promise, united in the Body of Christ in the Year of God, notifying that the years of ISIS are over.

+

Preceding article:

Belgian Bible Students review of 2015

++

Additional reading

 1. What is life?
 2. Kitty Werthmann her account of grewing up in Austria under Nazi regime
 3. 150 Years after the 13th Amendment
 4. 2014 Religion
 5. Social media a destabilisation tool in the Middle East and Syrian conflict
 6. Islamophobic hate crimes rise in UK following terror attacks
 7. Wrong choices made to get rid of Assad
 8. Stronger than anything that wants to destroy
 9. Being Charlie 8
 10. French Muslims under attack
 11. Syrian but also Belgian connection to French attacks
 12. Refugee crisis, terrorist attacks and created fear
 13. Massive police operation in northern Paris suburb of Saint-Denis
 14. Coming closer to the end of 2015 and the end for Donald Trump as presidential candidate
 15. Summary for the year 2015 #1 Threat and fear
 16. Summary for the year 2015 # 2 Strewn with corpses and refugees
 17. 2015 Human rights
 18. Stepping Toes 2015 in review
 19. Is ISIS a product of American in-action or a product of direct action
 20. Islamic State forcing the West to provide means for Kurdistan
 21. Paris attacks darkening the world
 22. Brussels-born Salah Abdeslam key suspect Paris terrorist attacks
 23. Trump brand of migrant demonization #2
 24. Bijbelvorsers Blogging annual report and 2015 in review
 25. The Existence of Evil
 26. Evil in the bible
 27. Heavenly creatures do they exist
 28. The “Mighty Ones”
 29. Angels in Old Testament History
 30. Guardian Angels?
 31. The Angels in World Affairs
 32. Evil in the bible
 33. Satan or the devil
 34. Lucifer
 35. Satan the evil within
 36. Christendom Astray The Devil Not A Personal Super-Natural Being
 37. Where does Satan lives?
 38. October month of witches and spirits
 39. Autumn traditions for 2014 – 2 Summersend and mansend
 40. Autumn traditions for 2014 – 3 Black Mass, Horror spectacles and pure puritans
 41. Autumn traditions for 2014 – 4 Blasphemy and ridiculing faith in God
 42. The Importance of the Prophetic
 43. Al-Fatiha [The Opening] Süra 1: 4-7 Merciful Lord of the Creation to show us the right path
 44. Arguments about believe and About Christianity versus Atheism
 45. To Soar In The Spirit You Have To Be Hard Core
 46. The redemption of man by Christ Jesus
 47. Sayings of Jesus, what to believe and being or not of the devil
 48. The Soul confronted with Death
 49. Intellectual servility a curse of mankind
 50. Running away from the past
 51. Being Religious and Spiritual 5 Gnostic influences
 52. Challenging claim
 53. Remember the day
 54. A voice cries out: context
 55. Getting out of the dark corners of this world
 56. God of gods
 57. The Song of The Lamb #1 Visions, symbols and suggested meanings
 58. Remain lovingly = No path for softies
 59. The chosen ones to fear or not to fear
 60. God my fence, my hope for the future
 61. Jesus Christ is the perfect security in storms
 62. Understand what the will of the Lord is
 63. Kingdom of God what will it be like

+++

Further reading

 1. A Clash Within Civilization
 2. ‘US Doesn’t Understand What It’s Doing in Syria’ – CIA Veteran
 3. PA security forces warn of permeation of ISIS ideology; Laud Israel-PA-US cooperation
 4. Swedish govt in “panic” after ISIS letters give 3 days to convert to Islam or be decapitated
 5. Christian mothers, wives take up the fight against ISIS, whose women serve as suicide bombers and slaves
 6. Too Great a Sacrifice? The KDF Pull-Out Debate
 7. A Job far away from completion
 8. Indonesia: ISIS considers country un-Islamic
 9. Nearly 19,000 Civilians Killed in Iraq Since 2014, U.N. Reports
 10. From Paris suburb to bloody attack, portrait of IS jihadis
 11. Isis will fail to emulate Islam’s great conquests. Here’s why
 12. Stop ISIS by Welcoming Refugees
 13. Isis Develops ‘Alrawi’ Encrypted Messaging App for Android: Report (1)
 14. Isis Develops ‘Alrawi’ Encrypted Messaging App for Android: Report (2)
 15. Alarming Evidence Suggests ISIS is Now a US-Israel Proxy Army
 16. ‘It’s a criminal gang pretending to be a state’: Discontent grows in ISIS ‘caliphate’ as oil funds dry up
 17. The Great ISIS Recession
 18. The Long Fight Against ISIS
 19. David Cameron criticises BBC for use of ‘Islamic State’
 20. Meet the New Gangster Warlords of Latin America
 21. In God We Trust
 22. The War on Nothing
 23. Today’s Victory Reminder: God Redeems Sinners
 24. Verse of the day – Forsake me not, O Lord
 25. Behold the Lamb of God!
 26. Redemption in Christ
 27. Grace, Redemption, and Bearing Fruit
 28. Looking Back at Life through the Lens of Romans 8:28
 29. Terorisme tidak harus dilihat dari lensa agama
 30. Dunia Orde Baru Akan Menguasai Dunia Dengan Teror

+++

Matthew 1:1-17 The Genealogy of Jesus Christ

Matthew 1:1-17 – The Genealogy of Jesus Christ

Luke 3:23-38

MT1:1 A bible[1] of a genealogy[2] of Jesus[3] Christ,[4] son of David, son of Abraham:[5]

MT1:2 Abraham[6] generated[7] Isaac,[8] Isaac generated Jacob,[9] Jacob generated Judah[10] and his brothers,[11] MT1:3 Judah generated Perez[12] and Zerah[13] by Tamar,[14] Perez generated Hezron,[15] Hezron generated Ram,[16] MT1:4 Ram generated Amminadab,[17] Amminadab generated Nahshon,[18] Nahshon generated Salmon,[19] MT1:5 Salmon generated Boaz[20] by Rahab,[21] Boaz generated Obed[22] by Ruth,[23] Obed generated Jesse,[24] MT1:6 Jesse generated King David.[25] David generated Solomon[26] by Uriah’s woman,[27] MT1:7 Solomon generated Rehoboam,[28] Rehoboam generated Abijah,[29] Abijah generated Asa,[30] MT1:8 Asa generated Jehoshaphat,[31] Jehoshaphat generated Jehoram,[32] Jehoram generated Uzziah,[33] MT1:9 Uzziah generated Jotham,[34] Jotham generated Ahaz,[35] Ahaz generated Hezekiah,[36] MT1:10 Hezekiah generated Manasseh,[37] Manasseh generated Amon,[38] Amon generated Josiah,[39] MT1:11 Josiah generated Jeconiah[40] and his brothers upon the Babylonian deportation.[41] MT1:12 After the Babylonian deportation Jeconiah generated Shealtiel,[42] Shealtiel generated Zerubabbel,[43] MT1:13 Zerubabbel generated Abiud,[44] Abiud generated Eliakim,[45] Eliakim generated Azor,[46] MT1:14 Azor generated Zadok,[47] Zadok generated Achim,[48] Achim generated Eliud,[49] MT1:15 Eliud generated Eleazar,[50] Eleazar generated Matthan,[51] Matthan generated Jacob,[52] MT1:16 Jacob generated Joseph[53] Mary’s[54] man[55] who generated Jesus,[56] the one called “Christ.”[57] MT1:17 Therefore all the generations from Abraham until David[58] were fourteen generations; and from David until the Babylonian deportation[59] were fourteen generations; and from the Babylonian deportation until the Christ[60] were fourteen generations.[61]

 

Folio 27r from the Lindisfarne Gospels contain...

Folio 27r from the Lindisfarne Gospels contains the incipit Liber generationis of the Gospel of Matthew. (Photo credit: Wikipedia)

[1] Bible: The Greek is BIBLOS. Or, KJV: book; WMS: family tree; KNX: record of ancestry.

[2] Genealogy: The Greek is GENESEOS. Or, generation (KJV).

[3] Jesus: The Greek is IESOU meaning, “Yah Saves.” There is no “J” in Greek.

[4] Christ: The Greek is KHRISTOU and means one christened or anointed. A Hebrew bias word would be, Messiah.

[5] Son of David, son of Abraham: The two most important links to his forefathers.

[6] Abraham: One of the most important persons in the Bible; indeed, one of the most important persons in the modern world, adored by Jews, Christians, and Muslims. His name occurs over 290 times. The name is a most common name of males among Jews, Christians, and Muslims. The name means “Father of a Multitude” and first occurs at Genesis 17:5 where his name is changed from “Abram” meaning “Father of Rejoicing” (Father’s Joy). The first occurrence of Abram is at Genesis 11:26. This form of the name occurs over 60 times.

[7] Generated: Or, “was the father of”; “fathered.” The Greek is EGENNESEN.

[8] Isaac: The name occurs over 140 times with the first occurrence at Genesis 17:19. It is a name given by an angel of Yahweh even as was the name Jesus.

[9] Jacob: The name occurs 400 times and means “Grabbing the Heel” occurring first at Genesis 25:26.

[10] Judah: The name occurs 870 times and means “Praised” occurring first at Genesis 29:35. It is the root of the term “Jew.”

[11] Brothers: The foundations of the tribes of Israel. The account is recorded in Genesis 31.

[12] Perez: The name occurs 20 times and means “Perineal Rupture.” It occurs first at Genesis 38:29.

[13] Zerah: The name occurs 20 times and means “Shining” or “Rising” occurring first in the above context at Genesis 38:30. Apparently it is a common name as others earlier are so named.

[14] Tamar: One of four women named in the genealogy of Jesus Christ. Her name means “Palm Tree” and occurs 30 times regarding different women, the first at Genesis 38:6.

[15] Hezron: The name means “courtyard” or “settlement” and occurs first at Genesis 46:9 for a total of 20 times.

[16] Ram: His name means “High” (see 1 Chronicles 2:9) and is presented as Arni in Luke’s genealogy (Luke 3:33).

[17] Amminadab: The name occurs 16 times and means “Noble” or “Generous” occurring first at Exodus 6:23.

[18] Nahshon: Occurs 13 times beginning at Exodus 6:23 and means “Serpent.”

[19] Salmon: The name occurs about 6 times, first at Ruth 4:20.

[20] Boaz: The name occurs 30 times, first at Ruth 2:1, meaning “Strong.”

[21] Rahab: Meaning, “Wide” or “Spacious” – the second woman mentioned in the genealogy, a Gentile harlot whose name occurs 19 times, first at Joshua 2:1.

[22] Obed: Meaning “Servant” and occurring first at Ruth 4:17 for a total of 35 times.

[23] Ruth: The name occurs first at Ruth 1:4 for a total of 19 times. A Gentile, the third woman to be mentioned in the genealogy. Her name means “God is King.”

[24] Jesse: The name, meaning “Yahweh (causes) forgets,” occurs 53 times with the first at Ruth 4:17.

[25] David: A king of Israel. Meaning “Beloved” and occurring over 1200 times, the first at Ruth 4:17.

[26] Solomon: A king of Israel. The name means “Peace” and occurs 320 times with the first at 2 Samuel 5:14.

[27] Uriah’s woman: Bathsheba is not mentioned though alluded to. Here Matthew honors the loyal and courageous Gentile soldier. Like other languages the Greek has no word for “wife.” It is “woman” and the context determines whether it is a “wife” or a “woman.” Uriah’s name occurs 30 times with the first occurrence at 2 Samuel 11:3. His name means “Yah is my Light” and is likely his Hebrew name after converting from the Hittites.

[28] Rehoboam: A king of Israel whose name occurs 55 times and means “Widen the People.” The first occurrence is 1 Kings 11:43.

[29] Abijah: A king of Judah. The name means “Yah is my Father” and occurs 37 times, the first at 1 Samuel 8:2.

[30] Asa: The third king of Judah. The name occurs 63 times and appears first at 1 Kings 15:8.

[31] Jehoshaphat: A king of Judah. The name occurs 83 times and means “Yahweh is Judge” occurring first at 2 Samuel 8:16. A name associated with the Plains of Megiddo (Armageddon).

[32] Jehoram: A king of Judah. The name means “Yahweh is Exalted” and occurs 83 times, the first at 1 Kings 22:50.

[33] Uzziah: A king of Judah. His name means “My Strength is Yahweh” and occurs 34 times with the first occurrence at 2 Kings 15:13.

[34] Jotham: A king of Judah. His name means “Yah Perfects” and occurs 27 times with the first occurrence at 2 Kings 15:5. There are other men with this name.

[35] Ahaz: A king of Judah. His name means “Yahweh Grasps” and occurs 47 times with the first occurrence at 2 Kings 15:38. The henpecked husband of Jezebel.

[36] Hezekiah: A king of Judah. His name means “Yah Strengthens” and occurs 139 times with the first occurrence at 2 Kings 16:20. A strong associate of Isaiah.

[37] Manasseh: A king of Judah. His name means “Causing Forgetfulness” (It is an ancient name – Genesis 41:51) and occurs 155 times with the first occurrence at 2 Kings 20:21. Manasseh is thought to have martyred Isaiah and yet becomes one of the greatest examples of repentance and forgiveness.

[38] Amon: A king of Judah. His name means “Faithful” and occurs 21 times with the first occurrence at 2 Kings 21:18.

[39] Josiah: A king of Judah. His name means “Yah Heals” and occurs 31 times with the first occurrence at 2 Kings 21:24. Others are so named. Josiah is a good example of a youth dedicated to God with great love for the Word.

[40] Jeconiah: A king of Judah. His names means “Yah Establishes” and occurs 13 times with the first occurrence at 1 Chronicles 3:16.

[41] Babylonian deportation: Thought by some to be around 611-607 BC.

[42] Shealtiel: His name means “Requested of God” and occurs 15 times with the first occurrence at 1 Chronicles 3:17.

[43] Zerubabbel: A governor of Judah upon return from Babylonian captivity around 537 BC. His name means “Seed of Babel” and occurs 28 times with the first occurrence at 1 Chronicles 3:19.

[44] Abiud: His name means “Dignified Father” and only occurs here. Some think this is the same as “Joda” in Luke 3:26, others do not.

[45] Eliakim: His name means “My God Raises” and occurs 15 times with the first occurrence at 2 Kings 18:18.

[46] Azor: From the genealogy of Joseph. From here the records would be based on Matthew’s research. His name means “One Offering Help” and only occurs here.

[47] Zadok: An ancestor of Joseph. The name means “Righteous” and belongs to numerous persons in the Bible. The name occurs 56 times

[48] Achim: An ancestor of Joseph. His name means “Yah Establishes.” This is the only occurrence of the name.

[49] Eliud: An ancestor of Joseph his name means “God of Dignity.” This is the only occurrence of his name.

[50] Eleazar: An ancestor of Joseph. His name means “God Helps” and appears 79 times as the names of other men.

[51] Matthan: The great-grandfather of Joseph. His name only occurs here.

[52] Jacob: The grandfather of Joseph. The name means “Surplantor” and occurs 409 times in the Bible.

[53] Joseph: The foster father of Jesus the Nazarene. His name means “Yah Increases” and occurs 264 times in the Bible. Joseph, husband of Mary, is mentioned 29 times in the Christian Bible. A carpenter by trade, possibly he died in the early life of Jesus.

[54] Mary’s: Mary is a form of Miriam meaning “Rebellious.” The name Mary occurs 68 times in the Christian Bible. There are six Marys in the Bible. M’Clintock and Strong’s Cyclopaedia (1881, Vol. III, p. 774): “In constructing their genealogical tables, it is well known that the Jews reckoned wholly by males, rejecting, where the blood of the grandfather passed to the grandson through a daughter, the name of the daughter herself, and counting that daughter’s husband for the son of the maternal grandfather.”

[55] Man: The Greek is ANDRA and “husband” is inferred by the context.

[56] Jesus: This is the name given by the angel of Yahweh in Luke’s account. The name means “Yah Saves” and occurs 1109 times in the Christian Bible. Jesus is the Latin form of the Greek IESOUS, which corresponds to the Hebrew Yeshua or Yehohshua and means “Yahweh Is Salvation.”

[57] Christ: The designation is the Greek KHRISTOS and means one christened or anointed. The title occurs 748 times in the Christian Bible. It occurs most often in the Letter to the Romans.

[58] Abraham until David: Roughly from 2,000 to 1000 BC or about 1,000 years and about 70 years per “generation.”

[59] David until the Babylonian deportation: Roughly 500 years or 35 years per generation.

[60] Deportation until the Christ: Roughly about 500 years or 35 years per generation.

[61] Generations: For a total of 42 generations between Abraham and Jesus Christ.

This text of the Gospel of Matthew is a new version, the 21st Century Version of the Christian Scriptures [NCMM], as an additional part of Nazarene Commentary 2000©. This rendering by Mark Heber Miller may be considered a literal version with limited paraphrase.

*

Extra BS notes

Iesou => Jesus = “Hail Zeus”, the name given to the Nazarene Jew at the Council of Nicaea in 325 to come to terms with the three-headed greek-roman gods. Up until about 360, theological debates mainly dealt with the divinity of the son, which had to be the seame one as the son-god of the Romans and the Greeks. The worshipping of that son and the use of the statues in the community should be allowed for all the sorts of worshippers, so that the market vendors could sell their statues at liberty to any worshipper. Jeshua, Joshua (/ˈɒʃə/) or Jehoshua (Hebrew: יְהוֹשֻׁעַ Yĕhôshúa or Hebrew: יֵשׁוּעַ Yĕshúa; Aramaic: ܝܫܘܥIsho; Greek: Ἰησοῦς, Arabic: يوشع بن نونYūshaʿ ibn Nūn, Turkish: Yuşa) Yeshua (ישוע, with vowel pointing יֵשׁוּעַyēšūă‘ in Hebrew) which means “Jehovah saves/Jehovah is salvation” or “the Help(ipa) from Jehovah” or “From Jehovah comes salvation”, for the politicians had to become the second person of their tri-une godhead.  The main god Zeus (Ancient Greek: Ζεύς) had to be the “Father of Gods and men” (πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, patḕr andrōn te theōn te) and as such should be the god of Greeks, Romans and Christians because Jupiter (Latin: Iuppiter; /ˈjʊpɪtɛr/; genitive case: Iovis; /ˈjɔːvɪs/) or Jove is the king of the gods and the god of sky and thunder in myth.

By the time of the 4° Century CE lots of false teachers had managed to introduce the Roman teachings of their gods back into the teachings of their followers. Lots of people found it easier to adapt to the new religion because it had adapted itself to their faith. for them it was than much easier to accept Jesus to be the King of kings, to be the god of light, the god of thunder, the god of miracles, the god of enlightenment, etc.

+

Preceding articles:

 1. The Advent of the saviour to Roman oppression
 2. Story of Jesus’ birth begins long before the New Testament
 3. Nazarene Commentary to Zechariah and Elizabeth
 4. Nazarene Commentary to An Angel Appearing to a Priest
 5. Nazarene Commentary to Struck Dumb For Disbelief
 6. Nazarene Commentary to Elizabeth Pregnant
 7. Nazarene Commentary Luke 1:46-56 – Mary Magnifies God
 8. Nazarene Commentary Luke 1:57-66 – Elizabeth Gives Birth To John
 9. Nazarene Commentary Luke 1:67-80 – Zechariah’s Prophecy
 10. With child and righteousness greater than the law
 11. Nazarene Commentary Luke 2:1-7 – A Firstborn’s Birth In Bethlehem
 12. Nazarene Commentary Luke 2:8-14 – Angels and Shepherds in the Night
 13. Nazarene Commentary Luke 2:15-20 – Shepherds Find the Infant Christ
 14. Nazarene Commentary Luke 2:21-24 – Presenting the Baby to God
 15. Nazarene Commentary Luke 2:25-35 – Simeon’s Blessing and Warning
 16. Nazarene Commentary Luke 2:36-38 – Anna’s Thanks before Those Waiting
 17. Nazarene Commentary Luke 2:39-40 – The Young Child Grows
 18. Nazarene Commentary Luke 2:41-50 – Twelve Year Old Jesus in the Temple

+++

 • 5 Elements of the Christmas Story (virtuousgirls.wordpress.com)
  The angel Gabriel arrives to give Mary a special message. His arrival signifies that God is about to do something and do something big! God is a God of action. He is always busy doing good. Even when it seems that God is silent, He is at work behind the scenes.From the end of the Old Testament to the start of the New Testament, 400 years passed during which God did not communicate with His people Israel. It was not because He had forgotten them or abandoned them. They had turned away from Him, but He had not given up on them.
 • The Nativity According to Matthew (davidscommonplacebook.wordpress.com)
  Remember, though, that Bethlehem was a small village in this time with a likely population of a few hundred. It is doubtful that more than half a dozen children were killed, not enough to make it into any other sources we have for Herod’s rule. Herod was certainly ruthless enough to order such a massacre. He had no trouble killing members of his own family if he thought they threatened his rule. In fact, Herod being an Idumean (or Edomite) and not a Jew, was a foreigner and so was as despised by many Judeans as a Roman governor would have been. If he had heard that there was a potential rival to his throne, even a child, that the Jews might rally around, he would have wasted no time in disposing of that rival.
 • Don’t Be Afraid (josephelonlillie.com)
  Joseph was told not to be afraid, not because  God was going to take away all the fearful things but because the Messiah was coming into the world…into his family.” JE Lillie
 • Matthew 1:21-23 (inspirationsbyerika.wordpress.com)
  She will give birth to a son, and you are to name Him Jesus, because He will save His people from their sins.”
 • Will Our Children Have Faith? (mymorningmeditations.com)
  It may seem strange to consider Judaism a missionary religion. Yet the Pharisees are described as “compass[ing] sea and land to make one proselyte.” (Matthew 23:15) Rabbinic Judaism, the product of these Pharisees, saw in Abraham and Sarah the models for those who converted non-Jews to Judaism, speaking of them as “making souls.” (Cf. Gen. 12:5)
  +
  There are also plenty of Christians whose children leave the faith. It can be truly said that God has no grandchildren. We each negotiate our own relationship with our Creator, regardless of who our parents are or what they believe and practice.
 • Massacre of the Innocents (nation.com.pk)
  The Gospel of Matthews narrates the horrific Biblical account of the killing of infants by the then Roman appointed Jewish king of Israel, Herod, at the time of the birth of Jesus. As it turns out, a prophecy in the Old Testament, made by Jeremiah the prophet, spoke of the birth of a new king of Jews (Hazrat Isa A.S.), ‘who would be born on the night that a star comes out of Jacob’. When Jewish astrologers of the time, the Magi, informed Herod of the coming of this event, he ordered that every child under the age of two be killed in and around the town of Bethlehem. Herod had hoped that this Massacre of the Innocents would achieve two goals: 1) it would preserve the future reign of Herod’s progeny, and 2) it would wipe out the existence, message, and purpose of the promised Messiah. Herod failed in achieving both these objectives. Per the Divine Will, just before the Massacre of Innocents started, Joseph and Mary (Hazrat Maryam A.S.) took the child, and escaped to Egypt. And thus the prophet and his mission were preserved, only to return to Israel ten years later and proclaim the truth of God.
  Two thousand years later, five thousand kilometers away from the towns of Jerusalem and Bethlehem, in the Army Public School, Peshawar, another Massacre of the Innocents took place on Tuesday.
 • Seeking Good Soil- Dec 22 (boyslumber.wordpress.com)
 • Field Notes (whitehousepost.com)
  We write to grow beyond ourselves—beyond the confines of our bodies, our minds, our time.
 • The Difference Between Grace and Mercy (codybateman.org)
  We deserve nothing from God. God does not owe us anything. Anything good that we experience is a result of the grace of God (Ephesians 2:5). Grace is simply defined as unmerited favor. God favors, or gives us good things that we do not deserve and could never earn
 • Herod (en.wikipedia.org)

Tag Cloud

The Eccentric Fundamentalist

Musings on theology, apologetics, practical Christianity and God's grace in salvation through Jesus Christ

John 20:21

"As the Father has sent me, so I am sending you."

The Biblical Review

Reviewing Publications, History, and Scripture

Words on the Word

Blog by Abram K-J

Bybelverskille

Hier bestudeer ons die redes vir die verskille in Bybelvertalings.

Michael Bradley - Time Traveler

The official website of Michael Bradley - Author of novels, short stories and poetry involving the past, future, and what may have been.

BIBLE Students DAILY

"Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." Revelation 2:10

God's Simple Kindness

A place to share your daily blessings

takeaminutedotnet

All the Glory to God

Groen is Gezond

van zaadjes in volle grond tot iets lekkers op het bord

Jesse A. Kelley

A topnotch WordPress.com site

JWUpdate

JW Current Apostate Status and Final Temple Judgment - Web Witnessing Record; The Bethel Apostasy is Prophecy

Sophia's Pockets

Wisdom Withouth Walls

ConquerorShots

Spiritual Shots to Fuel the Conqueror Lifestyle

Examining Watchtower Doctrine

Truth Behind the "Truth"

Theological NoteBook

Dabbling into Theology

sowers seed

be careful 'how you hear'

Next Comes Africa

If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea; Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me - Psalm 139: 9,10

friarmusings

the musings of a Franciscan friar...

%d bloggers like this: